JEGYZÕKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

2010. augusztus -31-én de 9 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRÕL

 

Alkotott rendeletek: ----

 

 

Hozott határozatok:

 

 

229/2010.Jelen ülés napirendjének elfogadása.

230/2010.Csalakozási szándék Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élõk integrációjáért

c. pályázati felhíváshoz.

231/2010.fülöpi Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításának,

Házirend kiegészítésétnek, Óvodai Nevelési Program kiegészítésének,Pedagógiai

Program kiegészítésének Intézményi Minõségirányítási program kiegészítésének elfogadása.

 

 

Fülöp Község Polgármesterétõl

4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

M E G H Í V Ó

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselõtestülete 2010. augusztus 31-én de. 9. órakor rendkívüli ülést tart a Mûvelõdési Házban, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

1., Csatlakozási szándék megtárgyalása „mélyszegénység csökkentését felszámoló programhoz.

Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

2., A Fülöpi Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiegészítése, Házirend, Óvodai nevelési program, Pedagógiai program megtárgyalása.

Elõadó: Éliás Csabáné igazgató

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közremûködésére feltétlen számítok.

 

Fülöp, 2010. augusztus 26.

Bugyáné Szász Erzsébet sk.

polgármester

 

 

JEGYZÕKÖNYV

Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének 2010, augusztus 31-én de. 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésérõl

 

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia , Czigle József, Czuper Árpádné, Hegedüs Lászlóné , Hutóczki Péter, Lekkáné Nyíri Franciska Nagy Béla, Sándor Jánosné, képviselõk, Kissné Terdik Erzsébet jegyzõ.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselõ-testület tagjait, megállapítja, hogy az ülés határozat képes, javasolja jegyzõkönyv hitelesítõnek Czigle József és Czuper Árpádné képviselõket.

 

Javaslatot tesz a napirendre az alábbiak szerint:

 

1., Csatlakozási szándék megtárgyalása „mélyszegénység csökkentését felszámoló programhoz.

Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

2., A Fülöpi Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiegészítése, Házirend, Óvodai nevelési program, Pedagógiai program megtárgyalása.

Elõadó: Éliás Csabáné igazgató

 

 

 

A polgármester által tett napirendi javaslatot a képviselõtestület egyhangúlag elfogadja és meghozza az alábbi határozatot.

 

229/2010. (VII.19. ) KT. Határozat:

 

Fülöp Községi önkormányzat Képviselõtestülete jelen ülés

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1., Csatlakozási szándék megtárgyalása „mélyszegénység csökkentését felszámoló programhoz.

Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

2., A Fülöpi Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiegészítése, Házirend, Óvodai nevelési program, Pedagógiai program megtárgyalása.

Elõadó: Éliás Csabáné igazgató

Felelõs: ……..

Határidõ: ……….

 

 

1., Csatlakozási szándék megtárgyalása „mélyszegénység csökkentését felszámoló programhoz.

Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

Lugosi Lászlóné: Úgy véli érdemes csatlakozni a programhoz, javasolja a csatlakozást.

 

Az elõterjesztéshez több hozzászólás nem volt, a képviselõtestület egyidejû nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

 

 

 

 

230/2010. (VIII.31.) KT. Határozat:

 

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete megtárgyalta aDöntés a TÁMOP-5.1.3.-09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élõk integrációjáért c. pályázat elõkészítése”tárgyú elõterjesztést és az alábbiak szerint dönt:

 

 1. Fülöp Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete egyetért azzal, hogy Fülöp (település neve) a _________ vezetésével felálló konzorcium által, a TÁMOP-5.1.3.-09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élõk integrációjáértc. pályázati felhívására benyújtandó pályázat programjában szereplõ akcióterülethez csatlakozzon és a pályázatban, mint akcióterületi település szerepeljen.

 

 1. Fülöp Községi Önkormányzat Képviselõ Testülete egyetért azzal, hogy a település partnerként együttmûködjön a pályázó konzorciummal a projekt elõkészítésében és megvalósításában, és felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy erre vonatkozóan partnerségi együttmûködési megállapodást írjon alá a pályázó konzorciummal.

 

 1. Fülöp Községi Önkormányzat Képviselõ Testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat elõkészítéséhez (helyzetelemzéshez, szükségletfelméréshez, illeszkedés biztosításához) a településre vonatkozóan adatokat közöljön a pályázó konzorciummal.

Felelõs: Bugyáné Szász Erzsébet Polgármester

Határidõ: azonnal

Hegedûs Lászlóné 9,10perckor elhagyja az ülést.

 

2., A Fülöpi Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiegészítése, Házirend, Óvodai nevelési program, Pedagógiai programmegtárgyalása.

Elõadó: Éliás Csabáné igazgató

 

 

Hozzászólások:

ndor Jánosné: Megkérdezi, hogy a dátumok az SZMSZ kiegészítésen véletlenül lettek elírva, vagy miért 2009. Július 10.

 

Földhátiné Terdik Edit: Nem véletlenül lettek elírva, a program 2009. –ben kezdõdött és azóta is folyamatosan tart.

 

Czuper Árpádné: Miért nem kaptunk ebbõl az anyagból korábban, miért éppen az utolsó pillanatban adták ide.

Éliás Csabáné: 2009-ben nem tudtuk volna így összeállítani a módosításokat, ugyani a pályázatot folyamatosan módosítani kellett, a módosítások miatt lehetetlen lett volna megcsinálni a program kezdetekor. Ez nem a mi hibánk a pályázatírók fuserálták el a pályázatot , azért volt szükség többszöri módosításra, a módosításokat el kellett végeznünk, ez elõírás.

Czuper Árpádné: Biztos sok dolog volt benne amit módosítani kell, de most 2010/2011-es tanévet kezdünk.

Meg van határozva benne a polgármester feladata is, de õ egyszer sem számolt be, nem tájékoztatta a testületet a pályázat állásáról.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A projekt teljes lezárása után mindenrõl tájékoztatni fogom a testületet.

 

Éliás Csabáné: Én mint intézményvezetõ a pályázat minden mozzanatáról tájékoztattam a képviselõtestületet, a szülõket és mindenkit akit kell.

A képviselõtestület az elõterjesztést egyenkénti szavazással elfogadta és meghozta az alábbi határozatot az alábbi szavazati aránnyal:

a., pont: 5 igen és 4 tartózkodással elfogadta.

b.,pont: 6 igen és 3 tartózkodással elfogadta.

c., pont: 6 igen és 3 tartózkodással elfogadta.

d., pont: 6 igen és 3 tartózkodással elfogadta.

e., pont: 6 igen és 3 tartózkodással elfogadta.

 

 

231/2010. (VIII. 31.) Kt. sz. Határozat.

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselõtestülete

Az alább felsorolt dokumentumokat elfogadta:

a., A fülöpi Általános Iskola és Óvoda

Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását

b., A fülöpi Általános Iskola és Óvoda

Házirendjének kiegészítését

c., A fülöpi Általános Iskola és Óvoda

Óvodai Nevelési Programjának kiegészítését

d., A fülöpi Általános Iskola és Óvoda

Pedagógiai Programjának kiegészítését

e., A fülöpi Általános Iskola és Óvoda

Intézményi Minõségirányítási programjának kiegészítését

A kiegészítések szöveges dokumentumai a jegyzõkönyv mellékletét képezik.

Felelõs: Éliás Csabáné intézményvezetõ

Határidõ: 2010. Augusztus 31.

 

Különfélék:

 

Kissné Terdik Erzsébet tájékoztatja a képviselõtestületet, hogy a testvére férje nem indul képviselõ jelöltként a helyhatósági választáson , mert a törvényben meghatározott határidõ nem járt le a nyugdíjba vonulása óta, így vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség a helyi választási iroda vezetõjeként. Vagyis törvényesen látja el a választási iroda vezetését.

 

Kéri a képviselõtestületet, hogy a szavazatszámláló bizottságokba szeptember 3-ig tegyék meg javaslataikat, hogy a szeptemberi ülésre a javasolt személyeket le tudja nyilatkoztatni, az elõkészítõ munkálatokat idõben el tudja végezni.

 

Czigle József: Milyenlépés történt a jelzõrendszeri készülékek megjavíttatásában?

Elmondja,hogy a beadványára megkapta a választ a polgármestertõl, de a 2009-es év nem decemberben,hanem januárban kezdõdik. Januártól decemberig történt fakitermelésrõl is kéri a kimutatást. Kérném kimutatni a 2009. Évi uborkaeladás nyilvántartását, azt amit nem a felvásárlónak értékesítettek.

 

 

Lugosiné Illés Margit: A Percák Család nagyon nehéz helyzetben van, az önkormányzat segíthetne nekik tûzifával.

 

 

Sándor Jánosné: Úgy vélem, hogy a fakitermelés nem csak az eladásból áll. Kitermelés, ráfordítás, értékesítés, így képzeltem volna el a kimutatást. Egyébként a megküldött számlamásolatok közül hiányzik olyan személy aki vett fát és be is fizette, viszont számlát nem kapott.

Megkérdezi, hogy a Hajdúhadházi Kistérségi Társulásnak jelzett e vissza a polgármester az utazási igények felmérésével kapcsolatban. Ugyanis ma jár le a visszajelzés határideje. Továbbra is megoldatlan a munkanapokon reggel 5,40 perckor és vasárnap du. 17,40 perckor induló járatokon az utazás. Négy év alatt nem tettetek semmit ebben az ügyben. Ezeken a járatokon lehetetlen utazni, annyi az ember rajta.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A jelzett határidõt tartani fogjuk, vissza jelezzük a felvetést, egyébként mindent megtettünk, több ízben is irtunk a Volánnak, amirõl a testületet tájékoztattam, Nem én döntöm el, hogy hány és milyen nagyságú autóbusz közlekedjen ezeken a járatokon. Ismét fel fogom hívni a Volán figyelmét a problémára.

 

Lekkáné Nyíri Franciska. Nekem vannak a volánnál ismerõseim, jeleztem a problémát több ízben, sajnos nem egyszerû a változtatás, és nem is ígértek semmit.

 

Megkérdezi, hogy meddig lehet leadni a jelölõszelvényeket. A szavazatszámláló bizottsága javasolja Bábel Katalin pedagógust.

 

Kissné Terdik Erzsébet 2010. Szeptember 3. Du. 16 óra az ajánlószelvények leadásának határideje. Bábelné Katikára a helyi választási iroda tagjaként számítok, mint jegyzõkönyvvezetõre. Ugyanis a jegyzõkönyvvezetõk csak köztisztviselõk, vagy közalkalmazottak lehetnek.

 

Azt kérem, hogy szeptember 3-án du. 16 óráig mindenki adja le a javaslatát.

 

Czuper Árpádné: A faluban pletyka szinten hallottam, hogy a polgármester és az iskola igazgatója nyugdíjba ment, igaz – e ez?

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Sem Én sem Éliásné nem töltöttük be nyugdíjkorhatárt, ami 65 év. Nem mentünk nyugdíjba, ha elmentünk volna arról tudnátok, mert nyugdíjba csak úgy lehet elmenni, hogy a munkaviszonyt meg kell szüntetni. Én magam el fogok menni nyugdíjba, de bírjátok már ki ezt az egy hónapot. Ha nyugdíjba akartunk volna már menni ennek a képviselõtestületnek – mint munkáltatónak – fel kellett volna menteni munkaviszonyunkból.

 

Éliás Csabán: Én nem szándékozom nyugdíjba menni, még nem töltöttem be nyugdíjkorhatárt.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Megkéri a FIDESZ aktivistáit, hogy hagyják abba a mocskolódást, az agresszív kampányolást. Azt kívánja, hogy az emberek olyan képviselõket válasszanak akik összetartanak és a faluért vannak, nem húznak szét, mert így nem lehet eredményesen dolgozni.

 

Bugyáné Szász Erzsébet megköszöni a képviselõk munkáját, az ülést bezárja.

Kmf.

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet                  Kissné Terdik Erzsébet

polgármester                                    jegyzõ

 

 

Czigle József                                     Czuper Árpádné

Jkv. Hitelesítõ                                   jkv. hitelesítõ

 

 

 

A TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0229

Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés - Innovatív intézményekben

c. pályázati program

 

 

 

FÜGGELÉK

 

A fülöpi Általános Iskola és Óvoda
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiegészítése a
TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0229 sz.
„Kreatívabban, használhatóbban, hatékonyabban… ” címû projekt
megvalósításának idõszakára

 

 

 

SZERVEZETI

ÉS

MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

 

 

 

Fülöp, 2009. július 10.

Készítette: Éliás Csabáné és Földhátiné Terdik Edit


 

1A szabályzat feladata, érvényessége

A Szervezeti és Mûködési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg a projekt megvalósításában részt vevõk feladat és hatáskörét; a Projekt Menedzsment Szervezet (PMSZ) betöltött helyét, mûködésének belsõ rendjét, a külsõ és belsõ kapcsolataira vonatkozó megállapodásokat. Az SZMSZ a kialakított és mûködtetett tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt kapcsolatait és mûködési rendszerét tartalmazza.

Érvényességi idõ: 2009.07.01.-2010.08.31.

Alapdokumentumok:

- A projekttámogatási szerzõdés

- A projekt alapdokumentumai

- Megbízási szerzõdések

2A szervezet feladat- és hatásköre

Fülöp Község Önkormányzata, mint a TÁMOP – 3.1.4.-08/2-2009-0229 projekt kedvezményezettje létrehozza projekt lebonyolításáért felelõs Projekt Menedzsment Szervezetet, az alábbiakban megfogalmazott céllal és feladatkörrel.

Cél: projektfejlesztési lépések és tevékenységek sikeres megvalósítása, sikeres projekt lebonyolítás

3A szervezet felépítése

A PMSZ belsõ szervezetbõl és külsõ közremûködõkbõl tevõdik össze.

3.1A belsõ szervezet

PMSZ-ben betöltött szerep

Név

Munkajogi status a projektben

Foglalkozása

Vezetõ

Bugyáné Szász Erzsébet

 

---

Fülöp Község Polgármestere

Jogi felelõs

Kissné Terdik Erzsébet

---

Fülöp Község jegyzõje

Projektmenedzser, Intézményvezetõ

Éliás Csabáné

Kinevezés

(közalkalmazotti jogviszony)

A fülöpi Általános Iskola és Óvoda igazgatója

Pénzügyi vezetõ

Goodwill Consulting

Vállalkozási szerzõdés

 

Külsõ cég

Projektasszisztens

Szakmai vezetõ

Földhátiné Terdik Edit

Kinevezés

(közalkalmazotti jogviszony)

A fülöpi Általános Iskola és Óvoda pedagógusa

 

 

3.2Projekt felügyelõ Bizottság

Projektfelügyelõ Bizottsága: Fülöp Község Önkormányzatának Oktatási Bizottsága

Oktatási Bizottság elnöke: Forgó Gábor

 • ellenõrzik a projekt megvalósítás teljes folyamatának szabályosságát;

 • ellenõrzik a pénzügyi bonyolítás szabályszerûségét;

3.3Külsõ közremûködõk

A külsõ közremûködõk:

 • Képzõ szervek munkatársai, trénerek, tanácsadók, mentorok

 

 

4Feladatok és hatáskörök

4.1Fülöp Község Polgármestere

Bugyáné Szász Erzsébet

 

 • felelõs a projekt elõkészítéséért, lebonyolításáért

 • a projektmenedzseren keresztül irányítja a projekt szervezetet;

 • folyamatos kapcsolatot tart a tulajdonos önkormányzattal, szükség szerint a Közremûködõ Szervezettel;

 • A tulajdonosi döntést igénylõ határozati javaslatokat elõterjeszti a képviselõtestület elé;

 • szükség szerint képviseli a projektgazdát a hatóságok felé;

 • szükség szerint beszámol a képviselõtestületnek, illetve annak döntéseit a projekt szervezeten keresztül érvényesíti;

 • irányítja a projekt kommunikációját;

 • a kedvezményezett képviselõjeként kiadványozza a projekt megvalósítása során keletkezett dokumentumokat (pénzügyi dokumentumok, megbízási szerzõdések);

 • A projektben való operatív közremûködést átruházza a Projektmenedzserre.

4.2Jogi felelõs

Kissné Terdik Erzsébet

 • jogi- szakmai segítséget nyújt a PMSZ szervezet vezetõinek és tagjainak;

 • jogi szempontból véleményezi, vagy véleményezteti a külsõ közremûködõk által készített anyagokat;

 • közremûködik valamennyi szerzõdés elõkészítésében

 • a szabályzatokban foglaltak betartását folyamatosan ellenõrzi, szabálytalanság észlelése esetén haladéktalanul intézkedéseket tesz;

 

4.3Projektmenedzser

Éliás Csabáné

Heti 20 órában az európai uniós pályázat megvalósításának vezetése, irányítása. A támogatási szerzõdésben foglalt valamennyi feladat, kötelezettség végrehajtatása, ellenõrzése.

Feladatköre részletesen:

 • a PMSZ operatív vezetõje;

 • folyamatos kapcsolatot tart az NFÜ-vel és az OKMTI-vel;

 • koordinálja a jogi-, pénzügyi- és mûszaki elõkészítést;

 • ellenõrzi a különbözõ szakterületet képviselõ tagok tevékenységét és a határidõk valamint teljesítések betartását;

 • figyelemmel kíséri a pénzügyi elszámolások határidõre történõ teljesítését;

 • a szakterületi tagok bevonásával elkészíti a projekt elõrehaladási és egyéb jelentéseket;

 • gondoskodik a projekt dokumentáció kialakításáról, és ellenõrzi a projekt dokumentálását;

 • folyamatosan tartja a kapcsolatot a PMSZ tagjaival és a külsõ közremûködõkkel;

 • rendszeresen beszámol a PMSZ vezetõjének.

 • felhatalmazása van az erõforrások lekötésére és a konfliktusok önálló feloldására,

 • elkészíti a tevékenység, erõforrás, és költségterveket,

 • rendszeresen, vagy szükség szerint beszámol a pályázó által felállított Projekt Felügyelõ Bizottságnak (Oktatási Bizottság)

 

4.4Pénzügyi vezetõ

Goodwill Consulting

 • pénzügyi apparátusának bevonásával, a projekttel kapcsolatos pénzügyi, gazdasági és számviteli kérdések felelõse;

 • javaslattételi, véleménynyilvánítási joggal és beszámolási kötelezettséggel rendelkezik;

 • folyamatosan tartja a kapcsolatot a projekt menedzserrel, felelõs a számviteli rend és a projekt pénzügyi elõírásainak betartásáért;

 • felkészíti a pénzügyi szervezet apparátusát a TÁMOP finanszírozás lebonyolítására;

 • a projekt pénzügyi vonatkozásában módosításokat kezdeményezhet;

 • feladata az elõrehaladási jelentések és költségvetési beszámolók elkészítése;

 • intézkedik az auditált számlák kifizetésérõl, a támogatások lehívásáról, a pénzügyi jelentések elkészítésérõl;

 • gondoskodik az eszközbeszerzés aktiválásáról, a megvalósult projekt pénzügyi lezárásáról.

4.5Projekt asszisztens

Goodwill Consulting

 • Projektdokumentáció kialakítása, vezetése

 • Tárgyalások nyilvántartása, elõkészítése

 • A feladatellátási helyekkel való kapcsolattartás, kommunikáció segítése

 • Levelezés

 • ellátja a projekttel kapcsolatos általános adminisztrációs feladatokat.

 • Projektdokumentáció vezetése

 • Iktatás, Postázás

 

4.6Szakmai vezetõ

 • az implementációs folyamatban resztvevõ pedagógusok szakmai támogatása

 • a továbbképzések es tanácsadói szolgáltatások igénybe vételének szakmai koordinációja,

 • az önálló intézményi innováció szervezése, nyomon követése.

 • Projektdokumentáció kialakítása, vezetése a feladatellátási helyen

 • Munkamegbeszélések nyilvántartása, elõkészítése

 • Közvetlenül szervezi, segíti, ellenõrzi és értékeli a kompetencia alapú fejlesztõ munkát. Folyamatosan támogatja az innovációs tevékenységet, ellenõrzi azok megvalósítását.

 • Végzi, végezteti és ellenõrzi az ezekhez a tevékenységekhez kapcsolódó nyilvántartások, jelentések, csoportnaplók és egyéb szükséges adminisztrációk vezetését, az indikátorok alakulását.

 • Közremûködik a képzési formák anyagi, tárgyi és személyi feltételeinek biztosításában.

 • Nyilvántartja a projekt szakmai adatait, dokumentumait a feladat-ellátási helyen.

 • A jóváhagyott tantárgyfelosztás alapján javaslatot ad az órarend elkészítéséhez.

 • Az iratkezelésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével végzi a projekt nyomtatványok tárolását, a tanügyi dokumentumok megrendelését, nyilvántartásba vételét, 2020-tõl indokolt selejtezését.

 • Szervezi az értekezleteket, megbeszéléseket. Gondoskodik a készítendõ adminisztrációs leírásokról, idõben történõ leadásáról.

 • Közremûködik a tájékoztatásban: munkájáról rendszeresen beszámol a vezetõnek, legkésõbb a menedzsment megbeszélésein.

4.7Intézményvezetõ

 • A szakmai vezetõvel közösen végzi a projekt megvalósításához kapcsolódó szakmai feladatokat

 • A projektmenedzsmenttel egyeztetve dönt a pénzügyi elõírások maradéktalan végrehajtatásáról, az esetleges módosítási kérelmekrõl, a szervezet változásairól, a megbízási szerzõdésekrõl, a beszámoltatásról, a belsõ monitoringról,

 • a hozzá érkezõ információkat azonnal továbbítja a projektvezetés, illetve a szakmai vezetõ felé,

 • óralátogatási szempontjaiban prioritást kap a kompetencia fejlesztés megvalósítása.

 • irányítja az intézmény nevelési-pedagógiai programjának, helyi tantervének korrekcióját, adaptációját.

 

4.8Külsõ közremûködõk

Feladatuk a Szakmai Programok támogatása, az elõkészítés feladatai közt szereplõ vizsgálatok elvégzése.

 

 

4.9Mûködési rend

A PMSZ tagjai között a kommunikáció, az elõrehaladás, a felmerülõ problémák megvitatása, a további feladatok meghatározása céljából havonta legalább 1 alkalommal illetve szükség szerint sûrûbben munkaértekezlet megtartására kerül sor. A munkaértekezleteket a projekt menedzser hívja össze és vezeti le. A munkaértekezletekrõl feljegyzés készül.

A PMSZ székhelye: Fülöp Község Önkormányzata, Fülöp, Arany János u. 19. ez egyben az eredeti projektdokumentáció iktatási és õrzési helyszíne.

 

5A KOMPETENCIA-ALAPÚ FEJLESZTÉSBEN MEGVALÓSÍTÓRÉSZTVEVÕ PEDAGÓGUSOK:

 • Részt vesznek a kötelezõ képzéseken

 • A képzésen elsajátított módszereket, eljárásokat, pedagógiai eszközrendszert adaptálják, beépítik a mindennapok munkájába.

 • A megszerzett tudást mind az intézményen belül, mind a tagintézmények irányába terjesztik. Bemutató órát tartanak az érdeklõdõ kollégáknak

 • A vállalt kompetencia területekhez illeszkedõ fejlesztési témákat dolgoznak ki: projekt terv, tananyag fejlesztés; tanári segédlet; stb.

 • A haladási ütemnek megfelelõ tanmenetet készítenek, azt negyedévenként felülvizsgálják, félévente a projekt elõre haladási jelentést elkészítik Az indikátorokat ismerik, megvalósításukat figyelemmel kísérik, végrehajtják, a csoportnaplóban dokumentálják.

 • Ajánlásokat tesznek a tagintézményi ütemtervben meghatározottaknak megfelelõen a nevelési/pedagógiai program módosítására.

 • A rendelkezésére álló multimédiás, digitális eszközöket a napi gyakorlatban alkalmazás szinten használják.

 • Részt vesznek a szülõk, tanulók folyamatos tájékoztatásában.

 • A belsõ nyilvánosságot biztosítják.

 

6KÜLSÕ TÁMOGATÓK:

Intézményi folyamat szaktanácsadó:

 • vezetõi, fenntartói támogatást nyújt az integráció, inklúzió pedagógiájának és a kompetenciafejlesztõ programoknak a szervezeti folyamatba, szervezeti kultúrába és az alapdokumentumokba történõ beépítéséhez

 • segíti a hagyományostól eltérõ tanterv és oktatásszervezési módok (tantárgyi integráció, tantárgytömbösített oktatásszervezés, projektmódszer) alkalmazását

 • tekintettel van az intézmény sajátosságaira, környezeti elvárásaira, az iskolahasználók céljaira és érdekeire

 • figyelembe veszi a térségi, regionális szempontokat, valamint a helyzetelemzés tapasztalatait

 • a projekt szakmai feladatainak megvalósítását, a pályázat fõ céljainak elérését (indikátorok teljesülése) kiemelten kezeli

 • a pályázat fõ céljainak elérését, a módszertani innováció fenntarthatóságát, eredményei honosítását tartja szem elõtt

 • használja a minõségfejlesztés eszközrendszerét

 • közvetlen partnere a szakmai vezetõ és a projektmenedzser

 • együttmûködik a kompetenciaterületi mentorokkal.

 

Kompetencia területi mentor

 • az adott kompetencia-területhez, illetve a megjelölt életkori szakaszhoz illeszkedõ tanácsadást nyújt az oktatási program adaptációját végzõ pedagógus(ok) számára

 • segít a kompetenciafejlesztõ feladatok összehangolásában, támogatja a kereszttantervi együttmûködéseket, különösen a több tárgyat érintõ kompetenciaterületek esetén

 • a taneszközök tanórai használatán túl támogatja a helyi tantervfejlesztés és az innováció összhangjának megteremtését, a kompetenciaterülethez kapcsolódó mérõ- és értékelési eszközök alkalmazását

 • együttmûködik a megvalósító pedagógussal, a szakmai vezetõvel és a folyamat-tanácsadókkal.

 • a mentori óraszám egy részében hospitálást végez, tapasztalatait rögzíti, és javaslatot tesz a korrekcióra

 

IPR módszertani mentor tanácsadó

 • Támogatja az intézményt abban, hogy az IPR módszertani képzésen tanultak a feladat-ellátási hely oktatásszervezési eljárásaiban, tanórai folyamataiban, értékelési rendszerében fenntartható módon honosodjanak meg.

 • Kapcsolatot tart a szakmai vezetõvel és a megvalósító pedagógusokkal

 

IKT mentor-tanácsadó

Elsõsorban az intézményvezetés számára nyújt segítséget ahhoz, hogy megtörténjen a feladat-ellátási hely (intézmény) pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának és IT fejlesztéseinek összehangolása a kapcsolódó kompetenciák fejlesztésével.

A tanácsadó az IKT mentortanácsadóval együttmûködve részt vesz az IKT módszertan és eszközhasználat (pl. aktív tábla) feladatellátási-helyen történõ alkalmazásának elterjesztésében.

Valamennyi, oktatási program bevezetését, adaptációját végzõ pedagógus számára nyújt tanácsadói tevékenységet.

A mentorálási feladat része a kereszttantervi együttmûködések támogatása.

7KOMMUNIKÁCIÓS TERV, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI, FELELÕSEI

Projektmenedzsment és a szakmai vezetõ, intézményvezetõ projektértekezlete, megbeszélése

Helyszíne: A fülöpi Általános Iskola és Óvoda, 4266 Fülöp, Kossuth út 30.

Összehívása: szóban szükség esetén írásban

Gyakorisága: kéthavonta, illetve szükség szerint (döntési helyzetben).

Kezdeményezheti: projektmenedzsment tagjai, a fenntartó képviselõje, igazgató, folyamat-tanácsadó

Feljegyzést készíti, jelenléti ívet mellékeli, e dokumentumokat õrzi: szakmai vezetõ.

 

Környezettel való kapcsolattartás esetei, felelõsei a projekt megvalósítása kapcsán

 

Szolgáltatókkal

Projektmenedzser, szakmai vezetõ

Nyilvánossággal (média, iskolahasználók)

Projektmenedzser, igazgató

Pedagógusokkal

szakmai vezetõ, igazgató

Fenntartó önkormányzattal, fenntartó képviselõivel

Projektmenedzser, igazgató

 

OKMTI-vel

projektmenedzser

 

Kapcsolattartás további formái

 • Az Arculati útmutató szerint megtörténik a tájékoztatás (táblák, kiadványok).

 • www.okm.gov.hu, www.okmt.hu, www.hefop.hu oldalakat a menedzsment tagjai hetente minimum 3 alkalommal átnézik heti rendszerességgel átnézik.

 • Az honlapjára felkerülnek a kidolgozott innovációk, módosított iskolai dokumentumok.
  A község honlapjára felkerülnek a projekt legfontosabb adatai.

 

Az elõrehaladás, megvalósulás követésének dokumentumai a projektdossziéban gyûlnek az intézmény igazgatói irodájában.

Dokumentálásra a menedzsment által kidolgozott, közösen véleményezett és elfogadott forma alkalmazandó /pl. cselekvési ütemterv, projekt-mátrix, idõterv, megbízási szerzõdések, teljesítményigazolás stb./

 

8ALÁÍRÓK

Feladatot ellátó:

Aláírandó dokumentum:

Aláíró:

 

Projektmenedzsment

Munkaszerzõdés

 

Polgármester

Munkaköri leírás

Teljesítés igazolás

Szakmai vezetõ

Munkaköri leírás

Polgármester vagy igazgató

Teljesítés igazolás

Munkaszerzõdés

Projektben résztvevõk

Megbízási, vállalkozási szerzõdés

Projektmenedzser, igazgató

Munkaköri leírás, feladat meghatározás

Tanácsadó, mentor

Jelentõ lap, munkanapló

Konzultáción, megbeszélésen résztvevõk

Utalványozások, számlák, megrendelõk, árajánlat-kérések

igazgató vagy igazgató-helyettes

9Bizonylati rend

A projekt kapcsán keletkezett dokumentumokat a kedvezményezett iratkezelési szabályzata alapján iktatni kell, és minden dokumentumot 2020. december 31-ig meg kell õrizni.

A projekttel kapcsolatos dokumentumokat, a projekt számával és címével ellátott PMSZ szervezetnél elhelyezendõ külön erre a célra kialakított iktatókönyvben kell iktatni kronológiai sorrendben. Az eredeti dokumentumok mindegyikét, kivéve a számlákat és banki kivonatokat azonnal irattárazni kell.

Minden eredeti dokumentumot a PMSZ székhelyén (Fülöp, Arany János u. 19. ) kell õrizni. A pénzügyi dokumentumok hitelesített másolata kerül csak a könyvelést végzõ pénzügyi szervezethez. Számlák, teljesítés igazolások és szerzõdések esetében az eredeti dokumentumok bemutatása mellett a hitelesített másolatot át kell adni a könyvelést végzõ pénzügyi szervezet képviselõjének, pénzügyi asszisztensnek. Az átadott dokumentumokon azonnal jelölni kell átvétellel, hogy hol irattárazták az eredeti példányt.

A projekt menedzserhez minden eredeti kimenõ és bejövõ dokumentumot el kell juttatni.

 

A jelölt idõtartam alatt a megõrzött dokumentumokat az ellenõrzõ szerveknek be kell tudni mutatni.

 

10Záró rendelkezések

 

Jelen SZMSZ az érvényben lévõ Szervezeti és Mûködési Szabályzat függeléke, kizárólag a TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0229 projekt megvalósításának idõtartamára szól.

A fenti szabályzatot a projekt végrehajtásában, megvalósításában érintettek megismerték és azt elfogadták.

 

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet Éliás Csabáné Boros Csabáné

polgármester intézményvezetõ, SZMK elnök

projektmenedzser

 

 

Földhátiné Terdik Edit Kissné Terdik Erzsébet

szakmai vezetõ jegyzõ

 

 

A TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0229

Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés - Innovatív intézményekben

c. pályázati program

 

 

 

FÜGGELÉK

 

 

 

 

A fülöpi Általános Iskola és Óvoda
Házirendjének kiegészítése a
TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0229 sz.
„Kreatívabban, használhatóbban, hatékonyabban… ” címû projekt
megvalósításának idõszakára

 

 

 

 

 

 

 

 

HÁZIREND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fülöp, 2009. július 10.

Készítette: Éliás Csabáné és Földhátiné Terdik Edit


 

 

A jelenleg érvényben lévõ Házirend egyes pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

 

1.5

A Házirend elolvasható az iskola könyvtárában, az iskola új épületének faliújságján és minden osztálynaplóban el van helyezve (Vhr. 8. § (1) (2) (3) (4) bekezdés), így lehetõsége van a szülõnek is a Házirend megismerésére.

2.5 (3)

A gyermeknek, tanulónak joga, képességeinek, érdeklõdésének, adottságainak megfelelõ nevelésben és oktatásban differenciáltan részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, illetve mûvészeti oktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében. Tanulmányai során megválassza azokat a tárgyakat, amelyeket tanulni kíván, Ktv. 11. §-a (1) bekezdés b. pontja szerint.

 

3.9

A tanuló kötelessége minden órára magával hozni a tanuláshoz szükséges felszerelését, ellenõrzõjét, abba osztályzatait beírni, beíratni, majd a szaktanárral és szüleivel aláíratni naprakészen. Az otthoni munkáját, gyûjtõmunkáját, produktumokat a nevelõ kérésének megfelelõen be kell mutatnia.

 

6.

A Házirend tartalomjegyzékének 6. pontja az alábbiak szerint kerül kiegészítésre:

A DÖK-kel, osztályközösséggel, szülõk közösségével kapcsolatos rendelkezések

 

6.4

A szülõk az intézmény által szervezett programokról rendszeres tájékoztatást kapnak és véleményt nyilváníthatnak.

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet Éliás Csabáné Boros Csabáné

polgármester intézményvezetõ, SZMK elnök

projektmenedzser

 

 

Palánkay Dóra Földhátiné Terdik Edit Kissné Terdik Erzsébet

DT elnök szakmai vezetõ jegyzõ

 

 

A TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0229

Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés - Innovatív intézményekben

c. pályázati program

 

 

 

FÜGGELÉK

 

 

 

 

A fülöpi Általános Iskola és Óvoda
Óvodai Nevelési Programjának kiegészítése a
TÁMOP3.1.4-08/2-2009-0229 sz.
„Kreatívabban, használhatóbban, hatékonyabban… ” címû projekt
megvalósításának idõszakára

 

ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM

 

 

 

 

 

 

Fülöp, 2009. július 10.

Készítette: Éliás Csabáné és Kozma Ferencné


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.BEVEZETÉS

 

 

 

A Helyi nevelési program módosításának indoklása

 

 

 1. 255/2009. (XI. 20.) Kormány rendelet, az óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 137/1996. (VIII. 28) Kormányrendelet módosítása.

 

2. A TÁMOP 3.1.4-/08/2-2009-0229 számú „Kompetencia alapú oktatás” címû pályázat megvalósítása keretében a nevelési program módosítása a pályázat szakmai tartalma szerint.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Óvodánk bemutatása, helyzetkép

 

 

Az intézmény neve:Általános Iskola és Óvoda

Címe: 4266 Fülöp, Óvoda u. 1.

OM azonosítója: 031148/002

Az intézmény fenntartója: Fülöp község Önkormányzata

Az intézmény mûködési területe: Fülöp község közigazgatási területe

Az intézmény típusa: Óvoda

Az intézmény telephelye: Fülöp, Óvoda u. 1.

Az intézmény jogállása: Az óvoda közös igazgatású intézmény, önálló szakmai háttérrel.

Az intézmény tevékenységei:

 • Óvodai nevelés, a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek integrált nevelése óvodai fejlesztõ programmal.

 • Sajátos nevelési igényû gyermekek nevelése integráltan

Alaptevékenység:

 • Az óvoda három éves kortól az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséig, legkésõbb 7 éves korig nevelõ intézményként ellátja a szülõk igényei szerint az óvodai neveléssel, a gyermekek napközbeni ellátásával összefüggõ feladatokat. Gondoskodik a gyermekek személyiségének fejlesztésérõl.

 

Programunk alapja:

 • Lépésrõl – Lépésre adoptált nevelési program

 • A módosított „Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja”

 • Kompetencia alapú óvodai programcsomag

 • Halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek óvodai fejlesztõprogram

 • Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelvei

 

2. ALAPELVEINK

 

 • Óvodánkban a gyermekek személyiségét tisztelet, megbecsülés, elfogadás, szeretet és bizalom övezze.

 • A nevelés segítse a gyermekek személyiségfejlõdését, egyéni képességeik, készségeik kibontakoztatását, a testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlõdésüket.

 • A gyermekközösség kialakítása során a szülõk közösségével együttmûködve végezzük nevelõmunkánkat.

 • A gyermeknek joga van ahhoz, hogy olyan rugalmas rendszerben fejlõdhessen, amely igazodik egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni képességeihez, sajátos fejlõdési üteméhez. Mindezekre építve jutunk el a mûveltségtartalmak megalapozásához.

 • Az óvodában a nevelési feladatok megvalósítása során kiemelt figyelem irányul mindazon kompetenciák fejlesztésére, amelyek az iskolakészültség elérése szempontjából nélkülözhetetlenek.

 • Integrált nevelés keretében oldjuk meg a többi gyerekkel együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû, valamint a beilleszkedési-, a magatartási nehézségekkel küzdõ, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek differenciált fejlesztését.

 • Az alapelvek érvényesítése során kiemelten figyelembe vesszük a játék, az érzelmek, az erkölcs meghatározó szerepét.

 

GYERMEKKÉPÜNK:

Olyan gyermek nevelése, aki érzelmileg gazdag, környezetében jól tájékozódó, nyitott, érdeklõdõ, erkölcsi normákkal rendelkezõ, egészséges életvitelû, környezettudatos és környezetvédõ viselkedésû.

 

ÓVODAKÉPÜNK:

Óvodánk biztosítja az óvodás korú gyermek fejlõdésének és nevelésének optimális feltételeit.

Az óvoda funkciói: óvó-védõ, szociális, nevelõ-személyiségfejlesztõ.

Az óvoda közvetlen segíti az iskolai közösségbe történõ beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlõdését. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását.

Személyes példamutatással alapozzuk meg a környezettudatos szemlélet és magatartást.

 

3. CÉLUNK

 

Az óvodánkba járó gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlõdésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elõsegítése, az életkori és egyéni sajátosságok az eltérõ érési, fejlõdési ütem figyelembe vételével.

 • A gyermeki aktivitás, motiváltság, kíváncsiság ébrentartása és kielégítése, a kreativitás elõtérbe helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása

 • Sokoldalú képességfejlesztés segítségével a személyiségfejlõdés biztosítása, elõsegítése: alapkészségek, kulcskompetenciák, ismeret, attitûd, képességfejlesztés

 • Esélyegyenlõség biztosítása pedagógiai módszereinken keresztül

 • Környezettudatos magatartás kialakítása a helyes szokások és szabályok megtanításával.

 

 

 

4. NEVELÉSI FELADATAINK:

 

4.1 Egészséges életmód alakítása

Az óvodai élet megszervezése keretül szolgál az egészségtudatos magatartás megalapozásához egészséges életvitel szokásainak gyakorlásához. Az óvoda egészséges és biztonságos környezete óvja és védi a gyerekek egészségét, hozzájárul a gyermek fejlõdéséhez és fejlesztéséhez.

Alapvetõ cél a megfelelõ életvitel, az egészséges életmód iránti igény, az adekvát és rendszeres életritmus és a megfelelõ napirend kialakítása.

Feladatunk a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megõrzése. Megfelelõ szakemberek bevonásával speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. A táplálkozási szokások, a mozgás fontosságának tudatosítása az egészség megõrzése érdekében. Az egészséges környezet megteremtéséhez fontos, hogy a csoportszobák játékai és eszközei mobilak, variálhatóak, biztosítják a párhuzamos tevékenységek zavartalanságát. A kritikus idõszakban (UV riadó) gyermekeink csak az árnyékos udvarrészen tartózkodnak.

-TÁMOP – átfogó intézményfejlesztés keretében az „Egészséges életmódra nevelés” projekt, és az „Egészséghét” témahetének programja-

 

4.2 Az érzelmi nevelés és a szocializáció

Feladatok:

 • Lehetõséget teremtünk arra, hogy a családban növekvõ kisgyermek megismerje az új környezetet, az ott dolgozó felnõtteket, szüleivel együtt részt vegyen óvodai rendezvényeken, még az óvodába lépés elõtt

 • Alakítsunk ki olyan óvodai életet, melyben sok a közös élmény, a közös tevékenység. A közös együttlétek, a közösen végzett munka öröme, a szimbólumok, jelek olyan erkölcsi tulajdonságokat erõsítenek meg, mint az együttérzés, figyelmesség, segítõkészség, õszinteség, önfegyelem, pontosság, szorgalom, kitartás, állhatatosság, felelõsségérzet, szabálytartás, önzetlenség, igazságosság, igazmondás, türelmesség mások véleménye iránt.

 • Az egészséges, önálló gyermeki személyiség kibontakozása érdekében teremtsünk lehetõséget az önmegismerésre, önértékelésre, és az önérvényesítésre.

 • Segítsük a gyermekek barátkozását, s tegyük lehetõvé, hogy minden gyermek megtalálhassa helyét, szerepét a csoportban, és megkülönböztesse, mi a helyes, mi a helytelen, mi a jó és mi a rossz.

 • A gyermeket neveljük önmaga és mások szeretetére, tiszteletére, megbecsülésére.

 • A szociális érzékenység kialakításával segítsük a másság elfogadását, a többségi és a kisebbségi kulturális értékek tiszteletben tartását.

 

Esztétikai érzelmek alakításának feladatai:

 • A gyermekek egyéni igényeinek figyelembevételével törekedjünk az esztétikus, a higiénikus gondozásra és az esztétikus megjelenés igényének kialakítására.

 • Segítsük a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgásának, esztétikus, szép mozdulatainak kialakítását.

 • A nemzeti értékeket láttató esztétikus környezettel formáljuk a gyermekek szépérzékét.

 • Az ízlésformálást kezeljük kiemelten az óvoda mindennapjaiban, a természetben, a tárgyi, társadalmi környezetben egyaránt.

 • A mûvészeti tevékenységeknél teremtsük meg a rácsodálkozási élményeket, mely által a gyermekekben megerõsödik az élmény befogadó képesség, a kultúra értékei iránti érzékenység, nyitottság.

 • Az esztétikai élmények legyenek alkotói és formálói a gyermekek esztétikai ítéletének.

 • A tárgyi- emberi- természeti környezetben a gyermekek legyenek képesek megkülönböztetni, mi a szép és mi a csúnya.

 

Az anyanyelvi- értelmi nevelés, intellektuális érzelmek alakításának feladatai

 

 • Az anyanyelvi nevelés valamennyi tevékenységforma keretében megvalósuló feladat. A helyes mintaadás és szabály közvetítés az óvodai nevelõtevékenység egészében

 • Az érzelmi alapigények: a biztonságérzet, a szeretet érzet, a védettségérzet biztosításával segítsük a gyermekeket abban, hogy érzésüket, gondolataikat szóban, mozgással vagy képi eszközökkel szabadon kifejezhessék.

 • A meghitt beszélgetésekkel erõsítsük a gyermekek beszélõ- és kommunikációs kedvét, anyanyelvük ismeretét, megbecsülését, szeretetét.

 • Az intellektuális érzelmek megjelenésével segítsük a gyermekek érdeklõdési szintjének fokozódását, a tanulási vágyuk kialakulását, a szûkebb- tágabb környezetük hatásának nyitott, érzékeny befogadását.

 • A gyermekek kíváncsiságának, utánzási kedvének felhasználásával fejlesszük értelmi képességeiket- az érzékelést, észlelést, emlékezetet, figyelmet, képzeletet és kreatív gondolkodást.

 • A kíváncsiságot felkeltõ tevékenységek során szerzett tapasztalatok folyamatos feldolgozásával fejlesszük a gyermekek egyszerû gondolkodási mûveleti szintjét, az ismeretek emlékezetben tartását.

 • A multikulturális környezet nyitott, érzékeny befogadásának megszervezése.

 • A sajátos nevelési igényû gyermekeknél a fogyatékosság jellegének és súlyosságának megfelelõen az alkalmazkodó képesség, akaraterõ, és az önállóság fejlesztése.

 

5. A külsõ világ tevékeny megismerése

 

A természeti és társadalmi környezet, környezetvédelem

 

Óvodánkban a külsõ világ tevékeny megismerésének kerete a négy évszak és/vagy a kompetencia alapú programcsomag tématerveinek megfelelõ négy õselem./TÛZ,VÍZ,FÖLD,LEVEGÕ/

A tevékenység célja: a közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának kialakítása a természeti, emberi, tárgyi világ értékei iránt.

A környezet megismerése, megóvása közben a gyermekek mennyiségi, alaki, nagyságbeli, tér- és síkbeli szemléletének alakítása és alkalmazása.

Tapasztalás útján fejlõdjön környezetbarát gondolkodásmódjuk, alakuljon környezettudatos magatartásuk.

Az óvodapedagógus feladatai

 • Az óvodáskorú gyermekek számára a helyi környezeti értékek összeállítása a környezetük felfedeztetése, megszerettetése és megóvása érdekében.

 • A tevékenység differenciált szervezeti formáinak megteremtése.

 • A gyermekek kommunikációs készségének fejlesztése a közvetlen tapasztalat- és ismeretszerzés során.

 

Az óvodáskorú gyermekek számára a helyi környezeti értékek összeállítása a környezetük felfedeztetése, megszerettetése és megóvása érdekében

 

A 3-4 éves gyermekek elsõsorban ismerkedjenek meg az óvodával és az ott dolgozó felnõttekkel. Az óvodapedagógus tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a gyermekek megszeressék az óvodájukat. A biztonságérzetük kialakulása után ismerkedjenek meg az óvoda közvetlen környezetével. Figyeljék meg az évszakok szépségét, színeit, jelenségeit, idõjárását, növényeit. Gyûjtsenek terméseket, leveleket, kavicsokat, tollakat, évszakokra jellemzõ képeket.

Ismerkedjenek meg az óvoda utcájával, épületeivel, intézményekkel, állatokkal, növényekkel. Látogassanak el az emlékmûhöz, a szökõkúthoz. Beszélgessenek a környezet formáiról, nagyságbeli, mennyiségi jellemzõirõl. Az óvodapedagógus a téli idõszakban tegye lehetõvé, hogy a gyermekek vadállatokról készült videofelvételeket, diákat, vagy könyveket nézegethessenek, részt vegyenek a téli madárvédelemben.

A 4-5 éves gyermekektapasztalatszerzõ sétáit az óvoda utcáján túl szervezze az óvodapedagógus. Törekedjen a megfigyelések gyûjtõmunkák gazdagítására, differenciálására. az évszakok jelenségeit, az idõjárás változását megfigyelésük után jelezzék az évszakokat bemutató táblákon. Tudjanak gyönyörködni az évszakok növényeiben. Keressenek összefüggéseket az idõjárás és az emberek tevékenysége között. Gyûjtsenek terméseket, s azokat hasznosítsák az óvodapedagógus segítségével. Végezzenek rügyeztetést, magvak csíráztatását, hajtatást. Közösen készítsenek albumot az évszakokról gyûjtött képekbõl. Ismerjék meg szülõföldjüket az ott élõ embereket a hazai táj, a helyi hagyományok, néphagyományok, szokások, a családi, a tárgyi kultúra értékeit. Tanulják meg ezek szeretetét védelmét is. Mutassák be a család tagjait, otthonukat. Látogassanak le az óvoda környezetében lévõ üzletekbe, intézményekben. Csodálják meg a környezetükben található esztétikai alkotásokat. Gyakorolják a gyalogos közlekedés szabályait. Ismerjék meg a személy- és teherszállító jármûveket, az óvoda környezetében élõ állatokat, madarakat, bogarakat. Óvják, gondozzák a háziállatokat, madarakat. A téli idõszakban az óvodapedagógus tegye lehetõvé, hogy a gyermekek vadállatokról szóló diákat, könyveket nézegethessenek. Vegyenek rész a téli madárvédelemben.

Az 5-7 éves gyermekekismerkedjenek meg az óvoda tágabb környezetével. Fedezzék fel az évszakok szépségét, a színeik árnyalatát, a környezet szennyezõdéseit (víz, levegõ, föld), a növények fejlõdési feltételeit. Gondozzanak akváriumot vagy floráriumot, és csíráztassanak, ültessenek növényeket. Szaporítsanak tõosztással növényeket. Ismerkedjenek meg gyógyfüvekkel, mezei virágokkal, vadon termõ ismertebb növényekkel is. Végezzenek egyszerû kísérleteket, megfigyeléseket a növényekkel, állatokkal, valamint a vízzel, levegõvel és a talajjal. Környezetük védelme érdekében gyûjtsék a szemetet szelektíven, és a kijelölt szelektív gyûjtõkbe közösen helyezzék le, az újra hasznosítható és a nem hasznosítható hulladékot.

A gyermekek ismerjék meg a felnõttek munkáját, látogassanak el többféle munkahelyre ahol szüleik dolgoznak.

A természet kincseit õrzõ sarokban osztályozzák az összegyûjtött anyagokat, s amit lehet, hasznosítsanak. Az évszakokat bemutató tábla mellett tervezzenek napszak bemutató táblát is, amit a gyermekek önállóan kezelnek.

A gyermekek látogassanak el a középületekbe: színházba, kiállító termekbe, építkezésekre, iskolába, vasútállomásra. Legyen sok ismeretük a szárazföldi, vízi, légiközlekedésrõl. Látogassák meg környeztük házi állatait, figyeljék meg hol élnek. Hasonlítsák össze az ismert állatok környezetét, életmódját. Az óvodapedagógus a gyermekeknek mutassa be videofelvételen, dián, vagy könyveken keresztül a vadon élõ állatok környezetét életmódját.

 

A tevékenység differenciált szervezeti formáinak megteremtése

 

A gyermekek fejlesztése mindhárom korosztály esetében mikrocsoportban történik a közvetlen tapasztalat és élményszerzõ séták, tevékenységek alkalmával. Az óvodapedagógus hetente egy természeti, emberi vagy tárgyi, környezeti téma megfigyelését tervezze. A délutános óvodapedagógus megérkezése után a délelõttös óvodapedagógus a hét három délelõttjén maximum 8-10 gyermekkel megfigyelteti a tervezett témát. Az élmények egyeztetésére az ebéd elõtti öltözködés, a gyûjtemények közvetlen megtekintése és az évszakalbumok összeállítása ad lehetõséget.

 

A gyermekek kommunikációs készségének fejlesztése a közvetlen tapasztalat- és ismeretszerzés során.

 

A mikrocsoportos tapasztalatszerzés lehetõséget ad a gyermek- óvodapedagógus személyes beszélgetéseire. Az óvodapedagógus minden gyermekre oda tud figyelni, minden kérdésére tud válaszolni. Ez a szervezeti forma kiválóan segíti a gyermekek szókincsének, nyelvi kifejezõ készégének fejlesztését. A valós élethelyzetek természetes módon teszik lehetõvé, hogy a gyermekek alkalmazzák a helyes köszönést, bemutatkozást, megszólítást, véleménynyilvánítást, a szándékok kifejezését, mint a kérés, tudakozódás, üzenetközvetítés.

A gyermekek között erõsödik a tapasztalatok közzététele, a látottak folyamatos elbeszélése. Az óvodapedagógus tegye lehetõvé, hogy a gyermekek értelmesen, összefüggõen kifejezhessék gondolataikat, érzelmeiket, kívánságaikat, észrevételeiket. Segítse elõ a gyermek önálló vélemény alkotását, döntési képességeinek fejlõdését, a kortárs kapcsolatokban és a környezet alakításában.

Pedagógus attitûd:

- Az életkori sajátosságoknak megfelelõ fejlesztés biztosítása egyéni és kiscsoportos tevékenység formákban.

- Tapasztalat szerzési lehetõség biztosítása, spontán tanulási folyamat biztosítása a játékon keresztül.

- Ösztönzés, buzdítás, elismerés, segítés, együttmûködés, rávezetés, segítségadás, pozitív megerõsítés.

- Személyes mintaadás

 

A fejlõdés várható jellemzõi az óvodás kor végén

 • Tudják lakcímüket, szüleik pontos nevét, foglalkozását.

 • Tudják saját születési helyüket és idejüket.

 • Tudják óvodájuk nevét.

 • Ismerik szülõföldjüket, az ott élõ embereket, helyi hagyományokat, néphagyományokat, a családi és tárgyi kultúra értékeit.

 • Különbséget tudnak tenni az évszakok között, gyönyörködni tudnak szépségükben. Felismerik a napszakokat.

 • A gyermekek ismerik a környezetükben lévõ intézményüket, esztétikai alkotásokat.

 • Ismerik a háziállatokat, vadállatokat, madarakat, bogarakat, környezetük növényeit, s azok gondozását.

 • Gyakorlottak az elemi közlekedési szabályok betartásában, ismerik a közlekedési eszközöket.

 • A tárgyakat meg tudják számlálni legalább 10-ig, össze tudják hasonlítani mennyiség, nagyság, forma és szín szerint.

 • Megkülönböztetik a jobbra - balra irányokat, értik a helyeket kifejezõ névutókat.

 • Kialakult a beszédhelyzethez és az anyanyelvi szabályokhoz illeszkedõ, jól érthetõ beszédük.

 • Ismerik az alapvetõ viselkedés szabályait, kialakulóban vannak azok a magatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsüléséhez, megóvásához szükségesek.

 • Élvezik, és többször megtekintik a tapasztalatszerzõ sétákon, kirándulásokon, rendezvényeken készült videofelvételeket, fotókat.

Kulcskompetenciák megalapozása, fejlesztése:

Személyes kompetenciák:

 • Élmények biztosításával pozitív érzelmi viszony, kötõdések megalapozása, kialakítása.

 • Reális önértékelés, szabad véleménynyilvánítás, ítéletalkotás képességének megalapozása.

 • Folyamatos megerõsítéssel önállóság, önbizalom erõsítése.

 

Szociális kompetenciák:

 • Tapasztalás útján történõ megismeréssel az élethosszig tartó tanulás megalapozása.

 • Hagyományok felelevenítésével, ápolásával az összetartozás, a nemzeti identitástudat erõsítése.

 • Közös és egyéni sikerek megélésével a kooperatív tanulás lehetõségének segítése.

Kognitív kompetenciák:

 • A tapasztalatszerzésre, élményekre épülõ megismerés fejlesztése.

 • Logikus gondolkodás fejlesztése az ok-okozati viszonyok megláttatásával.

 • Szám és mennyiségfogalmak megtapasztalása a gyermek kíváncsiságára alapozva.

 • Hasonlóságok, azonosságok, különbözõségek megláttatása a gyermekek érdeklõdésére alapozva.

 • A megszerzett tudás alkalmazási lehetõségeinek gyakorlása, kreativitás, probléma megoldó gondolkodás fejlesztése.

 • Sikerélményhez juttatás, tehetséggondozás.

Szociális kompetenciák:

 • Differenciált, egyéni képességekhez igazodó feladat adás.

 • Sikerélményhez juttatás, pozitív megerõsítés.

Nyelvi, kommunikációs kompetenciák:

 • Tapasztalatszerzésen alapuló matematikai fogalmak megismerése, beépülése a szókincsükbe.

 • Új fogalomrendszerek kialakítása, beépülése a mondatszerkesztésbe.

 • Beszédkedv erõsítése.

 • Szókincs mennyiségi minõségi gyarapodása.

 

 

A fenti programot a projekt végrehajtásában, megvalósításában érintettek megismerték és azt elfogadták.

 

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet Éliás Csabáné Hadnagy Józsefné

polgármester intézményvezetõ SZMK elnök

projektmenedzser

 

 

 

Kozma Ferencné Kissné Terdik Erzsébet

szakmai vezetõ jegyzõ

 

 

 

 

 

A TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0229

Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés - Innovatív intézményekben

c. pályázati program

 

 

 

FÜGGELÉK

 

 

 

 

A fülöpi Általános Iskola és Óvoda
Pedagógiai Programjának kiegészítése a
TÁMOP3.1.4-08/2-2009-0229 sz.
„Kreatívabban, használhatóbban, hatékonyabban… ” címû projekt
megvalósításának idõszakára

 

 

 

 

 

PEDAGÓGIAI PROGRAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fülöp, 2009. július 10.

Készítette: Éliás Csabáné és Földhátiné Terdik Edit


 

11Megvalósítandó feladatok

 

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0229 számú projektben az alábbi évfolyamokon folyik kompetencia fejlesztésen alapuló oktatás:

 

3. osztály: matematika

4. osztály: szövegértés-szövegalkotás

5. osztály: idegen nyelv, angol

6. osztály: életpálya- építés

 

A kompetencia alapú oktatás megvalósítása az alábbiak szerint történik a 2009/2010-es tanévben:

3. osztály: matematika - A SULINOVA kompetencia alapú programcsomagja

4. osztály: szövegértés-szövegalkotás - Az Apáczai Kiadó kiadványai

5. osztály: idegen nyelvi, angol - Az Oxford kiadó kiadványai és a SULINOVA kompetencia
alapú programcsomagja

6. osztály: életpálya-építés - Az Apáczai Kiadó kiadványai

 

 

12Új oktatás szervezési eljárások

 

2.1. Tantárgytömbösítés

A tantárgytömbösítés a 8. osztályban valósul meg matematika és kémia tantárgyakból.

A tantárgytömbösített oktatás elkezdésének idõpontja: 2009. szeptember 1.

 

A tantárgytömbösítés részletes kidolgozása e dokumentum 1. sz mellékletét képezi.

 

2.2 Szakrendszerû oktatás esetén mûveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása

 

A mûveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 5. osztályban matematika tantárgyból, 6. osztályban angol nyelvbõl valósul meg 2009. szeptember 1-tõl.

 

2.3. Moduláris programok

 

Moduláris oktatás valósul meg az 1-es pontban említett 4 kompetencia területen és 4 osztályban. Legalább 1 modul beépítésre kerül minden egyes kompetencia területen, iskolai szinten ez összesen 4 modul. A moduláris programok beépülnek az adott tantárgyak tanmenetébe. A kötelezõen beépített modulokat a naplóban és a tanmenetben zöld színû aláhúzással jelöljük.

 

2.4.Témahét

 

A projekt kapcsán négy témahét kidolgozására és megvalósítására kerül sor:

 

Témahét neve: Ideje: Bevont osztályok:

Multikulturális 2010.01.21- 29. 1-8.

Farsang 2010.02.04- 15. 1-8.

Anyák napja 2010.04.26- 05.03. 1-4.

Gyermeknap 2010.05.24- 30. 1-8.

 

 

 

 

 

A következõ tanévekben legalább 1, de az anyagi lehetõségektõl függõen akár mind a négy témahét megvalósítását tervezzük.

 

2.5. Három hetet meghaladó projekt

 

A 2009/2010 – es tanévben 4, három hetet meghaladó projekt valósul meg a pályázat keretében:

 

Projekt neve: Ideje: Bevont osztályok:

Egészség 2009.10.01.- 30. 1-8.

Karácsony 2009.12.01- 22. 1-8.

Húsvét 2010.03.16-04.09. 1-8.

Ballagás 2010.05.25- 06.15. 5-8.


A következõ tanévekben legalább 1, de az anyagi lehetõségektõl függõen akár mind a négy projekt megvalósítását tervezzük.

13Jelölések az osztálynaplókban és a tanmenetekben:

 

Az osztálynaplók elején a „Megjegyzés” rovatba a következõ kerül bejegyzésre:

 • az osztályra vonatkozó kompetencia terület megnevezése

 • tanórai lefedettség mértéke

 • tantárgytömbösítés

 • tantárgyi bontás nélküli mûveltségterületi oktatás

 • IPR módszerrel tartott órák (differenciálás, kooperatív technika stb.) %-a

 • infokommunikációs eszközzel tartott órák %-a

 • a kötelezõen beépített moduláris foglalkozások jelölése

(A bejegyzés értelemszerû, az adott osztályban az ott megvalósítandó programok kerülnek bejegyzésre.)


A haladási naplóban jelöljük:

 • piros H-val a pályázat megvalósítása miatt keletkezõ helyettesítéseket

 • zöld aláhúzással a kötelezõen beépítendõ modul számát

 • a témaheteket

 • a három hetet meghaladó projekteket


A tanmenetekben jelölésre kerülnek:

 • az IPR módszerrel tartott órák (differenciálás, kooperatív technika stb.) - zöld IPR bejegyzéssel

 • infokommunikációs eszközzel tartott órák – piros IKT bejegyzéssel

 • a kötelezõen beépített modulok - zöld színû aláhúzással


A projekt során megvalósított programokról külön dokumentáció készül.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14Záró rendelkezések

 

Jelen Pedagógiai Program kiegészítés az érvényben lévõ Pedagógiai Program függeléke, kizárólag a TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0229 projekt megvalósításának idõtartamára szól. A tanév során a fent leírtak beépítésre kerülnek az intézmény alapdokumentumába, majd szakértõi véleményeztetés és a közoktatási törvényben leírt eljárások után a fenntartó elé kerül az új dokumentum jóváhagyás céljából.

A fenti programot a projekt végrehajtásában, megvalósításában érintettek megismerték és azt elfogadták.

 

 

 

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet Éliás Csabáné Boros Csabáné

polgármester intézményvezetõ, SZMK elnök

projektmenedzser

 

 

 

 

 

Földhátiné Terdik Edit Kissné Terdik Erzsébet

szakmai vezetõ jegyzõ

1. számú melléklet

 

Tantárgytömbösítés: 2009/2010. tanévben

 

A 2009/2010. tanévben a tantárgytömbösített oktatásnak a szakrendszerû oktatásban a Kt. 52.§ (3) bekezdése szerinti kötelezõ tanórai foglalkozások teljes intézményi idõkeretének legalább 5%-át kell elérnie.

 

 

Összes heti felsõs óraszám a 2009/2010-es tanévben:

 

5. o. 22,5

6. o. 22,5

7. o. 25

8. o. 25

Összesen: 95 óra

 

 

Nem szakrendszerû heti óraszám a felsõben:

 

5. o. 5

6. o. 5

Összesen: 10 óra

 

 

Heti szakrendszerû óraszám: 95-10=85 óra

Éves szakrendszerû óraszám: 85x38=3.230 óra

 

 

Tantárgytömbösítés óraszámai:

Tantárgytömbösítés monitoring mutató: évi 5% (2009/2010. tanév)

 

Óraszám: 3.230x0.05=161,5 óra/tanév

 

 

2009. szeptemberétõl 2010. tanév végéig

 

 

8. o. matematika-kémia heti óraszám 4,5 óra, éves óraszám: 4,5x38hét=171 óra

/Matematika: 3x38=114 óra

Kémia: 1,5x38= 57 óra

Összesen: 171 óra/

 

 

 

 

 

A tantárgytömbösítés 2 hetes ciklusban valósul meg a mellékelt táblázat szerint

8.oszt.

 

M =

Mat.

 

 

 

 

K =

Ké-

mia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

K

Sz

Cs

P

So

V

H

K

Sz

Cs

P

So

V

H

K

Sz

Cs

P

So

V

H

K

Sz

Cs

P

So

V

H

K

Sz

Cs

P

Szept

 

1

2

K 3

K 4

5

6

7

8

9

K 10

K 11

12

13

14

15

16

M 17

M 18

19

20

21

22

23

M 24

M 25

26

27

28

29

30

 

 

Okt

 

 

 

M 1

D

Ö

K

3

4

5

6

7

M 8

M 9

10

11

12

13

14

K 15

K 16

17

18

19

20

21

K 22

 

 

23

24

25

26

27

28

29

30

Nov

2

3

4

K 5

K 6

7

8

9

10

11

M 12

M 13

14

15

16

17

18

M 19

M 20

21

22

23

24

25

M 26

M 27

28

29

30

 

 

 

 

Dec

 

1

2

K 3

K 4

5

6

7

8

9

K 10

K 11

12

13

14

15

16

M 17

M 18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

M 7

M 8

9

10

11

12

13

Vizs 14

M 15

16

17

18

19

20

M 21

M 22

23

24

25

26

27

K 28

K 29

Feb

1

2

3

K 4

K 5

6

7

8

9

10

M 11

M 12

13

14

15

16

17

M 18

M 19

20

21

22

23

24

M 25

M 26

27

28

 

 

 

 

 

Márc

1

2

3

K 5

K 6

6

7

8

9

10

K 11

K 12

13

14

15

16

17

K 18

K 19

20

21

22

23

24

M

25

M

26

27

28

29

30

31

 

 

Ápr

 

 

 

M 1

 

 

2

3

4

5

6

7

M 8

M 9

10

11

12

13

14

M 15

M 16

17

18

19

20

21

M 22

M 23

24

25

26

27

28

M 29

M 30

Máj

3

4

5

M 6

M 7

8

9

10

11

12

M 13

M 14

15

16

17

18

19

M 20

M 21

22

23

24

25

26

M 27

M 28

29

30

31

 

 

 

 

Jún

 

1

2

M 3

M 4

5

6

7

8

9

M 10

M 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

A TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0229

Kompetencia alapú oktatás, egyenlõ hozzáférés - Innovatív intézményekben

c. pályázati program

 

 

 

FÜGGELÉK

 

 

A fülöpi Általános Iskola és Óvoda
Intézményi Minõségirányítási Programjának kiegészítése a
TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0229 sz.
„Kreatívabban, használhatóbban, hatékonyabban… ” címû projekt
megvalósításának idõszakára

 

 

 

 

 

 

Intézményi Minõségirányítási Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fülöp, 2009. július 10.

Készítette: Éliás Csabáné és Földhátiné Terdik Edit


Az Intézmény Minõségirányítási Programját a pályázati célkitûzéseknek megfelelõen az alábbi területeken módosítjuk, illetve egészítjük ki:

 

 

4.4. Minõségcélok

 • Célunk olyan iskolai, tanulási légkör biztosítása, melyben a gyerekek önállóan is kezdeményezhetnek, együtt dolgozhatnak és tanulhatnak, közös felfedezéseket tehetnek, illetve közösen szerezhetnek tanulási tapasztalatokat is.

 • Egységes értékelési, mérési rendszert dolgozunk ki, melyben kiemelt szerepet szánunk a DIFER teszteknek, a kompetenciaméréseknek, valamint a projektek értékelési módjának.

 

4.5. Minõségpolitika

 • A tantestület törekszik a folyamatos képzés (külsõ, belsõ, önképzés) során mindazon kompetenciát elsajátítani, amellyel hatékony kompetenciafejlesztést tud végezni, különös tekintettel az IKT alkalmazására.

 • Pedagógusok továbbképzési rendszerében elõtérbe kerülnek a kompetencia alapú oktatás megvalósításának módszerei.

 • Az intézmény pedagógiai munkáját meghatározó dokumentumok (tanmenet, témahét, projektterv, modulok) készítésének szabályait (tartalmi, szerkezeti, idõbeli szabályozási elemek) egységesítjük.

 

4.6. Küldetésnyilatkozat

 • Iskolánkban a minõségi munka alapkövetelmény, melynek garanciája a dolgozók rendszeres továbbképzése, az IMIP mûködtetése és folyamatos fejlesztése, a BGR bevezetése, valamint a kompetencia alapú oktatás bevezetése.

 • Fontosnak tartjuk a kompetencia alapú oktatás eredményességéhez vezetõ új tanulás szervezési eljárások (projektmódszer, kooperatív csoportmunka, differenciálás stb.) alkalmazását.

 

5.2.1. Tervezés / Éves munkaterv

 • A munkaközösségek az éves munkatervben rögzítik a tanév során megvalósítandó önálló innovációkat, kompetencia alapú munkákat -
  a témahetek, projektek és moduláris programok idejét és felelõseit.

 

 

 

 

 

5.2.2.2. Belsõ ellenõrzés/Tanítási óra ellenõrzése

 •  

Ellenõrzés tárgya

Ellenõrzést végzõ

Gyakoriság

Módszer

TÁMOP tartalmi bõvülés ellenõrzése

 

Projektmenedzser

Szakmai vezetõ

 

Alkalomszerûen

 

Óralátogatás

 

 • Óraelemzés szempontjai / 2. Az alkalmazott tanulási módszerek

Újtanulásszervezési módszerek, eljárások, technikák alkalmazása

 

5.4. Partnerkapcsolatok

 • Partneri elégedettség mérésben új szempontként rákérdezünk a tanítási-tanulási folyamat szervezésére, új oktatásszervezési eljárások, munkaformák, módszerek alkalmazására is.

 • A közvetett partnerek közé felvesszük azokat a tanácsadókat és mentorokat, akikkel a pályázat megvalósítása közben kerültünk kapcsolatba.

 

 

Záró rendelkezések

 

 

Az fenti módosítások, a fülöpi Általános Iskola és Óvoda Intézményi Minõségirányítási Programjának függelékét képezik, kizárólag a TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0229 projekt megvalósításának idõtartamára szólnak.

A fenti módosításokat a projekt végrehajtásában, megvalósításában érintettek megismerték és azt elfogadták.

 

 

 

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet Éliás Csabáné Boros Csabáné

polgármester intézményvezetõ, SZMK elnök

projektmenedzser

 

 

 

 

Földhátiné Terdik Edit Kissné Terdik Erzsébet

szakmai vezetõ jegyzõ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023. október 1., vasárnap
Köszöntjük Malvin olvasóinkat!
Holnap Petra napja lesz.
Facebook
Hírlevél