JEGYZŐKÖNYV

6-15/2012.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

2012. július 13-án 8,00 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

 

Hozott  rendeletek

 

13/2012. (VII.16.) KT.sz. rendelet: A 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről

 

 

Hozott határozatok:

76/2012. (VII.13.) Kt. sz. határozat:Avízi közmű hasznosítási szerződésmegkötése

77/2012. (VII.13.) Kt. sz. határozat: Az iskolai osztályok, óvodai csoportok számának

  meghatározása

78/2012. (VII.13.) Kt. sz. határozat: Művelődési Ház bérleti díjának egyedi mérséklése

79/2012. (VII.13.) Kt. sz. határozat: Ravatalozó használati díj 1 alkalommal történő

                                                             elengedése

80/2012. (VII.13.) Kt. sz. határozat: Pályázat benyújtása EU Önerő Alapba

                                                          

                       

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült:  A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testületének 2012. július 13-án de. 8,00 órakor megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak:  Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Czigle Attila, Furó Tiborné, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

 

Hutóczki Imre és Bugyáné Szász Erzsébet távolléte igazolt.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő Testületet, az önkormányzat jegyzőjét.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Czigle Attila és Furó Tiborné képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő testületi ülés napirendjére és a Képviselő Testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete

a) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Czigle Attila és Furó Tiborné képviselőket

b) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

 

Napirend:

 

1) A vízi közmű hasznosítási szerződés megtárgyalása

    Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

2) Önkormányzati rendelet alkotása igazgatási szünet elrendeléséről

    Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

3) Az iskolai osztályok, óvodai csoportok számának meghatározása

    Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

4) Bérleti díjak

    Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

5) EU Önerő alap pályázat

    Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

 

 

 

 

 

 

1)  A vízi közmű hasznosítási szerződés megtárgyalása

     Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester ismerteti az előterjesztést.

A vízi közművekről szóló törvény szerint 2012. július 15-ig minden önkormányzatnak rendelkeznie kell az ivóvízre vonatkozóan üzemeltetési, hasznosítási szerződéssel, ellenkező esetben hatósági kijelölést von maga után. A korábbi kezdeményezések – TRV, Nyíradony város – különböző okokból, gazdasági, illetve lakóegyenérték, fogyasztási egység nem megfelelő aránya miatt – nem vezettek eredményre. Jelenleg a mostani szolgáltató, a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-nek van ajánlata Fülöp számára. A törvényi kötelezés miatt javaslom elfogadni és megkötni a hasznosítási szerződést, az alábbi kikötésekkel: 15 év helyett határozatlan időre, azzal, hogy a felmondási idő 8 hónap helyett 3 hónap legyen.

 

Földháti István alpolgármester:

Mennyi fogyasztóegysége van már, megfelel-e a törvényi előírásoknak?

 

Hutóczki Péter polgármester:

50.000 fogyasztási egység felett van, véleményem szerint a 4 kis település – Nyírábrány, Fülöp, Bagamér és Nyíracsád – még nem elegendő, valamely nagy települést is szükséges megnyerniük szolgáltatási területként.

 

A képviselő-testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

76/2012. (VII.13.) KT. Sz. határozat

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. július 13-i ülésén úgy határozott, hogy az Önkormányzat, mint ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó vízi közmű szolgáltatást a szennyvízre vonatkozó Hasznosítási Szerződés hatályban tartása mellett, az ivóvíz közműre vonatkozóan a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel bérleti-üzemeltetési szerződés formájában látja el. A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármester, hogy az Önkormányzat és a víz iközmű szolgáltató között az előzetesen megtárgyalt szerződés tartalmának megfelelő – a vízi közmű üzemeltetési szerződés 5.1. és 5.2. alpontjának alábbi módosításával kösse meg:

 

5.1  A Szerződés határozatlan időre jön létre és mindkét fél aláírása napján lép hatályba

5.2  A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés indokolás nélkül 3 

       hónapos felmondási idővel is megszüntethető.

 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2012. július 15.

 

 

 

 

2) Önkormányzati rendelet alkotása igazgatási szünet elrendeléséről

     Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester ismerteti az előterjesztést

 

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű, nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testületének

13/2012. (VII.16.) KT. Sz. rendelete

A 2012. évi igazgatási szünet elrendeléséről

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CCXIX törvény 232.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§.

 

A rendelet személyi hatálya kiterjed Fülöp Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (továbbiakban: Hivatal) jogviszonyban álló valamennyi közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőre és munkavállalóra.

 

2.§.

 

(1)   A Hivatal munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2012. augusztus 13. napjától 2013. augusztus 17. napjáig tart.

(2)   A Hivatal munkarendjében a téli igazgatási szünet 2012. december 24. napjától december 31. napjáig tart.

 

3.§.

 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és 2012. december 31. napján hatályát veszti.

 

 

 

Hutóczki Péter                                                             Kissné Terdik Erzsébet

polgármester                                                                   jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve 2012. július 16

 

                                                                                              /:Kissné Terdik Erzsébet:/

                                                                                                          jegyző

 

 

3) Az iskolai osztályok, óvodai csoportok számának meghatározása

    Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester ismerteti az előterjesztést.

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

77/2012. (VII.13.) KT. Sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határozott, hogy az 1990. évi LXV. Törvény 8.§. (1) bekezdése és az 1993. évi LXXIX: törvény 102. §. (2) bekezdés c. pontja

alapján az alábbiakban határozza meg a 2012/2013. tanévre az Általános Iskolában és Óvodában indítható tanulócsoportok, osztályok, csoportok számát:

 

a) óvodában: 2 csoport indítható

 

b) Általános Iskolában indítható:

 

- 8 tanulócsoport, osztály

- 2 napközi otthonos csoport

 

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről értesítse az érintett intézmények vezetőit.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter Polgármester

 

  

 

  4) Bérleti díjak

      Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester szóban terjeszti a Képviselő Testület elé az alábbi javaslatait:

Kéri a Képviselő Testületet, hogy két esetben méltányosságból adjanak kedvezményt a megállapított bérleti díjakra.

Javasolja, hogy Almási Ferenc, 4266 Fülöp, Arany János u. 110. sz. alatti lakos, művelődési ház bérleti díjából 20.000.-Ft kedvezmény kerüljön megállapítására, mivel a rendezvény idején elektromos tűz keletkezett és ez a kellemetlenségeken túl, plusz költségeket is jelentett a bérlőnek (aggregátorok üzemeltetése).

Javasolja továbbá, hogy Kevert Sándor temetkezési vállalkozó esetében 1 esetben tekintsenek el a ravatalozó használati díj megfizetésétől, mert egy igen nehéz helyzetben lévő család elhunytjának temetésén így is tudtak a költségeken csökkenteni.

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: Szükséges a villamos hálózatot felülvizsgáltatni.

 

Hutóczki Péter polgármester: Szakember átnézte, a biztosítás miatt külön szakértő is fogja vizsgálni és már folyamatban van az áramelosztás újra tervezése.

 

A képviselő-testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

78/2012. (VII.13.) KT. Sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határozott, hogy Almási Ferenc, Fülöp, Arany J. u. 110. sz. alatti lakos által művelődési ház használatáért fizetendő bérleti díjból 20.000.-Ft kedvezményt biztosít az elektromos tűz által keletkezett károk enyhítésére.

Felkéri a polgármestert, hogy a kedvezmény érvényesítéséről gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

79/2012. (VII.13.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete úgy határozott, hogy Kevert Sándor 4267. Penészlek Petőfi S. u. 38. sz. alatti temetkezési vállalkozó által fizetendő ravatalozó használati díjának 1 alkalomra eső összegének megfizetése alól mentesíti.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a kedvezmény érvényesítéséről gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

5) EU Önerő alap pályázat

    Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester szóban ismerteti az előterjesztést:

A Képviselő Testület még 2009. évben döntött arról, hogy a külterületi árkok egy részének rendbe tételre pályázatot nyújt be az EMVA alapba. A pályázatot jogorvoslati eljárásokat követően 2012. évben tartotta az MVH támogatásra érdemesnek. A támogatási szerződés megkötéséhez azonban biztosítani kell az önerőt, melyet saját forrásból nem tudunk megvalósítani. Ehhez lehetőség van 6 /2012. (III.1.) BM. Rendelet alapján pályázatot benyújtani az EU önerő alapba. Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy döntsenek a pályázat benyújtásáról.

 

Furó Tiborné képviselő: Milyen a finanszírozás módja, van-e előlegigénylésre lehetőség?

 

Hutóczki Péter polgármester: A pályázat sajnos teljesen utófinanszírozott, meg kell előlegezni, ami nagy probléma egy ilyen nagyságrendű pályázatnál.

 

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

80/2012. (VII.13.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 2009. november 23-i ülésén hozott 332/2009. (XI.23.) KT. sz. határozat végrehajtása érdekében úgy döntött:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete a 34/2008. (III.27.) FVM. rendelet keretében Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból „Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítmények fejlesztése” jogcím kód: 6.130.01.01 elnevezésű pályázatra. A pályázat tárgya: Fülöpi-ér 16+550-28+550-ig csatorna felújítása.

 

Az önkormányzatok és a jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítése 2012. évi támogatásának rendjéről szóló 6/2012. (III.1.) BM. rendelet 4.§. (2) bekezdése alapján:

 

a) a pályázó megnevezése: Fülöp Község Önkormányzata (székhely: 4266. Fülöp, Arany J. u.  

    19.sz.)

b) a Képviselő testületi határozat száma 80/2012. (VII.13.) KT. sz. határozat tervezett

    fejlesztés:

 

    ca) címe: Fülöpi-ér 16+550-28+550-ig csatorna felújítása.

    cb.) Összköltség: 39.322.625.-Ft

    cc.) pénzügyi ütemezés és

    cd.) pénzügyi források összetétele és azok éves ütemezése

 

   

Időszak

Tevékenység

EU támogatás (Ft)

BM Önerő Alap (Ft)

 Hitel (Ft.)

 

Összköltség(Ft)

2012. II. félév

projekt előkészítés

  2.205.000.-

   567.000.-

   378.000.-

   3.150.000.-

2013. I. félév

kivitelezés (építési és projekt megvalósítás)

25.320.838.-

6.511.072.-

4.340.715.-

36.172.625.-

Összesen

 

27.525.838.-

7.078.072.-

4.718.715.-

39.322.625.-

 

 

  

a) sajátforrás biztosításának módja: hitelfelvétel

 

Megbízza a polgármestert, hogy a pályázat elkészítéséről és benyújtásáról gondoskodjon.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2012. július 15.

 

Hutóczki Péter polgármester megköszöni a Képviselő Testület munkáját, az ülést 9,45-kor  bezárja.

 

 

Kmf.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                           /:Kissné Terdik Erzsébet:/

  polgármester                                                                                               jegyző

 

 

      /:Czigle Attila:/                                                                         /:Furó Tiborné:/

       jkv. hitelesítő                                                                                      jkv. hitelesítő

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél