JEGYZŐKÖNYV

(10 1077-2/2013/F)

 

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2013. március 14-én de 9,00 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott  rendeletek

2/2013. (III.14.) KT. sz. rendelet: A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz.

                                                        rendelet módosítása

3/2013. (III.14.) KT. sz. rendelet: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetése

4/2013. (III.14.) KT. sz. rendelet: A személyi adat és lakcímnyilvántartásról szóló 11/1994.

                                                        (III.14.) KT. sz. rendelet módosításáról

 

Hozott határozatok:

                                              

48/2013. (III.14.) KT. sz. határozat:   Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési

                                                               kötelezettségek bemutatása

49/2013. (III.14.) KT. sz. határozat:   Előirányzat zárolás

50/2013. (III.14.) KT. sz. határozat:   Nyírábárnyi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ

51/2013. (III.14.) KT. sz. határozat:   Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

                                                               társulási megállapodás módosítása

52/2013. (III.14.) KT. sz. határozat:   Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás

                                                               társulási megállapodás módosítása

53/2013. (III.14.) KT. sz. határozat:   Vállalkozói megkeresés ingatlan bérlés iránt

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült:  A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének  március 14-én 9,00  órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné,

Hutóczki Imre, Czigle Attila,  Sándor László képviselők.

 

Dr. Szombati Csaba jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az önkormányzat aljegyzőjét.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Mikáczó László Ferenc alpolgármester és Czigle Attila képviselőt.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére és  a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban

7 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a)      Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Mikáczó László Ferenc alpolgármester és Czigle Attila képviselőt.

b)      Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

1.)    Az önkormányzat adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek meghatározása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

2.)    Az önkormányzat hulladék- közszolgáltatási rendeletének módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

3.)    Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

4.)    A Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-ének elfogadása

                 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

5.)   a személyi adat és lakcím-nyilvántartásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

                 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

6.)    Nyíradonyi  Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás előterjesztései

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

7.)    Vállalkozói kérelem

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

 

 

 

 

 

1.)    Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek meghatározása

       Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti az írásos előterjesztést, mely a már februári ülésen elfogadottnak a módosítása, a költségvetési rendelet-tervezet 

módosításai miatt vált szükségessé.

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 7 fő képviselő részvételével  7 igen szavazattal az alábbi

határozatot hozta:

 

48/2013. (III.14.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből

eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét az előterjesztés mellékletét képező tartalommal állapítja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős:   polgármester

 

 1. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatására

 

ezer forintban

 

Sor- szám

 

Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összege

 

 

ÖSSZESEN

2014

2015

2016

2017

1.     

Helyi adók

32.530

33.540

33.545

33.550

133.165

 1.  

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

 

 

 

 

 

 1.  

Díjak, pótlékok, bírságok

180

185

190

195

750

 1.  

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

 

 

 

 

 

 1.  

Részvények, részesedések értékesítése

 

 

 

 

 

 1.  

Vállalatértékesítésből privatizációból származó bevételek

 

 

 

 

 

 1.  

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

 

 

 

 

 

 1.  

Saját bevételek (1+…+7)

32.710

33.725

33.735

33.745

133.915

 1.  

Saját bevételek (8.sor) 50 %-a

16.355

16.863

16.868

16.873

66.957

 1.  

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+….+18)

 

 

 

 

 

 1.  

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

 

 

 

 

 

 1.  

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

 

 

 

 

 

 1.  

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

 

 

 

 

 1.  

Váltó kibocsátás

 

 

 

 

 

 1.  

Pénzügyi lízing

 

 

 

 

 

 1.  

Visszavásárlási kötelezettség

 

 

 

 

 

 1.  

Fedezeti betét

 

 

 

 

 

 1.  

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

 

 

 

 

 

 1.  

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+….+27)

 

 

 

 

 

 1.  

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

 

 

 

 

 

 1.  

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

 

 

 

 

 

 1.  

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

 

 

 

 

 1.  

Adott váltó

 

 

 

 

 

 1.  

Pénzügyi lízing

 

 

 

 

 

 1.  

Visszavásárlási kötelezettség

 

 

 

 

 

 1.  

Fedezeti betét

 

 

 

 

 

 1.  

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

 

 

 

 

 

 1.  

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

 

 

 

 

 

 1.  

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

16.355

16.863

16.868

16.873

66.957

 

 

2.) A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendeletének

       módosítása

              Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Röviden ismerteti az írásos előterjesztést: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 47. § (4) bekezdése

értelmében a szilárd hulladék közszolgáltatási díját az ezért felelős miniszter állapítja meg rendeletben. Miniszteri rendelet még nincs,

addig a Ht. 91. §-ában foglaltak szerint kell a díjat megállapítani. Szükséges ennek megfelelően a hulladékgazdálkodásról szóló

16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendelet-tervezet szerinti módosítása, valamint ezen rendelet módosításának hatályon kívül helyezése.

Ez azért történik, mert hatályon kívül kell helyezni azokat a  rendelkezéseket, amelyek a díjmegállapításra vonatkoznak.

A közszolgáltatást végző (AKSD) az új törvény alapján 4,2%-os emelésre jogosult, ezért valószínűsíthető a hatályon kívül helyezett ár

és a 4,2% közötti különbség megfizetése az önkormányzat költségvetését fogja terhelni 2013. évben.

 

Furó Tiborné képviselő:

Ez azt jelenti, hogy a lakosok kevesebb díjat fognak fizetni ? Ha igen, akkor az önkormányzatnak a különbség megfizetésének forrását

is meg kell teremteni.

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:

A lakosok a Képviselő-testület által decemberben elfogadott díjtól kevesebbet, a 2012. évben megfizetett díj 4,2%-kal emelt összegét

fogják fizetni. A decemberben megállapított díj és a mostani közötti különbség az önkormányzatot fogja terhelni, az AKSD még nem

közölte, de várhatóan 1 MFt körüli költséget fog jelenteni.

 

 

Hutóczki Péter polgármester:

Nagyon méltánytalannak tartom, hogy a törvények változása miatt ismét az önkormányzatot terheli a többletköltség.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 7 fő képviselő részvételével  7 igen szavazattal az alábbi rendeletet

alkotta:

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2013. (III. 14. ) KT. sz. rendelete

a hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete   a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011. évi CLXXXIX törvény 13.§. (1)

bekezdés 19. pontja szerinti feladatkörében eljárva, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47.§. (4) bekezdése,

a 91.§. (1) –(2) bekezdés alapján a Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról szóló

16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendeletének ( továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A  Rendelet 23. §. (1) -(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) a közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak hulladékkezelési

közszolgáltatási díjat kell fizetnie.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítására a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 47. §. (4)

bekezdés szerinti miniszter rendeletben jogosult.”

 

2.§.

 

(1)   A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti.

(2)   A Rendelet módosításáról szóló 21/2012. (XII.20.) KT sz. rendelete hatályát veszti.

(3)   Ezen rendelet a kihirdetés napját követő munkanapon lép hatályba és a hatályba lépés időpontját követő

munkanap hatályát veszti.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                  /:Dr. Szombati Csaba:/

   polgármester                                                                                  jegyző

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2013.március 14.

                                                                                              /:Dr. Szombati Csaba:/

                                                                                                          jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

3.)   Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti az írásos előterjesztést. A  februárban beterjesztett költségvetés tervezetet át kellett dolgozni, de még így sem biztosítható

működési hiány nélkül. Ezért szükséges volt a 2013. évi költségvetési törvényben szereplő a helyi önkormányzatok működőképessége

megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási forrást szerepeltetni az egyensúly fenntartására, melyre a támogatási igényt időben

be kell nyújtani. A nehézségek ellenére jogos igény a közalkalmazottak részéről is valamilyen szintű cafetéria biztosítása.

Ezért havi 5000-Ft értékben (Erzsébet-utalvány) beterveztünk minden közalkalmazott részére cafetéria juttatást, tekintve azonban

a hiányunkat, amíg nincs meg a fedezet nem javasolja kiadni.

 

Nemesné Sörés Erzsébet könyvvizsgáló:

Lehetősége van az önkormányzatnak, hogy az előirányzatot zárolja arra az időre amíg a fedezet nem biztosított.

 

Mikáczó László  Ferenc alpolgármester

A Polgármeteri Hivataltól áthelyezésre kerülő dolgozók kaptak-e valamilyen bérjuttatást a jogviszonyváltáskor ?

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző:

Az áthelyezéssel  történő jogviszonyváltás esetén, mivel a közszolgálati jogviszony folyamatos marad, ezért sem végkielégítésre,

sem felmentési időre nem jogosult a dolgozó.

 

Kozma Ferencné helyettes óvodavezető:

A költségvetési tervezetben az óvodaműködtetésre szerepeltetett 2.580 EFt támogatás mit takar?

 

Hutóczki Péter polgármester:

Az óvodapedagógusok bérén kívül az óvoda működtetésével kapcsolatosan felmerült valamennyi dologi és személyi kiadás

fedezetére szolgáló forrás.

 

Furó Tiborné képviselő:

A köznevelési törvény, és a mi rendelet-tervezetünk szerinti 5 óvónő mikortól alkalmazható?

 

Hutóczki Péter polgármester:

Elviekben a költségvetési rendelet elfogadásától, legkésőbb szeptember 1-jétől.

 

Nemesné Sörés Erzsébet könyvvizsgáló:

Az óvodai működés sajnos alulfinanszírozott a feladatfinanszírozás szerint.  Az óvodapedagógusok bérének finanszírozása is

maximált, tehát egy egész éven át tartó 5 fős nem kezdő pedagógusokból állók bérét nem fedezi 100%-ban, továbbá az

működési kiadások finanszírozására kapott támogatást is 6 MFt-tal kellett település szinten kiegészíteni.

 

Furó Tiborné képviselő:

A magánszemélyek kommunális adójából mennyi folyik be  ?

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:

Az adóból mennyi a kintlévőség? 

 

Nemesné Sörés Erzsébet könyvvizsgáló:

A költségvetési rendelet-tervezetnek a várható bevételek számba vételét kell tartalmaznia. Természetesen a végrehajtásról,

teljesítéséről is el kell számolni, ennek ideje a beszámoló készítése és a zárszámadás beterjesztése, mely április hónapban történik.

Várhatóan, láthatóan jelentős kintlévőségekkel számolunk, melynek a javítására törekedni kell.

 

Földháti István alpolgármester:

Ha van rá lehetőség a képviselők is segíthetnének az adó végrehajtásban.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 7 fő képviselő részvételével  7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

49/2013. (III.14.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2013. évi költségvetésében elfogadott

önként vállalt feladatok támogatását, amelyekhez állami feladatfinanszírozás nem kapcsolódik és teljes mértékben önkormányzati

forrásból valósul meg, a tervezet szerinti időarányos rész 50%-áig teljesíthetőek, mindaddig

amíg a teljes fedezet rendelkezésre nem áll.

A közalkalmazottak cafeteria előirányzata a fedezet rendelkezésre állásáig zárolásra kerül

A 2013. évi I. féléves beszámolóval a döntés felülvizsgálandó.

 

Határidő:  folyamatos

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 7 fő képviselő részvételével  7 igen szavazattal az alábbi

rendeletet alkotta:

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2013. (III. 14.) KT. számú rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,  Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott, valamint a Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat

2013 évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

(1)   A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

(2) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

      a.) Fülöp Község Önkormányzat Polgármester Hivatala

b.) Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal

(3) Önállóan működő költségvetési szervek: Fülöpi Óvoda

    

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1)  A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését:

358.456 E Ft

Költségvetési bevétellel

373.456 E Ft

Költségvetési kiadással

15.000 E Ft

0 E Ft

15.000 E Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből  működési

           felhalmozási

állapítja meg.

 

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti

megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. számú mellékletek

alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)   A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten

a 2. számú melléklet részletezi.

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező

feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. számú mellékletek részletezik.

(5)   A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának

igénybevételét, továbbá fejlesztési célú támogatást megelőlegező hitel felvételét rendeli el.

(6)   A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető

ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot

keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési célú támogatást megelőlegező hitelből történik.

 

A költségvetés részletezése

3. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

 (1)  Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

megállapításához a 3. számú melléklet tartalmazza.    

 (2)  Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. számú melléklet

szerint határozza meg.

 (3)  Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez

való hozzájárulást a 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását,

és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a

6. számú mellékletek szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 7. számú melléklet szerint határozza meg.

(6)   Az önkormányzat a kiadások között 500 E Ft általános és 0 Ft cél tartalékot állapít meg.  A tartalékkal való rendelkezés jogát

a képviselő-testület fenntartja magának.

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1)   Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért

a jegyző a felelős.

 (2)  Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a

polgármester felelős.

 (3) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a jogszabályokban, és az alapító okiratban

meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működni és gazdálkodni.

(4) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor hajtható végre, ha finanszírozásukra a fedezet rendelkezésre áll.

(5)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, 

képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A költségvetési intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati

támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(7) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzatokon

felüli többletbevételüket, az éves költségvetésben meghatározott célokra.

 (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5.§.

(1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében

(vészhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendelettől eltérő – intézkedéseket is hozhat,

amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között

átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő

kiadásokat is teljesíthet.

 

 

 

Az előirányzatok módosítása

6. §

(1)   Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a

képviselő-testület dönt.

 

 (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás

jogát 1.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 500.000.- Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza.

Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására

egyidejűleg  javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2013. december 31-ig gyakorolható.

 

A gazdálkodás szabályai

7. §

(1)   A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői

előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó

járulékok és egyéb közterhek előirányzataival rendelkezik.

(3)   Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő)

költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban

elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4)   Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról úgy köteles gondoskodni, hogy a biztosítsa a költségvetésében

részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzintézetnél,

a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételek mellett lekösse.

8.§.

(1)  A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában az illetményalapot 38.650.-ban határozza meg .

(2) A köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000.-Ft/év/fő

(3) A Képviselő-testület tárgyévre a Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselőt megillető illetménykiegészítést,

valamint a középfokú végzettségű köztisztviselőt megillető illetménykiegészítést 20%-ban állapítja meg.

 

 

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1)   Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért,

működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

 

Záró és vegyes rendelkezések

8. §

 

(1)   Ez az önkormányzati rendelet  a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni

a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel.

(2)  Ezen rendelet 1.§.(2) bekezdés b.pontja és a 8.§. (3) bekezdése 2013. március 1.   

      napjától hatályos.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                       /:Dr. Szombati Csaba:/

   polgármester                                                                       jegyző

 

A rendelet kihirdetve.

Fülöp, 2013. március 14.

                                          /:Dr. Szombati Csaba:/

                             jegyző

 

Megjegyzés: a rendelet mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

4.)    A Közös Önkormányzati Hivatal SzMSz-ének elfogadása

                 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti az írásos előterjesztést: A Közös Önkormányzati hivatal, mint önkormányzati hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdése alapján

költségvetési szerv. Az Áht. a 2. § (1) bekezdés r) pontja alapján a Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzati hivatal egyik formája.

Az Áht. 10. § (5) bekezdése alapján a Közös Önkormányzati hivatal, mint költségvetési szerv a feladatai ellátásának részletes belső

rendjét és módját szervezeti és működési szabályzatban köteles megállapítani. (A szervezeti egységekre vonatkozó szabályokat a

költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában vagy a szervezeti egységek ügyrendjében, a gazdálkodás részletes rendjét

belső szabályzatban kell meghatározni.) Ezen kötelezettség teljesítésére a Közös Hivatal jegyzője elkészítette a szervezeti és

működési szabályzatot.

 

Földháti István alpolgármester:

A Fülöpi Képviselő-testület ülésein,  Nyíri Béla polgármester úr és a jegyző úr nem fog részt venni? Én ezt hiányolom.

 

Hutóczki Péter polgármester:

Az önkormányzat nem közös, csak a szervezeti egysége, a hivatal, ezért a polgármester úrnak nem kell az üléseken részt venni.

Jegyző úr pedig az elfogadott megállapodás alapján elsősorban Nyírábrány Község Önkormányzatánál látja el  a feladatokat,

az aljegyző asszony pedig a Fülöpi Kirendeltségen. Természetesen a kölcsönös egymás helyettesítését biztosítani kell, továbbá

olyan önkormányzati események kapcsán,amikor szükséges vagy illő, meghívást kapnak.

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

A fülöpi emberek minden ügyet el tudnak  intézni helyben, vagy van ami miatt Nyírábrányba kell menniük.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző:

A Közös Hivatal létrejöttével minden ügyet helyben lehet intézni továbbra is, nehézségek sajnos adódnak, mert 9 köztisztviselő helyett

5 köztisztviselőnek kell ellátni a feladatokat.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 7 fő képviselő részvételével  7 igen szavazattal az

alábbi határozatot hozta:

 

50/2013. (III.14.) KT. sz. határozata

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal

Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ) jóváhagyja.

Felkéri a polgármestert, hogy Nyírábrány Nagyközség

Önkormányzat polgármesterét, és a Közös Hivatal

jegyzőjét tájékoztassa a döntésről.

 

Az SZMSZ a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2013. március 31.

 

 

5.)   A személyi adat és lakcím-nyilvántartásról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

                 Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti az írásos előterjesztést: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

(továbbiakban: Nytv.) 47.§ (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás – mely alapján a települési önkormányzatok e tárgyban

rendeletet alkothattak – 2013. január 1-jével megszűnt – ennek következményeként az ezen jogszabályhely alapján megalkotott

rendeletet hatályon kívül kell helyezni.  Tehát a döntés meghozatala jogszabályi kötelezettségen alapul.

 

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 7 fő képviselő részvételével  7 igen szavazattal az alábbi

rendeletet alkotta:

 

Fülöp Község  Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2013. (III.14 .) KT. sz. rendelete

a személyi adat és lakcímnyilvántartásról szóló 11/1994. (XII.02.) KT. sz. rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 42. §.  (1.)

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló

1992. évi LXVI. tv. 47. §. (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

Fülöp Község  Önkormányzat Képviselő-testülete  a személyi adat és lakcímnyilvántartásról szóló 11/1994. (XII.02.) KT. sz. rendeletet,

valamint a módosításáról szóló 18/2009. (IX. 15.) KT. sz., rendeletet hatályon kívül  helyezi.

 

2.§.

 

E rendelet kihirdetését követő munkanapon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

 

 

/:Hutóczki Péter::/                                                                 /:Dr. Szombati Csaba:/

  polgármester                                                                        jegyző

 

A rendelet kihirdetve.

Fülöp, 2013. március  14.

                                                                                              /:Dr. Szombati Csaba:/

                                                                                                          jegyző

 

 

 

6.)   Nyíradonyi  Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás előterjesztései

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulásnak, melynek Nyíradony a székhelye jelenleg nyolc önkormányzat a tagja.

A Társulás az 1997. évi CXXXV. Tv. szerinti társulásként működött, ezért a jogszabályi változások figyelembevételével a

Társulási Tanács  a Társulás jogi személyiségű társulássá történő átalakításáról döntött.

Balkány Város Önkormányzata, Nyírmihálydi Község Önkormányzata, Álmosd Község Önkormányzata és Bagamér Nagyközség Önkormányzata

határozatukkal jelezték szándékukat, hogy a Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társuláshoz szeretnének csatlakozni.

Ahhoz, hogy az említett négy önkormányzat csatlakozni tudjon a Társuláshoz, a Társulási Megállapodás módosítására van szükség.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 7 fő képviselő részvételével  7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

51/2013. (III.14.) KT. sz. határozat

Korábbi - 139/2012. (XII.10.) ÖH. számú - csatlakozási szándékát fenntartva, Fülöp község képviselő-testülete elhatározza,

hogy 2013. július 1. napi hatállyal csatlakozik a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz az alábbi szociális

és gyermekjóléti feladatokkal:

- étkeztetés,

- házi segítségnyújtás.

Fülöp Község Önkormányzata - a csatlakozással egyidejűleg - az étkeztetéshez és a házi segítségnyújtáshoz szükséges jogszabály

által előírt szakmai létszámot biztosítja.

A képviselő-testület az 1. számú mellékletként becsatolt tartalommal elfogadja a 2013. július 1. napján hatályba lépő

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodását, továbbá a 2. számú mellékletként csatolt

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézmény alapító okirat módosító okiratát, továbbá a 3. számú

mellékletként csatolt Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ intézmény egységes szerkezetbe

foglalt alapító okiratát, és a 4. számú mellékletként csatolt Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat intézmény

megszüntető okiratát.

A képviselő-testület jóváhagyja és támogatja Álmosd Község Önkormányzatának a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Társuláshoz

2013. július 1-ei dátummal történő csatlakozását, továbbá jóváhagyja és támogatja Balkány Város Önkormányzatának,

Nyírmihálydi Község Önkormányzatának, és Bagamér Nagyközség Önkormányzatának a Nyíradonyi Szociális és

Gyermekjóléti Társuláshoz 2013. szeptember 30-ai dátummal történő csatlakozását.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja. 

Felelős:Hutóczki Péter polgármester

Határidő:        azonnal

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 7 fő képviselő részvételével  7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

52/2013. (III.14.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a

Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási

Tanácsának 3/2013. (II.22.) számú határozatával módosított Társulási Megállapodását.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást aláírja. 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: azonnal

 

Megjegyzés: A társulási megállapodások és az alapító és megszüntető okiratok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

7.)   Vállalkozói kérelem

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Szóbeli előterjesztésben ismerteti Hermann Attila budapesti vállalkozó megkeresését az önkormányzat felé, mely szerint ingatlanokat

szeretne bérelni az önkormányzattól a vállalkozása részére kereskedelmi hálózat kiépítésére.

Az épületekben folytatni kívánt tevékenységről nem írt semmit a vállalkozó, továbbá arról sem, hogy milyen jellegű kereskedelmi

tevékenységet kíván folytatni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet foglaljanak állást, hogy milyen választ adjak a kérelemre.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

Jó lenne hasznosítani az épületeket, de nem mindenáron, elég kevés az információ ahhoz, hogy dönteni tudjunk. Szerintem kérni

kell tőle egy üzleti tervet, vagy egy pontos leírást arra vonatkozóan, hogy mi a szándéka ezekkel az épületekkel.

 

Hutóczki Péter polgármester:

Egyetértek a javaslattal, felajánlom számára, hogy jöjjön el Képviselő-testületi ülésre.

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, döntéshozatalban 7 fő képviselő részvételével  7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

53/2013. (III.14.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határozott, hogy felkéri a polgármestert, hogy

Hermann Attila budapesti vállalkozót írásban értesítse,

és kérjen üzleti tervet, vagy pontos leírást a folytatni

kívánt tevékenységre vonatkozóan.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2013. március 31.

 

 

Hutóczki Péter polgármester:

Megköszöni a közreműködést és az ülést  11,30 perckor bezárja.

 

 

 

Hutóczki Péter                     Dr. Szombati Csaba               Kissné Terdik Erzsébet

polgármester                        jegyző                                  aljegyző

 

 

 

Mikáczó László Ferenc                                                    Czigle Attila

jkv. hitelesítő                                                               jkv. hitelesítő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023. október 1., vasárnap
Köszöntjük Malvin olvasóinkat!
Holnap Petra napja lesz.
Facebook
Hírlevél