JEGYZŐKÖNYV

6-16/2012.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

 

2012. szeptember 17-én 9,00 órakor

 

TARTOTT RENDES ÜLÉSÉRŐL

 

 

Hozott  rendeletek

 

14/2012. (IX.18.) KT.sz. rendelet: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló

                                                           3/2012. (II.13.) KT. Sz. rendelet módosításáról

15/2012. (IX.17.) KT. sz. rendelet: Egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendel-

                                                           kezések hatályon kívül helyezéséről

 

Hozott határozatok:

81/2012. (IX.17.) Kt. sz. határozat:Polgármesteri jelentés elfogadása

82/2012. (IX.17.) Kt. sz. határozat:TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító számú „Óvodafejlesztés”

 c. pályázat beadása

83/2012. (IX.17.) Kt. sz. határozat:Európai Bizottság Európa a polgárokért program

                                                            pályázat

84/2012. (IX.17.) Kt. sz. határozat:Az építési hatóság 2011. évi beszámolója

85/2012. (IX.17.) Kt. sz. határozat:A Fülöpi Általános Iskola és Óvoda beszámolója

86/2012. (IX.17.) Kt. sz. határozat:A Fülöpi Általános Iskola és Óvoda házirendjének

                                                            elfogadása

87/2012. (IX.17.) Kt. sz. határozat:A Fülöpi Általános Iskola és Óvoda napközi csoport

 létszám meghatározása

88/2012. (IX.17.) Kt. sz. határozat:Czigle Attila kizárása döntéshozatalból

89/2012. (IX.17.) Kt. sz. határozat:A Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft. végelszámolása

90/2012. (IX.17.) Kt. sz. határozat:Az önkormányzat gazdálkodásának I. féléves

 beszámoló

91/2012. (IX.17.) Kt. sz. határozat:Előirányzat módosítás

92/2012. (IX.17.) Kt. sz. határozat:Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 a szociális étkeztetés 2011. évi tevékenységéről

 szóló tájékoztató elfogadás.

93/2012. (IX.17.) Kt. sz. határozat:A Nyíradony Mikrotérségi Szociális Szolgáltató

 Központ Alapító Okiratának módosítása

94/2012. (IX.17.) Kt. sz. határozat:2013. évi Start-munkaprogramok támogatási igénye

95/2012. (IX.17.) Kt. sz. határozat:Vagyonhasznosítási döntések előkészítése

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testületének 2012. szeptember 17-én de. 9,00 órakor megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak:Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Czigle Attila, Furó Tiborné, Bugyáné Szász Erzsébet, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő Testületet, az önkormányzat jegyzőjét.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Hutóczki Imre és Sándor László képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő testületi ülés napirendjére és a Képviselő Testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete

a) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Hutóczki Imre és Sándor László képviselőket

b) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

Napirend:

 

1.  Polgármesteri jelentés

     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

2.  Beszámoló a 2011. évi építéshatósági tevékenységről

     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

3.  Beszámoló az Általános Iskola és Óvoda 2011/12 tanévben végzett munkájáról

     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

4.  A Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft tájékoztatója

     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

5.  Fülöp Község Önkormányzatának 2012. I. félévi költségvetési beszámolój

     Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester

 

6.  Beszámoló a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgálat 2011. évi tevékeny-

     ségről

     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

7.  A Nyíradony Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának

     módosítása

     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

8.  A Start közmunka-mintaprogram és foglalkoztatási pályázatok benyújtása       

     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

9.  Önkormányzati rendelkezések hatályon kívül helyezése

     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

10. Vagyonhasznosítási kérdések előkészítése

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

           

1. Polgármesteri jelentés

    Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester az előterjesztését az alábbiakkal egészíti ki:

 

- A szennyvíz beruházás pályázatát az új kiírások szerint 95%-os támogatási intenzitásra lehet beadni, melyhez szükséges a lejárt tervek és engedélyek újra átdolgozása és megkérése, melyek folyamatban vannak. Ehhez szükségesek még tulajdonosi hozzájárulások.

 

- A közös hivatal kérdésében a szándéknyilatkozatnak megfelelően folynak az előkészületek, egyeztető megbeszéléseken vagyunk túl, Nyírábrány nagyközség jegyzője dolgozik a megállapodáson. A legfőbb kikötéseink, hogy a fülöpi emberek ügyeit továbbra is fülöpi polgármesteri hivatal épületébe intézhessék a lakosok, és lehetőség szerint a fülöpi köztisztviselők segítségével, továbbá a Fülöpi Önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi irányítása és kezelése szintén itt történjen majd a fülöpi hivatalban. A közös költségeket természetesen lakosság arányosan, a saját költségeket mindenki a saját költségvetéséből biztosítsa. Ha probléma lesz a létszám megtartásával, az nem a közös hivatal, illetve Nyírábrány által szabott feltételek miatt, hanem a jövő évi várható feladatfinanszírozási költségvetési támogatási rendszer okán következhet be.

 

- A vízmű kérdésében annyi változás történt a hasznosítási szerződés megkötését követően, hogy  egy szándéknyilatkozat került aláírásra Tóth Attila…...., valamint a Békés és a Csongrád megyei Vízmű üzemeltetők képviselői részéről, mely szerint meg kell vizsgálni egy esetleges fúzió létrejöttének lehetőségét. Október második felében várható közgyűlés.

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:

A közös hivatal kérdésében van-e konkrét jogi szabályozás, hogy hogyan kell működnie?

 

Kissné Terdik Erzsébet:

Jelenleg még csak az új önkormányzati törvény vonatkozó szabályai adottak és egy Belügyminisztériumi módszertani útmutató készült, amely csak nagyon általános megfogalmazásokat tartalmaz. Az önkormányzat és a képviselő-testület munkáját nem befolyásolhatja, hogy nem önálló, hanem közös hivatal kerül létrehozásra, hiszen a hivatal tulajdonképpen egy előkészítő, végrehajtó háttérszervezet.

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

A közös hivatal kérdésében véleménye szerint a lakosságot tájékoztatni kellene a várható történésekről.

 

Földháti István alpolgármester:

Szintén az előző javaslattal kívánt élni, hogy a lakosságot is be kell vonni a döntések előkészítésébe.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

Szerintem is tájékoztatni kell az embereket a várható változásokról, de véleményem szerint ez még korai, nagyon kevés biztos információ van jelenleg a birtokunkban egy ilyen jellegű tájékoztató megadásához.

 

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző:

Nagyon fontos, hogy az emberek kellő időben megfelelő tájékoztatáshoz jussanak az őket érintő kérdésekben.

Azonban nem szabad össze téveszteni a közös hivatal létrehozását a régi rendszerű közös tanácsi rendszerrel.

Most az Önkormányzat, Képviselő-testület, polgármester marad a régi rend szerint, csak a lakosságot és az önkormányzatot „kiszolgáló” intézmény nem a Fülöpi Polgármesteri Hivatal lesz, hanem a majdan létrejövő közös hivatal.

 

Hutóczki Péter polgármester:

- Az embereknek ebből gyakorlatilag annyit szabad észrevenni, hogy más fejléccel és más aláírási móddal intézik az ügyeiket, de ugyanott és ugyanazok az emberek.

Természetesen a megfelelő tájékoztatást meg kell adni, először az újságba lenne célszerű, és ha a megállapodás elfogadható kidolgozottsági szintre kerül, akkor egy közös lakossági fórum formájában is beszélni kell róla.

- Közös hivatal után a következő kiegészítéseim vannak a polgármesteri jelentéshez: a nyár folyamán két pályázat került benyújtásra, mindkettő 100%-os támogatottságú, és lehetőség van részelszámolások benyújtására is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben a pályázatokkal kapcsolatban pozitív döntés születne, járuljon hozzá a támogatási szerződések megkötéséhez és a pályázatokban foglaltak megvalósításához. A két pályázat a következő:

- TÁMOP:

Benyújtható volt TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító számú „Óvodafejlesztés” c. pályázat.A támogatás intenzitása: 100%, előleg mértéke: max. 25%

A pályázatok benyújtása: 2012. július 17-től 2012.augusztus 16-ig volt lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik, a rendelkezésre álló keret kimerüléséig.

- A támogatás összege: jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege: legalább 1.000.000 Ft, de legfeljebb 100.000.000 Ft lehet.Támogatható tevékenységek köre:

- Intézmények szolgáltatási színvonalának növelése, szervezetfejlesztés

 

- Képzések, továbbképzések, tréningek

 

- Az óvoda nevelési programjában foglaltak megvalósulását támogató szolgáltatások/tevékenységek/programok megszervezése, lebonyolítása

 

- Óvodai eszközök beszerzése, IKT eszközök beszerzése, építési engedélyhez nem kötött fejlesztések: udvari eszközök, játékok, tornaszoba kialakítása

Kozma Ferencnével, az óvodai szakmai munkáért felelős kollégával, műszak szakemberrel és a pályázatíróval egyeztetve – a óvodai hiányosságokra helyezve a hangsúly - a pályázat elkészült és benyújtásra került.

 

- Testvér települések című pályázat:

 Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának keretében megvalósuló testvérvárosi találkozók célja, hogy összehozzák a részt vevő települések polgárait, biztosítva, hogy az önkormányzati együttműködés mellett erős informális, személyes kapcsolatok alakuljanak ki közöttük.

Ezeknek a találkozóknak fontos összetevője:

- az európai integráció iránti elkötelezettség: az Európai Unió alapgondolatának, jövőjének és értékeinek megvitatása, az EU demokratikus életében való részvétel megtanulása, tapasztalatcsere az európai integráció konkrét, helyi vagy egyéni szinten tapasztalható előnyeiről, a szolidaritás és az összetartozás kifejezése a testvérvárosok között, stb.;

 

- a résztvevők között szövődő barátság: személyes kapcsolatok kialakulása a testvérvárosok lakói között, egymás mindennapi életének megismerése, a kulturális sokszínűség és az európai közös kulturális örökség megtapasztalása és megosztása egymással, stb;

 

- az aktív részvétel: a helyi közösség (egyesületek, iskolák, önkéntes szervezetek, stb.) bevonása a projekt megtervezésébe és végrehajtásába, a résztvevők aktív szerepvállalása (műhelyfoglalkozások, közös kulturális előadások, sportesemények), stb.

- Igényelhető támogatás:

- A támogatás formája átalánydíj, a résztvevők száma és a találkozó időtartama, illetve az utazási távolság alapján meghatározott napi ráták szerint. A megítélhető támogatás mértéke minimum 5000 EUR/projekt maximum 25.000 EUR/projekt lehet.

- Önkormányzatunk testvértelepüléseink a romániai Érbogyoszló és Értarcsa településekkel közösen adta be.

 

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

81/2012 (I.17.) KT. Sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete a polgármesteri jelentést elfogadja.

Határidő:----------

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

82/2012 (I.17.) KT. Sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határoz, hogy a TÁMOP-3.1.11-12/2 azonosító számú „Óvodafejlesztés” c. pályázat pozitív támogatási döntése esetén hozzájárul a támogatási szerződés megkötéséhez és a pályázatban foglaltak megvalósításához.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: pályázati kiírás szerint

 

 

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

83/2012 (I.17.) KT. Sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határoz, hogy az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának keretében megvalósuló testvérvárosi találkozókra benyújtott pályázat nyertessé nyilvánítása esetén hozzájárul a támogatási szerződés megkötéséhez és a pályázatban foglaltak megvalósításához.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: pályázati kiírás szerint

           

2) Beszámoló a 2011. évi építéshatósági tevékenységről

    Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti Medgyesi Imre tanácsos urat, és megkérdezi van-e kiegészíteni valója.

 

Medgyesi Imre:

Az építkezések évről évre egyre kevesebb, melynek oka a pénzügyi finanszírozás, a támogatási rendszer (szocpol.) megváltozása. Új lakás szinte egyáltalán nem épül, inkább a régi lakások bővítése, felújítása fordul elő. A megváltozott építési jogszabályok is befolyásolják az engedélyezési eljárásokat, hiszen egészen átrendeződött az építési engedély köteles és nem engedély köteles építési tevékenységek köre.

 

Hutóczki Péter megköszöni, hogy ebben a kevés Fülöpön előforduló ügyben is segítőkész hozzáállással van a fülöpi ügyfelekhez.

 

Földháti István alpolgármester: Javasolni szeretné, hogy az említett építési engedély köteles és nem engedély köteles tevékenységekben bekövetkezett változásokról az újságban tájékoztatni lehetne az embereket.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

84/2012 (I.17.) KT. Sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete az építés hatóság 2011. évi tevékenységéről készített beszámolót elfogadja.

 

Határidő:-------

Felelős:-------------

 

 

3) Beszámoló az Általános Iskola és Óvoda 2011/12 tanévben végzett munkájáról

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Hutóczki Péter polgármester:

Kérdezi, hogy az írásos előterjesztés van-e valakinek kiegészíteni valója, kérdése?

 

Popovics Ferencné intézményvezető:

A 2012/2013. tanévben is teljes körű szakos ellátottság valósult meg az iskolánkban óraadó tanárok segítségével.

Nagyon sok új feladattal kell szembe nézni ebben a tanévben: teljesen új jogszabályok léptek hatályba. Jelenleg még hatályos régi közoktatási törvény egy része és vonatozó végrehajtási jogszabályok, de már az új köznevelési törvény bizonyos rendelkezéseit is alkalmazni kell. 2013. január 1-jétől az iskolák állami fenntartásba kerülnek, melynek a konkrét végrehajtásáról még nagyon kevés az információ.

 

Hutóczki Péter polgármester:

Jelenlegi információim szerint nem kell attól félni, hogy megszüntetik az általános iskolát, de az elképzelhető, hogy akár csoportszámokat érintő változások be következhetnek. Az önkormányzat az iskola működését nem veszélyeztette, de az is igaz, hogy a gazdasági kényszer olyan döntések meghozatalát kényszerítette ki, melyek mindenki részéről több munkát, nagyobb odafigyelést, szervezést igényelt. Köszöni az igazgató asszony és intézménydolgozóinak a munkáját.

 

Hutóczki Imre képviselő:

Gratulál azoknak gyerekeknek és az őket felkészítő pedagógusoknak, akik különböző versenyeken kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, és elismerésre méltó eredményeket érteket el.

 

Furó Tiborné képviselő:

A megszorítások ellenére pedagógusok és az iskolában dolgozók maximálisan végeztek a munkájukat, kitűnő szakmai tevékenységet végeztek, mindenki igyekezett az intézményvezetői terhekből is vállalni, amely területen ez lehetséges.

 

Popovics Ferencné intézményvezető:

A szakmai munkánkat nehezíti, hogy a 124 tanulóból 24 gyermek szakértő által megállapított problémával küszködik, és az ő megfelelő ellátásukhoz szükséges gyógypedagógus alkalmazását teljes állásban igényelné, de többszöri pályáztatás alapján sem sikerült eddig megoldani.

 

Hutóczki Péter polgármester:

Köszöni az igazgató asszonynak, az óvoda és az iskola dolgozóinak, a gyerekeknek az ünnepségeken és a rendezvényeken való közreműködést.

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

Az iskolai nyílt napnak milyen volt sikere, volt-e érdeklődés?

 

Popovics Ferencné intézményvezető:

A TIOP-os pályázat eleme a nyílt nap megrendezése, sajnos nagyon kevesen jöttek el, nem volt nagy érdeklődés.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

85/2012. (IX.17.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete

a Fülöpi Általános Iskola és Óvoda 2011/2012. tanévben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta.

 

Felelős: Popovics Ferencné intézményvezető

Határidő:-----

 

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

86/2012. (IX.17.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Fülöpi Általános Iskola és Óvoda Házirendjét jóváhagyja.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

              Popovics Ferencné intézményvezető

Határidő: azonnal és folyamatos

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

87/2012. (IX.17.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Fülöpi Általános Iskola és Óvoda mindkét napközis csoportjában a 2012/2013 tanévre vonatkozóan a maximális

létszám túllépését engedélyezi: az 1993. évi LXXIX. tv. (Kötv) 3. sz.melléklete 7. pontja alapján 20%-ka, a 8. pontja alapján további 10%-al a alábbiaknak megfelelően:

 

jelenlegi létszám                     maximális létszám                  20 + 10 §-ak növelt létszám

1. csop. 33 fő                                 26 fő                                                       34 fő

2. csop. 33 fő                                 30 fő                                                       39 fő

 

Felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetőt értesítse a döntésről.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: azonnal.

 

 

4) A Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft tájékoztatója

    Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester

A Kft. elmúlt időszakban végzett tevékenysége és lehetőségek hiánya miatt javasolja a végelszámolás megindítását.

A Kft. létrehozását alapításakor az akkori jogszabályok tették szükségszerűvé, hogy az önkormányzat által végzett zöldségtermesztés jogi keretei meglegyenek. Időközben a törvényi keretek lehetővé tették, hogy az akkoriban elkezdett mezőgazdasági tevékenységet az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében végezze. A mezőgazdasági tevékenység mellett a kialakult gazdasági válság, helyzet miatt mást tevékenység végzésébe nem tudott bekapcsolódni. Ezáltal indokolatlan tovább fenntartani és működtetni a Kft. sajnálattal, de mégis a jelenlegi helyzetet tudomásul véve a végelszámolás megindítását javaslom. A végelszámolás végrehajtásához szükséges az önkormányzat felé fennálló kötelezettség elengedése és felszámolás költségeinek vállalása.

Nemesné Sörés Erzsébet könyvvizsgáló:

Erre lehetősége van az önkormányzatnak, mert 100%-os tulajdonosa a Kft-nek.

 

Földháti István alpolgármester:

Nem lehet, hogy még tevékenység végzéséből értékesít valamit a Kft, amiből rendezi kötelezettségeit, pl. a közfoglalkoztatásban kapott gépekkel végzett bérmunka, bérbeadása helyben.

 

Nemesné Sörés Erzsébet könyvvizsgáló:

Támogatásból vásárolt gép nem adható át a Kft-nek, hogy dolgozzon vele, és a bérbeadás is szigorúan önköltséges módon történhet, amennyiben a támogatási szerződés megengedi.

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:

Szerintem is meg kell szüntetni, ne fizessük tovább a fenntartását, én is úgy tudom, hogy a támogatással vásárolt gépeket nem lehet bérbe adni a szerződésben meghatározott ideig. Megszűnt az a cél amiért eddig fennt kellett tartani, most már más formában kell az önkormányzatnak ellátni a feladatot.

 

Czigle Attila képviselő:

A Kft. ügyvezető igazgatója testvére, ezért a döntésnél személyes érintettséget jelent be.

 

Hutóczi Péter polgármester:

A Képviselő testület egyidejű nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

88/2012 (IX.17.) KT. Határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft –vel. kapcsolatos döntéshozatalból Czigle Attila képviselőt kizárja.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Hutóczi Péter polgármester:

A képviselő Testület egyidejű nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

89/2012. (IX.17.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, mint a Cg. 09-09-018605

cégjegyzékszámú Fülöpi Szociális és Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság (4266 Fülöp, Arany János utca 21.) alapítója 6 igen

szavazattal úgy határozott, hogy az előterjesztés 1. mellékletében meghatározott

tartalmú "Alapítói Határozatot" elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet

 

ALAPÍTÓI  HATÁROZAT

 

A Cg. 09-09-0~8605 cégjegyzékszámú Fülöpi Szociális és Településüzemeltetési Közhasznú

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4266 Fülöp, Arany János utca 21.) egyedüli alapító

tagja, Fülöp Község Önkormányzata az alábbi alapítói határozatot hozta:

89/2012. (IX.17. sz. KT. határozat

Alapító úgy dönt, hogy a Fülöpi Szociális és Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot végelszámolással jogutód nélkül megszünteti, és a végelszámolását elrendeli.

A Ctv. 10S.§-a szerint a végelszámolást a kezdő időpontjától számított legkésőbb három éven belül be kell fejezni.

Alapító a végelszámolás kezdő időpontját 2012. október 1. napjában jelöli meg.

Alapító úgy dönt, hogy végelszámolónak, a társaság eddigi ügyvezetőjét CZIGLE GYÖRGY (születési hely és idő: Debrecen II. 1972. 09. 26. anyja neve: Gulyás Katalin, lakcíme: 4266 Fülöp, Arany J. 80. ) választja meg.

Alapító úgy dönt, hogy a végelszámoló a végelszámolással összefüggő feladatokat az

ügyvezető díjazásával azonos díjazás mellett látja el.

CZIGLE GYÖRGY végelszámolói tisztségére vonatkozó munkaszerződése a végelszámolás

befejezéséig, azaz határozott időre szól.

Alapító és a végelszámoló kötelezettséget vállal arra, hogy a gazdasági társaságokról szóló

2006. évi IV. tv-ben. és a C. tv-ben. meghatározott, a végelszámolással összefüggő feladatait a törvényben meghatározott határidőn belül elvégzi.

A határozat bevezetésre került a Határozatok Könyvébe.

 

 

K. m. f.

 

Fülöp Község Önkormányzata

alapító

 

 

 

5) Fülöp Község Önkormányzatának 2012. I. félévi költségvetési beszámolója

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Van-e valakinek kérdése, kiegészítése az előterjesztéshez?

 

Kis Lászlóné főmunkatárs:

A Képviselő Testület által elvárt szigorú takarékosság mellett a kiadási-bevételi arányos teljesülése valósult meg az 1. félév során.

 

Nemesné Sörés Erzsébet könyvvizsgáló:

A beszámoló adatai a költségvetés viszonylagos kiegyensúlyozottságát mutatják. A felhalmozási kiadások tekintetében jelenleg van egy kis aránytalanság, de év végéig még helyre állítható.

 

Furó Tiborné képviselő:

Ha a %-os arányokat nézzük, akkor a költségvetés teljesítésében hatékonyság és takarékosság mutatkozik.

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:

Félévnek megfelelően áll a helyzet, melyet csak megfontolt, takarékos gazdálkodással lehetett elérni.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

90/2012. (IX. 17.) KT sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának féléves beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

91./2012. (IX. 17.) KT sz. határozat

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.13.) KT sz. rendelet módosításának alapját képező előirányzat módosítást a melléklet szerint elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

A  91/2012. (IX.17.) KT számú határozatának melléklete:

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete

3/2012. (II. 13.) KT számú rendelet alapját képező bevételi és kiadási előirányzat

módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

 

 

Gazdasági esemény leírása

Mozgás-nem

Szakfela-dat

Költség-nem, rész-letezés

Összeg

Fk. számla sz. 

Tartozik

Követel

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

MÁK hatáskörben

nyári gyermekétk.

223

841901

 

4435200

 

942131

könyvtári tám.

223

841901

 

15000

 

942131

2011. évi bérkomp.

223

841901

 

206770

 

942131

önhiki

223

841901

 

6641000

 

94311

2012. évi keresetkieg.

223

841901

 

2751800

 

94419

előző évi vfiz.

223

882111

 

23085

 

4611

előző évi vfiz.

223

882115

 

25528

 

4611

előző évi vfiz.

223

882113

 

45225

 

4611

előző évi vfiz.

223

841901

 

1921338

 

4611

MÁK hatáskörben összesen:

16064946

 

 

Saját hatáskörben

MVH tám. Föld

223

841403

 

395503

 

46414

MVH tám.Iskolatej

223

841403

 

777055

 

46411

MVH tám IKSZT

223

910502

 

22219893

 

46511

Klubkönyvtár tám.

223

910121

 

200000

 

46411

bérleti dij

223

680002

 

441000

 

91311

áru és készlet ért.

223

841403

 

586224

 

91211

áfa

223

841403

 

158015

 

91913

közcélu tám.

223

890442

 

10755000

 

465114

közcélu tám.

223

890442

 

7131143

 

46414

Saját hatáskörben összesen:

42663833

 

 

Bevételek módosítása összesen:

58728779

 

 

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

nyári gyermekétk.

123

841403

55211

 

3492284

711

áfa

123

841403

5611111

 

942916

711

ÖNHIKI

123

841403

 

 

6641000

45132

könyvtári tám.

123

910121

54411

 

104762

711

áfa k

123

910121

5611111

 

10238

711

könyvtári tám.

123

841403

54411

 

100000

711

2012.évi ktg tám.

123

841907

 

 

1800000

371112

2012.évi ktg tám.

123

841907

 

 

474400

371111

kereset kieg.

123

841403

512173

 

76820

711

kereset kieg.

123

869041

512273

 

52500

711

kereset kieg.

123

889928

512273

 

101020

711

kereset kieg.

123

910502

512273

 

453830

711

iskolatej

123

841403

55211

 

611854

711

áfa

123

841403

5611111

 

165201

711

sportpálya

123

931102

 

 

1500000

1254

áfa

123

931102

 

 

515176

181111

MVH tám. Üzemelt.

123

841403

55219

 

918727

711

hitel visszafizetés

224

910502

 

 

22219893

43121

felh. kamat kiadás

123

910502

573121

 

158015

711

szállítás

123

841403

55213

 

402400

711

áramdíj

123

960302

55215

 

50000

711

vízdíj

123

960302

55217

 

30000

711

áfa

123

960302

5611111

 

21600

711

számítógép vas.

123

890442

 

 

300000

13151

gép, berendezés

123

890442

 

 

9000000

13152

áfa

123

890442

 

 

3000000

1821111

készlet beszerzés

123

890442

54913

 

2000000

711

munkaruha

123

890442

5481

 

800000

711

kis értékű tárgyi eszk.

123

890442

54712

 

800000

711

üzemanyag

123

890442

5461

 

500000

711

nyomtatvány

123

890442

5431

 

60000

711

vegyszer

123

890442

54212

 

400000

711

karbantartás

123

890442

55218

 

100000

711

áfa

123

890442

5611111

 

926143

711

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN

58728779

 

             
               

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2012.( IX.18.) KT. számú rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.13.) KT számú rendelet módosításáról

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő Testülete (továbbiakban: Képviselő Testület) a helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és (2) bekezdésében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

 

 

A 3/2012. (II. 13.) KT. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe e következő rendelkezés lép:

1. §

 

(1) A Képviselő Testület az Önkormányzat Összesen 2012. évi költségvetését

 

393.179  ezer Ft költségvetési bevétellel

404.803  ezer Ft költségvetési kiadással

   11.624  ezer Ft költségvetési egyenleggel (hiánnyal)

   23.560  ezer Ft finanszírozási kiadással

   35.184  ezer Ft összes egyenleggel, hiánnyal 

   35.184  ezer Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

 

(2) Fülöp Községi Önkormányzat költségvetési hiányának összegéből 34.327 e Ft a működési költségvetés és 857 e Ft a felhalmozási költségvetés hiánya.

 

(3) A Képviselő Testület a hiányt teljes egészében külső forrásból, hitelből kívánja finanszírozni, a működési költségvetés egyensúlyának megteremtésére 34.327 e Ft működési célú likvid hitel felvételét irányozza elő. A felhalmozási költségvetés egyensúlyának biztosításához 857 e Ft felhalmozási célú hitel felvételét irányozza elő, amely együttesen 35.154 e Ft finanszírozási bevételt tesz ki.

 

(4) A Képviselő Testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi-kiadási előirányzatait az alábbiak szerinti részletezéssel hagyja jóvá.

 

 

a) Tárgyévi bevételek főösszege                                                                                   428.363

 

 aa) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                                            391.179

       - működési bevétel                                                                                                 348.703

       - felhalmozási bevétel                                                                                              44.476

 ab) Finanszírozási bevételek                                                                                          35.184

       ebből - működési forráshiány                                                                                   34.327

                 - felhalmozási forráshiány                                                                                   857

 

 

b) Tárgyévi költségvetési kiadásainak főösszege                                                          428.363

 ba) Működési kiadás                                                                                                    377.238

 - személyi juttatás                                                                                                  150.986

 - munkaadót terhelő járulékok                                                                                 37.845

 - dologi kiadás                                                                                                         97.015

 - egyéb működési kiadás                                                                                            9.180

 - ellátottak pénzbeli juttatása                                                                                   81.792

 - tartalék                                                                                                                        420

 

 bb) Felhalmozási kiadás                                                                                                 27.565

 bc) Finanszírozási kiadás (Felhalmozási hitel törlesztése)                                             23.560

 

 

2. §

 

A rendelet 2, 3, 4, 5, 6, 7 számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6 számú melléklete lép.

 

3. §

 

(1) Ez a rendelet 2012. szeptember 18. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 13.) KT sz. rendelet 3 § és 2,3,4,5,6 számú melléklete.

 

                 /:Hutóczki Péter:/                                            /:Kissné Terdik Erzsébet:./

                     polgármester                                                               jegyző

 

A rendelet kihirdetve:

Fülöp, 2012. szeptember 18.                                              /:Kissné Terdik Erzsébet:/

                                                                                                          jegyző

 

 

 

6) Beszámoló a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgálat 2011. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Az írásos előterjesztéshez van-e kérdés, kiegészítés? Hosszú távon a település korösszetétele és a szétszórt lakott tanyavilág indokolná akár 2 tanyagondnoki körzet kialakítását is, de most már a Nemzeti Rehabilitációs Szolgálat külön engedélye alapján lehet csak támogatást igénybe venni. Jelenlegi gyakorlat szerint engedélyt csak kivételes esetben adnak, esetleges pályázati támogatás esetén. Továbbá komoly probléma, hogy a belterületen is nagyon megnőtt az ellátásra szoruló idősek száma.

 

Földháti István alpolgármester:

Valamennyi segítséget jelent, hogy az önkormányzati gondozók mellett megjelentek más ellátók segítői is.

 

Hutóczki Péter polgármester:

Igen ennek mi is csak örülünk, minél több emberhez jut el a segítség, annál jobb az időseknek.

 

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

92/2012. (IX. 17.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete a szociális étkeztetés 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

Határidő: -----

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

7) A Nyíradony Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti az írásos előterjesztést, megállapítja, hogy hozzászólás, kiegészítés nincs.

 

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

93./2012. (IX.17.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete jóváhagyja a Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő Testülete 61/2012. (VII.31.) számú határozatával elfogadott Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRATA

(egységes szerkezetben)

 

1.) Az intézmény neve:Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ

2.) Székhelye: 4254 Nyíradony, Dózsa György u. 5.

3. ) Telephelye:

1. 4254 Nyíradony, Dózsa György u. 5. (bölcsődei ellátás)

2. 4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 9. (bölcsődei ellátás)

 

 

4.) Területi irodák illetve ellátottak számára nyitva álló helyiségek:

4266 Fülöp, Arany János u. 21.

4262 Nyíracsád, Petőfi tér 4.

4251 Hajdúsámson, Árpád u. 22.

4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 9.

4264 Nyírábrány, Hajnal u. 2.

 

5.) Létrehozásának időpontja:2008.

6.) Alapító jogokkal felruházott irányító szervének

- neve: Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

            - székhelye: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1.

 

7.) Fenntartó szerv neve:

     Hajdúhadház Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működő

     Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás

     Tagönkormányzatok:

     Nyíradony Város Önkormányzata (4254 Nyíradony, Árpád tér 1.)

     Hajdúsámson Város Önkormányzata (4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5.)

     Fülöp Község Önkormányzata (4266 Fülöp, Arany János u. 19.)

     Nyírábrány Község Önkormányzata (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.)

     Nyírmártonfalva Község Önkormányzata (4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 34.)

     Újléta Község Önkormányzata (4288 Újléta, Kossuth u. 20.)

     Vámospércs Város Önkormányzata (4287 Vámospércs, Béke u. 1.)

     Nyíracsád Község Önkormányzata (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 1.)

 

8.) Az intézmény alaptevékenységei:

 

889101      Bölcsődei ellátás
889201      Gyermekjóléti szolgáltatás
889921      Szociális étkeztetés
889924      Családsegítés
889925      Támogató szolgáltatás
889928      Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

melyek keretében:

      - családsegítő szolgáltatás Nyíradony város, Hajdúsámson város, Nyírábrány nagyközség

        és Fülöp község közigazgatási területén (1993. évi III. tv. 64. §.)       

      - támogató szolgáltatás Hajdúsámson város, Nyíradony város, továbbá Nyíracsád és Fülöp

        község közigazgatási területén (1993. évi III. tv. 65/C. §)

      - gyermekjóléti szolgáltatás Nyíradony város, Hajdúsámson város, Nyírábrány

        nagyközség és Fülöp község közigazgatási területén (1997. évi XXXI tv. 40. §)

      - gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsőde Nyíradony város, Hajdúsámson

        város, Vámospércs város, továbbá Nyíracsád, Nyírábrány, Nyírmártonfalva, Fülöp és

        Újléta község közigazgatási területén (1997. évi XXXI. Tv. 42. §)

      - étkeztetés Nyíradony város közigazgatási területén (1993. évi III. tv. 62. §)

      - tanyagondnoki szolgáltatás Nyíradony város közigazgatási területén (1993. évi III. tv.

        60. §)

 

9.) Bölcsőde férőhelyeinek száma:

     1. számú Bölcsőde (Nyíradony) 28 fő

     2. számú Bölcsőde (Hajdúsámson) 20 fő

 

10.) Szolgáltató polgári jogi formája:önálló jogi személy

 

11.) Alaptevékenységi szakágazat:889900 Máshova nem sorolható egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

Alaptevékenységi TEÁOR:8899

 

12.) Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő

Az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, melynek pénzügyi, gazdasági feladatait Nyíradony Város Polgármesteri Hivatal látja el.

Az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

 

13.) Az intézmény vezetőjének kinevezése:Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Kinevezéséről nyilvános pályázat útján a Kjt. szabályai szerint a társulási tanács dönt. A kinevezés - határozott időre - 5 évre szól. Az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója a Társulási Tanács elnöke.

 

14.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok:          
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. Évi XXXIII. Törvény az irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. Évi XXII. Törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. Évi. IV. Törvény (pl. Megbízási jogviszony).”

 

15.) Jogszabályban meghatározott közfeladata:a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás

 

16.) Működési köre:

Nyíradony

Fülöp

Hajdúsámson

Nyírábrány

Nyíracsád

Nyírmártonfalva

Újléta

Vámospércs

 

17.) Az intézmény közvetlen jogelődjének:

- neve: Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ

- székhelye: 4254 Nyíradony, Árpád u. 8.

 

 

8) A Start közmunka-mintaprogram és foglalkoztatási pályázatok benyújtása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti az írásban megküldött előterjesztést, 2013. évben is folytatni kívánjuk az idén működtetett közfoglalkoztatási programokat, sőt ki is kívánjuk bővíteni az ismertetettek szerint, hogy minél több ember munkába vonására legyen lehetőség.

A 2012. évi tapasztalatok nagyon pozitívak voltak a korábbi munkához való viszonyulás tekintetében. Néhány kivétellel a közfoglalkoztatottak is minden tőlük telhetőt megtesznek a programok sikeréért.

 

Sándor László:

Nagyon jó, hogy várhatóan lesz lehetőség a közfoglalkoztatás folytatására, sőt bővítésére, máshová Fülöpről nem nagyon van hová menni, dolgozni az embereknek.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

94/2012. (IX.17.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Munkaerő- piaci Alap Közfoglalkoztatás kiadásai 2013. évi előirányzatának terhére indított Startmunka-program támogatására 5 célterületen 5 programban:

- belvízelvezetés

- mezőgazdasági projekt

- mezőgazdasági utak rendbetétele

- kazán program

- téli közfoglalkoztatás

Az 5 projekt összesített adatai:

Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 87 fő

 

Költség megnevezése

A támogatás teljes időtartamára (Ft)

2013.

2014.

Összesen:

Munkavállalók munkabére

67.2637.96

0

67.263.796

Munkabérek járulékai

  9.080.612

0

9.080.612

Bér és járulék összesen

76.344.409

0

76.344.409

Munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg

76.344.409

0

76.344.409

Közvetlen költségek

35.809.335

0

35.809.335

Szervezési költség

0

0

0

Támogatási igény összesen

(munkabérek és járulékai után igényelt támogatási összeg+közvetlen költség

+szervezési költség)

112.153.744

0

112.153.744

Felajánlott saját erő összege

0

0

0

Képzés költsége

0

0

0

 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat alapján a kiírásnak megfelelően a pályázatot nyújtsa be.

Továbbá jóváhagyja, hogy az „első munkahely garancia” és a hosszú közfoglalkoztatási pályázatok beadását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

9) Egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti az írásban megküldött előterjesztést, kérdezi van-e hozzászólás?

 

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testületének

15/2012. (IX.17.) KT. sz. rendelete egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szabálysértésekről, a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254.§. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§.

 

Hatályát veszti a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 3/1993. (VII.23.) KT. sz. rendelet 9.§

 

 

2.§.

 

Hatályát veszti Fülöp Községépítészeti örökségének helyi védelméről szóló 10/2001. (IX.25.) KT. sz. rendelet 13.§

 

3.§.

 

Hatályát veszti a közterület használatáról és közterület használati díj megállapításáról szóló 3/2006. (XI.29.) KT. sz. rendelet 14.§. (2) bekezdése.

 

4.§.

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

/:Hutóczki Péter:/                                                      /:Kissné Terdik Erzsébet:/

   polgármester                                                                       jegyző

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2012. szeptember 17

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

 

 

10) Vagyonhasznosítási kérdések előkészítése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti az írásos előterjesztést, kérdezi van-e kiegészítés, kérdés. Én jelen helyzetben várnék a döntés meghozatalával, szükségesnek tartanám a vagyon szakértővel történő értékelését, és figyelembe kell venni az új nemzeti vagyonról szóló törvény vagyonhasznosításra vonatkozó szabályait.

Hutóczki Imre képviselő:

Én javaslom, hogy amelyik ingatlanra van érdeklődő adjuk el, mert csak tönkre megy és romlik az állaga, így csak költséget jelent, ha eladjuk, bevételre tehetünk szert.

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:

Nem mondom, hogy ne értékesítsük. Szerintem elő kell készíteni, értékeltetni, de 2012. évben semmiképpen ne döntsünk ezekben a vagyoni ügyekben.

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

Mindenképpen szükséges az értékelés, például a Felső-Fülöpi Iskolánál nem csak épületről és telekről, hanem tudomásom szerint erdő területről is szó van.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

95/2012. (IX.17.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határozott, hogy az alábbi ingatlanok vagyonhasznosításáról 2012. évben nem dönt.

Vagyonértékelést kell készíteni:

- a volt Felső-fülöpi iskola ingatlanáról

- a Fülöp, Kossuth u. 30. sz. alatt található szolgálati lakásról

Az esetleges értékesítésről szóló döntések meghozatalára és az azt megalapozó eljárás lefolytatására 2013. június 30-ig visszatér.

 

Határidő: 2013. június 30.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester megköszöni a Képviselő Testület munkáját, az ülést 13.30-kor  bezárja.

 

 

Kmf.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                           /:Kissné Terdik Erzsébet:/

   polgármester                                                                                               jegyző

 

 

      /:Hutóczki Imre:/                                                                         /:Sándor László:/

       jkv. hitelesítő                                                                                    jkv. hitelesítő

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél