J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült:  A  Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. február  22-én du. 13,00  órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Földháti István  alpolgármester,  

Furó Tiborné   Hutóczki Imre, Sándor László   képviselők

Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Igazoltan távol: Czigle Attila és Bugyáné Szász Erzsébet képviselő

                                                                                                                       

Hutóczki Péter polgármester  köszönti a Képviselő Testületet, az önkormányzat jegyzőjét,  az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja   Sándor László és Mikáczó László képviselőket.       

Nevezettek a javaslatot egyhangúlag  elfogadják.

 

A Képviselő Testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 5 igen szavazattal  a képviselőtestületi ülés napirendjét a

z alábbiak szerint állapítja meg:

Napirend:

1.)   „Öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzem és

közösségi létesítmények fejlesztése” című közbeszerzési eljárás

2.)  „Energetikai korszerűsítés a fülöpi Művelődési Házban” című pályázat benyújtása.

3.) „Energetikai korszerűsítés a fülöpi Óvodában” című pályázat benyújtása.

4.) a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló – társulási megállapodást módosítása.

 

 

1.)   Öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzem és közösségi létesítmények

fejlesztése című közbeszerzési eljárás

            Előadó: Hutóczki Péter Polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti az előterjesztést, a bíráló bizottsági jegyzőkönyveket és javasolja a határozat javaslat elfogadását.

A Képviselő Testület egyidejű nyílt szavazással,  egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

39/2013. (II.22.) K T. sz. határozata

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az „Öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás

mezőgazdasági üzem és közösségi létesítmények fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásról a

bíráló bizottság javaslatára az eljárást eredményesnek minősíti és a Benedek Antal e .v.–t

(4137 Magyarhomorog, Zug utca 5.) ajánlattevőt minősíti nyertes ajánlattevőnek.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést a vállalkozóval kösse meg.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2013. március 08.

 

2.)   Energetikai korszerűsítés a fülöpi Művelődési Házban  és Energetikai korszerűsítés

a fülöpi Óvodában  című pályázatok benyújtása

Előadó: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti az előterjesztést, amely a korábban is tervezett, de megfelelő pályázati konstrukció hiányában be nem

nyújtott fejlesztéseket tartalmazza a megújuló energiák hasznosítására. Tervek szerint a művelődési háznál

és az óvodánál lett felmérve az energetikai korszerűsítés. Javasolja a határozati javaslat elfogadását.

A Képviselő Testület egyidejű nyílt szavazással,  egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

40/2013. (II. 22.) Képviselő Testületi határozat

Tárgy: A Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkalKEOP-2012-4.10.0/A

pályázati konstrukció keretében megvalósítandó „Energetikai korszerűsítés a fülöpi Művelődési Házban” című pályázat benyújtása.

 

Fülöp Község Önkormányzati Képviselő Testülete a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkalKEOP-2012-4.10.0/A

pályázati konstrukció keretében megvalósítandó „Energetikai korszerűsítés a fülöpi Művelődési Házban” című pályázat benyújtását elfogadja.

 

A projekt a fejlesztéssel érintett ingatlanban napelemes rendszer telepítését tartalmazza.

 

A projekt megvalósításának helyszínei a következők:

         4266, Fülöp, Arany J. u. 21.           (Hrsz: 227      )                    – Művelődési Ház

        

 

A projekt költségeinek cél és forrás szerinti megoszlása az alábbiak szerint kerül elfogadásra:

 

Megnevezés

Nettó

Áfa

Bruttó

                 

Napelemes rendszer

                  9 246 600   

                  2 496 582   

                11 743 182   

energetikai számítások

                      100 000   

                        27 000   

                      127 000   

műszaki ellenőr

                        80 000   

                        21 600   

                      101 600   

nyilvánosság biztosítása

                        80 000   

                        21 600   

                      101 600   

Záró energetikai audit

                      100 000   

                        27 000   

                      127 000   

                 

ÖSSZESEN:

                  9 606 600   

                  2 593 782   

                12 200 382   

                 

Támogatás

       

                10 370 325   

Önerő

       

                  1 830 057   

 

A projekt teljes beruházási költsége: 12 200 382,- Ft, a projekt támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége

(elszámolható költsége) 12 200 382,- Ft, melyből a KEOP forrásból származó igényelt vissza nem térítendő támogatás: 10 370 325,- Ft,

ami az elszámolható költségek 85%-a.

 

Fülöp Község Önkormányzati Képviselő-testülete a megvalósításhoz szükséges 15% önerőt: 1 830 057,- Ft-ot

költségvetési rendeletében biztosítja. A vállalt önerő forrása: saját forrás, BM önerő

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatói okirat hatályba lépését követő 12 hónapon belül a beruházást

megvalósítja és a támogatással létrehozott fejlesztés fizikai eredményeit a a projekt beruházási szakaszát lezáró zárójelentés

jóváhagyását követő 5 éven keresztül fenntartja. Fülöp Község Önkormányzata a határozat elfogadásával kötelezettséget

vállal a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegének költségvetésben

történő elkülönítésére.

A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő Testület egyidejű nyílt szavazással,  egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

41/2013. (II. 22.) Képviselő-testületi határozat

Tárgy: A Környezet és Energia Operatív Programkeretébenkiírt Helyi hő, és villamosenergia-igény

kielégítése megújuló energiaforrásokkalKEOP-2012-4.10.0/Apályázati konstrukció keretében megvalósítandó

„Energetikai korszerűsítés a fülöpi Óvodában” című pályázat benyújtása.

Fülöp Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Környezet és Energia Operatív Program keretében kiírt

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkalKEOP-2012-4.10.0/A

pályázati konstrukció keretében megvalósítandó „Energetikai korszerűsítés a fülöpi Óvodában” című pályázat benyújtását elfogadja.

 

A projekt a fejlesztéssel érintett ingatlanban biomassza kazán telepítése és napelemes rendszer telepítését tartalmazza.

A projekt megvalósításának helyszínei a következők:

         4266, Fülöp, Óvoda u. 1.               (Hrsz:  124/14     )                          – Óvoda

        

A projekt költségeinek cél és forrás szerinti megoszlása az alábbiak szerint kerül elfogadásra:

 

Megnevezés

Nettó

Áfa

Bruttó

                 

Napelemes rendszer

                  5 547 600   

                  1 497 852   

                  7 045 452   

Biomassza kazán

                  8 129 000   

                  2 194 830   

                10 323 830   

energetikai számítások

                      120 000   

                        32 400   

                      152 400   

műszaki ellenőr

                      150 000   

                        40 500   

                      190 500   

nyilvánosság biztosítása

                      100 000   

                        27 000   

                      127 000   

Záró energetikai audit

                      150 000   

                        40 500   

                      190 500   

                 

ÖSSZESEN:

                14 196 600   

                  3 833 082   

                18 029 682   

                 

Támogatás

       

                15 325 230   

Önerő

       

                  2 704 452   

 

A projekt teljes beruházási költsége: 18 029 682,- Ft, a projekt támogatás szempontjából elismerhető

bekerülési költsége (elszámolható költsége) 18 029 682,- Ft, melyből a KEOP forrásból származó igényelt

vissza nem térítendő támogatás: 15 325 230,- Ft, ami az elszámolható költségek 85%-a.

 

Fülöp Község Önkormányzati Képviselő-testülete a megvalósításhoz szükséges 15% önerőt: 2 704 452,- Ft-ot

költségvetési rendeletében biztosítja. A vállalt önerő forrása: saját forrás, BM önerő

 

A Képviselő Testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatói okirat hatályba lépését követő 12 hónapon belül

a beruházást megvalósítja és a támogatással létrehozott fejlesztés fizikai eredményeit a a projekt beruházási

szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyását követő 5 éven keresztül fenntartja. Fülöp Község Önkormányzata a

határozat elfogadásával kötelezettséget vállal a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati

saját forrás összegének költségvetésben történő elkülönítésére.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

 

3.)  A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló – társulási megállapodást módosítása.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

A költségvetési törvény, Mötv. és az

A Képviselő Testület egyidejű nyílt szavazással,  egyhangúlag 5 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

 

42/2013. (02.22.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő Testülete

a 26/2013. (II.14.) KT. sz. határozatával elfogadott – a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról

szóló – társulási megállapodást módosítja

2013. március 1. hatállyal.

1.)  Módosítást az alábbiak szerint fogadja el:

5.2    A közös hivatal költségvetésében elfogadott önkormányzati hozzájárulás összegének 1/12-ed részét

Fülöp Önkormányzata minden hónapban legkésőbb a kincstári normatíva utalást követő második munkanapon

átutalja Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata részére. Az önkormányzati hozzájárulás összegébe

beletartozik a normatíva, illetve a saját költségvetési rendeletbe beépített támogatás összege is. A fizetési kötelezettség

késedelmes teljesítése esetén az adós önkormányzat (Fülöp) késedelmi kamattal növelt összeggel tartozik

megfizetni a hátralékát. Ez esetben a székhely település polgármestere felszólítja Fülöp Önkormányzatát,

hogy 30 napon belül teljesítsen, ennek eredménytelensége esetén, a felszólítási határidő napján jogosult inkasszó

benyújtására Fülöp Önkormányzatával szemben.

 

2.  A társulási megállapodás módosított szövegét e határozat mellékeltében foglaltak szerinti egységes szerkezetben fogadja el.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: --------

 

Melléklet a 42/2013. (II.22.) KT. sz,. határozathoz

 

M E G Á L L A P O D Á S

 

 

Mely létrejött egyrészről:

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete

Székhelye:       4264. Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

Képviseletre jogosult: Nyíri Béla polgármester, mint a létrehozandó közös önkormányzati hivatal székhely települési önkormányzata,

 

valamint:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete

Székhelye:       4266. Fülöp, Arany J. u. 19.

Képviseletre jogosult: Hutóczki Péter polgármester, mint a létrehozandó közös önkormányzati hivatal társuló települési

önkormányzata között az alábbi feltételekkel:

 

Preambulum

 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

attól az elvtől vezérelve, hogy együttműködésük révén egyesíthetik az önkormányzataik rendelkezésére álló közszolgálati tisztviselői

és egyéb humán erőforrásokban rejlő lehetőségeiket, s ez által  a településeiken élő lakosság közszolgáltatási alapfeladatai

ellátásában, a helyi közügyek intézésében,  a településeik önfenntartó képességeinek javításában, a helyi lehetőségek

feltárásában és felhasználásában, az államigazgatási ügyek helyben történő intézésében hatékonyabb eredményeket

érhetnek el, kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény 10. -13. §-a, valamint a törvény 17. – 19. §-ában foglalt feladataik és hatáskörök ellátásának biztosítása

érdekében a törvény 81.- 86. §-ában foglaltak alapján Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel

(székhelye: 4264. Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.) közös hivatalt hoznak létre.

Felek egyidejűleg kinyilatkozzák azt, hogy a közös önkormányzati hivatal létrehozásának időpontja 2013. március 01.

 

Felek a közös önkormányzati hivatal létrehozásának szabályait, a hatáskörök megosztásának és gyakorlásának rendjét,

a közös önkormányzati hivatal szervezetének és működésének rendjét, a településeken megvalósuló ügyfélfogadás rendszerét

az alábbiakban állapítják meg:

 

I.                   Fejezet

A közös önkormányzati hivatal létrehozásával kapcsolatos hatáskörök gyakorlásának rendje

 

1.               A közös önkormányzati hivatal létrehozásának rendjét felek az alábbiakban állapítják meg.

 

1.1.            Felek megállapítják, hogy Nyírábrány nagyközség állandó népességének száma 2010. január 1-jei állapot

szerint: 4.042 fő, 2012. január 1-jei állapot szerint: 3.974 fő, Fülöp község állandó népességének száma:

2010. január 1-jei állapot szerint: 1.793 fő, 2012. január 1-jei állapot szerint 1.766 fő. Ennek megfelelően,

mivel Fülöp község lakossága 2000 fő alatti, az önkormányzatok a 2011. évi CLXXXIX. törvény

(továbbiakban rövidítéssel: Mötv.) 85. §-a (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, 2013. január 1-jét követő

60 napon belül közös önkormányzati hivatalt hoznak létre.

 

1.2.            Felek a kölcsönös előnyeikre, egyező akaratukra és egymás érdekeire is tekintettel kinyilatkozzák

azon szándékukat, hogy az 1.1 pontban foglalt kötelezettségük teljesítése érdekében a képviselő-testületek

önként hozott döntéseik szerint, az Mötv. 81-86. §-ában foglaltak alapján

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos megnevezéssel, közös önkormányzati hivatalt hoznak létre.

 

1.3.            Az 1.2. pontban foglaltak alapján a létrejövő önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

hivatalos megnevezése:

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 4264. Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

Közös Önkormányzati Hivatal kirendeltséget hoz létre:

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpi Kirendeltsége. A Kirendeltség állandó jelleggel működő kirendeltség.

A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések:

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata közigazgatási területe,

Fülöp Község Önkormányzata közigazgatási területe.

 

1.4.            Felek megállapodnak abban, hogy a közös önkormányzati hivatal fenntartását a 2014. évi általános

önkormányzati választásokat követő 60 napon belül vizsgálat tárgyává teszik. A felülvizsgálat eredményeként

bármelyik képviselő-testület minősített többséggel hozott döntésével kezdeményezheti a Megállapodásban

foglaltak felülvizsgálatát, indokolt és szükség szerinti módosítását, megszűnését, megszüntetését.

 

1.5.            A Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás elfogadását követő 30 napon belül

Nyírábrány nagyközség jegyzője köteles: a közös polgármesteri hivatal létrehozásának tényét

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, valamint

Fülöp Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletekbe

a Megállapodásban foglalt jogokat és kötelezettségeket, megjeleníteni. Nyírábrány Nagyközség jegyzője

köteles gondoskodni: Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának

elkészítéséről és Nyírábrány Nagyközség Képviselő-testülete elé terjesztéséről. A közös önkormányzati hivatal

szervezeti és működési szabályzatnak tartalmaznia kell a közös önkormányzati hivatal szervezeti felépítését,

a működési rendjét, a meghatározott létszámot a székhely településre és a kirendeltséget működtető községre bontva,

a feladatok megosztását és azok felelősségi rendjét, a közös önkormányzati hivatal munkarendjét,

az ügyfélfogadás rendjét.

A közös hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadásához Fülöp Község Képviselő testületének

jóváhagyása szükséges.

 

1.6.            A szervezeti és működési szabályzat külön fejezetében kell rendelkezni a közös önkormányzati

hivatal Fülöp községben működő állandó kirendeltségének feladatairól működési és ügyfélfogadási rendjéről is.

 

1.7.            Nyírábrány Nagyközség jegyzője készíti el: a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal

Alapító Okiratát és gondoskodik annak Fülöp Község Képviselő-testülete elé terjesztéséről és elfogadtatásáról.

 

1.8.            Nyírábrány Nagyközség jegyzője gondoskodik a közös önkormányzati hivatalnak a

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Vezetőjéhez történő bejelentéséről, az állami nyilvántartásokba

történő felvételéről, a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyeztetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról is.

 

II. Fejezet

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása

 

2.   A Nyírábrányi Közös Önkormányzati hivatalt létrehozni kívánó települések polgármesteri hivatalaiban az alábbi

státuszok állnak rendelkezésre:

 Nyírábrány Nagyközség Polgármesteri Hivatalánál: 1 fő jegyző, 1 fő pénzügyi csoportvezető, 5 fő gazdasági ügyintéző,

1 fő adóügyi ügyintéző, 1 fő anyakönyvezető, 1 fő szervezési ügyintéző, 1 fő szociálpolitikai ügyintéző, és 1 fő ügykezelő áll rendelkezésre.

 

2.1.     Fülöp Község Polgármesteri Hivatalnál: 1 fő aljegyző, 1 fő szociálpolitikai, anyakönyvvezető, adóügyi ügyintéző,

2 fő gazdálkodási ügyintéző, 1 fő településüzemeltetési, műszaki ügyintéző áll rendelkezésre.

 

2.2.       Megállapodó felek rögzítik, hogy a 2.1.-2.2. pontban foglaltakra tekintette, a Nyírábrányi Közös Hivatal

összlétszáma: 15 fő (plusz 1 fő ügykezelő), ebből a létszámból a fülöpi kirendeltségen 5 fő látja el közszolgáltatási feladatait.

A közös önkormányzati hivatal szervezeti struktúráját a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-e tartalmazza.

 

2.3.        Felek megállapodnak abban, hogy a 2013. évben a közös önkormányzati hivatal tevékenységét

2013. július 31-ig közös képviselő-testületi ülésen értékelik, s amennyiben a kialakított szervezeti rendszerben,

az ügyfélfogadás rendjében változtatásokat kell végrehajtani, arra a székhely település jegyzője javaslatot dolgoz ki

a székhely település polgármesterének, aki ezt a Képviselő Testülete elé terjeszti. A javaslatok elfogadásához mindkét

település képviselő-testületének jóváhagyó döntése szükséges.

 

2.4.        Felek megállapodnak abban is, hogy mindkét település támogatja az Mötv-ben foglalt azon rendelkezések

megvalósítását, melynek során a helyi önkormányzatoknak támogatniuk kell a közfoglalkoztatási programok végrehajtását.

Amennyiben a közfoglalkoztatási programok ezt lehetővé teszik, s ez által a közigazgatási dolgozók létszáma a

közfoglalkoztatási program keretében bővíthető, ehhez a feladat ellátásához az érintett polgármester javaslatára az

érintett Képviselő Testület hozzájárulása szükséges. Az e körben foglalkoztatottak többlet költségeit a feladat

ellátásában érintett önkormányzatnak kell megfizetnie.

2.5.        A felek megállapodnak abban, hogy a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének

kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám arányos döntése szükséges, mely arány az alábbi:
   -     Nyírábrány nagyközség polgármesterét 66 %,

-         Fülöp község polgármesterét 34 % szavazati arány illeti meg.

 

2.6.        Felek megállapodnak abban is, hogy Nyírábrány nagyközség jegyzőjének javaslatára –

a Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal Fülöpi Kirendeltségének vezetésére – Nyírábrány nagyközség

polgármestere aljegyzőt nevez ki. Az aljegyző kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek

lakosságszám arányos döntése szükséges (2.6. pont)

 

III.             Fejezet

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal

vezetésének és irányításának rendje

 

3.        Felek megállapodnak abban, hogy a Mötv. 81. §-ában foglalt, önkormányzatok működésével, a két település

polgármesterének, a jegyzőnek, a feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával

kapcsolatos feladatok ellátására, az önkormányzatok egymás közötti, valamint állami szervekkel való együttműködésének

összehangolásával kapcsolatos feladataikat az alábbiakban állapítják meg.

A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal irányító szerve a közös önkormányzati hivatal székhely szerinti helyi

önkormányzat képviselő-testülete, vezetője annak polgármestere.

 

3.1.       Nyírábrány nagyközség polgármesterének irányítási jogköre kiterjed: a Nyírábrány Nagyközség

Képviselő Testülete döntései végrehajtásának szervezésére, ennek koordinálására, az önkormányzat hatáskörébe

tartozó ügyek intézésének szervezésére, a közös önkormányzati hivatal belső szervezetével, létszámával,

munkarendjével kapcsolatos jegyzői előterjesztések Képviselő Testületek elé terjesztésére, az egyes hatáskörei

átruházására, a jegyző által gyakorolt közszolgálati tisztviselőkkel kapcsolatos munkáltatói jogkörök

gyakorlásában az előzetes egyetértési joga gyakorlására.

 

3.2.       Fülöp község polgármesterének irányítási joga kiterjed: Fülöp község önkormányzatát érintő, a 3.1. pontban

foglalt székhely település polgármestere által gyakorolt irányítási jogkör véleményezésére, az állandó kirendeltség

működtetésével kapcsolatban irányítási jog gyakorlására, belső szervezetre, létszámra, munkarendre vonatkozó

jegyzői előterjesztések véleményezésére.

 

3.3.        Felek megállapodnak abban, hogy a jegyző fölött a munkáltatói jogokat Nyírábrány nagyközség polgármestere gyakorolja.

 

3.4.        A felek megállapítják továbbá, hogy a jegyző munkaszervezési utasításaival kapcsolatban, valamint a vezetői,

ellenőrzési feladatai ellátásában, az ideiglenes munkaerő átcsoportosítására irányuló döntésekben, az egyes

államigazgatási feladatok ellátásának összevont megszervezésére hozott intézkedéseket, a közszolgálati

köztisztviselőknek az egyes államigazgatási ügyek intézése során adott vezetői utasításaira az előzetes egyetértési

jog az érintett települések polgármestereit nem illeti meg.

 

3.5.       A közös önkormányzati hivatalt Nyírábrány nagyközség jegyzője vezeti. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal

Fülöpi Kirendeltségét Nyírábrány nagyközség jegyzőjének vezetői és irányítási jogosítványai mellett – az aljegyző vezeti.

Nyírábrány nagyközség jegyzőjének helyettesítésével kapcsolatos feladatokat az aljegyző látja el. Nyírábrány nagyközség

jegyzője szabályozza a közös önkormányzati hivatal kiadmányozási rendjét, melynek során figyelemmel kell lenni arra,

hogy a kirendeltségen intézett ügyek vonatkozásában az ügyiratok kiadmányozása e kirendeltségen történjen.

 

3.6.       Felek megállapodnak abban is, hogy az arányos feladatmegosztás érdekében – kivéve, ha azt az érintett település

polgármestere előzetesen kifejezetten nem kéri – Nyírábrány Nagyközség Képviselő-testületének ülésein a jegyző,

akadályoztatása esetén az aljegyző, Fülöp Község Képviselő-testületi ülésein az aljegyző, akadályoztatása esetén

Nyírábrány nagyközség jegyzője helyettesíti.

 

3.7.       Felek a kölcsönös együttműködés biztosítása érdekében, valamint a közös feladatok tervezése és az

önkormányzati feladatok koordinálása érdekében megállapodnak abban, hogy a települések polgármestereit a

Képviselő Testületek üléseire a közös hivatalt érintő ügyekben meghívót kötelesek egymásnak küldeni, és ezen ügyekben t

anácskozási jogot biztosítanak részükre.

 

IV.              Fejezet

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal szervezetének és működésének rendje

 

4.             Az Mötv. 82. §-a (5), (8) és (9) bekezdésében foglaltak végrehajtása érdekében Felek Nyírábrányi Közös Önkormányzati

Hivatal szervezetét és működési rendjét az alábbiakban állapítják meg.

 

4.1.       Felek Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatalt, mint az önkormányzatok működésével, a jogszabályok által a

polgármesterek, valamint a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével, és végrehajtásával

kapcsolatos feladatok ellátására, mint egységes önkormányzati hivatalt hozzák létre.

 

4.2.       Felek megállapodnak abban, hogy a közös önkormányzati hivatal kialakítása során, a feladatok megosztását úgy

szervezik meg, hogy az alábbi feladatok ellátása mindkét településen biztosított legyen:

a.)           Az önkormányzat és intézményei tervezésével, pénzügyi gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása,

b.)           A településen élők szociális ellátásának, az eseti segélyezéseknek a helyben történő kifizetéséhez szükséges

közigazgatási és gazdálkodási feltételek biztosítása,

c.)           A helyi anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok ellátása,

d.)      A település fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos műszaki igazgatási feladatok biztosítása,

e.)           Gyámügyi, gyermekvédelmi feladatok ellátása,

f.)            Helyi adóztatási feladatok ellátása.

 

4.3.Felek megállapodnak abban, hogy az alábbi feladatok ellátásában a rendelkezésükre álló személyi és tárgyi feltételek

hatékony biztosítása érdekében együttműködnek: a rendelkezésükre álló személyi feltételeket egyesítik, a rendelkezésükre

álló tárgyi feltételek biztosításában együttműködve járnak el:

a.)           Katasztrófavédelem, környezet és természetvédelem, vízkárelhárítás,

b.)          Gazdaságszervezés és fejlesztés,

c.)           Településüzemeltetés,

d.)          A települések közbiztonságának biztosítása.

 

4.4.       Felek megállapodnak abban, hogy a székhely település önkormányzati Hivatalánál történik a közös önkormányzati

hivatal fenntartásához biztosított állami finanszírozás nyilvántartása, kezelése, a felhasználásával kapcsolatos feladatok ellátása,

melyről a székhely település féléves rendszerességgel elszámolni köteles a kirendeltséget működtető önkormányzat

Képviselő Testületének.

 

4.5.       Felek a 4.3 pontban foglaltak teljesítése érdekében akként állapodnak meg, hogy az anyakönyvi igazgatási

feladatok ellátása területén a két településen működő anyakönyvvezetők tevékenységük ellátása során egymást helyettesítik.

          Felek megállapodnak abban, hogy a munkavállalók jelenlétüket a közös önkormányzati hivatalnál rendszeresített

jelenléti ív folyamatos vezetésével adminisztrálják, mely alapját képezi a két önkormányzat közötti elszámolásnak is.

 

4.6.Felek a közös önkormányzati hivatal működésének rendjét az alábbiak szerint állapítják meg:

          Az Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal munkarendje alkalmazkodik a központilag kiadott jogszabályokban

foglalt munkarendhez, az alábbi kiegészítő szabályokkal:

a.) A közös önkormányzati hivatal munkarendje:

                     hétfőtől – csütörtökig7,30 órától 16,00 óráig

                     pénteken:                               7,30 órától 13,30 óráig.

A dolgozókat 30 perces munkaközi szünet illeti meg 12,00 és 12,30 óra között.

 

4.7. A polgármester és a jegyző fogadóóráját a Képviselő-testület szervezeti és Működési szabályzata, valamint a

közös hivatal SZMSZ-e állapítja meg.

 

V. Fejezet

Közös hivatal működtetése, üzemeltetése

 

5.             A közös önkormányzati hivatal költségvetéséhez való hozzájárulás

 

5.1.       A közös önkormányzati hivatal működési költségét (személyi juttatások és járulékaik, a hivatali feladatellátásra

használt helyiségek dologi kiadása) az állam – az adott évi központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott

mértékben és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban – finanszírozza, melyet a résztvevő önkormányzatok számára

folyósít az alábbiak szerint:

 

 

 

a.)      a nem székhely szerint önkormányzat a lakosságszámának a közös hivatalt fenntartó önkormányzat

együttes lakosságszámához viszonyított arányában,

b.)      a székhely szerinti önkormányzat a megállapított támogatásnak a nem székhely önkormányzatra a.) pont szerint

jutó részével csökkentett összege szerint részesül támogatásban

2013. január 1. - február 28. közötti időpontban mindkét település elfogadja külön-külön a Polgármesteri Hivatalára vonatkozó

költségvetési rendeletét, mely alapját képezi 2013. március 1-jét követően a közös hivatal összevont költségvetésének.

Az alapító felek megállapodnak abban, hogy a jegyző, aljegyző, gazdaságvezető közös hivatalt érintő feladatainak

költségét a települések lakosságszám arányosan (66 %-34 % mértékben) finanszírozzák.

A közös hivatal éves költségvetése megállapításának módja:

-            Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, mint a közös hivatal irányító szerve, költségvetési rendelete

tartalmazza közös hivatal költségvetési bevételeit, költségvetési kiadásait, engedélyezett létszámát, az alapítás évében

ennek határideje (a rendelet hatályba lépésének napja) 2013. március 1.

-            az alapító önkormányzatok saját költségvetési rendeletükbe beépítik a közös hivatal fenntartására vonatkozó

központi költségvetés összegén felüli saját kiadásaikat.

 

5.2.            A közös hivatal költségvetésében elfogadott önkormányzati hozzájárulás összegének 1/12-ed részét

Fülöp Önkormányzata minden hónapban legkésőbb a kincstári normatíva utalást követő második munkanapon

átutalja Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata részére. Az önkormányzati hozzájárulás összegébe beletartozik a normatíva,

illetve a saját költségvetési rendeletbe beépített támogatás összege is. A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén

az adós önkormányzat (Fülöp) késedelmi kamattal növelt összeggel tartozik megfizetni a hátralékát. Ez esetben a székhely

település polgármestere felszólítja Fülöp Önkormányzatát, hogy 30 napon belül teljesítsen, ennek eredménytelensége esetén,

a felszólítási határidő napján jogosult inkasszó benyújtására Fülöp Önkormányzatával szemben.

 

5.3.       Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy az önkormányzati igazgatási és államigazgatási feladatok ellátását

elsődlegesen a rendelkezésükre álló közszolgálati tisztviselői állomány közreműködésével biztosítják. Abban az esetben,

amennyiben a székhely település jegyzője a feladatok ellátásának hatékonysága, a jobb munkaidő kihasználása

érdekében a székhely település és a kirendeltség között belső átcsoportosítást kíván végrehajtani, ehhez az érintett

önkormányzat polgármesterének előzetes hozzájárulását köteles beszerezni.

 

5.4.       Felek kinyilatkozzák és magukra nézve kötelezőnek tekintik és elfogadják, hogy a fenti létszámok tekintetében

eltérés csak abban az esetben engedélyezhető, ha a közszolgálati tisztviselő alkalmazásához szükséges önkormányzati

saját forrás átutalását az alkalmazó település évente biztosítja.

 

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

 

6.              Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodásban foglaltak végrehajtását – figyelemmel kölcsönös érdekeikre -

magukra nézve kötelezőnek tekintik.

6.1.       Felek a Megállapodás hatálybalépésének időpontját: 2013. március 1-jében állapítják meg, azzal együtt, hogy

az önkormányzati törvényben, vagy egyéb jogszabályban bekövetkező változások esetén, annak alkalmazásában

és Megállapodásba történő beillesztésébe kölcsönösen egymással együttműködnek.

6.2.       Felek egybehangzóan kinyilatkozzák, hogy tudomásul veszik jelen Megállapodásnak azon kitételeit, melyben

a Megállapodás egyoldalú Megszüntetéséből eredő károkért a Megállapodásban együttműködő másik önkormányzatnak

kártérítési felelősséggel tartozik.

6.3.        Felek a Megállapodásban foglaltak végrehajtása során felmerülő vitás kérdéseik rendezésében - amennyiben a

9. pontban foglalt eljárás eredményre nem vezet - a Debreceni Törvényszékhez fordulhatnak.

A közjogi megállapodás értelmezése során alkalmazni kell a Ptk. szerződések értelmezésére vonatkozó rendelkezéseit

(Ptk. 207.§. (1) bekezdés).

6.4. Jelen Megállapodást Felek, mint jogi akaratukkal mindenben megegyezőt, a Megállapodásban érintett önkormányzatok

Képviselő Testületei minősített többséggel meghozott döntéseik meghozatalát követően, a települések polgármesterei sajátkezű

aláírásukkal látták el.

 

 

Nyírábrány, 2013 február…..

 

 

Nyíri Béla                                                                  Hutóczki Péter

 Nyírábrány nagyközség polgármestere,                     Fülöp község polgármestere,

     mint székhely település képviselője                                  mint kirendeltséget működtető

                                                                                                   település polgármestere

 

 

Hutóczki Péter polgármester megköszöni a képviselőtestület munkájátés az  az ülést bezárja.

 

Kmf.

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                 /:Kissné Terdik Erzsébet:/

    Polgármester                                                                                  jegyző

 

 

/:Sándor László:/                                                                       /:Mikáczó László:/

jkv. hitelesítő                                                                                      jkv. hitelesítő

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél