JEGYZŐKÖNYV

10 1077- 18/2013./F

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

2013.szeptember 12-én de. 9,00 órakor

TARTOTT SOROS ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott  rendeletek:    13/2013. (IX.12.) KT. sz. rendelet 

Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről

 

Hozott határozatok:

118/2013. (IX.12.) KT. sz. határozat:  Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok

119/2013. (IX.12.) KT. sz.  határozat: Fülöpi Óvoda beszámolója

120/2013. (IX.12.) KT. sz.  határozat: Fülöpi Általános Iskola beszámolója

121/2013. (IX.12.) KT. sz.  határozat: Fülöpi Óvoda módosító Alapító Okirat

122/2013. (IX.12.) KT. sz.  határozat: Fülöpi Óvoda egységes Alapító Okirat

123/2013. (IX.12.) KT. sz.  határozat: Alföldvíz Zrt részvény vásárlás

124/2013. (IX.12.) KT. sz.  határozat: Önkormányzat 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról beszámoló

125/2013. (IX.12.) KT. sz.  határozat: Közbeszerzési szabályzat elfogadása

126/2013. (IX.12.) KT. sz.  határozat: 2013. évi Közbeszerzési terv elfogadása

127/2013. (IX.12.) KT. sz.  határozat: EU Önerő Alap támogatás igénylés szennyvíz projekt megvalósításához

128/2013. (IX.12.) KT. sz.  határozat: Nagy Magyar Engesztelés mozgalom célok támogatása

129/2013. (IX.12.) KT. sz.  határozat: : Nagy Magyar Engesztelés mozgalom építés támogatása

130/2013. (IX.12.) KT. sz.  határozat: : Nagy Magyar Engesztelés mozgalom földadományozás

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült:  A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  szeptember 12-én, de. 9,00 órakor megtartott soros nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester,  Bugyáné Szász Erzsébet  Furó Tiborné, 

Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

Földháti István alpolgármester és Dr. Szombati Csaba jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző tanácskozási joggal.

Igazoltan távolol:  -

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az önkormányzat aljegyzőjét.

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Bugyáné Szász Erzsébet és Hutóczki Imre képviselőt

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére.

Meghívó szerinti  napirend:

  1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

      2.   A Fülöpi Általános Iskola tájékoztatója

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

      3.   A Fülöpi Óvoda beszámolója

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

4    A Fülöpi Óvoda Alapító Okiratának módosítása

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester      

  1. Az önkormányzat 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester     

  1. Szennyvízberuházás projekthez  kapcsolódó döntések

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

7.      Nagy Magyar Engesztelés – Komlóska  Község Önkormányzatának kérése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

8.      Alföld Víz Zrt –hez csatlakozási szándék

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Javasolt napirend:

  1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

2.      A Fülöpi Óvoda beszámolója

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

3.      A  Fülöpi Általános Iskola tájékoztatója

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

4.      A Fülöpi Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester      

5.      Alföld Víz Zrt –hez csatlakozási szándék

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

6.      Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú

igénybevételéről rendelet alkotás

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

7.      Az önkormányzat 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester   

8.      Szennyvízberuházás projekthez  kapcsolódó döntések

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

9.      Nagy Magyar Engesztelés – Komlóska  Község Önkormányzatának kérése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan

7 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a.)    Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja  Bugyáné Szász Erzsébet és Hutóczki Imre képviselőt

b.)    Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

  1. Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

2.      A Fülöpi Óvoda beszámolója

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

3.      A  Fülöpi Általános Iskola tájékoztatója

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

4.      A Fülöpi Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester      

5.      Alföld Víz Zrt –hez csatlakozási szándék

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

6.      Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú

igénybevételéről rendelet alkotás

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

7.      Az önkormányzat 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  

8.      Szennyvízberuházás projekthez  kapcsolódó döntések

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

9.      Nagy Magyar Engesztelés – Komlóska  Község Önkormányzatának kérése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

1.     Polgármesteri jelentés, lejárt határidejű határozatok

Előterjesztő: Huczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti az írásos előterjesztést, kiegészíti a következőkkel:

-          Bálega Sándorné szép korú köszöntésére még nem került sor, szombaton tölti be a 90. életévét

-          Augusztus 25-én a testvértelepülés, Albis és Érbogyoszló falunapi rendezvényén vettünk részt

-          Továbbá falunapi rendezvényeken voltam: Nyírábrány és Nyírmártonfalva településeken

-          A tájház pályázathoz kapcsolódóan volt egy építésügyi helyszíni szemle és egy előzetes helyszíni ellenőrzés az MVH részéről

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan

7 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

 

118/2013.(IX.12.) KT. Határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

elfogadta polgármesteri jelentést és a jelentést a lejárt

határidejű határozatokról.

 

Határidő:----

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

2.     A Fülöpi Óvoda beszámolója

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Köszönti Kozma Ferencné helyettes óvodavezetőt, megkérdezi van-e kiegészíteni valója az írásos beszámolóhoz.

Kozma Ferencné helyettes óvodavezető:

Több olyan kérdés merült fel az óvoda működtetését illetően, amely fenntartói döntést igényel. Ilyen a heti nyitvatartási idő,

amely jelenleg 45 óra, a köznevelési törvény 50+11 órában jelöli a finanszírozható nyitvatartási időt, melyre az igényt és

lehetőséget fel kellene mérni. A beiratkozások alapján októbertől várhatóan  több mint 50 fő lenne a gyermeklétszám,

ezért a csoportlétszám emeléséhez a Képviselő-testületnek a törvényi lehetőségeken belül szükséges lenne hozzájárulni.  

A köznevelési törvény szerinti rendszergazda és óvodapszichológus  kérdése is nyitott. Továbbá véleménye szerint problémát

fog jelenteni, hogy 2013/14-es nevelési évre az állami fenntartású óvodák IPR támogatásra nem nyújthattak be igény, ezért az

önkormányzatnak kell az óvodai programok, hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának megvalósításához szükséges

költségeket viselni teljes egészében.

 

Hutóczki Péter polgármester:

Mivel a helyettes óvodavezető asszony által felvetett kérdések túlnyomórészt költségvetési kihatással járnak, ezért javasolj,

hogy az óvoda beszámolója kerüljön le a napirendről. Felkéri Kozma Ferencnét, hogy a javaslatait, az óvoda a változások miatt

bekövetkezett igényeit írásban jelezni, egyeztetést folytatni, és a következő Képviselő-testületi ülésre újból előterjeszteni.

 

Földháti István alpolgármester:

Az elkészített beszámolóból kiderül, hogy az óvodának is komoly feladatot jelentett az átszervezés.

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 7 igen

szavazattal a következő határozatot hozta:

 

119/2013.(IX.12.) KT. Határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határozott, hogy a Fülöpi Óvoda beszámolójának

tárgyalását felfüggeszti, leveszi a napirendről.

A felmerült kérdések megválaszolása és döntése

előkészítést igényelnek: személyi, tárgyi feltételeket,

költségvetési forrást érintenek.

Felkéri a helyettes óvodavezetőt, hogy az óvoda beszámolóját

a 2013/2014-es nevelési évet érintő, költségvetési kihatással

járó javaslataival egészítse ki.

 

 

Határidő: 2013. szeptember 30.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

3.     A  Fülöpi Általános Iskola tájékoztatója

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az iskola beszámolója ebben az évben nagyon vegyes, mert 2012 év az önkormányzatot, mint fenntartót érintette, 2013 év pedig

már állami fenntartású intézményként működik, és tulajdonképpen csak mint  épülettulajdonos érintett az önkormányzat.

A nyári karbantartás kérdése érdekesen alakult, korábban több százezer forintokat költött az önkormányzat a karbantartási munkákra,

az idén 2 vödör festéket küldtek fenntartói részről, hogy abból kell megoldani az önkormányzat foglalkoztatottjaival.

 

Popovics Ferencné intézményvezető:

Megköszöni a korábbi együttműködést, és jelenlegi segítő szándékú hozzáállását is az önkormányzatnak. Sajnos a gyermeklétszám

nagyon alacsony, már az idén is éppen csak meg volt olyan létszám, hogy ne kerüljön osztály összevonásra. Kicsit nehezen indult a tanév,

nagyon sok volt a változás, de lassan helyére kerül minden, az egész napos iskola, a pedagógusok változott óraszáma.

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:

Megköszöni az iskolavezetésnek, hogy az átszervezésekből a szülők és a gyerekek a lehető legkevesebbet vettek észre, ugyanakkor

a dolgozóknak igen komoly feladatot volt.

 

Hutóczki Imre képviselő:

Ilyen állami fenntartás mellett lassan a karbantartási feladatokat a tanároknak kell megoldani.

 

Furó Tiborné képviselő:

Mint az általános iskola  dolgozója aktív részese volt az átszervezésnek, melyben minden dolgozó a maga területén ki vette a részét.

Az együttműködőbb kapcsolat kialakulásának javát szolgálta a kényszerből bezárt iskolai épületrész, a kollégák közelebb kerültek,

megszűnt az elszigeteltség.

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

Mely tantárgyak oktatása történik óraadó tanárokkal  ?

 

Popovics Ferencné intézményvezető:

Óradók tanítják: földrajz, fizika, kémia, ének-zene tárgyakat és részben az angolt.

 

 

Hutóczki Imre képviselő:

Mi a helyzet a fizikai dolgozókkal, azok létszámával?

 

Popovics Ferencné intézményvezető:

A pedagógusok létszámához viszonyítva 20% lehet a technikai, gazdasági, ügyviteli dolgozó. Most jelenleg többen vannak foglalkoztatva,

de tankerületi igazgató úr még nem döntött a végleges megoldásról, hogy létszámcsökkentés, részmunkaidős foglalkoztatás melyik

módját választja.

 

Hutóczki Péter polgármester:

Még egyszer megköszöni az intézményvezetőnek és munkatársainak az együttműködést, továbbra is azt szeretné ha ez kölcsönösen

megmaradna.

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal

a következő határozatot hozta:

 

120/2013.(IX.12.) KT. Határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Fülöpi Általános Iskola beszámolóját elfogadta.

 

Határidő: -------

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

 

4.     A Fülöpi Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester 

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti az írásos előterjesztést, a módosítás csak technikai jelleggű.

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal

a következő határozatot hozta:

 

121/2013.(IX.12.) KT. Határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Fülöpi Óvoda 137/2012. (XII.10.) KT. sz határozatával

kiadott  és a 28/2013. (II.14.) KT. határozatával módosított és egységes

szerkezetben elfogadott Alapító Okiratát 2013. október 1. napjával az

alábbiakban  módosítja azzal, hogy az alapító okirat jelen módosítással nem

érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a módosítása átvezetése céljából

a Magyar Államkincstárat értesítse.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2013. szeptember  20.

  

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

 

A Fülöpi Óvoda Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 2013. február 14-én kiadott  28/2013. (II.14.) KT. sz határozatával

elfogadott alapító okiratát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (3) és 97. § (4) bekezdése, a nevelési-oktatási

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 123-127. §-ai,

az államháztartásról szóló  2011. évi CXCV. törvény 7-11. §-ai, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező

368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján az általa fenntartott fent megnevezett költségvetési szerv alapító okiratát a következők

szerint módosítja:

 

1.      Az alapító okirat 27. ponttal kiegészül:

Költségvetési szerv /intézmény/ típusa:          Óvodai intézmény

 

Záró rendelkezések:

Jelen alapítóokirat-módosítás a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba.

Az alapítóokirat-módosítást Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 121./2013. (IX.12.) számú határozatával fogadta el. 

 

Fülöp 2013. szeptember 12.

 

Dr. Szombati Csaba                                                               Hutóczki Péter

      jegyző                                                                        polgármester

                                              

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal

a következő határozatot hozta:

 

122/2013.(IX.12.) KT. Határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Fülöpi  Óvoda Alapító okiratát az alábbi egységes szerkezetben elfogadta.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2013. szeptember  20.

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

/EGYSÉGES SZERKEZETBEN/

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8.§.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 21.§. (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló

368/2011. (XII.31.)Korm. rendelet 5.§. (1)-(2) bekezdési, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

névhasználatáról szóló 20/2012. ( VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal a Fülöpi Óvoda Alapító okiratának 2013. október 1. napjától hatályos

egységes szövegét a következők szerint állapítja meg:

Az intézmény adatai

1.      Az intézmény neve:

Fülöpi Óvoda

2.      OM azonosítója:

202163

 

3.      Székhelye:

4266 Fülöp, Óvoda u. 1. sz.

4.      Telephelye:

  -

5.      Az  jogszabályban meghatározott közfeladata:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. 13 § (1) bek. 6. pontja

 

6.      Tagozat:

Nappali rendszerű

7.      A közintézmény foglalkoz-tatottjaira vonatkozó foglal-.koztatási jogviszony:

-   A közalkalmazottak jogállásáról szóló

    1992. évi XXXIII. Tv. (Kjt.)

-   Munka törvénykönyve 2012. évi I. Tv.

-   Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk)

8.      Alapításának éve:

1946

9.      Alapító szerv:

Eredeti Alapító: Községi Elöljáróság Fülöp

                           4266 Arany János út 19.

 

Alapítói joggal rendelkező szerv: Fülöp Község Önkormányzata

                           4266 Fülöp, Arany János út 19.

 

10.  Működési területe:

Fülöp község közigazgatási területe

11.  Fenntartó szerv neve, székhelye:

Fülöp Község Önkormányzata

4266 Fülöp, Arany János út 19.

 

12.  Irányító szerv neve, székhelye:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4266 Fülöp, Arany János út 19

 

13.  Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személyként működő, helyi önkormányzati

költségvetési szerv

 

14.  Gazdálkodási jogköre:

Önállóan működő

Gazdálkodási, pénzügyi feladatokat Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (4264. Nyírábrány Ábrányi Kornél tér 6. sz.) látja el.

Az intézményvezető gyakorolja  a  teljes  intézményi létszám

vonatkozásában a munkáltatói jogokat.

                                           

15.  A feladat ellátását szolgáló vagyon:

Fülöp  Községi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő

ingatlan, ingó és egyéb vagyon használata, vagyonleltár szerint

 

16.  Ingatlanok:

- Óvoda Fülöp, Óvoda u. 1. sz.

124/14 hrsz-u     2473 m2

 

17.  A vagyon feletti rendelkezési jog:

Az intézmény által használt vagyon és vagyon feletti rendelkezési

jogról a képviselőtestület vagyonáról és a  vagyongazdálkodási

szabályairól szóló rendelet az irányadó.

 

18.  Az intézményvezető kinevezési rendje:

 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

törvény alapján a képviselő-testület határozott időre

bízza  meg  a magasabb vezetői  feladatok ellátásával.

 

19.  Alaptevékenység szakágazati besorolása:

851020 Óvodai nevelés, ellátás

20.  Alaptevékenységek:

 

Alaptevékenységek

 

851011 Óvodai nevelés, ellátás  

851012   Sajátos nevelési igényű gyermekek -  a megismerő

funkciók vagy a viselkedés fejlődése

organikus okra visszavezethető tartós és súlyos

rendellenességével  (a továbbiakban: a megismerő

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós

és súlyos rendellenességével) küzdő gyermekek -

óvodai nevelése, ellátása

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- nem meghatározott pervazív fejlődési zavaros

- aktivitás és figyelemzavaros

- autizmus szakvéleménnyel rendelkező

   gyerekek integrált óvodai  ellátása

   ellátása.

 Sajátos nevelési igényű gyermekek -  a megismerő

funkciók vagy a viselkedés fejlődése

organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos

rendellenességével  (a továbbiakban: a megismerő

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének

súlyos rendellenességével) küzdő gyermekek -

óvodai nevelése, ellátása 

 

856099 Egyéb, oktatást kiegészítő tevékenység 

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai

  fejlesztése  

 

21.  Az intézménybe felvehető maximális létszámok:

Óvoda:    átlaglétszám :  20 fő/csoport

maximális létszám :       25 fő/ csoport

óvodai csoportok száma:       2

 

 

22.  A maximális létszámot legfeljebb 20 %-kal át lehet lépni a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál, amennyiben csak egy óvodai

csoport indul az adott évfolyamon, továbbá az év során,  ha új gyermek érkezése indokolttá teszi. Az SNI-s gyerekek létszáma csoportonként,

ill. osztályonként lehetőleg   ne haladja meg az  5 főt. 

 

23.  Vállalkozási tevékenysége:       nincs 

24.  Az alapító okiratot érintő változást az intézmény vezetője a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles a felügyeleti

szervnek jelezni. 

25.  A képviselőtestület felhívja az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban foglaltaknak az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatába

történő beépítéséről intézkedjen.

26.  Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó szerv:  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nyíradonyi Tankerülete.

27. Költségvetési szerv /intézmény/ típusa:   Óvodai intézmény

ZÁRADÉK

      Jelen egységes szerkezetű alapító okirat 2013. október 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Fülöpi Óvoda 2013. február 14. napján

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (II. 14.) KT. sz. határozattal jóváhagyott egységes szerkezetű alapító okirat

hatályát veszti.

      Ezen alapító okiratot a Képviselő-testület 2013. IX. 12.. napján tartott ülésén a 122/2013. (IX. 12.) KT. sz határozatával hagyta jóvá.

Fülöp, 2013.szeptember 12.

 

 

/:Dr. Szombati Csaba:/                                           /:Hutóczki Péter:/

                                   jegyző                                                             polgármester                                                                                          

Földháti István alpolgármester a teremből távozik: 10,45 perckor

 

5.     Alföld Víz Zrt –hez csatlakozási szándék

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti az írásos előterjesztést, mely szerint ez egy korábbi döntés megerősítése a részvények megvásárlásához szükséges.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal a

következő határozatot hozta:

 

 

 

123/2013.(IX.12.) KT. Határozat

Alföldvíz Zrt. –ben (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.) való

részvénytulajdon-szerzésről

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő- testülete kifejezi azon szándékát, hogy az Alföldvíz Zrt.-ben tulajdonossá kíván válni, és

ennek érdekében 10 db, egyenként 14.000.- Ft névértékű általános jogokat biztosító törzsrészvény – összesen 140.000.- Ft értékű

részvénycsomag – vásárlását határozza el.

 

A képviselő-testület felhatalmazza Hutóczki Péter polgármestert, hogy az Alföldvíz Zrt. felé az önkormányzat részvényvásárlási szándékát jelezze,

és jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

 

Felelős:   Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2013. szeptember 20.

 

 

6.     Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú

igénybevételéről rendelet alkotás

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti az írásos előterjesztést, mely szerint jogszabályi kötelezésből fakad a helyi rendelet megalkotásának kötelezettsége.

Gyakorlatban azonban nagyon kicsi a valószínűsége, hogy szükség lesz az alkalmazására.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal

a következő rendeltet alkotja:

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2013. (IX. 12.) KT. sz. rendelete

Az Önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképekről

szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el a közterületek filmforgatási

célú igénybevételéről:

 

  1. §

(l) A közterület filmforgatási célú igénybevételére Fülöp község közigazgatási területén e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 90 napot nem haladhatja meg.

(3) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy különböző engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon

időintervallum alatt összességében a 3000 m2-t nem haladhatja meg.

2. §

(l) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással fenyegető helyzet (továbbiakban együtt:

kárral fenyegető helyzet) esetén önkormányzati döntés alapján az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett helyzettel

érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül megszünteti.

(2) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület használatot biztosítani kell.

(3) Rendkívüli természeti esemény esetén az (l) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

 (4) A közterület filmforgatási célú igénybevételére a rendkívüli természeti esemény megszűnését, vagy, ha a rendkívüli természeti

esemény a természetes, vagy épített környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét,

vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell.

3. §

(1) A közterület filmforgatási célú igénybevétele szempontjából a képviselő-testület Fülöp Község közigazgatási területén turisztikailag

kiemelt közterületet nem állapít meg.

(2) A filmforgatás során a lakóingatlanok megközelítését a közterület használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem

tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

4.§.

(1)  A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:

            a.) forgatási helyszín esetében           200.-Ft/m2/nap

            b.) technikai kiszolgálás estében:       150.-Ft/m2/nap

            b.) stábparkolás esetében:      100.-Ft/m2/nap

(2) A fizetendő díj 30%-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg a 30 napot.

(3) Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használat a (2) bekezdés alapján nem haladja meg a 30 napot, de a tényleges használat

annál hosszabb, a közterület használat teljes időtartamára a díjat a kedvezmény figyelmen kívül hagyásával kell megfizetni.

(4) A fizetendő díj 50 %-kal csökken, ha a film fogatásának célja Fülöp községtörténelmének, kulturális örökségének, egyházi életének,

gazdasági, tudományos, művészeti értékeinek, sportjának, kulturális életének, közművelődési kínálatának, közösségi szintereinek,

civil szervezeteinek és tevékenységüknek az épített és természeti környezet értékeinek, turisztikai nevezetességeinek bemutatása.

5. §

Mentes a díj fizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film forgatása, ha forgatás időtartama nem haladja

meg a 15 napot, filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása esetén a harminc napot.

6. §

A Képviselő- testület a hatósági szerződés jóváhagyásával, és amozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 39/B.  § (1), (3) bekezdése szerinti

döntéssel kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.

7. §

A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény, és a települési

önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó eljáráshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási

díjakról szóló 16/2013. (VII. 11.) KIM rendelet rendelkezései irányadók.

 

8.§

 

Ezen rendelet 2013. október 1-jénlép hatályba.

 

Hutóczki Péter                                                                      dr. Szombati Csaba

            polgármester                                                                          jegyző

 

A rendelet 2013.szeptember         12    -én kihirdetésre került.

 

Fülöp, 2013. szeptember 12   

 

                                                                                            Dr. Szombati Csaba

                                                                                                       jegyző

 

 

7.     Az önkormányzat 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester  

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az írásos előterjesztéshez van-e kérdés, kiegészítés?

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:

A teljesítés %-os arányain gondos, megfontolt gazdálkodás, időben arányos teljesítés látszik.

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

A bevetélek összességében 51%-ban, a kiadások 50%-os felhasználásban teljesültek, amely tervezésnek megfelelően arányos.

 

Furó Tiborné képviselő:

A kimutatások, táblázatok költségtakarékos és hatékony gazdálkodást mutat, mely azt jelzi, hogy a nehézségek ellenére minden

lehetőség ki van használva.

 

11.04 perckor Földháti István alpolgármester visszatér a terembe.

Hutóczki Péter:

Valóban arányos a teljesítés, de szükséges a kiegészítő támogatás iránti kérelem benyújtása a finanszírozási rendszer átalakulása miatt.

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

Az IKSZT működtetésének támogatásával mi a helyzet ?

 

Hutóczki Péter polgármester:

Az első kifizetési kérelemben igényelt 3.2 MFt megérkezett az önkormányzat számlájára, a második kifizetési kérelemre még nem kaptunk választ.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal

a következő határozatot hozta:

 

124/2013.(IX.12.) KT. Határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az önkormányzat gazdálkodásának 2013. I. félévéről

szóló beszámolót elfogadta.

 

Felelős:   Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2013. szeptember 15..

 

 

8.     Szennyvízberuházás projekthez  kapcsolódó döntések

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Az előterjesztésben ismertetettek alapján, a szennyvízberuházás projekt lebonyolítása miatt szükséges a közbeszerzési szabályzat

felülvizsgálata és a közbeszerzési terv módosítása.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal

a következő határozatot hozta:

 

125/2013.(IX.12.) KT. Határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

az önkormányzat  közbeszerzési szabályzatát  a határozat melléklete

szerinti tartalommal módosítja és elfogadja.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Melléklet a 125/2013. (IX.12.) KT. sz. határozathoz:

 

 

Fülöp Község Önkormányzatának

 közbeszerzési szabályzata

2013.

 

A Képviselő-testület a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló

2011. évi CVIII. törvény 22. (1) bekezdésének (a továbbiakban: tv.) végrehajtására a következő szabályzatot alkotja:

 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

 

1. A szabályzat célja, személyi és tárgyi hatálya

 

A szabályzat célja, hogy meghatározza

a) a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának rendjét,

b) a helyi önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét,

c) a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét.

d) Meghatározza az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt (személyeket), illetőleg testületet.

 

E szabályzat hatálya alá tartozik Fülöp Község Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, valamennyi költségvetési intézménye,

az önkormányzat által alapított költségvetési szervek, önkormányzati többségű tulajdonú gazdasági társaságok, közalapítványok

beszerzései, (továbbiakban ajánlatkérő), amennyiben azok értéke eléri vagy meghaladja a hatályos jogszabályokban, illetve jelen

szabályzatban meghatározott értékhatárokat.

 

2. Aszabályzat hatálya alá tartozó beszerzések

 

A Szabályzat hatálya kiterjed az Ajánlatkérő minden olyan árubeszerzésére, építési beruházására, építési koncessziójára, szolgáltatás

megrendelésére, szolgáltatási koncessziójára, amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri, vagy meghaladja az éves

költségvetési törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárokat.

 

(1) Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy

használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történő – megszerzése az ajánlatkérő részéről.

Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is. A nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó beruházás esetén

árubeszerzésnek minősül az ingatlan  tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal vagy

anélkül történő – megszerzése is az ajánlatkérő részéről.

 

(2) Az építési beruházásolyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése (és átvétele)

az ajánlatkérő részéről:

a) a Közbeszerzési törvény 1. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy kivitelezése és külön

jogszabályban meghatározott tervezése együtt;

b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;

c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, illetőleg módon történő kivitelezése.

 

(3) A szolgáltatás-megrendelése árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő –  olyan visszterhes szerződés, amelynek

tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. Ha a szerződés több – egymással szükségszerűen összefüggő – 

közbeszerzési tárgyat foglal magában, a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint kell a szerződést minősíteni.

Szolgáltatás megrendelésének minősül az a szerződés, amelynek a Kbt. 7. § (2) bek. és a 7. § (4) bek. szerinti a tárgya, ha a szolgáltatás

értéke meghaladja az árubeszerzés értékét.

 

(4) Az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának

meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt.

 

(5) A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát

(hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli

ellenszolgáltatással együtt.

 

3. Abeszerzési értékhatárok

 

3.1. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése

 

A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül

számított, a Kbt. 11-18. §-ában, foglaltakra tekintettel megállapított – legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni

(a továbbiakban becsült érték).

 

A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos

eljárás esetében az ajánlati felhívás megküldésének, illetőleg a törvényben meghatározott esetekben a tárgyalás megkezdésének

időpontját kell érteni.

 

3.2. A közbeszerzések értékhatárát

 

-        uniós értékhatárok esetén a Kbt. 10. §-a

-        nemzeti értékhatárok esetén a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza

 

 

A Kbt. előírásainak megkerülése céljából tilos a közbeszerzést részekre bontani.

 

4. Közbeszerzési eljárás fajtái

 

A közbeszerzési eljárás

a) nyílt

b) meghívásos

c) tárgyalásos eljárás

d) versenypárbeszéd

 

A nyílt és a meghívásos eljárásban a helyi önkormányzat, mint ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott

feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlathoz kötve van. A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni.

A meghívásos eljárásban a helyi önkormányzat, mint ajánlatkérő által kiválasztottak tehetnek ajánlatot.

Tárgyalásos eljárás során a helyi önkormányzat, mint ajánlatkérő, az általa kiválasztott egy vagy több ajánlattevővel tárgyal a

szerződés feltételeiről.

Versenypárbeszéd soránaz önkormányzat az általa törvényben előírtak szerint – kiválasztott részvételre jelentkezőkkel párbeszédet

folytat a közbeszerzés tárgyának, illetőleg a szerződés típusának és feltételeinek – az önkormányzat által meghatározott követelményrendszer

keretei közötti – pontos meghatározása érdekében, majd ajánlatot kér.

 

5. Aközbeszerzési igények tervezése

 

(1) Ajóváhagyott költségvetési előirányzatok figyelembevételével a jegyző a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig

(Kbt. 33. § (1) bek.) éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről.

 

A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület jogosult jóváhagyni.

 

A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre vonatkozó

eljárást is le lehet folytatni, ha az előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben

a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

 

A közbeszerzési tervet 5 évig meg kell őrizni (Kbt. 33. § (1) bek.).

           

A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az Önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek a honlapján, ha nem rendelkezik honlappal

a Közbeszerzési Hatóság honlapján – a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás elkészítésétől számított öt munkanapon belül

– közzé kell tenni. A Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ajánlatkérő Önkormányzat a közbeszerzési tervet és annak módosítását, a

kötelező közzétételt követően a helyben szokásos módon is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó

közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

 

A közbeszerzési tervben rögzíteni kell:

-        a tervezett közbeszerzéseket,

-        a közbeszerzés értékét (becsült érték),

-        az egyes közbeszerzési eljárásokat lebonyolító szervezetet (saját, külső).

 

6.  A közbeszerzési eljárás előkészítése, adminisztráció

 

(1) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más

szakaszában az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő

– a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük. A jegyző gondoskodik a felhívás

és az ajánlatkérő dokumentáció elkészíttetéséről és rendelkezésre állásáról. Szükség szerint a helyi önkormányzat közbeszerzési tanácsadó

segítségét is igénybe veheti.

 

(2) Minden egyes közbeszerzési eljárást – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően

– írásban dokumentálni kell, és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

(3) Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az önkormányzat nevében a Polgármester gyakorolja.

 

(4) Az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott, vagy év közben felmerülő, a közbeszerzési értékhatárt

meghaladó beszerzések kapcsán az eljárás elindításáért és annak koordinálásáért a polgármester, a beszerzés fedezetének valós

rendelkezésre állásáért a jegyző a felelős.

 

(5) A helyi önkormányzat, mint ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, hirdetményeket öt munkanapon belül közbeszerzési

eljárásonként csoportosítva honlapján közzétenni, vagy ha nem rendelkezik honlappal, akkor a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétenni.

A kötelező közzétételt követően a helyben szokásos módon is közzé teheti. Az adatok internetes való közzétételéért a jegyző felelős.

 

(6) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a

Közbeszerzési Hatóság honlapján vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni:

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait);

b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket;

c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat;

d) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában

da) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [137. § (9) bekezdés],

db) a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzését [144.§ (4) bekezdés];

e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket;

f)  a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési

eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés

szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját,

továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét;

g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést.

 

(7) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot az eljárás

lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni, ezért a jegyzőt, a polgármesteri hivatal köztisztviselőit

munkaköri leírásuknak megfelelően terheli a felelősség. Beérkező dokumentumokat az iratkezelési szabályzatba foglaltak szerint iktatni kell.

Ha az ügyben jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni.

 

(8) Az éves közbeszerzésekről a 92/2011 (XII.30.) NFM rendeletben meghatározott szerint éves statisztikai összegzést kell készíteni, melyet

legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak.

 

 

 

 

7. Az eljárást megindító (hirdető) hirdetmény, felhívás

 

(1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, felhívás végleges szövegét a jegyző hagyja jóvá. A jóváhagyott szövegnek megfelelő

hirdetmény, felhívás közzétételéről a jegyző gondoskodik.

 

 (2)  A helyi önkormányzat, mint ajánlatkérő az ajánlati felhívást – a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén

– akkor teheti közzé, ha rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal, hogy

a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll. Ez a szabály nem vonatkozik arra az esetre, ha az Önkormányzat támogatásra

irányuló igényt nyújtott be vagy fog benyújtani (Kbt. 40. § (3) bek.), ekkor az ajánlati felhívást közzé teheti.  Ebben az esetben fel kell hívni a

gazdasági szereplők figyelmét erre a körülményre, valamint azt, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél

kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére

képtelenné válása okaként hivatkozhat, valamint ajánlatkérő jogosult a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben

történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kikötni.

 

8. A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyekre, szervezetekre vonatkozó szabályok

 

(1) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció tervezetének elkészítése, az ajánlatok értékelése során és

az eljárás más szakaszában az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek közbeszerzés tárgya szerinti,

közbeszerzési, pénzügyi-, jogi és műszaki szakértelemmel kell rendelkezniük.

 

(2) Az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont szervezet akkor felel meg az (1) bekezdés szerinti követelménynek,

ha a tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetőleg a szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján

a szervezet javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki az (1) pontban megjelölt szakértelemmel együttesen rendelkezik.

 

9. Összeférhetetlenségi okok

 

(1)  Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget és a

verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.

 

(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy vagy

szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban

résztvevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

 

(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság

igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe

bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérő

köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján - különösen az általa

megszerzett többlet-információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.

 

(4) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont

személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség.

 

(5) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy

(szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő

a)  az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében a

közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért tájékoztatást,

vagy

b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott feltéve, hogy az a) vagy a b) pont alkalmazása

kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére rendelkezésre

bocsátott adatok körét meghaladó információt. (Kbt. 24 §)

 

 

10. Az ajánlatok bontása

 

(1) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart,

amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

 

(2) Az ajánlatok felbontásánál az Önkormányzat, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez

támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen.

 

(3) Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető

adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

 

(4) Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül

meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek.

 

(5) Az ajánlatok felbontásakor a jegyzőkönyv készítéséről a jegyzőnek illetve általa megbízott személynek vagy szervezetnek kell gondoskodnia.

 

(6) A jegyzőkönyvek érintetteknek való megküldése a jegyző feladata.

 

(7)Közbeszerzési tanácsadó bevonása esetén az ajánlatok bontásával kapcsolatos adminisztratív teendőket a Közbeszerző látja el.

 

11. Hiánypótlásra vonatkozó szabályok

 

(1) Az Önkormányzat köteles az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét.

(2) A hiánypótlásról az Önkormányzat egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt,

továbbá ajánlatonként a hiányokat.

 

(3) Az ajánlattevő a Kbt. 67. § (7) bekezdésben meghatározott körben a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat

az Önkormányzat által megállapított hiánypótlási határidő lejártáig.

 

(4) A hiánypótlási felhívás kiküldését követően az Önkormányzat köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási

felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók,

de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett körben, a Kbt. 67. § (7) bekezdés keretei között ekkor is teljesíthető.

 

12. Felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályok

 

(1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával

felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban

előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében.

 

13. Ajánlatok elbírálása

 

(1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban

és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

(2) Az ajánlatok bírálati szempontjai a következők lehetnek:

a) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy

b) az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása, melyre a 71. § (2) bekezdésbe foglalt szabályok az irányadóak.

 

(3) Az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő, valamint – ha ezt az ajánlatkérő előírta –az igénybe

venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások megfelelőségét

is ellenőrizni lehet.

 

(4) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az

eljárásból ki kell zárni.

 

(5) Az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont (Kbt. 71. § (2)) alapján, illetőleg a Kbt. 71-72. §-ban

foglaltakra tekintettel kell értékelni.

 

(6) Az Önkormányzat az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használhatja fel.

 

(7) Az ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követően – általa előre nem látható és

elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén

a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.

(8) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles

írásban kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat aránytalanul alacsony árat tartalmaz

bármely olyan, az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely az önállóan értékelésre kerül.

 (9) Az ajánlatkérő köteles a (8) bekezdést alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás több mint húsz

százalékkal eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló- az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az

adott elemre eső-anyagi fedezet összegétől.

 

14. Eredményről szóló értesítésre vonatkozó szabályok

 

a) Az ajánlatokat a legrövidebb időn belül el kell bírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az

eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. (Kbt. 65.§ (1) bek)

b) Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának

eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kizárásáról, a szerződés teljesítésére való

alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének a Kbt 74. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné

nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül.

 Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint

írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi

jelentkezések elbírálásának befejezésekor ezen tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő, a részvételi szakasz

lezárása esetén részvételre jelentkező részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

c)Az ajánlatok elbírálása során a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében,

melyet a Közbeszerző terjeszt elő a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó  Képviselő-testület részére

d) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót az ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötést, vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné

nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [Kbt. 124. § (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon

belül kell megküldeni. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le (Kbt. 30. § (2) bek.).

 

15. Szerződések megkötése, teljesítése

 

a) Az Önkormányzata szerződések kötésére vonatkozó előírások (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés stb.) betartásával köti meg a szerződést

az eljárás nyertesével. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép – és az ajánlati felhívásban ezen kitétel szerepel – akkor az Önkormányzat

jogosult az eredmény kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel megkötni a szerződést. A szerződés aláírása a Képviselő Kestület

adott közbeszerzésre vonatkozó, szerződéskötésre felhatalmazó határozata alapján az abban megjelölt személy jogosult.

b) Az Önkormányzat a nyertes szervezettel (személlyel) [Kbt. 124. §] szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerződés

megkötésének kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében

beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.

c) A szerződés a Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti melléklete kivételével, feltéve, hogy az abban foglaltak nem ellentétesek a

Kbt. 79 § (1). §-sal nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.

d) Az Önkormányzat a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést honlapján, a megkötését követően haladéktalanul köteles közzétenni.

A szerződésnek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie.

 

16. A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzése

 

A szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzések ellenőrzését a megbízott belső ellenőrök végzik.

II.

 

A helyi önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi köre

 

1. A Képviselő-testület

 

A képviselő-testület gyakorolja az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit. A képviselő-testület nevében a Polgármester jár el.

A közbeszerzések előkészítése és végrehajtása során a képviselő testület feladata különösen:

1.      kiadja a Közbeszerzési Szabályzatot, valamint az éves közbeszerzési tervet,

2.      a Bíráló Bizottság, illetve a szakértő cég javaslata alapján dönt az ajánlatok érvényességéről és az eljárás eredményéről név

szerinti szavazással

 

2. A jegyző

 

-        köteles a közbeszerzési eljárásban az e rendeletben meghatározott feladatok ellátására,

-        segíti a Bíráló Bizottság és a szakmai megbízott munkáját,

-        általános felelősség terheli a közbeszerzési eljárás törvényességének biztosításáért. Az ezzel kapcsolatos észrevételeit köteles

haladéktalanul a polgármesternek jelezni, illetve a képviselő-testület tudomására hozni, továbbá ellenőrzi az egyes közbeszerzési

eljárási cselekmények szakszerű, határidőben történő végrehajtását,

-        az éves költségvetés elfogadását követően elkészíti a közbeszerzési tervet,

-        felelős a közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések esetén a beszerzés fedezetének valós rendelkezésre állásáért,

-        felelős a közzéteendő adatok internetes való közzétételéért,

-        felelős a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának megszervezéséért.

-        mivel a hivatalban megfelelő szakértelemmel rendelkező köztisztviselő nincs alkalmazva, a közbeszerzési szakértelmet kívánó

feladatokat külső szakértők bevonásával oldatja meg.

-        a szakmai igények alapján gondoskodik- a szakértelemmel bíró személy vagy szervezet bevonásával- az ajánlati felhívás és

dokumentáció összeállításáról, ajánlatkérő dokumentáció elkészíttetéséről és rendelkezésre állásáról, előkészíti a szerződést a

dokumentációban megadott szerződés-tervezet alapján, és gondoskodik annak az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban

történő aláírásáról,

-        közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, felhívás végleges szövegét a jegyző hagyja jóvá

-        a szakmai igények alapján gondoskodik  az elbírálási szempontok összeállításáról

-        gondoskodik az eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg az EU Hivatalos Lapjában történő közzétételéről,

valamint amennyiben szükséges a közzététel díjának átutalásáról; hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az

ajánlati felhívásnak az ajánlattevő(k) részére történő közvetlen megküldéséről,

-        gondoskodik a Bíráló Bizottság tagjainak összehívásáról és a teljes ajánlati felhívás és dokumentáció rendelkezésükre bocsátásáról,

-        a jegyzőkönyv készítéséről a jegyző illetve általa megbízott személy vagy szervezet gondoskodik,

-        a jegyzőkönyvek érintetteknek való megküldése a jegyző feladata,

-        a jegyző vagy az általa kijelölt személy, szervezet hirdeti ki illetve küldi ki az írásbeli összegezést (kivéve közbeszerzési tanácsadó

bevonása esetén)

-        amennyiben a szerződés teljesítése során szerződésmódosításra kerül sor, tájékoztatót készít, és hirdetmény útján a Közbeszerzési

Értesítőben közzéteszi. 

 

3. A Bíráló Bizottság

 

a) A képviselő-testület gondoskodik az önkormányzati hivatalon belüli ún. Bíráló Bizottság létrehozásáról. A Bíráló Bizottságba 3 fő állandó

tagot választ, melyet szükség esetén – adott közbeszerzés jellegétől függően, alkalomszerűen – további tagokkal egészíthet ki. A Bíráló Bizottság

tagjai mellé lehetnek további választott tagok is, mint segítők, illetve közbeszerzési szakértelemmel rendelkező személy, hivatalos közbeszerzési

tanácsadó segítsége is igénybe vehetőA Bíráló Bizottság állandó tagjai a mindenkori:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              jegyző vagy aljegyző, költségvetési-gazdálkodási  munkakört betöltő köztisztviselő, az önkrományzat műszaki szakértelemmel rendelkező munkatársa

 

b) A Bíráló Bizottság a munkájával kapcsolatos ügyviteli munkák ellátását Önkormányzati hivatal ügyviteli feladatait ellátó személyek kötelesek

segíteni, a jegyző utasítása szerint.

c) Bíráló Bizottság feladatai:

-       A Bíráló Bizottság az ajánlatokat értékeli és írásbeli szakvéleményt, döntési javaslatot készít a képviselő-testület részére.

A Bíráló Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.

d) A Bíráló Bizottság állandó tagjainak névsorát és munkakörét jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. A melléklet csatolásáért és

évenkénti felülvizsgálatáért a jegyző tartozik felelősséggel.

e) Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba.

Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.

A Bíráló Bizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van, döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével,

nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

4. A Polgármester

 

-A polgármester képviseli a helyi önkormányzat képviselő-testületét a közbeszerzési eljárás során.

- A polgármester a közbeszerzési eljárás során ellátandó fontosabb feladatait e szabályzat az egyes eljárási szakaszoknál rögzíti.

3.      indokolt esetben szakértő céget bíz meg az eljárás teljes, vagy részleges lefolytatásával,

4.      meghatározza az eljárás fajtáját,

5.      kijelöli és megbízza a Bíráló Bizottság tagjait.

-A Kbt. Harmadik Rész szerinti nemzeti eljárásrendben, a Kbt. 122. § (7) bekezdése szerint lefolytatandó eljárások tekintetében jogosult

az első szakaszban történő bírálatra vonatkozó döntés meghozatalára (a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján),

 

III.

 

KÖZBESZERZÉSI SZAKÉRTELEM BITOSÍTÁSA, A KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ ÉS A HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ

 

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és a dokumentáció előkészítésébe, illetőleg – választása szerint – a közbeszerzési

eljárás további lefolytatásába az Önkormányzat a Hatóság által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót

és/vagy közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni.

 

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakértelmével elősegíti a közbeszerzési eljárás e törvénynek és egyéb jogszabályoknak megfelelő

lefolytatását. Az Polgármesteri Hivatal a tanácsadót bevonja különösen a felhívás és a dokumentáció elkészítésébe és bevonhatja a

Bíráló Bizottságba is. A közbeszerzési tanácsadó az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával feladatarányos munkamegosztásban dolgozhat.

 

IV.

 

Záró rendelkezések

 

1. Az Önkormányzat közbeszerzését végző személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait

áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.

 

2. A közbeszerzési szabályzatot a Képviselő-testület jogosult jóváhagyni.

 

3. Jelen szabályzat  2013. szeptember 12..-án napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő közbeszerzések esetében is

kell alkalmazni.

 

4. Jelen közbeszerzési szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései irányadóak. Amennyiben jelen szabályzatban

foglaltak és a hatályos Kbt. előírásai között ellentmondás merülne fel, úgy a mindenkor hatályos Kbt. rendelkezései irányadóak.

 

Fülöp, 2013.  szeptember 12.

 

 

            /Dr.Szombati Csaba:/                                     /:Hutóczki Péter:/      

                        jegyző                                                             polgármester

 

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal

a következő határozatot hozta:

 

 

 

126/2013.(IX.12.) KT. Határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

az önkormányzat 2013. évi  közbeszerzési tervét  a határozat melléklete

szerinti tartalommal módosítja és elfogadja.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A szennyvízprojekt megvalósításához az előterjesztésben részletezett költségek önrészének fedezésére támogatás iránti igény

benyújtására van lehetőség a BM EU Önerő Alaphoz.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 7 igen

szavazattal a következő határozatot hozta:

 

127/2013.(IX.12.) KT. Határozat

EU Önerő Alap igényléséről

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az KEOP-1.2.0/09-11-2013-0016 számú projekt

– az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív program támogatási rendszer keretében megvalósuló,

„Fülöp község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése”című - saját forrását a BM EU Önerő Alapból kért vissza nem térítendő

támogatásból finanszírozza és erre pályázatot nyújt be.

Pályázó megnevezése:

Fülöp Község Önkormányzata (4266. Fülöp, Arany János utca 19.)

A tervezett fejlesztés pontos megnevezése:

„Fülöp község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése”

A projekt elszámolható összköltsége:

Nettó 379.432.802 Ft

Tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése, pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:

 

A saját forrás biztosításának módja:

A saját forrást Fülöp Község Önkormányzataa 19/2013 (V.22) BM rendelet „a helyi önkormányzatok és önkormányzati társulások

európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról” szóló rendelt 6§ (5) alapján 100 %-ban

BM EU Önerő Alap támogatásból kívánja finanszírozni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter, polgármester

 

 

 

9.     Nagy Magyar Engesztelés – Komlóska  Község Önkormányzatának kérése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester: 

Ismerteti az előterjesztést, Komlóska település polgármesterének megkeresése alapján, az Engesztelő Kápolna megépítése országos

jelentőségő ügy,  a kormány is határozatában támogatja, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a javaslatok elfogadására.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal

a következő határozatot hozta:

 

128/2013.(IX.12.) KT. Határozat

A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak támogatásáról

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete üdvözli a Világ Királynője

Engesztelő Mozgalom megalakítását, céljaival, szellemiségével, értékrendjével

egyetért.

A képviselő-testület kéri az egyházi és világi vezetőinket, hogy támogassák

és tegyék lehetővé az Engesztelő Kápolna megépítését Budapesten, a Szent-Anna réten.

 

 

Határidő: 2013. szeptember 20.

Felelős: Polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, 5 igen és 2 nem szavazattal

a következő határozatot hozta:

 

129/2013.(IX.12.) KT. Határozat

A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett Engesztelő

Kápolna építés támogatásáról

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Világ Királynője

Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett Magyarország Kormánya által

a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő

feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozatban nevesített

 „Engesztelő Kápolna építése” beruházást támogatni kívánja:

Az Engesztelő Kápolna építésének támogatását jelképező 1 db 30x40x50 cm-es

faragott terméskő elkészíttetéséhez szükséges 50. 000 Ft+ÁFA összegű adomány nyújtásával.

Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a

faragott terméskövet elkészíttesse, vagy a terméskő elkészíttetéséhez szükséges

adományt a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom 11734169-20012199

számú bankszámlaszámra utalja.

 

 

Határidő: 2013. szeptember 20.

Felelős: Polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester: 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 7 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 7 igen

szavazattal a következő határozatot hozta:

 

130/2013.(IX.12.) KT. Határozat

Egy marék föld adományozása

Fülöp Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Életfa Kárpát-medence

Összefogás kezdeményezését megismerve úgy határozott, hogy az önkormányzat

a Nemzet egységének megvalósításához egy marék földet adományoz.

Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,

hogy az egy marék földet Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa.

 

 

Határidő: 2013. szeptember 20.

Felelős: Polgármester

 

Különfélék:

Hutóczki Péter polgármester:

Szeptember 15-én, vasárnap a Bánházán a Kápolnában templombúcsú lesz, kéri aki tudj jöjjön el.

 

Földháti István alpolgármester:

A rádió is sokat foglalkozik vele, hogy itt a fűtési szezon és egyre több csaló jelenik meg az emberek között, akik becsapják az

embereket a mázsában mért fának az eladásával. Kéri, hogy erről megfelelően tájékoztassuk a lakosságot.

 

Hutóczki Péter polgármester:

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét és az ülést 11,40 perckor bezárja.

 

k.m.f.

 

 

 

Hutóczki Péter                     Dr. Szombati Csaba               Kissné Terdik Erzsébet

polgármester                        jegyző                                  aljegyző

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet                                                    Hutóczki Imre 

jkv. hitelesítő                                                               jkv. hitelesítő

Je

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél