JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2010. március 16-ÁN DE. 9. ÓRAKOR

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

Alkotott rendeletek: ----

 

Hozott Határoztok:

 

89/2010. (III.16.) Az ülésnapirendjének elfogadása.

90/2010. (III. 16.) Fülöp Szociális és Településüzemeltetési Közhasznú

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervének elfogadása

91/2010. (III.16.) Iskolabusz üzemeltetési idejének megállapítása

92/2010. (III.16.) Iskolabusz üzemeltetési idejének megállapítása

93/2010. (III.16.) A szavazatszámláló bizottságok kiegészítése

94/2010. (III.16.) A hatályos Helyi építési szabályzat módosítása

Fülöp Község Polgármesterétől

4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

 

M E G H Í V Ó

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. március 16-án de 9 órakor rendkívüli ülést tart a Művelődési Házban, melyre tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D :

1., Fülöp Szociális és Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság üzleti tervének megtárgyalása.

Előadó: Piránszki Ferenc ügyvezető

2., Az iskolabusz működtetésének megtárgyalása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

3., Szavazatszámláló bizottságba póttag választás

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

4., A helyi építési szabályzat módosítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlen számítok.

Fülöp, 2010. március 10.

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/

polgármester

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 16-án de. 9,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Czigle József, Czuper Árpádné, Lekkáné Nyíri Franciska, Hegedűs Lászlóné, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia, Nagy Béla képviselők,Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Éliás Csabáné Ált. Isk. igazgató, Pirászki Ferenc ügyvezető, Bányai Imre fb. tag.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testületet, a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Javasolja a meghívó szerinti napirendek tárgyalását, jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hortobágyi –Szoboszlai Szilvia és Hutóczki Péter képviselőket.

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítőkre, tett javaslatot elfogadja, illetve a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadja az alábbiak szerint.

 

89/2010. (III.16.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a mai ülésének

napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1., Fülöp Szociális és Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság üzleti tervének megtárgyalása.

Előadó: Piránszki Ferenc ügyvezető

2., Az iskolabusz működtetésének megtárgyalása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

3., Szavazatszámláló bizottságba póttag választás

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

4., A helyi építési szabályzat módosítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Felelős: ……

Határidő: ……….

 

1., Fülöp Szociális és Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság üzleti tervének megtárgyalása.

Előadó: Piránszki Ferenc ügyvezető

(Üzleti terv csatolva)

 

 

Bányai Imre felügyelő bizottság elnöke: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az üzleti tervet a bizottság megtárgyalta és azt elfogadásra javasolja.

Véleményként elmondja, hogy a tervezett hasznot kevésnek tartja, kevesli a biztosítási díjra betervezett összeget is, de azt lehet korrigálni.

A palántaneveléshez jelenleg nincs elég pénze a Kft-nek. Ebben az évben meg kell venni a palántát és csinálni kell a dolgunkat. A főtevékenységen nyereséget kell termelni. Egyedül az ár az amibe nem tudnak beleszólni, de reméli, hogy azzal sem lesz probléma, a tevékenység működni fog.

 

Piránszki Ferenc ügyvezető: Köszönti a képviselőtestületet. Elmondja, hogy a melléktevékenységet kell megbeszélni, hogy mik lesznek azok a dolgok amiket a kft végezni fog, mert azt ki kell függeszteni, nyilvánosságra kell hozni.

 

Az üzleti tervben a biztosítási díj csak egy kalkuláció, elmondja, hogy nincs tisztában azzal, hogy mire mennyiért köt biztosítást a biztosító. Ennek a felderítése folyamatban van.

 

Hutóczki Péter: Az elmúlt évben alulbiztosítottuk a termést. Ebben az évben véleménye szerint legalább 150-200.000.- Ft-ot kell tervezni a biztosítási díjra.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Véleménye szerint is nagyon kevés bevételt lett tervezve. Ettől sokkal több bevételt kell produkálnia a kft-nek, mert ellenkező esetben nem fog tudni működni.

 

Czigle József: A tevékenységet bővíteni kell, mert igényé biztos , hogy lesz rá, az árakszerinte reálisan vannak megállapítva.

 

 • Hiányolja a burgonyatermesztést a tervből.

- Megkérdezi, hogy mi a helyzet a Deák F. utcai földterülettel.

- 0,5 hold területen javasolja a korai burgonya termesztését.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A Deák F. utcai földterületet Pósán Ferenc használja, jelenleg lucerna van bele vetve, az önkormányzat a bérleti szerződést felmondta.

 

Piránszki Ferenc: A burgonyavetéssel kapcsolatban elmondja, hogy nem csak korait, hanem legalább két fajtát kell vetni.

 

Hegedűs Lászlóné: A krumpli vetés ötlete nem rossz, ha kikerül a földből lehetne után káposztát, karalábét ültetni.

 

Bányai Imre: A fajta nem határoz semmit, a vetési idő a lényeg.

 

Hutóczki Péter: Egy kockázat van benne, hogy ellopják a termést.

 

Hegedűs Lászlóné: A közhasznú dolgozókból lehetne mellé őrt alkalmazni.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Nem mindenki vállalja az éjjeli őrzést, van aki fél, egyedül nem őrködik és az éjszakai munkának meg van a szabálya. (éjszakai pótlék, stb.) tehát nem olyan egyszerű őröket állítani.

 

Czigle József felajánlja, hogy ha a saját vetőmagját hozza el, akkor ingyen elhozza az önkormányzatét is.

 

Hutóczki Péter. Javasolja hogy a vetőburgonya megrendeléssel még várjanak március végéig, mert ha nyer a benyújtott adománylavina pályázat akkor nem lesz szükség vetőgumó vásárlására. Nagyon kevésnek találja a méterenkénti 3 kg. uborkatermést. Annak a háromszorosát kell legalább produkálni. Javasolja, hogy a gazdasági társaság menjen a munka után. A díjak meghatározásakor az óradíjak helyett szerencsésebb lenne teljesítményalapú díjakat megállapítani.

Elmondja, hogy véleménye szerint a munkaerő foglalkoztatást is be kell tervezni.

 

Lugosiné Illés Margit: megköszöni az üzleti terv elkészítését, elmondja, hogy ő maga nem ért a mezőgazdasághoz, de az üzleti tervből mindent megértett, érthetően van fogalmazva. A tervből minden kiderül.

 

Megkérdezi, hogy a szociális földprogramért ki fog felelni, hogyan lehet összehangolni a gazdasági társaság tevékenységét és a szociális föld- programot.

 

Hutóczki Péter: A szociális földprogram megvalósításáért a képviselőtestület a felelős, hisz a testület nyújtotta be a pályázatot. A remélt siker, érdem és esetleg a kudarc is közös.

A pályázatot a támogatási szerződésé szerint módosítanunk kell, mert a pályázatban lévő támogatási összeget csökkentették, ezért az új költségvetést a támogatási összegnek megfelelően kell összeállítani.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A két dolognak együtt kell működni, külön – külön nem működhet.

 

Piránszki Ferenc: Az üzleti tervbe foglalkoztatottak munkabére valóban nem lett tervezve. Az alapító okirat ugyanis rögzíti azt, hogy a képviselőtestület mit ad át a kft-nek. A Kft. a közhasznú dolgozók foglalkoztatására alakult, azt még nem tudom, hogy milyen előnyei vannak. Meg kell kötni a közmunka szerződést és abban rögzíteni kell minden, hogy mit ad át a képviselőtestület a gazdasági társaságnak.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A közhasznú dolgozókkal az önkormányzat köt munkaszerződést, munkavégzésre átadja a gazdasági társaságnak. A RÁT- osoknak munkabért nem kell tervezni.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: A közfoglalkoztatási terv az önkormányzaté, Megállapodást kell kötni a Kft- vel, de azt a képviselőtestület úgyis meg fogja tárgyalni.

Elmondja, hogy a közcélú foglalkoztatottakkal bérmunkát nem lehet végeztetni.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A jelenlegi szabályozások szerint a RÁT-osokkal bérmunkát nem lehet végeztetni.

 

Piránszki Ferenc: Kiküldetéssel valószínű, hogy meg lehet oldani.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Amíg ez le nincs írva addig sajnos nem lehet.

 

Bugyáné Szász Erzsébet kéri a testületet, hogy határozzon az üzleti terv elfogadásával kapcsolatban.

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.:

 

 

 

90/2010. (III. 16.) KT. sz. határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a

Fülöp Szociális és Településüzemeltetési Közhasznú

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság üzleti tervét elfogadja

az alábbiak szerint:

 

 

 

ÜZLETI TERV

Fülöpi Szociális és Településüzemeltetési Közhasznú Nonprofit

Korlátolt Felelősségű Társaság

vállalkozás beindításához

 

 

 

Készítette: Piránszki Ferenc

ügyvezető

 

 

 

 

 1. A Vállalkozás adatai:

Név: Fülöpi Szociális és Településüzemeltetési

Közhasznú Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság

(Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft. )

Jogi forma: A gazdasági társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására alakult. a gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

 

A társaság Közhasznú társaság

Telephely: 4266 Fülöp, Arany János u. 21.

Székhely: 4266 Fülöp, Arany János u. 21.

Alaptőke: 1.500.000.- Ft. (azaz: Egymillió-ötszázezer forint)

Tulajdonosok: Alapítója:

Fülöp Községi Önkormányzat

4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

 

A gazdasági társaság egy tulajdonosból áll.

 

 

Tevékenységi kör: A társaság tevékenységi körei TEÁOR 08

megjelölés szerint

 

 

Főtevékenység: 0113 08 Zöldségféle, dinnye, gyökér,

gumós növény termesztése (közhasznú)

 

 

Szociális tevékenység, családsegítés, idős korúak gondozása (TEÁOR 0111 08, 0113 08, 0129 08, 0161 08, 0163 08 tevékenységi körök: (a szociálisan rászorultak részére, akiknek a körét az önkormányzat jelöli ki) az alapító földterületet mezőgazdasági művelésre, hasznosításra ad a szociálisan rászorultaknak és ily módon folytat a közhasznú nonprofit kft. mezőgazdasági termelést és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatást)

 

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

(TEÁOR 8559 08 tevékenységi kör: erdei iskola működtetése,

gyakorló kert kialakítása.

 

Zöldségé – gumós növények - konyhakerti növények – az iskola – óvoda, idősek étkeztetésének támogatására – növénytermesztési ismeretek – növényvédelmi ismeretek – tápanyagpótlás – energiatakarékos öntözés – kordonos termesztés kiszélesítése – uborka – paprika – paradicsom – egységes területen minél nagyobb haszon elérése – költségben, Ft-ban kifejezve – oktatási ismeretek átadása – bevezetés a munka világába – út a munkához – hátrányos helyzetűek támogatása – halmozottan hátrányosak foglalkoztatása mellett zöldségféleségekkel való ellátás kb. 30- 40 család részére aktív munkarészvétel mellet.

 

Egyéb tevékenységi köröket úgy alakítottuk ki, hogy az üzletszerű gazdasági tevékenység kiegészítő jellegű, vállalkozási tevékenységét közhasznú tevékenység elősegítése érdekében, a társaság közhasznú céljait nem veszélyezte3tve végzi.

 

A gazdasági társaság gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

 

A gazdasági társaság határozatlan időre alakult.

 

A társaság cégbejegyzése megtörtént 2010. 02. 24-én.

Cégjegyzés száma: Cg..:09-09-018605

Képviseletre jogosult: Piránszki Ferenc ügyvezető

(4263. Nyírmártonfalva, Széchenyi u. 60. )

 

A gazdasági társaság könyvvizsgálót kötelezően alkalmaz:

 

EDIT-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 12. fszt. 2., Cg.: 09-09-005477), a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában tagsági szám: 001305 szám alatt szerepel.) Törökné Borka Edit 4025. Debrecen, Vörösmarty u. 12. fsz. 2.) Megbízása 5 évre szól.

 

Az alapító jogszabály előírásnak megfelelően három felügyelőbizottsági tagot választott, aki hivatott bármikor a társaság gazdálkodását, rendszerét ellenőrizni. A hibák kijavítására szóban, vagy ha súlyosabb hibákat észlel összehívja az alapító közgyűlést, a jelentést elkészíti és a testületnek átadja.

 

A felügyelőbizottság elnök:

 

Név: Bányai Imre

Anyja neve: Papp Eszter

Lakcím: 4266 Fülöp, Kossuth u. 51.

 

A felügyelőbizottság tagjai:

 

Név: Hosszú György

Anyja neve: Szőnyi Jolán

Lakcím: 4266 Fülöp, Jókai tér 2.

 

Név: Kovács Ferenc

Anyja neve: Dóbé Gizella

Lakcím: 4266 Fülöp, Óvoda u. 5.

 

A felügyelőbizottság 5 évre kapott felhatalmazást 2015. február 15-ig.

 

A cég statisztikai számjele: 12449275-0113-113-09

A cég adószáma: 12449275 – 2 - 09

A cég elektronikus elérhetősége: e-mail címe: fulopinonprof@freemail.hu

 

 

Társadalmi szervezet, alapítvány nyilvántartási száma: 375153

 

Fülöp Község Önkormányzata

4266. Fülöp, Arany J. u. 19.

Tagság kezdete: 2010. február 15.

 

 

A könyvelés végzésére szerződést kötöttem Magisztrál Szervezési és Tanácsadó szolgáltató Kft, 4024. Debrecen, Csapó u. 7. 1/3. email cím: postmaster@magisztral.t-online.hu

 

Képviselője: Majoros Istvánné ügyvezető képviseletében:

A szerződés 2010. december 31-ig szól. Végzi mindazokat a feladatokat, képviseltet amellyel megbízom és a számviteli törvény előírásainak megfelelően.

 

Főtevékenység: 0111. 08. TEÁŰOR Zöldség, gyümölcs,

gumós növények termesztése.

 

A Nonprofit Kft 2010-es gazdasági évben: közcélú munkavállalók – RÁT- osok, aktív korúak bevonásával az alábbi zöldségféleség termesztését kívánja megvalósítani.

 

A megtermelt áruk biztos előszerződése; 95%-ban garantált ár van a Nyíradony székhellyel működő TÉSZ-el.

 

Uborka: Fajta: Kordonos - síkfóliás – talajtakarásos – csepegtető öntözés – intenzív termesztéssel 2000 fm.

1., TRILOGI REF 1 (RZ-12-28) 4000 tő x 17.- Ft/db palánta

2., PROMŰISSA F l (RZ 12-29) 4000 tő x 17.- FT/db palánta

 

a két típus palánta vásárlása, megrendelése megtörtént.

 

A fejtrágyázáshoz évközi tápanyag utánpótláshoz Starter műtrágyák meg vannak véve, növényvédő szerek vásárlása folyamatos.

1., Fázis: Megelőző rovar és gomba- vírus elleni permetezés, oszlopok, hálók fertőtlenítése 2010. március 10-25., - perje, tarack gyomirtása (Glialka) 3 l/ha, fejtrágyázás (P-K) foszfor-káli 120 – 150 kg/ha (sora).

Talajbedolgozás – talajfertőtlenítés (lótetű, mocskos-pajor))

Talaj előkészítés (talajmaró, ásó, gereblye-simító, tömörítő henger

Bakhátkészítés , csepegtető cső fektetés, fekete síkfólia fektetés, takarás, tőszámbeállítása, fóliafúrás,

Bakhátkészítés 2000 fm, 60 cm széles, 2000 fm síkfólia fektetés, 80 cm fekete talajtakarás 2000 fm uborka palánta ültetés, öntözőrendszer üzemeltetése első beönözés gyökérserkentési céllal.

 

Növényvédelem: igény szerint megelőző - fertőzés azonnali megállítása, vízellátás, öntözés tápoldatozás igény szerint.

Zöldség gyomlálás , esetleg kapálás – folyamatosan.

 

2010. július 1-től uborkaszedés folyamatosan a felvásárló igénye szerint.

Betakarítás folyamatos fm-ként 3 kg a fagyos napok beálltáig.

 

Konyhakerti kertészeti kultúra: Óvodai – iskola- idősek étkeztetéséhez gyümölcs, gumós - egyéb növények termesztése.

Petrezselyem – sárgarépa – dughagyma ültetés, - zöldhagyma – vöröshagyma- káposztafélék – nyári – téli- karalábé – zöldbab – burgonya - zeller – tölteni való paprika – paradicsom – zöldborsó.

 

Vetés, talaj előkészítés – tápanyagellátás 2010. március 15. folyamatos. Növényvédelem – gyomirtó (glialka)

 

Konyha részére nyári ellátás, téli ellátás a fent nevezett anyagokkal növényekkel biztosítjuk.

 

Paprika: Palánta megrendelése megtörtént, ültetés május 15-25.

cseresznye, óriás: 25.000 tő

pritamin:

12.500 tő

12.500 tő

 

Növényvédelem: - tápanyag utánpótlás )P-K) foszfor – káli.

Tarack – perje gyomirtásra március 18-20. Glialka 3 l/ha

Talaj előkészítés – talaj elmunkálás, kézi – gépi

csepegtető, öntözőrendszer kialakítása – beüzemelése, első beöntözés ültetéskor Starter gyökérfokozó szer.

Kézi gyomirtás: kézi kapálás, kötözés, karózás.

Növényvédelem – megelőző – azonnali fertőzés megállítása – folyamatos szedés, betakarítás – zöld – piros állapotban a felvásárló igénye szerint.

szedés: július 26-tól fagyok beálltáig.

 

 

Paprika: cseresznye árbevétele 25000 x 0,5 kg x 100.- Ft = 1.250.000.- Ft

pritamin 25000 x 1 kg x 80.- Ft = 2.000.000.- Ft

uborka: fm = 3 kg x 8000 x 80 .- Ft = 1.920.000.- Ft

 

1., Állandó kiadások termeléstől független:

 • Ügyvezető havi bére + közteher: 182.000.- Ft/hó x 10 = 1.800.000.- Ft

 • Könyvvizsgáló bére: 25.000.- Ft/hó x 10 = 250.000.- Ft

 • Könyvelő bére: 50.000.-Ft/hó x 10 = 500.000.- Ft

 • Felügyelőbizottság 3 x 5.000.-Ft/hó x 10 = 150.000.- Ft

 • _____________________

 • Összesen. 2.750.000.- Ft

 

2., Biztosítás: Összege még nem ismert. A biztosítást május 15-é vagy azt követően szeretném megkötni növényi kultúrákra, jégbiztosítást, hogy minél később kelljen díjat fizetni. kb. 50.000.- Ft/év

 

3., Növény- védőszer - Tápanyag – Egyéb anyagok 200.000.- Ft/év

 • Starter Tip. trágya, tápanyag 400.000.- Ft/év

 • Szilárd műtrágya 34%-os 72.000.- Ft/év

 • Takarófólia uborka 2000 fm 35.000.- Ft/év

 • Öntözőcső gerinc 30.000.- Ft/év

 • Csepegtető cső 4500 fm. 80.000.- Ft/év

 • Csepegtető rendszerhez összekötő idomok, csapok 20.000.- Ft/év

 • Előre nem tervezett költségek:

 • Szervizolaj, védőfelszerelés, vetőmag, palánta, 80.000.- Ft/év

 

 

4., Palántavásárlás:

 • Uborka 8000 tő x 17.- Ft 136.000.- Ft

 • Paprika cseresznye x 11.-Ft x 25.000 tő 275.000.- Ft

 • pritamin x 18.- Ft x 25.000 tő 450.000.- Ft

_____________________

861.000.- Ft/év

 

Árbevétel tervezet: 5.170.000.- Ft/év

 

Tervezett kiadások:

 

 1. Állandó kiadás: M.bér + közteher (10 hó) 2.700.000.- Ft/év

 2. Biztosítás 50.000.- Ft/év

 3. Növény védőszer, tápoldat és egyéb felszerelés 887.000.- ft/év

 4. Előre nem tervezett költségek benzin,olaj,védőruha 70.000.- Ft/év

 5. palántavásárlás 861.000.- Ft/év

Tervezett kiadás 1-5 sor összesen: 4.638.000.- Ft/év

 

 

ÁRBEVÉTEL: 5.170.000.- Ft/év

KIADÁS: 4.638.000.- Ft/év

EREDMÉNY: 532.000.- FT/ÉV

 

Burgonyatermesztés kiadása nem szerepel, nem volt döntés termőtalaj biztosításában.

 

Az alapító okiratban melléktevékenységben szereplő tevékenységi körök:

 

az erdősítési munkák végzése annak díjaira – tevékenységenként alábbiakat tervezem:

 

 • Erdősítés kézzel akáccsemete 580.-FT/óra/fő

 • Csemeteápolás, tő, sorkapálás 580.-Ft/óra/fő

 • Tőkiválasztás 23.000.-Ft/ha

 • Gyérítés 23.000.- Ft/ha

 • Ágnyesés, akác, nyár 580.-Ft6óra

 • Tarvágás - akác 2.600.-Ft/m3

   • nyár 2.200.-Ft/m3

 

 • Idős egyedülálló emberek környezetének gyomtalanítása 540.-Ft/óra/fő

 • Kerítés javítás, festés 540.-Ft/óra/fő

 • Omladozó épületek bontása 580.- Ft/óra/fő

 • Örökölt magára hagyott ingatlanok az örökös kérésére az ingatlan gyomtalanítása, kerítésépítés, javítás 580.- Ft/óra/év

 • Település önkormányzat által betervezett épület felújítása (orvosi rendelő) közfeladat ellátása,

 • kivitelezés költsége – anyagszükséglete terv alapján lehetséges.

 • Közterület – karbantartás – környezetvédelem közfeladat ellátása, a járda, buszmegállók tisztítása.

 • Az önkormányzat által önként vállalt közfeladatok ellátást teljes egészében átadja a nonprofit kft-nek.

A felsorolt feladatokból kiemeljük a szociális földprogram keretében szociálisan rászorultak – közcélú munkavégzés – RÁT- osok, Aktív korúak foglalkoztatását – képzését – 30-40 család érintésével.

 

CÉL:

 

A hátrányos helyzetű emberek segítése értelmes munkavégzéssel visszavezetés a munka világába – megértetni azokkal az emberekkel akik csak segélyezésből éltek, hogy mi a különbség a segélyezés – a munkabér között - szabadság – táppénzre jogosultság – biztosítás.

 

GAZDASÁGI TÁRSASÁG:

 

Zöldség – gumós-növények szakszerű termesztésén keresztül kívánja oktatni azokat a munkavállalókat akik folyamatosan munkanélküliek. Bemutatni , rávezetni a szövetkezés lényegére – házi kertekben bevezetni a nonprofit kft segítségével az intenzív zöldségtermesztést.

Nem csak szaktanácsadás a cél, hanem integrálás - vetőmagellátás, palántanevelés - felvásárlás – közös értékesítés – közös képviselet a felvásárlóval szemben –

a jövőben a szövetkezésé a jövő:

 

A gazdasági társaságnak 2010. telén – 2011 tavaszára saját fóliasátorral kell rendelkezni a palántanevelés érdekében. Egy 300 m2 7,5 széles x 40 fm hosszú fóliasátor, takarófóliával együtt 400.000.- Ft –ból mi magunk előállítjuk.

400.000.- Ft megtakarítás érhető el a vásárolt palántával szemben, ha magunk neveljük meg a szükséges palántákat – esetleg ha integrátori szerepet is ellátunk tovább bővíthető a fóliasátor alapterülete.

 

Az általunk megtermelt paprika – uborkának biztos piaca van szerződéssel rendelkezünk Nyíradonyban székelő TÉSZ-el.

 

KOCKÁZATELEMZÉS:

 

A kertészeti kultúra termesztése mindaddig veszélyben van, míg a betervezett árumennyiség nem került értékesítésre. A növényi kártevők, tetvek, molyok, gombák, ellen védekezünk , jégverés elleni védelem csak a biztosítás

A lelkiismeretes munkán keresztül elérhető az árbevétel betervezett összege – pénzügyi egyensúly tartása biztosítható mivel a kertészeti segédanyagokat a felvásárló megelőlegezi – leadott áruból levonja az átadott árú értékét.

 

Kiegészítő tevékenység – főtevékenység – az alapítónak 2010. február 15-én elfogadott közfeladatokat elfogadó munkaterve biztosítja.

 

Biztosítja a képviselőtestület a felügyelőbizottság – szakmai – és segítő szándéka úgy anyagi támogatás útján is.

 

az üzleti tervet az ismertetett elképzeléseknek megfelelően összeállította, amely időközben bővíthető akár tevékenységi kör bővítésével is.

 

Az adózásról nem beszéltem, mivel még nem ismerem a nonprofit kft-t megillető kedvezményeket, kapható – igényelhető – pályázható pénzügyi lehetőségeket.

 

 

Fülöp, 2010. március 8.

 

 

 

Piránszki Ferenc

ügyvezető

 

 

Felelős: Piránszki Ferenc ügyvezető

Határidő: Folyamatos.

 

 

 

 

 

 

2., Az iskolabusz működtetésének megtárgyalása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester Tájékoztatja a képviselőtestület,hogy a 257/2009. (XI.06.) Kt. sz. határozatával rendelkezett az iskolabusz működtetéséről. A határozatnak megfelelően a busz a külterületi tanyáról 2010. március 15-ig szállítja be az iskolás gyermekeket. Korábbi ülésen Czigle József képviselő napirendi tárgyalásra javasolta a témát.

Javasolja a képviselőtestületnek, hogy a határidőt csak március 30-ig hosszabbítsák meg. Elmondja, hogy mivel nem volt sofőr az elmúlt napon ő maga szállította ki a gyerekeket. Annak ellenére, hogy folyamatosan javítják az utakat az autóbusz nagyon rövid időn belül tönkre fog menni és semmire sem fogjuk tudni használni. Ha beáll a jó idő akkor a gyerekek - mivel már többségük felső tagozatos, betudnak jönni kerékpárral az iskolába.

 

Czigle József: az biztos,hogy tönkre megy az autóbusz, de ezt fel kell vállalni, amíg van gyerek be kell őket hordani.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: A takarékosságra való tekintettel feltétlen kitartok a javaslatom mellett és csak március 31-ig javaslom a kijárást.

 

Nagy Béla: A Bernátrészről sem hordják be a gyerekeket és a Bánházáról sem, akkor ők is kérhetik, hogy hordjuk be az ottani gyerekeket is. Nem tartom helyesnek a településen belüli megkülönböztetést.

 

Hutóczki Péter: Amint a jó idő bejön, nem is igénylik a gyerekek a buszt, többségük ellátja a családi szükségleteket, ügyet intéznek, bevásárolna és nem igénylik a buszt.

 

Hegedűs Lászlóné: Ebben a témában már döntöttünk, nem látom értelmét annak, hogy újra és újra visszatérjünk rá.

 

Czuper Árpádné: Én továbbra is szeretném ha kijárna busz, én ugyanis tudom, hogy mit jelent onnan bejárni. Hamar megy a busz délután haza és azért nem tudnak vele menni mindnyájan. Nem lát máshol sem takarékosságot, akkor menjen a busz is.

 

Sándor Jánosné: A tanyagondnoki busz azért lett pályázva, hogy a tanyán élőket segítsük, ezért javasolja hordja továbbra is a gyerekeket.

 

Czigle József: Ha az időseket elvisszük a piacra akkor gyerekeket is el kell hordani az iskolába és az óvodába.

 

Hortobágyi - Szoboszlai Szilvia: Óvoda július 31-ig van akkor járjon július 31-ig a busz.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Egy óvodás gyermek van azt gondolom, hogy luxus lenne egy gyermekért kijáratni a buszt.

 

Kéri a testületet,hogy szavazzanak.

 

 1. javaslat, 2010. július 31. –ig járjon ki a busz a gyerekekért.

 

A képviselőtestület 3 igen és 7 nem szavazattal a javaslatot elveti.

 

91/2010. (III.16.) Kt. sz. Határozta:

Fülöp Községi Önkormányzat képviselőtestülete

3 igen és 7 nem szavazattal úgy határoz,hogy az iskolabusz

nem járhat 2010. július 31-ig.

Felelős: ……..

Határidő: ………….

 

 

 

 1. javaslat 2010. március 31-ig járjon ki a busz a gyerekekért.

A képviselőtestület 6 igen és 4 nem szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

 

92/2010. (III.16.) Kt. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen és

4 nem szavazattal úgy határoz

hogy az iskolabusz 2010. március 31-ig hordja be a gyerekeket a

felsőfülöpi tanyai részről.

Felkéri a polgármestert, hogy az érintett gyermekek szüleit értesítse.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

határidő: 2010. március 25.

 

 

 

3., Szavazatszámláló bizottságba póttag választás

Előadó: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző tájékoztatja a testületet, hogy az elmúlt ülésen megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok közül három fő nem vállalja a bizottsági tagságot.

Ezért javasolja a testületnek a

3.sz. Sz Sz B. póttagjának: Juszel Árpádnét

1. sz. Sz Sz B. póttagjának: Almási Kingát

4. sz. Sz Sz B. tagjának: Vassné Mercs Valériát.

 

Hortobágyi - Szoboszlai Szilvia javasolja még Lászlófalvi Évát is valamelyik bizottságba

 

A képviselőtestület a javaslatokat elfogadja és egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

93/2010. (III.16.) Kt. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. tv. 223. §. (1)

bekezdés alapján a szavazatszámláló bizottságokat az alábbiak szerint

egészíti ki.

1. sz. SzSz B. póttagjának: Almási Kingát Fülöp, Arany J.u. 112

3.sz. SzSz B. póttagjának: Juszel Árpádnét Fülöp, Kossuth u. 40

Lászlófalvi Évát Fülöp, Penészleki u. 11.

4. sz. SzSz B. tagjának: Vassné Mercs Valériát Fülöp, Dózsssor 44.

Felkéri a jegyzőt, mint a helyi választási iroda vezetőjét, hogy

gondoskodjon az eskütételről és az oktatás megszervezéséről.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Határidő: a 3/2010. (I.29.) ÖM. r. szerint.

 

 

4., A helyi építési szabályzat módosítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előerjesztés csatolva)

 

 

Bugyáné szász Erzsébet polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a PETRO-HUNGÁRIA Kft. képviselője részt szeretett volna venni az ülésen, de a rossz útviszonyok miatt nem tud ide érni. Kéri a testületet, hogy az előterjesztést fogadja el. A településnek a beruházásból csak haszna származik. (az utak javítása, a befolyó iparűzési adó)

 

Hegedűs Lászlóné: Megkérdezi, hogy az útban, esetleg a lakások falain keletkezett károkat (repedések) kinél kell jelezni.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A Kft-nél kell a károkat jelezni, azt ígérték, hogy minden kárt kijavítanak amit a gépek okoztak.

 

A képviselőtestület a határozati javaslatot elfogadja és egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

 

 

94/2010. (III.16.) KT. Határozat:

 

 1. Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az

előterjesztésben megfogalmazott indokokat figyelembe véve úgy dönt, hogy a hatályos Helyi építési szabályzat mezőgazdasági területekre vonatkozó előírásait az országos szabályok adta lehetőségeket kihasználva, a helyi igényeket és szakmai elvárásokat is figyelembe véve módosítja. Ennek során szükséges:

 

 • Az alakítható legkisebb telekterület jelenlegi szigorú szabályozásának felülvizsgálata, az országos előírások által megengedett módon a korlátozás teljes eltörlése, vagy a helyi szakemberek véleményét megkérve, a helyi előírás módosítása (az alakítható legkisebb telekterület kisebb értékben történő meghatározása.)

 

 • Az Oték-ban (országos előírásokban adott lehetőséget) kihasználva, a helyi szabályozásban is lehetővé kell tenni az 1500 m2 nagyságot elérő földterületek esetében az építmények elhelyezhetőségét.

 

 1. A Helyi építési szabályzat módosításához szükséges Bruttó 120 ezer Ft tervezési költséget a határozathoz mellékelt szerződéstervezet szerint az önkormányzat biztosítja.

 

 1. A Hész. módosítását az Étv. legutóbbi módosításában biztosított lehetőséget kihasználva „gyorsított” eljárással kell elkészíttetni, mely két hónap átfutási időt tesz lehetővé a módosítás elkészültétől- annak hatályba lépéséig.

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2010.

 

 

 

 

Papp Károly: A választási értesítők kihordását kifogásolja. Megkérdezi, hogy hova lehet ezzel kapcsoltba kifogást benyújtani.

Megkérdezi, hogy mennyi pénzt kap az önkormányzat az értesítők kihordására és mennyiért vitte volna ki a posta.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: A most megjelent Fülöpi Hírekben le van írva, elég terjedelmes cikk jelent meg a választási tudnivalókról.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: A választási értesítők kihordásával kapcsoltban kifogás a törvényben meghatározott határidőn belül nem érkezett a választási irodához. Bejelentést a 04. sz. OEVK Választási Bizottságához Hajdúhadházra és a HBM-i TVB--hoz Debrecenbe lehet benyújtani. A helyben benyújtott kifogásokat mi haladéktalanul továbbítjuk az illetékes szervhez.

 

A választásra lebontott normatíváról az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről az ÖM. r. rendelkezik. Amennyiben kíváncsi a rendelet részleteire a www.valasztas.hu internetes elérhetőségen minden részletre választ kaphat. Választási ügyekben a képviselőtestület nem adhat utasítást a választási iroda vezetőjének. Saját hatáskörömben döntöttem a kihordás módjáról és annak díjazásáról, a postai díjak figyelembevételével.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester megköszöni a képviselőtestület munkáját az ülést bezárja.

kmf.

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet :/                                             /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                        jegyző

 

 

Hortobágyi- Szoboszlai Szilvia                                                    Hutóczki Péter

jkv. hitelesítő                                                                           jkv. hitelesítő

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél