JEGYZŐKÖNYV

6-14/2012.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

2012. június 28-án 9,00 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott  rendeletek

-

Hozott határozatok:

 

72/2012. (VI.28.) KT. sz. határozat:Lendület Egyesület  CSANA pályázatához támogató

                                                              nyilatkozat

73/2012. (VI.28.) Kt. sz. határozat: Lendület Egyesület  CSANA pályázatához Művelődési

                                                            Ház bérbeadására szándéknyilatkozat

74/2012. (VI. 28.) Kt. sz. határozat: Vízi közmű üzemeltetésére vonatkozó

  szándéknyilatkozat

75/2012. (VI.28.) Kt. sz. határozat:  Szándéknyilatkozat  közös önkormányzati hivatal

                                                             létrehozásának előkészítésére

                                                          

                       

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testületének 2012. június 28-án de. 9,00 órakor megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

 

Hutóczki Imre és Czigle Attila távolléte igazolt.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő Testületet, az önkormányzat jegyzőjét.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Sándor László képviselőt és Mikáczó László Ferenc alpolgármestert.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő testületi ülés napirendjére és a Képviselő Testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a)      Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Sándor László képviselőt és Mikáczó László Ferenc

      alpolgármestert.   

b)      Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

Napirend:

 

1)  Lendület Egyesület CSANA pályázatához támogató nyilatkozat

     Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

2)  A vízi közmű szolgáltatási szerződés megtárgyalása

     Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

3)  Közös önkormányzati hivatal létrehozására szándéknyilatkozat

     Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

 

1) Lendület Egyesület CSANA pályázatához támogató nyilatkozat

    Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester az előterjesztést ismerteti: A Lendület egyesület (4262. Nyíracsád Petőfi tér 8. sz.) megkereséssel fordult az önkormányzatunkhoz, hogy pályázatot kívánnak benyújtani családi napközi üzemeltetésére és Fülöp Község területére is szívesen kiterjesztenék szolgáltatásukat igény estén. Ehhez azonban szükséges, hogy már a pályázat benyújtásakor rendelkezzenek támogatói nyilatkozattal, melyet javaslok megadni.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

 

72/2012. (VI. 28.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Lendület Egyesület (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) részére hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő

4266 Fülöp, Arany János u. 21. sz. alatt található, fülöpi 227 hrsz-on fekvő Művelődési Ház épületében, telephelyet létesítsen.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az egyesületet értesítse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

A képviselő-testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

 

 

73/2012. (VI. 28.) KT. sz. határozat:

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Lendület Egyesület (4262 Nyíracsád, Petőfi tér 8. sz.) részére hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 4266. Fülöp, Arany János u. 21. sz. alatt található, fülöpi 227 hrsz-on fekvő művelődési ház épületében

telephelyet létesítsen. A TÁMOP keretében benyújtandó pályázati projekt megvalósításához

a Művelődési Ház helyiségeit 24 hónap időtartamra bruttó 75.000.-Ft/hó bérleti díj ellenében bérbe adja. Ugyanezen helyiségeket a fenntartási időszakban térítésmentesen biztosítja.

A projekt sikeres megvalósításához 1 fő munkavállalót önerőből saját alkalmazottai közül biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az egyesületet értesítse.

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

2) A vízi közmű szolgáltatási szerződés megtárgyalása

    Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

 

Hutóczki Péter polgármester:

Jelenleg még mindig kiforratlan a vízmű üzemeltetők további működése, a vízi közmű szolgáltatásról szóló törvény jelenleg is módosítások alatt áll. Folyamatos egyeztetések zajlanak az szolgáltatók és az állam között. A közszolgáltatást azonban biztosítani kell, ezért szükséges, hogy az önkormányzat érvényes üzemeltetői szerződéssel rendelkezzen. Folyamatban van a vagyonértékelések elkészítése, hiszen a vagyont a törvény értelmében vissza kell adni a tulajdonosoknak. A döntésnek 2013. július 15-ig kell megszületnie.

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

 

 

74/2012. (VI.28.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a vízi közmű

üzemeltetésére vonatkozóan a Hajdú Bihari Önkormányzatok Zrt-vel kíván szerződést kötni, a folyamatban lévő törvénymódosítások értelmében. Felhatalmazza a polgármestert a tárgyalások lefolytatására és a Képviselő Testület ismételt döntését követően a szolgáltatási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

 

3) Közös önkormányzati hivatal létrehozására szándéknyilatkozat

    Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti az előterjesztést, kérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye?

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:

Mely települések jöhetnek még szóba a közös hivatal létrehozására Nyírábrány községen kívül?

 

Földháti István alpolgármester:

Szerinte a végeleges döntés meghozatalát megelőzően szükséges lenne lakossági fórumon a fülöpi embereket tájékoztatni.

 

Hutóczki Péter polgármester:

Nyírábrányon kívül Nyíracsád, Vámospércs, Nyírmártonfalva és Nyíradony jöhet még szóba választási lehetőségként a jogszabály szerint. Nyírábrány ellen régi rossz tapasztalatok szólnak, de ez egy más jellegű helyzet, hiszen az önkormányzat mindkét településen önálló marad, csak a kiszolgáló polgármesteri hivatal lenne közös.

A lakossági tájékoztatással teljesen egyet ért, akkor látja értelmét, ha már a jogszabályi háttér kirajzolódik a végrehajtást illetően, illetve a tárgyalás olyan fázisba kerül, amely alapján már konkrétumokról lehet beszélni a jövőbeni működést illetően.

 

A Képviselő Testület egyhangúan, egyidejű nyílt szavazással 5 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

 

 

75/2012. (VI.28.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX törvény 85. §. és 86.§. alapján kifejezi azon szándékát, hogy a törvény értelmében közös hivatal létrehozására irányuló tárgyalás kerüljön kezdeményezésre Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatával. Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges egyeztetéseket folytassák le.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Hutóczki Péter polgármester megköszöni a Képviselő Testület munkáját, az ülést 10.31-kor  bezárja.

 

 

 

Kmf.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                           /:Kissné Terdik Erzsébet:/

  polgármester                                                                                               jegyző

 

 

 

      /:Sándor László:/                                                                         /:Mikáczó László Ferenc:/

       jkv. hitelesítő                                                                                      jkv. hitelesítő

 

 

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél