KIVONAT

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. április 30-i

soros üléséről készült jegyzőkönyvéből

 

78/2013.(IV.30.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzati Képviselő Testülete pályázatot hirdet a Fülöpi Óvoda (Fülöp, Óvoda u. 1.) óvodavezetői (magasabb vezető) feladatainak ellátására. A Képviselő Testület a pályázati felhívást az alábbi tartalommal jóváhagyja:

 

1. Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő Testülete pályázatot hirdet a Fülöpi Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására.

A beosztáshoz tartozó, vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi XCX. törvény szerint, az óvoda irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar, 4266 Fülöp, Óvoda u. 1. sz

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év

Kezdő napja: 2013. szeptember 1.

Megszűnésének időpontja: 2018. augusztus 31.

Munkabér és juttatások:

Az illetmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet  rendelkezéseinek alkalmazásával kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek:

-          Az Nkt. 67.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

-          pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

-          legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

-          az Nkt. 66.§ (1) b) pontjka alapján  büntetlen előélet, cselekvőképesség.

-         A Kjt. 20/B.§ (2) bekezdése értelmében magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti (pedagógus) munkakörbe kinevezhető.

 

Az óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízás vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolata 

-          részletes szakmai önéletrajz,

-          a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket tartalmazó az

-          intézményvezetésre vonatkozó vezetési program,

-          90 napnál nem régebben kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvány,

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

-          nyilatkozat arról, hogy a pályázat nyilvános, vagy  zárt ülésen történő bizottsági és testületi tárgyalását kéri

A munkakör betöltésének időpontja: 2013. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje:

A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes oldalán  (www.kozigallas.gov.hu) történő közzétételtől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának helye és módja:

A pályázatot 1 eredeti példányban Fülöp Község Polgármesterének Hutóczki Péter polgármester (4266 Fülöp, Arany J. u. 19. sz.) címezve, zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon kérjük feltüntetni: „Fülöpi Óvoda óvodavezetői pályázata”

A pályázat elbírálásának módja:

a fenntartó képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 23.

A pályázat elkészítéséhez tájékoztatást ad: Hutóczki Péter polgármester, a 06-52/52 208-491telefonszámon.

 

2. A Képviselő Testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséről az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán és Fülöp község honlapján.

 

3. A Képviselő Testület a beérkező pályázatokat szakértővel nem kívánja véleményeztetni.

 

Határidő: jogszabályban foglaltak szerint, 2013. augusztus 23.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző

 

 

 

/:Hutóczki Péter:/ sk                /:Dr. Szombati Csaba:/            /:Kissné Terdik Erzsébet:/ sk

     Polgármester                                  jegyző                                     aljegyző

 

/:,Bugyáné Szász Erzsébet:/ sk.                                         /:Hutóczki Imre:/

   jkv.hitelesítő                                                                       jkv.hitelesítő

 

 

Kiegészítés:

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁS HATÁRIDEJE:  2013. JÚNIUS 27.

2023. október 1., vasárnap
Köszöntjük Malvin olvasóinkat!
Holnap Petra napja lesz.
Facebook
Hírlevél