JEGYZŐKÖNYV

10 1077- 15/2013./F

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2013.augusztus 8-án du. 15,30 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott  rendeletek:    -

 

 

Hozott határozatok:

110/2013. (VIII.08.) KT. sz.  határozat: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0016 projekt közbeszerzést végző kiválasztása

111/2013. (VIII.08.) KT. sz.  határozat: KEOP-1.2.0/09-11-2013-0016 projekt kiviteli tervek elkészítésére tervező kiválasztáa

112/2013. (VIII.08.) KT. sz.  határozat: Tanyafejlesztési program pályázat beadása

113/2013. (VIII.08.) KT. sz.  határozat: Óvodavezetői pályázat

114/2013. (VIII.08.) KT. sz.  határozat: Görög katolikus parókia felújításának

támogatása

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült:  A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 8-án, du. 15,30 órakor megtartott rendkívüli  nyílt üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester,  Bugyáné Szász Erzsébet,

Furó Tiborné,  Sándor László képviselők.

Földháti István alpolgármester és Dr. Szombati Csaba jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző tanácskozási joggal.

 

Igazoltan távol: Hutóczki Imre és Czigle Attila képviselő

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az önkormányzat aljegyzőjét.

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Mikáczó László Ferenc alpolgármester és Furó Tiborné képviselő

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére.

Meghívó szerinti  napirend:

 

1.)    A  „Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című KEOP-1.2.0/09-11-2013-0016 azonosító számú támogatói

döntéssel rendelkező projekt    kiviteli tervek elkészítésére  és közbeszerzési feladatok ellátását végzők kiválasztása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

2.)    Savanyító üzem létrehozása Fülöpön” című pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

3.)    Óvodavezetői pályázat

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

4.)    Görög katolikus parókia felújításának támogatása

Előterjesztő: Hutóczki Péter

5.)    Zárt ülés

 

Javasolt napirend:

 

1.)    A  „Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című KEOP-1.2.0/09-11-2013-0016 azonosító számú támogatói

döntéssel rendelkező projekt    kiviteli tervek elkészítésére  és közbeszerzési feladatok ellátását végzők kiválasztása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

2.)    Savanyító üzem létrehozása Fülöpön” című pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

3.)    Óvodavezetői pályázat

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

4.)    Zár Görög katolikus parókia felújításának támogatása

Előterjesztő: Hutóczki Péter

5.)    Zárt ülés

 

 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 5 igen

szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a.)    Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja  Mikáczó László Ferenc alpolgármester és Furó Tiborné képviselőt

b.)    Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

1.)    A  „Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című KEOP-1.2.0/09-11-2013-0016 azonosító számú

támogatói döntéssel rendelkező projekt    kiviteli tervek elkészítésére  és közbeszerzési feladatok ellátását végzők kiválasztása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

2.)    Savanyító üzem létrehozása Fülöpön” című pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

3.)    Óvodavezetői pályázat

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

4.)    Görög katolikus parókia felújításának támogatása

Előterjesztő: Hutóczki Péter

5.)    Zárt ülés

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

1.)  A  „Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című KEOP-1.2.0/09-11-2013-0016 azonosító számú támogatói

döntéssel rendelkező projekt    kiviteli tervek elkészítésére  és közbeszerzési feladatok ellátását végzők kiválasztása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

            (Előterjesztés: írásban)

 

Hutóczki Péter polgármester

A Képviselő-testület árajánlatok kéréséről döntött   a   szennyvízcsatorna hálózatának bővítése  projekt    kiviteli tervek elkészítésére 

és közbeszerzési feladatok ellátását végzők kiválasztása érdekében.

Mindkét árajánlat kérésére megérkeztek a válaszok, mindkét feladat esetében az árban legkedvezőbb elfogadását javaslom az

előterjesztésben foglaltak szerint.

 

Hutóczki Péter polgármester

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 5 igen

szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

 

110/2013. (VIII. 08.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

a „Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése” című

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0016 azonosító számú támogatói döntéssel

rendelkező projekttel kapcsolatos hivatalos közbeszerzési tanácsadói

feladatainak ellátására megbízza a

MATRIX AUDIT KFT - t (4032. Debrecen, Poroszlay út 27. sz.)

Dr. Kerekes Ferenc ügyvezető

Fax: 52/502-557

e-mail: matrixaudit@t-online.hu

 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére

4.800.000.-Ft + áfa (1.096.000..-Ft) =  6.096.000.-Ft Bruttó ajánlati

ár elfogadásával.

 

Határidő: 2013. augusztus 15.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 5 igen

szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

 

111/2013. (VIII. 08.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

a „Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése”

című KEOP-1.2.0/09-11-2013-0016 azonosító számú támogatói

döntéssel rendelkező projekt beruházáshoz kapcsolódó kiviteli tervek

elkészítésére  megbízza a

TENDER TERV KFT-t (425. Debrecen, Postakert u. 2.)

Némethy Róbert ügyvezető

Tel. 06 30 383 6618

e-mail: tenderterv@gmail.com

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére

2.550.000.-Ft + áfa (688.500.-Ft) =  3.238.500.-Ft Bruttó ajánlati

ár elfogadásával.

 

Határidő: 2013. augusztus 15.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

2.)  Savanyító üzem létrehozása Fülöpön” című pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

                  (Előterjesztés: írásban)

 

Hutóczki Péter polgármester

Megjelent a VM rendelet a tanyafejlesztési programról, mely lehetőséget biztosít a program keretében tanyasi termékek

piacra jutásának elősegítése érdekében kis léptékű Önkormányzati feldolgozó üzem létrehozására pályázat benyújtására.

A tevékenységet a Bernátrészi iskolában szeretnénk megvalósítani a kisebbik épület felújításával és bővítésével, valamint a

szükséges technológia, gépek, eszközök beszerzésével. Az építésre a terv elkészült, az építési engedély iránti kérelem az

építési hatósághoz benyújtásra került.

Az építés költsége 23.678.841 Ft + Áfa, bruttó 30.072.128 Ft.

A technológia és eszközbeszerzés költsége: 6. 394.710 Ft + Áfa, azaz 8.121.282 Ft

Egyéb költség (tervezés, projekt managment, nyilvánosság, tanyasi termékek feltárása): 3.341.506 Ft + Áfa, azaz 4.243.712 Ft

A pályázat keretében az összköltség 90%-ára nyerhető el támogatás, 10% önerőt szükséges biztosítani.

Az igényelhető támogatás 38.193.410 Ft

Önkormányzati önerő: 4.243.712 Ft

 

15,35 perckor Czigle Attila megérkezik.

15,35 perckor Mikáczó László Ferenc kiment a teremből.

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:

Minden pályázati lehetőséget meg kell próbálni kihasználni, be kell adni. Ennek külön örülök azért, mert így talán sikerülne a

régi iskola épületet hasznosítani és új munkahelyek is teremtődnének.

 

Hutóczki Péter polgármester

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 5 igen

szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

 

112/2013. (VIII. 08.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az 56/2013 (VI.29.) VM rendelet értelmében

a TP-1-2013 konstrukció keretében Savanyító üzem létrehozására.

A pályázathoz igényelhető támogatás           38.193.410 Ft

Önkormányzati önerő:                                     4.243.712 Ft

 

A Képviselő Testület megbízza a Polgármestert a pályázat elkészítésével és benyújtásával, a megvalósításhoz szükséges önerőt

az éves költségvetési rendeletében biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

3.)  Óvodavezetői pályázat

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

                  (Előterjesztés: írásban)

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester 15,45 perckor visszatér az ülésre.

 

Hutóczki Péter polgármester

A Képviselő-testület április 30-i ülésén 2. alkalommal is döntött az óvodavezetői  feladatok ellátására szóló vezetői megbízásához

szükséges pályázat kiírásáról. A pályázat benyújtásának határideje 2013. június 27. napján lejárt, melyre egy pályázat  került benyújtásra.

Ezen pályázatot 2013. július 10, napján visszavonták.

A HBM KH Oktatási Főosztályának szakmai véleményét figyelembe véve a vonatkozó jogszabály  alábbi rendelkezése alapján kell eljárni:

A vonatkozó jogszabályok alapján az előterjesztésben ismertettek  szerint ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt nem   

vezetett eredményre, az intézményvezetői feladatokat a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig a szervezeti

és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni.                        

Az óvoda vezetése jelenleg is  – megfelelő képesítésű óvodapedagógus hiánya miatt – az SZMSZ szerinti helyettesítési rendben történik

az óvodavezető pályázati úton történő kinevezéséig.

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az SZMSZ szerinti helyettesítés rendje szerint továbbra is Kozma Ferencné lássa el a

vezetői feladatokat ( akinek jelenleg folyamatban a képesítés megszerzése), a korábbi feltételekkel 1 évig, és közben a pályázatot egy

későbbi időpontban újra kiírja a Képviselő-testület.

 

Sándor László: Nnem lehet megbízni amíg a végzettsége nem megfelelő?

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:

A hatályos jogszabályok szerint nem lehet felmentést adni akkor sem, ha már folyamatban van a képesítés megszerzése.

 

Hutóczki Péter polgármester

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal

az alábbi határozatot elfogadta:

 

113/2013. (VIII.08.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a 78/2013. (IV.30) KT. sz. határozatával kiírt óvodavezetői

pályázatát eredménytelennek nyilvánítja, mert nem volt pályázó.

Az Óvodavezetői feladatok ellátása az Óvoda Szervezeti

és Működési Szabályzatában foglaltak szerint történik.

Ellátását Kozma Ferencné óvónő végzi a korábbi feltételek

szerint legkésőbb 2014. július 31,. napjáig, illetve eredményes

pályázati eljárás befejezéséig.

 

4.)  Görög katolikus parókia felújításának támogatása

Előterjesztő: Hutóczki Péter

                  (Előterjesztés: szóba)

 

Hutóczki Péter polgármester

A görög katolikus parókiának elkezdődtek a felújítási munkálatai. A püspökség először még nem is akarta támogatni, véleményük

szerint le kell bontani, nem érdemes rá költeni. Az ideköltöző parókus úr nem értett ezzel egyet, és a felújítást erőltetve  mégis csak

500.000.-Ft támogatást kapott a püspöki hivataltól. Ez az összeg azonban szemmel láthatóan töredékét sem fogja fedezni a szükséges

ráfordításnak. Van az egyházközségnek is valamennyi ide fordítható pénze, biztosan a hívek is fogják támogatni. Eddig minden egyház

közöséget támogattunk, ha valamilyen nagyobb, a településképet is meghatározó munkálatokat végeztek. Most is azt szeretném javasolni

a képviselő társaimnak járuljunk hozzá a parókia felújításához is. Én olyan 100.000.-Ft-os nagyságrendű támogatást javaslok.

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:

Annak idején támogattuk a római katolikus templom felújítását, segítettünk a református imaház rendbetételénél is, most is egyetértek

a javaslattal.

 

Hutóczki Péter polgármester

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 6 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 6 igen

szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

 

 

114/2013. (VIII. 08.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

a görög katolikus parókia (4266. Fülöp, Arany J. u. 13. sz..) felújítására

100.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt, 2013. évi költségvetésének

terhére.

A támogatás átvételére és felhasználására Csingi Zoltán parókus úr jogosult.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatás kifizetés

teljesítésére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Megköszöni a képviselő-testület aktív részvételét és az ülést  bezárja, és zárt ülésen folytatják munkájukat.

 

k.m.f.

 

 

 

Hutóczki Péter                     Dr. Szombati Csaba               Kissné Terdik Erzsébet

polgármester                        jegyző                                  aljegyző

 

 

Mikáczó László Ferenc                                                      Furó Tiborné 

jkv. hitelesítő                                                                  jkv. hitelesítő

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél