J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: A  Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testületének 2013.  február 7-én de. 8.00  órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Jelen vannak:  Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Földháti István  alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet,     

Czigle Attila, Furó Tiborné, Hutóczki Imre, Sándor László   képviselőkKissné Terdik Erzsébet jegyző,

Dr. Rácz Norbert a Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft. Igazgatója.

 

Hutóczki Péter polgármester  köszönti a Képviselő Testületet, az önkormányzat jegyzőjét, Dr. Rácz Norbert igazgató urat,

javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendre, az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja   Czigle Attila és Hutóczki Imre képviselőket.  Nevezettek a javaslatot egyhangúlag  elfogadják.

A Képviselő Testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

16/2013. (02.07.) KT.s z. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő Testülete

Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

1.  A  község könyvtárának fenntartásával kapcsolatos változás megtárgyalása.

            Előadó: Hutóczki Péter polgármester

2.  A polgármester illetményének  módosítása.

            Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

ZÁRT ÜLÉS

3.  A Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás keretében működő

      Járóbeteg  Szakellátó Központ önkormányzati tulajdonban tartása.

            Előadó: Hutóczki Péter polgármester

4.  Szociális tűzifaigény elbírálása.

            Előadó: Hutóczki Péter polgármester

5.  Méltányossági ápolási díj iránti kérelme elbírálása.

 

1)  A  község könyvtárának fenntartásával kapcsolatos változás megtárgyalása.

                Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

2012. évben szakmai vizsgálatot tartottak a könyvtárban a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár. Tekintve a könyvtár méretét,

kihasználtságát, adottságait, javasolták, hogy ne önálló nyilvános könyvtári intézményként működtesse az önkormányzat,

hanem szerződéses formában a megyei könyvtár keretein belül. Ezen javaslatot támogatva terjesztem a Képviselő Testület

elé  határozati javaslatot.

A Képviselő Testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

17/2013.(02.07.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő Testülete egyhangúlag úgy határoz,

hogy az 1997. évi CXL tv. 64. §. (1) pontja értelmében a követkelező

települési könyvtári ellátási feladatát

2013. Január 1. napjától a következők szerint látja el:

 

1.      A településen nyilvános könyvtárat intézményként nem tart fenn.

2.      A települési  könyvtári ellátást az 1997. Évi CXL. Törvény 64. §. (1)

rendelkezési értelmében nyilvános könyvtár szolgáltatásának

megrendelésével  biztosítja.

3.      A nyilvános könyvtári szolgáltatás megrendelésére a Méliusz Juhász

Péter Megyei Könyvtárral szerződést köt.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

2.,  A polgármester illetményének  módosítása.

      Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző:

Ismerteti az előterjesztést, a jogszabály változása miatt a határozati javaslat szerinti összegben kell megállapítani a polgármester illetményét.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő Testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

18/2013.(02.07.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő Testülete

a 2011. Évi CLXXXIX törvény 71. §. (3) bekezdése alapján Hutóczki Péter

polgármester illetményét 2013. január 1.  napjától havi bruttó 448.726.- Ft-ban

állapítja meg.

A költségátalányt havi bruttó 67.309.- Ft költségtérítésben állapítja meg.

Utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Határidő: Azonnal.

 

A Képviselő Testület a további munkáját zárt ülésen folytatja.                

 

Kmf.

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/                                                                   /:Hutóczki Péter:/

            jegyző                                                                                       polgármester

 

Czigle Attila                                                                                        Hutóczki Imre

jkv. hit.                                                                                                  jkv. hit.

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél