JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2009. XI. 6-ÁN DE. 9. ÓRAKOR

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL


Alkotott rendeletek: ----------

 

Hozott határozatok:

250/2009. (XI.06.) 2010. évi szociális földprogram megvalósítására Pályázat benyújtása

251/2009. (XI. 06.) a 2010. évi belsőellenőrzési terv programját elfogadja az

252/2009. (XI.06.) A Fülöp, Arany J. u. 117. sz. alatt ingatlant értékesítése

253/2009. (XI.06.) Deák F.u. 376.hrsz-ú ingtlan értékesítése.

254/2009. (XI.06.) Felhatalmazás játszótéri beruházás befejezése utáni a beruházási

összeg teljesítésére.

255/2009. (XI.06.) LIEDER rendezvény támogatására pályázat benyújtása

256/2009. (XI.06.)Belterületi vízrendezés tárgyban benyújtott ÉAP pályázathoz a

201/2009. (IX.16.) sz. határozat módosítása.

257/2009. (XI.06.) Iskolabusz visszaállítása2009. november 9.napjától,

2010. március 15. napjáig

258-260-ig méltányossági ápolási díj kérelmek elbírálása

261-323-ig lakásfenntartási kérelmek elbírálása.

 


Fülöp Község Polgármesterétől

4266. Fülöp, Arany J.u. 19. sz.M E G H Í V Ó

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. november 6-án de 9 órakor rendkívüli ülést tart a Művelődési házban, melyre tisztelettel meghívom.N a p i r e n d :

 

1., A Vámospércs Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Alapító Okiratának módosítása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

2., 2010. évi belsőellenőrzési terv programjának elfogadása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

3., Fülöp, Arany J. u. 117. sz. alatti ingatlan értékesítése

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

4., Felhatalmazás a játszótéri beruházás kiadásainak teljesítésére.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

5., LEADER rendezvényre pályázat benyújtása

Előadó: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

6., Zárt ülés:

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére számítok.

 

Fülöp, 2009. 11. 03.

 

(:Bugyáné Szász Erzsébet:)

polgármester

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVKészült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. NOVEMBER 6-án de. 9,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Czigle József, Czuper Árpádné, Lekkáné Nyíri Franciska, Hegedűs Lászlóné, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia, Nagy Béla képviselők,Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Éliás Csabáné Ált. Isk. igazgató, valamint Zih Imre és Puskás Józsefné

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testületet, a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Javasolja képviselőtestületnek, hogy az első napirendi pontot töröljék a napirendből, helyette javasolja felvenni a „Szociális Földprogram működtetésére pályázat benyújtása” című napirendet, javasolja továbbá a 3. napirendet kiegészíteni Illés Ferenc kérelmének tárgyalásával, mely a Deák F. u-i telek megvásárlására vonatkozik. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Hegedűs Lászlóné, és Hortobágyi -Szoboszlai Szilvia képviselőket javasolja.

Czigle József képviselő javasolja 6. napirendnek az iskolabusz visszaállításának tárgyalását, javasolja továbbá a kerülőbér(mezőőri díj) témájának megtárgyalását, valamint javasolja, hogy a jegyzőkönyvek szószerintiek legyenek, hang és képfelvétel is készüljön az ülésekről. A község honlapjára feltett jegyzőkönyvek nem a valóságot tartalmazzák, ezért van szükség a szószerinti jegyzőkönyvre. Kifogásolja továbbá, hogy a megjelent Fülöpi Hírekben a Képviselők Tiszteletdíjáról szóló tájékoztató nem egyértelmű.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: A mezőőri díjat a képviselőtestület rendelettel állapította meg, amit csak rendelettel tud módosítani. A képi és hangfelvétel, valamint a jegyzőkönyv szószerűségét, szintén rendeletben, a z önkormányzat SZMSZ-ében kell szabályozni. A következő soros ülésre ezeket előkészítjük és akkor lehet tárgyalni. A Fülöpi Hírekben csak a rendeletcímek kerülnek megjelentetésre, a tartalmuk nem.

A jelöltek elfogadják a javaslatot. A képviselő-testület a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadja az alábbiak szerint:1., A „Szociális Földprogram működtetésére pályázat benyújtása”

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

2., 2010. évi belsőellenőrzési terv programjának elfogadása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

3., Fülöp, Arany J. u. 117. sz. alatti ingatlan értékesítése

Fülöp, Deák F. u. telek értékesítése.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

4., Felhatalmazás a játszótéri beruházás kiadásainak teljesítésére.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

5., LEADER rendezvényre pályázat benyújtása

Előadó: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

6., Iskolabusz visszaállítása.

Előadó: Bugyáné szász Erzsébet.

7., Zárt ülés:

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

1., A „Szociális Földprogram működtetésére pályázat benyújtása”

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés szóban)

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármestere megkéri Hutóczki Péter képviselőt, hogy tájékoztassa a testületet a kiírt pályázatról.

Hutóczki Péter. Elmondja, hogy a pályázati kiírás november 5-én jelent meg. A beadási határidő december 3. nagyon rövid az idő, a pályázat elkészítésére. Elmondja, továbbá, hogy csak azok az önkormányzatok pályázhatnak aki eddig is részt vettek a szoc. földprogramba. A pályázni 400.000.- Ft-tó 3 millió forintig lehet.

Javasolja a pályázat benyújtását.

Czigle József: Mire gondoltok? Lehetne fóliában, és primőrben is gondolkodni.

Hutóczki Péter: Arra amit eddig is csináltunk, természetesen továbbfejlesztve.

Kissné Terdik Erzsébet: A 2009. évi pályázati elszámolás és ellenőrzés megtörtént. Fóliázás szóba sem jöhet. A fóliázást ebben a programban nem engedélyezik, másban kell gondolkodni. Piacra termelni az önkormányzatnak nem lehet a szociális földprogramban.

Czigle József: Azon nem gondolkodtatok még, hogy az óvodát az önkormányzat lássa el zöldséggel, krumplival?

Kissné Terdik Erzsébet: Amióta bevezetésre került a HCCP rendszer nincs rá lehetőség, olyanok az élelmiszerbiztonsági követelmények, hogy ilyen formában nem lehet megoldani. Az engedélyeztetést végig lehet csinálni ami időben kb. egy év. Nem lehet már vásárolni bárkitől mint régen.

Czigle József: Én árultam a nagybani piacon és nem volt akadálya, hogy ott eladjak és vásároljanak tőlem.

Czuper Árpádné: Javasolja a pályázat benyújtását, Ebben az évben sok embernek adott munkát és megélhetést. Ezt nem szabadna kihagyni.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.250/2009. (XI.06.) Kt. sz. határozat

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot nyújt be a

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából az ESZA Társadalmi

Szolgáltató Nonprofit Kft pályázati felhívására a 2010. évi szociális

földprogram megvalósítására.

A projekt összköltsége 3.400.000.- Ft,

A pályázaton igényelt összeg: 3.000.000.- Ft

A pályázati önerő: 400.000.-

Felkéri a polgármestert, a hogy a pályázatot készítse el és nyújtsa be.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2009. december 3.

 

2., 2010. évi belsőellenőrzési terv programjának elfogadása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Czigle József: javasolja, hogy a szociális segélyek megállapítását és kifizetését is tervezzék be belsőellenőrzésre.

 

Kissné Terdik Erzsébet kéri pontosítani, hogy pontosan mire vonatkozzon az ellenőrzés. Javasolja, hogy a Pénzbeli és szociális ellátások megállapítási és folyósítási szabályosságának vizsgálatát fogadja el a testület.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az előterjesztett javaslatból az 1. pontban javasolt téma helyett tervezze a Pénzbeli és szociális ellátások megállapítási és folyósítási szabályosságának vizsgálatát .

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 10 igenszavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

 

251/2009. (XI. 06.) sz. Határozat

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a 2010. évi belsőellenőrzési terv programját elfogadja az

alábbiak szerint.

  1. Pénzbeli és szociális ellátások megállapításának és folyósításának szabályszerűségi

vizsgálata.

Határidő: 2010. január - február hó.

2. Befektetett eszközök mérlegsor „megfelelősségi” ellenőrzése.

Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.

Határidő: 2010. március-április hó.

 

3. Az önkormányzati gépjárművek üzemeltetésének szabályszerűségi,

gazdaságossági ellenőrzése.

Eseti vizsgálat– egy ellenőrzési feladat

Határidő: 2010. július-augusztus hó.

 

4. Az önkormányzat által kiválasztott intézmény komplex jellegű, felügyeleti

ellenőrzésére.

Egy komplex ellenőrzési feladat.

Határidő: külön megállapodás szerint

 

5. „Tartalék” – eseti, az önkormányzat soron kívüli igényének megfelelő

vizsgálat.

Eseti egy ellenőrzési feladat.

Határidő: 2010. szeptember-október hó.

 

6. Összesítő jelentés készítése a 2010. évi belső ellenőrzésekről,

a 2011. évi ellenőrzési terv programpontjaira javaslattétel.

Eseti vizsgálat – egy ellenőrzési feladat.

Határidő: 2010. december-2011. február hó.

 

 

Fülöp, 2009. november 6.

 

 

Jóváhagyom:

 

……………………………….

Bugyáné Szász Erzsébet

polgármester3., a., Fülöp, Arany J. u. 117. sz. alatti ingatlan értékesítése

b., Fülöp, Deák F. u. telek értékesítése.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Czigle József: Ez az előterjesztés nem alkalmas döntésre.

Ez a pénzlenyúlás egyik fajtája, ami ebben az országban megy. Az Önkormányzat vagyonát nem szabad eladni, bérelj ki a vállalkozó az ingatlant és csinálja meg abban a vállalkozást. Javaslom továbbá, hogy a szerződésben ki kell kötni, hogy csak kizárólag fülöpi embereket foglalkoztathat.

 

Hutóczki Péter: Ilyen régen fordult elő, hogy komoly szándékkal ide akar jönni egy vállalkozó és munkahelyet akar teremteni.

 

Sándor Jánosné: Ha eladjuk neki az ingatlant azt csinál a saját ingatlanában amit akar, akkor szünteti meg a vállalkozást amikor ő akarja. Ha bérbe adjuk neki az épületet akkor a feltételeket mi szabjuk, mi kötjük ki. Biztosan pályázatból fogja megvalósítani , nem a saját pénzéből.

 

Hegedűs Lászlóné: Mi lesz Margitkáékkal, hova fognak költözni?

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Van egy üres szolgálati lakása az önkormányzatnak a Kossuth utcán az iskola mellett.

 

Czigle József: Szeretném megnézni a lakásszerződéseket, mit tartalmaznak.

 

Lugosiné Illés Margit: Én elfogadom a testült döntését, meg fogom oldani a lakhatásunkat. Az udvart viszont nagyon sajnálom,inkább közösségi célú terület létrehozása lenne ott célszerű.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Nem támogatom az eladást, csináljunk mi ott egy idősek napközi otthonát, nappali otthont. Az is tudna 10-15 embernek munkát adni. Elmondja,hogy beszélt idős emberekkel,akiknek igénye lenne erre. Semmi szín alatt nem javasolja az épület eladását.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: az idősek otthonának létrehozására már évek óta nem írtak ki pályázatot. Önerőből a mi önkormányzatunk egy ilyen beruházást és annak a fenntartását nem tudja megoldani. Ha ezt a lehetőséget elengedjük, Fülöpön munkahelyteremtésre nem marad esély, a fiatalok el fognak menni, 10-15 fő részére munkát biztosítana.

 

Czuper Árpádné. Ha ezt a lehetőséget nem ragadjuk meg a falu felé el kell számolnunk, hogy a munkahelyteremtést visszautasítottuk. Össze lehetne hívni egy lakossági fórumot, és kikérni a lakosság véleményét.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Azért vagyunk választott képviselők, tisztségviselők, hogy tudjunk dönteni.

Bugyáné Szász Erzsébet kéri a képviselőtestület et. hogy szavazzon az ingatlan értékesítéséről.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

 252/2009. (XI.06.) KT. Határozat

Fülöp községi Önkormányzat Képviselőtestülete

A Fülöp, Arany J. u. 117. sz. alatt ingatlant értékesítését elveti.

Felkéri a polgármestert,hogy a vállalkozót értesítse a határozatról,

és amennyiben az ingatlan bérbevétel megfelelő számára, úgy a következő ülésen

tájékoztassa a képviselőtestület a szándékáról és a megvalósítandó terveiről.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2009. november 20.

 

b., Fülöp, Deák F. u. 376. hrsz- ú ingatlan értékesítése.

(Előterjesztés csatolva)

 

Czigle József. Az ingatlan értéke legalább 800.000.- Ft., Ha meg van művelve, legalább másfél millió forint bevételt lehet rajta termelni. Nem javaslom az eladását.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester kéri a testületet,hogy szavazzon.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással 3 igen, 4 nem, 2 tartózkodással, egy fő nem szavaz, meghozza az alábbi határozatot.

 

253/2009. (XI.06.) Kt. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

nem értékesíti a Fülöp, Deák F. u. 376. hrsz - ú ingatlant.

Felkéri a polgármestert, hogy Illés Ferenc kérelmezőt a

határozatról értesítse.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2009. november 20.

 

 

4., Felhatalmazás a játszótéri beruházás kiadásainak teljesítésére.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

A képviselőtestület hozzászólás nélkül egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

254/2009. (XI. 06.) KT. Határozat

 

Fülöp Községi Önkormányzat képviselőtestülete

felhatalmazza a polgármestert, hogy a játszótér beruházás befejezése után felhalmozási célú kiadások terhére a beruházás összegét teljesítse.

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet

Határidő: A beruházás befejezését követő 8. nap.

 

 

5., LEADER rendezvényre pályázat benyújtása

Előadó: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester felkéri Hutóczki Péter, hogy a pályázati kiírásról tájékoztassa testületet.

 

Hutóczki Péter: Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az FVM pályázati felhívására november 16-ig pályázati lehetőség van a 2010. évi LEADER rendezvény támogatására.

A rendezvényt három naposra tervezzük 2010. július 29- től 31-ig.

A rendezvény első napját a Dózer tónál tervezzük, amelyen horgászversenyt, halászlé főzőversenyt és halsütő versenyt, kulturális műsort és nótaestet tervezünk.

A rendezvény 2. napján a művelődési házban és udvarán gasztronómiai kiállítást és bemutatót tervezünk, amelyen a házi tartósítás, házi kenyér és kalácssütés, házi patika, házi bor és pálinkák bemutatóján, illetve Budai Péter vezetésével főzési bemutatót tervezünk, a nap a Nagyváradi Színház vendégszereplésével ér végett.

A 3.nap, a szokásos módon sportrendezvényekből, bográcsos főzőversenyből,grillsütő-versenyből, amatőr együttesek műsorából, sztárvendégek produkcióiból, és tűzijátékból áll. Kéri a testületet, hogy döntsön a pályázat benyújtásáról, Illetve kéri, hogy a sztárvendégeket válogassák ki mert a pályázat benyújtásához árajánlatokat kell kérni, és a pályázathoz be kell adni.

 

A képviselőtestület kiválasztja a sztárvendégeket, az alábbiakat:

  • Apostol együttes,

  • Abbasziszters együttes

  • Csepregi Éva,

  • Uniqe együttes.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

 

255/2009. (XI.06.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Európai Mezőgazdasági

Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER

fejlesztések végrehajtásához pályázatot nyújt be LIEDER rendezvény

támogatására.

A pályázat összköltsége: 5.036.093.-

A pályázott összeg: 4.028..874.-

Önkormányzati saját erő: 1.007.219.- Ft.

A képviselőtestület felkéri a polgármestert,hogy a pályázatot készítse el

és nyújtsa be.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2009. november 16.

 6., A 201/2009. (IX.15.) KT. sz. Határozat módosítása.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy hiánypótlási felhívás miatt szükséges módosítani a 201/2009. (IX.15.) Kt. sz. határozatunkat. A határozati javaslatot felolvassa.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.256/2009. (XI.06.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

kinyilatkozza, hogy

1. az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott Fülöp Község belterületi vízrendezése, Deák F., Híd utca, Arany J. utca 1-2 szakasz című, ÉAOP-5.1.2/D-2-09-2009-0004 jelű pályázatban tervezett projekt tartalma illeszkedik Fülöp Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2006. (IX.18.) KT. sz. rendeletében foglaltakhoz, valamint a 7/2005. (I.20.) KT. sz. határozatával

elfogadott Fülöp Község Környezetvédelmi Programjában foglaltakhoz.

 

2. 201/2009. (IX.15.) KT. határozatát kiegészíti azzal, hogy

a saját forrásként tervezett 10.539.922.-Ft-ot, amennyiben az

önkormányzat nem nyeri el a hitelt, vagy az EU Önerő alap

támogatást, akkor azt 2010 évi költségvetésében a felhalmozási

kiadások terhére biztosítja.

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: hiánypótlás benyújtása

 

 

7., Iskolabusz visszaállítása.

 

Czigle József: Mindenképp vissza kell állítani az iskolabuszt. A kisbusz járjon ki nem pedig a nagy, mert a kicsibe is elférnek a gyerekek.

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Ha vissza állítjuk akkor nem csak a Táncsics telepről kell a gyerekeket behozni hanem a Maczó gyerekeket is. A kisbusz falugondnoki szolgálatokat lát el, nem lehet megtenni, hogy az ott lakó időseket nem veszi fel. A funkciója nem iskolás gyerekek szállítása, hanem a falugondnoki teendők ellátása.

Ha mégis visszaállítjuk javaslom november 9-től március 15-ig.

 

Czigle József: A cigányokat nem kell hozni, úgysem mennek el az iskoláig, mert ugyan annyi bejönni erre mint ha oda mennének.

 

Czuper Árpádné: Minél hamarabb vissza kell állítani, mert rossz az idő.

 

Hortobágyi - Szoboszlai Szilvia: Javaslom, hogy ha lehet vessünk ki bérleti díjat, és akkor úgy sem fogják kifizetni és nem jönnek vele.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

 

257/2009. (XI.06.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat képviselőtestülete

2009. november 9.napjától, 2010. március 15. napjáig

visszaállítja az általános iskolások szállítására az autóbuszt.

Felkéri a polgármestert,hogy az ott lakó szülőket értesítse.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: Azonnal.

 

 

Zih Imre: Köszönti a testületet, elmondja,hogy nem rossz szándékkal jött ide az ülésre. Örömmel tölti el, hogy a testület felelősségteljes döntéseket hoz. Elmondja, hogy szégyelli magát, hogy 64 éves léttére bizonygatni kell a saját igazát ebben a faluban. Sérelmezi, azt ami a jegyzőkönyvbe lett írva, ugyanis a képviselőtestület jegyzőkönyvéből az tűnik ki hogy ő beszél össze vissza (pofázik). Elmondja, hogy ő nem kapott tájékoztatást a határozatról , hogy hogyan döntött az akkori képviselőtestület.

Akkor sem és most sem válaszoltak az augusztusban beadott beadványára. Elmondja, hogy most Ő ráharagszik mindenki, de ő nem azt mondta, ami a jegyzőkönyvbe le lett írva, kéri, hogy helyesbítést.

 

Czigle József: Ha Imre bácsit hazugnak nevezték akkor kérem a helyesbítést.

 

Zíh Imre elmondja, hogy Ő nem rossz szándékkal jött el arra a testületi ülésre, sajnos ez lett belőle, de megígéri, hogy soha többé nem jön el egy gyűlésre sem.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Nem rossz szándékkal tájékoztattam a testületet az akkori ülésen született döntésről. Az akkori jegyzőkönyv tartalmát ismertettem. Ha ezzel megbántottalak most elnézést kérek.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Kéri Zih Imrét, hogy jöjjön máskor is az ülésekre és buzdítsa a többi lakost is, hogy vegyenek részt a testületi ülésen. Azt mondja, hogy meg lehetett volna csinálni akkor az idősek otthonát, ha erélyesebben lépnek fel.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester kéri a testületet, hogy zárja le ezt a témát és folytassák az ülést a tervezet szerint.

 

A képviselőtestület a további munkáját zárt ülésen folytatja.

kmf.

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/                                                 /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                            jegyző

 

 

 

Hegedűs Lászlóné                                                           Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia

jkv. hitelesítő                                                                     jkv. hitelesítő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél