JEGYZŐKÖNYV

10 1077- 3/2013./F

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2013. március 28-án du. 15,oo órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott  rendeletek

5/2013. (III.28.) KT. sz. rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi

          szabályozásáról szóló   3/2008. (II. 15.) KT számú rendelet módosítására

6/2013. (III.28.) KT. sz. rendelet: A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló

                                                         4/2009. (II. 10.) KT számú rendelet módosítására

 

Hozott határozatok:

                                              

54/2013. (III.28.) KT. sz. határozat:   Intézményi térítési díjak és szolgáltatási önköltség

                                                               megállapítása

55/2013. (III.28.) KT. sz. határozat:   Önkormányzati tulajdonú gépek bérbeadása

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  március 28-án du. 15,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak:Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Furó Tiborné, Hutóczki Imre, Czigle Attila, 

Sándor László képviselők.

 

Dr. Szombati Csaba jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

 

Bugyáné Szász Erzsébet  távolléte igazolt.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az önkormányzat aljegyzőjét.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Furó Tiborné és Hutóczki Imre képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére és  a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban

6 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a)      Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Furó Tiborné és Hutóczki Imre képviselőket.

b)      Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

1)      Intézményi térítési díjak, szolgáltatási önköltségek megállapítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

2.)  Önkormányzati tulajdonú gépek bérbeadása

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

1.)    Intézményi térítési díjak, szolgáltatási önköltségek megállapítása

 Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti az írásos előterjesztést, tárgyév március 31-ig meg kell állapítani a személyes gondoskodás nyújtásának keretében

biztosított szolgáltatások, jelen esetben a tanyagondnoki szolgáltatás és a szociális étkeztetés szolgáltatási önköltségét,

valamint a gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségét, illetve lehetőség van ha a kiadások indokolják  az intézményi térítési

díjak emelésére.

A tavalyi beszámoló és az ez évi terv adatok alapján a felnőtt étkeztetés térítési díját indokolt emelni, illetve javaslom a

szociális étkeztetés kiszállítási díjának megszüntetését, ingyenessé tételét. Ennek indoka: részben a magas szolgáltatási önköltség

miatti emelés mértéke, részben mert a házhozszállítások egy részét a közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottakkal terveztük

megvalósítani, melyért nem tudunk térítési díjat kérni.

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

Mennyi a felnőtt ebéd, nem a szociális étkezőké, hanem az úgynevezett „vendégebéd”?

 

Hutóczki Péter polgármester: 707.-Ft + áfa

Furó Tiborné képviselő:

A felnőtt étkezés térítési díja igen magas lesz az emelést követően, félő, hogy sokan vissza fogják mondani az ebédet. Nem lehetne-e

segíteni, költséget megtakarítani a  mezőgazdasági start programban megtermelt zöldségek átadásával?

 

Hutóczki Imre képviselő:

2-3 hónapra való krumpli betárolására biztosan van lehetőség.

 

Hutóczki Péter polgármester:

Krumplit és idény zöldséget már tavaly is adtunk az óvodának, de ez a mennyiség nem olyan jelentős, amely a térítési díjat jelentős

mértékben befolyásolná.

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 6 fő képviselő részvételével  6 igen szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

 

54./2013. (III. 28.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

gyermek és felnőtt étkeztetés térítési díjainak megállapítására

az alábbiakat fogadja el:

 

1.Felnőtt étkeztetés

   a.)  Szociális étkeztetés nyersanyagnormája 348.- Ft./fő/adag

   b.) Szociális étkeztetés szolgáltatási önköltsége: 707.-Ft/fő/adag

   c.) Felnőtt étkeztetés („munkahelyi étkeztetés”) nyersanyag normája 348.- Ft,

        térítési díja 707.- Ft.

 

2. Gyermekétkeztetés nyersanyagnormái

Napközi Otthonos Óvoda

     Nyersanyagköltség:                      202.- Ft.

·         Ebből:

·         Tízórai:                                    40.- Ft.

·         Ebéd:                                     122.- Ft.

·         Uzsonna:                                 40.- Ft.

 

Iskolai Napközi

Nyersanyagköltség:                           279.- Ft.

Ebből:

·         Tízórai:                                    55.- Ft.

·         Ebéd:                                     169.- Ft.

·         Uzsonna:                                 55.- Ft.

 

Menza

Nyersanyagköltség                            169.- Ft.

 

Felkéri a polgármestert, hogy az étkeztetés biztosító

intézmény vezetőjét tájékoztassa a 2013. május 1. napjától

alkalmazandó térítési díjakról.

 

Felelős:     Hutóczki Péter polgármester

Határidő:   Folyamatos 

 

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 6 fő képviselő részvételével  6 igen szavazattal az alábbi

rendeletet alkotta:

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2013. (III. 28.) KT. rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló                       

3/2008. (II. 15.) KT számú rendelet módosítására

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény 13.§. (8)

bekezdésében meghatározott feladatkörébenvalamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

(továbbiakban SZT.) 115. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi

szabályozásáról szóló 3/2008. (II. 15.) KT számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.      §.

 

A rendelet 1. számú melléklet 1. pontja helyébe e rendelet 1. számú melléklet lép.

 

2. §.

 

Ez a rendelet 2013. május 1. napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg 3/2008. (II.15.) KT számú rendelet 1. számú melléklete hatályát veszti.

 

 

            /:Hutóczki Péter:/                                              /:Dr. Szombati Csaba:/

                polgármester                                                                    jegyző

 

A rendelet kihirdetve:

 

Fülöp, 2013. március 28.                                              /:Dr. Szombati Csaba:/

                                                                                                          jegyző

 

 

1. számú melléklet az 5/2013. (III .28. KT számú rendelethez

 

 

Alapellátás keretén belül nyújtott

 

1. Szociális étkezés

Szolgáltatási önköltség:                                                             707.-Ft

Számított intézményi térítési díj                                                487.- Ft/adag (nettó)

Kiszállítás díja:                                                                               0.- Ft

 

2. Tanyagondnoki szolgáltatás

 

    Számított térítési díj (szolgáltatási önköltség) :                        880.- Ft

    Ténylegesen alkalmazott térítési díj:                                              0 Ft

 

 

 

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 6 fő képviselő részvételével  6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2013. (III.28.) KT. rendelete

A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló

4/2009. (II. 10.) KT számú rendelet módosítására

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  1997. évi XXXI. Tv.

(továbbiakban: Gyvt.) 147. §. (1) bekezdés, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX törvény 13.§. (8)

bekezdésében meghatározott feladatkörében adott felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló

4/2009. (II. 10.) Kt. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.      §

 

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklet lép.

 

2.      §

 

Ezen rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 8/2009. (II. 27.) KT sz. rendelet 1. sz. melléklete hatályát vesztik.

 

 

 

 

 

            /:Hutóczki Péter:/                                              /:Dr.Szombati Csaba:/

                polgármester                                                                    jegyző

 

 

 

A rendelet kihirdetve:

 

Fülöp, 2013. március 28.

 

 

                                                                                               /:Dr. Szombati Csaba:/

                                                                                                          jegyző

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet az 6/2013. (III. 28.) KT számú rendelethez

 

 

 

1. Gyermekétkeztetés térítési díja:

 

 I. Napköz Otthonos Óvoda esetén             202.- Ft.

Ebből:

·         Tízórai:                                       40.- Ft.

·         Ebéd:                                        122.- Ft.

·         Uzsonna:                                    40.- Ft.

 

II. Általános Iskolai oktatásban résztvevő gyerekek esetén

 

Napközi:                                              274.- Ft.

Ebből:

·         Tízórai:                                       55.- Ft.

·         Ebéd:                                        164.- Ft.

·         Uzsonna:                                    55.- Ft.

 

Menza                                                  169.- Ft.

                                                                             

 

 

2.)  Önkormányzati tulajdonú gépek bérbeadása

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti az írásos előterjesztést:A FUTIZO KFT Gyula megkereste az Önkormányzatot, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező

JCB 3CX földmunkagépet és az MTZ 80 típusú erőgépet pótkocsival szeretné bérbe venni 2013.04.02- 2013.05.25-ig. A gépek fenti

időszakra történő bérlésének bérleti díjaként 4. 704 750 Ft + Áfa díjat, azaz bruttó 5.975.033 Ft-ot tud fizetni, melyből az első részletet,

azaz 2.352.375 Ft-ot + Áfa  a gépek átvételekor a fennmaradó részt 2013. 05. 15. napjáig fizeti meg.

Az INNOCONSYS KFT Gyula szintén megkereste az Önkormányzatot, hogy a fenti gépeket 2013.06.01-2013.07.20-ig szeretné bérbe venni,

melyekért összesen bruttó 5.975.033 Ft bérleti díjat tud fizetni két részletben, az első részletet a gépek átvételekor, a második részletet

2013. 07.15-ig tudja megfizetni.

 

Sándor László képviselő:

Jó, hogy megmaradt a régi traktor is, nem került értékesítésre, télen is hasznát vettük, most is hasznára válik még az önkormányzatnak.

 

Furó Tiborné képviselő:

Fülöpön fog dolgozni a gép ?

 

Hutóczki Péter polgármester:

Nem nyilatkoztak a bérbe vevők, hogy hol fog dolgozni a gépekkel, ha szükséges elszállítják, illetve elviszik a gépeket.

                                                                                                     

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 6 fő képviselő részvételével  6 igen szavazattal az alábbi

határozatot hozta:

 

55/2013. (III.28.) KT.sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a

  • FUTIZO KFT Gyula Mátyás Király 31/3 vállalkozás részére a tulajdonát képező JCB 3CX munkagépet és az MTZ 80 típusú
  • erőgépet pótkocsival 2013.04.02-2013.05.25-ig bérbe adja bruttó 5.975.033 Ft bérleti díj ellenében.
  • A fenti gépeket az INNOCONSYS KFT Gyula Mátyáskirály 31/3 részére 2013.06.01-2013.07.20-ig bérbe adja
  • bruttó 5.975.033 Ft díj ellenében.

A vállalkozások a fenti díjakat 2 részletben kötelesek megfizetni.

 

Megbízza a Polgármestert, hogy a bérleti szerződést írja alá és a gépek bérbeadásával kapcsolatos ügyeket intézze.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Hutóczki Péter polgármester megköszöni a közreműködést és az ülést 15,00 órakor bezárja.

 

 

 

 

Hutóczki Péter                     Dr. Szombati Csaba               Kissné Terdik Erzsébet

polgármester                        jegyző                                  aljegyző

 

 

 

Hutóczki Imre                                                           Furó Tiborné

jkv. hitelesítő                                                               jkv. hitelesítő

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél