JEGYZÕKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

2010. Május 07-ÉN DE. 8. ÓRAKOR

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRÕL

 

Alkotott rendelet:

8/2010. (V.07.)KT. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl

szóló 3/2010. (II.15.) KT számú rendelet módosításáról

 

Hozott határozatok:

139/2010. Határozat: Jelen ülés napirendjének megállapítása

140/2010. Határozat: elfogadja a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû

Zrt.- vel kötendõ vagyonkezelési szerzõdést és kapcsolódó

mellékleteit a képviselõ-testület által meghatározott szerzõdéses

feltételek vagyonkezelési szerzõdésbe foglalásával.

 

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

Készült:Fülöp Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. május 7-én de. 8,00 órakor megtartott ülésérõl.

 

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Czigle József, Czuper Árpádné, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia, Nagy Béla képviselõk,Kissné Terdik Erzsébet jegyzõ, Nagy Miklós a HBM-i Önkrm. Vízmû ZRT vezérigazgatója.

Bejelentett távollét: Lekkáné Nyíri Franciska, Hegedûs Lászlóné

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselõ-testületet, a megjelenteket, köszönti a Vízmû Zrt. vezérigazgatóját Nagy Miklóst, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzõkönyv hitelesítõnek javasolja Czigle József és Czuper Árpádné képviselõket. Javasolja az alábbi napirendek tárgyalását.

 

1., Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság vagyonkezelési szerzõdése

Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Elõterjesztés csatolva)

 

2., Az Önkormányzat költségvetésérõl szóló 3/2010. (II.15.) Kt. sz. rendeletének módosítása.

Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester.

(Elõerjesztés csatolva)

 

 

A jegyzõkönyv hitelesítésére felkért képviselõk vállalják a jegyzõkönyv hitelesítési teendõit, a képviselõtestület a javaslatot elfogadja és egyidejû nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

139/2010.(V.7.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselõtestülete a mai ülés napirendjét

az alábbiak szerint határozza meg:

 

1., Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

vagyonkezelési szerzõdése

Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Elõterjesztés csatolva)

2., Az Önkormányzat költségvetésérõl szóló 3/2010. (II.15.) Kt. sz. rendeletének módosítása.

Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester.

(Elõerjesztés csatolva)

 

1., Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság

vagyonkezelési szerzõdése

Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Elõterjesztés csatolva)

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester felkéri Nagy Miklós vezérigazgató urat, hogy tájékoztassa a képviselõtestületet a vagyonkezelésrõl, Õ maga a megküldött határozati javaslat b, változatát javasolja elfogadásra.

 

Nagy Miklós Tájékoztatja a képviselõtestületet, hogy 2009. november 13-án a Vízmû Rt- nél vezetõségváltás történt.

 

Beszél a stratégiai terv megvalósíthatóságától, melyet a közgyûlés már elfogadott.

 

Tájékoztatja a testületet, a Vízmû RT-nél kialakult helyzetrõl, a Balmazújváros várossal kialakult bírósági végrehajtásról és ennek az állásáról.

 

Elmondja, hogy a központi irányításban az átvilágítások után el kell érniük olyan megtakarításokat, hogy a mûködtetés biztosítva legyen, legfõbb céljuk, hogy a feladatok átláthatóak legyenek, a folytonosság biztosítva legyen, az átalakulás során a biztonság maradéktalanul teljesüljön.

Elmondja, hogy minden tulajdonosnak vissza kívánják adni a közmûvagyont, viszont az üzemeltetést továbbra is biztosítja az Rt.

Beszél a tulajdonviszonyok rendezésérõl, melynek része a vagyonkezelõi szerzõdés megkötése.

 

Elmondja, hogy azért kell vagyonkezelõi szerzõdést kötni az önkormányzatokkal, hogy a cég mûködni tudjon, a szolgáltatás ne kerüljön veszélybe, és ne alakuljon ki bizonytalan helyzet. Ahhoz, hogy a fenti feltételeket teljesíteni tudják a tulajdonosok 80 %-ának együtt kell maradnia.

A korábbi vezetés idején nem voltak szolgáltatási szerzõdések, erre azonban nagyon nagy szükség van, hogy mind a két fél tisztán lásson.

Nem közömbös a víz díja, ezért dolgozták át a díjszabást, elmondja, hogy a díjmegállapítás minden településen más, nem lehet egységes, mert nem azonosak a feltételek.

Elmondja, hogy minden év végén be kívánnak számolni a tevékenységükrõl, az év során végzett munkájukról. számukra a tulajdonosok akarata szent , annak kell érvényesülnie amit a települések akarnak.

 

A díjakkal kapcsolatban elmondja, hogy meg szeretnék találni azokat a pontokat, ahol a díjakat csökkenteni lehet, pl. az önkormányzat finanszírozásáról, a települések támogatásáról, legfõbbképpen a szennyvízcsatornát használók vonatkozásában.

 

8,38 perckor Sándor Jánosné képviselõ eltávozik az ülésrõl.

 

Nagy Miklós kéri a képviselõtestületet, hogy tegyék fel kérdéseiket és azokra szívesen válaszol.

 

Czigle József: Hallottuk, hogy veszélyben volt a vízszolgáltatás, ez engem megijesztett, annál is inkább mert ki vagyunk szolgáltatva a Vízmû Rt-nek. Úgy gondolom, hogy mi képviselõk nem dönthetünk ebben, hogy a fülöpi vízmû vagyont átadhassuk a vízmû zrt-nek gazdálkodásra. Az a véleményem, hogy ebben a tárgyban a lakosságot meg kell kérdezni. Ebben az esetben a fülöpi vízrõl van szó. Az én véleményem az, hogy ez mindig egy függõségi viszonyt fog fenntartani, élõ példa az ÚNIÓ -s Csatlakozás. Kis ország, tönkre tettek bennünket. Kis falu, ne következzen be az, hogy bennünket is tönkretesznek, Nem biztos abban, hogy a vízdíj ár nem fog változni,esetleg a többszörösére növekedni.

Véleményem az, hogy a fülöpi vízmû maradjon az önkormányzat kezébe, így a vízdíj talán kevesebbe is kerülne és kevesebb visszaélésre adhatna okot.

 

A szüleivel történt vízleolvasási visszáságokkal támassza alá véleményét.

 

Nagy Miklós: Felhívja Czigle József figyelmét, hogy az egyedi probléma nem tartozik a képviselõtestületre. A probléma fogyasztó és szolgáltató között van, ami orvosolandó. Ígéretet tesz rá, hogy személyesen kivizsgálja a felvetett esetet, amennyiben Czigle József felírja az ügyfél nevét és címét és a vizsgálat eredményérõl tájékoztatni fogja.

 

Czigle József: Javasolja, hogy meghatározott napokon olvashassák csak le az órát a vízmû emberei. Az óraolvasók ne ugráljanak be a kerítésen, ha nincs otthon a tulajdonos,hagyjanak értesítést, hogy mikor mennek ismét olvasni.

Véleménye szerint a vízóracsere a tulajdonosokat terheli, nincs szükség arra, hogy 4 évente lecseréljék az órákat, ezzel is lehetne költséget megtakarítani.

 

Nagy Mikós: A vízórák cseréjének idejét törvény határozza meg, azon õk nem tudnak változtatni. Javasolni kell a törvényváltoztatást. Mi tisztünk maradéktalanul érvényesíteni a törvényben és a jogszabályban elõírtakat.

 

Elmondja, hogy a felvetett egyéni problémát kivizsgálja és maradéktalanul utána jár és Õ maga ad választ. A dolgozókkal szemben ilyen esetben zéró tolerancia van.

 

Elmondja továbbá, hogy megfontolandó, hogy egyénileg mûködtetik e a vízmûvet, mert nem olyan egyszerû dolog ez. A cégalapítástól, az eszközök biztosításáig , a munkaerõ biztosításán a vízminõség garantálásig nagyon összetett dolog egy cég létrehozása.

Példának hozza a Hajdúnánási esetet, õk sem tudják megfelelõ módon biztosítani a szolgáltatást.

 

Lugosiné Illés Margit: megköszöni a részletes tájékoztatást. Megkérdezi, hogy a megkötendõ szerzõdések feloldják e azt az ellentmondást ami bennünk képviselõkben novemberben kialakult az elénk tett vízdíj meghatározásával kapcsolatban.

Mennyire tud Balmazújváros az új vezetéssel együttmûködni?

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A vagyon az önkormányzat tulajdona marad, csak az üzemeltetést adnánk át, mert mi önállóan képtelen vagyunk a vízmû üzemeltetésére. Az önkormányzat anyagi helyzete ezt nem teszi lehetõvé.

 

Nagy Béla: Megkérdezi, hogy a hatékonyabb mûködés eredményezheti e a vízdíj stagnálását.

 

Nagy Miklós: A vízdíjat ezután közösen fogjuk megállapítani, ennél az asztalnál. Nem a központban Debrecenben, hanem itt.

A vagyonkezelési szerzõdés az eddigi hiányokat kívánja pótolni.

 

Czigle József: Az a baj, hogy nem tudunk semmirõl, hogy mire mi lett fordítva.

Megkérdezi, hogy Bugyánénak jár e tiszteletdíj azért mert képviseli az önkormányzatot.

 

Nagy Miklós: A kimutatásokban nem talál ilyen tételt. A polgármestereknek nem jár semmilyen javadalmazás.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Már ezt korábban is elmondtam, hogy nem jár semmilyen juttatás a képviseletért, én nem vagyok felügyelõbizottsági tag, sajnálom, hogy nekem nem hittétek el.

 

Nagy Miklós: A polgármester tulajdonosi jogokat képvisel díjazás nélkül.

 

Czuper Árpádné: Köszönjük a tájékoztatást, számomra világossá vált a jövõ.

 

Bugyáné szász Erzsébet polgármester javasolja a képviselõtetületnek, hogy a határozati javaslat b., pontját fogadja el.

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselõtestülete egyidejû nyílt szavazással, 6 igenés 1 nem szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

140/2010. (V.07.) KT. sz. határozat:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. §-a szerint a települési önkormányzatok felelõsségi körébe tartozik a település ivóvíz/szennyvíz szolgáltatásának biztosítása. Ennek érdekében Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestülete, mint a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmû Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság részvényese a részvénytársaság 17/2010. (IV.08.) Zrt. sz. határozatával elfogadott Stratégiai tervében foglaltak alapján a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt.-vel kötendõ vagyonkezelési szerzõdéssel összefüggésben vagylagosan az alábbi határozatot hozza:

 

 

b. elfogadjaa Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt.-vel kötendõ vagyonkezelési szerzõdést és kapcsolódó mellékleteit a képviselõ-testület által meghatározott szerzõdéses feltételek vagyonkezelési szerzõdésbe foglalásával. Felhatalmazza a polgármestert, a szerzõdés aláírására, a képviselõ-testület által meghatározott szerzõdéses feltételek vagyonkezelési szerzõdésbe foglalása esetén.

 

 

Melléklet: Vagyonkezelési szerzõdés és annak 3. sz. melléklete

 

A képviselõ-testület meghatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonkezelési szerzõdés aláírása érdekében az egyeztetõ tárgyalásokat a részvénytársasággal folytassa le, és a szerzõdést az önkormányzat nevében legkésõbb 2010. május …….. napjáig írja alá.

Felelõs: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidõ: 2010. május 30.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester megköszöni Nagy Miklósnak a tájékoztatót és javasolja a képviselõtestületnek, hogy tartsanak szünetet.

 

2., Az Önkormányzat költségvetésérõl szóló 3/2010. (II.15.) Kt. sz. rendeletének módosítása.

Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester.

(Elõerjesztés csatolva)

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselõtestületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására az orvosi rendelõre benyújtott és elnyert pályázati összeg miatt van szükség.

Elmondja, hogy a késõbbiekben a közbeszerzési terv módosítására szintén szükség lesz emiatt a pályázat miatt.

 

Az elõterjesztéshez hozzászólás nem volt, a képviselõtestület egyidejû nyílt szavazással, egyhangúlag megalkotja az alábbi rendeletet.

 

 

FÜLÖ P Községi

Önkormányzat Képviselõ-testületének

8/2010. (V.07.)KT. számú rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérõl szóló 3/2010. (II.15.) KT számú rendelet módosításáról

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 10 § (1) bekezdés d, pontjában biztosított hatásköre alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdését figyelembe véve a 2010. évi költségvetésérõl szóló 3/2010. (II. 15.) KT számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

 

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetése

 

1. §

 

 1. A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

 2. A Rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

 3. A Rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

 4. A Rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

 5. A Rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

 6. A Rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

 7. A Rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

 

2. §

 

A Rendelet 3. §. Helyébe a következõ rendelkezés lép

 

A képviselõ-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2010. évi költségvetésének

a) kiadási fõösszegét 322.260 ezer forintban,

b) bevételi fõösszegét 322.260 ezer forintban állapítja meg.”

 

II. A költségvetési kiadások

 

3. §

 

(1)A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

 

Az önkormányzat mûködési, fenntartási kiadási elõirányzatait a képviselõ-testület a következõk szerint határozza meg:

Megnevezés

- Mûködési kiadások elõirányzata összesen: 270.683 ezer forint.

Ebbõl:

- személyi jellegû kiadások: 120.415 ezer forint

- munkaadókat terhelõ járulékok: 28.523 ezer forint

- dologi jellegû kiadások: 95.003 ezer forint

- ellátottak pénzbeli juttatásai: 16.659 ezer forint

- támogatások: 10.083 ezer forint”

4. §

 

(1)A Rendelet 7. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

Az önkormányzat felújítási és felhalmozásai kiadásai összesen:

51.577 ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

 

- a Mûvelõdési ház felújítások elõirányzata: 10.039 ezer forint,

- a felújítások áfája 2.509 ezer forint.

- Orvosi rendelõ felújítása ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0012

sz. pályázat 31.223 ezer forint,

- a jelújítás áfája 7.806 ezer forint”

 

5. §

 

(1)Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti az önkormányzat költségvetésérõl szóló 3/2010. (II.15.) KT. számú rendelet 3 §, 6 § (1), 7 §(1) és a rendelet 2, 3, 4, 5, 6, 8, és 10 számú melléklete.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:./

polgármester jegyzõ

 

 

A rendelet kihirdetve:

 

Fülöp, 2010. május 7.

 

Kissné Terdik Erzsébet

jegyzõ

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

3/1.oldal

 

 

Az önkormányzat 2010. évi költségvetési bevételei elõirányzatonként, forrásonként

07. Mûködési bevételek elõirányzata és teljesítése (ezer Ft)

 

 

Szöveg

Elõirányzat

Módosított

Teljesítés

Igazgatási szolgáltatási díj

100

 

 

Hatósági jogkörhöz k.bevételek

100

 

 

Áru és készletértékesítés

2.452

 

 

Egyéb sajátos bevétel

5.000

 

 

Intézményi ellátási díjak

825

 

 

Alkalmazottak térítési díja

1.865

 

 

Bérleti díjak

2.845

 

 

Egyéb saját bevétel összesen

12.988

 

 

Kiszámlázott term, szolg. Áfa

3.247

 

 

Mûködési célú pénzeszköz átv.vállalk.

4.700

 

 

Intézményi mûködési bevétel összesen

21.035

 

 

 

8.Felhalmozási és tõke jellegû bevételek elõirányzata és teljesítése (ezer Ft)

 

Szöveg

Elõirányzat

Módosított

Teljesítés

Osztalék és hozambevétel

300

 

 

 

 

 

 

Összesen

300

 

 

 

09.Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök elõirányzata és teljesítése (ezer Ft)

Szöveg

Elõirányzat

Módosított

Teljesítés

Támogatásért.bev.tb.alaptól

4.400

 

 

Támogatásért.bev.elk.alaptól

2.776

 

 

Támogatásért.bev. EU-s programokra

55.029

 

 

Támogatásért.bev.fejezetkezelõ

19.564

 

 

Támogatás, tám.ért.bev.összesen

81.769

 

 

 

1. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

 

3/2.oldal

 

10. Hitelek, kölcsönök, kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek

Hitel megnevezése

Hitelfelvétel (ezer Ft)

 

ÖNHIKI

56.417

 

 

 

 

Összesen

56.417

 

 

 

16. Helyi önkormányzat sajátos bevételei (ezer Ft)

 

Szöveg

Elõirányzat

Módosított

Teljesítés

Magánszemély komm.adója

1.200

 

 

Iparûzési adó

2.500

 

 

Helyi adók összesen

3.700

 

 

Pótlék, bírság

200

 

 

SZJA helyben maradó

7.635

 

 

Jövedelemkülönbség mérs.

58.980

 

 

Gépjármûadó

6.000

 

 

Átengedett kpi adók

72.815

 

 

Önk.sajátos mûködési bevételei

77.165

 

 

Normatív hozzájárulás – lakosságszámhoz kötött

34.782

 

 

Normatív hozzájárulás – feladatmutatóhoz kötött

50.792

 

 

Normatív hozzájárulások

85.574

 

 

 

 

 

 

Önk.költségvetési támogatása

162.739

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek

322.260

 

 

 

 

Megnevezés

Eredeti elõirányzat (ezer Ft)

Módosított elõirányzat

I. Mûködési bevételek

98.200

 

 • Intézményi mûködési bevételek

21.035

 

 • Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei

77.165

 

 • Helyi adók

3.700

 

 • Átengedett közpon ti adók

72.615

 

 • Bírságok, pótlékok, és egyéb s.bev. talapjterhelési díj

850

 

II. Támogatások

85.574

 

 • Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten

34.782

 

 • Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten

50.792

 

III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek

300

 

 • Osztalék és hozan

300

 

IV. Támogatásértékû bevételek

81.769

 

 • Támogatásértékû bevételek összesen

81.769

 

Ebbõl TB alapból átvett pénzeszköz

4.400

 

V. Hitelek

56.417

 

Összesen

322.260

 

1. számú melléklet Fülöp Község önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010.(V.07.) KT. szárú rendelet tervezetéhez

3/3.oldal

 

 

2.számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

 

3/1.oldal

Az önkormányzat 2010.évi költségvetési kiadásai jogcímenként

 

02. Személyi juttatások és a munkaadót terhelõ járulékok elõirányzata (ezer Ft)

 

Szöveg

Elõirányzat

Módosított

Teljesítés

Alapilletmény

76.638

 

 

Illetménykiegészítés

2.238

 

 

Kötelezõ illetménypótlék

5.015

 

 

Feltételes pótlék és juttatás

96

 

 

Teljes munkaidõs rendsz szem jutt össz

83.987

 

 

Részmunk.rendsz szem jutt

441

 

 

Rendszeres szem jutt összesen

84.428

 

 

Készenlét, helyettesítés, túlóra

923

 

 

Törzsgárda jutalom

55

 

 

Egyéb munkavégz.kapcs.jutt. össz

4.394

 

 

Munkavégzéshez kapcs.juttatás összesen:

5.372

 

 

Jubileumi jutalom

7.005

 

 

Sajátos juttatások

9.439

 

 

Foglalkoztatottak sajátos juttat.

16.444

 

 

Közlekedési költségtérítés

756

 

 

Egyéb ktgtérítés és hozzájárulás

3.778

 

 

Költségtérítés, hozzájárulás össz

4.534

 

 

Nem rendsz szem juttatás

26.350

 

 

Állományba nem tartozók jutt.

9.637

 

 

Külsõ személyi juttatás

9.637

 

 

Személyi juttatások összesen

120.415

 

 

Társadalombiztosítási járulék

28.233

 

 

Táppénz hozzájárulás

290

 

 

Munkaadókat terhelõ járulékok

28.523

 

 

 

 

 

 

2.számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

 

3/2.oldal

 

03. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások elõirányzata (ezer Ft)

 

 

Szöveg

Elõirányzat

Módosított

Teljesítés

Élelmiszer beszerzés

8.674

 

 

Vegyszer, gyógyszer

1.540

 

 

Irodaszer, nyomtatvány beszerzés

1.533

 

 

Könyv beszerzés

2.066

 

 

Folyóirat

570

 

 

Hajtó, kenõanyag

2.160

 

 

Kisértékû tárgyi eszköz, szellemi termék

3.550

 

 

Munkaruha, védõruha

185

 

 

Egyéb anyag

15.811

 

 

Készletbeszerzés összesen

36.088

 

 

Telefon

980

 

 

Szállítási szolgáltatás

1.500

 

 

Gáz

7.243

 

 

Villany

6.756

 

 

Víz

940

 

 

Karbantartás, kisjavítás

5.133

 

 

Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás

11.037

 

 

Szolgáltatási kiadások

33.589

 

 

Áfa

17.071

 

 

Belföldi kiküldetés

445

 

 

Reprezentáció

300

 

 

Reklám. propaganda

150

 

 

Vásárolt élelmezés

3.215

 

 

Dologi kiadások

90.858

 

 

Egyéb folyó kiadás és kamatkiadás

3.845

 

 

Dologi és egyéb folyó kiadás összesen

94.703

 

 

 

 

 

2.számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

3/3.oldal

 

04. Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásainak elõirányzata és teljesítése (ezer Ft)

 

Szöveg

Elõirányzat

Módosított

Teljesítés

Tám.ért.mûk kiad. TB Alap kezl.

2.280

 

 

Mûk.cél.peszk átad.áhtn kívül

5.376

 

 

Középfokú oktatásban résztvevõk pénzbeni j.

240

 

 

Felsõfokú oktatásban résztvevõk j.

250

 

 

Önk által foly.ellátások, egyéb pbeli jutt.

1.937

 

 

Összesen

10.083

 

 

 

 

05. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések elõirányzata és teljesítése

 

Szöveg

Elõirányzat

Módosított

Teljesítés

Ingatlan felújítása

 • Mûvelõdési ház felújítása

 • Orvosi Rendelõ felújítása ÉAOP-4.1.2/A-09-2010-0012 pályázat

41.262

10.039

31.223

 

 

Felújítási kiadások áfája

10.315

 

 

Felhalmozási kiadások összesen

51.577

 

 

 

 

06. Hitelek, kölcsönök törlesztése, pénzforgalom nélküli kiadás, kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadások elõirányzata és teljesítése (ezer Ft)

 

Szöveg

Elõirányzat

Módosított

Teljesítés

Kockázati tartalék

300

 

 

 

 

12. Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése (ezer Ft)

 

Szöveg

Elõirányzat

Módosított

Teljesítés

Nem foglalk.rendsz szoc segély

1.047

 

 

RÁT saját rész

798

 

 

Idõsek járadéka

130

 

 

Lakásfenntartási támogatás normatív

2.160

 

 

Ápolási díj normatív

1.542

 

 

Ápolási díj helyi megállapítás

1.368

 

 

Átmeneti segély

400

 

 

Egyéb rászorultságtó függõ pénzbeni ellátás

9.014

 

 

Temetési segély

200

 

 

Önk által foly.szoc ellát, gyvéd.ellát.össz

16.659

 

 

 

KIADÁSOK

322.260

 

 

 

 

3. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

Az Önkormányzat 2010. évi kiadásai címenként, szakfeladatonként

Cím

Szak feladat

Megnevezés

Rendszeres személyi jutt.

Nem r. személyi j.

Külsõ sz. juttatás

Személyi j. összesen

Munkaadót terh.járulékok

Dologi kiadások

Támogatás ért. Mûk. kiad

Társ. Szocpol. Egyéb j.

Felújítás

Finan-szírozás kiadásai

Kiadás összesen

1.

021000

Erdõ

 

 

 

 

 

313

 

 

 

 

313

1.

421100

Út

 

 

 

 

 

625

 

 

 

 

625

1.

592920

Egyéb

 

 

 

 

 

111

 

 

 

 

111

1.

682001

Lakóingatlan b.

 

 

 

 

 

1.839

 

 

 

 

1.839

1.

682002

Nem lakóingatlan b.

 

 

 

 

 

1.719

 

 

 

 

1.719

1.

841126

Önkomrányzat

22.768

8.808

6.649

38.225

8.103

14.126

8.146

 

 

300

68.900

1.

842251

Tûzoltóság

 

 

 

 

 

310

 

 

 

 

310

1.

842403

Város és községg.

1.008

 

 

1.008

272

7.830

 

 

 

 

9.110

1.

841402

Közvilágítás

 

 

 

 

 

8.881

 

 

 

 

8.881

1.

862231

Foglalkozás eü.

 

 

 

 

 

160

 

 

 

 

160

 

862101

Háziorvosi alapell.

 

 

 

 

 

 

 

 

39.029

 

39.029

1.

869041

Család és nõvédelem

1.831

10

 

1.841

497

583

 

 

 

 

2.921

1.

889921

Szoc.étkezés

 

 

 

 

 

2.394

 

 

 

 

2.394

1.

889928

Falugondnoki sz.

1.181

 

 

1.181

319

1.630

 

 

 

 

3.130

1.

890941

Közcélú

1.057

 

 

1.057

286

-

 

 

 

 

1.343

1.

910121

Könyvtár

 

 

 

 

 

525

 

 

 

 

525

1.

910502

Közmûvelõdés

4.103

720

 

4.823

1.225

10.341

 

 

12.548

 

28.937

1.

931102

Sport

 

 

 

 

 

172

 

 

 

 

172

1.

932919

Máshová nem s.

 

 

 

 

 

987

 

 

 

 

987

1.

960302

Köztemetõ f.

 

 

 

 

 

293

 

 

 

 

293

1.

882111

Rendsz.szoc.segély

 

 

 

 

 

 

 

1.845

 

 

1.845

1.

882112

Idõsek járadéka

 

 

 

 

 

 

 

130

 

 

130

1.

882113

Lakásfenntart. T.

 

 

 

 

 

 

 

2.160

 

 

2.160

1.

882115

Ápolási díj

 

 

 

 

 

370

 

1.542

 

 

1.912

1.

882116

Ápolási díj

 

 

 

 

 

328

 

1.368

 

 

1.696

1.

882122

Átmeneti segély

 

 

 

 

 

 

 

400

 

 

400

1.

882123

Temetési segély

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

200

 

882125

Mozgáskorl.közl.tám.

 

 

 

 

 

 

 

1.512

 

 

1.512

1.

882129

Eseti pénzbeni

 

 

 

 

 

 

1.937

7.502

 

 

9.439

 

 

1. ÖSSZESEN

31.948

9.538

6.649

48.135

11.400

52.839

10.083

16.659

51.577

300

190-993

2.

562912

 

4.374

1.018

 

5.392

1.442

2.346

 

 

 

 

9.180

2.

562913

 

3.142

50

 

3.192

872

6.124

 

 

 

 

10.188

2.

592917

 

-

-

 

-

-

2.331

 

 

 

 

2.331

2.

851011

 

8.294

361

 

8.655

2.240

4.353

 

 

 

 

15.248

2.

852011

 

11.328

5.735

 

17.063

3.520

12.740

 

 

 

 

33.323

2.

852012

 

1.588

127

 

1.715

429

-

 

 

 

 

2.144

2.

852021

 

19.874

9.453

2.988

32.315

7.556

13.970

 

 

 

 

43.841

2.

855911

 

3.880

68

 

3.948

1.064

-

 

 

 

 

5.012

 

 

2. ÖSSZESEN

52.480

16.812

2.988

72.280

17.123

41.864

-

-

-

-

131.267

 

1-2

ÖSSZESEN

84.428

26.350

9.637

120.415

28.523

94.703

10.083

16.659

51.577

300

322.260

3. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének ……../2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

 

Az Önkormányzat 2010. évi bevételei címenként, szakfeladatonként

 

Cím

Szakfeladat

Megnevezés

Intézményi mûk.bev.

Sajátos mûk.bev.

Tám.értékû bev.

Költségvetési támogatás

Felhalmozási bevétel

ÖNHIKI

Bevételek összesen

1

021000

Erdõgazdálkodás

 

 

2.173

 

 

 

2.176

1

682001

Lakóingatlan

1.839

 

 

 

 

 

1.839

1

682002

Ne lakóingatlan

1.719

 

 

 

 

 

1.719

1

841126

Önkormányzat

100

 

 

 

300

56.417

56.417

1

841403

Város és községgazd.

10.950

 

600

 

 

 

11.550

1

841901

Önk.feladatra nem t.

 

75.965

 

85.574

1.200

 

162.739

1

862101

Háziorvosi alapell.

 

 

39.029

 

 

 

39.029

1

869041

Család és nõvédelem

 

 

4.400

 

 

 

4.400

 

889921

Szociális étkezés

2.954

 

 

 

 

 

2.954

1

562920

Egyéb vendéglátás

111

 

 

 

 

 

111

1

910502

Közmûvelõdés

 

 

19.564

 

 

 

19.564

1 összesen:

17.673

75.965

65.769

85.574

1.500

56.417

302.898

2

562912

Óvodai int. Étk.

134

 

 

 

 

 

134

2

562913

Iskolai int. Étk.

897

 

 

 

 

 

897

2

562917

Munkahelyi vendégl.

2.331

 

 

 

 

 

2.331

2

852011

Ált. isk.1-4

 

 

8.000

 

 

 

8.000

2

852012

Ált. isk.5-8

 

 

8.000

 

 

 

8.000

2 összesen:

3.362

 

16.000

 

 

 

19.362

Mindösszesen

21.035

75.965

81.769

85.574

1.500

56.417

322.260

 

4. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

 

 

Az önkormányzat felújítási, beruházási és felhalmozási kiadásai, bevételei

 

Ingatlan felújítási kiadások 51.577 ezer forint

- Mûvelõdési ház épületének felújítása 10.039 ezer forint

- Orvosi Rendelõ felújítása 31.223 ezer forint

Felújítás, beruházás elõzetes áfa 10.315 ezer forint

- Mûvelõdési ház épület felújítás áfája 2.509 ezer forint

- Orvosi Rendelõ felújítás áfája 7.806 ezer forint

 

Összesen 51.577 ezer forint

 

 

 

5. sz. melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

 

A mûködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

2010-2011-2012. évi alakulását bemutató külön mérleg

(ezer forintban)

 

Megnevezés

2010

2011

2012

Intézményi mûködési bevételek

21.035

25.297

25.634

Önk.sajátos mûködési bevételei

77.165

81.795

86.703

Felhalmozási és tõke jellegû bevételek

300

300

300

Önk.ktgvetési támogatása

85.574

86.000

87.000

Tám.értékû mûködési és felh. bevétel

81.769

43.000

45.000

Hitelek bevételei

56.417

4.000

35.000

Bevételek összesen

322.260

278.392

279.637

 

 

 

 

Személyi juttatások

120.415

121.619

122.012

Munkaadót terhelõ járulékok

28.523.

28.808

29.283

Dologi és egyéb folyó kiadások

94.703

95.988

96.007

Mûk.cél.peszk.átad.áh-n kívülre, egyéb tám.

10.083

11.184

11.378

Felhalmozási célú kiadás és pü befektetés

51.577

12.673

12.847

Kockázati tartalék

300

300

300

Önkormányzat által folyósított ellátások

16.659

7.820

7.810

Kiadások összesen

322.260

278.392

279.637

6. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

Az Önkormányzat elõirányzat felhasználási ütemterve 2010

 

Kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés

2 010

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Rendsz szem jutt

84.428

7.035

7.035

7.035

7.035

7.035

7.035

7.035

7.035

7.035

7.035

7.035

7.043

Nem rendsz szem jutt

26.350

2.196

2.196

2.196

2.196

2.196

2.196

2.196

2.196

2.196

2.196

2.196

2.194

Külsõ szem jutt

9.637

270

270

270

270

270

270

270

270

270

3.465

3.465

277

M.adót terh járul

28.523

2.316

2.316

2.316

2.316

2.316

2.316

2.316

2.316

2.316

2.681

2.681

2.317

Dologi kiadás

90.858

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.577

Egyéb folyó kiad

3.848

100

100

761

100

100

761

100

100

761

100

100

762

Tám.ért.mûk.kiadás

10.083

240

480

700

270

270

270

1.270

810

270

1.400

1.403

2.700

Társ.szocpol.egyéb jutt.

16.659

637

637

651

1.637

1.637

1.637

1.637

1.637

1.637

1.637

1.637

1.638

Beruházási kiadások

51.577

-

-

-

6.274

6.274

-

-

7.806

7.806

7.806

7.806

7.805

Kockázati tartalék

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

Kiadások összesen

322-260

20.365

20.605

21.500

27.669

27.669

22.056

22.395

29.741

29.862

33.891

33.894

32.613

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés

2 010

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Saját bevételek

21.035

1.752

1.752

1.752

1.752

1.752

1.752

1.752

1.752

1.752

1.752

1.752

1.763

Önk.mûködési bevételei

77.165

7.842

7.914

14.357

7.947

5.000

5.000

5.000

4.000

12.457

3.000

3.000

1.648

Támogatási ért. mûk.bevé

81.769

3.561

3.561

3.561

3.561

3.561

3.561

3.561

11.367

11.367

11.367

11.367

11.374

Osztalék és hozam bev.

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

Ktgvetési támogatás

85.574

7.200

7.100

7.000

7.100

7.200

7.200

7.100

7.100

7.000

7.100

7.000

7.474

Finanszírozási bevételek

56.417

-

-

-

-

-

-

23.701

4.740

4.741

4.740

4.741

13.754

Bevételek összesen

322.260

20.355

20.327

26.670

20.360

17.513

17.513

41.114

28.559

37.317

27.959

27.860

36.313

7. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 6/2010. (V.07.)KT. számú rendelet tervezetéhez

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat 2010. évi pénzforgalma

 

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

 

Személyi juttatás

 

 

Munkaadót terhelõ járulékok

 

 

Dologi kiadások

 

 

Mûködési célú pénzeszk.átad.

 

 

Tartalék

 

 

Társ.és szoc.pol.juttatás

 

 

Beruházások

 

120.415

 

 

28.523

 

 

94.703

 

 

10.086

 

 

300

 

 

16.659

 

 

51.577

 

Alaptev.bevétele

 

Helyi adók:

 • kommunális adó

 • iparûzési adó

 • mezõõri jár.

 • bírság, pótlék

 • talajterhelési díj

 

SZJA + kieg.

 

Gépjármûadó

 

Normatív állami hozzájárulás

 

Mûködési célra átvett pénzeszk.

 

Osztalék és hozam

 

Forráshiány

 

21.035

 

 

1.200

2.500

600

200

50

 

66.615

 

6.000

 

85.574

 

 

81.769

 

300

 

56.417

Kiadások összesen:

322.260

Bevételek összesen:

322.260

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester megköszöni a képviselõtestület munkáját az ülést 8,45 perckor bezárja.

kmf.

 

/: Bugyáné Szász Erzsébet:/                                              /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                       jegyzõ

 

 

 

 

Czigle József                                                      Czuper Árpádné

jkv. hitelesítõ                                                         jkv. hitelesítõ

 

 

2023. október 1., vasárnap
Köszöntjük Malvin olvasóinkat!
Holnap Petra napja lesz.
Facebook
Hírlevél