JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2010. MÁJUS 7-ÉN DE. 9. ÓRAKOR

TARTOTT

KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

Alkotott rendelet:

--------

 

Hozott határozatok:

 

 

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 7-én du. 18,00 órakor megtartott közmeghallgatásról.

 

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Czigle József, Czuper Árpádné, Lekkáné Nyíri Franciska, Hegedűs Lászlóné, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia, Nagy Béla képviselők,Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Dr. Kozma János, Dr. Tas Attila, Piránszki Ferenc meghívott vendégek, valamint a mellékelt jelenléti ív szerint a lakosság részéről megjelent 77 fő.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testületet, a meghívott vendégeket és a megjelent lakosságot.

 

Megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Tájékoztatja a közmeghallgatás résztvevőit, hogy az ülésnek egyetlen napirendje van:

Tájékoztatás a 2009-ben végzett tevékenységről és a 2010. évi feladatokról”

 

A tájékoztatót a képviselőtestület a 2010. május 4-én megtartott ülésén megtárgyalta és a 130/2010. (V.04.) Kt. sz. határozatával jóváhagyta a lakosság részére történő tájékoztatásra alkalmasnak találta.

 

A tájékoztatót felolvassa:

 

 

Tisztelt Lakosság!

 

Tisztelettel köszöntöm a közmeghallgatás résztvevőit, külön köszöntöm Tasó László OGY képviselő urat, a képviselőtestület tagjait, Kissné Terdik Erzsébet jegyző asszonyt

 

és a meghívott vendégeket:

Dr. Kozma János Alezredes urat A Hajdúhadházi Rendőrkapitányt,

Asztalos Jánost A Vámospércsi rendőrőrs őrsparancsnokát,

 

Barnácz György urat a körzetközpont falugazdászát,

Dr. Faluvégi Józsefet a község állatorvosát,

Dr. Tas Attila háziorvost,

Éliás Csabáné általános iskola és az óvoda igazgatóját,

A támogatott civil szervezet elnökeit

 

Tisztelt lakosság!

Legutóbb egy évvel ezelőtt 2009. március 27-án tartottunk közmeghallgatást.

A mai közmeghallgatáson önkormányzatunk a 2009. évben elvégzett feladatokról és a 2010. évi költségvetésről és feladatokról ad tájékoztatást.

A képviselőtestület 2009-ben 19 alkalommal ülésezett, 394 határozatot hozott, valamint 34 helyi rendeletet alkotott.

Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a képviselőtestület ülései nyilvánosak részvételi joggal bárki megjelenhet az üléseken.

 

Elsődleges feladatunk a számunkra kötelezően előirt feladatok ellátása: ezek a következők:

 

 • óvodai nevelés, az alapfokú oktatás, egészségügyi, szociális alapellátás biztosítása, a közvilágítás, helyi közutak, a jó minőségű ivóvíz biztosítása, tűzvédelem, közbiztonság, közművelődési feladatok ellátása.

 • település fejlesztés, település rendezés.

 • A polgármesteri hivatal hatósági igazgatási és egyéb szolgáltatásinak ellátása.

 

Nem kötelező feladatként látjuk el a polgárőrség, és a helyi népdalkör, önkéntes tűzoltó egyesület működtetésének támogatását, valamint a tanyagondnoki szolgálat működtetését.

A sportegyesületet az önkormányzat 2009-ban 850.000 Ft-tal támogatta, a pénzbeli támogatáson felül egy fő közhasznú dolgozó biztosításával oldottuk meg a pálya karbantartását, mosást biztosítottuk továbbá a sportolók szállítását. Szeretnék köszönetet mondani az egyesület vezetőinek és a csapatnak a végzett munkáért, illetve gratulálni az elért eredményekhez.

A polgárőrség működését 2009-ban 100.000 Ft-al támogattuk.

 

Szeretnénk megköszöni a polgárőrség eddigi munkáját, hiszen önként vállalt feladatként, társadalmi munkában látják el megbízatásukat a lakosság közbiztonsága érdekében.

 

 

Szeretném megköszönni a Népdalkörnek, a nyugdíjas klubnak, a Néptánc csoport minden tagjának önzetlen munkáját, azt , hogy községünknek szerzik az elismerést és dicsősséget. További munkájukhoz jó egészséget és sikereket kívánunk.

 

Önkormányzatunknál működik a hivatal dolgozóiból és a közhasznú dolgozókból álló önkéntes tűzoltóság, akik társadalmi munkában látják el munkájukat tűz esetén.

 

Az önkormányzat az orvosi ügyelet működtetéséhez éves szinten 1.782.648-. Ft-tal.

Támogatjuk a községünkben havonta két alkalommal gyermekorvos és szülész nőgyógyász orvos rendelését.

 

A nyírábrányi fogorvosi rendelő működéséhez 250.000 Ft-al járulunk hozzá.

A háziorvos mellett működő a tanácsadó szolgálat fenntartásához az önk. éves szinten 480.000 Ft-al járul hozzá.

 

Az önkormányzati feladatokat a képviselőtestület a polgármester a képviselőtestület hivatal a és intézményei látják el.

 

Feladatainkat az állami költségvetés részünkre biztosított összegéből és az igen szerény bevételeinkből, valamint a pályázatok útján elnyert pénzösszegekből valósítottuk és valósítjuk meg.

 

Tisztelt lakosság!

 

Az önkormányzat a kötelező feladatait a központi támogatásokból oldja meg. Ebből azokat a feladatokat kell elvégezni, amelyet a törvény kötelezően előír.

A törvény kötelezően előírja a helyi adó kivetését, nálunk a kommunális adó van bevezetve, melynek összege 2000.- Ft/év, ami évek óta nem változott.

Be van vezetve továbbá a helyi iparűzési adó, mértéke a nettó árbevétel 1,5 %-a.

2007. 01. 01-től a gépjármű adót a gépjármű teljesítménye után kell kivetni, mely annál kevesebb , minél idősebb az autó.

A mentesség is változott: Csak az kaphat mentességet , aki súlyos mozgáskorlátozott és az autó az Ő tulajdonában van, illetve Ő az üzembentartó, egyben adófizető is.

A mentesség csak 100 KW teljesítményig jár.

 

Önkormányzatunk a mezőőri járulék összegét nem emelte, továbbra is maradt a 200.- Ft minden megkezdett ha után

Az összbevétel mégis jelentősen csökkent , mert az erdő területeket a gazdák kivonták a mezőőri járulék fizetése alól, erre a törvény lehetőséget ad.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Debreceni Körzeti Földhivataltól önkormányzatunk megkapta a teljes földterület kimutatást, ennek megfelelően lesz a mezőőri járulék mindenki részére kivetve.

 

 

Tisztelt lakosság!

 

A kötelező feladatok az alábbiak szerint oszlanak meg:

- az aktív korú rendszeres szoc. segély megállapítása továbbra is a jegyző feladata, szintén a jegyző feladata az ápolási díj alanyi jogon való megállapítása.

 

- lakásfenntartási támogatás megállapítása és a

- méltányossági alapon történő ápolási díj megállapítása a képviselő testület hatásköre

- temetési segély, és az átmeneti segély megállapítása polgármester hatáskörébe tartozik.

 

Kötelező feladatunk továbbá az alábbi szolgáltatások biztosítása:

 • Szociális étkeztetés,

 • Tanyagondnoki szolgáltatás az önkormányzat hatáskörébe tartozik.

 

 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, valamint a Házi segítségnyújtás a Vámospércsi Mikrotérségi Szociális szolgálathoz tartozik.

 

 • Támogató szolgálat működtetése

 • Gyermekjóléti szolgálat működtetése és családsegítő szolgálat Nyiradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgálathoz tartozik.

 

A fenti ellátások, illetve szolgáltatások közül az elkövetkezendő időben a következő változásokra szeretném felhívni a tisztelt lakosság figyelmét.

 

2009. november 15-től a közfoglalkoztatásban és a rendszeres szociális segélyben változások történtek, November 15-től egy családban egy RÁT-os és egy szociális segélyes kaphat ellátást. A Rát összege egységesen 28.500.- Ft, A szoc. segélyben az részesülhet aki egészségkárosodott, betöltötte az 55. életévét. Jelenleg 87 fő részesül rendelkezési állási támogatásban, 15 fő szociális segélyben. Változás továbbá, hogy megszűnt a munkaösztönző támogatás.

 

 

A közfoglalkoztatás ideje 30 napról 90 munkanapra változott, jelenleg 29 fő van foglalkoztatva közcélú foglalkoztatás keretében.

 

A Hajdúhadház Kistérségi Társulással együtt pályázott önkormányzatunk közmunka programra 2010. január 15-től június 15-ig, Ebben a programban 10 fő van foglalkoztatva, 2010. március 1-től ugyancsak június 15-ig 6 fő van foglalkoztatva. A program feladatai külterületi utak javítása, karbantartása, belvízelvezető árkok javítása, tisztítása, két fő szociális gondozói feladatokat lát el.

 

 

A közgyógyellátásra való jogosultság feltételei változatlanok maradnak:

 

Közlekedési támogatásra az igényeket április 30. napjáig lehetett benyújtani a polgármesteri hivatalban. 157 fő nyújtotta be a kérelmet (egyedülálló esetén a jövedelemhatár 71.250.- FT)

 

Lakásfenntartási támogatásban jelenleg 275 fő részesül, melyre évente közel 17.965.000 millió forintot fizetünk ki.

 

Alanyi jogon ápolási díjban részesül 44 fő, (13.843.000.- Ft) méltányossági alapon 6 fő erre a célra havi szinten 1.1827.000 Ft-ot fizetünk ki havi szinten.

 

 

1./ Községünkben működik a támogató szolgálat: az ellátás célja fogyatékos személyek részére segítségnyújtás szükségleteinek kielégítésére, szállító szolgálat működtetése az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása érdekében, tanácsadás. Jelenleg………………. Ft./fő szállítás esetén.

 

 

2./ Jezőrendszeres házi segítségnyújtás: A saját otthonukban élő egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló , a segélyhívó készülék használatára képes időskorú vagy fogyatékos személy részére rendkívüli krízis helyzet elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Az ellátásban részesülők otthonába a jelzőkészülékek fel lettek szerelve, a szolgáltatás működik. Jelenleg 20 készülék van felszerelve.

A rászorulók a további igényeket bejelenthetik a polgármesteri hivatalnál és a szolgálatnál, mely a művelődési házban működik.

Az újonnan bevezetett szolgáltatások jelenleg díjtalanul vehető igénybe, költségeit a három önkormányzat által létrehozott társulás állami normatívából fedezi.

 

Az elmúlt évben 132 fő általános iskolás részesült 10.000.- Ft tankönyvtámogatásban. Ez az összeg a tankönyv árából lett levonva, tehát nem kapták kézhez a szülők. A középiskolások ezt a kedvezményt az iskolában kapták meg. Az általános hozzájárulást mely 1.000.- FT/fő volt 158 általános iskolás gyermek kapta meg.

 

Évi két alkalommal rendkívüli gyermekvédelmi támogatást 275 gyermek részére állapítottunk meg július és november hónapban gyermekenként és alkalmanként 5.000.- Ft összegben, mely együttesen 3.938.000.- Ft-ot tett ki.

 

Új támogatási forma került bevezetésre óvodáztatási támogatás keretében. Júniusban 6 fő, 90.000.- Ft, decemberben 12 fő részesült 180.000.- Ft támogatásban.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a gyermekétkeztetés keretében (100 %, vagy 50 %) 148 gyermek részesült támogatásban 11.470.000.- Ft értékben

 

Arany János tehetséggondozó programban összesen 6 fő vesz részt, havi 5.000.- Ft ösztöndíj támogatással, melyet az önkormányzat biztosít.

 

Önkormányzatunk évek óta részt vesz a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programban. Összesen: 2009-2010. tanévben 13 fő részesül ösztöndíjban éves szinten összesen 250.000.- Ft támogatással.

 

A téli hónapokban végezzük a hóeltakarítását, síktalanítást, mely nem kis feladat az önkormányzat számára. A tavaszi, nyári és őszi időszakban a homok utak javítását, járhatóvá tételét végezzük.

 

Tisztelt lakosság!

 

A képviselőtestület községünk fejlesztését egyik legfontosabb feladatának tartott és tartja ma is.

 

Az iskolánál és az óvodánál minden évben elvégezzük az éves karbantartási munkálatokat, így az iskola és az óvoda beindulása mindenévben zökkenőmentesen történik.

 

Az iskola és az óvoda mindent megtesz annak érdekében, hogy intézményeink fejlődjenek, mindenpályázati lehetőséget kihasználnak.

A testület és a magam nevében azt kívánom, hogy munkájukat így folytassák tovább, megköszönöm hozzáállásukat az intézményeink fejlődésében nyújtott tevékenységükért.

 

 

Tisztelt lakosság!

 

2009-ban önkormányzatunk módosított költségvetésének bevétele 347.933.000.- Ft volt, ebből 7.038.000.- millió Ft-ot nyertünk ÖNHIKI-s pályázat útján

 

A településnek egy forint hitele sincs.

 

Az önkormányzat beruházási feladatokra 17.115.000.- Ft- ot tudott felhasználni.

 

Itt szeretném tájékoztatni Önöket a 2009. évi fejlesztésekről.

 

 

 • Az FVM pályázatára pályáztunk falunapi rendezvény támogatására. A pályázat nyer, így utólagos finanszírozással 500.000.- forintot nyertünk. A pályázatot ebben az évben is benyújtottuk.

 • A tanyagondnoki szolgálat működtetésére pályázat útján nyertünk egy autóbuszt, melynek értéke 10.087.400.- Ft ebből 8.530.000.- Ft- volt a támogatás. Önkormányzatunknak a pályázott összeget 1.557.400.- Ft-tal kellett kiegészíteni.

 • Köztéri játszótér építésére benyújtott pályázatunk is nyert mely 10.712.533.- Ft-ba került, ehhez önkormányzatunknak nem kellet saját erőt biztosítani.

 • Az Erdőtelepítést szintén pályázat útján tudtuk megvalósítani, melyre 2009-ben 1.241.000.- Ft-o nyertünk.

 

 • Folyamatosan végeztük a földutak karbantartását

 

 • A Petro - Hungária Kft a településterületén több ponton kutatást végzett, a furások helyéhez vezető utakat a kft szilárd burkolattal látta el, melyhez az önkormányzatnak nem kellett hozzájárulni. Így épült meg az út a Bánházán Kovács Istvánné felé, illetve a Bernátrészen Balogh Imréékig. Valamint kijavításra kátyúzásra fog kerülni a Dózsasor is.

 

 • A központi temetőnél az új temetői rész határán több éves szeméthalmok voltak, melyeket mindenszentek előtt eltakarítottunk és helyükön egy új feljáró utat alakítottunk ki.

 

 • Parlagfű irtást folyamatosan végezzük, kérjük a lakosságot, mindent tegyenek meg a parlagfű mentesítése érdekében, mert az Élelmiszerlánc felügyelőség a parlagfűvel szennyezett területek tulajdonosait súlyos pénzbírsággal sújtja.

 

 • Megállapodást kötöttünk az élelmiszer-segélyezésre a Katolikus Karitásszal és 2009-ben egy alkalommal 10 kg. lisztet és 7 kg. cérnametélt tésztát osztottunk ki rászorulónként 622 család részére,decemberben 5 kg. cukrot és 2,5 kg. csőtésztán szintén 631 család részére. Mind az élelmiszer-bankkal, mind a Katolikus Karitásszal szeretnénk kötni megállapodást és a lehetőség szerint élelmiszersegélyt juttatni a lakosságnak.

 • Az elmúlt évekhez hasonlóan a nyári szünetben az arra legrászorultabb és 10 év alatti 75 gyermekek részére 30 napon keresztül tartós élelmiszert osztottunk ki. Azon gyermekek közül kerültek ki a támogatottak, akik gyermekvédelmi kedvezményben részesültek. Amennyiben lehetőség lesz rá ebben az évben is élünk ezzel a lehetőséggel. Ez a támogatás 2009-ben 1.498.500.- Ft-ba került, melyet 100 %-ban pályázati úton támogattak.

 

További feladatok, célok:

 

 • A termőföldek megközelítését szolgáló külterületi földutak javítására, 2010-ben is pályázatot szeretnénk benyújtani. Sajnos ezek az utak minden évben javításra szorulnak, jelenleg is folyik a javításuk tárcsával és kézi erővel.

 

 • Szeretnénk folytatni a szennyvízhálózat építését.

 • Út építését tervezzük a Darvasalján Juszel Ferencig, és a Kossuth utcán Pogány Sándortól Szabó Györgyig, valamint a Bánházán a kápolnánál a temető feljáróig.

 • Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az FVM felhívására, integrált közösségi szolgáltató tér kialakítására, illetve az IKSZT Cím elnyerésére. A pályázat célja az, hogy a lakosság minél több szolgáltatáshoz jusson hozzá egy helyen. A beadott pályázat kétfordulós, A címet elnyerte önkormányzatunk, a legmagasabb pontszám 135 volt, önkormányzatunk 133 pontot kapott A második fordulóra benyújtott pályázatunk is úgy néz ki, hogy nyert, bár erről még hivatalos értesítést nem kaptunk.

 • Szerepel még terveink között a fűtéskorszerűsítés az intézményeknél, hiszen a gáz árának emelkedése miatt a fűtésszámla jelentősen meg növekedett, kivéve az óvodánál, hiszen ott a szigetelés és a nyílászárók cseréje megtörtént. Itt szeretném elmondani, hogy pályázatot nyújtottunk be napkollektorok telepítésére, mely pályázatunk nyert. A beruházás összege 7.856.750.- Ft, saját erő 1.642.700.- Ft. A beépítés a napokban befejeződik.

 • Erdőápolásra 2010-ben 1.216.000.- Ft támogatást kaptunk.

 

 • Orvosi rendelő felújítására, akadálymentesítésére szintén pályázatot nyújtottunk be, mely pályázatunk szintén úgy néz ki, hogy nyert, de még erről sincs hivatalos értesítésünk.

 

 • Az Általános Iskola a kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés címszó alatt pályázatot nyújtott be, melyre 21.000.000.- Ft támogatást nyert.

 

 • Pályázatot nyújtottunk be a Miniszterelnöki Hivatalhoz informatikai szolgáltatások, informatikai tanácsadás, elektronikus ügyintézés biztosítására, mely pályázatra 1.000.000.- Ft-ot nyertünk.

 

Belvízelvezető rendszere kiépítésére pályázatot nyújtottunk be 1,2 km. hosszúságra, ez a pályázatunk azonban nem nyert.

 

Külterületi árkok tisztítására szintén nyújtottunk be pályázatot, az elbírálás még folyamatban van.

 

Pályázatunk van benyújtva egy 3 napos LEADER rendezvényre, ennek az eredményét sem ismerjük még.

 

Falunap rendezésére az FVM-hez szintén nyújtottunk be pályázatot, eredménye még ennek sem ismert.

 

Tisztelt lakosság!

 

2010 .évben a költségvetésünk a kiadási oldala 274.217.000.-, Ft a bevételünk 226.814.000.- Ft, ebből 47.403.000.- Ft a forráshiány.

 

Önkormányzatunk saját helyi bevétele: kommunális adó, 1.200.000.- Ft

iparűzési adó: 2.500.000.- Ft

Gépjármű adó bevétel . 6.000.000.- Ft

 

Önkormányzatunknak határozott szándéka a működési hitel felvételének elkerülése, ennek érdekében szigorú takarékosság melletti megszorításokra került sor, és még nem tudjuk mi várható az év során.

 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2010. március 1-el a képviselőtestület létrehozta a Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft. A kft vezetésével Piránszki Ferencet bízta meg a képviselőtestület. A kft jelenleg mezőgazdasági tevékenységet folytat, de tevékenységi köre igény szerint bővíthető.

 

Hagyományainkról annyit szeretnék elmondani, hogy évek óta megköszöntjük az ötvenedik házassági évfordulójukat ünneplőket, megrendezzük az idősek estjét és megtartjuk a falunapot.

Az idősek estjét május 29-án du. 17 órakor tartjuk. A képviselőtestület tagjai az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel a részükre megállapított tiszteletdíj összegét csökkentették, többek között az idősek napi rendezvény megrendezésére ez biztosít fedezetet.

Az idén a falunap július 31 - én szombaton kerül megrendezésre , melyre ezúttal mindenkit szeretettel meghívunk.

 

Tisztelt lakosság

Ennyiben kívántam tájékoztatni Önöket az elmúlt évi munkákról és az ez évi terveinkről.

Igényeinkből látszik, hogy a lehetőségeink soha nem érik el vágyainkat.

 

Tudjuk, hogy vannak hiányosságaink, de pénzügyi lehetőségeink behatárolják tevékenységi körünket.

 

Kérem Önöket, hogy javaslataikkal, építő ötleteikkel segítsék munkánkat.

Itt szeretném megkérni Önöket és képviselőtársaimat, hogy kérdésükkel problémájukkal forduljanak bizalommal hozzám önkormányzatunk jegyzőjéhez és minden dolgozójához.

Köszönöm hogy meghallgattak.

 

Tájékoztatómat az alábbi mottóval fejezem be:

 

Vágyaink felemelnek az égbe,

de a valóság lehúz a földre. „

 

Kéri a lakosságot, hogy akinek kérdése felvetése van tegye meg.

 

Kosztik Ferenc

 

 • Sajnálatát fejezi ki, hogy az országgyűlési képviselő nem jelent meg a közmeghallgatáson.

 • Szemétszállítással kapcsolatban elmondja, hogy soknak tartja a szállítási díjat. Kéri, hogy felvetését tolmácsolják az Oországgyűlési képviselő felé, hogy vizsgálják felül a szemétszállításra vonatkozó törvényt.

 • az önkormányzati tulajdonú bérlakásokkal kapcsolatban elmondja, hogy az a véleménye, hogy felesleges fenntartani a lakásokat, nincs az önkormányzatnak pénze felújításra, a folyamatos karbantartásra. Javasolja a bérlakások értékesítését, és a befolyt összegből egy alapítvány létrehozását, melyből a továbbtanuló gyermekeket lehetne támogatni.

 • Megkérdezi a képviselőtestülettől, hogy miért nem adták el a bernátrészi iskolát, az épület egy romhalmaz, most lett volna rá lehetőség, hogy megszabaduljanak tőle, talán ilyen alkalom soha többé nem lesz ?

 • Elmondja, hogy szükség lenne a községben egy idősek otthonára, egyre öregszik a lakosság.

 • A mezőőri létszámot kevésnek tartja. Egyedül a mezőőrnek van intézkedési joga a terménylopások, az esetleges falopások alkalmával. Javasolja az erdőtörvény megváltoztatásának kérdést továbbítani az országgyűlési képviselő felé, ha szükséges meg kell emelni a mezőőri díjat.

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester : válaszol a felvetésekre.

 

 • A szemétszállítás gyakoriságát a törvény határozza meg, a javaslatot továbbítani foguk a Képviselő Úrnak, ugyanis ez állandó és visszatérő probléma.

 • A mezőőri problémával kapcsolatosa erdőtörvény módosítását szintén továbbítani fogjuk, hátha most hogy kétharmados többséggel bír a FIDESZ tud majd változtatni az erdőtörvényen.

 • A lakáseladások ötletével egyet értek, a kérdésében a képviselőtestületnek van hatásköre dönteni.

 • az idősek otthonával kapcsolatban elmondja, hogy régi álmunk hogy létrehozzunk ez idősek otthonát, de ezt az önkormányzat saját erőből nem tudja megoldani. Pályázat évek óta nem lett kiírva ilyen tárgyban. Ha lesz rá lehetőségünk pályázni fogunk. Az új kormány hátha fog ilyen pályázatot kiírni. Eddig évek óta csak meglévő intézmények bővítésére, vagy felújítására volt pályázati lehetőség kiírva.

 • A Bernátrészi iskola eladással kapcsolatban: a képviselőtestület tartós bérletet ajánlott fel a vállalkozónak, aki ezt nem fogadta el. Vásárolt magántulajdonú területet, ahol a beruházást meg kívánja valósítani.

 

Lugosiné Illés Margit alpolgármester:

 • A szemétszállítást kötelező igénybe venni, akkor is ha csak kéthetente tesszük ki a kukát, a díjat meg kell fizetni.

 • A Bernátrészi iskola eladással kapcsolatban elmondja, hogy ha eladásra került volna az épület ő a lakhatását megoldotta volna, azonnal kiköltözött volna a szolgálatai lakásból. azt azonban elmondja, hogy ez a hely abszolút alkalmas lenne egy idősek otthonának a létrehozására, gyönyörű az udvar, a fák, a környezet. Nem láttunk biztosítékot arra, hogy valóban megvalósítja a munkahelyteremtést.

 • A bérlakások eladásával kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzat valóban keveset fordít rájuk, hiszen nagyon kevés az anyagi lehetősége, de az eladásukat csak határozott cél érdekében támogatná.

 

 • Czigle József: A Bernátrész iskola eladását én is elleneztem. A tartós bérbeadás megoldás lett volna megfelelő , mert akkor mi meghatározhattuk volna, hogy mire használja és csak fülöpi embereket alkalmazhasson a vállalkozó. Ez neki így nem felelt meg, de a beruházását magánterület vásárlásával is meg kívánja valósítani. az eladást azért nem támogattam, az önkormányzat vagyonát mi nem herdálhatjuk el. A Bernátrészi iskola valóban idősek otthonának való, pár évvel ezelőtt már lett volna vállalkozó aki meg is valósította volna, mert az - az épület valóban arra való.

 

Czigle József képviselő: Szeretném megragadni az alkalmat, ha már nálam van a szó, hogy a képviselőségünk utolsó szakaszában, az utolsó közmeghallgatáson értékeljem a 4 éves munkánkat.

2006-ban nagy reményeket fűztem a képviselői munkához, hisz 16 év után 8 jobboldali ember jutott be a képviselőtestületbe, akik a választás előtt azonos elven gondolkodtak, azonos dogokat akartak, változás akartak.

Mindaddig egyben volt ez a csapat amíg be nem kavartak jóakaróink, polgármesterünk és emberei.

Elindult a munka, csalódtam képviselőtársaimban, mert jöttek az önös érdekek. Akkor már nem számított a közérdek, az önös érdek volt az első. Ez az ütőképes csapat szétrobbant. Volt akit állással kecsegtettek magukhoz, volt akit szolgálati lakás megvonással, szóval betartottak itt keményen nekünk. Ezen dolgok ellenére is vannak olyan dolgok amiket mi harcoltunk ki.

ezek a dolgok az alábbiak:

 • Sikerült egy tárcsát vásároltatnunk a hivatallal, amivel milliós nagyságrendű pénzeket takarítottunk meg az önkormányzat költségvetésének az erdő megmunkálásával.

 • Sikerült egy olyan falunapot megszerveznünk ahol nem volt megkülönböztetés, képviselőtársam szavaival élve, a pór és az elit együtt tudott ünnepelni a futballpályán, nem volt állófogadás a hivatalba és kultúrházban.

 • Sikerült a Bánházán egy utcát ivóvízzel ellátnunk a 21. században, az emberek azért imádkoztak, hogy ne legyen szárazság mert kiszáradnak a kutak. Igen ezek az emberek nagyon örülnek a víznek, de volt olyan ember aki ebben akadályozta a munkánkat, mert ő úgy gondolta, hogy ez az utca úgyis kihal és ezeknek az embereknek nincs szükségük a vízre. Ott is vannak gyerekek, meg még lesznek is, és ha azokat a házakat majd eladják, meg is fogják vásárolni mert van ivóvíz.

 • Sikerült egy olyan mezőgazdasági termelést létrehozni, ahol rengeteg embert tudunk alkalmazni, ahol közel 70 embert tudunk alkalmazni.

 • Sikerült egy nonprofit kft- létrehozni és élére ez olyan vezetőt állítani, aki tiszteli a törvényt, a szabályokat, az embereket, őt is tisztelik az emberek, kivéve a hivatal dolgozói, de mint ez kiderült ez utasításra történik. Ez az ember Piránszki Ferenc, aki a közpénzt becsülni, jól felhasználni, nem pedig elherdálni akarja.

 • Feribácsinak már megválaszoltam, kiment a hír annak idején, hogy mi a falu ellen vagyunk, azért mert munkahelyet szalasztunk el. Nem így volt, mi bérbe akartuk adni azt az épületet, olyan feltételekkel, hogy fülöpi embereket alkalmazzon. ez a feltétel nem felelt meg a vállalkozónak, de hála Istennek mégis úgy néz ki, hogy megvalósul a beruházás.

 

Vannak dolgok amik nem sikerültek: Nem tudtuk elérni:

 • Hatvan kilométer földutunk van, ehhez nem sikerült elérnem, elérnünk azt, hogy egy olyan gépet vegyünk Amivel ezt az utat tudnánk egyengetni, karbantartani, A vízvezető árkokat tisztítani. Emellett van két kisbuszunk, egy kihasználatlan nagybuszunk. Egy toló lapos markolót nem vehettünk meg. Sajnos a többség úgy látta, hogy ennek a falunak erre nincs szüksége

 • Nem sikerült elérni azt,hogy a tanyáról a gyerekeket állandóan behordja a busz. .Időnként behordják, vagy újabb döntéssel megszüntetik. Én úgy gondolom, hogy míg a tanyán egy gyermek is van addig be kell hordani, hisz ezt a buszt annak idején pályázaton nyerték a gyerekek behordására

 • Nem sikerült elérnünk azt, hogy az önkormányzati épület azt a célt szolgálja amire megépítették. azért, hogy Önöket kiszolgálja ha bemennek olyan arccal fogadják önöket, hogy ne legyen oda kedvük bemenni. Most a hivatalban a törvény végrehajtói vannak, nem pedig szolgáltatóházként működik. Pedig ennek annak kéne működni, hogy kiszolgálja az embereket, ha ide bejön ügyes bajos dolgát megoldja. De attól függetlenül vannak benne névnapi, születésnapi rendezvények pedig arról is született döntésünk, hogy nem lesznek.

 • Nem sikerült elérnünk azt, hogy a közpénzek elköltésébe belelássunk.

 • Köztisztviselők, közalkalmazottak bérének kiadása nem sikerült. Nem sikerült elérnünk, hogy megtudjuk, hogy ki milyen juttatást, bérezést szed fel a közpénzből, holott egy fülöpi embernek joga van ahhoz, hogy egy közpénzből fizetett alkalmazott fizetésébe belelássunk, nincs közünk egy vállalkozó fizetéséhez. Hogy csináljunk meg egy költségvetést, hogy ha nem tudjuk az igazgató fizetését.

 • Nem sikerült megtudnunk a játszótér, a költségvetését tudjuk, de nem sikerült megtudnunk a valós értéket, véleményem szerint abban a játszótérben nincs több másfél kétmillió forintnál. Nem tudjuk, hogy a többi pénz papírra, vagy mire költötték el. Senki nem mondta meg nekünk, vannak számlák de én nem láttam őket.

 • A mai napon történt egy döntés, ami alapján a testület többsége úgy látta, hogy a Vízmű Rt-nek a fülöpi vízmű vagyonát üzemeltetésre átadja. Én nagyon sajnálom ezt a dolgot, hogy így döntöttek. Én azt mondom, hogy ezt a vízművet a fülöpi önkormányzatnak, vagy a meglévő kft-nknek kell üzemeltetni, ahhoz, hogy itt a víz díja ne 4-500.-Ft-os legyen,hanem egy 200 forintos áron meg tudjuk termelni a lakosságnak a vizet. 14,5 milliós bevétel van a vízműnek a fülöpi vízből, az erre ténylegesen ráfordított összeg kb. 6 millió forint. Ami azt jelenti, hogy 8,5 millió forintot a vízmű rt. elvisz Fülöpről. Elvisz az igazgatóság, az a magas apparátus, amit ők fenntartanak. Ahhoz kell a mi pénzünk. Ha ezt a vízművet mi üzemeltetnék, a jelenlegi adatok alapján amit tudunk, a vízdíjunk m3-enként 200 forint alatt lehetne. Most 4-500 forint között van.

 • Még egy dolgot szeretnék, több fülöpi lakos megkeresett szakszövetkezeti tag és elhalt szakszövetkezeti tag hozzátartozója és örököse, megkeresett azzal, hogy a szövetkezet végelszámolója és földkiadó bizottság elnöke törvénytelenül járt el a részarány területek kiadása, valamint a szövetkezeti vagyon értékesítése alkalmával. Így az embereket félrevezetve, azokat megkárosították és kérik, hogy hasson oda a fülöpi polgármesteri hivatal, hogy tegyenek lépéseket a fülöpi szakszövetkezet végelszámolásának és részarány terület kiadásának felülvizsgálatára a megfelelő hatóságoknál. Ezért itt kérem a polgármester asszonyt, a jelenlévő képviselőket,hogy erről a következő ülésen hozzanak határozatot. Tegyék meg a szükséges lépéseket. Köszönöm, hogy meghallgattak.

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

 

Megköszöni a hozzászólást elmondja, hogy véleménye szerint ez a felszólalás egy kampányfogás. ennyi erővel minden képviselő felállhatna és elmondhatná, hogy mit csinált és mit nem, elmondhatnák sérelmeiket. Az elhangzottakra nem kíván válaszolni. Kikéri magának a sértegetéseket. Elmondja, hogy minden ülésről hangfelvétel készült és becsületsértésért fel fogja Czigle József képviselőt jelenteni. Az szövetkezeti vagyonnal kapcsolatban elmondja, hogy a részarány kiadás lezajlott és ahhoz a z önkormányzatnak semmi köze nem volt és most sincs. Ebben nincs hova lépni és nem is akar belefolyni. Akinek problémája van az rendezze egyénileg. A közpénzekbe való betekintésnek meg vannak a törvényi feltételei. Az igazgató nő fizetését a képviselőtestület állapítja meg. Lehet,hogy nem ez a testület állapította meg, hanem a régi, ezt azt jelenti, hogy maradt

az igazgató régi fizetése, négy év óta nem változott. Az én fizetésemet szintén a képviselőtestület állapítja meg azt pontosan tudják, hogy mennyi. A törvény meghatározza,hogy mihez van joga a testültnek és mihez nincs. Amihez nincs abba nem nézhet bele még akkor sem ha képviselő.

A játszótér építésével kapcsolatban elmondja, hogy nehogy félreértés történjen, a játszótér építéséből senkinek egy fillér nem ment a zsebébe. A játszótérre pályázatot nyújtottunk be a képviselőtestület ebben a teremben ülésezett és választotta ki, hogy melyik variációt pályázzuk meg. Az összegek is szerepeltek, a képviselők a pályázat benyújtásakor is tudták, hogy mennyibe fog kerülni a játszótér ha nyer a pályázat. Az önkormányzatnak egy fillért sem kellett hozzátenni. Azt azonban tudni kell, hogy ezt a pénzt csak erre a célra lehetett felhasználni. ez nem úgy működik, hogy ide utalják azt a pénzt és máshova használjuk fel, ezt csak erre lehetett használni. Akkor senki nem mondta, hogy nem kell nekünk a 10 millió forint. Nem érdekelte senkit, hogy mennyibe fog kerülni, csak az, hogy épüljön meg a játszótér. Az összeg nem számított. Ha viszont nem adtuk volna be a pályázatot akkor az lett volna a baj, hogy ott volt a lehetőség és nem éltünk vele. Azt én is tudom, hogy ha mi csináltuk volna, lehet, hogy három millióból is meg lehetett volna építeni. De ez egy ilyen pályázat volt, ezt a pénzt csak erre lehetett használni. Az egész pályázatnak két számlája van, képviselő úr bejöhet a és bármikor megnézheti a számlát de arra sem képes hogy bejöjjön. nem fogom a számlát húzgálni az ülésekre, ha kíváncsi jöjjön be. Az újságba benne volt, hogy mennyibe került, de a számlák másolatát nem tehetjük bele az újságba. Sajnos nagyon rosszindulatú vagy, és vannak képviselők akik rosszindulatúak, de nem kell feltételezni dolgokat, hanem meg kell győződni a valóságról. Ismét kijelentem, hogy fel foglak jelenteni becsületsértésért, hitelrontásért.

 

Kosztik Ferenc: A törvényt emberek alkotják, azt meg is lehet változtatni. A szemétszállításra gondolok itt.

 

Lugosiné Illés Margit: Sok esetben volt már szó a szemétszállítási díjról, sajnos a törvényen mi nem tudunk változtatni.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Elmondja, hogy azt azért ne felejtsük el, hogy az egyedülállóknak és a 70 év felettieknek az önkormányzat havi 300.- Ft támogatást ad a szemétszállítási díjhoz. Ez nem egy nagy összeg, de negyedévenként 900.- Ft-tal kevesebb a számlájuk mint a többieknek. Ez a támogatás évi egy millió forint, sajnos nem tudunk többet segíteni. szeretnénk mi is a 70 év felettieknek az ingyenes szemétszállítást, de sajnos az anyagi lehetőségünk nem engedi meg. Ennyi pénzünk van ebből kell gazdálkodnunk. annak is nagyon kell örülnünk, hogy nincs hitele a községnek. Eddig még hitel felvétele nélkül tudtuk a településünket üzemeltetni, biztosítani minden kötelező szolgáltatást.

 

Papp Károly: A szemétszállítással kapcsolatban megkérdezi, hogy más településeken van lehetőség szemetes zsákot venni és abba kitenni a szemetet, itt kimondottan az idősekre gondol akik kevés szemetet termelnek.

 

Az interneten megjelenő jegyzőkönyvekkel kapcsoltban megemlíti, hogy nagyon sok esetben nem felel meg a valóságnak, azt nem kell készpénznek venni, hiába készül hangfelvétel a testületi ülésekről.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Kikéri magának azt,hogy a jegyzőkönyvek nem felelnek meg a valóságnak. A törvény nem teszi kötelezővé a jegyzőkönyv hitelesítőit. A mi képviselőtestületünk úgy határozott, hogy a jegyzőkönyveket csak azután küldhetjük el és tehetjük fel a község honlapjára, miután két jegyzőkönyv hitelesítő elolvasta, és aláírta. A jegyzőkönyv hitelesítői minden esetben két önkormányzati képviselő.

 

A szemétszállítással kapcsolatos felvetésére elmondja, hogy Papp Károly ott volt azon az ülésen amikor az AKSD képviselője tájékoztatta a testületet a lehetőségekről, a szemétszállításra vonatkozó törvényről. Lehet szemetes-zsákot vásárolni, de az csak arra való, ha nem fér a kukába a szemét.

Félre értés ne essék, Én is azt szeretném ha minél kevesebbet kellene fizetni a lakosságnak. Én is tudom, hogy az időseknél nincs annyi szemét mint ez nagycsaládnál. Kérni fogjuk az országgyűlési Képviselő urat, hogy vizsgálják felül az ide vonatkozó törvényt. Nem csak a mi településünkön probléma ez, hanem szinte mindenütt. Arról azonban, hogy a szemetet heti rendszerességgel kell elszállítani törvény rendelkezik. Mi nem tehetünk ellene semmit.

A kormány kétharmados többségben van, most van rá lehetőség, hogy változtassanak a törvényen. Ezért a mezőőri törvény változtatását is kérni fogjuk, azért, hogy az erdőtulajdonosoktól is törvényesen kérhessük a mezőőri díjat.

 

Papp Károly: megkérdezi, hogy miért nem lehet egy GPS készüléket venni a mezőőrnek, hogy lehessen bizonyítani, hogy igen is végig ment a megadott terülten amit neki be kell járni.

 

Elmondja még ha egy kívül álló embertől jön egy-egy ötlet, merevelutasításban van része ha megkeresi az önkormányzatot.

 

Lugosiné Illés Margit: A november testületi ülésen volt szó a szemétszállításról. Ott javasoltam, hogy jó lenne az, ha mindenki a leadott szemét mennyisége után fizetné a díjat, elmondták, hogy megvalósítható az ötlet , de a megvalósítást is a lakosságnak kellene megfizetni. így még többe kerülne a szállítási díj.

A mezőőrrel kapcsolatban pedig elmondja, hogy ha valaki venne egy ilyen GPS eszközt örömmel fogadjuk és megköszönjük, az önkormányzatnak erre sajnos nincs pénze de biztosan tudnánk használni.

 

Sándor László mezőőr: Be ne poloskázzanak már engem. A munkámat én eddig is elvégeztem becsülettel, ez után is el fogom végezni poloska nélkül is.

 

Hadnagy Józsefné: Köszönti a megjelenteket, a lelendő első és harmadik osztályos szülők nevében felolvas az alábbi levelet.

 

Tisztelt Képviselőtestület, Iskola Igazgató Asszony, Polgármester Asszony, é Jegyző Asszony!

 

Tudomásunkra jutott, hogy szeptembertől előreláthatólag összevonásra kerül a leendő 1. osztály és 3. osztály.

tudomásunk szerint a Képviselő Testület ezt nem támogatja, az Igazgató Asszony ragaszkodik ehhez a megoldáshoz. Számunkra ez elfogadhatatlan és érthetetlen. A különböző híradásokból az derül ki, hogy egy-egy település iskolájának igazgatója az ilyen képviselő testületi javaslatoktól mereven elzárkózik, sőt azon van, hogy a fenntartótól kicsikarja az önálló osztályokat.

Mi is azt gondoljuk, hogy a Képviselő Testület e mellett áll, ez lenne a helyes. Gyermekeink érdeke azt kívánja, hogy a mai felgyorsult világban ne a 30-40 éves módszerrel tanuljanak. Azóta nagyot fordult a világ, nagyon sokat változtak a gyerekek és úgy gondoljuk, hogy a tananyag is.

A falu megtartó erejét így nem lehet biztosítani, mert többen gondoljuk úgy, hogy más iskolába visszük a gyerekeinket.

Ez azonban nem célunk, nem ezért telepedtünk itt le. Itt próbálunk igen nehéz körülmények között, keserves munkával egzisztenciát teremteni. Joggal elvárjuk, mint állampolgárok, mint ennek a közösségnek a lakói, hogy állampolgári jogainkat itt gyakorolhassuk.

Gyermekeink a XXI. század követelményeinek megfelelő oktatásban részesüljenek és ezt iskolát alkalmasnak is tartjuk erre, hiszen mi is (a nagy többség) ide jártunk, nagyobb gyerekeink is ide járnak és megfelelő , színvonalas oktatásban van részük.

Ha ennyi eredményt elért ez az iskola, Kérjük Önöket a fejlődést támogassák, ne a visszalépést.

 

aláírásunkkal fejezzük ki akaratunkat és tisztelettel kérjük Önöket vegyék figyelembe álláspontunkat és hozzák meg döntésüket.

Nem szeretnénk, ha ez a probléma a falu határain túl jutna, de ha nem születik számunkra is elfogadható döntés, kénytelenek leszünk más felügyeleti szervhez fordulni.

 

Fülöp, 2010. 05. 05.

Tisztelettel: a leendő 1. osztályos gyermekek és 3. osztályos gyermekek szülei:

 

Hadnagy Józsefné, Németh Antalné, Kissné Gyérmán Zsuzsanna,Szilágyi Róbert, Balogh Mihályné, Fülöp Gyula, Bémerné Balla Angéla, Harangi Lászlóné, Kubicza Zoltánné, Zöldné Szilvási Mária, Perczákné Horváth Emma, Illés Éva, Stefánné Ungvári Zsuzsanna, Rózsáné Puskás Mónika, Czigléné Tátorján Erika, Czigle György, Takács Róbert, Maczó Anita, Jónás Erzsébet, Frield Beáta, Ruha Mónika, Lakatos Gizella, Lászlófalvi Éva, Gulyás Sándorné.„

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Megkérdezi, hogy ki biztatott benneteket arra, hogy ezt a levelet megírjátok aláírás – gyűjtést szervezzetek és itt a közmeghallgatáson felolvassátok a leveleteket. Szó sincs ilyesmiről amit a levél tartalmaz. Volt szó a testületi ülésen a lehetőségek megfontolásáról, de döntés nem született. Pontosan után kell még a dogoknak nézni. Ugyanis mint azt bizonyára tudják, hogy mindösszesen 8 első osztályos gyermeket írattak be az iskolába. Valóban volt szó arról, hogy hogyan lehet megoldani az iskola működtetését, volt szó a lehetőségekről, összevont osztályokról, társulási formáról, vagy külön osztályok indításáról. a társulási forma nem azt jelenti, hogy ha társulunk valakivel akkor el fogjuk a gyermekeket hordani más településre, hanem azt, hogy társulás formájában működtetjük az iskolát. Ismételten elmondom, hogy beszéltünk erről a testületi ülésen de döntés nem született. Miután utána nézünk ezeknek a dolgoknak majd júniusban vissza fogunk rá térni. Egyébként nem csak nálunk jelent gondot, hanem országos probléma, mert egyre kevesebb gyermek van mindenhol. A problémát szintén továbbítani fogjuk az országgyűlési képviselő úr felé, hátha találnak rá megfelelő megoldást. Sajnos egyre kevesebb pénzünk van, a hiányunk szinte mind az iskolánál jelentkezik, mert az oktatás működtetésére nem kapunk annyi pénzt, hogy elég legyen.

Nem kell egy képviselőt sem és senkit sem hibáztatni, azon vagyunk, hogy a lehető legjobb megoldást megtaláljuk. Hallottunk az aláírás gyűjtésről, vártuk a levelet, bízunk benne, hogy a közoktatási törvényen fog az új kormány változtatni. Ugyanis ha nem lesz ebben változtatás nem csak a mi önkormányzatunk, de nagyon sok önkormányzat csődbe fog menni. A testületi ülésen csak a lehetőségek felsorolása hangzott el.

 

Éliás Csabáné Általános Iskola igazgatója: Meg szeretném kérdezni, hogy honnan ered ez, hogy én ragaszkodom ahhoz, hogy ebben az iskolában összevonás legyen, ezt visszautasítom, Én ilyet nem mondtam.

 

 

Hadnagy Józsefné: sok helyről hallottuk. A levél nem az én fejemből pattant ki, hanem egy szülői közösségtől.

Éliás Csabáné: Mondják meg , hogy kitől ered ez a félrevezetés.

Elmondja, hogy a képviselőtestületet a legutóbbi ülésen tájékoztatta arról a képviselőtestületet, hogy a 2010/2011-es tanévben milyen létszámok várhatók osztályonként az iskolában. A képviselőtestületnek lehetősége van indítani a 8 osztályt, ha ezt az önkormányzat fel tudja vállalni, lehetőség van az osztályösszevonásokra, mert erre a közoktatási törvény lehetőséget biztosít, illetve lehetőségként adódik még, a társulási formában való működtetés, ezek a dolgok hangzottak el, de csak lehetőségként.

Bárki is tájékoztatta a szülőket, félretájékoztatott. Kizárólag a képviselőtestület döntésén múlik, hogy mi lesz. Azt gondolom, hogy figyelembe kell venni az önkormányzat anyagi helyzetét és a döntés ezen fog múlni.

Nekem is, a pedagógusoknak is, és a gyerekeknek is az lenne a legjobb ha minden osztály önállóan működne. Az pedig hogy az első és a harmadik osztályt kerül összevonásra kizárólag csak példaként merült fel. Nagyon sokan vannak itt akik ilyen összevont osztályokban tanultak általános iskolás korukban. Én magam is tanítottam összevont osztályokban a Bernátrészen, a Felsőfülöpön, a Bánházán és itt a központi iskolában is. Korábban működött egy összevont osztály nem is olyan régen, ahol nem kettő hanem 1- 8 ig voltak összevonva a gyereket, és olyan eredményeket értek el amire iskolánk most is büszke. Tehát az összevonás mellet is szól egy csomó érv és persze ellene is. Azt gondolom, hogy ez a levél ha az iskolával kapcsolatos akkor engem kellett volna először megkeresni és válaszoltam volna minden kérdésre . Ha a képviselők úgy fognak dönteni, hogy össze kell vonni akkor összevonom az osztályokat, ha úgy, akkor pedig önálló osztályokat fogok indítani.

 

Karpácsné Vig Monika: A közoktatási törvény előírása alapján normál általános iskolában az osztálylétszám minimálisan 15 főben van meghatározva. Ettől csak akkor lehet eltérni, ha jár az osztályba fogyatékkal élő gyermek, és normáliskolába van irányítva, de ő 2-3 főnek számít.

Az biztos, hogy minden szülő ugrik minden hírre, hogy mi lesz a gyermekével ha nem fognak indítani önálló osztályt. Kívánja, hogy a nézeteltérések minél előbb oldódjanak meg.

 

Szőke Jánosné: az idősek napjával kapcsolatban elmondja, hogy minden időst köszönteni kellene, azokat is akik nem tudnak eljönni az idősek estjére, azoknak legalább egy tábla csokit lehetne adni, akár a falunapi tűzijáték terhére. Egy tábla csoki nem nagy pénz Furó Magdinál nagyon olcsón meg lehet venni.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Minden idős embert ide várunk, elmegyünk értük, és elhozzuk őket, itt találkozhatnak, beszélgethetnek egymással, ennek az estének ez a célja. Itt megnézhetik a műsort.

 

Az iskolával kapcsolatban elmondja, hogy a képviselőtestület a legjobb megoldásra törekszik.

Koncz Gyula: Jó kívánság lenne, ha a képviselőtestület tagjai megtalálnák a hangot egymással, és nem a közmeghallgatáson mondanák el a sérelmeiket.

 

Hutóczki Péter: Úgy gondolom akik korábban is eljöttek a falugyűlésre, vagy közmeghallgatásra látják a különbséget, hogy milyen volt a korábbi közmeghallgatás és mi van most. Erre egyszerű a válasz, választás éve van. Úgy gondolom, hogy a falugyűlést csúnya dolog kampánycélra használni. A Czigle képviselő úr értékelésével kapcsolatban elmondja, hogy nem abban látja az okokat, hogy úgy működött a három és fél év , ahogy működött. Előre jutni csak akkor lehet ha összefogás van, ez igaz, testületre, családra, országra egyaránt. Az egység sajnos jelenleg az önkormányzaton belül nincs meg. Higgyék el, hogy ha bármilyen polgármestere van a falunak, ha olyan képviselők vannak mellette akik nem támogatják, vagy ha az apparátus nem tud vele együtt dolgozni, akkor legyen akármilyen jó, nem tud előbbre jutni. Ez fordítva is igaz, hiába van egy jó szándékú talpraesett képviselőtestület, ha nem olyan polgármester vezeti őket, akkor abban az esetben sem jutnak előre. Az is el kell mondani,. hogy hiába van egy nagyon jó polgármester, egy profi képviselőtestület, de ha az apparátus olyan akkor sem jutnak semmire. Tehát csak egységgel és összefogással tudunk előbbre jutni. Ez az egység sajnos nem volt meg, nincs meg most sem.

Az önkormányzatok függetlensége nem azt jelenti, hogy az önkormányzat bármit megtehet, mert a törvény még a polgármesterre, önkormányzati képviselőre is vonatkozik, ami törvény szerint nem hatáskörük azon nem változtathatnak.

A Czigle József képviselő társam felvetései közül egyetlen dologgal foglalkozok: Elmondása szerint a hivatalba a lakosok nem szívesen jönnek be, mert onnan kiutálják őket.

Kérem a Tisztelt Falugyűlést, aki úgy gondolja, hogy így van az most álljon fel. Én haragudnék a legjobban ha bármelyik hivatali dolgozó, vagy a polgármester, vagy a jegyző nem a lakosság érdekében végezné munkáját. Véleményem szerint ez a hivatal a képviselőtársam által elmondottak ellenkezője szerint dolgozik, sok olyan feladatot felvállal és ellát amihez az önkormányzati törvény szerint semmi köze nem lenne. Ez nem baj, így helyes.

Kérem a képviselőtársaimat és a lakosságot, hogy a jövőben bármilyen problémával kapcsolatosan a hivatalban bátran érdeklődjenek és kérjenek segítséget. Amennyiben problémájának megoldását nem megfelelő képen segítik, azonnal tegyenek panaszt a hivatal vezetőjénél, a jegyzőnél. Kérem továbbá, hogy ha valamely ügyben nem vagyunk biztosak akkor inkább ne adjunk tanácsot, mert ezzel csak egymást ugrasztjuk össze, ez pedig nem vezet sehova. Kérem, hogy akinek az önkormányzattal, vagy a hivatallal van problémája az a hivatalban, vagy annak vezetőjénél kérjen jogorvoslatot, nem pedig a templom előtt, orvosnál, mert ott beszélhetünk erről akár egy évig, de a probléma nem oldódik meg.

 

Sándor János: az idősek otthonával kapcsolatban ne a tótfalusi iskolát vegyük előre, hanem a Szarvas Tanár bácsiék házát, ez csak közelebb van mindenhez, mint az iskola.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Ez nem rajtunk múlik, azon múlik , hogy lesz- e pályázati lehetőség. Ha lesz akkor majd a testület eldönti, hogy hol valósítja meg.

 

Kocsárdi Zoltánné: Megkérdezi, hogy Bánházára vezető útnál a futballpályától a karzatig nem lehetne - e felszereltetni utcai égőket,mert az útnak ez a szakasza nagyon sötét.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: azért nem lett megcsináltatva, mert ez a beruházás fejlesztésnek számít és nagyon sokba kerül, sajnos pályázati lehetőség ilyen sem volt. ezért nem tudtuk megcsináltatni.

 

Több felvetés hozzászólás nem volt.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester megköszöni a lakosság részvételét, a közmeghallgatást bezárja.

kmf.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/                             /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                          jegyző

 

 

Hegedűs Lászlóné                                         Hortobágyi Szoboszlai Szilvia

jkv. hitelesítő                                                             jkv. hitelesítő

 

 

 

 

 

 

 

2024. június 14., péntek
Köszöntjük Vazul olvasóinkat!
Holnap Jolán, Vid napja lesz.
Facebook
Hírlevél