JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2010. október 29-én de.11.00 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

Alkotott rendeletek:

13/2010.(X.29.) KT.  számú rendelete Fülöp  Község Önkormányzat  Képviselő-testülete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  5/2003.(IV.30.) Kt.

számú rendeletének módosításáról

14/2010. (X.29.) KT. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi

szabályozásáról szóló 3/2008. (II.15.) KT. sz. rendeletének módosítására

 

Hozott  határozatok:

330/2010. (X.13.) Kt. sz. Határozat: Jelen ülés napirendjének elfogadása

331/2010. (X.29.) KT. sz. Határozat: Általános Iskola és Óvoda  pedagógiai program

módosításának  jóváhagyása,

332/2010. (X.29.) KT. sz. Határozat: Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottság tagjai

részére megállapított tiszteletdíjat  csökkentése.

333/2010. (X. 29.) Kt. sz. Határozat: Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft. Részére kamatmentes

kölcsönt biztosítása

334/2010. (X.29.) KT. sz. Határozat: A 2011. évi belsőellenőrzési terv programjának elfogadása.

335/2010. (X. 29.) Kt. sz. Határozat: 291/2010. (X. 13.) Kt. sz. Határozatát módosítása az

orvosi rendelő közbeszerzési eljárás tárgyban.

336/2010. (X.29.). Kt. sz. Határozat: Perczákné Horvát Emma Fülöp, Deák F.u.  sz.

alatti lakos  kérésére  díj fizetése nélkül  biztosítja a Művelődési  házat

Fülöp Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. Október 29-én (Péntek) de 11 órakor rendkívüli ülést tart a Művelődési Házban, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend:

1., Az Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása.

Előadó: Éliás Csabáné igazgató

2., Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottság

tagjai megbízási díjának módosítása és  a gt. részére kölcsön

nyújtása.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

3., A 2011. Évi belsőellenőrzési  program megtárgyalása

Előadó: Hutóczki Péter  polgármester

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlen számítok.

 

Fülöp, 2010. október 26.

/:Hutóczki Péter:/

polgármester

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: A  Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 29-én de. 11,00  órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Czigle Attila, Furó Tiborné,  Sándor László képviselők

Kissné Terdik Erzsébet jegyző,  Földháti István alpolgármester  tanácskozási joggal,

Éliás Csabáné Ált. Isk. ig.  meghívott.

Bugyáné Szász Erzsébet és Hutóczki Imre képviselők igazoltan távol vannak.

Hutóczki Péter polgármester köszönti a képviselőtestületet, az önkormányzat jegyzőjét, a megjelent és  meghívott vendégeket. Javasolja  a meghívó szerinti napirend kiegészítését 4, illetve 5. Napirenddel az alábbiak szerint

4., Orvosi rendelő pályázat  közbeszerzése tárgyban hozott határozat módosítása : Előadó: Hutóczki Péter polgármester

5., Az önkormányzat  SZMSZ-éről szóló 5/2003. (IV.30.) Kt. sz.  rendelet módosítása és a  szociális igazgatásról és  a szociális ellátások helyi  szabályozásáról  szóló 3/2008. (II.15.) KT. sz. rendelet módosítása: Előadó: Hutóczki Péter polgármester,  az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Sándor László, Mikáczó László képviselőket.

Nevezettek a javaslatot elfogadják.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

330/2010. (X.29.) Kt. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

1., Az Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása.

Előadó: Éliás Csabáné igazgató

2., Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottság

tagjai megbízási díjának módosítása, a gt. részére kölcsön nyújtása.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

3., A 2011. Évi belsőellenőrzési  program megtárgyalása

Előadó: Hutóczki Péter  polgármester

4., Orvosi rendelő pályázat  közbeszerzése tárgyban hozott határozat módosítása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

5., Az önkormányzat  SZMSZ-éről szóló 5/2003. (IV.30.) Kt.sz.

rendelet módosítása és a szociális igazgatásról és  a szociális ellátások

helyi  szabályozásáról  szóló 3/2008. (II.15.) KT. sz. rendelet módosítása.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

1., Az Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programjának módosítása.

Előadó: Éliás Csabáné igazgató

(Előterjesztés csatolva)

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag,  5 igen szavazattal  meghozza az alábbi határozatot.

 

331/2010. (X. 29.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

hozzájárul az Általános Iskola és Óvoda vonatkozásában a pedagógiai program jóváhagyására,

bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától

való eltéréshez, s ennek alapján kéri az Általános Iskola és Óvoda vezetőjét, hogy a szükséges módosításokat az iskola Pedagógiai Programjában 2010. december 31-ig vezessék át.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az intézmény igazgatóját értesítse.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester,  Éliás Csabáné igazgató

 

2., Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottság

tagjai megbízási díjának módosítása, a gt. részére kölcsön nyújtása.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a kft alvállalkozói szerződést kötött a Bogáti Nyomdával és a Nyírerdő Rt- vel. Az új ügyvezető igyekszik lehetőségegeket keresni  a bevételi források teremtésére mert a kft-nek tartozásai maradtak, melyeket záros határidőn belül rendezni kell.  Mivel nem biztosított a folyamatos bevétel ezért javasolja a felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíját 5000.- Ft-ról 1.000.- Ft-ra csökkenteni,

Furó Tiborné. Örül a kft bevételi  forrás kezdeményezéseinek, egyetért a FEB tagok  tiszteletdíjának csökkentésével.

Hutóczki Péter: Az orvosi rendelő  átalakításánál a kft mint alvállalkozó bevonható lenne, ezt  jelezni fogjuk a  hirdetményünkben, hátha tud munkát adni a fővállalkozó, így szintén  bevételre tudna szert tenni  a kft.

Kissné Terdik Erzsébet: A törvény nem engedi, hogy a pályázati hirdetményében ezt kikössük, de  érdeklődni lehet.

Földháti István: Érdemes átgondolni, hogy van e értelme fenntartani, illetve tovább működtetni ezt a kft.  Úgy néz ki, hogy az új jogszabályok lehetővé teszik majd, hogy az önkormányzat is megvalósíthassa programot, így megtakarítanánk a vezető, a felügyelő bizottság, a könyvelő, könyvszakértő  bérét, járulékokat , stb.

Hutóczki Péter: Elfogadom a javaslatot és javaslom, hogy február 28-i határidőig a kft ügyvezetője dolgozza ki a működési  elképzeléseit és terjessze megvitatásra a képviselőtestület elé.

 

Hutóczki Péter  kéri a testületet, hogy  a megküldött  előterjesztéssel kapcsoltban mondják el véleményüket és javaslataikat.

A képviselőtestület az előterjesztésben tett javaslatot elfogadja és  egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag,  5 igen szavazattal  meghozza az alábbi határozatokat.

 

332/2010. (X.29.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft Felügyelő Bizottság tagjai részére

megállapított tiszteletdíjat  5.000.- Ft-ról  1.000.- Ft/hó/fő összegre

csökkenti 2010. November 1. napjától.

Felhívja a kft ügyvezetőjét, hogy 2011. Február 28-igdolgozza ki a

Kft működési elképzeléseit és azt terjessze a testület elé megvitatásra.

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a kft-t illetve a kft Felügyelő

Bizottság tagjait értesítse .

Felelős: Hutóczki Péter, Czigle György ügyvezető

Határidő: Azonnal, és 2011. Február 28.

 

333/2010. (X. 29.) Kt. sz. Határozat:

Fülöp községi Önkormányzat Képviselőtestülete a

Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft. Részére kamatmentes kölcsönt

biztosít az alábbi ütemezésében.

2010. november 5-ig  200.000.- Ft

2010. november 30-ig 100.000.- Ft

2010. december 31-ig 100.000.- Ft.

A képviselőtestület a kölcsönt kamatmentesen

biztosítja, melyet a kft 2011. Augusztus 31-ig köteles

az önkormányzat részére vissza fizetni.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester, Czigle György  ügyvezető

Határidő: 2010. November 5 és folyamatos

 

3., A 2011. Évi belsőellenőrzési  program megtárgyalása

Előadó: Hutóczki Péter  polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Furó Tiborné: A belsőellenőrzés nagyon fontos, a mi munkánkat ellenőrzik és az esetleges hibákat a belsőellenőrzés során kiszűrik, ami nagyon nagy segítséget jelent.

Megkérdezi, hogy az informatikai ellenőrzés kiterjed az intézményre is, vagy csak az önkormányzatra?

Hutóczki Péter: Csak az önkormányzatra.

Az előterjesztéshez több hozzászólás nem volt  a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag,  5 igen szavazattal  meghozza az alábbi határozatokat.

334/2010. (X.29.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

A 2011. Évi belsőellenőrzési terv programját elfogadja

az alábbiak szerint:

1.A 2010. évi pénzmaradvány ellenőrzése

Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat

Határidő: 2011. január - február hó

2.Az önkormányzat 2010. évi B) önkormányzati beszámolójának ellenőrzése.

Egy komplex ellenőrzési feladat.

Határidő: 2011. május-június hó.

3.Az alkalmazott informatikai rendszerek használatának az informatikai tevékenység szabályozottságának, az informatikai tevékenységgel összefüggő kötelezően elvégzendő feladatok (nyilvántartások, mentések, jelszókezelés, katasztrófa elhárítás stb.) elvégzésének, meglétének ellenőrzése.

Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.

Határidő: 2011. október-november

4.Összesítő jelentés készítése a 2011. évi belső ellenőrzésekről, a 2012. évi ellenőrzési terv programpontjaira javaslattétel.

Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.

Határidő: 2011. december-2012. február hó.

Felelős: Hutóczki Péter

Határidő: Folyamatos

 

4., Orvosi rendelő pályázat  közbeszerzése tárgyban hozott határozat módosítása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

(Előterjesztés csatolva)

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt  a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag,  5 igen szavazattal  meghozza az alábbi határozatokat.

335/2010. (X. 29.) Kt. sz. Határozat:

Fülöp községi Önkormányzat Képviselőtestülete a

291/2010. (X. 13.) Kt. sz. Határozatát módosítja

azzal, hogy az orvosi rendelő hirdetmény

nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatásában

meghívásos alapon  részt vegyen az A-FURÓ Kft.(Nyírábrány Iskola u. 21, )

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: Azonnal.

 

5., az önkormányzat  SZMSZ-éről szóló 5/2003. (IV.30.) Kt..sz.

rendelet módosítása és a  szociális igazgatásról és  a szociális ellátások

helyi  szabályozásáról  szóló 3/2008. (II.15.) KT. sz. rendelet módosítása.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester elmondja, hogy a képviselőtestület kérésére a jegyző elkészítette az SZMSZ és A szociális rendelet módosítását, melyet  a képviselők megkaptak, kéri  véleményüket,  illetve javaslataikat.  A módosítások kizárólag az ülések időpontjának módosítására és a lakásfenntartási támogatás átruházott hatáskörbe adását érinti.

 

A rendelettervezetekhez javaslat, vélemény nem volt,    a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 5 igen szavazattal  megalkotja az alábbi rendeleteket.

 

FÜLÖP  KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

13/2010.(X.29.) KT.  számú rendelete

Fülöp Község Önkormányzat  Képviselő-testülete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  5/2003.(IV.30.) Kt. számú rendeletének módosításáról

Fülöp Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 1.§-a (6) bekezdésében és a 18.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

 

Fülöp Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  5/2003. (IV.30.) Kt. számú rendeletének /továbbiakban: SZMSZ/  8.§. (7) bekezdése helyébe a következő  rendelkezés lép:

 

„(7) A képviselő-testület összehívását a megyei közigazgatási hivatal vezetője, valamint népi kezdeményezés is  indítványozhatja. A soros képviselő-testületi ülést a hónap második péntek napjára kell összehívni.”

 

2.§.

 

Az SZMSZ 1. sz. mellékletének III. pontja az alábbi ponttal egészül ki:

 

„lakásfenntartási támogatás megállapítása”

 

5.§.

 

(1)   E rendelet kihirdetése  napján lép hatályba.

(2)   E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

Hutóczki Péter                                                                            Kissné Terdik Erzsébet

Polgármester                                                                                    Jegyző

 

A rendelet kihirdetve.

Fülöp, 2010. október 29.

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

Jegyző

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

 

14/2010. (X.29.) KT. sz. rendelete

 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló

3/2008. (II.15.) KT. sz. rendeletének módosítására

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról  szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( továbbiakban: Szt.) 25.§. (3) 38.§.(1) és (9)  bekezdéseiben biztosított hatáskörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II.5.) KT. sz. rendeletét (továbbiakban Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§.

 

A Rendelet 14.§. (2)-(3)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 

„(2) A polgármester – átruházott hatáskörben – az Sztv. 38.§. (2) bekezdésében szabályozottak alapján normatív lakásfenntartási támogatást nyújt.

(3) A polgármester – átruházott hatáskörben - e rendelet 14/A.§.  – 14/B.§.-ban foglaltak szerint  helyi lakásfenntartási támogatást nyújt.

 

 

2..§.

 

(1)   Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2)   Ezen rendelet hatálybalépésével egy időben hatályát veszti a Rendelet  14.§. (2)-(3) bekezdése.

 

 

Hutóczki Péter                                                                        Kissné Terdik Erzsébet

Polgármester                                                                                      Jegyző

 

 

 

A rendelet kihirdetve.

Fülöp, 2010. október 29.

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

Jegyző

 

 

A képviselőtestület szót ad  Kissné Gyérmán Zsuzsannának aki megkérdezi , hogy  van e mód az iskola alapító okiratának módosítására, vagyis autista gyerekek beintegrálására.

 

Éliás Csabáné:  Az alapító okirat módosítására bármikor lehetősége van a képviselőtestületnek, de nem elég csak a módosítás. Az ilyen gyerekek beintegráláshoz a feltételeket is meg kell teremteni. Jelen pillanatban  nincs olyan  pedagógus aki az ilyen gyerekek fejlesztését biztosítani tudná.  Utána fog  nézni a témának és tájékoztatja a képviselőtestületet.

 

Mikáczó László javasolja, hogy  kérjék ki  szaktanácsadó, és szakorvos véleményét is .

 

Kissné Terdik Erzsébet: Sajnos nincs összhang a szakértői bizottság és a nevelési tanácsadó között , ez a legnagyobb baj. Minden intézményt végig telefonáltam ebben az ügyben és sehol nem találtam befogadó intézményt.

 

Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy  a sportegyesület elnöke  tájékoztatta arról, hogy még az év végéig legalább 250.000.- Ft-ra lenne szüksége az egyesületnek,, véleménye az, hogy csak a legszükségesebb kiadásokhoz járuljon hozzá a testület   pl. a bírói díj kifizetéséhez.

 

Tájékoztatja továbbá a testületet,hogy Tasó László Ogy. képviselő Úr  megküldte részére Percákné Horvát Emma levelét,melyben segítséget kért tőle férje gyógyíttatásához.  December 3-ára jótékonysági rendezvényt szerveznek, és javasolja, hogy a művelődési házat  díj fizetése nélkül biztosítsa a testület  a rendezvény céljára.

 

A képviselőtestület egyet ért a javaslattal,  egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza az  alábbi  határozatot:

 

336/2010. (X.29.). Kt. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Perczákné Horvát Emma Fülöp, Deák F.u.  sz. alatti lakos

kérésére  díj fizetése nélkül  biztosítja a Művelődési  házat

a 2010.  December 3-án  megrendezésre kerülő jótékonysági rendezvény

megtartására.

Felelős: Hutóczki Péter

Határidő: 2010. December 3.

 

Mikáczó László: Megkérdezi, hogy  az önkormányzat felhívására mennyi pénz gyűlt össze a vörös iszap károsultjainak megsegítésére.  Egyúttal javasolj,a hogy az önkormányzat 100.000.-Ft támogassa a károsultakat.

 

Hutóczki Péter: Az önkormányzatnál kb. 60.000.-Ft, a polgárőrségnél 30.000.- Ft.

 

Éliás Csabáné: az általános iskolában 40.000.- Ft.

 

Hutóczki Péter: Javaslom, hogy várjunk december 2-ig, ugyanis nagyon szűkös az önkormányzat anyagi helyzete, addig még  gyűlhet is és utána döntünk az esetleges önkormányzati támogatásról.

 

Éliás Csabáné: A TÁMOP - os pályázat utófinanszírozott, oda mindenképp kell 3,5 millió forint,mert ha nem lesz meg a pénz elveszítjük a pályázati  összeget.  Minél előbb lezárjuk a pályázatot, annál hamarabb utalják  részünkre a támogatást.

 

Éliás Csabáné tájékoztatja a testületet, hogy az  intézménynél alkalmazott közhasznú dolgozók szerződése - november 30-á egy főnek, december 31- én pedig két főnek – lejár.  Kéri a testületet, hogy ha lesz lehetőség közhasznú foglalkoztatás keretében a továbbiakban is biztosítaná az intézmény részére  a közhasznú foglakoztatás lehetőségét.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: Tudjuk, hogy  változások lesznek a közfoglalkoztatásban, jelenleg  még nem állnak rendelkezésre a módosuló jogszabályok.

 

Földháti István: Nem lát rá esélyt, hogy a faluban  lesz állandó KMB megbízott.  Javasolja  még egy mezőőr alkalmazását, mert hatósági feladatot  csak a mezőőr láthat el, Ő itt van a faluban, de egy személyben kevés. Szükségesnek látna még egy személy foglalkoztatását.  Azt tudja, hogy nagyon kevés a támogatás, és a mezőőri díjból is kevés összeg folyik be, de javasolja, hogy a nagyobb erdőtulajdonosokat hívja össze a polgármester és próbáljanak meg tárgyalni velük a hozzájárulásról, ugyanis az Ő érdekük is  lenne a falopások megelőzése.

 

Hutóczki Péter polgármester: az elvvel egyetért, de az a tapasztalat, hogy az emberek még a szántó területet sem vallják be, nem hogy az erdőt.  A közeljövőben megszervezi az erdőtulajdonosok találkozóját és  kezdeményezi a tárgyalást a lehetőségekről.

Több hozzászólás, felvetés nem volt, a     polgármester megköszöni a képviselők munkáját  az  ülését  12,20 perckor bezárja.

 

Kmf.

/:Hutóczki Péter:/                                                                     /:Kissné Terdik Erzsébet:/

Polgármester                                                                                    Jegyző

 

 

 

Mikáczó László                                                                                   Sándor László

Jkv. hitelesítő                                                                                    jkv. hitelesítő

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél