JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2010. Május 04-ÉN DE. 9. ÓRAKOR

TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

Alkotott rendeletek:

6/2010.(V.04.) KT. sz. rendelet Fülöp Község Önkormányzat Szervezeti és Működési

Szabályzatáról szóló 5/2003. (IV.30.) KT. sz. rendeletének módosítására

7/2010.(V.04.) KT. sz. rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról

szóló 3/2008. (II.15.) KT. sz. rendeletének módosítására

 

Hozott Határoztok:

127/2010. sz. határozattal az ülés napirendjét állapította meg.

128/2010. sz. Határozattal a polgármesteri jelentést, a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést,

valamint a polgármester jelentését, a felajánlott tiszteletdíj felhasználásáról elfogadja.

129/2010. sz. Határozat. Hajdúhadházi Rendőrkapitányság Fülöp község

közbiztonságával kapcsolatban végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját fogadta el.

130/2010. sz. Határozattal a 2010. május 7-i közmeghallgatás anyagát fogadta el.

131/2010. sz. Határozattal a 2009. évi adóbeszedés teljesítéséről szóló tájékoztató fogadta el.

132/2010. sz. Határozattal a 2009. évi mezőőri tevékenységről, befizetések és hátralékok

alakulásáról szóló tájékoztatót vette tudomásul.

133/2010.sz. Határozattal a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.

törvény 96.§. (6.) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

szóló átfogó értékelést fogadta el.

134/2010. sz. Határozattal hozzájárul az Általános Iskola Diákönkormányzat házirendjének

módosításához.

135/2010. sz.Határozattal úgy határoz, hogy a pályázatnak megfelelően folytatja

a szociális földprogramot, a pályázati összeget nem utalja vissza a kiíró részére.







Fülöp Község Polgármesterétől

4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

 

M E G H Í V Ó

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. május 4-én de. 9 órakor tart a Művelődési Házban, melyre tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D :

 

1., A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi Határrendészeti

Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával kapcsolatban

végzett tevékenységéről

Előadó: Dr. Kozma János alezredes,

 

2., Polgármesteri jelentés, jelentés a lejárt határidejű határozatokról,

jelentés a polgármesteri tiszteletdíj felajánlásáról.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

3., A közmeghallgatás anyagának megtárgyalása. (Tájékoztató szóban)

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

4., Tájékoztató a 2009. évi adóbeszedés teljesítéséről.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

5., Tájékoztató a 2009. évi mezőőri tevékenységről, befizetések és hátralékok alakulásáról.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

6., 2009. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet Jegyző

7., Az önkormányzat . SZMSZ-éről szóló 5/2003. (IV.30.) Kt. r. mód.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

8., A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

szóló 3/2008 (II. 15.) KT. sz. rendelet módosításáról

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

9., Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

vagyonkezelési szerződése

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

10., ZÁRT ülés

 

Megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlen számítok.

 

Fülöp, 2010. április 26.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/

polgármester

JEGYZŐKÖNYV



Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 4-én de. 9,00 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Czigle József, Czuper Árpádné, Lekkáné Nyíri Franciska, Hegedűs Lászlóné, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia, Nagy Béla képviselők,Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Éliás Csabáné Intézményvezető.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testületet, a megjelenteket,a meghívottakat, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Javasolja a meghívó szerinti napirendek tárgyalását, oly módon, hogy az első és a második napirendet cseréljék fel, mert a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság képviselője még nem érkezett meg. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Nagy Béla és Sándor Jánosné képviselőket.



A jegyzőkönyv hitelesítésére felkért képviselők vállalják a jegyzőkönyv hitelesítési teendőit, a képviselőtestület a javaslatot elfogadja és egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

127/2010.(V.4) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a mai ülés napirendjét

az alábbiak szerint határozza meg:

1., Polgármesteri jelentés, jelentés a lejárt határidejű határozatokról,

jelentés a polgármesteri tiszteletdíj felajánlásáról.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

2., A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi Határrendészeti

Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával kapcsolatban

végzett tevékenységéről

Előadó: Dr. Kozma János alezredes,

 

3., A közmeghallgatás anyagának megtárgyalása. (Tájékoztató szóban)

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

4., Tájékoztató a 2009. évi adóbeszedés teljesítéséről.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

5., Tájékoztató a 2009. évi mezőőri tevékenységről, befizetések és hátralékok alakulásáról.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

6., 2008. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet Jegyző

7., Az önkormányzat . SZMSZ-éről szóló 5/2003. (IV.30.) Kt. r. mód.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

8., A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

szóló 3/2008 (II. 15.) KT. sz. rendelet módosításáról

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

9., Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

vagyonkezelési szerződése

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

10., ZÁRT ülés

Felelős: ……..

Határidő: …………

 

1., Polgármesteri jelentés, jelentés a lejárt határidejű határozatokról,

jelentés a polgármesteri tiszteletdíj felajánlásáról.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

Hozzászólások:

Czigle József: Miért az önkormányzatnak kell kifizetni a Lugosi útnál az út kimérését. Miért nem azok fizetnek akiknek ez érdeke, akik az erdőt telepítik.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: Ha valaki erdőt telepít jogszabály szerint ki kell méretni a területet mert a támogatást visszavonhatják.

Az út az önkormányzaté ezért az önkormányzatnak kell fizetni a kiméretést, hiszen az önkormányzati út van eltérő helyen a földhivatali nyilvántartáshoz képest.

 

Czigle József: Ezek után mások is jöhetnek és másoknak is ki kell majd fizetnünk. Azoknak kellett volna kifizetni akik telepítik az erdőt.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: Ez sajnos így van, másokat is érinthet majd és meg kell oldani. Két tulajdonos van aki a hivatalos mérnöki kitűzéssel sem értett egyet. Amennyiben a tulajdonosok egyetértettek volna az előzetes kitűzéssel – ami pontosan megegyezett a hivatalos, Polgármesteri Hivatal által elvégeztetett méréssel, akkor az önkormányzatnak nem kellett volna a mérés költségét viselni és vállalni.

 

Czigle József: Kiss Ádámnak és Furó Tibinek olyan sokat jelent az a terület. Nem hiszem el, hogy nem lehetett volna megoldani másképp.

 

Sándor Jánosné: Ki vezette és ki ellenőrizte a fakitermelést.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Furó Tibor irányította a kitermelést, a nyilvántartást pedig a költségvetés vezette.

 

Sándor Jánosné: Szeretném látni, hogy napi szinten mennyi fa lett kitermelve, nem arra vagyok kíváncsi, hogy kinek vittek fát.

Czigle József: Legközelebb a napi mérési jegyeket rögzíteni kell.

 

Bugyáné szász Erzsébet: Be kell jönni a Polgármesteri Hivatalba és a költségvetésnél meg lehet nézni.

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: Az önkormányzathoz nem lett beszállítva a fa. A kitermelés után traktorra rakták és mérlegelés után szállították azoknak, akik igényelték a tűzifát.

 

Czuper Árpádné: A képviselők által felajánlott tiszteletdíj felhasználásáról van e valamilyen kimutatás? Javasolja, hogy a felajánlott tiszteletdíjat vezessék egy külön számlán, a felhasználásról legyen külön kimutatás készítve, mert például vannak olyan rászorulók akik nem tudják kiváltani a gyógyszerüket, vagy pl. az idősek estjét abból a pénzből lehetne megszervezni.

 

Sándor Jánosné: A tiszteletdíjból lehetne például egy kirándulást szervezni Máriapócsra a betegek búcsújára. Ne csak az idősek klubját vigyék kirándulni, hanem másokat is akik szeretnének elmenni.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: az idősek klubja rendszeresen csigát csinál, amit eladnak és nekik van pénzük a kirándulást kifizetni. Egyébként 2009-ben a farsangra és az idősek estjére is valamint az idei idősek estjére is ők csinálták meg a csigát, saját maguk hozzák a tojást, a lisztet és amit megcsinálnak eladják , nekik van saját pénzük. Az idősek estjére egyébként felajánlották a csigát, azért nem kellett fizetni egy fillért sem.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Elmondja, hogy Juhászné Léva Katalin újságját találta a postaládájában, abban le van írva, hogy mennyi pénz jött a falu egyes embereinek és az önkormányzatnak is, hol vannak ezek pénzek? Elmondja, hogy a hét végén az iskolás gyerekek Nyíregyházi tanulmányi versenyére az útiköltséget ki kellett volna fizetni. Vannak háromgyerekes szülők akiknek nagyon nagy nehézséget jelent, Az ilyen gyerekeket támogatni kell, az oktatásra és kultúrára juttatott pénzből, hogy- hogy nem jutott annyi, hogy ezt kifizessék.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A befizetett pénz a költségvetésbe folyik be, nem kell mindenhova elmenni,vagy ha menni akarnak arra a szülőnek is áldozni kell. A népdalkör sem megy mindenhova, csak ahova feltétlen muszáj , az idősek klubbjánk pedig van saját pénze.

Az újságban megjelent hírekkel nincs mit foglalkozni. A gyanúsítgatásokat fejezd be, kikérem magamnak, mindenkinek van lehetősége pályázni és kihasználni a pályázati lehetőséget és ezt meg is teszik, neked is. Minden pályázattal el kell számolni a kincstár , az FVM, és az APEH felé, amit meg is tettünk. Ha kíváncsi vagy rá gyere be a hivatalba és nézd meg az elszámolásokat.

 

Éliás Csabáné: Úgy gondolja, hogy az iskola és az óvoda is azért áll úgy ahogy , mert minden pályázati lehetőséget megragadnak és kihasználnak. Az elmúlt hétvégi kirándulással kapcsolatban elmondja, hogy az iskola állta a szállás, és az étkezés költségeit, a szülőknek minimális hozzájárulást kellett fizetni és felkérésé nélkül vállalták ezt, ha bárki jelezte volna, hogy nehézséget okoz az útiköltség kifizetése azt is megoldotta volna az iskola. Elmondja, hogy a gyerekek országos tanulmányi versenyen vettek részt és első helyezést értek el.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Ezek a gyerekek megérdemelték volna, hogy ingyen elvigye őket az önkormányzat, maximálisan támogatni kell őket.

Bugyáné Szász Erzsébet: az Önkormányzat anyagi lehetősége véges, egy szülő sem jött segítséget kérni, ha jött volna, akkor sem biztos, hogy tudtunk volna segíteni.

 

 

Nagy Béla: A Pócsi kirándulással kapcsolatban méltánytalannak tartaná, hogy az idősek klub tagjainak pénzért adnánk a buszt másokat pedig ingyen vinnénk, akkor ne fizessenek a klubosok sem.

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

128/2010. ( V.4.) KT. Határozat.

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a

a polgármesteri jelentést, a lejárt határidejű határozatokról

szóló jelentést, valamint a polgármester jelentését,

a felajánlott tiszteletdíj felhasználásáról elfogadja.

Felelős: …..

Határidő: ……..

 

2., A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi Határrendészeti

Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával kapcsolatban

végzett tevékenységéről

Előadó: Asztalos János Őrsparancsnok

 

Asztalos János őrsparancsnok köszönti a képviselőtestületet, elmondja, hogy a kapitány úr más elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az ülésen.

 

tájékoztatóját az alábbiakkal egészíti ki:

 • A börtönből kiszabadult egy bizonyos csoport akik itt élnek a településen, újraszerveződtek, ők követik el a betöréseket, a bizonyítási eljárás folyamatban van, reméli, hogy minél előbb a végére tudnak járni és le tudják őket kapcsolni.

 • Elmondja, hogy a határrendészeti kirendeltség és a rendőrség teljesen külön irányítás alá tartozik, más- más hatáskörrel rendelkeznek.

 • Elmondja, hogy ebben az évben is nagyon szűkös a rendőrség költségvetése, pl. egy hónapra megállapított üzemanyagköltség kb. a hónap feléig elegendő. A hónap második felére mindig külön igénylést kell benyújtani a költségekre.

 • Minden egyes bűncselekmény kivizsgálnak, nagyon alaposan kell eljárnunk.

 • A törvényi változások sokkal magasabb büntetéseket szabnak ki egyes szabálysértésekre mint korábban, ennek van is visszatartó ereje ami a statisztikákból is kitűnik. Lényegesen magasabbak a büntetési tételek.

 • Elmondja, hogy a helyi polgárőr szervezettel az együttműködés nagyon jó és megköszöni az együttműködést, a segítséget.

 • A 8 településre 8 körzeti megbízott van, de ezeknek a rendőröknek kell megoldani a járőrszolgálatot is, teljes lehetetlenség az, hogy a nap 24 órájában jelen legyen a körzeti megbízott a községben.

 • Az őrs személyi állománya 20 fő ezzel szemben 35 főre lenne szükségük.

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester megköszöni a tájékoztatót.

 

Lugosiné Illés Margit: Megköszöni a tájékoztatót, a rendőrség munkáját a községében jól megfeleltnek minősíti. Úgy gondolja, hogy a bűncselekmények száma a faluba beköltözött kétes elemek miatt emelkedett meg.

Nagy segítség lenne, ha lenne a községben egy állandó körzeti megbízott, akit az emberek elfogadnak, tisztelnek és megbecsülnek, illetve bizalommal fordulhatnak hozzá minden problémával. Zolinak ez nagy kihívás, mert mint tudjuk még a járőrszolgálatot is el kell látnia a megbízotti teendők mellett.

Úgy látja, hogy csökkent a közlekedési szabálysértések száma, ez valószínűleg a magas büntetési tételekből következik.

Nagyon jónak tartja a DADA- programot.

Javasolja, hogy a községi újságban, illetve a honlapon tegyen a rendőrség közzé egy tájékoztatót, hogy mik a kötelező tartozékok a kerékpárosoknak pl. mellény használat s t b. sokan nem tudják, hogy mit kell pontosan betartani.

 

Czigle József: A jelenlegi kormányfő két hét időt szabott a változásokra, a Vámospércsi rendőrőrsnek elég e ez az idő a változások végrehajtására.

 

Hutóczki Péter: Megköszöni a rendőrség tájékoztatóját, gratulál az elért eredményekhez. Elmondja, hogy a körzeti megbízott részére az irodát rendbe tették, és az rendelkezésre áll, lehet használni. Felajánlja a polgárőrség segítségét a járőr szolgálatokhoz. Megköszöni a rendőrség eddigi együttműködését a helyi polgárőrséggel és településőrökkel.

 

Asztalos János megköszöni az elismerő szavakat, megígéri, hogy mindent megtesznek a község közbiztonságának javítása érdekében.

A DADA- programmal kapcsoltban elmondja, hogy sajnos nincs rá idő, a kollégái csak munkaidőn kívül tudják ezt megoldani, amire viszont nem lehet őket kötelezni. A közlekedési szabálysértések csökkenését a magas bírságok eredményezik, mindenki jobban oda figyel, hogy hogyan közlekedik.

 

Czigle József felvetésére válaszolva elmondja, hogy nem rendőr hadsereget kell létrehozni, hanem a viszonyokat kell megváltoztatni. Inkább kevesebbet kell mondani és többet teljesíteni. Az egészséges arányt kellene megtalálni.

Hutóczki Péternek megköszöni az elismerést, a polgárőrség tevékenységét és elmondja, hogy nagyon örül a jó együttműködésnek.

 

Éliás Csabáné: Elmondja, hogy az iskola és a rendőrség között nagyon jó az együttműködés. Minden segítséget megkap az iskola , A rendőrök jelenléte, az előadások amiket tartanak az iskolában visszatartó erejű. Megköszöni a jelenlétet és elmondja, hogy minden megtesznek a jó együttműködés érdekében.

 

A képviselőtestület a felvetésekre adott válaszokat elfogadja és egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

129/2010. ( V.4.) KT. Határozat.

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadja a

Hajdúhadházi Rendőrkapitányság Fülöp község közbiztonságával kapcsolatban

végzett tevékenységéről szóló tájékoztatóját.

Felelős: …………..

Határidő: ………..

 

 

 

3., A közmeghallgatás anyagának megtárgyalása. (Tájékoztató szóban)

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester felolvassa a közmeghallgatásra készített tájékoztatóját.

(A tájékoztató írásos anyaga a jegyzőkönyv mellékletét képezi. )

 

Hegedűs Lászlóné: A 2010. évi feladatoknál említeni kell a Kápolna felé vezető út és a temető feljáró javítását.

A felolvasott tájékoztatóhoz több hozzászólás nem volt.

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

130/2010. ( V.4.) KT. Határozat.

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete A

2010. május 7-i közmeghallgatás anyagát elfogadja.

Felelős:

határidő: …

 

4., Tájékoztató a 2009. évi adóbeszedés teljesítéséről.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

Hozzászólások:

 

Lugosiné Illés Margit: A kommunális adó mértékét nem tudjuk emelni mert sok embernek gondot jelent még ez a kevés összeg befizetése is. A vállalkozói adóbefizetés viszont nagyon jó eredményt mutat.

Javasolja, hogy az adó értesítővel együtt a csekket előre nyomtatva küldjék ki az embereknek, mert akkor nagyobb esély van arra, hogy befizetik, mint ha be kell a csekkért fáradni a hivatalba.

Számítógéppel nagyon egyszerű előnyomtatni a befizetési csekkeket.

 

Czuper Árpádné: Mit takar az egyéb és az idegen bevétel, valamint az eljárási illeték.

 

Kissné Terdik Erzsébet:

Idegen bevétel: más hatóság által kimutatott tartozás, (AKSD, Berettyó Vízgazd. társ…, stb.) amelyeket adók módjára kell beszedni és a kimutató szervnek kell átutalni.

Egyéb bevétel: Más hatóság által átjelentett tartozás (helyszíni bírság, végrehajtási bírság) , mely beszedése esetén az önkormányzatot illeti meg.

 

Czigle Sándor: Az egyéb bevételeket, ilyen például az AKS felé történő tartozás behajtása, ami nem marad itt az önkormányzatnál, azt tovább kell utalnunk ha beszedjük.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A pénzintézet váltásával még sok feladatunk van. Mivel átmegyünk a Takarékszövetkezethez új csekkeket kell rendelnünk ami még idő vesz igénybe a javaslatot csak később tudjuk majd esetleg teljesíteni.

 

A képviselőtestület a felvetésekre adott válaszokat elfogadja és egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

131/2010. ( V.4.) KT. Határozat.

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a

a 2009. évi adóbeszedés teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadja,

felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kintlévőségek behajtása

érdekében tegyen meg mindent.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: Folyamatos.

 

 

5., Tájékoztató a 2009. évi mezőőri tevékenységről, befizetések és hátralékok alakulásáról.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

Hozzászólások:

 

Lugosiné Illés Margit: Véleménye szerint szükség van a mezőőrre és a szolgálat fenntartására. Javasolja, hogy a terménylopások ideje alatt a szolgálati útvonalat úgy állítsák össze, hogy lehetőleg mindenhol jelen legyen a mezőőr.

 

Czigle József: Az emberek 30 %-a veszi jogosan igénybe a mezőőri szolgáltatást, a többi nem fizet.

 

Furó Tibor: A község területe 5000 ha. ebből a szántó terület kb. a fele. A másik fele erdő és az állam felé életjáradékra felajánlott terület.

A Földhivatal rendelkezésünkre bocsátotta a részletes kimutatást, mely alapján a mezőőri bevallások felülvizsgálata folyamatban van. Sajnos azonban vannak a nyilvántartásban olyan területek is amelyek pár nézetmétert tesznek ki, azt még nem tudjuk, hogy hogyan fogjuk kivitelezni az ilyen kis területeknél a bevallást és a fizetési kötelezettség megállapítását, erre várják a javaslatot, hogy mennyi legyen az a terület ami után már megállapításra kerüljön a mezőőri díj.

 

Hegedűs Lászlóné: Nem lehetne olyan rendeletet hozni, hogy az erdő tulajdonosai is fizessenek, hiszen a mezőőr a fa lopások megelőzésében is részt vesz, eljár.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: A mezőőrnek nem feladata őrizni az erdőt. Az erdő őrzését az erdő kezelőjének kellene megoldani. A törvény szerint az erdő művelési ágú területek után nem lehet mezőőri járulékot kötelezően kivetni.

 

Hutóczki Péter: A törvény nem tiltja, hogy az erdő tulajdonosai is fizessenek mezőőri díjat, a lehetőséget megkell adni, ha akarnak fizetni fizessenek.

 

Lugosiné Illés Margit: Javasolja, hogy az erdőgazdálkodókat nyilatkoztassák, hogy igényt tartnak e a mezőőri szolgáltatásra és ha igen akkor fizessenek.

 

Furó Tibor: Ilyen nyilatkozatot csak az erdők tulajdonosai tehetnek , az erdőkezelő nem nyilatkozhat helyettük.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Javasolja, hogy első körben az erdőkezelőket hívják meg testületi ülésre, utána az erdőtulajdonosokat egy nyilatkozat formájában felhívni és felmérni hogy akarnak e erdővédelmet.

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

132/2010. ( V.4.) KT. Határozat.

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a

2009. évi mezőőri tevékenységről, befizetések és

hátralékok alakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul v veszi.

Felhívja a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kintlévőségek behajtása

érdekében tegyen meg mindent.

Az erdőterületek után fizetendő mezőőri díj megállapítása érdekében

a következő soros ülésre az egyeztetés érdekében kerüljenek meghívásra

a községben tevékenykedő erdőgazdálkodók.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: Folyamatos, és 2010. szeptember 14.

 

6., 2009. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet Jegyző

 

Lugosiné Illés Margit: A lakónépesség száma nagyon lehangoló.

 

Czuper Árpádné: Mi lesz az iskola sorsa szeptembertől, ha ilyen kevés gyermek van ?

 

Éliás Csabáné: Az egyebek témánál válaszolni fogok rá mert ebben a kérdésben határozatot kell hozni a képviselőtestületnek.

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

133/2010. ( V.4.) KT. Határozat.

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§. (6.) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést megtárgyalta, s azt elfogadta.

A Képviselő-testület megbízza Kissné Terdik Erzsébet jegyzőt, hogy az átfogó értékelést és a testületi határozatot tartalmazó jegyzőkönyvkivonatot az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

7., Az önkormányzat . SZMSZ-éről szóló 5/2003. (IV.30.) Kt. r. mód.

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Az elmúlt ülésen határozott a testület abban, hogy a részvényesi jogok gyakorlására felhatalmazást adott a Vízmű Zrt gyűléseire. A rendeletmódosítást azonban az átruházott hatáskör miatt el kell fogadni.

 

Czuper Árpádné: Azért jó lenne ha lenne beleszólásunk nekünk is a dolgokba.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: A testület minden egyes alkalommal döntéshozatal előtt tárgyalni fogja az éppen aktuális témákat, mindenről tájékoztatást fogok adni.

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag megalkotja az alábbi rendeletet.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2010.(V.04.) KT. sz. rendelet

Fülöp Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003. (IV.30.) KT. sz. rendeletének módosítására



Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény10.§. (1)bekezdés b.) pontjában biztosított hatásköre alapján és a 80/B.§.-ban meghatározott feladatkörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003.(IV.30.) KT. sz. rendeletének (továbbiakban: SZMSZ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

Az SZMSZ 1. sz. mellékletének II. pontja az alábbi mondattal egészül ki:

„Az önkormányzat vízmű vagyonával kapcsolatos részvényesi jogok gyakorlása”

2.§.

Ez a rendelet kihirdetési napján lép hatályba.



/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző



A rendelet kihirdetve.

Fülöp, 2010. V. 04.

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

 

8., A szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról

szóló 3/2008 (II. 15.) KT. sz. rendelet módosításáról

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt.

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag megalkotja az alábbi rendeletet.



Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2010.(V.04.) KT. sz. rendelet

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II.15.) KT. sz. rendeletének módosítására



Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 8.§. (1)bekezdés meghatározott feladatkörében és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)1.§. (2), 10.§. (1), 25.§. (3), 26.§, 37/D.§. (3), 38.§. (9), 45.§. (1), bekezdéseiben biztosított hatáskörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II. 5.) KT. sz. rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:





1.§.

A Rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A rendelet hatálya az Szt.3.§. (1), (2), (3) bekezdései, 6.§. és 7.§., továbbá a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL törvény (Ket.) 21.§. (1) bekezdésének megfelelő személyekre terjed ki.”

2.§.

A Rendelet 5.§. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A megállapított juttatások átutalásáról, kifizetéséről az ellátott nyilatkozta alapján a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.”

3.§.

A Rendelet 6.§.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A rendszeres pénzbeli ellátások jogosultságát az Szt. 32.§.(1) bekezdés, a 33.§. (1) bekezdés, a 41.§. (1) bekezdés és a 43/A.§. (1) bekezdése szerinti ellátásnál a jogosultság fennállását 2 évente legalább egyszer felülvizsgálja.

(2) A felülvizsgálatot az Szt. 25.§. (4)-(12) bekezdés szabályi szerint kell elvégezni.”

4.§.

A Rendelet a következő 14/A.§ és 14/B.§-al egészül ki:

„Helyi lakásfenntartási támogatás

14/A.§



 1. Helyi lakásfenntartási támogatást kell nyújtani azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak, akikre nézve a következő feltételek együttesen teljesülnek:

 1. a háztartásban az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át

 2. a lakásfenntartás számlával igazolt havi költsége eléri a háztartás havi összjövedelmének a 30%-át

 3. költségeken a lakbért, albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletét, csatornahasználati díjat, szemétszállítás költségeit, valamint villanyáram, a víz és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költségeit kell érteni.

 1. A támogatás egy hónapra jutó összege 2500.-Ft

 2. A lakhatással kapcsolatos költségek összegét a kérelem benyújtását megelőző 6 havi számlával kell igazolni.

 3. Magánszemély tulajdonában álló lakásbérleti díjat szerződéssel (társbérleti, albérleti) kell igazolni.



 1. A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelmeket évente két alkalommal, 2010 évben június 1-30 és november 1-30 között, azt követően pedig március 1-31 és október 1-31 között kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 2. A helyi lakásfenntartási támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg és 6 hónapra kell megállapítani.



14/B.§.

 1. A lakásfenntartási támogatást (normatív módon megállapítottat és a helyit is) pénzbeni vagy természetbeni juttatásként kell biztosítani.

 2. Kizárólag természetben, vagy a közüzemi szolgáltató részére történő közvetlen díj megfizetéssel kell biztosítani akkor, ha

a.) kérelmező kéri

b.) a közüzemi szolgáltatók által nyújtott adatszolgáltatások alapján hátralékosok

között szerepel

 1. A megállapított lakásfenntartási támogatást havonta, illetve a jogosult kiadásokkal kapcsolatos kötelezettsége felmerülése időpontjában kell folyósítani.”



5.§.

A Rendelet 10.§-a a következő (3)és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A jegyző rendszeres szociális segélyt állapít meg az Szt-ben meghatározottakon túl annak a személynek is, akinek a közfoglalkoztatásban való részvételt akadályozó, vagy kizáró alábbi felmentési okok valamelyike áll fenn:

a.) az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet (továbbiakban: ORSZI) vizsgálata szerint egészségkárosodott

b.) terhes

(4) Az aktív korú ellátásra jogosult személynek a (3) bekezdésben meghatározott felmentési okok fennállását az alábbiak szerint kell igazolnia:

a.) a (3) bekezdés a.) pontja esetén a kérelemhez csatolni kell az ORSZI szakvéleményét az egészségkárosodás tényének megállapításáról.

b.) a (3) bekezdés b.) pontja esetén a kérelemhez csatolni kell az állapot igazolásának fennállásához szükséges szülész-nőgyógyász szakorvos szakvéleményét.”

6.§.

A Rendelet a következő 11.§.-al egészül ki:









11”.§.

 1. A Rendelet 10.§. (2) bekezdés a.) pontja és a (3)-(4) bekezdés szerinti rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az ellátásra jogosult személy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel a 37/D.§ szerinti együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja.

 2. Az együttműködés koordinálására az Önkormányzat Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás keretében működő Családsegítő Szolgálatot ( továbbiakban: Szolgálat) jelöli ki.

 3. Az aktív korú nem foglalkoztatott személy a Szolgálattal történő együttműködés keretében az alábbiak szerint köteles eljárni:

a.) megjelenik a Szolgálatnál és nyilvántartásba veteti magát

b.) a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodik a Szolgálattal és eleget tesz a program megvalósítására kötött megállapodásban foglaltaknak,

c.) teljesíti az együttműködés eljárási szabályait

d.) nyilvántartásba vétele céljából a támogatást megállapító határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül megjelenik a Szolgálatnál és részt vesz az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedési program kidolgozásában,

e.) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül az egyéni élethelyzetéhez igazodó beilleszkedést segítő program megvalósítására megállapodást ír alá és betartja a megállapodásban foglaltakat,

f.) folyamatosan kapcsolatot tart a Szolgálat munkatársával a beilleszkedést segítő program megvalósítása érdekében

 1. Az aktív korú nem foglalkoztatott személy együttműködésére vonatkozó beilleszkedési programok típusai:

a.) egyéni képességeket fejlesztő, vagy életmódot formáló tanácsadáson való részvétel

b.) életvezetési tanácsadás

c.) munkavégzésre felkészítő és integráló program

d.) képzési, átképzési programban való részvétel

 1. Az önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott személyek együttműködése keretében előírt beilleszkedési programok feltételeinek biztosítása érdekében megállapodást köt a Szolgálattal.

 2. Az együttműködési kötelezettség előírásáról a rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell. Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek, aki:

a.) a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem jelenik meg a Szolgálatnál

b.) a nyilvántartásba vételtől számított 60 napon belül nem köt megállapodást a beilleszkedési programról, vagy a programban foglaltakat nem írja alá

c.) nem tartja a kapcsolatot a Szolgálattal és nem tartja be a programban foglaltakat

d.) aki az aktív korúak ellátásra való jogosultság feltételeinek vagy összegének vizsgálatára irányuló eljárást akadályozza, különösen ha nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget.

e.) aki keresőtevékenységet folytat, ide nem értve a közfoglalkoztatást, valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzést

f.) aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan 2 éven belül ismételten megszegi.

 1. Az együttműködésre kijelölt szerv jelzi a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget.



7.§.

 1. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 2. Ezen rendelet hatálybalépésével egy-időben hatályát veszti a Rendelet 16.§. (2) bekezdése és a 32.§. (5) bekezdése.

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyzőkönyvben

 

 

A rendelet kihirdetve

 

Fülöp, 2010. május 04.

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 



9., Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

vagyonkezelési szerződése

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

Hozzászólások:

 

Czigle József: A Fülöpre vonatkozó költségszámítás egy nulla, nem ér semmit.

 

Sándor Jánosné: Mi nem vagyunk szakemberek, segítségre lenne szükségünk, hogy helyesen tudjunk dönteni.

 

Lugosiné Illés Margit: A szerződéskötés előtt jöjjön ki egy szakember és magyarázza el a dolgokat.

 

Czigle József: Miért nem veszi vissza az önkormányzat a vízmű üzemeltetését.

 

Bugyáné szász Erzsébet: Az tönkre tenné az önkormányzatot és a falut is. Ha ilyen nagy lehetőséget lát benne vegye ki vállalkozó és üzemeltesse.

 

Javasolja a testületnek, hogy napolják el a téma tárgyalását és még a mai napon megkérdezi a Vízmű igazgatóját, hogy mikor tud kijönni és felvilágosítást adni, arra az időpontra összehívunk egy rendkívüli ülést és akkor majd határozunk a témában.

a képviselőtestület a javaslatot elfogadja és a Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelési szerződésével kapcsolatos döntését a következő rendkívüli ülésen hozza meg.

 

Egyebek:

Éliás Csabáné:

Azért szeretném ezt most a képviselőtestületnek tájékoztatásul elmondani,mer bármi legyen is az iskolával, az iskolakezdéssel szeptemberben, ahhoz már most ebben a tanévben meg kell hozni a határozatot. Ahhoz, hogy érvényessé válják az a határozat a következő tanévre azt a legkésőbb a nyár folyamán meg kell hozni.

A létszámokkal kapcsolatban az iskolát is olyan veszély fenyegeti ami kétségessé teszi, hogy a következő tanévben önálló osztályokat indítsunk minden évfolyamon.

Elmondom a létszámokat, hogy most milyen létszámokkal működünk és, hogy mi várható a következő tanévre. Azt gondoltam, hogy amikor létszám kimutatásokat végeztünk a népességi lista alapján, hogy ez az év amiben most vagyunk, vagy ami mögöttünk van, ez lesz a mélypont. Sajnos nem ez a mélypont, hanem ettől még rosszabb helyzet várható a következő évre. mert, hogy nagy volt a mozgolódás, a vándorlás a községben.

Most 149 gyerekünk van, amiből már most 5 magántanulók,akiknek már gyerekünk van, nekik muszáj volt megadni a magántanulói státuszt, pedig nagyon megszigorítottuk a magántanulóvá válás feltételeit, ugyanis azt az öt főt ki kell venni, mert ő utánuk nem kapjuk meg a normatívát. 144-en vagyunk az iskolában. az öt olyan akinek gyereke van, vagy beküldtük a bizottsághoz, és nem nevelhető közösségben ilyen gyerek, ezektől nem lehetett megtagadni mer felső határozatok vannak.

A következő tanévben, annak köszönhetően, hogy nagyon kevés gyerek jön az óvodába 8 gyerek iratkozott be az iskolába. így a létszám 140 fő amiből már előre tudjuk, hogy 6 gyermek lesz várhatóan magántanuló. A mostani magántanulók között nincs ott aki már terhes. De már ebben az évben sem járt iskolába. Ez a gyerek SNI-s, a szakértői bizottság nem javasolta, hogy iskolába járjon. 134 gyermek lesz a létszám, 8 iratkozott b e első osztályba.

Különösen alsóban ilyen vészes a helyzet. A másodikban 17, a 3. 17, 4. 15, 5. 15., utána már 20 fölött van a létszám. .

azon kellene elgondolkodni, hogy hogyan tervezzük a következő évet, nyilván, hogy fenntartható ez így is, hogy önálló osztályokat indítunk, , de ez rettentően ráfizetéses, Be kell látni, hogy ez luxus, azért luxus, mert amikkor indítottuk az eltérő tantervű osztályt , ott volt sérült. 10 12 fő a létszám, de ott a gyerekek 2-3 főnek számítottak.

A 8 -hoz legfeljebb még egy jöhet hozzá, neki már küldtünk felszólítást. Ezek a gyerekek normál gyerekek , nem kettőnek, nem háromnak számítanak.

Most a lehetőségeken gondolkodik az ember,hogy mit lehet tenni, az egyik az,hogy az önkormányzat vállalja, hogy fenntartja a 8 osztályt, vagy azt,hogy lehetőség van arra, hogy összevonjunk osztályokat, már most a törvény megengedi, eddig három osztályból lehetett egy osztályt összevonni , szeptembertől négy évfolyam tanulóiból lehet. Azt gondolom, hogy ez is járható út. A másik lehetőség lenne a társulás, amiről azt gondolom hogy én nem támogatnám.

Bugyáné Szász Erzsébet: Újléta is felbontotta a társulást Vámospércs-el mert nem működött.

Éliás Csabáné: Korábban azért volt a társulások száma olyan nagy arányú, mert akkor nagyon támogatták. Utána ugye visszavonták a támogatásokat és a társult iskolák nagyon rosszul jártak.



Bugyáné: A központ az jól járt, a társult iskola pedig nem. mindenhol felbontják a szerződéseket.



Lekkáné Nyíri Franciska: Marika te mit látsz, hogy melyik osztályt gondolod ha összevonásról lenne szó.



Éliásné. Meg lehet oldani, azért nem tudok még mit mondani, mert a létszámok még változhatnak. alsóban ugye nem lehet buktatni. Nyilván az lenne a célszerű, ahol a legkisebbek a létszámok.



Lugosiné: az egyik szülő azt mondta, ha összevonás lesz akkor ők átviszik Ábrányba a gyereket.

Bugyáné: azon is el kell gondolkodni, hogy honnan lesz pénzünk.



Kissné: Ha Ábrányba kellene hordani a gyereket iskolába akkor meg fel lennének háborodva.

Éliásné: Nem jellemző, hogy elmennek a gyerekek. 6. osztálytól viszont sokan átmennek másik iskolába. Nem kellett itt eddig összevonás, színvonal csökkenés, mégis elmennek a gyerekek tömegével.

Előfordult olyan is, hogy elment egy gyerek,és elment utána még kettő.

A 6.osztályból már tudok is olyat aki biztos, hogy el fog menni. Az sem lehet tudni, hogy az után mennyi gyerek megy el.

azt gondolom, hogy ha a szülő elviszi Ábarányba, d e nem is biztos, hogy Ábrány fogadja, ide is jönnének Ábrányból gyerekek.



Bugyáné. ezen el kell gondolkodni. Meddig kell ezt testület elé hozni?



Éliásné: A nyáron mindenképpen. Szerintem a mostani tanév végéig.

Ha esetleg úgy dönt a testület, hogy összevont osztályt indítsunk , ennek személyi feltételei is vannak. Meg kell tenni a szükséges lépéseket.



Czigle József: Konkrétan mit jelent ez az összevonás.

Lekkáné: Úgy mint régen 1-3, 2-4.



Éliásné: Például az első osztály és a harmadik osztály.

Lekkáné: ez így volt régen valamikor.

Kissné Terdik E. Mi is úgy jártunk iskolába a Bernátrészen. az 1-3 és a 2. - 4. összevonva.

Éliásné: Vagy amikor volt a kisegítő, ott 5-6 osztályból is összevontuk és mégis tudtak haladni.

Lugosiné Illés Margit: Én is elvinném a gyerekemet ha összevont osztályba kellene járnia.

Éliásné: Te el is vitted Margitka. .

Hutóczki Péter: Megértem Margitkát is meg megértem a szülőket is. Úgy mint szakember és szülő, ez a véleménye, de nekünk most az egész település érdekét nézve kell döntsünk.



Éliásné:megint a kisegítő osztályt hozom példának, Én magam is tanítottam összevont osztályba, volt ilyen a Bánházán és a Felsőfülöpön is, és a Bernátrészen is.

Én azt gondolom, hogy semmi hátrányuk nem volt azoknak a gyerekeknek, sőt olyan készségeik, képességeik fejlődtek, mert ha azt mondjuk, hogy összevonjuk az elsőt és a harmadikat, az a harmadikos gyerek rákényszerül, az önálló munkavégzésre, rákényszerül arra, hogy az elsősnek amiben tud segítsen. Persze nagyon meg kell szervezni a munkát,mert a pedagógus munkája nagyon megnehezül. Nem is mindenki vállalná és nem is mindenki alkalmas erre, mert ez biztos,hogy dupla befektetés, dupla erőbe kerül egy nevelőnek,hogy két osztály anyagát tanítsa meg.

Van előnye is meg van hátránya is.

Lugosiné: a gyerekek sem olyanok már most mint régen voltak.

Hutóczki Péter: Mondtad, hogy te ellene vagy a társulásnak. Utána néztetek e, hogy hasonlóan a szociális társulásban ellátott feladatokhoz nem érné- e meg más intézménnyel társulni a magasabb normatíva érdekében? Nem vagyok szakember, és nem értek hozzá, de úgy gondolom, érdemes körüljárni a társulás gondolatát.



Bugyáné Csökkent a normatíva. Meg kell nézni, meg azt is,hogy egyáltalán Ábárny fogadna e bennünket.

Én. az elején nagyon támogatták a társulásokat, most már nem, azok akik társultak azok kerültek hátrányosabb helyzetbe.

Péter. ha jó szándékú aki társulás, mert ő is több pénzhez jut. Nem azt mondom, hogy jó, érdemes megvizsgálni.

Éliásné: a központok ahova társultak, az ők érdekeik voltak az elsők, a társuló iskolák rosszul jártak.



Hutóczki Péter. Ha jó szándékú a fogadó intézmény akihez társulunk és nem használja ki a társulóst, sikerül olyan társulási megállapodást kötni, mellyel mindkét intézmény jól jár, akkor véleményem szerint az út járható.



Kissné : Azt gondolom, hogy kormányváltás következik, biztos, hogy hozzá fognak nyúlni az oktatáshoz. De hogy milyen módon. Nehogy úgy járjunk, hogy valahova betársulunk és utána esetleg fent pont fordítva történik a döntés, és mást támogatnak kormányzati szinten.

Azt gondolom, hogy erre a tanévre egy itt megtartó osztályt kellene elindítani és a jövő tanévben már látni fogjuk a lehetőségeket, és azt, hogy az új kormány mi az amit működőképessé akar tenni és milyen módon. Most szeptemberbe vagy az összevonás, vagy az indítás, de lehetőség szerint nem belemenni egy átmeneti időszakban. Lehet, hogy utána azt fogjuk mondani, hogy tényleg ez az út a járható és ezt fogják támogatni. A másik dolog ami már nagyon sokszor felmerült amikor Marika hozta az alapító okirat módosítást,. Most arányában nagyon sok SNI is gyerek van, aki a mi iskolánkban és óvodánkban nem ellátható jelenleg, mert alapító okiratában nem szerepel. Át kell gondolni, ezeknek a gyereknek az ellátását fel lehetne vállalni. Ennek azonban meg kell teremteni a személyi és tárgyi feltételeit. Ezzel talán lehetne növelni a gyermeklétszámot, kérdés, hogy a feltételek megteremthetőek, biztosíthatóak-e?



Éliásné: az a baj, hogy ha itt megteremtjük a feltételeket nem csak a mi gyerekeinket fogjuk fejleszteni, hanem ide irányítják a környékről az ilyen képességű gyerekeket is.



Lugosiné : Könnyen mondhatja az a szülő akinek a gyerekét oda irányítják, hogy fogom magam és odaköltözöm.



Bugyáné: Nem mindenki teheti meg hogy elköltözik.

Kissné T. E. főleg olyan körből kerülnek ki a sérült gyerekek akik nem tehetik meg azt, hogy elköltözzenek.



Éliásné: Most ide járnak az ilyen problémás gyerekek, ott vannak az óvodába, csak nem annyi normatíva jár utánuk amennyi megilletné őket, hanem egy normál gyerekre járó normatíva.

Egyébként amennyivel több pénzt adnak arra a gyerekre azzal annyival többet is kell foglalkozni, de persze létszámot jelent.



Kissné Terdik E. Egyenlőre szerintem abból amit Marika elmondott itthon tartani, másik pedig az SNI-s gyerek helyzetét mennyiben vállaljuk, vagy be tudjuk e vállalni.

Bugyáné: ezen el kell gondolkodni, hogy van e ilyen pedagógus, és tudjuk e vállalni. )



Bugyáné Megköszöni a tájékoztatót.

Tájékoztatja a testületet, hogy a tantestület és a diákönkormányzat javaslatára úgy határoztak, hogy kitiltják a mobiltelefonokat az iskolából. Ugyanis az elmúlt időben megszaporodtak a telefonlopások. A nevelők nem tudják garantálni a drága készülékek biztonságát. Lehetőség van a gyermekeknek a telefonálásra a nevelői szobából, vagy az ügyeletes nevelő telefonjáról, ha az indokolt.

Kéri a testületet, hogy a diákönkormányzat házirendjének módosítását fogadja el.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

134/2010. (V.4.) KT. sz. Határozat.

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

hozzájárul az Általános Iskola Diákönkormányzat

házirendjének módosításához, mely szerint a

mobiltelefonokat kitiltja az iskolaterületéről,

a mégis bevitt telefonok biztonságáért a nevelők

nem vállalnak felelősséget.

Felelős: Éliás Csabáné

Határidő: Azonnal.

 

Czigle József: Mi a gond a kft- vel, miért tartotok be neki, nem kapja meg a vezetője sem az embereket és a szerszámokat sem. Az a gond, hogy nem az lett a vezetője akit ti akartatok?

 

 

Az elmúlt évben működött a Szociális földprogram, most pedig nem adtok Feribácsinak segítséget. Miért? A Deák F. utcai földdel sem csináltatok semmit.

 

Hutóczki Péter: A Deák F. utca földterületről nincs mit beszélni azt már megbeszéltük többször is. Az elmúlt évben működött szoc. földprogram 0 forintból, most havi 250.000.- Ft- ért működik. Ha igény lenne rá minden segítséget megadnánk, ha nem igényli a kft, nem tudunk mit csinálni.

 

 

A Szociális földprogramot viszont helyre kell tenni ezen az ülésen, azt hallottam vissza a faluból, hogy az elmúlt évi 5 millió forinttal nem tudtunk elszámolni. Ez nem igaz, ezt visszautasítom. A program megvalósítását a minisztérium mintaként akarta használni, az elszámolásunk minden tekintetben megfelelt a törvényi előírásoknak. Kérem, hogy nyilatkozzon a testület, hogy mit akar mert szorít a határidő bennünket. A palántákat megrendeltük, és lassan itt az ideje a kiültetésnek. Amennyiben nem felel meg így a testületnek a program vissza kell utalni a pályázaton elnyert pénzt, és nem lesz vele tovább gondunk. Ebben az esetben a kft-t rövidítjük meg a pályázati összeggel.

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Visszautasítom a rágalmakat a kft. vezetője minden szerszámot megkapott amit kért, az embereket pedig ő maga választja ki. Mindig annyi embert, ahányra szüksége van. Hogy kivel akar dogozni azt ő maga dönti el. A traktort amikor szüksége volt rá vezetővel együtt rendelkezésére bocsátottuk, a traktor önköltségszámítását az önkormányzat elkészítette, melyet Piránszki Ferenc megtekintett és elfogadott, ez alapján fogja a számlát az elvégzett munka után kiállítani.

 

Czigle József: az 5 millióval nem tudtatok elszámolni.

 

Czuper Árpádné: Látni akarjuk a pályázatot és után döntünk róla.

 

Bugyáné szász Erzsébet polgármester: 12,52 perckor szünetet rendel el, Megkéri Hutóczki Pétert, hogy a polgármesteri hivatalból hozza át a pályázatot, hogy a képviselők átnézhessék.



Hegedűs Lászlóné 13 órakor eltávozik az ülésről.



13,10 perckor a testület folytatja az ülést.



Bugyáné Szász Erzsébet polgármester kéri a testületet, hogy ha megnézték a pályázatot és a szerződést határozzanak a szociális földprogram tárágyban, folytassák e a programot, vagy utalják vissza az elnyert támogatás összegét.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 8 igen és 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

 

135/2010. (V.04.) Kt . Határozat:

Fülöp községi Önkormányzat Képviselőtestülete

úgy határoz, hogy a pályázatnak megfelelően

folytatja a szociális földprogramot,

a pályázati összeget nem utalja vissza a kiíró részére.

Felelős: ………

Határidő: …………



Bugyáné Szász Erzsébet polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az ülés szünetében telefonált a Vízmű Zrt igazgatójának. Az igazgató Úr pénteken vagyis május 7-én reggel 8 órakor tud tájékoztatást adni a vagyonkezelési szerződéssel kapcsolatban. Ennek megfelelően külön meghívó nélkül május 7-én reggel 8 órára összehívja a képviselőtestület rendkívüli ülését.

A képviselőtestület tudomásul veszi a feni tényt és további munkáját zárt ülésen folytatja.

kmf.

 

(Bugyáné Szász Erzsébet:/ (Kissné Terdik Erzsébet:)

polgármester jegyző

 

 

 

Nagy Béla Sándor Jánosné

jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő

















2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél