JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2010. augusztus -17-én de 9 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

Alkotott rendeletek:

8/2010. (VIII.17.)KT. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi

költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) KT számú rendelet módosításáról

9/2010. (VIII. 17. ) KT. sz. rendelet a hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendeletének módosításáról

10/2010.(VII. 17..) KT. sz. rendelete a Fülöp Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2006.(IX.18.) Kt. sz. rendeletének módosításáról

Hozott határozatok:

185/2010.: Jelen ülés napirendjének elfogadása.

186/2010.: A 3/2010 (II.15.) KT számú rendelet alapját képező bevételi és kiadási előirányzat módosításának elfogadása

187/2010. .: Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz

188/2010.: Helyi választási bizottság megalakításának elnapolása.

189/2010.: Művelődési ház kampánycélra való biztosítása

190-226/2010. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása.

Fülöp Község Polgármesterétől

4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

 

 

M E G H Í V Ó

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. augusztus 17-én de. 9. órakor rendkívüli ülést tart a Művelődési Házban, melyre tisztelettel meghívom.

 

Napirend:

1., Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) Kt. sz. rendelet módosítása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

2., A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. ((XII.16.) Kt. sz. Önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

3., Csatlakozási nyilatkozat elfogadása a 2011. évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

4., A helyi építési szabályzat módosítása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

5., A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző.

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlen számítok.

Fülöp, 2010. augusztus 12..

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/

polgármester

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010, augusztus 17-én de. 9,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

 

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia , Czigle József, Czuper Árpádné, Hegedüs Lászlóné, Hutóczki Péter, Lekkáné Nyíri Franciska Sándor Jánosné, Nagy Béla képviselők, Kissné Terdik Erzsébet jegyző.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, megállapítja, hogy az ülés határozat képes, javasolja meghívó szerinti napirendre.

 

Lekkáné Nyíri Franciska javasolja a testületnek, hogy vegyék napirendre

 • a gazdasági társasággal kapcsolatos aktuális kérdések megtárgyalását, illetve a z

 • önkormányzati választással kapcsolatos aktuális kérdések megtárgyalását.

 

Czigle József javasolja, a falunapra költött pénzekkel való elszámolást.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Czigle József képviselő írásos beadványban kérte, hogy tételesen számoljak el a falunapra kapott felajánlásokkal és a teljes felhasználással. A beadvány beadásától számított 15 napon belül írásban fogok válaszolni, de nem csak neki, hanem minden képviselőnek meg fogom küldeni az elszámolást. Ezért nem tartom szükségesnek ezt a témát itt is tárgyalni.

A Lekkáné Nyíri Franciska által javasolt napirendek tárgyalását szavazásra bocsájtja.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

185/2010. (VII.17) Kt. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg.

 

1., Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) Kt. sz. rendelet módosítása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

2., A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. ((XII.16.) Kt. sz. Önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

3., Csatlakozási nyilatkozat elfogadása a 2011. évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

4., A helyi építési szabályzat módosítása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

5., A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző.

 

6., a gazdasági társasággal kapcsolatos aktuális kérdések megtárgyalását,

7., önkormányzati választással kapcsolatos aktuális kérdések megtárgyalását.

8./ Zárt ülés lakásfenntartási kérelmek tárgyalása

Felelős: ……………

Határidő: ………….

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Lekkáné Nyíri Franciska és Nagy Béla képviselőket. . Az érintetteket megkérdezi a jelölés elfogadásáról. Megállapítja, hogy mindkét képviselő elfogadta a jelölést, kéri a képviselő-testületet szavazzanak. Megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangú szavazattal megválasztja Lekkáné Nyíri Franciska és Nagy Béla képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőnek.

 

1., Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) Kt. sz. rendelet módosítása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

Kérdések, hozzászólások:

 

Sándor Jánosné: A bevételek módosítása táblázatban szerepel két pályázati támogatás az egyik az esélyegyenlőségi támogatás, a másik Integrációs felkészítés, ahol elég nagy összegek szerepelnek, kik részesedtek ebből és konkrétan mit takar a két pályázat.

 

Éliás Csabáné: Mindkét pályázatot az iskola nyújtotta be. Az esélyegyenlőségi támogatás a pedagógusok anyagi támogatását szolgálja a Integrációs felkészítés című pályázat a 3H-s gyerekek képzésére, felzárkóztatására használható fel. Pl. szaktanácsadó szolgálat igénybevétele, annak költségei, vagy a gyerekek kulturális rendezvényen való részvételének biztosítása, részvételi díj, útiköltség, stb. vagy pld. Tanulóbarát osztálytermek kialakítása. Ebből a pályázatból bérjellegű kiadásra nem lehet felhasználni, de ebből a pályázati pénzből biztosítottuk a versenyeken való részvételt, útiköltség, nevezési díja, szállás, ellátás, stb. A pályázaton elnyert összegeket, csak a pályázatban meghatározott dolgokra lehet felhasználni. Természetesen ezeket a pályázatok nem csak az iskolánál, hanem az óvodánál egyaránt felhasználhatók.

 

Az esélyegyenlőségi támogatás normatív módon meg van határozva, mennyi a bér és mennyi a járulék.

 

Czuper Árpádné: Mit takar a KEOP pályázat, mit jelent az útravaló ösztöndíj kifejezés? Kik kapják, , kik a mentorok, milyen munkát végeznek.

Mi az a Merlin pályázat erről sem kaptunk tájékoztatását? Hol van kimutatva a pedagógus és az önkormányzati kirándulás?

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A KEOP pályázat az óvoda napkollektor telepítésére vonatkozó pályázatot takarja, erről többszörösen is tájékoztatva lett a testület, mint már tudjátok, ez a pályázat 100 %-ban megvalósult.

 

Éliás Csabáné: Az útravaló pályázat szintén egy iskolai pályázat. 7. 8. Osztályos gyerekek vesznek részt benni. A gyerekek választanak maguknak mentort. Azok a gyerekek akik halmozottan hátrányos helyzetűek. Őket nevezzük 3 H-oknak. A gyermek a kiválasztott mentorral együtt nyújtja be a pályázatot. Adatvédelmi okok miatt nem sorolhatom fel, hogy kik ezek a gyerekek és a mentorok, ha erre van lehetőség, akkor a későbbiekben megteszem.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A Merlin pályázat egy 2009. Évi UMVPpályázat, amit a falunap rendezésére nyertünk, az utófinanszírozás miatt 2010-ben kaptuk meg az elnyert összeget, de 2009-ben a falunapra az már el lett költve.

 

Czigle József: Miből lett finanszírozva az önkormányzati kirándulás, kérem bemutatni a számlákat a romániai kirándulásról.

Mit takar a szolgalmi jog bejegyzés?

Mennyi ÖNHIKI támogatást kapott önkormányzatunk?

 

Papp Károly: Engem miért nem vittek kirándulni?

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Az önkormányzati kirándulást mindenki saját maga fizette nem önkormányzati pénzből lett fizetve. Egy részét eddig én fizettem a saját pénzemből.

A romániai kiránduláson az idősklub vett részt, Őket meghívták még tavasszal, a meghívásnak tettek eleget.

 

A szolgalmi jog bejegyzés: a Petro-Hugária Kft szolgalmi jogot jegyeztetett be az igénybe vett területre ebből az önkormányzatnak jelentős bevétele keletkezett. Mindenkinek kifizette a rá eső részt nemcsak az önkormányzatnak, hanem magán személyeknek is.

 

Kiss Lászlóné: 3,1 millió forint támogatást kaptunk az ÖNHIKI pályázatra, melyet a jogszabályi előírások szerint készítettünk el.

 

Hegedűs Lászlóné: Mikor csinálják meg a kápolna felőli utat, az ígéret ellenére még mindig nem lett megcsinálva.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Palánkay Bélát fel fogjuk hívni, záros határidőn belülre ígérte.

 

Lugosiné Illés Margit: Tasó László OGY. Képviselőtől tudom, hogy az ÖNHIKI pályázat nem volt jó azért kaptunk ilyen keveset. A kampány során elhangzott, hogy az önkormányzat a 24. Órában van, , ha ez így van akkor kérem rá a magyarázatot.

 

Hutóczki Péter: Tőlem hangzott el a 24. Órában vagyunk kifejezés, egész más szövegkörnyezetben és nem a pénzügyi helyzetre vonatkozóan hangzott el. 16 éve vagyok képviselője a falunak és azt látom, hogy egyre nehezebb a pénzügyi helyzet. Ha ezt az évet is ki tudjuk vinni hitel nélkül akkor az még nagyobb eredmény lesz mint eddig volt. A település megmentéséért mindent meg kell tenni, de nem csak pénzügyi, költségvetési vonatkozásban.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Az ÖNHIKI támogatás sajnos egyre kevesebb. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy hitel nélkül átvészeljük ezt az évet és, azt azonban tudni kell, hogy az iskolai pályázatok nélkül ez nem lett vés nem lenne lehetséges. Ezért mindenképp köszönet jár az iskola vezetésének.

 

Czigle József: Nem látom a polgármester intézkedéseit a megszorításokra. Azt látjuk, hogy a gyermeklétszám csökkent, azt viszont nem, hogy a pedagógus létszám is csökkent volna.

 

Éliás Csabáné: A gyermeklétszám valóban csökkent. Olyan határozat nem született a képviselőtestülettől, hogy küldjek el bárkit is. A pedagógus létszám viszont csökkent. Két álláshelynyi megtakarításunk van. A nyugdíjba vonuló helyett és a gyes-en lévő pedagógus helyett sem vettünk fel új pedagógusokat.

 

Papp Károly: Hogy lett kiválasztva az alkalmazott pedagógus?

 

Éliás Csabáné: Közcélú foglalkoztatottként.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Az a célunk, hogy minél több embert tudjunk beforgatni, minél több ember kapjon ellátást.

 

Most ismét van lehetőség 8 fő foglalkoztatására közhasznú munkavégzés keretében.

 

Lugosiné Illés Margit: Erre a témára a zárt ülésen térjünk vissza, javasolja,hogy a rotálódásra feltétlen figyeljenek oda.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Sajnos a képzetlenekkel és a nőkkel van a legtöbb gondunk. Nagyon sokan hozzák az orvosi igazolást, hogy ilyen és olyan munkát nem végezhetnek mert különböző egészségügyi problémákkal küzdenek. Azokkal szinte nem tudunk mit csináltatni. Azonban az ő foglalkoztatásukat is meg kell oldani, és ez nagyon nehéz dolog.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: a 13-20. pontig, kereset kiegészítés mit takar.

 

Kis László: A köztisztviselők és közalkalmazottak kereset kiegészítése, melyet a törvény ír elő, és év elején kapták meg.

 

Czigle József: az utazási költség hol van?

 

Kis Lászlóné: Az eredeti költségvetés tartalmazza.

 

A kérdésekre adott válaszokat a képviselőtestület elfogadja és egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag megalkotja az alábbi rendeletet és meghozza az alábbi határozatot.

 

FÜLÖ P Községi

Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2010. (VIII.17.)KT. számú rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) KT számú rendelet

módosításáról

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 10 § (1) bekezdés d, pontjában biztosított hatásköre alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

 

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2010. évi költségvetése

1. §

 1. A Rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. §

 

A Rendelet 3. §. Helyébe a következő rendelkezés lép

A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2010. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 387.857 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 387.857 ezer forintban állapítja meg.”

 

3. §

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2010. (II.15.) KT. számú rendelet 3 §. és 10 számú melléklete.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:./

polgármester jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve:

 

Fülöp, 2010. augusztus 17.

 

Kissné Terdik Erzsébet

jegyző

 

 

1. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2010. (VIII.17.)KT. számú rendelet tervezetéhez

Fülöp Községi Önkormányzat 2010. évi pénzforgalma

 

 

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

 

 

Személyi juttatás

 

 

Munkaadót terhelő járulékok

 

 

Dologi kiadások

 

 

Működési célú pénzeszk.átad.

 

 

Tartalék

 

 

Társ.és szoc.pol.juttatás

 

 

Beruházások

Eredeti ei

 

120.415

 

 

28.523

 

 

94.703

 

 

10.086

 

 

300

 

 

7.645

 

 

12.548

Mód. Ei.

 

137.144

 

 

34.847

 

 

99.805

 

 

11.698

 

 

300

 

 

50.711

 

 

53.352

 

 

Alaptev.bevétele

 

Helyi adók:

 • kommunális adó

 • iparűzési adó

 • mezőőri jár.

 • bírság, pótlék

 • talajterhelési díj

 

SZJA + kieg.

 

Gépjárműadó

 

Normatív állami hozzájárulás

 

Működési célra átvett pénzeszk.

 

Osztalék és hozam

 

Forráshiány

Eredeti ei.

 

21.035

 

 

1.200

2.500

600

200

50

 

66.615

 

6.000

 

85.574

 

42.740

 

300

 

47.403

 

Mód. ei.

 

23.062

 

 

1.200

2.500

600

200

50

 

66.616

 

6.000

 

144.324

 

86.588

 

300

 

56.417

Kiadások összesen:

274.217

387.857

Bevételek összesen:

274.217

387.857

 

 

186/2010 (VIII.17.) KT sz. Határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete

3/2010 (II.15.) KT számú rendelet alapját képező bevételi és kiadási előirányzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el

 

BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

Megnevezés

Szakfeladat

Főkönyvi számla

Összeg

MÁK körből származó bevételek módosítása

 1. Időskorúak jár.

841901

943122

745.116

 1. Rendszeres szoc.segély

841901

943121

2.756.315

 1. Közcélú

841901

94312

12.624.407

 1. Ápolási díj

841901

943124

7.607.717

 1. RÁT

841901

9431211

10.895.648

 1. Keresetkieg.

841901

9441

5.494.518

 1. Lakásfenntartási támogatás

841901

943123

10.334.340

 1. Közmű

841901

94719

125.150

 1. Esélyegyenlőségi t.

841901

9441

1.626.189

 1. Integrációs felkészítés

841901

9441

3.897.376

 1. Gyermekétkeztetés

841901

9441

1.478.520

 1. Óvodáztatási támogatás

841901

9441

190.000

Összesen:

57.775.326

 

Saját hatáskörből származó bevételek módosítása

 1. KEOP pályázat

851011

4651121

1.649.900

 1. Iskolai pályázat

852021

471113

220.000

 1. Útravaló ösztöndíj

852021

464121

1.865.000

 1. Országgyűlési képviselő v.

841114

46411

597.533

 1. Önkormányzati k.v.

841115

46411

66.276

 1. Merlin

841403

91219

919131

500.000

125.000

 1. Viharkár

841403

91219

217.200

 1. Szolgalmi jog bejegyzés

841403

91219

919131

772.380

193.095

 1. Kieg.gyermekvédelmi tám.

882118

46411

75.240

 1. Közlekedési támogatás

882125

46411

1.450.000

Összesen:

7.821.624

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

65.596.950

 

KIADÁSOK MÓDOSÍTÁSA

Megnevezés

Szakfeladat

Főkönyvi számla

Összeg

 1. Idősek járadéka

882112

583113

745.116

 1. Rendszeres szoc.segély

882111

5831111

2.756.315

 1. Ápolási díj

882115

5831161

583111

5.718.015

1.437.350

 1. Ápolási díj és nyugdíjjár.

882116

5831162

53111

364.800

87.552

 1. RÁT

882111

5831121

10.895.648

 1. Lakásfenntartási támogatás

882113

5831141

10.334.340

 1. Közcélú foglalkoztatottak alapilletménye, nyugdíjjáruléka, természetbeni járuléka, pénzbeni járuléka munkaadói járuléka

890441

511115

53111

531121

531122

531123

9.940.478

2.385.714

149.107

49.703

99.405

 1. Közmű

841126

382143

125.150

 1. Kieg. gyermekvédelmi tám.

882118

5831182

75.240

 1. Közlekedési tám.

882125

5831193

1.540.000

 1. Óvodáztatási tám.

882119

5831184

190.000

 1. Gyermekétkezt.

889921

583119

561211

1.182.816

295.704

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni jár.

Pénzbeni jár.

Munkaerőpiaci jár.

841126

512172/721

53111/721

531121/721

531122/721

831123/721

705.485

169.200

10.575

3.525

7.050

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni jár.

Pénzbeni jár.

Munkaerőpiaci jár.

562912

512172/721

53111/721

531121/721

531122/721

831123/721

423.400

101.616

6.351

2.117

4.234

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni jár.

Pénzbeni jár.

Munkaerőpiaci jár.

562913

512172/721

53111/721

531121/721

531122/721

831123/721

313.638

75.273

4.704

1.568

3.137

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni jár.

Pénzbeni jár.

Munkaerőpiaci jár.

851011

512172/721

53111/721

531121/721

531122/721

831123/721

370.000

88.800

5.550

1.850

3.700

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni jár.

Pénzbeni jár.

Munkaerőpiaci jár.

852011

512172/721

53111/721

531121/721

531122/721

831123/721

1.084.454

260.268

16.266

542

1.084

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni jár.

Pénzbeni jár.

Munkaerőpiaci jár.

852012

512172/721

53111/721

531121/721

531122/721

831123/721

196.000

47.040

2.940

980

1.960

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni jár.

Pénzbeni jár.

Munkaerőpiaci jár.

855911

512172/721

53111/721

531121/721

531122/721

831123/721

350.000

84.000

5.250

1.750

3.500

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni jár.

Pénzbeni jár.

Munkaerőpiaci jár.

869041

512172/721

53111/721

531121/721

531122/721

831123/721

102.000

24.480

1.530

510

1.020

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni jár.

Pénzbeni jár.

Munkaerőpiaci jár.

889928

512172/721

53111/721

531121/721

531122/721

831123/721

102.000

24.480

1.530

510

1.020

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni jár.

Pénzbeni jár.

Munkaerőpiaci jár.

910502

512172/721

53111/721

531121/721

531122/721

831123/721

574.000

137.760

8.610

2.870

5.740

 1. Keresetkieg.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni jár.

Pénzbeni jár.

Munkaerőpiaci jár.

841403

512172/721

53111/721

531121/721

531122/721

831123/721

105.415

40.176

1.530

510

1.020

 1. Könyv

Készlet b.

Szállítás.

Nyomtatvány

ÁFA

851011

54411/721

54913/721

54213/721

8431/721

561111/721

100.000

250.000

150.000

77.680

108.489

 1. Könyv

Készlet b.

Szállítás.

Nyomtatvány

 1. ÁFA

852021

54411/721

54913/721

54213/721

8431/721

561111/721

100.000

322.000

130.000

200.000

188.020

 1. Integrációs, egyéb m.v.kapcs.j.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni jár.

Pénzbeni jár.

Munkaerőpiaci jár.

851011

512192/721

53111/721

531121/721

531122/721

831123/721

767.200

184.128

11.508

3.836

7.672

 1. Integrációs, egyéb m.v.kapcs.j.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni jár.

Pénzbeni jár.

Munkaerőpiaci jár.

852011

512192/721

53111/721

531121/721

531122/721

831123/721

950.000

228.000

14.250

4.750

9.500

 1. Integrációs, egyéb m.v.kapcs.j.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni jár.

Pénzbeni jár.

Munkaerőpiaci jár.

852012

512192/721

53111/721

531121/721

531122/721

831123/721

301.600

72.384

4.524

1.508

3.016

 1. Integrációs, egyéb m.v.kapcs.j.

Nyugdíjjárulék

Természetbeni jár.

Pénzbeni jár.

Munkaerőpiaci jár.

852021

512192/721

53111/721

531121/721

531122/721

831123/721

1.050.000

252.000

15.750

5.250

10.500

 1. KEOP pályázat

851011

12631

18111

1.319.920

329.980

 1. Útravaló p.

852021

58825/721

1.865.000

 1. Országgyűlési képviselő v. megbízási díj és járulékai nyomtatvány

Készlet beszerzés

Üzemeltetési, fenntart.kiad.

841114

52211

53111

5431

54913

55219

376.898

104.591

37.093

57.456

21.495

 1. Helyi kisebbségi v. megbízási díj és nyugdíjjáruléka

841115

52211

53111

52.186

14.090

 1. Iskolai pályázat üzemeltetési f.k. nyomtatvány és ÁFA

852021

55219

5431

561111

120.000

24.000

6.000

 1. Határon túli kapcs.p. készletb., nyomtatvány és ÁFA

852021

54913

55213

561111

40.000

16.000

14.000

 1. üzemeltetési fenntarat.kiadás

áramdíj,

gázdíj

ÁFA

841403

55219

55215

55214

561111

500.000

500.000

446.140

361.535

KIADÁSOK ÖSSZESEN

65.596.950

 

 

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet

Kis Lászlóné

 

Határidő: folyamatos

 

2., A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. ((XII.16.) Kt. sz. Önkormányzati rendeletének módosítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag megalkotja az alábbi rendeletet.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2010. (VIII. 17. ) KT. sz. rendelet

a hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. §. f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII. 16. ) KT. sz. rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.

 

2.§.

 

(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és 2010. december 31. napjával hatályát veszti

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egy időben a 31/2009. (XI.15.) KT. sz. rendelet hatályát veszti.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2010. Július 17.

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

3.  Csatlakozási nyilatkozat elfogadása a 2011. évi Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

Czuper Árpádné: Legyen meghirdetve a Bursa pályázati lehetőség.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Minden évben meg van hirdetve. A pályázat nyilvános.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

 

187/2010. (VIII. 17.) KT. Határozati javaslat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete

a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III. 26.)

Korm. rendeletnek megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést

hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási

hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.

Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási

Tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának Általános Szerződési

Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása,

elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési feltételekben

foglalt szerint jár el.

Felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot a megadott határidőig

juttassa vissza az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságához.

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2011. szeptember 30.

 

 

 

4., A helyi építési szabályzat módosítása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag megalkotja az alábbi rendeletet.

 

 

Fülöp Község Önkormányzati Képviselő-testületének

11/2010.(VII. 17.) KT. sz. rendelete

a Fülöp Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2006.(IX.18.) Kt. sz. rendeletének módosításáról

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 7. §. (3) bekezdése c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 6. §. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. §. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró

 

Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész,

Miskolci Bányakapitányság

Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala Debreceni Igazgatóság

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Vízügyi Felügyelőség

ÁNTSZ Balmazújvárosi-, Derecske-Létavértesi,- Hajdúhadházi Kistérségi Intézete

Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-Alföldi Iroda

TIGÁZ Zrt. Földgázelosztás Területi Egysége

Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.

Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság

HB Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megelőzési Osztály

EON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.

Hajdú-Bihar Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat

HM Honvéd Vezérkar Hadműveleti és Kiképzési Csoportfőnöksége

Hajdú-Bihar megyei Földhivatal,

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 9. §. (6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész,

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 2. §. (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Vámospércs Város Önkormányzatának jegyzője, mint elsőfokú építésügyi hatóság, véleményének kikérésével

 

a mezőgazdasági övezetek helyi telekalakítási szabályainak rugalmasabbá tétele, az országos keretszabályok adta lehetőségek jobb kihasználása érdekében a Fülöp Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2006.(IX.18.) Kt. sz. rendeletének /továbbiakban: HÉSZ/ módosítására az alábbi rendeletet alkotja meg.

 

 

1.§.

 

A Hész 27. §. (4) bekezdése hatályát veszti.

 

 

2. §.

 

Ezen rendelet 2010. VII. 17.napján lép hatályba. Előírásait hatályba lépést követően indított engedélyezési eljárásokban kell alkalmazni.

 

 

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet Kissné Terdik Erzsébet

polgármester jegyző

 

Záradék:

Kihirdetve: 2010. VII.17. Kissné Terdik Erzsébet

Jegyző

 

5., A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző.

 

Lusiné Illés Margit: Kissné Terdik Erzsébet helyett is kell másik irodavezető.

Lekkáné Nyíri Franciska: Miért most kaptuk meg ezt az előterjesztést, ha nem értünk vele egyet legyen lehetőségünk másokat is javasolni.

Pozsgay Ferencné: A bizottságba csak helyi születésű embereket kell betenni, nem idegeneket.

Lekkáné Nyíri Franciska: Én például javasolnám Pozsgay Ferencnét a helyi választási Bizottságba.

Pozsgay Ferencné: Én nem vállalom, de köszönöm, hogy rám gondoltál. Elmondja,hogy nem tartja helyesnek,hogy egy családból többen is benne vannak a bizottságokba, és feltétlenül legyenek fülöpi születésűek.

 

Papp Károly : Ki kell kérni a másik oldal véleményét is. Mi van az okirat hamisítással, történt e ebben lépés és mi.

Czigle József: Erről most nem dönthetünk, a Bánházán nem lehet törvénysértő ember.

 

Kissné Terdik Erzsébet: A szavazatszámláló bizottság megválasztása majd csak szeptember 3-a után lesz esedékes, akkor már látni lehet, hogy hol vannak összeférhetetlenségek.

 

Czuper Árpádné: akkor nincs értelme helyi választási bizottságot sem választani, mert ott is lehet összeférhetetlenség.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: A helyi Választási Bizottságot 22-ig legkésőbb meg kell választani, ők dolgoznak az ajánlások feldolgozásánál, a bizottság működése nélkül nincs jelöltajánlás.

 

Hutóczki Péter: A törvények maximális betartása mellett kell a munkát végezni. A törvénytelenségnek még a gyanúja sem merülhet fel.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: 2010. Augusztus 22-ig meg kell választani a helyi választási bizottságot, javasolja, hogy 29-én üljön össze a testület és tárgyalja újra az előterjesztést. 27-én délután 4 óráig tegyék meg a képviselők a javaslataikat, hogy a jelölteket nyilatkoztatni tudjuk és 29-én tárgyalják újra a bizottság megválasztását.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester nem javasolja a téma elhalasztását. Kéri a szavazást az előterjesztésre.

 

188/2010. (VIII.17.) KT. Sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestület

5 igen és 5 nem szavazati arányban nem fogadja

el az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a

helyi Választási bizottság megalakítására.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester javasolja, hogy meghívó nélkül 2010. Augusztus 19-én 9 órától tárgyalja újra a testület a helyi választási bizottság megválasztását a javaslatokat az előkészítéshez 2010. Augusztus 17-én du. 16 óráig tegyék meg a képviselők.

 

Hortobágyi Szoboszlai Szilvia: Ha ez probléma, akkor csak helyi születésűeket kell javasolni.

 

Czigle József: A személyi igazolványban nincs benne, hogy ki mióta lakik itt.

 

6., a gazdasági társasággal kapcsolatos aktuális kérdések megtárgyalását.

 

Bugyáné Szász Erzsébet. Azt javaslom, hogy az augusztus végi ülésen tárgyaljunk a gazdasági társaság kérdéséről. Akkorra az ügyvezető számoljon be a gazdasági helyzetről.

 

Czigle József: Ha most nincs pénze akkor az önkormányzat hitelezzen a gazdasági társaság részére, hogy működni tudjon. Javasolja továbbá, hogy a tiszteletdíjból felajánlott 30 %-ot bocsássa a testület a gt. részére működésre.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: A képviselőtestület nem felajánlotta a tiszteletdíjának 30 %-át, hanem csökkentette a tiszteletdíjat 30 %-al. Mindenütt csökkentettük a költségeket, pl. étkezési hozzájárulás megvonása stb.

 

Hutóczki Péter: Nem kell a gazdasági társasághelyzetét túl dramatizálni. Jönnek a bevételek az értékesítésből, abból a kifizetetlen számlákat lehet rendezni. A halasztott fizetési lehetőség él. Én magam beszéltem a Zöld-Ker -Tész vezetőjével. Úgy gondolom, hogy nem lehet probléma. Javasolja, hogy a gt. vezetője a 19-i ülésre hozza a tájékoztatóját és akkor tárgyalja a témát a testület.

 

A gazdasági társasággal kapcsolatos aktuális kérdések megtárgyalását a képviselőtestület augusztus 19-én tárgyalja újra.

 

7., önkormányzati választással kapcsolatos aktuális kérdések megtárgyalását.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: 20 évvel ezelőtt nem volt tiszteletdíj,, nem volt gáz, telefon, én akkor a legfiatalabb képviselő voltam. Ne kampányoljon senki azzal, hogy mi valósult meg a faluban 20 év alatt. Egyébként a Petőfi utcán nincs járda, csak út. Engedjük meg az embereknek, hogy mindenki saját elhatározásából és saját akaratából döntsön, polgármester asszony ne befolyásoljon senkit.

 

A falunappal kapcsolatban elmondja, hogy aktívan csak két képviselő vett részt, ez szomorú dolog. Azért vagyunk képviselők,hogy a falut szolgáljuk.

 

Czigle József: hozzászólását Hutóczki Péter képviselőhöz intézi: A falu megosztása nem a politikai pártok miatt történt, hanem miattatok, ha bármi atrocitás történik neked kell vállalni a felelősséget.

 

Bugyáné Szász Erzsébetéhez intézi következő mondatát: Ne csak Péter mellett kampányoljon, hanem mindenki mellett.

 

Hutóczki Péter: A település békéje többet ér mindennél az a legfontosabb.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Mindenkinek szuverén joga eldönteni, hogy kivel kampányol, vallás és politikai hovatartozás nélkül kell kampányolni. Majd a lakosság eldönti, hogy kire akar szavazni.

 

Megköszöni a segítséget azoknak akik segítettek a falunap lebonyolításában. Elmondja, hogy elvárta volna, hogy minden képviselő részt vegyen a falunap lebonyolításában.

 

Czigle József: Azért nem megyek oda, hogy a sleppet etessük, egyébként a hangos bemondóba nem lett bemondva, hogy a falu lakosságát is megvendégelik.

 

Czuper Árpádné: Én magam is kivettem a részem a munkából. A képviselők nem tudtak róla, hogy a falunak is lesz főzve.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: Én mondtam neked is és Lugosiné Illés Margitnak is, hogy a NYÍRERDŐ-től (Guthi erdészet) pénteken kaptunk vadhúst és polgármester asszony úgy döntött, , hogy ezt a húst is fel kell használni a falunapon és a lakosság részére még kell főzni.

 

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Este 6 óráig osztottuk az ételt, és Lugosiné Is tudott róla.

 

Czigle József: Megkérdezi, hogy a jelzőrendszeres készülékekkel mi a helyzet? Az édesapja élete perceken múlott a hibás készülék miatt. Ellenőrizni kell a készülékeket.

 

Megkérdezi, hogy - hogy áll a vízmű ügye.

 

Bugyáné Szász Erzsébet:

 

 • A vízművel kapcsolatban :A stratégiai terv elfogadásának szeptember 30 - a határideje, még nem kaptunk róla semmit.

 • A jelzőrendszeres készülékek nem hozzánk tartoznak, hanem Vámospércshez, ettől függetlenül telefonon beszéltünk a központtal, hogy minél előbb javíttassák meg a készülékeket. Sajnos maga a jelzőrendszer sem úgy működik, ahogy kellene működnie. De ez nem csak Fülöpre jellemző, hanem a többi településre is.

Hutóczki Péter: Nyomást kell gyakorolni a karbantartó cégre, hogy ilyen ne forduljon elő többé, hogy a készülék hibás és az csak akkor derül ki, amikor szükség van rá. A működőképességet gyakrabban kell ellenőrizni.

 

Lugosiné Illés Margit: Felhívja a figyelmet a választási törvény feltétlen betartására. Az önkormányzat hivatalában nem lehet kampányolni.

 

Éliás Csabáné: Augusztus 31-ig tart a TÁMOP időszaka: tehát eddig az időpontig meg kell tárgyalni az iskola SZMSZ-ének módosítását. Át kell dolgozni, ki kell egészíteni ezért szükséges még augusztusban egy ülést tartani.

 

A képviselőtestületi ülésen megjelent vendégek szót kérnek.

 

A képviselőtestület megadja a szót a megjelenteknek.

 

Pozsgay Ferencné: személyes sérelmeit sorolja az édesanyja temetése miatt. Megkéri a polgármestert, hogy ne kampányoljon Hutóczki Péter helyett, mert ő ezt megalázónak tartja.

 

Papp Károly: Hutóczki Pétertől megkérdezi, hogy ismeri e a tízparancsolatot, ha ismeri akkor arra kéri, hogy tartsa is be, mutasson példát az embereknek.

 

Czigle József: Nem szeretné, ha közpénzek mennének el a kampányra.

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Javasolja a képviselőtestületnek, hogy minden kampányoló szervezet részére egy alkalommal biztosítsák a művelődési házat ingyen és térítésmentesen, a további alkalmakkor pedig az érvényes bérleti díjakat alkalmazzák.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

189/2010. (VII. 17.) KT Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Az önkormányzati választásokra a művelődési házat egy alkalommal

ingyen és térítésmentesen biztosítja kampánygyűlés céljára.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: folyamatos. 2010. Október 2.

 

A képviselőtestület a további munkáját zárt ülésen folytatja.

 

Kmf.

 

Bugyáné Szász Erzsébet Kissné Terdik Erzsébet

Polgármester jegyző

 

 

Lekkáné Nyíri Franciska                                                       Nagy Béla

Jkv. Hitelesítő                                                                       Jkv. Hitelesítő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2024. június 14., péntek
Köszöntjük Vazul olvasóinkat!
Holnap Jolán, Vid napja lesz.
Facebook
Hírlevél