JEGYZŐKÖNYV

6-6/2012.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2012. március 23-án 9,00 órakor

TARTOTT SOROS ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott  rendeletek:

4/2012.(III. 23.) KT. sz. rendelet: Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonáról

5/2012. (III. 23.) KT. sz. rendelet: A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II..15.) KT. sz.

rendelet módosítása

Hozott határozatok:

35/2012. (III.23.) KT. sz. határozat: Fülöp Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása

36/2012. (III. 23.). Kt. sz. határozat: Fülöp Község Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása

37/2012. (III. 23.). Kt. sz. határozat: Polgármester szavazásból történő kizárása

38/2012. (III. 23.) Kt. sz. határozat: „Fülöp Község Önkormányzat közmunkaprogramhoz

kapcsolódó árubeszerzése” c. közbeszerzés eredménye

39/2012.(III. 23.) Kt. sz. határozat:  Az önkormányzat vagyonpolitikai elveinek elfogadása

40/2012.(III. 23.) Kt. sz. határozat: Fülöp Község Önkormányzat esélyegyenlőségi tervének elfogadása

41/2012.(III. 23.) Kt. sz. határozat: Fülöp Község Önkormányzat foglalkoztatási esélyegyenlőségi tervének elfogadása

42/2012.(III. 23.) Kt. sz. határozat: Fülöp Község Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi tervének elfogadása

43/2012.(III. 23.) Kt. sz. határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

44/2012.(III. 23.) Kt. sz. határozat: Fülöp Község Önkormányzata szakfeladat rendjének meghatározása

45/2012.(III. 23.) Kt. sz. határozat: Fülöpi Hírek Önkormányzat lap szerkesztőbizottsági tag választása

46/2012.(III. 23.) Kt. sz. határozat: Közmeghallgatás tájékoztatójának elfogadása

47/2012.(III. 23.) Kt. sz. határozat: „Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése”

című pályázat visszavonása, új kiírás szerinti folytatása

48/2012.(III. 23.) Kt. sz. határozat: 4/2012. (III.1.) BM. r. szerint támogatás iránti igény benyújtása

(közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés)

49/2012.(III. 23.) KT.sz. határozat: 5/2012. (III.1.) BM. r. szerinti támogatás iránti igény benyújtása (MTZ traktor)

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 23-án de. 9,00 órakor megtartott soros üléséről.

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné,

Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

Czigle Attila  távolléte igazolt.

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az önkormányzat jegyzőjét.

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Sándor László és Bugyáné Szász Erzsébet képviselőket.

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére és 5 napirenddel való kiegészítésére, a Képviselő Testület

egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a)  Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Sándor László és Bugyáné Szász Erzsébet képviselőket.

b)  Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

Napirend:

1)   Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

2)  Az Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési tervének elfogadása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

3)  A 2012. évi startmunka mintaprogram projektjeihez kapcsolódó árubeszerzés

közbeszerzési eljárásának eredményéről döntés.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

4)  Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonáról szóló rendelet megalkotása,

vagyonpolitikai elvek meghatározása.

Előterjesztő: Hutóczi Péter, polgármester

 

5)  Helyi esélyegyenlőségi, foglalkoztatási esélyegyenlőségi programok elfogadása és a közoktatási esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

6)  Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

2/2011. (II.26.) Kt. sz. rendeletének, a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása, az önkormányzat

szakfeladat-rendjének meghatározása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

7)  A Fülöpi Hírek önkormányzati lap szerkesztőbizottságának megválasztása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

8)  A közmeghallgatás anyagának megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

9)      „Fülöp Község szennyvízcsatorna hálózatának bővítése”című pályázat visszavonása, új kiírás szerinti folytatása

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

10)  Helyi szociális rendelet módosítása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

11)  Pályázat benyújtása 4/2012. BM rendelet alapján.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

12)  Pályázat benyújtása 5/2012. BM rendelet alapján.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

1)    Az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester az előterjesztést ismerteti.

Kissné Terdik Erzsébet: A közbeszerzési szabályzatban a változások kiemelésre kerültek, az előterjesztésben pedig összefoglalásra kerültek.

Hutóczki Péter polgármester:

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta.

 

35/2012. (III. 23.) KT.sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Fülöp Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát

a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. Ezzel

egyidejűleg a 33/2011. (III.25.) KT. sz. határozatával

elfogadott szabályzatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

Fülöp Község Önkormányzatának

közbeszerzési szabályzata

2012.

 

A Képviselő-testület a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerzésekről szóló

2011. évi CVIII. törvény 22. (1) bekezdésének (a továbbiakban: tv.) végrehajtására a következő szabályzatot alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A szabályzat célja,  személyi és tárgyi hatálya

A szabályzat célja, hogy meghatározza

a) a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának rendjét,

b) a helyi önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét,

c) a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét.

d) Meghatározza az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt (személyeket), illetőleg testületet.

E szabályzat hatálya alá tartozik Fülöp Község Önkormányzata, Polgármesteri Hivatala, valamennyi költségvetési intézménye,

az önkormányzat által alapított költségvetési szervek, önkormányzati többségű tulajdonú gazdasági társaságok,

közalapítványok beszerzései, (továbbiakban ajánlatkérő), amennyiben azok értéke eléri vagy meghaladja a hatályos jogszabályokban,

illetve jelen szabályzatban meghatározott értékhatárokat.

 

2. A szabályzat hatálya alá tartozó beszerzések

A Szabályzat hatálya kiterjed az Ajánlatkérő minden olyan árubeszerzésére, építési beruházására, építési koncessziójára,

szolgáltatás megrendelésére, szolgáltatási koncessziójára, amelynek értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri,

vagy meghaladja az éves költségvetési törvényben meghatározott közbeszerzési értékhatárokat.

 

(1) Az árubeszerzés olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog

tulajdonjogának vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történő –

megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és üzembe helyezést is.

A nemzeti értékhatárt elérő, vagy meghaladó beruházás esetén árubeszerzésnek minősül az ingatlan  tulajdonjogának

vagy használatára, illetőleg hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történő – megszerzése is

az ajánlatkérő részéről.

 

(2) Az építési beruházás olyan visszterhes szerződés, amelynek tárgya a következő valamelyik munka megrendelése

(és átvétele) az ajánlatkérő részéről:

a) a Közbeszerzési törvény 1. mellékletében felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka kivitelezése vagy

kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;

b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt;

c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen eszközzel, illetőleg módon

történő kivitelezése.

 

(3) A szolgáltatás-megrendelése – árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő –  olyan visszterhes szerződés,

amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az ajánlatkérő részéről. Ha a szerződés több – egymással

szükségszerűen összefüggő –  közbeszerzési tárgyat foglal magában, a meghatározó értékű közbeszerzési tárgy szerint

kell a szerződést minősíteni.

Szolgáltatás megrendelésének minősül az a szerződés, amelynek a Kbt. 7. § (2) bek. és a 7. § (4) bek. szerinti a tárgya,

ha a szolgáltatás értéke meghaladja az árubeszerzés értékét.

 

(4) Az építési koncesszió olyan építési beruházás, amely alapján az ajánlatkérő ellenszolgáltatása az építmény hasznosítási jogának

meghatározott időre történő átengedése vagy e jog átengedése pénzbeli ellenszolgáltatással együtt.

 

(5) A szolgáltatási koncesszió olyan szolgáltatás megrendelés, amelynek alapján az ajánlatkérő a szolgáltatás nyújtásának jogát

(hasznosítási jog) meghatározott időre átengedi, és ellenszolgáltatása a hasznosítási jog vagy e jog átengedése pénzbeli

ellenszolgáltatással együtt.

 

3. A beszerzési értékhatárok

3.1. A közbeszerzés értékének meghatározása és értelmezése

 

A közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált –

általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 11-18. §-ában, foglaltakra tekintettel megállapított –

legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (a továbbiakban becsült érték).

