JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2009. JÚNIUS 25-ÉN DE. 9. ÓRAKOR

TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

 

 

Alkotott rendeletek:

---

Hozott határozatok

 

128/2008. Vámospércsi Járóbeteg szakellátó központ létrehozásával kapcs. pályázat megtárgyalása.

129/2009.Vámospércsi Járóbeteg szakellátó központ létrehozásával kapcs. Fejlesztési Megállapodás elfogadása.

131/2009. A DAÖTT Alapító Okirat módosításának elfogadása

132/2009. Fülöpi Általános Iskola Alapító Okiratának elfogadása

133/2009. Fülöp, Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása és elfogadása.

133/A/2009. SZ-SZ-B-M-i Karitasz Szervezet egyszeri támogatása

133/B/2009. Falunapi rendezvénnyel kapcsolatos döntés

134/2009. Méltányossági ápolási díj iránti kérelem elutasítása

135-158/2009. Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek megtárgyalása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fülöp Község Polgármesterétől

4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. június 25-én de. 9.órakor rendkívüli ülést tart a Polgármesteri Hivatalban, melyre tisztelettel meghívom

 

 

N a p i r e n d :

 

 

1., Vámospércsi kistérségi járóbeteg-szakellátó központ létrehozásával kapcsolatos

pályázat megtárgyalása

Előadó: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

2., Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító

Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

3., Alapító okiratok módosítása

 

4. Zárt ülés.

 

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlen számítok.

 

 

Fülöp, 2009. június 19.

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/

polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 25-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Hortobágyi- Szoboszlai Szilvia, Czigle József, Czuper Árpádné, Hegedűs Lászlóné, Nagy Béla, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné képviselők, Kissné Terdik Erzsébet jegyző, valamint Éliás Csabáné Ált. Isk. ig.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselőtestületet, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Czuper Árpádné és Hegedűs Lászlóné képviselőket.

 

A javaslatot a jelöltek és a képviselőtestület egyhangúlag elfogadja, a napirendet az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Napirend

 

1., Vámospércsi kistérségi járóbeteg-szakellátó központ létrehozásával kapcsolatos

pályázat megtárgyalása

Előadó: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

2., Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító

Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

3., Alapító Okiratok módosítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

4., Különfélék

5. Zárt ülés.

 

1., Vámospércsi kistérségi járóbeteg-szakellátó központ létrehozásával kapcsolatos

pályázat megtárgyalása

Előadó: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

 

Hutóczki Péter: Az egészségügyi intézmények többsége csőd-közeli helyzetben van,, az állami normatíva kevés a fenntartásukhoz. véleményem szerint ez esetben sem számíthatunk másra. A lakosság ugyan azt az ellátást fogja kapni, csak ezután a falunak pénzbe fog kerülni.

 

Lugosiné Illés Margit: Azt gondolja, ha a létrehozást támogatjuk, az állam támogatni fogja a működését is és az embereknek mégis csak közelebb lesz az ellátás.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 9 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatokat

 

 

 

128/2009. (VI.25.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja és rögzíti, hogy a projekt költségvetése 1.034.500.000 Ft, ebből a Támogatás 982.775.000 Ft, az önerő mértéke 51.725.000 Ft, melyet a Vámospércs Városi Önkormányzat által biztosított ingatlan 43.833.333 Ft nettó értékben, a fennmaradó 7.891.667 Ft-ot Vámospércs Város Önkormányzat a 2009. évi költségvetésének fejlesztési előirányzat terhére biztosítja.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a projekt megvalósítása érdekében a STRAPI által leírt hiányosságokat pótolja és az ehhez szükséges nyilatkozatokat tegye meg.

 

Határidő: 2009. június 25.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

 

 

 

129/2009. (VI.25.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 2009. január 13-án aláírt Fejlesztési megállapodás módosítását és annak egysége szerkezetbe foglalt szövegét.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fejlesztési megállapodás aláírására.

Határidő: 2009. június 25.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

 

 

130/2009. (VI.25.) KT. sz. határozat

Fülöp Községi Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Vámospércs Város Polgármesterét, hogy a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges non-profit gazdasági társaság megalakítása érdekében, a pályázati kiírásnak megfelelő módon az előkészületi munkákat tegye meg, az érintett települések polgármestereivel az egyeztetéseket folytassa le.

 

Az egyeztetések alapján a társasági szerződés tervezetét készíttesse el ügyvéd útján és azt haladéktalanul terjessze képviselő-testületek elé, a közreműködő szervezet által megadott határidőn belül.

 

Határidő: közreműködő szervezet által megadott határidő

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet

 

 

Szervezet neve

Hozzájárulás mértéke

Formája; dokumentumai

Részesedése a teljes költséghez képest (%)

1.

Pályázó :

Vámospércs Városi Önkormányzat

43.833.333 Ft

Telek

84,74

2.

Pályázó :

Vámospércs Városi Önkormányzat

7.891.667 Ft

Kötvény

15,26

 

Összesen:

 

51.725.000 Ft

 

100,00

Fejlesztési megállapodás

(Egységes szerkezetbe foglalt)

 1. Jelen fejlesztési megállapodás aláírásával a 2. pontban meghatározott szerződő felek megállapodnak abból a célból, hogy a 6 db Önkormányzat által a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében benyújtott TIOP - Kistérségi járóbeteg szakellátó központ fejlesztése (2.1.2/08/1) című pályázatban meghatározott pályázati célt (a projektet) közös együttműködéssel valósítsák meg. A pályázati felhívás, a pályázati útmutató, valamint az e dokumentumoknak megfelelő szakmai és építészeti koncepciót, melyek jelen fejlesztési megállapodás elválaszthatatlan részét képzik, azokat a jelen fejlesztési megállapodást aláírók áttanulmányozták, megismerték és elfogadták.

 2. A fejlesztési megállapodás a közös cél elérése érdekében létrehozott együttműködési forma, mely köti az abban részt vevő szerződő feleket (a továbbiakban: tagokat).

 

 

Önkormányzat neve

Képviselő neve

1.

Pályázó:

Vámospércs Városi Önkormányzat

Ménes Andrea polgármester

2.

tag:

Fülöp Község Önkormányzata

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

3.

tag:

Nyírábrány Község Önkormányzata

Dr. Szilágyi Mária polgármester

4.

tag:

Nyíracsád Község Önkormányzata

Dr. Katona Gyula polgármester

5.

tag:

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata

Kövér Mihály Csaba polgármester

6.

tag:

Újléta Község Önkormányzata

Szabó Sándor polgármester

 

 1. A tagok által képviselt lakosságszám (KSH szerinti 2008. január 01.-én):

 

 

Szervezet neve

Képviselt lakosságszám

1.

Pályázó:

Vámospércs Városi Önkormányzat

5.428

2.

tag:

Fülöp Község Önkormányzata

1.808

3.

tag:

Nyírábrány Község Önkormányzata

3.928

4.

tag:

Nyíracsád Község Önkormányzata

3.938

5.

tag:

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata

2.112

6.

tag:

Újléta Község Önkormányzata

1.062

 

Összesen:

 

18.276 1. A fejlesztési megállapodás aláírásával a tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a pályázat támogatása esetén 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő non-profit gazdasági társaságot hoznak létre.A létrehozandó non-profit gazdasági társaságban az egyes tagok által képviselt tulajdoni hányad az alábbiak szerint alakul:

   

   

  Szervezet neve

  Képviselt tulajdoni hányad

  1.

  Pályázó:

  Vámospércs Városi Önkormányzat

  43,52 %

  2.

  tag:

  Fülöp Község Önkormányzata

  7,97 %

  3.

  tag:

  Nyírábrány Község Önkormányzata

  17,27 %

  4.

  tag:

  Nyíracsád Község Önkormányzata

  17,27 %

  5.

  tag:

  Nyírmártonfalva Község Önkormányzata

  9,30 %

  6.

  tag:

  Újléta Község Önkormányzata

  4,65 %

   

  Összesen:

   

  100,00 %

 2. Tagok vállalják, hogy a létrehozandó kistérségi járóbeteg szakellátó központ fenntartása és megfelelő működtetése céljára alapított non-profit gazdasági társaság és a projekt eredményeinek fenntartásához és működtetéséhez tulajdoni hányaduk alapján számított összeg befizetésével hozzájárulnak legalább a fenntartási időszak (5 év) végéig.

  1. A finanszírozás módja és megoszlása a tagok között

 • Kistérségi Járóbeteg –szakellátás tekintetében:

A 2. pontban megjelölt 6 tag önkormányzat tulajdoni hányada alapján évente hozzájárulást biztosít a non-profit gazdasági társaság működtetéséhez és a járóbeteg –szakellátó központ fenntartásához.

  1. Veszteség finanszírozásának megoszlása és módja a tagok között

 • Kistérségi Járóbeteg –szakellátás tekintetében:

A veszteség tulajdoni hányaddal arányos részét a 2. pontban megjelölt 6 tag önkormányzat éves költségvetése keretében elkülönített előirányzatként biztosítja.

 1. A tagok önerőként a projekthez az alábbi saját – pénzbeli vagy természetbeli – hozzájárulásukat adják, melyek összesen a projekt teljes előirányzott költségének 5 %-át képezik, az alábbi megoszlásban: 

 

Szervezet neve

Hozzájárulás mértéke

Formája; dokumentumai

Részesedése a teljes költséghez képest (%)

1.

Pályázó :

Vámospércs Városi Önkormányzat

43.833.333 Ft

Telek

84,74

2.

Pályázó :

Vámospércs Városi Önkormányzat

7.891.667 Ft

Kötvény

15,26

 

Összesen:

 

51.725.000 Ft

 

100,00 1. Az önerő fedezeteként megjelölt Vámospércs, Marinka ingatlan ( hrsz: Vámospércs 476/13) per-, igény-, és tehermentes, amely alkalmas a funkció befogadására és a település szabályozási terve ezt lehetővé teszi. A tulajdonjogi helyzet tiszta, azaz a pályázó és a tulajdonnal rendelkező szervezet azonos, az ingatlan önkormányzati tulajdonosa az építéshez és a projekt megvalósításához visszavonhatatlan beleegyezését adja, melyről szóló képviselő testületi határozatot a pályázathoz csatolja.

 2. Biztosíték nyújtás tekintetében a tagok megismerték és magukra nézve kötelezőnek tartják a 281/2006. (XII. 23.) kormányrendeletet, mely szerint a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló Korm. Rendelet X. fejezetében foglaltak szerint kell eljárni.

 

 1. A felek vállalják, hogy a non-profit gazdasági társaság szerződésében – a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény keretei között – legalább a következőkről rendelkeznek:

  1. A társasági szerződés preambulumában a tagok kijelentik, hogy a társaságot a Vámospércsi kistérségi járóbeteg-szakellátó központ pályázat szerinti létrehozására és üzemeltetésére hozzák létre.

  2. A társaság elnevezésének utalnia kell a társaság céljára, és a tevékenysége kifejtésének földrajzi határaira.

  3. A társaság tevékenységi köreit úgy kell meghatározni, hogy azok összhangban legyenek a pályázati felhívásban meghatározott célokkal, illetve magával a pályaművel, továbbá kellő mozgásteret nyújtson a közhasznú tevékenységet segítő vállalkozási tevékenységek folytatásához.

  4. A társaság fő tevékenységi köre TEÁOR 86.21. "Általános járóbeteg-ellátás".

  5. A felek vállalják, hogy a társaságot határozatlan időtartamra hozzák létre.

  6. A felek vállalják, hogy a társaságot 3.010.000 Ft, azaz Hárommillió-tízezer forint törzstőkével hozzák létre, amelyet kizárólag készpénz betétek formájában bocsátanak a társaság rendelkezésére.

  7. A tagok törzsbetéteinek alapításkori aránya a törzstőkén belül a következő:

Szervezet neve

Törzsbetét

Vámospércs Városi Önkormányzat

1.310.000

Fülöp Község Önkormányzata

240.000

Nyírábrány Község Önkormányzata

520.000

Nyíracsád Község Önkormányzata

520.000

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata

280.000

Újléta Község Önkormányzata

140.000

Összesen

3.010.000

  1. A tagok pótbefizetési kötelezettséget a pályázati kiírásban foglalt kötelezettségek erejéig vállalnak a jelen fejlesztési megállapodás 6. pontja szerint.

  2. A tagok 10.7 pontban meghatározott arányok figyelembe vételével döntenek a társasági szerződés elfogadásáról, az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok és a könyvvizsgáló személyéről.

  3. A tagokat a továbbiakban a 10.7 pontban meghatározott arányban illetik meg, illetve terhelik a tagsági jogviszonyból eredő jogok, illetve kötelezettségek.

 1. A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

  1. A pályázati támogatásból beszerzett, illetve a pályázat megvalósítása során létrejött dolgok tulajdonjoga, illetve bármilyen, a pályázat megvalósítása során keletkező vagyoni értékű jog azt illeti, akinek a pályázat szerinti feladatai ellátása, elvégzése eredményeként az adott dolog, illetve jog beszerzésre került, illetve keletkezett (pályázó, gazdasági társaság ). A pályázó vállalja, hogy a pályázat támogatása esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonjoga a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság részére per-, igény-, és tehermentesen átadásra kerül. A tulajdonjog átadásának legkésőbbi időpontja a támogatási szerződés megkötése.

  2. A 11.1 pont szerinti dolgok, és jogok használatának joga valamennyi tagot ingyenesen megilleti.

  3. A 11.1 ponttal összhangban a pályázó vállalja, hogy a tulajdonába kerülő, a projekt során beszerzett, illetve létrejövő dolgok, vagyoni értékű jogok használatának jogát ingyenesen azon tagoknak átengedni, akik a költségek arányos viselésével együtt a projektben megfogalmazott célokkal összhangban vállalják azok hosszú távú fenntartását és üzemeltetését a projekt befejezését követően is.

  4. A 11.1-11.3. alpontokban írtak kiterjednek azon eszközökre, létesítményekre, vagyoni értékű jogokra is, amelyek már a pályázati projekt megkezdése előtt léteznek, amelyeket a szerződő felek bármelyike bocsát a projekt rendelkezésére, melyek a pályázati támogatásból kerülnek bővítésre, fejlesztésre.

  5. A szerződő felek a 11.1-11.4. alpontok szerinti használati jogok gyakorlásának módját, rendjét a kistérségi járóbeteg-szakellátó központ irányító szervezete (azaz a 10. pont szerint létrehozott non-profit gazdasági társaság) útján, a taggyűlés működési rendjének a társasági szerződésben történő szabályozásával vagy a gazdasági társaság SZMSZ-ében történő szabályozással alakítják ki.

 2. A szerződő felek gondoskodnak arról, hogy a fenntartásukban álló egészségügyi ellátó szervezetek a kistérségi járóbeteg-szakellátó központ irányító szervezetével (azaz a 10. pont szerint létrehozott non profit gazdasági társulással) az alábbiak szerint együttműködnek:

  1. Ügyelet-külön megállapodás alapján

 3. A jelen fejlesztési megállapodás szerint a pályázót és a gazdasági társaságot megillető támogatás szabályszerű és szerződésszerű felhasználásáért a tagok önállóan felelnek a támogatónak. Ez a rendelkezés nem érinti a tagjainak jelen megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét, azaz a tagok a többi taggal szemben jelen megállapodásból, vagy a pályázat megvalósítása során létrejött egyéb jogviszonyból származó kötelezettsége alól nem mentesülhet arra való hivatkozással, hogy közvetlenül a támogatóval áll jogviszonyban.

 4. A tagok tudomásul veszik, hogy a projekt megvalósítása során a támogatási szerződésben biztosított támogatás szerződésszerű felhasználásának biztosítására, amennyiben ezt a támogatási szerződés előírja, a pályázati kiírás, illetve a támogatási szerződés szerinti biztosítékokat kötelesek nyújtani.

 5. Jelen fejlesztési megállapodás a pályázat és a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát.

  1. Ennek értelmében a támogatási szerződésnek a lejárta előtti megszűnése jelen fejlesztési megállapodás megszűnését vonja maga után.

  2. Az fejlesztési megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a támogató hozzájárulása szükséges.

  3. Jelen megállapodás rendelkezéseit az 1. pont szerinti pályázati felhívás, a benyújtott pályázat és az ezek alapján az Irányító Hatósággal kötött támogatási szerződés rendelkezéseivel összhangban, azokra figyelemmel kell értelmezni és alkalmazni.

  4. Amennyiben jelen a megállapodás valamely rendelkezése és az 1. pont szerinti pályázati felhívás vagy a benyújtott pályázat vagy az ezek alapján az Irányító Hatósággal kötött támogatási szerződés bármely rendelkezése között ellentmondás állna fenn, akkor a megállapodás rendelkezése helyett a pályázati felhívás, a pályázat vagy a támogatási szerződés megfelelő rendelkezését kell alkalmazni.

  5. Jelen fejlesztési megállapodás valamely rendelkezésének esetleges érvénytelensége nem érinti a megállapodás többi rendelkezésének hatályát.

 6. Szerződő felek nyilatkoznak, hogy a non-profit gazdasági társaság által megkötendő támogatási szerződés tervezetét (mintát) és annak mellékleteit részletesen ismerik, és az abban meghatározott pénzügyi és szakmai szabályokat magukra nézve is kötelezőnek ismerik el.

 7. Jelen megállapodás összesen 5 folyamatosan számozott oldalból áll, 8 eredeti példányban készült, melyek közül 1 példány illeti meg a szerződő feleket.

 8. Szerződő felek jelen okiratot átolvasás és egymás felé igazolt egységes értelmezést követően, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.2009. …………………….

 

 

  

 

 

 

2., Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító

Okiratának és Társulási Megállapodásának módosítása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 9 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.  

 

 

 

 

 

 

 

131/2009. (VI. 25) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

 

 

előterjesztésére az 1997. évi CXXXV. Törvény 4 § (1) bekezdés b.) pontja alapján, figyelemmel a 9/2008. (I.31.) Ö.h.-ra:

 

 1. Módosítja a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 9/2008. (I.31.) Ö.h.-val jóváhagyott Társulási Megállapodását és az Alapító Okiratát az 1-2. számú mellékletek szerint, valamint jóváhagyja jelen határozat 3. számú mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.

 

 

 1. Felhatalmazza a polgármestert a módosított Társulási Megállapodás, és a módosított valamint egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: a polgármester

 

 

 

3., Alapító Okiratok módosítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 9 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

 

132/2009. (VI. 25.) KT. Határozat

Fülöp Községi Önkormányzat képviselőtestülete

az Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát változatlan formában elfogadja az alábbiak szerint:

 

  

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

/módosításokkal egybefoglalt szerkezetben/

 

 

 1. Az intézmény adatai

 

Az intézmény neve:

OM azonosítója:

Általános Iskola és Óvoda

031148

Székhelye:

Fülöp, Kossuth u. 30. sz.

Telephelye:

Fülöp, Óvoda u. 1. sz.

Típusa:

Többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás alaptevékenységgel:

 • óvoda 2 csoporttal

 • általános iskola 8 évfolyammal

Alapításának éve:

1946

Alapító szerv:

Községi Elöljáróság Fülöp

Arany János út 19.

Működési területe:

Fülöp község

Fenntartó szerv:

Fülöp Községi Önkormányzat

4266 Fülöp, Arany János út 19.

Felügyeleti szerve:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személyként működő, részben önálló, helyi önkormányzati költségvetési szerv

 

Gazdálkodási jogköre:

Nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, gazdál-kodásának megszervezése, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság a képviselőtestület hivatalának a kötelessége. Ebben a körben a hivatal biztosítja a tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatokat.

A működés feltételeit biztosító ingatlan, vagyon, tárgyi eszközök karbantartása, vagyonkezelése ugyancsak a Polgármesteri Hivatal feladata.

Az igazgató gyakorolja a teljes intézményi létszám

vonatkozásában a munkáltatói jogokat.

A feladat ellátását szolgáló vagyon:

Fülöp Községi Önkormányzat tulajdonában lévő

ingatlan, ingó és egyéb vagyon használata.

Ingatlanok:

-Általános Iskola Fülöp, Kossuth u. 30. sz.

52/1 hrsz-u 554 m²

52/2 hrsz-u 1035 m²

52/4 hrsz-u 2561 m²

-Óvoda Fülöp, Óvoda u. 1. sz.

124/14 hrsz-u 2473 m2

 

 

 

A vagyon feletti rendelkezési jog:

Az intézmény által használt vagyon és vagyon feletti rendelkezési jogról a képviselőtestület vagyonáról és a vagyongazdálkodási szabályzatról szóló rendelet az

irányadó.

Az intézményvezető kinevezési rendje:

Nyilvános pályázat alapján a képviselőtestület határozott időre bízza meg a magasabb vezetői feladatok ellátásával.

 

Az intézmény tevékenységi

köre:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801115 Iskolás kor előtti oktatás (óvodai nevelés)

2 csoporttal.

 

801214 Nappali rendszerű általános műveltséget

megalapozó iskolai oktatás 8 évfolyamon.

 

801225 Sajátos nevelésű igényű :

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- diszlexiás, diszcalculiás és diszgráfiás

- megismerési funkciók rendellenességével küzdő /b

/beszédzavaros/

tanulók nappali rendszerű általános műveltséget

megalapozó iskolai oktatása integrált

keretek között.

 

801226 Sajátos nevelésű igényű:

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- megismerési funkciók rendellenességével küzdő /b

/beszédzavaros/

gyerekek integrált óvodai

ellátása.

 

805915 Oktatási célok és egyéb feladatok:

 

- Napközi otthoni és tanulószobai ellátás igény

szerint

- Hátrányos helyzetű iskolai tanulók felzárkóztatása

- Diáksport

- Kulturális, szabadidős és egészségfejlesztési

feladatok

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai

fejlesztése

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek képességkibontakoztató, ill. integrációs felkészítése

- Iskola könyvtár működtetése

 

805212 Pedagógiai Szakszolgálat

(gyógytestnevelés, logopédia, illetve

továbbtanulási – pályaválasztási

tanácsadás).

552312 Óvodai intézményi étkeztetés

552323 Iskolai intézményi étkeztetés

552411 Munkahelyi étkeztetés

853255 Szociális étkeztetés

 

 

 

 

 

Az intézménybe felvehető

maximális létszámok: Óvoda: átlaglétszám : 20 fő/csoport

maximális létszám : 25 fő/csoport

Iskola: 1–4. évf.: 21 fő

maximális létszám: 1-4. évf.: 26 fő

5 - 8. évf. : 23 fő

maximális létszám: 5-8. évf.: 30 fő

 

A maximális létszámot legfeljebb 20 %-kal át lehet lépni a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál, amennyiben csak egy óvodai csoport, illetve egy iskolai osztály indul az adott évfolyamon, továbbá az év során, ha új gyermek érkezése indokolttá teszi. Az SNI-s gyerekek létszáma csoportonként, ill. osztályonként lehetőleg ne haladja meg az 5 főt.

 

Vállalkozási tevékenysége: nincs

 

 1. Az alapító okiratot érintő változást az intézmény vezetője a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles a felügyeleti szervnek jelezni.

 

 1. A képviselőtestület felhívja a jegyzőt, hogy az alapító okiratban foglaltaknak az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatába történő beépítéséről intézkedjen.

 

 1. A képviselőtestület egyidejűleg hatályon kívül helyezi az 58/2007.(XI.28) Kt. határozatát.

 

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Éliás Csabáné igazgató

 

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet :/ sk

polgármester jegyző

 

 

 

 

133/2009. (VI. 25.) KT. Határozat

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

A 7/2009. (I.27..) Kt. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja.

A polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 11. pontja az alábbiakkal egészül ki:

 

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

020215 Erdőgazdálkodási tevékenység

452025 Helyi közutak létesítési, felújítása

552312 Óvodai intézményi közétkeztetés

552323 Iskolai intézményi közétkeztetés

552411 Munkahelyi vendéglátás

631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

751153 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenység

751175 Országgyűlési képviselői választással kapcsolatos feladatok végrehajtása

751186 Önkormányzati képviselői választással kapcsolatos feladatok végrehajtása

 

751834 Vízkárelhárítás

751845 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás

751867 Köztemető fenntartási feladatok

751878 Közvilágítási feladatok

751922 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás elszámolása

751966 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulási intézmények feladatra nem

tervezhető elszámolása

801115 Óvodai nevelés

Feladatmutató: gyermekek száma (fő)

Teljesítménymutató: óvodai csoportok száma (db)

801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás

Feladatmutató: tanulók száma (fő)

Teljesítménymutató: osztályok száma (db)

805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás

851219 Háziorvosi szolgálat

851253 Foglalkozás-egészségügyi ellátás

851297 Védőnői szolgálat

851912 Anya-gyermek- és csecsemővédelem

852018 Állategészségügyi tevékenység

853233 Házi segítségnyújtás

853244 Családsegítés

853255 Szociális étkeztetés

853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

Teljesítménymutató: rendszeres segélyezettek száma (fő)

853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

Teljesítménymutató: rendszeres segélyezettek száma (fő)

853333 Munkanélküli ellátások

Teljesítménymutatók: ellátottak száma (fő)

853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások

Teljesítménymutató: eseti segélyezettek száma (fő)

853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások

Teljesítménymutató: eseti segélyezettek száma (fő)

901116 Szennyvízelvezetés és kezelés

902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

921815 Művelődési központok, házak tevékenysége

921925 Egyéb szórakoztatási tevékenység

923127 Közművelődési, könyvtári tevékenység

924014 Sportintézmények és sportlétesítmények működtetése

924036 Diáksport

930316 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás

930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

 

Utasítja a jegyzőt, hogy a módosításról a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervét értesítse.

 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38.§. (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. (3) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

 

1.

Költségvetési szerv neve:

Fülöp Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

2.

Székhelye:

4266. Fülöp, Arany János u. 19. sz. (fülöpi 226/A hrsz.)

3.

Alapító szerv neve:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4.

Alapítás ideje

1990. szeptember 30.

5.

Jogelőd szerv:

Fülöp Községi Tanács

6.

Felügyeleti szerve:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4266. Fülöp, Arany János u. 19.

7.

Működési területe:

Fülöp község közigazgatási területe

8.

Jogállása:

Önálló jogi személy

9.

Gazdálkodási jogkör:

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Fenntartási és működési költségeit a fenntartó az évente elkészített és jóváhagyott költségvetésében határozza meg..

10.

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó szerv:

Fülöpi Általános Iskola és Óvoda

4266. Fülöp, Kossuth u. 30.

11.

Alaptevékenysége:

Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége.

Az önkormányzat működtetésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. (Az alaptevékenység részletes felsorolását feladatmutató szerint az 5/2003. (IV.30.) KT. sz. r. mellékletét képező Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata is tartalmazza.)

014034 Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

020215 Erdőgazdálkodási tevékenység

452025 Helyi közutak létesítési, felújítása

552312 Óvodai intézményi közétkeztetés

552323 Iskolai intézményi közétkeztetés

552411 Munkahelyi vendéglátás

631211 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

701015 Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása

751153 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenység

751175 Országgyűlési képviselői választással kapcsolatos feladatok végrehajtása

751186 Önkormányzati képviselői választással kapcsolatos feladatok végrehajtása

751834 Vízkárelhárítás

751845 Város-és községgazdálkodási szolgáltatás

751867 Köztemető fenntartási feladatok

751878 Közvilágítási feladatok

751922 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás elszámolása

751966 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulási intézmények feladatra nem

tervezhető elszámolása

801115 Óvodai nevelés

Feladatmutató: gyermekek száma (fő)

Teljesítménymutató: óvodai csoportok száma (db)

801214 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás

Feladatmutató: tanulók száma (fő)

Teljesítménymutató: osztályok száma (db)

805113 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás

851219 Háziorvosi szolgálat

851253 Foglalkozás-egészségügyi ellátás

851297 Védőnői szolgálat

851912 Anya-gyermek- és csecsemővédelem

852018 Állategészségügyi tevékenység

853233 Házi segítségnyújtás

853244 Családsegítés

853255 Szociális étkeztetés

853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

Teljesítménymutató: rendszeres segélyezettek száma (fő)

853322 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

Teljesítménymutató: rendszeres segélyezettek száma (fő)

853333 Munkanélküli ellátások

Teljesítménymutatók: ellátottak száma (fő)

853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások

Teljesítménymutató: eseti segélyezettek száma (fő)

853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ellátások

Teljesítménymutató: eseti segélyezettek száma (fő)

901116 Szennyvízelvezetés és kezelés

902113 Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

921815 Művelődési központok, házak tevékenysége

921925 Egyéb szórakoztatási tevékenység

923127 Közművelődési, könyvtári tevékenység

924014 Sportintézmények és sportlétesítmények működtetése

924036 Diáksport

930316 Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás

930932 Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás

 

12.

Vállalkozási tevékenység

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában és külön önkormányzati rendeletben meghatározott módon és mértékben folytathat.

13.

Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

A Polgármesteri Hivatalt a hatályos jogszabályoknak megfelelő eljárás szerint – pályázat alapján – határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti.

14.

Vagyon feletti rendelkezési jog

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott külön rendelet szerint.

 

Ezen alapító okiratot Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 201/2008. (IX. 09.) KT. sz. határozatával elfogadta, ezzel egyidejűleg a 80/1998. (XII.15.) KT. sz. hatályát veszti.

 

 

Fülöp, 2009 június 24.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

 

4., Különfélék

 

a., Debrecen-Nyíregyháza Caritas felkérése a viharkárt szenvedettek megsegítésére.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester ismerteti a Caritas felkérő levelét és javasolja a képviselőtestületnek, hogy 30.000.- Ft –tal támogassa a testület a viharkárt szenvedetteket.

Más javaslat nem volt, így a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 9 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

 

 

 

133/A/2009. (VI.25.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 30.000.- Ft

egyszeri támogatással járul hozzá a Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei

viharkárt szenvedettek megsegítéséhez, az összeget átutalja a Debrecen-Nyíregyháza

Caritas Szervezet részére, aki dönt a támogatás elosztásáról.

Felkéri a polgármestert,hogy a Caritas Szervezetet a határozatról értesítse, és

utasítja a költségvetési csoportot, hogy az átutalásról gondoskodjon.

Felelős: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2009. július 15.

 

b., Takarékossági intézkedések:

Bugyáné Szász Erzsébet:

A 2009. május 18-i ülésen felkértem a képviselőtársaimat, hogy az önkormányzatnál szükségessé vált takarékossági intézkedésekre a júniusi ülésünkre gyűjtsék össze javaslataikat. Kérem, mondjátok el, milyen javaslataitok vannak. A működéshez havi szinten 1.500.000.000.- Ft hiányzik.

 

Sándor Jánosné:

Aki már 19 éve polgármester, vezeti a községet, attól vártuk volna az előterjesztést a megszorító intézkedésekre. A polgármesternek jobban kell tudni, hol lehet elvonni, takarékoskodni.

 

Nagy Béla:

A téli fűtés nagyon sok pénzt visz el, továbbra is az a véleménye, hogy át kell térni a takarékos fűtésre, fel kellene méretni, hogy mennyibe kerülne az átállás és mennyi időbe kerülne, amíg a ráfordítás megtérül.

Czigle József: Ha mi lemondunk a tiszteletdíjunk egy részéről, mindenki mondjon le, a polgármester, a jegyző, az intézményvezető.

A felelősséget is közösen kell vállalni.

Czuper Árpádné:

Az újságból értesültünk arról, hogy megrendezésre kerül a falunap, mi nem is tudtunk erről,, mi is szerettünk volna beleszólni abba esetleg, hogy milyen vendég fellépők legyenek híva. Szeretné tudni, hogy mi az a pályázat amiből megvalósítjuk.

 

Hutóczki Péter:

Nagyon meglep a falunappal kapcsolatos felvetés, hiszen az éves közművelődési tervet megtárgyaltuk és elfogadta a képviselőtestület, a falunappal kapcsolatban néhány dologban döntött is a Tisztelt testület, pl. hogy a lakosság részére nem lesz főzés, a tűzijátékkal bezárul a program, tehát nem lesz bál.

a pályázat a tavalyihoz hasonló elven működik. Az FVM-hez benyújtott UMVP-s pályázat nyert 500.000.- Ft + Áfa összegben.

 

Bugyáné Szász Erzsébet:

Nekem van elképzelésem a takarékosságra vonatkozóan, azt gondoltam, hogy joggal várhatom a képviselőtestület javaslatait., segítő hozzáállását és nem csak mindig a bíráló kritikákat.

Már korábban elkezdtük a takarékosságot, folyamatosan erre törekszünk, a saját hatáskörben hozható döntéseket meg is hoztuk.

 • A képviselőtestület döntött az állatorvos munkaviszonyának megszüntetéséről. az álláshely megszűntetéséről.

 • Palánkayné munkabére 2009. évben pályázati forrásból biztosítható, (E-Mo. pont működtetésével)

 • az étkezési hozzájárulás a tv-ben biztosítottnál és előírtnál alacsonyabb mértékben biztosítottuk, a továbbiakban a teljes megszűntetést javaslom.

 • Javaslom a képviselői tiszteletdíj 10.000.- Ft-tal történő csökkentését.

 • Az intézménynél történő takarékossági intézkedéseket Éliás Csabáné Igazgató ismerteti.

 • Az intézménynél megtakarítással együtt, az ÖNHIKI és a földprogram bevételével 2009. túlélhető hitel nélkül, 2010-től azonban továbbra is fenn kell majd tartani a meghozott intézkedéseket és valószínűleg további döntéseket kell majd meghozni, amelyek a személyi juttatásokat érintik, hiszen a dologi kiadások további csökkentésére már nincs reális lehetőség.

Éliás Csabáné:

Amit írásban leadtam, azt nem tudom mással kiegészíteni.

Czigle József:

Javaslom a tiszteletdíj 30 %-áról történő lemondást, továbbra is várja a polgármester, jegyző és az igazgató lemondását a fizetésének 30 %-áról.

 

Sándor Jánosné:

Az önkormányzat részéről nem látja a takarékosságot, csak az iskola oldaláról. Mi van a polgármester részére kötött életbiztosítással, amiből autót akartak venni.?

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: A munkabér és a tiszteletdíj két különböző dolog. A tiszteletdíj valamely meghatározott társadalmi megbízatásért megállapítható elismerés, amely a képviselők esetében adható.

A munkabér az elvégzett munkáért jár, törvény által meghatározottak szerint megállapított összeg, amely a megélhetést biztosítja. Fülöpön a polgármester is főállásban látja el feladatát, így nem tiszteletdíjban részesül, hanem munkabért és költségtérítést kap. A képviselőtestület lemondhat saját tiszteletdíjáról, illetve annak egy részéről, megállapíthatja alacsonyabb összegben.

A dolgozó a munkabéréről nem mondhat le, a törvény szerint ki kell fizetni.

 

Czigle József:

Önként ajánlják fel a 30 %-át.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző:

Mindig is tettünk bizonyos célokért felajánlásokat.

Az önkormányzat takarékoskodása már évekkel korábban elkezdődött és folyamatos. Pl. két fő köztisztviselői létszámcsökkentés, 2 fő mezőr létszámcsökkentése, park, temető fenntartása, ebédhordók, sportpálya fenntartása közcélú, közhasznú dolgozók foglalkoztatásával, dologi kiadások minimálisra csökkentése.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

Az életbiztosítás előtakarékosság-ként lett kötve, a törvény szerint kötelezően kifizetendő járandóságokra, ha a polgármester nem tölti be tovább a tisztségét.

Az előző biztosítás ideje lejárt,a szerződés megszűnt és a pénzt ki kellett venni, működési kiadásokra lett felhasználva. Jelenleg egy új szerződés alapján fizetünk.

 

Czigle József: Visszatérve a képviselők tiszteletdíjára, módosítani kell a szabályt, aki nem jár rendesen az ülésre ne kapjon tiszteletdíjat.

 

 

Czuper Árpádné:

Érdemes lenne felülvizsgálni a gépjárműparkot, az új autó ki van e használva.

 

Lugosiné Illés Margit:

Az új tanyagondnoki buszt le kellene vizsgáztatni ebédszállításra.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

az új autó ki van használva. Ford Tranzit használta van visszafogva. Ebédszállításra viszont nem kaptunk rá engedélyt mert egyterű. Átalakítani viszont nem lehet, mert mozgássérültek szállítására is alkalmasnak kell lennie.

 

Czigle József:

Nem lehet túl sok a munka, ha a polgármester és a jegyző is egyszerre el tud menni két nap szabadságra kirándulni, elég lenne a 6 órás foglalkoztatás.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

Az éves rendes szabadság mindenkinek jár és ki is kell adni, a munkát nekünk kell elvégezni és ha lemaradunk bepótolni.

 

Hegedűs Lászlóné: Az iskolánál hány technikai dolgozó van, a takarítást közhasznúként el lehetne végezni.

 

Éliás Csabáné: három főállású technikai dolgozó van, a többi dolgozó (takarító) már most is közcélú foglalkoztatott.

 

Hegeddűsné: Furóné Marika milyen státuszban van?

 

Éliás Csabáné:

 

Iskolatitkár, és Ő látja el a korábban Mikáczó Lászlóné élelmezésvezető által ellátott térítési díjak beszedését is,ugyani egy belsőellenőrzés alakalmával megállapították, hogy az élelmezésvezető nem szedhet térítési díjat. A munkaideje 100 %-ban ki van használva.

 

Czigle József: akkor mit csinál Mikáczóné?

 

 

 

 

Éliás Csabáné:

 

Élelmezésvezető, egyre több a feladat, jelentősen megnőtt a gyermek és a felnőtt étkezők száma, ezzel több a feladat is.

 

Hegedűs Lászlóné:

A két takarító munkaidejét, óraszámát lehetne- e csökkenteni?

 

Czigle József: Hallottam, hogy van olyan iskola, ahol a pedagógusok maguk után takarítanak. Fülöpön is takaríthatnának a pedagógusok maguk után és akkor nem kellene takarítókat fizetni.

 

Éliás Csabáné: Ilyen intézmény nagyság és a pedagógusok leterheltségét tekintve ezt elképzelhetetlennek tartom.

 

Hegedűs Lászlóné:

Furó Tibinek mi a munkája, mert az építésügy úgy tudom, hogy megszűnt.

 

Kissné Terdik Erzséb et jegyző: Az I. fokú építésügyi hatósági feladatokat Vámospércs Önkormányzata látja el.

Furó Tibor a település üzemeltetéséhez kapcsolódó hatósági feladatokat és igazgatási feladatokat, többek között hulladékgazdálkodás, víz, gáz, áramszolgáltatáshoz kapcsolódó feladatokat, vagyongazdálkodás, mezőőri járulék, közcélú foglalkoztatás feladatait.

 

Czigle József: A Fucskó Mihály és a Kiss Ádám ingatlanai előtt nagy a gaz és kihajolnak az ágak a járdás, úttestre.

 

Czuper Árpádné: Ha már takarékosságról beszélünk milyen program van a kultúrházban hétfőn és kedden este, mert ég a villany. Bementem és csak pár ember kártyázott, ez luxus.

 

Hutóczki Péter: Kártyázni valóban szoktak, de csak abban az egy helyiségben ég a villany ahol ülnek (Dorogi István, Koncz Gyula stb.) Ha ez probléma megszüntetjük.

 

Éliás Csabáné: Ezen az ülésen a takarékosság jegyében csak személyekről volt szó, bizonyos helyeken ha mások lennének nem lenne semmi baj.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester:

Maradjunk abban, hogy június 30-án 9 órakor KT. ülésen újra tárgyaljunk és az írásos anyagot, előterjesztést kiküldjük.

Most pedig térjünk át a falunapra.

 

Lugosiné Illés Margit: Az újságból értesültem a falunapi rendezvényen résztvevő sztárvendégekről. Nem vagyok elégedett a választással szélesebb körben népszerűségnek örvendő vendégeket kellett volna hívni, és kerülni, hogy bizonyos csoportok megjelenését ne vonzzák. Hiányolom, hogy nem kérték ki a véleményünket.

 

Hutóczki Péter:

Korábban úgy döntöttünk, hogy a tűzijáték után legyen vége a rendezvénynek, ne legyen bál. A sztárvendégekről egyeztetésre nem volt idő mert pályázatot nyújtottunk be UMVP-be, amelyben visszaigazolt szerződésre volt szükség.

 

Czuper Árpádné:

szeretném a pályázati anyagot megkapni.

 

Lugosiné Illés Margit: Javasolja a tombola árusításához külön sátor felállítását és ott mindig legen valaki.

 

Czigle József: Kell e UMVP-s Sátrat tenni, ha igen akkor más párátoknak sem lehet megtiltani, mint tavaly az IKSZ-nek.

 

Hutóczki Péter: Nem ért egyet azzal, hogy a falunapi rendezvényből párt, illetve politikai rendezvény legyen. az UMVP sátor a pályázat előírása, nekem sem tetszik, de a támogatásra szükség van.

 

Bugyáné Szász Erzsébet Polgármester:

Nekem sem tetszik, kéri, hogy szavazzanak. Felteszi a kérdést, hogy „Engedjük – e a pártokat megjelenni, képviselni a falunapi rendezvényen.”

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, 1 igen, 2 nem, 5 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot:

 

 

133/B/2009. KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat képviselőtestülete

úgy határoz, hogy a 2009. augusztus 1. napján

megrendezésre kerülő falunapi rendezvényen

a pártok nem képviseltethetik sátorban magukat.

Felelős: ---

Határidő: -------

 

A képviselőtestület a további munkáját zárt ülésen folytatja.

 

kmf.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

Czuper Árpádné Hegedüs Lászlóné

jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél