JEGYZŐKÖNYV

6-13/2012.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

2012. június 4-én de. 11 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott  rendeletek:

-

Hozott határozatok:

71/2012. (VI. 04.) KT. sz. határozat:

 

          JEGYZŐKÖNYV

 

Készült:  A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testületének 2012. június 4.-én de. 11 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

 

Jelen vannak:  Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné, Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az önkormányzat jegyzőjét és megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Sándor László és Furó Tiborné képviselőket.

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Hutóczki Péter polgármester javaslatot tesz a meghívó napirendjeinek módosítására az alábbiak szerint:

 

1. Török István görög katolikus esperes temetéséhez hozzájárulás

    Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester

 

A Képviselő Testület a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

1. Török István görög katolikus esperes temetéséhez hozzájárulás

     Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester megkéri a jelenlévőket, hogy egy perces néma csenddel emlékezzenek meg Török István görög katolikus esperes emléke előtt.

Javasolja a Tisztelt Képviselő Testületnek, hogy az esperes úr temetési költségeinek viseléséhez ebben a nehéz helyzetükben 100.000 Ft támogatást biztosítsanak a család számára.

 

Bugyáné Szász Erzsébet:

Javaslom, hogy ne határozzuk meg konkrétan, hogy mire használhatják, hiszen egy pap temetése nem csak az átlagos szokásokkal, kiadásokkal jár, hiszen az egyházi szokások is befolyásolják.

 

Hutózki Péter:

Egyetértek a javaslattal és megállapítom:

 

A Képviselő Testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a folyószámla hitelkeret emelése mellett dönt és az alábbi határozatot hozza:

 

 

71/2012. (VI.04.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a néhai Török István görög katolikus esperes úr  temetési szertartásának költségeihez felesége, Török Istvánné (4266 Fülöp, Arany J. u. 13. sz.) részére 100.000 Ft támogatást biztosít. A támogatás fedezetét az önkormányzat 2012. évi költségvetésében biztosítja.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a támogatás átadásáról gondoskodjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester megköszöni a Képviselő Testület részvételét és a rendkívüli ülését 11:34 órakor bezárja.

 

 

Kmf.

 

 

                       /: Huróczki Péter :/                                        /: Kissné Tedik Erzsébet :/

         polgármester                                                            jegyző

 

 

                       /: Sándor László :/                                                /: Furó Tiborné :/

                        jkv. hitelesítő                                                      jkv. hitelesítő

 

 

 

   

 

 

2021. január 20., szerda
Köszöntjük Fábián, Sebestyén olvasóinkat!
Holnap Ágnes napja lesz.
Facebook
Hírlevél