JEGYZŐKÖNYV

6-9/2012.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2012. május 14-én de. 8,00 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

 

Hozott  rendeletek

 

12/2012. (V. 14.) KT. sz. rendelet:

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.13.) KT számú rendelet módosításáról

 

 

Hozott határozatok:  -

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült:   A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 14-én de. 8,00 órakor

megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak:   Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Czigle Attila, Furó Tiborné,

Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző.

 

Bugyáné Szász Erzsébet távolléte igazolt.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja  Sándor László és Hutóczki Imre  képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással,

egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a)      Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Czigle Attila és Furó Tiborné képviselőket.

      b)  Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

  1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet módosítása

      Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester

 

1.     Polgármesteri jelentés az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről, tájékoztató a lejárt idejű

határozatokról

      Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester : Ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az ÖNHIKI benyújtásához kell a

rendelet módosítani. A könyvvizsgáló átnézte és ezt a rendelet tervezetett javasolja elfogadásra.

Hutóczki Péter polgármester, megkérdezi Kissné Tedik Erzsébet jegyzőasszonyt, hogy van-e az előterjesztéshez

kiegészítése, esetleg a Képviselő-testületnek kérdése.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúan 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet elfogadta.

 

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2012.(05. 14.) KT. számú rendelete

 

 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.13.) KT számú rendelet módosításáról

 

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

10 § (1) bekezdés d, pontjában biztosított hatásköre alapján az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény

23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

 

 

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetése

 

 

A rendelet 3. §-a helyébe e rendelet 1 §-a lép.

 

1. §

 

(1)    A Képviselő-testület az Önkormányzat Összesen 2012. évi költségvetését

 

                                                         334.451  ezer Ft költségvetési bevétellel

                                                         374.936  ezer Ft költségvetési kiadással

                                                         - 40.485  ezer Ft költségvetési egyenleggel (hiánnyal)

                                                             1.340  ezer Ft finanszírozási kiadással

                                                           41.825  ezer Ft összes egyenleggel, hiánnyal 

                                                           41.825  ezer Ft finanszírozási bevétellel hagyja jóvá.

(2)   Fülöp Községi Önkormányzat költségvetési hiányának összegéből 39.628 e Ft  a működési költségvetés

és 857 e Ft a felhalmozási költségvetés hiánya.

 

(3)   A Képviselő-testület a hiányt teljes egészében külső forrásból, hitelből kívánja finanszírozni, a működési

költségvetés egyensúlyának megteremtésére 39.628 e Ft működési célú likvid hitel felvételét irányozza elő.

A felhalmozási költségvetés egyensúlyának biztosításához 2.197 e Ft felhalmozási célú hitel felvételét irányozza elő,

amely együttesen 41.825 e Ft. finanszírozási bevételt tesz ki.

 

(4)   A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi-kiadási előirányzatait az alábbiak

szerinti részletezéssel hagyja jóvá.

 

a.) Tárgyévi bevételek főösszege                                                                                     376.276

 

     a.a.) Tárgyévi költségvetési bevételét                                                                          334.451

             - működési bevétel                                                                                            322.950

             - felhalmozási bevétel                                                                                           11.501

 

     a.b.) Finanszírozási bevételek                                                                                       41.825

        ebből - működési forráshiány                                                                                    40.968

                   - felhalmozási forráshiány                                                                                 2.197

 

b.) Tárgyévi költségvetési kiadásainak főösszege                                                             376.276

 

      b.a.) Működési kiadás                                                                                              363.918

        - személyi juttatás                                                                                             148.529

        - munkaadót terhelő járulékok                                                                            37.773

        - dologi kiadás                                                                                                    84.884

        -  egyéb működési kiadás                                                                                   10.520

        - ellátottak pénzbeni juttatása                                                                              81.792

        - tartalék                                                                                                                 420

 

      b.b Felhalmozási kiadás                                                                                              12.358

 

      b.c. Finanszírozási kiadás (Felhalmozási hitel törlesztése)                                               1.340

 

 

2. §

 

 

A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

 

3. §

 

(1) Ez a rendelet 2012. május 14. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat költségvetéséről

szóló 3/2012. (II.13.) KT. számú rendelet 3 §. és 2 számú melléklete.

 

 

                 /:Hutóczki Péter:/                                            /:Kissné Terdik Erzsébet:./

                     polgármester                                                               jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve:

 

 

Fülöp, 2012. május 14.

                                                                               Kissné Terdik Erzsébet      

 

 

1. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2012.(05. 14.) KT. számú rendelete

 

 

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

 

 

Megnevezés

2012. évi terv

I. Működési bevételek

 

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei

Polgármesteri Hivatal

Általános Iskola és Óvoda

 

Önkormányzat működési bevétele

    

        Intézményi működési bevétel

 

        Önkormányzat közhatalmi bevétele

         Helyi adó

magánszemélyek kommunális adója

iparűzési adó

pótlék, birság

talajterhelési díj

egyéb sajátos bevétel

 

           Átengedett központi adók

szja helyben maradó része

települési önkorm. jövedelemdifferenciálásának m.

gépjárműadó

 

Önkormányzat költségvetési támogatása

Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten

Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten

Központosított előirányzatok

Egyes szociális feladatok támogatása

 

Támogatás értékű bevétel

Központi költségvetési szervtől

Fejezeti kezelési előirányzat hazai programokra

Elkülönített állami pénzalaptól

 

II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

 

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

 

 

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

központosított előirányzat felhalmozási célú

 

V. Forráshiány

322.950

 

 

 

1.855

150

1.705

 

82.020

 

7.087

 

74.933

 

1.606

21.803

140

45

623

 

 

5.739

38.377

6.600

 

158.191

8.052

80.495

6.068

63.576

 

80.884

150

8.350

72.384

 

11.501

 

11.501

 

 

11.501

 

41.825

 BEVÉTELEK ÖSSZESEN

376.276

I. Működési kiadás

 

Önkormányzat működési kiadása

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeni j.

Tartalék

 

Önállóan működő költségvetési szervek kiadása

 

Polgármesteri Hivatal  működési kiadás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi kiadás

Egyéb működési kiadás

Ellátottak pénzbeni j.

 

Általános Iskola és Óvoda működési kiadása

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeni j.

 

 

II. Felhalmozási kiadás

 

Önkormányzat beruházási kiadása

 

Önkormányzat felújítási kiadása

 

Önállóan működő költségvetési szervek kiadása

 

          Polgármesteri hivatal beruházási kiadása

          Általános Iskola és Óvoda beruházási kiadása

 

III. Finanszírozási kiadás

 

      Beruházási hitel törlesztés

362.578

 

191.222

65.769

15.581

29.480

79.972

420

 

 

 

71.715

25.237

6.850

28.788

9.180

320

 

100.981

57.523

15.342

26.616

1.500

 

 

12.358

 

-

 

11.501

 

857

 

635

222

 

1.340

 

1.340

Költségvetési kiadások összesen

374.936

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

376.276

 

Felelős: Hutóczki Péter,  polgármester

Határidő:

 

Hutóczki Péter polgármester az ülést bezárja 8.23 perckor.

 

 

k.m.f.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                     /:Kissné Terdik Erzsébet:/

   polgármester                                                                                        jegyző

 

 

 

/: Sándor László:/                                                                    /: Hutóczki Imre:/

     jkv. hitelesítő                                                                          jkv.hitelesítő

 

2023. október 1., vasárnap
Köszöntjük Malvin olvasóinkat!
Holnap Petra napja lesz.
Facebook
Hírlevél