JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2010. április 20-ÁN DE. 9. ÓRAKOR

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

Alkotott rendeletek:

4/2010.(IV.20.) KT. sz. rendelete a Fülöp Község Önkormányzat

2009. évi zárszámadásáról

5/2010 (IV.20.) KT. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi

szabályozásáról szóló 3/2008 (II. 15.) KT. sz. rendelet módosításáról

Hozott Határoztok:

95/2010. (III. 16.) KT. sz. Határozat: jelen ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg.

96/2010. (IV. 20.) KT. sz. Határozat 2009. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

97/2010. (IV.20.) KT. sz. Határozat Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő

helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

98//2010. (IV.20.) KT sz. Határozat Fülöp Község Önkormányzat 2010. évi

közbeszerzési tervét elfogadja az alábbiak szerint:

99/2010. (IV. 20.) KT. sz. Határozat: állandó jelleggel megbízza Bugyáné Szász Erzsébet polgármestert a

HBM-i Önkormányzatok Vízmű ZRT - nél a részvényesi jogok

gyakorlásával. Ennek érdekében felhívja a jegyzőt, hogy az

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

szóló 5/2003.(IV.30.) Kt. sz. rendelet

100/2010. (IV. 20.) KT. sz. Határozat az ülések időpontjának megváltoztatására irányuló javaslatok

egyikét sem szavazta meg többséggel.

Zárt ülés határozatai:

101/2010. (IV. 20.) szemétszállítási díj elengedése irántikérelem

102-125/2010. (IV.20.) Lakásfenntartási támogatás irántikérelmek elbírálása

126/2010. (IV.20.) Ápolási díj irántikérelem elbírálása.

 

 

Fülöp Község Polgármesterétől

4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. április 20-án de 9 órakor rendkívüli ülést tart a Művelődési Házban, melyre tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D :

 

 

1., A 2009. évi zárszámadás és összesítő belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet Polgármester

 

2., Az önhibájukon kívüli hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Előadó: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

 

3., Fülöp Község Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

4., A Szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008.

(II.15.) Kt. sz. rendelet módosítása (intézményi térítési díjak.)

Előadó: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

 

5., Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003.

(IV.30.) KT. sz. rendelet módosítására javaslat.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

5., Zárt ülés:

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlen számítok.

 

 

 

Fülöp, 2010. április 15.

 

 

 

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/

polgármester sk.

JEGYZŐKÖNYV

 

 

 

Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 20-án de. 9,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Czigle József, Czuper Árpádné, Lekkáné Nyíri Franciska, Hegedűs Lászlóné, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia, Nagy Béla képviselők,Kissné Terdik Erzsébet jegyző,

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testületet, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Javasolja a meghívó szerinti napirendek tárgyalását, jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Lekkáné Nyíri Franciska és Lugosiné Illés Margit képviselőket.

 

Lekkáné Nyíri Franciska képviselő javasolja a testületi ülés időpontjának módosítását napirendre tűzni.

 

 

A képviselőtestület a javaslatot elfogadja és a napirendet megállapítja és egyidejű nyílt szavazással, 10 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

 

 

95/2010. (III. 16.) KT. sz. Határozat:

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

jelen ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg.

 

1., A 2009. évi zárszámadás és összesítő belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet Polgármester

 

2., Az önhibájukon kívüli hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Előadó: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

 

3., Fülöp Község Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

4., A Szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008.

(II.15.) Kt. sz. rendelet módosítása (intézményi térítési díjak.)

Előadó: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

5., Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003.

(IV.30.) KT. sz. rendelet módosítására javaslat.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

6., A képviselőtestületi ülés időpontjának meghatározása.

 

7., Zárt ülés:

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester a napirendek tárgyalása előtt tájékoztatja a képviselőtestületet a 2010. április 11. OGY választás községi szintű eredményéről. (Tájékoztató csatolva)

 

Tájékoztatja a továbbá a testületet, hogy a két ülés között pályázatot nyújtott be az Oktatási és Kulturális Minisztérium Felzárkóztató pályázati kiírására a „ Községi és városi könyvtárak állománygyarapítási összegének támogatására 2010.” tárgyban. Az eredményt még nem tudják. 100.000.- Ft összegre lehetett a pályázatot benyújtani, vagyis annyira, amennyit a testület a 2010. évi költségvetésben helyben tervezett állománygyarapításra.

 

A képviselőtestület a tájékoztatót tudomásul veszi.

 

 

 

 

1., A 2009. évi zárszámadás és összesítő belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet Polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Kérdések, hozzászólások:

 

Lekkáné Nyíri Franciska: A 751153. szakfeladaton fénymásoló értékesítése szerepel. Mit takar ez?

 

Kiss Lászlóné kv. főmunkatárs: A régi üzemképtelen fénymásolót leadtuk és az értékét beszámították az új fénymásoló-gép értékébe.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Mennyi bevétel folyt be a kitermelt fából, és mire lett fordítva ez az összeg, Miért fordult elő, hogy egyik embernek részletre lehetett fizetni, a másiknak meg azonnal ki kellett fizetni a fa árát, vannak e- még olyanok akik n nem fizették ki?

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: 386.000.- Ft folyt be a 2009. évben, amit 2010. I. negyedévében adtunk el és fizettek ki az még nem szerepel a beszámolóban, mert most a 2009. évről számolunk el. A fa értéke működési kiadásra lett fordítva. Olyan emberek kaptak részletfizetési lehetőséget, akiknek a lakásfenntartási támogatásból le tudjuk vonni, akinek nincs nálunk járandósága annak be kellett fizetni. Vannak még mindig akik nem fizették ki, következő segélyfizetéskor le fogjuk vonni az összes összeget, legfeljebb nem kapnak egy fillért sem az emberek, ha ezt kell tennünk. Ha lesz még fakitermelés nem fogunk ilyet tenni, hogy részletre fizethessék ki. Akinek kell majd a fa vagy kifizeti azonnal, vagy nem adunk neki fát.

 

Czigle József: A mezőgazdaságból befolyt jövedelmet nem látom feltüntetve sehol.

 

Kiss Lászlóné: Úgy, hogy mezőgazdaságból befolyt jövedelem nem is szerepel, hanem a Város és községgazdálkodási szakfeladaton és a máshová nem sorolható szakfeladaton van feltüntetve összesen 5,6 millió forint.

 

Czigle József: A kiadási oldalon látom, hogy szerepel 1,2 millió forint útjavításra, mire lett az elköltve.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Ezt az összeget VIS-MAIOR keretből kaptuk, útjavításra. A darvaskerti út beszakadt az árok mellett, Juszel Imrétől az árokig teljes szélességben ki lett javítva és le lett aszfaltozva az út és a Dózsasor kátyúzása lett megoldva ebből az összegből.

 

Lekkáné Nyiri Franciska: Ki dönti azt el, hogy kinek mennyi temetési segélyt kell adni, mért van az, hogy egyik embernek százezer forintot adnak a másiknak harminc-ezret, a harmadiknak meg semmit.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A szociális rászorultságot figyelembe véve én döntöm el és állapítok meg segélyt. Százezer forint segélyt senkinek sem állapítottam meg. Sajnos az elmúlt időben több olyan fülöpi lakos hunyt el, ahol a család nem, vagy csak segítséggel tudott a temetésről gondoskodni. A köztemetés az önkormányzat feladata lenne, így próbáljuk a köztemetést elkerülni és harmada költségből ki tudunk jönni.

 

Czigle József: Mit takar az épület - felújítás 800 eFt.?

 

Kis Lászlóné kv. főmunkatárs: A polgármesteri hivatalnál a betörés után az ablakok és a bejáratát ajtó helyreállítását, a művelődési háznál pedig a tető kijavítását, amikor a vihar ledöntötte a kéményt.

 

Czuper Árpádné: Ki vette át a játszóteret, ki igazolta le a munkák elvégzését, miért nem lett értesítve az átvételről a képviselőtestület.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Én magam, a műszaki előadó és a jegyző vettük át a játszóteret. A munka elvégzését a műszaki előadó írta alá. A játszótéri pályázat benyújtásáról a képviselőtestület határozott. Együtt választottuk ki, hogy milyen játékokat építsenek be, tudtuk akkor is, hogy mennyibe fog kerülni. Az önkormányzatnak nem került egy fillérjébe sem, ha mi nem kértük volna megépítik máshol. Akkor az lett volna a baj, hogy miért nem pályáztunk mi is. A pályázati összeg nem csak a játszótéri kellékek értékét tartalmazza. abba benne van a pályázatírástól a közbeszerzésig az eszközök értékén keresztül minden.

 

Hutóczki Péter: Azt gondolom, hogy nem tudunk ezzel mit kezdeni, így kell elfogadnunk.

2009-ben a költségvetést 50 milliós hiánnyal fogadtuk el. A mezőgazdaságból befolyt összeget a működésre fordítottuk. Az ötvenmilliós hiánnyal szemben 7 millió forint ÖNHIKI támogatást kapott önkormányzatunk. Ezzel szemben mégis hitel nélkül zártuk a 2009. évet, azt hiszem ezt nem sok önkormányzat mondhatja el magáról.

 

Lugosiné Illés Margit: A játszótér az uniós pénzek legális lenyúlása. Ezek a pályázatok jól ki vannak találva. Az iskolánál nyert 21 milliós támogatásból is csak nagyon kevés marad a pedagógusoknál, annak ellenére, hogy sokan azt gondolják, hogy milyen nagy pénzeket kapunk mi pedagógusok, de ez nem így van. Néhány pedagógus laptopot kapott a pályázatból, de annyi munka van, hogy már szívesen vissza adnák a laptopot csak ne kellene dolgozni a tanításon felül, ugyanis nem ér annyit amennyi tennivaló van a pályázattal kapcsolatban. Szerintem is nagy eredmény, hogy az önkormányzatnak nem kellett hitelt felvenni.

 

Nagy Béla: A játszótérrel kapcsolatban azt gondolom, hogy ha nem pályázunk akkor az váltott volna ki felháborodást, ugyanis a környező településeken mindenütt épültek ilyen támogatással játszóterek. Mivel nem került önkormányzatunknak semmibe örüljünk, hogy van.

 

Czigle József: Kértem, hogy a községi újságban jelenjen meg részletesen, hogy mi mennyibe került mégsem részletezték ki.

 

Sándor Jánosné: Fakitermeléssel kapcsolatban kéri, hogy ha termelnek ki fát minden esetben tájékoztassák a képviselőtestületet arról, hogy mennyit termeltek ki és mennyiért értékesítették.

A mezőgazdasági termesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy tudja, hogy kevés az önkormányzat pénze és másképp nem lehetett megoldani a szociális földprogramot az elmúlt évben. A kft. tisztán le tudja bonyolítani ezeket a dolgokat. Lehetőleg olyat csináljunk csak ami a törvénynek teljes mértékben megfelel.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A következő ülésre ki fogjuk írni, hogy mennyi fa lett kitermelve és mennyi pénz jött be belőle. a későbbiekben senkinek nem fogunk adni csak akkor ha azonnal kifizeti. Akik tartoznak azoktól fizetéskor be fogjuk a tartozást hajtani még akkor is ha egy fillér sem marad a járandóságukból, ha ez a képviselőtestület kérése. Nem fogunk adni részletfizetési lehetőséget.

 

Czigle József: A Deák F. utca önkormányzati föld végén kivágták a fát, tudtatok róla és nem tettetek semmit. Én azt is tudom, hogy ki vágta k. Döntöttünk benne, hogy átadjuk a kft-nek miért nem történt meg időben, abban is döntöttünk, hogy a korai burgonyának már márciusban fel fogjuk szántani, nem történt ebben semmi miért? Miért Küldtétek hozzám Feri bácsit, mi közöm van nekem a kft—hez.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Mint azt mindnyájan tudjátok azt a földet Pósán Ferenc használta, mivel nem fizette meg a bérleti díjat felmondtuk a bérleti szerződést. Közben kiderült, hogy lucerna van bele vetve amit Lőrincz János vetett bele, ő megtrágyázta a földet. A földterületet én átadtam a kft-nek, te mint képviselő segíthettél volna tisztázni, hogy ki használja és mi a helyzet vele.

Arról nincs tudomásunk, hogy ki vágta le a föld végéből a fát, ha te tudod jelentsd fel és ki fogjuk vizsgálni.

 

Czuper Árpádné: A 7. sz. mellékletben mit tartalmaz az egyéb tartós részesedés:

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A Vízmű zrt-től kapott tulajdon utáni részesedést tartalmazza.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: A tömegközlekedéshez az önkormányzat hozzá járul e.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Nem járulunk hozzá a tömegközlekedéshez.

 

Sándor Jánosné: A belsőellenőrzés mennyibe kerül és ki csinálja:

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: A Hajdúhadház Kistérségi Társulás keretein belül Reszler György könyvvizsgáló csinálja a belsőellenőrzést önkormányzatunknál. A díja 300.000.- Ft ezért azokat a dolgokat vizsgálja, amiket a képviselőtestület a belsőellenőrzési tervben korábban már meghatározott.

 

Lugosiné Illés Margit: az étkeztetés csak 50 %-os tejesítést mutat. Ez abból adódik, hogy megszűnt az étkezési hozzájárulás és nem vették igénybe az étkeztetést?

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Igen azért ilyen kevés mert a 2. félévben csak akinek kötelező volt az fizetett, ez az étkezési hozzájárulás megvonásából következett.

 

A képviselőtestület a feltett kérdésekre adott válaszokat elfogadta és egyidejű nyílt szavazással 9 igen és egy tartózkodással megalkotta az alábbi rendeletet és meghozta az alábbi határozatot.

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestületének

4/2010.(IV.20.) KT. sz.

rendelete

a Fülöp Község Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról

 

 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10 § (1) bekezdés d, pontjában biztosított hatásköre alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82 §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

 

 

1.§.

 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

 

2.§.

 

/1/ Az önkormányzat költségvetési szervei:

a./ önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Polgármesteri Hivatal

b./ részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Általános Iskola és Óvoda

 

/2/ Az /1/ bek-ben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.

 

/3/ A címrend: I. Polgármesteri Hivatal

II. Általános Iskola és Óvoda

 

3. §.

 

/1/ Az Önkormányzat a 2009. évi költségvetés zárszámadása bevételeinek tárgyévi főösszegét 335.337 e/Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

 

/2/ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetés zárszámadása kiadásainak tárgyévi főösszegét 335.337 e/Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.

 

4. §.

 

A Képviselőtestület a 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímeit az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

 

 

 

5. §.

 

/1/ Az Önkormányzat és intézményeinek bevételeit a 2.sz. és a 4.sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselőtestület.

 

 • A 2. sz. melléklet a bevételek alakulását intézményenként,

 • A 4. sz. melléklet az állami támogatást tartalmazza.

 

/2/ Az Önkormányzat és intézményeinek kiadásait a 3. sz. és az 5. sz. melléklet szerint állapítja meg a Képviselőtestület.

 

 • A 3. sz. melléklet kiadások alakulását intézményenként,

 • Az 5. sz. melléklet beruházások alakulását tartalmazza.

 

6. §.

 

A Képviselőtestület az Önkormányzat és intézményeinek létszámát 67 főben állapítja meg a 6. sz. melléklet szerint.

Ebből:

 • Polgármesteri Hivatal 36 fő

- Ebből köztisztviselő állomány 8 fő

 • Általános Iskola és Óvoda 31 fő

 

7. §.

 

A rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza a törzs- és egyéb vagyonát az Önkormányzatnak a 2009. december 31-i állapotnak megfelelően 810.510 e/Ft.-ban állapítja meg.

 

8. §.

 

/1/ A Képviselőtestület az Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát 11.077 e/Ft-ban állapítja meg a 8. sz. melléklet szerint.

 

9. §.

 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet :/

polgármester jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve: F ü l ö p, 2010. április 20.

 

 

/:Kissné Terdik Erzsébet :/

jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2010. (IV.20.) KT számú rendeltéhez

 

Fülöp Községi Önkormányzat 2009. évi pénzforgalma

 

 

KIADÁSOK
BEVÉTELEK
Eredeti e.
Módosított e.
Teljesítés

 

Eredeti e.
Módosított e.
Teljesítés

Személyi juttatás

 

 

Munkaadót terh.jár.

 

 

Dologi kiadások

 

 

Működési célú pénzeszk.átad.

 

 

Felhalmozási célú p. átadás

 

 

Társ.és szoc.pol.juttatás

 

 

Beruházások

 

 

Kiegyenlítő, függő kiadás

113.805

 

 

34.089

 

 

69.870

 

 

7.506

 

 

642

 

 

13.097

 

 

9.491

129.923

 

 

41.981

 

 

75.433

 

 

5.716

 

 

346

 

 

74.311

 

 

20.223

126.462

 

 

40.482

 

 

72.884

 

 

5.540

 

 

264

 

 

72.590

 

 

17.115

 

 

-4.604

Alaptev.bevétele

 

Helyi adók:

 • komm.adó

 • iparűzési adó

 • mezőőri jár.

 • bírság, pótlék

 • talajterhelési díj

 

SZJA + kieg.

 

Gépjárműadó

 

Normatív állami hj.

 • népességhez kötött

 • feladatmutatóhoz kötött

 • kötött felhasználás

 

Központosított előir.

Működési célra átvett pénze

Felhalmozási célú bevétel

Osztalék és hozam

ÖNHIKI

Előző évi pénzmaradvány

Kiegyenlítő függő bevétel

11.275

 

 

1.200

2.500

500

200

50

 

64.846

 

6.000

 

 

15.280

89.538

279

 

-

6.270

-

300

50.262

-

17.677

 

 

1.200

2.500

500

200

50

 

64.846

 

6.000

 

 

15.280

89.538

74.085

 

18.091

43.411

3.156

300

7.038

4.061

16.710

 

 

1.147

3.140

779

252

67

 

64.846

 

5.985

 

 

15.280

89.538

74.081

 

18.091

42.240

3.155

-

7.038

4.061

-1.146

 

Kiadások összesen:

248.500

347.933

330.733

Bevételek összesen:

248.500

347.933

345.268

 

 

2. sz. melléklet Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2010. (IV.20.) KT számú rendeltéhez

Fülöp Községi Önkormányzat

2009. évi bevételei előirányzata szakfeladatonként, címenként

e/Ft.

 

Szakfeladat megnevezése

ÖNHIKI

Intézményi működési bev.

Felhalmozási tőke jel. bev.

Átvett pénzeszközök

Költségvetési támogatás

Összesen

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

%

Kisegitő mg. szolg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

600

450

 

 

 

600

600

450

75

Erdőgazd.szolg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.480

2.480

1.240

 

 

 

2.480

2.480

1.240

50

Saját vagy bérelt ing.

 

 

 

2.307

2.307

2.527

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.307

2.307

2.527

109,53

Önkorm. ig. tevékenység

50262

7.038

7.038

 

3.196

3.795

 

1.313

1.013

 

10.136

10.136

 

 

 

50262

21.129

21.982

104,3

Város és községg.

 

 

 

 

4.011

4.011

 

2.143

2.142

 

3.608

3.725

 

 

 

 

9.762

9.878

101,18

EU parlamenti v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

699

699

 

 

 

 

699

699

100

Önkorm. fel. nem t.elsz

 

 

 

74096

75.296

76.216

1.500

 

 

 

 

 

105.097

196.994

196.994

180693

272.290

273.210

100,33

Védőnői szolgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.190

3.190

3.346

 

 

 

3.190

3.190

3.346

104,89

Eseti pénzbeli ell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.450

5.450

 

 

 

 

5.450

5.450

100

Gyermekvéd.tám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184

184

 

 

 

 

184

184

100

Szociális étkeztetés

 

 

 

3.758

3.758

3.627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.758

3.758

3.627

96,51

Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

150

 

 

 

 

150

150

100

Műv. házak tevékenys.

 

 

 

596

1.596

1.676

 

 

 

 

500

500

 

 

 

596

2.096

2.176

103,81

Egyéb szórakozt.

 

 

 

 

435

435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435

435

100

Máshová nem sorolh.sz.

 

 

 

 

2.250

2.250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.250

2.250

100

Összesen

50.262

7.038

7.038

80.757

92.849

94.537

1.500

3.456

3.155

6.270

26.997

25.880

105.097

196.994

196.994

243.886

327.334

327.604

100,08

Általános Iskola és Óvoda

 

Óvodai int.közétk.

 

 

 

178

178

141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178

178

141

79,21

Iskolai int.közétk.

 

 

 

1.254

1.254

1.047

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.254

1.254

1.047

83,49

Munkahelyi vendégl.

 

 

 

3.182

3.182

1.708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.182

3.182

1.708

53,67

Általános Iskolai okt.

 

 

 

 

320

303

 

 

 

 

11.604

11.550

 

 

 

 

11.924

11.853

99,40

Összesen:

4.614

4.934

3.199

 

 

 

 

11.604

11.550

 

 

 

4.614

16.538

14.749

89,18

MINDÖSSZESEN:

50.262

7.038

7.038

85.371

97.783

97.736

1.500

3.456

3.155

6.270

38.601

37.430

105.097

196.994

196.994

248.500

343.872

342.353

99,55

 

 

3. sz. melléklet Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4./2010. (IV.20.) KT számú rendeletéhez

 

Fülöp Község Önkormányzat

2009. évi kiadási előirányzata szakfeladatonként és címenként

 

Polgármesteri Hivatal e/Ft.

 

Szakfeladat megnevezése

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Társ.szociálppolitikai juttatások

Felhalmozási kiadás

Összesen

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

%

Kisegítő mg. szolgáltatás

1.199

1234

1136

345

327

314

60

45

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.604

1606

1485

92,46

Erdőgazdálkodás

 

 

 

 

 

 

270

70

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

70

34

48,57

Helyi közutak létesítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100

1647

1333

2.700

1647

1333

80,93

Közutak, hidak üzemeltetése

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

0

Saját vagy bérelt ingatlan

 

 

 

 

 

 

2.400

100

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.400

100

26

26

Önkorm.és többcélú kistér.társ.

31.451

30193

29752

7.959

8636

8386

15.114

13349

12930

7.506

5716

5540

550

665

472

642

1813

887

63.222

60372

57967

96,01

EU parlamenti v.

 

438

438

 

127

127

 

134

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

699

699

100

Tűzvéd., katasztrófavéd.

 

 

 

 

 

 

820

420

405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

420

405

96,42

Város-és községgazdálkodás

1.790

18428

18210

625

4098

3793

1.518

1908

1842

 

 

 

 

 

 

 

11189

10737

3.933

35623

34582

97,07

Közvilágítási feladatok

 

 

 

 

 

 

9.192

8192

8155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.192

8192

8155

99,54

Foglalkozáseü. ellátás

 

 

 

 

 

 

160

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

160

160

100

Védőnői szolgálat

1.985

2065

1934

625

648

615

94

94

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.704

2807

2624

93,48

Anya-gyermek- csecsemővéd.

 

 

 

 

 

 

480

480

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

480

480

100

Állategü. tevékenység

1.403

1860

1115

448

466

436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.851

2326

1551

66,68

Családsegítés

1.281

1610

1513

420

509

471

1.436

1783

1723

 

 

 

 

 

 

 

250

153

3.137

4152

3863

93,03

Szociális étkeztetés

 

 

 

 

 

 

2.062

1287

1528

 

 

 

40

1288

1249

 

 

 

2.102

2575

2777

107

Rendszeres pénzb. ellátás

 

 

 

866

3666

3643

 

 

 

 

 

 

5.077

35016

34520

 

 

 

5.943

38682

38163

98,65

Gyermekvédelmi t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454

474

 

 

 

 

454

474

104,40

Munkanélk.ellátása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.152

27654

27644

 

 

 

4.152

27654

27644

96,96

Eseti pénzb. szociális ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.278

8328

7342

 

 

 

3.278

8328

7342

88,16

Szennyvízelvezetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10674

359

 

10.6744

359

 

0

Műv.házak tevékenysége

5.489

5012

4476

1.850

1981

1784

5.192

4908

4806

 

 

 

 

 

 

 

821

819

12.531

12722

11885

93,42

Egyéb szórakoztatási tev.

 

 

 

 

 

 

1.100

930

890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.100

930

890

95,69

Közműv., könyv tári tev.

 

 

 

 

 

 

454

571

446

 

 

 

 

 

 

 

190

190

454

761

636

83,57

Sportintézmény működtetése

 

 

 

 

 

 

318

318

162

 

 

 

 

 

 

 

400

330

318

718

492

68,52

Temetkezés és ehhez kapcs.sz.

 

 

 

 

 

 

213

393

314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

393

314

79,89

Máshová nems.egyéb sz.

 

 

 

 

 

 

 

2258

2204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2258

2204

97,60

Összesen:

44.598

60840

58577

13.138

20455

19569

41.483

37400

38249

7.506

5716

5540

13.097

73405

71701

13416

16669

14449

129.955

214485

206185

96,13

Általános Iskola és Óvoda

Óvodai intézményi étkeztetés

4.880

5185

5030

1.561

1620

1552

2.828

2528

2468

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.269

9333

9050

96,96

Iskolai intézményi étkeztetés

3.361

4007

3875

1.095

1212

1146

6.071

6071

5370

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.527

11290

10391

92,03

Munkahelyi vendéglátás

 

 

 

 

 

 

3.182

2835

2791

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.182

2835

2791

98,45

Óvodai nevelés

8.901

13016

12753

2.841

3170

3135

3.824

4469

4350

 

 

 

 

 

 

 

850

495

15.566

21505

20733

96,41

Ált.isk.nappali rendsz.okt.

47.734

41016

40480

14.058

13654

13333

12.482

22130

21556

 

 

 

 

906

889

 

3050

2435

74.274

80756

78693

97,44

Napköziotth.és tan.szob.ell.

4.331

5859

5747

1.396

1867

1747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.727

7726

7494

96,99

Összesen:

69.207

69083

67885

20.951

21523

20913

28.387

38033

36535

 

 

 

 

906

889

 

3900

2930

118.545

133445

1291522

96,78

MINDÖSSZESEN:

113.805

129923

126462

34.089

41981

40482

69.870

75433

72884

7.506

5716

5540

13.097

74311

72590

13.416

20569

17379

248.500

347933

335337

96,37

4. sz. melléklet Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2010. (IV.20.) KT számú rendeltéhez

 

 

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat részére

megállapított állami támogatások részletezése 2009. évre

 

adatok Ft-ban

 

SZJA bevétele:

SZJA bevétel 8 %-a

SZJA kieg. jövedelem különbség

 

6.886.640

57.958.720

Normatív hozzájárulások:

Teleülés ig.és kommunális feladat (1839 fő)

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (333 fő

Társ.-i és gazd-i elmaradott (1834 fő )

Pénzbeni és természetbeni szoc.ellátás

Falugondnoki szolg.működése 12 hónap

Szociális étkeztetés (43 fő)

Óvodai nevelés 52 fő

Iskolai oktatás 1-8.o. (151 fő)

1-8.o. (141 fő )

Sajátos nev.ig.tan. (7 fő)

Napközis foglalkoztatás (68 fő )

kedv. étk. óvoda 48 fő, isk.126 fő

kedv. étkeztetés 5.-6.oszt.42 fő

Ingyenes tankönyvhöz jutási támogatás (131 fő x 10.000)

Tankönyvtámogatás (146 fő x 1.000)

Helyi közművelődési feladatok (1839 fő)

Hozzájárulás tömegközlekedéshez (1839 fő)

 

 

3.810.408

985.072

8.532.960

28.180.836

2.202.300

3.490.800

11.464.695

18.521.984

8.333.012

1.342.133

959.555

390.779

10.790.000

840.000

1.310.000

146.000

1.951.179

 

Normatív kötött felhasználású támogatások:

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (18főx11.700)

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása

 

210.600

68.514

 

 

Ö S S Z E S E N :

168.376.187

 

 

 

 

 

 

 

 

5.sz.melléklet Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2010. (IV.20.) KT számú rendeltéhez

 

 

 

KIMUTATÁS

a 2009. évi felhalmozási kiadásról

 

 

e /Ft-ban

 

 

Szakfeladat

 

Kiadás megnevezése

Előirányzat

Eredeti

Módosított

Teljesített

Helyi közutak lét.

Utak felújítása

2.100

1.647

1.333

Könyvtár

Számítógép és tart.

 

190

190

Sport

Gép, berendezés

 

400

330

Művelődési ház

Épület felújítás

 

821

819

Önkorm.igazg.terv.

Épület felújítás

Számítógép és programok

Lakossági közmű

 

314

1.153

204

181

442

204

Szennyvízelvezetés és k.

Szennyvízhálózat bőv.

8.033

-

-

Város-és községgazd.

Játszótér

Gép, berendezés

 

10.737

475

10.737

60

Családsegítés

Jármű tartozék

 

250

153

Általános Iskola

Számítástechnikai eszk.

Elszívófülke

 

2.668

1.000

1.435

1.000

Óvoda

Számítástechnikai eszk.

 

690

495

Felhalmozási kiadások összesen:

10.133

20.569

17.379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.sz.melléklet Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2010. (IV.20.) KT számú rendeletéhez

 

Az Önkormányzat és Intézményei dolgozói létszáma 2009. évben

 

 

 

 

 

Polgármesteri Hivatal

 

Kisegítő mg. Szolg. 1 fő

Önkorm. ig. tev. 9 fő

Város és községgazd. 19 fő

Védőnői szolg. 1 fő

Állategészségügyi tev. 1 fő

Családsegítés 1 fő

Műv házak tevékenysége 4 fő

 

 

Összesen: 36 fő

 

 

Általános iskola és Napközi Óvoda

 

 

Óvodai Int. Étkeztetés 4 fő

Iskolai Int. Étkeztetés 3 fő

Óvodai nev. Is. Elők. 5 fő

Ált. isk. okt. 17 fő

Napközi otthoni ellátás 2 fő

 

Összesen: 31 fő

 

 

Mindösszesen: 67fő

 

 

 

 

 

 

 

 

7.sz.melléklet Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2010. (IV.20.) KT számú rendeletéhez

 

 

 

 

 

Vagyonmérleg 2009. évre

 

 

 

 

 

 

Megnevezés:

Bruttó érték /ezer Ft

 

Szellemi termék

778

Ingatlanok és ehhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok

758.336

Gépek, berendezések és felszerelések

8.984

Járművek

8.152

Egyéb tartós részesedés

34.260

Ö s s z e s e n:

810.510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. sz. melléklet Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2010. (IV.20.) KT számú rendeletéhez

 

 

 

 

Pénzmaradvány elszámolás

2009. december 31.

 

 

 

2009. december 31-i záró pénzkészlet

Növelő tétel:

 • december havi munkabér

 

Csökkentő tétel:

 • 1/13 finanszírozás

 

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány:

 

Költségvetési pénzmaradvány:

 

19.216

 

1.666

 

 

- 9.805

 

11.077

 

11.077

 

 

A pénzmaradványból 2010 évi felhalmozási kiadásként

(pályázati önerő) 5.923 e Ft.

 

 

 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat

96/2010. (IV. 20.) KT. sz. határozat

 

2009. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

 

 

 

 

 

 

 

AFülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete egyet ért a 2009. évi zárszámadás részét képező a 2009. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés e jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

 

Határidő: Azonnal

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet

 

 

Fülöp, 2010. április 9.

 

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet

polgármester

 

 

 

2., Az önhibájukon kívüli hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok

támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Előadó: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

 

 

A képviselőtestület hozzászólás nélkül, egyhangúlag, 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

Fülöp Község Önkormányzat

97/2010./IV.20./KT. sz. határozat

Az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

 

A)

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 45. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatására.

 

B)

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

 

 

 1. Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1000 fő, vagy a feletti.

 2. Az önkormányzat a polgármesteri hivatalon túl intézményt tart fenn.

 3. Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 1-jén 1500 fő feletti.

 

 1. Az önkormányzat a 2009/2010. nevelési, illetve tanévben

  1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez megfelel. 2009. évi költségvetési törvény 8. melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok 2.1-2.3. pontjában meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek

a) megfelel.

 

 1. A 2010/2011. nevelési-, illetve tanévben

  1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, és a többcélú társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – a költségvetési törvény 8. melléklet III. pont Kiegészítő szabályok 2.1.-2.2. pontjában (a Kiegészítő szabályok 2.3. pontja figyelembevételével) meghatározott - kapacitás-kihasználtsági feltételeknek

a) megfelel.

 

 1. Az önkormányzat magánszemélyek kommunális, iparűzési helyi adó bevezetéséről döntött és a költségvetésében ilyen bevételt tervez és a gazdálkodása során realizál.

 

 

 1. Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-a alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett.

 

A zárszámadásának hitelesítésére könyvvizsgálót saját döntése alapján sem bízott meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet sk.                          Kissné Terdik Erzsébet sk.

polgármester                                                jegyző

 

 

 

 

Záradék: Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete 97/2010.(IV.20.) KT. számú határozatával elfogadta.

3., Fülöp Község Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Hozzászólások:

 

Czuper Árpádné: A művelődési ház felújításának kezdése május 1-re van beírva, el is fog kezdődni?

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: A folyamatban lévő dolgok vannak a tervbe beírva, kötelező időpontokat megadni. Amikor egy - egy közbeszerzés aktuális lesz azt minden esetben hozni fogom a testület elé jóváhagyásra. Most azonban egy közbeszerzési tervről beszélünk, amit el kell fogadnunk, a tényleges megvalósulás a pályázatoktól függ.

 

a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

 

98//2010. (IV.20.) KT sz. Határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Fülöp Község Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési

tervét elfogadja az alábbiak szerint:

 

Fülöp Község Önkormányzata

 

2010. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége1

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére2?

az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés3 megvalósításának tervezett időpontja

szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

I. Árubeszerzés

 

 

Közcélú foglalkoztatáshoz anyag és eszközbeszerzés

Értékhatárt el nem érő

-

2009. 10. 01.

2010.08.30.

Nem

Iskola TIOP pályázat eszközök beszerzése

Értékhatárt el nem érő

-

2009.10.01.

2010.06.30.

Nem

-

 

 

 

 

 

II. Építési beruházás

 

 

Művelődési Ház felújítása

Értékhatárt el nem érő

-

2010.05.01.

2010.12.31.

Nem

Orvosi Rendelő felújítása

 

Értékhatárt el nem érő

-

2010.06.30.

2010.12.31.

Nem

 

Óvoda napkollektor felszerelése

Értékhatárt el nem érő

-

2010.04.05.

2010.04.30.

Nem

III. Szolgáltatás-megrendelés

 

 

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Fülöp Község Önkormányzata közoktatási intézményeiben (TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0229)

 

Nemzeti értékhatárt elérő

 

Egyszerű, nemzeti közbeszerzési eljárás

 

2009. október 09

 

 

2010.08.31.

 

nem

-

 

 

 

 

 

IV. Építési koncesszió

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

V. Szolgáltatási koncesszió

 

 

 

 

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

Záradék: Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete 98/2010. (IV.20.) KT. számú határozatával elfogadta.

 

4., A Szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008.

(II.15.) Kt. sz. rendelet módosítása (intézményi térítési díjak.)

Előadó: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: A módosításra a jogszabályváltozás miatt van szükség, kötelező 10 Ft-ra kerekítve megállapítani a díjakat.

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 10 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet:

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestületének

5/2010 (IV.20.) KT. sz. rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló

3/2008 (II. 15.) KT. sz. rendelet módosításáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban SZT.) 115 § (1) bekezdés és (9) bekezdésében foglalt hatáskör alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8 § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestületének a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II.15.) KT. sz. rendeletének módosítására a következőket rendel el:

 

 

 1. §.

 

A rendelet 1. számú melléklet 1. pontja helyébe e rendelet 1. számú melléklet 1. pontja, a rendelet 1. számú melléklet 6. pontja helyébe e rendelet 1. számú melléklet 2. pontja lép.

 

 1. §.

 

Ez a rendelet 2010. május 1. napjától lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 3/2008. (II. 15.) KT számú rendelet 1. számú melléklet 1. pontja és 6. pontja hatályát veszti.

 

/: Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

A rendelet kihirdetve: Fülöp, 2010. április ….

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

 1. számú melléklet a 5/2010. (IV.20.) KT sz. rendelethez:

 

Alapellátás keretén belül nyújtott

 

1. Szociális étkezés

 

Számított intézményi térítési díj 268.- Ft, kerekítve 270.- Ft/adag (nettó összeg)

2. Tanyagondnoki szolgáltatás

számított térítési díj: 748.- Ft

ténylegesen alkalmazott térítési díj: 0.- Ft.

5., Az Önkormányzat szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 5/2003.

(IV.30.) KT. sz. rendelet módosítására javaslat.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Hozzászólások

 

Czigle József: Hol áll a Vízmű témája?

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Önkormányzatunk önállóan biztos , hogy nem tudja működtetni a vízművet. A Vízmű vissza akarja adni a vagyont a tulajdonosoknak és ez után a tulajodnosok visszaadják üzemeltetésre a vízműveket. Nem tiszta még hogy hogyan fogják ezt megvalósítani. Sajnos nálunk a település szétszórtsága miatt nagyon magas a vízdíj, de ez még magasabb is lehet ha a nagy települések kiválnak.

 

Czigle József: Véleményem szerint 50 Ft-nál nem kerül többe egy m3. víz, hogy eljusson a Bánházára és a Tótfaluba.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Ki kell venni és próbálkozni kell.

 

Hutóczki Péter: Ha nagyok kiválnak a kistelepülések meg fognak halni. Én attól félek, hogy még magasabb lesz a vízdíj. Ugyanis tudjuk, hogy 1975-ben rakták le az eternit csöveket, az már mind elavult, ha azokat ki kell majd cserélni akkor nagy bajban leszünk. Az ivóvizet viszont kötelező biztosítani a lakosság számára.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Azt tervezik, hogy minden településen önállóan fogják megállapítani a vízdíjat. A nagyok nem hajlandók tovább lenyelni a kistelepülések költségeit.

 

Lugosiné Illés Margit: Én biztos vagyok benne, hogy lesz rá valamilyen megoldás, hogy a magas vízdíjakat kompenzálni fogja a kormány.

 

Czigle József: Minden fejleményről tájékoztatót kérünk.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 8 igen és 2 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

99/2010. KT.(IV. 20.) Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

úgy határoz, hogy állandó jelleggel megbízza Bugyáné Szász Erzsébet

polgármestert a HBM-i Önkormányzatok Vízmű ZRT - nél

a részvényesi jogok gyakorlásával.

Ennek érdekében felhívja a jegyzőt, hogy az Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2003.(IV.30.) Kt. sz. rendelet

módosítását terjessze a képviselőtestület elé jóváhagyás céljából.

Határidő: 2010. május 04.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző.

 

6., A képviselőtestületi ülés időpontjának meghatározása.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester javasolja, hogy ne változtassanak az ülés időpontjának kezdésén, vagyis a későbbiekben is de 9 órakor kezdjék az üléseket.

 

Czigle József: A hatékonyság miatt javaslom a délután 16 órai időpontot a testületi ülések kezdésére.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Délután 13 órát javasolja.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester az elhangzott javaslatokat szavazásra bocsájtja:

 

 1. javaslat: de 9 órai kezdés. szavazás eredménye 5 igen és 5 nem,

 2. javaslat: du. 16 órai kezdés. szavazás eredménye 5 igen és 5 nem

 3. javaslat: du. 13 órai kezdés 1 igen 8 nem.

 

100/2010. (IV. 20.) KT. sz. Határozat

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

az ülések időpontjának megváltoztatására irányuló

javaslatok egyikét sem szavazta meg többséggel.

Fentiek alapján a képviselőtestület ülései a polgár-

mester által meghatározott időpontban kerülnek

összehívásra.

Felelős: …

Határidő: …….

 

Hutóczki Péter: tájékoztatja a képviselőtestületet, a majális szervezésével kapcsolatos tényekről.

Elmondja, hogy

 • felkereste a községi labdarúgó csapatot, akiknek másodikán mérkőzésük lesz, így a majálison nem vesznek részt, tartva a sérülésektől.

 • Megkereste az általános iskolát is, a tánccsoportot felkészítő tanára május végére tervezte a záróvizsgát, de azt sem a pályán, hanem színpadon, ott ahol a gyerekek betanulták a táncokat. Vagyis nem szívesen viszi a gyerekeket a szabadtérre, mert nem tudják vissza adni azt amit színpadon produkálnának.

Mivel tudjuk azt, hogy a délelőtti órákban a sport, illetve a foci vonzza a közönséget, délután pedig a fellépő gyermekek szülei félő, hogy feleslegesen szervezünk mert nem lesznek résztvevők, érdeklődők.

 

Javasolja azonban egy községi anyák-napi műsor megrendezését április 30-án délutánra, ahol az óvodások és az általános iskolások is tudnának egy- egy kis műsort adni, és méltóan meg lehetne ünnepelni ezt az ünnepet.

 

Lekkáné Nyíri Franciska jónak tartja az ötletet, de a 30. –i időpont azért nem jó, mert a középiskolákban ekkor lesz a ballagás és az nagyon sok családot érint, inkább egy nappal korábbra javasolná.

 

A képviselőtestület a javaslatot elfogadja, az anyák napjának megünneplése mellett foglal állást. Az időpontot 2010. április 29-ében határozza meg.

 

Papp Károly: Megkérdezi, hogy a polgármesteri hivatal dolgozója, hogyan számolja el azt az időt amikor munkaidőben Vámospércsen van vásárolni, megkérdezi továbbá, hogy neki mint állampolgárnak van e joga a dolgozók jelenléti ívét megtekinteni, illetve van e joga megtekinteni egy- egy pályázattal kapcsolatos elszámolást és számlákat?

Az Ogy. választással kapcsolatban megkérdezi, hogy merült e fel probléma az ő munkájával kapcsolatban, jogos volt e a működése mint bizottsági tag, vagy sem.

 

Javasolja, hogy a következő választáskor oda kell figyelni, hogy ne a megszokások szerint, hanem a törvények megfelelően működjenek a bizottságok. Javasolja, hogy a bizottságokat jobban készítsék fel .

 

Lugosiné Illés Margit:Megkérdezi, hogy hányszor volt már bizottsági tag.

 

Papp Károly: Most életemben először.

 

Lugosiné Illés Margit: Akkor honnan gondolja, hogy a megszokások szerint dolgoznak a bizottságok.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Amikor a dolgozók az önkormányzat ügyeit intézik, az önkormányzatnak vásárolnak, akkor a saját vásárlásukat is elintézhetik.

Hogy mire van betekintési joga mint állampolgárnak ez után utána fogunk nézni a törvényben és tájékoztatni fogjuk róla a képviselőtestületet.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: A Választási törvény szabályozza, hogy a kifogásokat hova kell benyújtani, a választási irodához nem nyújtott be senki kifogást egyetlen bizottság, és bizottsági tag munkájával kapcsolatban sem, így az önével kapcsolatban sem.

A bizottságok oktatásával kapcsolatban elmondja, hogy az a törvénynek megfelelő, az oktatófüzet, - minden egyes kérdéskörön végigmenve - valamint a választási törvényben foglaltaknak megfelelően történt.

 

Hutóczki Péter, Nagy Béla és Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia elhagyja az ülést.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester javasolja, hogy tartsanak szünetet és szünet után folytassák a munkát a zárt ülés témáinak megtárgyalásával.

 

kmf.

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/                                                        /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                           jegyző

 

 

Lekkáné Nyíri Franciska                                                               Lugosiné Illés Margit

jkv. hitelesítő                                                                          jkv. hitelesítő

 

1 Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

2 Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.

3 Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél