JEGYZŐKÖNYV

10 1077-1/2013./F

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

2013. január 7-én du. 13,00 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott  rendeletek:  -

 

Hozott határozatok:

                                                          

1/2013. (I.07.) KT. sz. határozat:  Napirend és jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

2/2013. (I.07.) KT. sz. határozat:  Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás

                                                         jogutód nélküli megszűnése

3/2013. (I.07.) KT. sz. határozat: Öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás…..

                                                         beruházásra közbeszerzési eljárás indítása

4/2013. (I.07.) KT. sz. határozat:  Vámospércs - Kistérségi Nonprofit Kft. folyószámla-

                                                         hiteléhez jelzálogfedezet biztosítása                                   

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. január 7-én du. 14,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester,    Bugyáné Szász Erzsébet, Czigle Attila, Furó Tiborné, Hutóczki Imre képviselők

Földháti István alpolgármester és Kissné Terdik Erzsébet jegyző tanácskozási joggal

 

Igazoltan távol: Sándor László képviselő

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő Testületet, az önkormányzat jegyzőjét.  Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendre, az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Bugyáné Szász Erzsébet és Czigle Attila képviselőket. 

Nevezettek a javaslatot egyhangúan elfogadják.

 

A Képviselő Testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 6 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

1/2013. (I. 07.) Kt. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő Testülete

Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

1) A Hajdúhadház Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnése és a vagyonátvétel.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

2) Öntözés és melioráció közbeszerzési eljárás megindítása.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

3) A Vámospércsi Járóbeteg Szakellátó Központ folyószámla hiteléhez jelzálog fedezet biztosítása.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

Zárt Ülés:

1) Szabó Attiláné fodrászüzlet bérleti díj ügye.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

2) Megbízott óvodavezető bérkiegészítés megállapítása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

3) Szociális tűzifa igények elbírálása

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

A jegyzőkönyv hitelesítője: Bugyáné Szász Erzsébet és Czigle Attila képviselők.

 

 

 

 

1.) A Hajdúhadház Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnése és a vagyonátvétel.  (Szóbeli előterjesztés)

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Hajdúhadház Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélkül a törvény erejénél fogva 2012. december 31. napjával megszűnt. A kistérségi társulás vagyona az adott települések önkormányzatainál elhelyezés szerint kerül vagyonátadásra.

Így önkormányzatunkat illeti:

1 db elektromos kerékpár

1 db magassági ágmetsző

1 db talicska

1 db Stihl-fűrész

1 db sarló

1 db kasza

1 db villa

1 db gereblye.

 

Furó Tiborné képviselő:

Törvény erejénél fogva szűnik meg, nincs semmi befolyásunk a döntésre, csak elfogadni tudjuk.

 

A Képviselő Testület egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

2/2013. (I.07.) KT. sz. határozat

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszűnését tudomásul veszi, valamint az előterjesztésben szereplő vagyontárgyakat tulajdonába és nyilvántartásába átveszi.

Vagyontárgyak:

1 db elektromos kerékpár

1 db magassági ágmetsző

1 db talicska

1 db Stihl-fűrész

1 db sarló

1 db kasza

1 db villa

1 db gereblye

 

 

Felelős. Hutóczki Péter polgármester

Határidő: azonnal

 

 

2) Öntözés és melioráció közbeszerzési eljárás megindítása

    (szóbeli előterjesztés)

    Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

Az öntözés és melioráció pályázathoz (a külterületi csatornák felújítása) a támogatásból és a konszolidált hitelből a források rendelkezésre állnak. A munkálatok elindításához nemzeti értékhatárt meghaladó meghívásos közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

Javaslom a Képviselő Testületnek, hogy az eljárást indítsa meg, melybe az alábbi vállalkozások meghívását javaslom.

1. Benedek Antal egyéni vállalkozó (4137. Magyarhomorog úttörő u. 5.)

2. Davevi Kft. (4372. Nyírbéltek, Széchenyi u. 45.)

3. Berettyó Vízgazdálkodási Társulat (4100. Berettyóújfalu, Széchenyi u. 8.)

A fenti vállalkozások végeznek a megye területén kotrási munkálatokat.

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt.

 

A Képviselő Testület egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

3/2013. (I.07.) KT. sz. határozat

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő Testülete határoz, hogy „Öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzem és közösségi létesítmények fejlesztése”címmel egyszerű meghívásos közbeszerzési eljárást indít és az alábbi vállalkozásokat hívja meg.

1. Benedek Antal egyéni vállalkozó (4137. Magyarhomorog úttörő u. 5.)

2. Davevi Kft. (4372. Nyírbéltek, Széchenyi u. 45.)

3. Berettyó Vízgazdálkodási Társulat (4100. Berettyóújfalu, Széchenyi u. 8.)

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: azonnal.

 

3) A Vámospércsi Járóbeteg Szakellátó Központ folyószámlahiteléhez jelzálog fedezet biztosítása.  ( Előterjesztés csatolva)

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti az előterjesztést, melynek lényege, hogy az intézet finanszírozása utólagos elszámolás alapján történik, a folyamatos és biztonságos működtetéshez szükséges egy folyószámlakeret nyitva tartása. Vámospércs önkormányzatának jelenleg nincs már olyan ingatlana melyet fedezetként tudna ajánlani, ezért kéri a kisebb települések segítségét, ők a konszolidáció miatt jelenleg könnyebb helyzetben vannak. Nyírmártonfalva már ígért segítséget. Én javaslom a Fülöp, Arany János u. 15. sz. a 224 hrsz-ú. orvosi rendelő és szolgálati lakás ingatlanát fedezetként ajánlani.

 

Bugyáné Szász Erzsébet megkérdezi, hogy a korábban bejegyzett jelzálogok lettek e már törölve?

 

Hutóczki Péter: A törlések folyamatban vannak.

 

Furó Tiborné képviselő

Egyet ért a polgármester úr javaslatával, ő is az orvosi rendelő épületét  és a hozzátartozó szolgálati lakást, mivel ez az épület biztos, hogy soha nem kerül eladásra.  Továbbá javasolja, hogy kössék időbeli feltételhez.

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ez nem egy hitel, hanem folyószámla-hiteleret szerződés, melynek az a lényege, hogy folyamatosan rendelkezésre áll az esetlegesen felmerülő finanszírozási problémák áthidalására. Szerintem a pénzintézet nem fogadná el időbeli kötöttséggel.

 

A képviselőtestület a javaslattal egyet ért és egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

4/2013. (I.07.) KT. sz. Határozat

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a Vámospércs - Kistérségi Nonprofit Kft. folyószámla hitellel felvételéhez jelzálog fedezetként felajánlja

a fülöpi 224 hrsz-ú ingatlant 5.000.000.- Ft értékig.

Felkéri a polgármestert, hogy a kft. vezetőjét a határozatról értesítse és tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: azonnal

 

A Képviselő Testület a további munkáját zárt ülésen folytatja.

 

Kmf.

 

 

Hutóczki Péter                                                                                  Kissné Terdik Erzsébet

polgármester                                                                                                 jegyző

 

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet                                                                   Czigle Attila

jkv. hitelesítő                                                                                    jkv. hitelesítő

 

 

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél