JEGYZŐKÖNYV

6-9/2012.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

2012. április 24-én de. 8,00 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

 

Hozott  rendeletek:  -

 

Hozott határozatok:

52/2012. (IV. 24.) Kt. sz. határozat: Módosító javaslat Tűzoltóság támogatására

 

53/2012. (IV. 24.) Kt. sz. határozat: Vámospércs-Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság közgyűlés támogatás

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült:   A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24-én de. 8,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak:  Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester,  Bugyáné Szász Erzsébet, Czigle Attila,

Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

 

Furó Tiborné távolléte igazolt.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja  Sándor László és Bugyáné Szász Erzsébet  képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással,

egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a)   Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Sándor László és Bugyáné Szász Erzsébet képviselőt

                b)  Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

           

1.)  Vámospércs-Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság közgyűlés

                  támogatása

        

 

Hutóczki Péter polgármester : Ismerteti az előterjesztést.

Vámospércs-Nyíradony Köztestületi Önkéntes Tűzoltóság működtetése és finanszírozása 2012. május 01.-jétől

jelentősen megváltozik.

A jogszabályok változásával a finanszírozásban is jelentős változások lesznek, az állami normatíva csökkenése,

ezért a köztestületi tűzoltóság alapítóinak és a védett települések önkormányzatainak hozzá kell járulniuk a tűzoltóság fenntartásához.

A jogszabály-változások miatt az állami finanszírozás jelentősen lecsökkent 2012. január 1-jétől.

2011. évben a Köztestület 39.889.798,.-Ft támogatásban részesült, 2012. évben ez az összeg lecsökken 28. 968.997- Ft.-ra.

Havi lebontásban 2012. április 30-ig a tavalyi normatíva összegét kapja a Köztestület, azaz havi 3.221.612.-Ft-ot,

2012. május 1.-jétől ez az összeg lecsökken havi 2.010.319. -Ft.-ra.

Javasolja, hogy egész évre ne fogadjuk el, hanem csak a II. negyedévre.

 

Hutóczki Imre: Akkor egy negyedévre 250.000.-Ft.-ot kellene fizetnünk.

 

Földháti István: Én nem javaslom sem a csatlakozást, sem a támogatást. Vámospércs és Nyíradony egyezzen meg

a költségtakarékosabb üzemeltetésben.

 

Bugyáné: Az alapszabályban nincs erről valami leírás, hogy csatlakozhatunk e így negyedévre, vagy, hogy

június 30. napjával kiléphetünk e?

Földháti István: Szerintem ne fogadjuk el, és ne is lépjük ki.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Az alapszabály IV. fejezet 8. pontja leírja, hogy Kilépési szándékát a tag köteles írásban

bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére történő bejelentéssel egyező időpontban hatályos.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Javasolja, hogy csak negyedévre fogadjuk el.

 

Sándor László: Én is így gondolom.

 

Hutóczki Péter polgármester:

2012. II. negyedévre hozzájárul, amennyiben az Önkormányzati Tűzoltóság finanszírozása ezt követően sem oldódik

meg az Önkormányzat támogatása nélkül, akkor

2012. június 30. napjával kilép és ezáltal ezt követően a településen a tűzoltást a hivatásos tűzoltóság és a helyi ÖTE látja el.

Először Földháti István javaslatát tartalmazó módosító határozatról kell döntenünk.

 

A képviselő-testület egyidejű, nyílt szavazással, egyhangúlag 6 nem szavazattal elutasítja az alábbi határozatot hozta:

 

52/2012.(IV.24.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Úgy határoz, hogy nem csatlakozik a Vámospércs –

Nyíradony Önkormányzati Tűzoltósághoz és

nem támogatja működését.

 

Felelős: Hutóczki Péter, polgármester

Határidő. folyamatos

 

A Képviselő Testület egyidejű, nyílt szavazással, egyhangúlag 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

53/2012.(IV.24.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Úgy határoz, hogy:

1.)    csatlakozik a Vámospércs – Nyíradony Önkormányzati

Tűzoltósághoz (4287 Vámospércs, Béke u. 3.),

2.)    a Köztestület fenntartásához a település lakosságszámának

arányában 2012. II. negyedévre hozzájárul, amennyiben

az Önkormányzati Tűzoltóság finanszírozása ezt követően

sem oldódik meg az Önkormányzat támogatása nélkül, akkor

2012. június 30. napjával kilép és ezáltal ezt követően a településen

a tűzoltást a hivatásos tűzoltóság és a helyi ÖTE látja el.

 

 

Felelős: Hutóczki Péter,  polgármester

Határidő: Köztestületi Közgyűlésének időpontja, folyamatos

 

Hutóczki Péter polgármester az ülést bezárja 8.23 perckor.

 

 

k.m.f.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                     /:Kissné Terdik Erzsébet:/

   polgármester                                                                                        jegyző

 

 

 

/Sándor László:/                                                                      /:Bugyáné Szász Erzsébet:/

    jkv. hitelesítő                                                                                  jkv.hitelesítő

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél