JEGYZŐKÖNYV

10 1077- 6/2013./F

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2013. április 25-én de. 8,oo órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott  rendeletek:    -

 

Hozott határozatok:

                                            

67/2013. (IV.25.) KT. sz. határozat:  Pályázat benyújtása térfigyelő-rendszer

                                                             kialakítására

68/2013. (IV.25.) KT. sz. határozat:  Öntözés és melioráció beruházás megvalósítá-

                                                             sához támogatás megelőlegező hitel felvétele

69/2013. (IV.25.) KT. sz. határozat: Szennyvízhálózat bővítés pályázat benyújtása

70/2013. (IV.25.) KT. sz. határozat: Ingatlan vásárlás

71/2013. (IV.25.) KT. sz. határozat: Szennyvízszippantás közszolgáltatási szerződés

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  április 25-én, de. 8,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak:Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester,Furó Tiborné,  Czigle Attila, Hutóczki Imre képviselők.

Dr. Szombati Csaba jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

 

Bugyáné Szász Erzsébet és Sándor László távolléte igazolt.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az önkormányzat aljegyzőjét.

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Mikáczó László Ferenc alpolgármestert és Furó Tiborné képviselőt

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére.

 

Meghívó szerinti és egyben javasolt napirend:

1.      8/2013. (III.29) BM.r. alapján „Térfigyelő rendszere kiépítése” címen támogatási igény benyújtása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

2.      Öntözés és melioráció pályázathoz támogatás megelőlegező hitel felvételéről döntés

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

3.      Fülöp Község Szennyvízcsatorna hálózat bővítés pályázat benyújtása

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester

4.      Belterületi ingatlan megvásárlása

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester

5.      Szennyvízszippantás közszolgáltatói szerződés megkötése

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 5 igen

szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a.)    Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja  Mikáczó László Ferenc alpolgármestert és Furó Tiborné képviselőt

b.)    Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

1.      8/2013. (III.29) BM.r. alapján „Térfigyelő rendszere kiépítése” címen támogatási igény benyújtása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

2.      Öntözés és melioráció pályázathoz támogatás megelőlegező hitel felvételéről döntés

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

3.      Fülöp Község Szennyvízcsatorna hálózat bővítés pályázat benyújtása

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester

4.      Belterületi ingatlan megvásárlása

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester

5.      Szennyvízszippantás közszolgáltatói szerződés megkötése

                   Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Napirendek tárgyalása:

 

1.      8/2013. (III.29) BM.r. alapján „Térfigyelő rendszere kiépítése” címen támogatási igény benyújtása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti az írásos előterjesztést és kiegészíti: ez a támogatási forma és lehetőség a tavalyi MTZ, és a 2011-es sport pálya

felújítást támogató pályázati lehetőség folytatása. Tervek szerint a  központi része a Művelődési házban lenne elhelyezve, kamerák

pedig a település 8 pontján. A Bánháza jelenleg kimaradt  tervezésből mert nincs önkormányzati tulajdonú épület, amelyre el lehetne

helyezni és a földrajzi viszonyok is nagyon kedvezőtlenek.

 

Furó Tiborné képviselő: Én nagyon szeretném, ha a Bánházára is helyeznénk kamerát, az ott élő emberek is fülöpiek.

 

Czigle Attila képviselő: Én szintén szeretné ha a Bánházán is lenne és a Kápolnánál nem lehetne elhelyezni?

 

Földháti István alpolgármester :

A Bánházán ha meg lehetne oldani a Hegedüsék boltjánál lenne a legcélszerűbb az átmenő forgalom miatt, a Kápolnánál

szerintem nem töltené be a funkcióját.

 

Hutóczki Imre képviselő:

Az elhelyezési pontokat tekintve mi védjük a boltosakat ?

 

Hutóczki Péter polgármester:

Nem a boltosakat védjük, hanem a települést, de a megjelölt pontok azok, amelyek a szakember szerint a legmegfelelőbb,

legnagyobb rálátás enged a településen történő mozgásra.

A Bánházával kapcsolatban egy rövid egyeztetést kérek a szakértővel és Hegedüsékkel

10 perc szünet.

Van rá lehetőség a javasolt módon, melynek plusz költsége a határozati javaslathoz képest: 635.000.-Ft.

Az előterjesztés szerinti javaslatot a 635.000.-Ft plusz költséggel, Bánháza pontra vonakozóan javasolja elfogadni.

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 5 igen

szavazattal a következő határozatot hozta:

 

67/2013. (IV.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,

hogy az „egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési

támogatás igénybevételének részletes szabályairól” szóló 8/2013. (III.29.) BM

rendelet keretében támogatási igényt kíván benyújtani a Fülöp Község Közigaz-

gatási területén térfigyelő rendszer kialakítására.

 

Beruházás költségei:

            Támogatás iránti igény:       7.820.966.-

            Önerő:                                      868.997.-

Összköltség                            8.689.963..-

 

A Képviselő-testület köztelezettséget vállal 868.997.- Ft önerő biztosítására, melyet az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges árajánlatok  és dokumentumok beszerzésére,

továbbá felkéri pozitív támogatási döntés esetén az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítására.

 

Határidő: 2013. május 3

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

2.      Öntözés és melioráció pályázathoz támogatás megelőlegező hitel felvételéről döntés

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Az Önkormányzat pályázatot nyert el a Fülöpi ér külterületi csatorna eredeti állapotba történő helyreállítására. A beruházás

megvalósításához az MVH támogatás összege 27.525.838 Ft, az EU Önerő Alap támogatása 7.078.072 Ft, a támogatás tehát

összesen 34.603.910 Ft.

Az Önkormányzati önerőt az elmúlt év folyamán hitelként vettük fel, mely konszolidálásra is került, így a beruházás teljes megvalósításához

a támogatások összegét kell támogatást megelőlegező  hitelként felvenni.

Javaslom a Képviselő testületnek, hogy a támogatások együttes összegét, azaz 34.603.910 Ft hitelt vegyen fel a Főnix Takarékszövetkezettől,

melynek fedezete a támogatás, jelzálog fedezeteként a fülöpi 227-es hrsz-ú Művelődési Házat ajánljuk fel.

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:

A hitelfelvételének  a stabilitási törvény szerint nincs akadálya és nincs előzetes kormány hozzájáruláshoz kötve, mert a fedezetre a

támogatási szerződések szolgálnak biztosítékul.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal

a következő határozatot hozta:

 

68/2013. (IV.25.) KT.sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a külterület vízrendezés projekt megvalósításához

34.603.910 Ft támogatást megelőlegező hitelt vesz fel a Főnix Takarékszövetkezettől. Fedezetként az Önkormányzat tulajdonában

lévő fülöpi 227 hrsz.-ú Művelődési Házat ajánlja fel.

Megbízza a Polgármestert, hogy a hitel felvételéről gondoskodjon

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

3.      Fülöp Község Szennyvízcsatorna hálózat bővítés pályázat benyújtása

           Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

 

A Képviselő-testület előtt ismert, hogy a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére már több alkalommal nyújtottunk be pályázatot,

sikertelenül. A legutolsó pályázatunkat elutasították, ezért javaslom, hogy ismét nyújtsuk be a pályázatot. A megvalósíthatósági

tanulmány átdolgozása megtörtént és közreműködő szervezettel egyeztetésre került. Az átdolgozott CBA szerint a támogatási

intenzitás is megváltozott, sajnos az eddigi 95% helyett csak 86,4242 % lehet a támogatási arány.

Javaslom a Képviselő-testületnek újra nyújtsuk be a pályázatot.

 

Hutóczki Imre képviselő:

Az önerő összege nagyon magas, lesz lehetőség BM támogatást igényelni ?

 

Hutóczki Péter polgármester:

Nagy valószínűséggel igen.

 

Furó Tiborné képviselő:

Mindenképpen be kell nyújtani újra, már nagyon sok ember nagyon sok munkája fekszik benne, a szennyvízkezelés megoldása

pedig az önkormányzat feladata és önerőből nem leszünk rá képesek soha megvalósítani.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal

a következő határozatot hozta:

 

69/2013. (IV.25.) KT.sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a KEOP-1.2.0/09-11 Szennyvíz elvezetés

és tisztítás megvalósítása című konstrukció keretében Fülöp Község szennyvízcsatorna-hálózatának bővítése címmel.

A terv szerint a beruházás nettó költsége                          379.432.802.-.- Ft

Áfa:                                                                                      102.446.857.- Ft

A beruházás összköltsége:                                                  481.879.659.- Ft

 

ebből önerő:                                                                           51.511.083.-Ft                                                                    

A képviselő testület dönt arról is, hogy a beruházáshoz szükséges önerőt, azaz 51.511.0083 Ft-ot az EU önerő alap segítségével

kívánja finanszírozni, arra is pályázatot nyújt be.

Megbízza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

4.      Belterületi ingatlan megvásárlása

            Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a 2013. évi Start mintaprogram keretében 2 ha málna ültetvény telepítésére,  a pályázat nyert,

azonban a telepítéshez megfelelő minőségű földterület az Önkormányzat tulajdonában nincs. A község területén több területet érdeklődtünk

megvásárlás céljából, így jutottunk el a Deák Ferenc utcán a 317. hrsz.-ú 1 ha 9990 m2 területű területhez, mely Palugyai Mihály és

Palugyai Erzsébet tulajdona.

Javaslom a Képviselő testületnek, hogy a fenti területet vásároljuk meg a felekkel közösen megállapított 1.500.000 Ft vételáron.

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

Jó, hogy ilyen belterülti helyen sikerült ingatlant találni.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal

a következő határozatot hozta:

 

70/2013. (IV.26.) KT.sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a fülöpi 317. hrsz.-ú 1ha 9990 m2 területű belterületi ingatlant

megvásárolja Palugyai Mihály és Palugyai Erzsébet Fülöp, Deák Ferenc u. 15. sz. alatti lakosoktól 1.500.000 Ft vételáron.

 

Megbízza a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződést ügyvéddel készíttesse el és az adásvételt bonyolítsa le, a szerződés aláírását

követően a vételárat átutalással teljesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

5.      Szennyvízszippantás közszolgáltatói szerződés megkötése

                   Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

A szennyvízszippantás közszolgáltatásra a TRANZIT 1 KFT-vel ( 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21.sz.) volt 2012. évre közszolgáltatási szerződés,

melyet felmondott, mert Debrecenből csak nagyon irreálisan magas áron tudná elvégezni a szippantást, amely már nem megfizethető.

A VÁMOSVÍZ Szolgáltató Kft (4237 Vámospércs Béke u. 3.sz.) ajánlata alapján: 1732.-Ft/m3 + áfa áron javaslom 2013. december 31-ig

a szolgáltatás biztosítására szerződés megkötését.

 

 

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 5 igen szavazattal

a következő határozatot hozta:

 

71/2013. (IV.25.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a szennyvízszippantás közszolgáltatás végzésére

a VÁMOSVÍZ Szolgáltató Kft-vel (4237 Vámospércs Béke u. 3.sz.)

szerződést köt 2013. december 31. napjáig 1732.-Ft/m3 +áfa áron.

 

Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2013. május 15.

 

Hutóczki Péter polgármester:

Megköszöni a részvételt és az ülést 9,15 perckor bezárja.

 

 

k.m.f.

 

 

 

Hutóczki Péter                     Dr. Szombati Csaba               Kissné Terdik Erzsébet

polgármester                        jegyző                                  aljegyző

 

 

Mikáczó László Ferenc                                           Furó Tiborné

jkv. hitelesítő                                                               jkv. hitelesítő

 

 

2023. október 1., vasárnap
Köszöntjük Malvin olvasóinkat!
Holnap Petra napja lesz.
Facebook
Hírlevél