JEGYZŐKÖNYV

6-19/2010.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2010. november 17-én de.9,00 órakor

TARTOTT  RENDKÍVÜLIÜLÉSÉRŐL


Alkotott rendeletek:


Hozott határozatok:

340/2010. (XI.17.) KT. határozat : Jelen ülés napirendjének elfogadás

341/2010. (XI.17.) KT. határozat: Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése

Pályázat hiánypótlásának megtárgyalása

342/2010. (XI.17.) Kt. határozat: Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése”

című, KEOP -1.2.0/B/10-2010-0049 jelű pályázathoz hitelígérvény meghiúsulása

esetén Önkormányzatok Vízmű ZRT – vel kötendő előszerződés biztosítása.

 


J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 


Készült: A Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. November 17-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal,

Czigle Attila képviselő igazoltan távol van.

Hutóczki Péter polgármester köszönti a képviselő-testületet, az önkormányzat jegyzőjét.

 

A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Mikáczó László és Sándor László képviselőket.

Nevezettek a javaslatot elfogadják.

A KEOP-1.2.0 kódszámú szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázat hiánypótlásának megtárgyalását javasolja napirendként tárgyalni.

 

A képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

340/2010. (XI.19.) Kt. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

1., KEOP-1.2.0 kódszámú szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázat

hiánypótlásának megtárgyalása

Felelős: ………

Határidő:

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja Mikáczó László Ferenc és Sándor László képviselőket.

 

1., KEOP-1.2.0 kódszámú szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázat

hiánypótlásának megtárgyalása

( Előterjesztés szóban )

 

 

Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a KEOP-1.2.0 kódszámú szennyvízelvezetés és tisztítás című pályázathoz hiánypótlási felhívás érkezett a saját forrás biztosításával kapcsolatban.

 

A pályázati saját forrás biztosítását az alábbiak szerint javasolja:

 

Mint azt tudjuk, hogy a pályázat saját forrása 40.689.810. Ft.

A saját forrás 50 %-át a számlavezető pénzintézetünk hitelígérvény formájában biztosítja, a fennmaradó 50 %-ra az EU Önerő Alap támogatására pályázatot nyújtunk be.

 

A takarékszövetkezet a hitelígérvényt úgy biztosítja számunkra, hogy a hitel összegének 120 %-a erejéig jelzálogot jegyez be az önkormányzat által megjelölt ingatlanokra.

 

Elmondja, hogy még van egy harmadik lehetőség is. Tárgyalt a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű ZRT vezérigazgatójával, aki ígéretet tett arra, hogy biztosítanák a saját erő 50 %-át abban az esetben, ha a pályázat nyer és megvalósításra kerül akkor az ZRT- vel köt az önkormányzat üzemeltetési és vagyonkezelési szerződést.

 

Kéri a képviselő-testület véleményét.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A pályázatba a lakossági hozzájárulás nincs beépítve, ha be volna az csökkentené a saját erőt. Erre feltétlen rá kell kérdezni a pályázat írókra, hogy a lakossági hozzájárulást hogyan fogjuk beszámítani.

 

Földháti István. A vízmű RT csak akkor kell bevonni, ha nincs más megoldás.

 

A képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 6 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

341/2010. (XI.17.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a

„Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című, KEOP -1.2.0/B/10-2010-0049 jelű pályázat saját erő forrás finanszírozására az alábbi konstrukciót választja:

Projekt összköltsége: 271.265.400.-Ft

Pályázaton igényelt támogatás: 230.575.590.-Ft

Saját forrás: 40.689.810.-Ft

Saját forráson belül:

Kinyilatkozza, hogy az EU Önerő Alaphoz pályázatot kíván benyújtani a saját forrás 50%-ának erejéig:

20.344.905.-Ft

 

Kinyilatkozza, hogy amennyiben az EU Önerő Alap támogatás iránti kérelmünk elutasításra kerül, akkor Fülöp Község Önkormányzata a szükséges 20.344.905.-Ft-ot hitelből biztosítja.

 

Kinyilatkozza, hogy a saját forrás fennmaradó 50%-át a beruházás megvalósításához bank által finanszírozott hitelből kívánja biztosítani, melynek megvalósításához hitel ígérvénnyel rendelkezik az önkormányzati számlavezető pénzintézettől (Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet).

A hitelígérvény összege: 20.344.905.-Ft

 

Kinyilatkozza, hogy a támogatással létrejövő létesítmény működtetésének fedezetét a fenntartó (üzemeltető) biztosítja.

A pályázat elkészítésével, annak benyújtásával a polgármester megbízza.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: azonnal

 

342/2010. (XI.17.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat képviselő-testülete

Úgy határozott, hogy amennyiben a pénzintézet a visszavonhatatlan

Hitelígérvény kiadását nem teljesíti, akkor a „Fülöp Község szennyvízcsatorna

hálózatának bővítése” című, KEOP -1.2.0/B/10-2010-0049 jelű pályázat saját

erő forrásának 50 %-át (20.344.905.- Ft) összegben a Hajdú-Bihari

Önkormányzatok Vízmű ZRT – vel kötött előszerződéssel biztosítja.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: Pályázat ütemezése szerint.

 

Hutóczki Péter polgármester megköszöni a testület munkáját az ülést bezárja.

Kmf.

 

/:Hutóczki Péter:/                                    /:Kissné Terdik Erzsébet:/

 

polgármester                                                          jegyző

 

 

Mikáczó László                                                    Sándor László

Jkv. hitelesítő                                                   jkv. hitelesítő

2021. január 28., csütörtök
Köszöntjük Karola, Károly olvasóinkat!
Holnap Adél napja lesz.
Facebook
Hírlevél