 

A közbeszerzés megkezdésén a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontját, a hirdetmény

nélküli tárgyalásos eljárás esetében az ajánlati felhívás megküldésének, illetőleg a törvényben meghatározott esetekben

a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni.

 

3.2. A közbeszerzések értékhatárát

-   uniós értékhatárok esetén a Kbt. 10. §-a

-   nemzeti értékhatárok esetén a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza

A Kbt. előírásainak megkerülése céljából tilos a közbeszerzést részekre bontani.

 

4. Közbeszerzési eljárás fajtái

A közbeszerzési eljárás

a) nyílt

b) meghívásos

c) tárgyalásos eljárás

d) versenypárbeszéd

 

A nyílt és a meghívásos eljárásban a helyi önkormányzat, mint ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban

meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlathoz kötve van. A nyílt eljárásban nem lehet tárgyalni.

A meghívásos eljárásban a helyi önkormányzat, mint ajánlatkérő által kiválasztottak tehetnek ajánlatot.

Tárgyalásos eljárás során a helyi önkormányzat, mint ajánlatkérő, az általa kiválasztott egy vagy több ajánlattevővel tárgya

l a szerződés feltételeiről.

Versenypárbeszéd során az önkormányzat az általa törvényben előírtak szerint – kiválasztott részvételre jelentkezőkkel

párbeszédet folytat a közbeszerzés tárgyának, illetőleg a szerződés típusának és feltételeinek – az önkormányzat által

meghatározott követelményrendszer keretei közötti – pontos meghatározása érdekében, majd ajánlatot kér.

 

5. A közbeszerzési igények tervezése

 

(1) A jóváhagyott költségvetési előirányzatok figyelembevételével a jegyző a költségvetési év elején, de legkésőbb

március 31. napjáig (Kbt. 33. § (1) bek.) éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett

közbeszerzésekről.

A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület jogosult jóváhagyni.

A közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésekre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésekre

vonatkozó eljárást is le lehet folytatni, ha az előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel.

Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor,

megadva a módosítás indokát is.

A közbeszerzési tervet 5 évig meg kell őrizni (Kbt. 33. § (1) bek.).

A közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az Önkormányzatnak, mint ajánlatkérőnek a honlapján,

ha nem rendelkezik honlappal a Közbeszerzési Hatóság honlapján – a közbeszerzési terv módosítása esetén a módosítás

elkészítésétől számított öt munkanapon belül – közzé kell tenni. A Kbt. 6. § (1) bekezdés b)  pontja szerint az ajánlatkérő

Önkormányzat a közbeszerzési tervet és annak módosítását, a kötelező közzétételt követően a helyben szokásos módon

is közzéteheti. A közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon

történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

 

A közbeszerzési tervben rögzíteni kell:

-  a tervezett közbeszerzéseket,

-  a közbeszerzés értékét (becsült érték),

-  az egyes közbeszerzési eljárásokat lebonyolító szervezetet (saját, külső).

 

6.  A közbeszerzési eljárás előkészítése, adminisztráció

 

(1) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az

eljárás más szakaszában az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg

szervezeteknek megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük.

A jegyző gondoskodik a felhívás és az ajánlatkérő dokumentáció elkészíttetéséről és rendelkezésre állásáról. Szükség szerint

a helyi önkormányzat közbeszerzési tanácsadó segítségét is igénybe veheti.

 

(2) Minden egyes közbeszerzési eljárást – annak előkészítésétől az eljárás alapján kötött szerződés teljesítéséig terjedően –

írásban dokumentálni kell, és az egyes eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

(3) Az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit az önkormányzat nevében a Polgármester gyakorolja.

 

(4) Az Önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott, vagy év közben felmerülő, a közbeszerzési

értékhatárt meghaladó beszerzések kapcsán az eljárás elindításáért és annak koordinálásáért a polgármester, a beszerzés fedezetének

valós rendelkezésre állásáért a jegyző a felelős.

 

(5) A helyi önkormányzat, mint ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, hirdetményeket öt munkanapon belül

közbeszerzési eljárásonként csoportosítva honlapján közzétenni, vagy ha nem rendelkezik honlappal, akkor a Közbeszerzési Hatóság

honlapján közzétenni. A kötelező közzétételt követően a helyben szokásos módon is közzé teheti. Az adatok internetes való

közzétételéért a jegyző felelős.

 

(6) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem

rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság  honlapján vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni:

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait);

b) a Kbt. 9. § (1) bekezdés k) pontja alkalmazásával megkötött szerződéseket;

c) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 79. § (2) bekezdése szerinti adatokat;

d) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában

da) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [137. § (9) bekezdés],

db) a Közbeszerzési Döntőbizottság szerződés megkötését engedélyező végzését [144.§ (4) bekezdés];

e) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket;

f)  a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési

eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés

szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját,

továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét;

g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést.

 

(7) A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával és a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett összes iratot

az eljárás lezárulásától, illetőleg a szerződés teljesítésétől számított öt évig meg kell őrizni, ezért a jegyzőt, a polgármesteri

hivatal köztisztviselőit munkaköri leírásuknak megfelelően terheli a felelősség. Beérkező dokumentumokat az iratkezelési

szabályzatba foglaltak szerint iktatni kell.

Ha az ügyben jogorvoslati eljárás indult, az iratokat annak jogerős befejezéséig, de legalább az említett öt évig kell megőrizni.

 

(8) Az éves közbeszerzésekről a 92/2011 (XII.30. NFM rendeletben meghatározott szerint éves statisztikai összegzést kell készíteni,

melyet legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig meg kell küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak.

 

7. Az eljárást megindító (hirdető) hirdetmény, felhívás

(1) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, felhívás végleges szövegét a jegyző hagyja jóvá. A jóváhagyott szövegnek

megfelelő hirdetmény, felhívás közzétételéről a jegyző gondoskodik.

 

(2)  A helyi önkormányzat, mint ajánlatkérő az ajánlati felhívást – a szerződés megkötéséhez szükséges engedélyek megléte esetén –

akkor teheti közzé, ha rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezettel, vagy az arra vonatkozó biztosítékkal,

hogy a teljesítés időpontjában az anyagi fedezet rendelkezésre áll. Ez a szabály nem vonatkozik arra az esetre, ha az Önkormányzat

támogatásra irányuló igényt nyújtott be vagy fog benyújtani (Kbt. 40. § (3) bek.), ekkor az ajánlati felhívást közzé teheti.  Ebben az

esetben fel kell hívni a gazdasági szereplők figyelmét erre a körülményre, valamint azt, hogy a támogatásra irányuló igény el nem fogadását,

vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés

megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat

 

8. A közbeszerzési eljárásban résztvevő személyekre, szervezetekre vonatkozó szabályok

(1) A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció tervezetének elkészítése, az ajánlatok értékelése

során és az eljárás más szakaszában az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek közbeszerzés

tárgya szerinti, közbeszerzési, pénzügyi-, jogi és műszaki szakértelemmel kell rendelkezniük.

 

(2) Az Önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont szervezet akkor felel meg az (1) bekezdés szerinti követelménynek,

ha a tevékenységében személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetőleg a szervezettel kötött tartós polgári jogi szerződés

alapján a szervezet javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki az (1) pontban megjelölt szakértelemmel

együttesen rendelkezik.

 

9. Összeférhetetlenségi okok

(1)  Az ajánlatkérő köteles minden szükséges intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerülje az összeférhetetlenséget

és a verseny tisztaságának sérelmét eredményező helyzetek kialakulását.

 

(2) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő nevében olyan személy

vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így különösen gazdasági érdek vagy az

eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem képes.

 

(3) Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, részvételre jelentkezőként, alvállalkozóként vagy az

alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe

bevont személy vagy szervezet, ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezheti. Az ajánlatkérő

köteles felhívni az eljárás előkészítésébe bevont személy vagy szervezet figyelmét arra, ha e bekezdés alapján - különösen az általa

megszerzett többlet-információkra tekintettel - a közbeszerzési eljárásban történő részvétele összeférhetetlenséget eredményezne.

 

(4) Az ajánlatkérő nevében eljáró és az ajánlatkérő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont

személy vagy szervezet írásban köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az e § szerinti összeférhetetlenség.

 

(5) A (3) bekezdés alkalmazásában nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét és nem összeférhetetlen az olyan személy

(szervezet) részvétele az eljárásban, akitől, illetőleg amelytől az ajánlatkérő

a)  az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet-, illetőleg piacfelmérés, a közbeszerzés becsült értékének felmérése érdekében

a közbeszerzés megkezdése időpontjának megjelölése nélkül, kizárólag a felmérés érdekében szükséges adatokat közölve kért

tájékoztatást, vagy

b) a támogatásra irányuló igény (pályázat) benyújtásához szükséges árajánlatot kapott feltéve, hogy az a) vagy a b) pont alkalmazása

kapcsán az ajánlatkérő nem közölt vele a közbeszerzési eljárás során az összes ajánlattevő (részvételre jelentkező) részére rendelkezésre

bocsátott adatok körét meghaladó információt. (Kbt. 24 §)

 

10. Az ajánlatok bontása

(1) Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart,

amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

(2) Az ajánlatok felbontásánál az Önkormányzat, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez

támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek lehetnek jelen.

(3) Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető

adatokat, amelyek a bírálati szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.

 

(4) Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon

belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek.

 

(5) Az ajánlatok felbontásakor a jegyzőkönyv készítéséről a jegyzőnek illetve általa megbízott személynek vagy szervezetnek kell gondoskodnia.

 

(6) A jegyzőkönyvek érintetteknek való megküldése a jegyző feladata.

 

11. Hiánypótlásra vonatkozó szabályok

(1) Az Önkormányzat köteles az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét.

(2) A hiánypótlásról az Önkormányzat egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt, megjelölve a

határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat.

 

(3) Az ajánlattevő a Kbt. 67. § (7) bekezdésben meghatározott körben a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat

is pótolhat az Önkormányzat által megállapított hiánypótlási határidő lejártáig.

(4) A hiánypótlási felhívás kiküldését követően az Önkormányzat köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási

felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók,

de önkéntes hiánypótlás az ezzel nem érintett körben, a Kbt. 67. § (7) bekezdés keretei között ekkor is teljesíthető.

 


12. Felvilágosítás kérésre vonatkozó szabályok

 

(1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával

felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban

előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében.

 

 

13. Ajánlatok elbírálása

(1) Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a

dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

(2) Az ajánlatok bírálati szempontjai a következők lehetnek:

a) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás vagy

b) az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása, melyre a 71. § (2) bekezdésbe foglalt szabályok az irányadóak.

(3) Az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő, valamint – ha ezt az ajánlatkérő előírta –

 

az igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az igazolások

 

megfelelőségét is ellenőrizni lehet.

 

(4) Az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni.

 

(5) Az érvényes ajánlatokat az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempont (Kbt. 71. § (2)) alapján, illetőleg a

 

Kbt. 71-72. §-ban foglaltakra tekintettel kell értékelni.

 

(6) Az Önkormányzat az ajánlatokat kizárólag azok elbírálására használhatja fel.

 

(7) Az ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követően – általa előre nem látható és

elháríthatatlan ok következtében – beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése

esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.

 

(8) Az ajánlatkérő az értékelés szempontjából lényeges ajánlati elemek tartalmát megalapozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban

kérni és erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesíteni, ha az ajánlat aránytalanul alacsony árat tartalmaz bármely olyan,

az ellenszolgáltatásra vonatkozó összeg tekintetében, amely a önállóan értékelésre kerül.

(9) Az ajánlatkérő köteles a (8) bekezdést alkalmazni különösen akkor, ha az ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás több mint húsz százalékkal

eltér az ajánlatkérő rendelkezésére álló- az ellenszolgáltatás önállóan értékelésre kerülő valamely eleme esetén az adott elemre eső-anyagi

fedezet összegétől.

 

14. Eredményről szóló értesítésre vonatkozó szabályok

a) Az ajánlatokat a legrövidebb időn belül el kell bírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást

lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön. (Kbt. 65.§ (1) bek)

b) Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának

eredményéről, az eljárás eredménytelenségéről, az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kizárásáról, a szerződés teljesítésére való

alkalmatlanságának megállapításáról, ajánlatának, illetve részvételi jelentkezésének a Kbt 74. § szerinti egyéb okból történt érvénytelenné

nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról, az erről hozott döntést követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három

munkanapon belül.

Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minták szerint

írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról, illetve a részvételi jelentkezésekről. Az ajánlatkérő az ajánlatok és a részvételi

jelentkezések elbírálásának befejezésekor ezen tájékoztatást az írásbeli összegezésnek minden ajánlattevő, a részvételi szakasz lezárása

esetén részvételre jelentkező részére egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton történő megküldésével teljesíti.

c)Az ajánlatok elbírálása során a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében,

melyet a Közbeszerző terjeszt elő a közbeszerzési eljárást lezáró döntést meghozó Polgármestere részére

d) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót az ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötést, vagy ennek hiányában az eljárás eredménytelenné

nyilvánításáról vagy a szerződés megkötésének megtagadásáról [Kbt. 124. § (9) bekezdés] szóló ajánlatkérői döntést követő tíz munkanapon

belül kell megküldeni. A közbeszerzési eljárás e hirdetmény közzétételével zárul le (Kbt. 30. § (2) bek.).

 

15. Szerződések megkötése, teljesítése

a) Az Önkormányzat a szerződések kötésére vonatkozó előírások (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés stb.) betartásával köti meg a

szerződést az eljárás nyertesével. Amennyiben az eljárás nyertese visszalép – és az ajánlati felhívásban ezen kitétel szerepel –

akkor az Önkormányzat jogosult az eredmény kihirdetésekor a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel megkötni a szerződést.

A szerződés aláírása a képviselő-testület adott közbeszerzésre vonatkozó, szerződéskötésre felhatalmazó határozata alapján az abban

megjelölt személy jogosult.

b) Az Önkormányzat a nyertes szervezettel (személlyel) [Kbt. 124. §] szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerződés

megkötésének kötelezettsége alól, ha az eredményhirdetést követően – általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében –

beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.

c) A szerződés – a Kbt. 80. § (1) bekezdése szerinti melléklete kivételével, feltéve, hogy az abban foglaltak nem ellentétesek a

Kbt. 79 § (1). §-sal – nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül.

d) Az  Önkormányzat a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződést honlapján, a megkötését követően haladéktalanul

köteles közzétenni. A szerződésnek a honlapon a teljesítéstől számított öt évig folyamatosan elérhetőnek kell lennie.

 

16. A közbeszerzési eljárás belső ellenőrzése

A szabályzat hatálya alá tartozó közbeszerzések ellenőrzését a megbízott belső ellenőrök végzik.

II.

A helyi önkormányzat nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi köre

 

1. A Képviselő-testület

A képviselő-testület gyakorolja az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit. A képviselő-testület nevében a Polgármester jár el.

A közbeszerzések előkészítése és végrehajtása során a képviselő testület feladata különösen:

-   kiadja a Közbeszerzési Szabályzatot, valamint az éves közbeszerzési tervet,

-   kijelöli és megbízza a Bíráló Bizottság tagjait,

-   a Bíráló Bizottság, illetve a szakértő cég javaslata alapján dönt az ajánlatok érvényességéről és az eljárás eredményéről név szerinti szavazással

 

2. A jegyző

-   köteles a közbeszerzési eljárásban az e rendeletben meghatározott feladatok ellátására,

-   segíti a Bíráló Bizottság és a szakmai megbízott munkáját,

-   általános felelősség terheli a közbeszerzési eljárás törvényességének biztosításáért. Az ezzel kapcsolatos észrevételeit köteles haladéktalanul

a polgármesternek jelezni, illetve a képviselő-testület tudomására hozni, továbbá ellenőrzi az egyes közbeszerzési eljárási cselekmények szakszerű,

határidőben történő végrehajtását,

-   az éves költségvetés elfogadását követően elkészíti a közbeszerzési tervet,

-   felelős a közbeszerzési értékhatárt meghaladó beszerzések esetén a beszerzés fedezetének valós rendelkezésre állásáért,

-   felelős a közzéteendő adatok internetes való közzétételéért,

-   felelős a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásának megszervezéséért.

-   mivel a hivatalban megfelelő szakértelemmel rendelkező köztisztviselő nincs alkalmazva, a közbeszerzési szakértelmet kívánó feladatokat

külső szakértők bevonásával oldatja meg.

-     a szakmai igények alapján gondoskodik- a szakértelemmel bíró személy vagy szervezet bevonásával- az ajánlati felhívás és dokumentáció

összeállításáról, ajánlatkérő dokumentáció elkészíttetéséről és rendelkezésre állásáról, előkészíti a szerződést a dokumentációban megadott

szerződés-tervezet alapján, és gondoskodik annak az ajánlati felhívásban meghatározott időpontban történő aláírásáról,

-    közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, felhívás végleges szövegét a jegyző hagyja jóvá

-    a szakmai igények alapján gondoskodik  az elbírálási szempontok összeállításáról

-     gondoskodik az eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben, illetőleg az EU Hivatalos Lapjában történő közzétételéről,

valamint amennyiben szükséges a közzététel díjának átutalásáról; hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás esetén az ajánlati

felhívásnak az ajánlattevő(k) részére történő közvetlen megküldéséről,

-    gondoskodik a Bíráló Bizottság tagjainak összehívásáról és a teljes ajánlati felhívás és dokumentáció rendelkezésükre bocsátásáról,

-    a jegyzőkönyv készítéséről a jegyző illetve általa megbízott személy vagy szervezet gondoskodik,

-    a jegyzőkönyvek érintetteknek való megküldése a jegyző feladata,

-    a jegyző vagy az általa kijelölt személy, szervezet hirdeti ki illetve küldi ki az írásbeli összegezést

-    amennyiben a szerződés teljesítése során szerződésmódosításra kerül sor, tájékoztatót készít, és hirdetmény útján a

Közbeszerzési Értesítőben közzéteszi.

 

3. A Bíráló Bizottság

a) A képviselő-testület gondoskodik az önkormányzati hivatalon belüli ún. Bíráló Bizottság létrehozásáról. A Bíráló Bizottságba

3 fő állandó tagot választ, melyet szükség esetén – adott közbeszerzés jellegétől függően, alkalomszerűen – további tagokkal

egészíthet ki. A Bíráló Bizottság tagjai mellé lehetnek további választott tagok is, mint segítők, illetve közbeszerzési szakértelemme

l rendelkező személy, hivatalos közbeszerzési tanácsadó segítsége is igénybe vehető.  A bíráló bizottság állandó tagjai

a mindenkori: polgármester, jegyző, költségvetési-gazdálkodási  munkakört betöltő köztisztviselő,

 

b) A Bíráló Bizottság a munkájával kapcsolatos ügyviteli munkák ellátását Önkormányzati hivatal ügyviteli feladatait ellátó személyek

kötelesek segíteni, a jegyző utasítása szerint.

c) Bíráló Bizottság feladatai:

-      A Bíráló Bizottság az ajánlatokat értékeli és írásbeli szakvéleményt, döntési javaslatot készít a képviselő testület részére.

A Bíráló Bizottság munkájáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek részét képezik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.

d) A Bíráló Bizottság állandó tagjainak névsorát és munkakörét jelen szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. A melléklet csatolásáért

és évenkénti felülvizsgálatáért a jegyző tartozik felelősséggel.

e) Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba.

Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.

A Bírálóbizottság akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van, döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével,

nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

 

4. A Polgármester

-A polgármester képviseli a helyi önkormányzat képviselő-testületét a közbeszerzési eljárás során.

- A polgármester a közbeszerzési eljárás során ellátandó fontosabb feladatait e szabályzat az egyes eljárási szakaszoknál rögzíti

-        indokolt esetben szakértő céget bíz meg az eljárás teljes, vagy részleges lefolytatásával,

-        meghatározza az eljárás fajtáját,

 

III.

KÖZBESZERZÉSI SZAKÉRTELEM BIZTOSÍTÁSA, A KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ ÉS A HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban a felhívás és a dokumentáció előkészítésébe, illetőleg – választása szerint – a közbeszerzési eljárás

további lefolytatásába az Önkormányzat a Hatóság által vezetett névjegyzékben szereplő, hivatalos közbeszerzési tanácsadót és/vagy

közbeszerzési tanácsadót jogosult bevonni.

A hivatalos közbeszerzési tanácsadó szakértelmével elősegíti a közbeszerzési eljárás e törvénynek és egyéb jogszabályoknak megfelelő lefolytatását.

Az Polgármesteri Hivatal a tanácsadót bevonja különösen a felhívás és a dokumentáció elkészítésébe és bevonhatja a Bíráló Bizottságba is.

A közbeszerzési tanácsadó az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalával feladatarányos munkamegosztásban dolgozhat.

 

IV.

Záró rendelkezések

 

1. Az Önkormányzat közbeszerzését végző személyek és szervezetek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és a jelen szabályzat előírásait

áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.

 

2. A közbeszerzési szabályzatot a Képviselő-testület jogosult jóváhagyni.

 

3. Jelen szabályzat  2012. március 23.-án napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő közbeszerzések esetében is kell alkalmazni.

 

4. Jelen közbeszerzési szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. rendelkezései irányadóak. Amennyiben jelen szabályzatban

foglaltak és a hatályos Kbt. előírásai között ellentmondás merülne fel, úgy a mindenkor hatályos Kbt. rendelkezései irányadóak.

 

Fülöp, 2012. március 23.

 

/Kissné Terdik Erzsébet:/                                          /:Hutóczki Péter:/

jegyző                                                                  polgármester

 

Záradék: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testültének 35/2012. (III. 23.) KT. sz. határozatával elfogadva.

 

Fülöp, 2012, március 23.                                                       /:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

1. számú melléklet

Bíráló Bizottság állandó tagjainak névsora

 

1.)    Hutóczki Péter polgármester

2.)    Kissné Terdik Erzsébet jegyző

3.)    Kis Lászlóné költségvetési főmunkatárs

 

2)   Az Önkormányzat 2012. évi Közbeszerzési tervének elfogadása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

Hutóczki Péter polgármester az előterjesztést ismerteti.

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta.

36/2012. (III. 26.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Közbeszerzésekről szóló 2011. évi  CVIII. Törvény 33.§-a

és Fülöp Község Önkormányzatának Közbeszerzési

Szabályzata alapján  a Fülöp Község Önkormányzata 2012. évi

Közbeszerzési tervét a határozat mellékletének megfelelően elfogadja.

Utasítsa a polgármestert, hogy a közbeszerzési terv honlapon történő

közzétételéről gondoskodjon.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester


FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT[1]

2012. évi közbeszerzési terve[2]

 

 

 

A közbeszerzés tárgya és mennyisége[3]

CPV kód

Irányadó eljárásrend

Tervezett eljárási típus

Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére[4]?

az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés[5] megvalósításának tervezett időpontja

szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama

I.                   Árubeszerzés

„Fülöp Község Önkormányzat

közmunkaprogramhoz kapcsolódó árubeszerzése”

 

 

nemzeti eljárásrend

hirdetmény közzététele nélküli, tárgyalásos

2012. április

30 és 60 nap

nem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Építési beruházás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Szolgáltatás-megrendelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Építési koncesszió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Szolgáltatási koncesszió

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záradék: A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület a 36/2012. (III. 23.) KT. sz. határozatával elfogadta.

 

Fülöp, 2012. március 23.

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

3)  A 2012. évi startmunka mintaprogram projektjeihez kapcsolódó árubeszerzés közbeszerzési eljárásának eredményéről döntés.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

Hutóczki Péter az előterjesztést ismerteti miszerint az ajánlatkérő ajánlattétel biztosításával kívánja beszerezni 2012. évi közmunka-

program megvalósításához szükséges eszközöket és árukat. Dr. Lada Beáta közbeszerzési tanácsadó működik közre a közbeszerzés

törvényes lebonyolításában. A beszerzésre kerülő termékeket, eszközöket 4  részre  volt indokolt megbontani a  beszerzés sajátosságait

figyelembe véve, és e szerint lettek  az ajánlattevők kiválasztva.  A 4 ajánlattevő az alábbi:

I. rész vonatkozásában:

Soproni Trade Invest Kft. (1114 Budapest, Mészöly u. 4. alagsor)

A nettó ajánlati ár: 7.809.447.-Ft

II. rész vonatkozásában:

TABAKA Bt. (4254 Nyíradony, Móra F. u. 12.)

A nettó ajánlati ár: 2.137.795.-Ft

III. rész vonatkozásában:

„B+B VAS” BT (4264 Nyírábrány, Kossuth u. 12.)

A nettó ajánlati ár: 1.013.385.-Ft.

IV. rész vonatkozásában:

ALMA-FA Kft. (4262 Nyíracsád, Kiscsonkás 0489/20 hrsz.)

Nettó ajánlati ár: 1.000.000.-Ft.

 

Mikáczó László Ferenc: Volt- e másik cég, aki esetleg ajánlatot adott?

 

Hutóczki Péter: Meghívásos volt az árajánlat kérés. Ha most döntünk és elfogadjuk, akkor április 4-én tudunk szerződést kötni velük.

Továbbá kérem, hogy mivel közbeszerzési eljárás szavazásról van szó, a Kbt. és az önkormányzat közbeszerzési szabályzata értelmében

a döntésben nem vehetek részt, mivel a Bíráló Bizottságnak tagja vagyok, ezért  kérem kizárásomat.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

37/2012. (III.23.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határoz, hogy Hutóczki Péter polgármestert

„A közmunkaprogramhoz kapcsolódó árubeszerzés”

Című közbeszerzés névszerinti szavazásából kizárja.

Határidő:azonnal

Felelős: Hutóczki Péter, polgármester

 

Kissné Terdik Erzsébet: Kérdezem a Képviselő-testületet a névszerinti szavazáshoz, és kérem igennel vagy nemmel válaszoljanak.

Név szerinti szavazáshoz jelenléti ív mellékelve.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal a határozatot elfogadta.

38/2012. (III.23.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határoz, hogy „Fülöp Község Önkormányzat

közmunkaprogramhoz kapcsolódó árubeszerzése”

című közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként:

II.   rész vonatkozásában:

Soproni Trade Invest Kft. (1114 Budapest, Mészöly u. 4. alagsor)

A nettó ajánlati ár: 7.809.447.-Ft

III.  rész vonatkozásában:

TABAKA Bt. (4254 Nyíradony, Móra F. u. 12.)

A nettó ajánlati ár: 2.137.795.-Ft

IV.  rész vonatkozásában:

„B+B VAS” BT (4264 Nyírábrány, Kossuth u. 12.)

A nettó ajánlati ár: 1.013.385.-Ft.

V.   rész vonatkozásában:

ALMA-FA Kft. (4262 Nyíracsád, Kiscsonkás 0489/20 hrsz.)

Nettó ajánlati ár: 1.000.000.-Ft.

mint nyertes ajánlattevőt hirdesse ki.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevőkkel

a Kbt. előírásai szerint a szerződést kösse meg.

Felelős: Hutóczki Péter, polgármester

Határidő: 2012. 04. 04.

 

4)    Az önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonáról szóló rendelet megalkotása,

vagyonpolitikai elvek meghatározása.

Előterjesztő: Hutóczi Péter, polgármester

Hutóczki Péter polgármester: Az előterjesztés ki lett küldve, van-e kérdése, vagy kiegészíteni valója valakinek?

Kissné Terdik Erzsébet: A törvényi határidő szükségessé  teszi, hogy a helyi vagyonrendelet átfogó felülvizsgálatát és az új

rendelet megalkotását megelőzően megtörténjen a fentiek szerinti vagyoni kör rendeleti szintű kijelölése. A helyi vagyonrendelet

átfogó felülvizsgálata során az új rendeletbe jelen rendelet szabályai bekerülnek  és jelen rendelet hatályát fogja veszíteni.

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

39/2012. (III.23.) KT. Sz. határozata:

Az önkormányzat vagyonpolitikai irányelveiről

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

1.   Az alábbiak szerint határozza a meg az önkormányzat vagyonpolitikai irányelveit:

2.   Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.

3.  A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok

ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható,

hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata,

hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi önkormányzat feladatának ellátása szempontjából a

feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.

4.      A vagyongazdálkodás helyi jogi szabályozását a képviselő-testület vagyonrendelete, a lakások és helyiségek

bérletére vonatkozó rendelet valamint az éves költségvetési rendeletek tartalmazzák.

5.      A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik. A vagyongazdálkodási feladatok

irányítója a képviselő-testület, végrehajtók a Polgármesteri Hivatal és az intézmények.

6.      Az önkormányzat vagyonrendeltében kell meghatározni – a törvényi előírások figyelembevételével – azt az értékhatárt,

amely felett a vagyon tulajdonjogának átruházása csak versenyeztetés útján lehetséges.

7.      A helyi önkormányzatnak a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján közép - és hosszú távú vagyongazdálkodási

tervet kell készíteni.

8.      Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegességének elve érvényesül a hosszú távú működési

stabilitás érdekében.

9.      Az alapelveket a vagyonrendelet alkalmazásakor, valamint a közép –  és hosszú távú vagyongazdálkodási

tervelkészítésénél figyelembe kell venni.

10.  Felkéri a Polgármestert, hogy a vagyonpolitikai irányelvek felülvizsgálatáról szükség szerint illetve

3 évenként gondoskodjon.

11.  Felkéri a Polgármester, hogy az a 2012 júniusi soros ülésre terjessze elő az önkormányzat közép –  és hosszú távú

vagyongazdálkodási tervét.

12. Felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló új rendelettervezetét

a júniusi soros képviselő-testületi ülésre terjessze elő.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester, Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Határidő: felülvizsgálatra 2015. január, közép – és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítése 2012. júniusi soros

képviselő-testületi ülés, új vagyonrendelt beterjesztésére 2012. júniusi soros ülés.

 

HATÁSVIZSGÁLAT

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Az Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonáról

4/2012. (III. 23.) KT. Sz. rendeletéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17.§a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell  l

efolytatni, melynek megállapításai a következők:

 

1.)    Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzati rendelet tervezetnek nincs közvetlen társadalmi hatása

 

2.)    Gazdasági, költségvetési hatások

Az önkormányzati rendelettervezetnek nincs közvetlen gazdasági, költségvetési hatása

 

3.)    Környezeti hatások

A rendeletben foglaltaknak környezetre gyakorolt hatása nincs

 

4.)    Egészségi követelmények

A rendeletben foglaltaknak egészségügyi követelményei nincsenek

 

5.)    Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltaknak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

 

6.)    A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következménye

Az önkormányzati rendelet megalkotásával a Képviselő-testület eleget tesz a törvényben előírt kötelezettségének.

 

7.)    A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek

A tervezet elfogadása esetén többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

 

Alkalmazott jogszabályok:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény

A döntés anyagi kihatása:

Nincs

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal a rendeletet elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2012. (III. 23) KT. sz. rendelete

Az Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 18.§. (1) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdésének e.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a

következőket rendeli el:

 

1.§

Jelen rendelet célja, hogy meghatározza Fülöp Község Önkormányzatának nemzetgazdasági szempontból kiemelt

jelentőségű nemzeti vagyonát,amelynek önkormányzati tulajdonban történő megőrzése hosszú távon indokolt.

 

2.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat tulajdonában lévő és a tulajdonába kerülő nemzeti vagyonra.

 

3.§

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó,

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként nem jelöl ki vagyonelemet.

 

4.§.

A rendelet 2012. március 23. napján lép hatályba.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                  /:Kissné Terdik Erzsébet:/

Polgármester                                                                                     jegyző

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2012. március 23.

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

 

5)  Helyi esélyegyenlőségi, foglalkoztatási esélyegyenlőségi programok elfogadása és a közoktatási esélyegyenlőségi

terv felülvizsgálata.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester: Az előterjesztést ismerteti. A helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi  társulás öt

évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, melyet 2 évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Az önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott  helyi esélyegyenlőségi programban elemzi a településen

élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat,

kiemelt figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint szociális helyzetre. A helyi esélyegyenlőségi

terv tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemét.

A programok elkészítésére és módosítására 3 árajánlat bekérést követően megbízásra Angelland Freestreat Kft.

(székhely:  1139 Budapest, Béke tér 7. Fsz. 2.)

A megbízott cég esélyegyenlőségi szakértője elkészítette a megbízásban vállalt programokat.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

40/2012. (III. 23.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Fülöp Község Esélyegyenlőségi Tervét elfogadja.

Az esélyegyenlőségi terv ezen határozat és jegyzőkönyv

mellékletét képezi.

Felkéri a polgármestert, hogy a jogszabályban foglaltaknak

megfelelően a felülvizsgálatról gondoskodjon.

Határidő: jogszabályban meghatározott felülvizsgálati idő

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

41/2012. (III. 23. ) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az Önkormányzat foglalkoztatási esélyegyenlőségi

programját elfogadja.

A program ezen határozat és jegyzőkönyv mellékletét

képezi.

Felkéri a polgármestert, hogy a jogszabályban foglaltaknak

megfelelően a felülvizsgálatról gondoskodjon.

Határidő: jogszabályban meghatározott felülvizsgálati idő

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

42/2012. (III. 23.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az Önkormányzat Közoktatási esélyegyenlőségi

programját a felülvizsgálat szerint elfogadja.

A program ezen határozat és jegyzőkönyv mellékletét

képezi.

Felkéri a polgármestert, hogy a jogszabályban foglaltaknak

megfelelően a felülvizsgálatról gondoskodjon.

Határidő: jogszabályban meghatározott felülvizsgálati idő

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

6)   Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2011. (II.26.) Kt. sz.

rendeletének, a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása, az önkormányzat szakfeladat-rendjének meghatározása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

A 2012. évben új államháztartási jogszabályok léptek hatályba. A jogszabályi változások szükségessé teszik az intézményi alapító

okirat felülvizsgálatát is. Lényeges változás, hogy a helyi önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok a jövőben

nem szerepelhetnek a polgármesteri hivatal alapító okiratában. Ezeket a szakfeladatokat az alapító okirat módosításával törölni

kell és a törzskönyvi nyilvántartás felé be kell jelenteni.

 

Kissné Terdik Erzsébet: A helyi önkormányzat nem rendelkezik alapító okirattal, a helyi önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó

szakfeladatokat belső szabályzatokban szükséges rögzíteni. Ez Önkormányzatunk esetében az SZMSZ mellékletét jelenti.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

43/2012. (III. 23.) KT. sz.  határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata hatályos szövegét 2012. március 23. napjától a következők szerint állapítja meg:

Határidő: azonnal

Felelős:    polgármester

 

A 43/2012. (III. 23.) KT számú határozat

1. számú melléklete

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Módosításáról

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Fülöp Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát az

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5 § (4) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosítja:

 

1. Az Alapító Okirat bevezető szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38.§. (1)

bekezdése valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (1) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt)

Alapító Okiratot adja ki:

 

2. Az Alapító Okirat 7. pontja az alábbiakkal egészül ki:

„Előirányzat feletti rendelkezés tekintetében teljes jogkörrel rendelkezik.”

 

3. Az Alapító Okirat 8. pontja az alábbiak szerint módosul:

„Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó szerva” szövegrész helyébe a „Gazdálkodásukat tekintve a

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő szerv” szövegrész lép.

 

4. Az Alapító Okirat 11. „Alaptevékenységéhez használt szakfeladatok” és ez utáni szövegrész helyébe a következő szövegrész lép:

„Az alaptevékenységek államháztartási szak feladatrend szerinti besorolása:

 

Tevékenység megnevezése                                                       Szakfeladat

 

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások

Igazgatási tevékenysége                                                            841126

 

Önkormányzati jogalkotás                                                         841112

 

Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó

Tevékenységek                                                                           841114

 

Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó

tevékenységek                                                                            841115

 

Országos, települési és területi kisebbségi

Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó

Tevékenységek                                                                           841116

 

Európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó

Tevékenységek                                                                           841117

 

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó

Tevékenységek                                                                           841118

 

Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység                 841124

 

Adó, illeték kiszabása, beszedése                                              841133

 

Statisztikai tevékenység                                                             841173

 

Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szervekkel         841907

 

Rendszeres szociális segély                                                        882111

 

Időskorúak járadéka                                                                  882112

 

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon                             882113

 

Ápolási díj alanyi jogon                                                             882115

 

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás                            882117

 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                                     882118

 

Óvodáztatási támogatás                                                             882119”

 

5. Az Alapító Okirat 15. pont helyére az alábbi szövegrész kerül:

„Az intézmény vagyona: A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal használatába adja az Önkormányzat tulajdonában álló,

4266 Fülöp, Arany János út 19. szám alatt található (belterület 226/A hrsz.) Polgármesteri Hivatal megnevezésű ingatlant.”

 

6. Az Alapító Okirat végére az alábbi szövegrész kerül:

„Záró rendelkezések:

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései az eredeti szövegezéssel változatlanul hatályban maradnak.

 

Az Alapító Okirat módosítását  és az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot Fülöp Község Képviselő-testülete a

2012. március 23.-ai ülésén a 43/2012. (III.23.) számú határozatával 2012. március 23.hatállyal hagyta jóvá.”

 

A képviselőtestület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 69/2011.(VI.17.) Kt. határozatát.

 

Fülöp, 2012. 03. 23.

 

Hutóczki Péter

polgármester

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38.§. (1)

bekezdése valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 27. § (1) bekezdése alapján az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt)

Alapító Okiratot adja ki:

 

 

 

1.         Költségvetési szerv neve:

Fülöp Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

2.         Székhelye:

4266. Fülöp, Arany János u. 19. sz.  (fülöpi 226/A hrsz.)

3.         Irányító szerv neve, székhelye:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4266 Fülöp, Arany János út 19.

4.         Alapítás ideje

1990. szeptember 30.

5.         Illetékességi területe:

Fülöp község közigazgatási területe

6.         Gazdasági jogköre

Önállóan működő és gazdálkodó

 

7.         Gazdálkodási besorolása

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Fenntartási és működési költségeit a fenntartó az évente elkészített és

jóváhagyott költségvetésében határozza meg. Előirányzat feletti rendelkezés tekintetében teljes jogkörrel rendelkezik.

 

8.         Gazdálkodásukat tekintve a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó   önállóan működő szerv:

 

Fülöpi Általános Iskola és Óvoda

4266. Fülöp, Kossuth u. 30.

9.         Szakágazati besorolás

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

10.     Közfeladat

Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége.

11.     Alaptevékenysége:

 

Az önkormányzat működtetésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

 

 

Az alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása:

 

Tevékenység megnevezése                                Szakfeladat                                                                             Szakfeladat

 

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások

Igazgatási tevékenysége                                             841126

 

Önkormányzati jogalkotás                                        841112

 

Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó

Tevékenységek                                                            841114

 

Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó

tevékenységek                                                             841115

 

Országos, települési és területi kisebbségi

Önkormányzati választásokhoz kapcsolódó

Tevékenységek                                                           841116

 

Európai parlamenti képviselő választáshoz

Kapcsolódó tevékenységek                                        841117

 

Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó

Tevékenységek                                                           841118

 

Területi általános végrehajtó igazgatási

tevékenység                                                                841124

 

Adó, illeték kiszabása, beszedése                              841133

 

Statisztikai tevékenység                                            841173

 

Önkormányzatok elszámolása a költségvetési

Szervekkel                                                                  841907

 

Rendszeres szociális segély                                       882111

 

Időskorúak járadéka                                                   882112

 

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon             882113

 

Ápolási díj alanyi jogon                                             882115

 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény                882117

 

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás                  882118

 

Óvodáztatási támogatás                                          882119

 

 

 

12.     Vállalkozási tevékenység

Nincs.

13.     Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

A Polgármesteri Hivatalt a hatályos jogszabályoknak megfelelő eljárás szerint – pályázat alapján –

határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti.

14.     Foglalkoztatottak alkalmazása:

Ktv. Mt. Kjt. és Ptk. szerint

15.     Az Intézmény vagyona:

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal használatába adja az Önkormányzat tulajdonában álló, 4266 Fülöp, Arany János út 19. szám alatt található (belterület 226/A hrsz.) Polgármesteri Hivatal megnevezésű ingatlant.”

 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései az eredeti szövegezéssel változatlanul hatályban maradnak.

 

Az Alapító Okirat módosítását és az egységes szerkezetű új Alapító Okiratot Fülöp Község Képviselő-testülete a

2012. március 23. ülésén a 43/2012. számú határozatával 2012. március 23. hatállyal hagyta jóvá.”

 

A képviselőtestület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 69/2011.(VI.17.) Kt. határozatát.

Felelős: Hutóczki Péter  polgármester

Kissné Terdik Erzsébet  jegyző

 

Fülöp, 2012. 03. 23.

 

 

/:Hutóczki Péter :/                                       /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                           jegyző

 

 

44/2012. (III.23.) Kt. sz. határozat:

A Képviselő-testület Fülöp Község önkormányzata

alaptevékenységeinek államháztartási szakfeladatrend

szerinti besorolását az alábbiak szerint hagyja jóvá

és a Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékébe illeszti.


Alaptevékenységhez használt szakfeladatok:

020000 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

421100 Út, autópálya építése

429900 Egyéb, máshová nem sorolt építés

493909 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

813000 Zöldterület kezelés

841112 Önkormányzati jogalkotás

841114 Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841132 Adóigazgatás

841133 Adó, illeték kiszabása, beszerzése, adóellenőrzése

841154 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841166 Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841191 Nemzeti ünnepek programjai

841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841402 Közvilágítás

841403 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

841902 Központi költségvetési befizetések

841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai)

841907 Önkormányzatok elszámolása a költségvetési szerveikkel

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855914 Általános iskola tanulószobai nevelés

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

862101 Háziorvosi alapellátás

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882201 Adósságrendezési szolgáltatás

882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

890441 Rövid időtartamú foglalkoztatás

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszú időtartamú foglalkoztatás

890443 Egyéb közfoglalkoztatás

910121 Könyvtári állomány gyarapodása, nyilvántartása

910123 Könyvtári szolgáltatások

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

960302 Köztemető fenntartása, üzemeltetése

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

889921 Szociális étkeztetés

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

 

7)  A Fülöpi Hírek önkormányzati lap szerkesztőbizottságának megválasztása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter: Mint az már tudjuk, hogy Nyiri István helyett Czigléné Tátorján Erika vette át a honlap illetve az újság szerkesztését

is és emiatt kell módosítanunk a szerkesztőbizottság tagjait.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

45/2012. (III.23.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határoz, hogy a Fülöpi Hírek önkormányzati

Lap szerkesztőbizottságának tagjának Nyiri István helyett

megválasztja Czigléné Tátorján Erikát.

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

8)    A közmeghallgatás anyagának megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

Hutóczki Péter polgármester ismerteti a közmeghallgatásra készített tájékoztatóját, kérem amennyiben a Képviselő Testület

úgy gondolja, hogy még egészítsük ki, azt jelezze.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

46/2012. (III.23.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a közmeghallgatásra készített tájékoztatót elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

9) KEOP pályázat – Szennyvízberuházás pályázat visszavonása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

Hutóczki Péter polgármester szóban terjeszti elő a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat.

Folyamatban van a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0049. számú pályázatunk szennyvízcsatorna hálózat bővítésére. Erre a projektre

jelenleg egy sokkal kedvezőbb konstrukciójú pályázat került kiírásra, melyben lehetőség van részszámlák benyújtására és

előleg igénybevételére.  Ennek benyújtása az előző pályázat visszavonásával lehetséges.  A fenti lehetőség megvalósíthatósága

egyeztetésre került a pályázat készítőjével és a közreműködő hatósággal, mind kettő a visszavonást és új pályázatként történő

benyújtást javasolja.

Bugyáné Szász Erzsébet: Ha ezt javasolták el kell kezdeni az új pályázat beadását, a régit pedig mindenképp vissza kell vonni.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

47/2012. (III.23.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határoz, hogy a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0049.

számú „Fülöp község szennyvízcsatorna hálózatának

bővítése” című pályázatát visszavonja.

Ezzel egy időben dönt a pályázat KEOP-1.2.0 konstrukcióba

nyújtsa be.

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a

Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságot

értesítse, és az új pályázat előkészítését kezdje meg.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2012. 03. 23.

Folyamatos

 

10) Helyi szociális rendelet módosítása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal a rendeletet elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2012. (III. 24.) KT. sz. rendelete

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló

3/2008. (II.15.) KT. sz. rendelet módosításáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (1) bek. a.) pontjában,

és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)  16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

továbbá az Ötv. 8.§. (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva A szociális igazgatásról és a szociális ellátások

helyi szabályozásáról szóló

3/2008. (II.15.) KT. sz. rendelet ( továbbiakban: Rendelet) módosítására a  következőket rendeli el:

 

1.§

A rendelet 18.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A polgármester – átruházott hatáskörben – alanyi jogon járó pénzbeli támogatást nyújt a településen működő szervezett

szemétszállítás díjának megfizetéséhez azoknak az 55. életévüket január 1-jén betöltött egyedülálló személyeknek, valamint

a január 1-jén 70. életévüket betöltött  személyeknek, akik a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés megkötésére kötelezettek.

A 70. életévüket betöltöttek esetében a támogatás igénybevételére jogosult aki a lakás tulajdonosa, vagy használója,

illetve annak házastársa vagy élettársa. A támogatás mértéke 300.-Ft/hó

 

2.§.

(1) Ezen  rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 18.§. (1) bekezdése hatályát veszti.

 

(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                          jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve 2012. március 24-én.

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

11)Pályázat benyújtása az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatás igénybevételének

részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.)  BM rendelet alapján.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester ismerteti a pályázattal kapcsolatos tudnivalókat, miszerint a pályázat maga 80 % támogatott és

20 % önerő biztosítására lenne szükség, de mivel Fülöp hátrányos helyzetű településnek számít, úgy 90 %-a támogatott és

10 % önerő szükséges hozzá. A támogatás 5 %-át közfoglalkoztatásra kell fordítanunk. A pályázat célja a közbiztonsági helyzet

javítása, ehhez kapcsolódó építési beruházás és eszközbeszerzés. Mi egy terepjáró autóra gondoltunk ami kellő képpen segítené

a önkormányzat, a polgárőrség, a tűzoltó egyesület munkáját is. Valamint  rendkívüli időjárás esetén nem kellene kölcsön kérnünk,

ha például a tanyákhoz akarunk kijutni. Nagyban segítené a munkánkat és nagy segítség lenne a lakosságnak is.

 

Földháti István: Javasolja, hogy a pályázat írásakor is vonjuk be a képviselő-testületet.

 

Furó Tiborné: A polgármestert azért hatalmazzuk fel, hogy jól készítse el a pályázatot, én úgy gondolom, minden apró mozzanatról,

ami történik egy pályázat beadásakor, előkészítésekor kellő tájékoztatást kapunk. Nem minden pályázatot az önkormányzat,

polgármester készít el, a nagyobb pályázatok beadásánál pályázatíró személye szükséges, akkor biztosan nem tudunk abban segíteni.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: az előttem szóló véleményével egyet értek, nagyobb pályázatok megírásánál szükség van  pályázatíró

szervezet közreműködésére és igénybevételére, aki teljes projekt menedzselést képes biztosítani az elkészítéstől a bonyolításig

és elszámolásig. Én úgy gondolom, hogy egy terepjáró fenntartása nagyon költséges.

 

Hutóczki Péter: Pályázatok beadásánál általában annyira rövid határidőt adnak, hogy éppen testületi ülés elé tudjuk még hozni,

hogy  időben be is tudjuk nyújtani Ebben a pályázatban döntsük el, hogy mire pályázzon az önkormányzat, mi terepjáróra gondoltunk,

de lehet még kamera stb… ami közbiztonság feladatát segítené.  Amit a többség dönt, szavaz, arra adjuk be a pályázat.

 

Földháti István: Én jó ötletnek tartom a terepjárót, annyira rossz télen az út hogy a tanyákra nem lehet mással kimenni,

vagy folyton elakad, többnyire idős emberek lakják, akiknek fontos az ellátásuk, a biztonság érzetük növelése.

 

Kissné Terdik Erzsébet: 3 autó fenntartása szerintem igen költséges és fölösleges, a pályázat támogatása esetén

a kétszemélyes – ebédszállításra alkalmas -  autót gondoltuk cserélni, vagyis megmaradna a 9 személyes kisbusz és a terepjáró.

 

Mikáczó László Ferenc: A kisebb pályázatokat mindig, vagy általában már megkésve küldik ki, rövid határidővel. Sok idő nincs

a gondolkodásra. Én egyet értek a terepjáró vásárlásával, ha az időjárási viszonyok olyanok akkor nem kell mástól kérnünk autót,

így nagy segítségünkre lesz a sajátunk.

 

Furó Tiborné: Adjuk be a pályázatot a terepjáróra, ha lehetőség van rá, csak a legszükségesebb autók maradjanak meg,

hogy a fenntartásuk ne kerüljön sokba.

 

Hutóczki Péter: Az alapelképzelés az a használt terepjáró, utána nézünk és tájékoztatjuk a Képviselő-testületet.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

48/2012.(III.23.) Kt. sz. határozat:

1.)    Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó

támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló  4/2012. III.1.) BM

rendelet alapján pályázatot nyújt be a „Közbiztonság növelését szolgáló fej-

lesztések megvalósítása” támogatási célra, terepjáró személygépkocsi beszer-

zésére és garázs épületének  felújítására.

A fejlesztés értéke bruttó:: 10.388.112.-Ft

Igényelt támogatás összege: 9.349.301.-.Ft

Az önerő bruttó értéke: 1.038.811.-Ft

2.)    A Képviselő-testület köztelezettséget vállal 1.038.811.- Ft önerő biztosítására.

3.)    A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatásból  megvalósuló építéssel járó beruházás

megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5%-át közfoglalkoztatásra fordítja, annak 95%-át bérre és járulékokra, 5%-át

egyéb költségekre. Építési célra igényelt támogatás összesen: 2.059.301.-Ft.

4.)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges árajánlatok  és dokumentumok beszerzésére

,     továbbá felkéri pozitív támogatási   döntés esetén az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítására.

Határidő: 2012, április 2.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

12)Pályázat benyújtása  az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének részletes feltételiről szóló

5/2012. (III.1.)  BM rendelet alapján.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet   a következő támogatási igény benyújtásának lehetőségéről:

Az 5/2012. (III.01.) BM. rendelet alapján pályázat nyújtható be önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételére 2 célterületen.

 

I.  célterület:

a.)    önfenntartó képességet segítő, önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása, átalakítása, bővítése

b.)    önfenntartást segítő gépek, kisgépek, eszközök felújítása, beszerzése

c.)    közfoglalkoztatás megvalósítását szolgáló mezőgazdasági célú beszerzése

 

II. célterület:

a.)    közfoglalkoztatás keretében nem tervezett beltéri és kültéri építőanyag szükségletek biztosítása

b.)    közfoglalkoztatások keretében nem megvalósítható szolgáltatások díja.

 

Fülöp község esetében az igényelhető támogatás maximális összege a szorzószámok és a lakosságszám figyelembevételével:

6.000.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás.

Az I. célterület b.) pontja alapján javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek MTZ traktor beszerzésére. a kért árajánlat alapján,

melynek értéke a kért  árajánlat alapján 5.350.000.-Ft + áfa (bruttó:6.794.500.-Ft).

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

49/2012.(III.23.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az önkormányzati felzárkóztatási támogatás igénybevételének

részletes feltételeiről szóló 5/2012  (III. 1. ) BM rendelet alapján

pályázatot nyújt be a rendelet I. célterület b.) pontja alapján „önfenntartást

segítő gépek, kisgépek, eszközök felújítása, beszerzése” címen  mező-

gazdasági vontató ( MTZ traktor) beszerzésére.)

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pozitív döntés esetén

az elnyert támogatás és az árajánlat különbségét 2012. évi költségvetésében

sajáterőként biztosítja.

Felhatalmazza polgármestert, a pályázat elkészítéséről.

Határidő: 2012. 05. 02.

Felelős: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját, az ülést 11.31-kor  bezárja.

 

Kmf.

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                           /:Kissné Terdik Erzsébet:/

Polgármester                                                                                               jegyző

 

 

 

/:Sándor László:/                                                                         /:Bugyáné Szász Erzsébet:/

Jkv. hitelesítő                                                                                      Jkv. hitelesítő

 

 [1] Az ajánlatkérő megjelölése. Közbeszerzési terv-készítési kötelezettség a Kbt. 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott

(klasszikus ajánlatkérőket) terheli, kivéve a Kbt. V. fejezete szerinti ilyen ajánlatkérőket és a központosított közbeszerzés

során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet.

[2] A közbeszerzési tervet a költségvetési év elején legkésőbb április 15-éig kell elkészíteni, és év közben a bekövetkező

változásokra tekintettel szükség szerint aktualizálni kell. A közbeszerzési tervnek az ajánlatkérő azon közbeszerzéseit is tartalmaznia kell,

amelyeket az ajánlatkérő a közbeszerzési terv elkészítése előtt az adott évben esetlegesen már megvalósított. A közbeszerzési terv nyilvános.

[3] Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit

kell feltüntetnie, utalva a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

[4] Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.

[5] Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél