JEGYZŐKÖNYV

6-4/2012.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2012. február 13-án 8,00 órakor

TARTOTT SOROS ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott  rendeletek:

3/2012.(II. 14.) KT. sz. rendelet: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Hozott határozatok:

24/2012. (II.13.) KT. sz. határozat: Polgármesteri jelentés és lejárt határidejű határozatok

25/2012. (II. 13.). Kt. sz. határozat: KEOP-2011 4.2.0/A pályázat keretében a Művelődési

Ház és az Óvodához napelem kiépítésére pályázatot nyújt be

26/2012. (II. 13.). Kt. sz. határozat:A vadászbálra a Művelődési ház épületét térítésmentesen adja ki.

27/2012. (II.13.) Kt. sz. határozat: Fülöp Község Önkormányzat a saját bevételei összegét,

valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét

az előterjesztés mellékletét képező tartalommal állapítja meg.

28/2012.(II.13.). Kt. sz. határozat: Az önkormányzat 2012. évi programtervét a módosítással együtt elfogadja.

29/2012.(II.13.) Kt. sz. határozat: A 2011. évi közfoglalkoztatási tevékenységről

2012. évi feladatokról szóló beszámolót elfogadta.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13-án de. 8,00 órakor megtartott soros üléséről.

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné,

Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester, Popovics Ferencné intézményvezető  tanácskozási joggal,

Kis Lászlóné költségvetési előadó, Bilanics Györgyné bizottsági tag, Furó Tibor előadó.

Furó Tiborné, Bugyáné Szász Erzsébet  távolléte igazolt.

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, a vendégeket, az önkormányzat jegyzőjét.

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Czigle Attila és Hutóczki Imre képviselőket.

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére, a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással,

egyhangúan 5 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Czigle Attila és Hutóczki Imre képviselőket.

b)  Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

Napirend:

1) Polgármesteri jelentés az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről,

tájékoztató a lejárt idejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott

döntésekről.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

2) A 2012. évi költségvetési rendelet megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

3) Tájékoztató a  2011. évi közművelődési tevékenységről és a 2012. évi közművelődési terv megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

4)  Tájékoztató az önkormányzat  2011. évi Közfoglalkoztatási programjáról és a

2012. évi közfoglalkoztatási program tervéről

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

5) Zárt ülés


1.  Polgármesteri jelentés az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről,

tájékoztató lejárt idejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester: A polgármesteri jelentés szóban terjeszti elő, tájékoztatja a Képviselő-testületet

annak tartalmáról.

- Tüdőszűrés 02. 01 - 02. 03. napjáig volt, 658 fő vett részt, jelentős számban fognak felszólítást kapni,

a lakosság 58,62 %-a, akik nem vettek részt a tüdőszűrésen.

- Az iskolából, óvodából 10 héten keresztül úszni fogja vinni Nyíradonyba a gyerekeket a busz.

- Tavaly ősszel kiírásra került egy KEOP-2011 4.2.0/A pályázat, melyre Napkollektor kiépítésére lehet pályázni.

2012. 02. 02-i helyszíni bejárás és személyes megbeszélés alapján a Fülöpi Óvoda déli tetejére egy

17 KWp teljesítményű hálózatra kapcsolt naperőmű telepítését javaslom, továbbá javaslom még

a Művelődési házhoz. 85 %-os vissza nem térítendő támogatást biztosít. A KÖZT-TÉRVILL Kft. pályázatírással,

tervezéssel és áramszolgáltatói ügyintézéssel együtt vállalja az erőmű kiépítését.

8.20.-kor Bugyáné Szász Erzsébet megérkezett.

Hutóczki Péter polgármester tovább folytatja a polgármesteri jelentést:

- EMVA pályázatot február 28-ig lehet benyújtani. Egyeztettem az egyházakkal lehetőség van külső homlokzat

felújítására a templomainkban.

- Február 07.-én a Soproni Trade Invest Kft. a munkaterületet átvette a Sportpálya felújítása projekt

megvalósítására kötött szerződés értelmében, május 31-ig kell a munkálatokat elvégeznie.

- Február 10.-én Hutóczki Imre falugondnokkal tanyagondnoki megbeszélésen vettünk részt.

- Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek – tekintettel arra, hogy az önkormányzat rendezvényeit a

Földtulajdonosok Egyesülete mindig támogatja -, hogy az általuk megrendezett Vadászbálra a

Művelődési Házat térítésmentesen biztosítsuk.

8.30-kor megérkezett Popovics Ferencné Ált. iskolai igazgató és Furó Tiborné képviselő.

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

24/2012. (II. 13.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról

szóló jelentését elfogadja.

Határidő:-----------

Felelős:-------------

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

25/2012. (II. 13.). Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy a KEOP-2011 4.2.0/A pályázat

keretében a Művelődési Ház és az Óvodához

napelem kiépítésére pályázatot nyújt be.

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

26/2012. (II. 13.). Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határoz, hogy a Földtulajodnosok Egyesülete részére

a vadászbálra  a Művelődési ház épületét térítésmentesen adja ki.

Határidő: ----------

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

2) A 2012. évi költségvetési rendelet megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Hutóczki Péter polgármester köszönti Kis Lászlóné költségvetési előadót, átadja a szót neki,

hogy az előterjesztést ismertesse.

Kis Lászlóné: Az előterjesztés minden képviselőnek ki lett küldve. A jogszabályokat figyelembe véve készítettük el

a 2012. évi költségvetési rendeletet. Az önállóan működő intézmények tervadatait az intézményvezetők

bevonásával felülvizsgáltuk. Az előirányzatokat a 2011. évi teljesítési adatokhoz igazítottuk. Többlet forrást

csak indokolt esetben engedélyeztünk. Az idei költségvetésben 41 M.Ft. forráshiány szerepel.

Bugyáné Szász Erzsébet: Az lenne jó ha nem lenne forráshiány, a szükséges növekedéseket (infláció, áfa emelkedés)

azt szükséges betervezni.

Földháti István: Köszönet a költségvetés készítőinek, nem egyszerű egy ilyet elkészíteni. Több település

önkormányzatának átnéztem a költségvetését, legtöbb helyen könyvvizsgálót alkalmaznak, ő készíti el.

Tavalyi évben minden képviselő lemondott a tiszteletdíjáról, a dolgozók bére is kevesebb lett, 1 év után a képviselőknek

úgy döntöttek  visszaszavazzák a tiszteletdíjat, én ezt nem tartom helyesnek, vagy akkor a dolgozóknak is rendezni kellene a bérét.

Hutóczki Péter: Nem véletlen hogy könyvvizsgálót alkalmaznak bizonyos önkormányzatok a költségvetéshez, mivel törvény írja elő

a könyvvizsgáló alkalmazását, hitel állományhoz van kötve. A dolgozóktól olyan illetményelemeket szüntettünk meg, amely jogszerűen

megszüntethető, a képviselők tiszteletdíját a korábban, még az előző Képviselő-testület által megállapított csökkentett mértékben

állítottuk vissza, úgy gondolom, hogy a költségvetési helyzet úgy kívánja, a képviselők újból meghozzák a szükséges döntéseket

a lemondásról.

Kissné Terdik Erzsébet: Jogszabály határozza meg (önkormányzati törvény, államháztartásról szóló törvény) mely esetekben

kell igénybe venni könyvvizsgálót a zárszámadás és a költségvetés elkészítéséhez, elsősorban a költségvetési főösszeghez viszonyított

hitelállomány nagysága alapozza meg,  mi nem vagyunk erre kötelezettek. A képviselők tiszteletdíjukról tavaly márciusban lemondtak,

de év végén újra dönteni kellett ez ügyben, ekkor szavazták vissza, ha a költségvetés úgy fog állni, akkor lemondanak. 2013. évtől

az új ÖTV-ben a képviselő-testület saját bevételei terhére tervezhet tiszteletdíjat. Ez évtől szintén kevesebb a munkabér a dolgozóknak,

a munka meg egyre több. Ez a csökkenés nem csak az önkormányzat takarékossági intézkedéseinek a következménye,

hanem  a családi adókedvezmény változása miatt, az adó-jóváírás szabályainak megváltozása stb. miatt áll össze sajnos.

Földháti István alapgondolatával egyet értek egyre több feladatot látnak el a dolgozók, amik nem önkormányzati feladataik közé tartozik.

Már most sem mindig tudják 8 órában ezeket a feladatokat ellátni, nő a teher. Nem szeretnénk egyetlen dolgozót sem elküldeni,

kellenek a munkatársak.

Mikáczó László Ferenc: Látjuk a hiányokat, mi teljes egészében nem látunk bele a költségvetésben, én elfogadhatónak, jónak tartom,

megbízhatunk a költségvetési előadók munkájában hiszen már évek óta ők készítik elő. A tiszteletdíjra reagálnék:  Amíg a költségvetés

megengedi a csökkentett tiszteletdíjat vegyük fel, ha már nem fogja megengedni, szintén a tavalyi évhez hasonlóan lemondunk róla.

Bugyáné Szász Erzsébet: Már így is a csökkentett tiszteletdíjat veszi fel a képviselő-testület, én úgy gondolom nem lét kérdés ez senkinek

a tagok közül, ha a költségvetés úgy fog állni lemondunk a díjunkról újra. Ha a költségvetésben nem egyértelmű valami, bármelyik képviselő

bemehet a költségvetési irodában és megkérdezheti az ügyintézőket.

Furó Tiborné: Egy részletes költségvetést láthatunk, megfontoltnak és jónak találom. Már tavaly is elkezdtük a csökkentést az intézményeknél.

Az IKSZT pályázattal kapcsolatosan jó volt ez a pályázat, a művelődési ház felújítása, bár több ilyen pályázati lehetőség lehetne.

Bugyáné Szász Erzsébet: Az adónál a hátralékokat be kellene hajtani. Nem egy összegben hiszen úgysem tudják befizetni, hanem részletekben.

Hutóczki Péter: egyet értek, hogy a kintlévőségeket be kellene hajtani. De most ebben a szegénységben

még nehezebb behajtani a hátralékokat.

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal a rendeletet elfogadta.

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2012.( II. 14.) KT. számú rendelet

 

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat pénzügyi stabilitása, a kötelező- és az általa önként vállalt

feladatok maradéktalan ellátásának biztosítása érdekében – figyelembe véve a helyi önkormányzatairól szóló 1990. évi LXV. Törvény,

valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény, Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló

2011. évi CLXXXVIII. Törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a helyi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester) az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó,

továbbá az önkormányzat önállóan működő költségvetési szerveire terjed ki.

2. Címrend

2.§

(1)      a 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. számú

melléklet tartalmazza kiemelt előirányzatok, előirányzat csoportok szerinti bontásban.

(2)      Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak

egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

 

II. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2012. évi költségvetése

 

3.§

(1)   A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

 

a.) Tárgyévi bevételek kiemelt előirányzatonként     376.276

 

a.a.) Tárgyévi költségvetési bevételét                    334.451

- működési bevétel                                              322.950

- felhalmozási bevétel                                             11.501

 

a.b.) forráshiány összege                                        41.825

ebből - működési forráshiány                                   40.968

- felhalmozási forráshiány                                             857

 

b.) Tárgyévi költségvetési kiadása kiemelt előirányzatonként              376.276

 

b.a.) Működési kiadás                                                                  363.918

- személyi juttatás                                                                148.529

- munkaadót terhelő járulékok                                                 37.773

- dologi kiadás                                                                       84.884

-  egyéb működési kiadás                                                        10.520

- ellátottak pénzbeni juttatása                                                 81.792

- tartalék                                                                                  420

 

b.b Felhalmozási kiadás                                                                 12.358

 

2. Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása

 

4. §

(1)   A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

 

(2)   A 3. §-ban megállapított bevételek körül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, támogatásokat,

valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

 

(3)   A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet

4. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

 

(4)   A képviselő-testület az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 5. számú melléklete

szerint állapítja meg.

 

(5)   A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat a rendelet 6. számú melléklete szerint állapítja meg.

 

(6)   A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét költségvetési szervenként és összesítve a rendelet

7. számú melléklete szerint állapítja meg.

 

(7)   A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a rendelet 8. számú melléklete

szerint hagyja jóvá.

 

3. Előirányzat-felhasználási ütemterv

 

5. §

A 2012. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. számú melléklet tartalmazza.

 

5. Általános és céltartalék

 

6.§

 

A 2012. évi költségvetés általános tartalékát a 10. számú melléklet tartalmazza.

 

6. Több éves kihatással járó feladatok

 

7. §

(1)    A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 12. számú melléklete szerint fogadja el azzal,

hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2)    Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat szerinti bontásban a 9. számú melléklet tartalmazza.

 

7. Közvetett támogatások

 

8. §

A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok mértéke és jellege, kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 13. számú melléklet

szerint hagyja jóvá.

 

8. A költségvetési hiány belső és külső finanszírozása, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

 

9.§

(1)   A költségvetési hiány finanszírozása:

külső finanszírozása

a) folyószámla hitel

b)      munkabér hitel

c)      fejlesztési célú hitel

d)     ÖNHIKI pályázat

 

(2)   Az Önkormányzat a 2012. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges likviditási gondok megoldására

a megkötött folyószámlahitel-keret szerződésben megjelölt összeghatárig gazdálkodhat. A Polgármester, amennyiben

a likviditási helyzet indokolja a számlavezető pénzintézettől a szerződésben meghatározott összeghatárig munkabér hitelt vehet fel.

 

III. FEJEZET

A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI


1. Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek ével költségvetésének végrehajtása

 

10. §

Az e rendeletben meghatározott címek közötti, költségvetési szervek közötti, valamint tartalék, személyi juttatás növelést

tekintettel az Áht. vr. 42. § előírásaira, csak a Képviselő-testület engedélyezhet.

 

 

11.§

(1)   Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért,

a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a

költségvetési szerv vezetője a felelős.

 

(2)   Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított

önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás,

kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

 

(3)   Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása

nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett

bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

 

(4)   Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak

a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

 

(5)   Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes

jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési

többlettámogatást igényel.

 

12. §

 

(6)   A képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló, módosított 1990. évi XXIII.törvény 43. § (1) bekezdésében foglalt,

és a 2010. évi CLXIX.törvény 59. § (1) bekezdése által 2012. évre megállapított 38.650.- Ft illetményalap szerint biztosítja a

köztisztviselők illetmény előmenetelét.

 

2. Előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás

 

13. §

A év közben engedélyezett központi pótelirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt

a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

 

(1) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

 

(2) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő

elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

 

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben

saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját

hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testület harminc napon belül tájékoztatja.

 

(4) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak

a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

 

(5) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés

a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli,

az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

 

(6) Az Áht.vr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig történhet.

 

14. §

 

A közpénzből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Törvény alapján nyújtott támogatásokat

szerződésbe kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban

részesülők kötelesek a részükre céljelleggel megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználásától

számított 30 napon belül, de legkésőbb a tárgyév december 15-ig elszámolni. A szerződés szerinti elszámolást a Polgármesteri Hivatalba

kell benyújtani, melynek mellékleteként csatolni kell a támogatás célszerinti felhasználását igazoló pénzügyi bizonylatok másolatát.

 

15. §

 

A Képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a Képviselő-testület

által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.

 

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

17. §

 

(1)   Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

 

(2)   Ez a rendelet a kihirdetés napján lé hatályba.

 

(3)   Hatályát veszti a Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló

11/2011. (XII. 23.) KT. számú rendelete.

 

/:Hutóczki Péter:/                                   /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                      jegyző

 

A rendelet kihirdetve:

Fülöp, 2012. február 14.

 

1. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 14.) KT számú rendelethez

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím

Al-cím

Elői. csop.

Kie-melt ei. szám

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport név

Előirányzat csoportnév

 

Bevétel

 

Kiadás

 

Létszám

1

1

 

1

2

3

 

 

 

 

 

4

 

Fülöp Község Önkormányzata

Működési bevétel

Felhalmozási bevétel

Működési kiadás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeni j.

Tartalék

Felhalmozási kiadás

 

321.095

11.501

 

 

 

191.222

65.769

15.581

29.480

79.972

420

11.501

 

 

 

 

Alcím összesen

332.596

202.723

8

2

 

1

5

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

Polgármesteri Hivatal

Működési bevétel

Forráshiány

b.       működési

c.        felhalmozási

Működési kiadás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi kiadás

Egyéb működési kiadás

Ellátottak pénzbeni j.

Hitel törlesztés

Felhalmozási kiadás

 

150

41.825

40.968

857

 

 

 

 

 

71.715

25.237

6.850

28.788

9.180

320

1.340

635

 

 

 

 

Alcím összesen

41.975

72.350

9

3

 

 

 

1

3

 

 

 

 

4

 

Általános Iskola és Óvoda

Működési bevétel

Működési kiadás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeni j.

Felhalmozási kiadás

 

1.705

 

 

100.981

57.523

15.342

26.616

1.500

222

 

 

 

 

Alcím összesen

1.705

101.203

31

CÍM  MINDÖSSZESEN

376.276

376.276

48

 

 

2. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 14.) KT számú rendelethez

 

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Megnevezés

2012. évi terv

I. Működési bevételek

 

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei

Polgármesteri Hivatal

Általános Iskola és Óvoda

 

Önkormányzat működési bevétele

 

Intézményi működési bevétel

 

Önkormányzat közhatalmi bevétele

Helyi adó

magánszemélyek kommunális adója

iparűzési adó

pótlék, birság

talajterhelési díj

egyéb sajátos bevétel

 

Átengedett központi adók

szja helyben maradó része

települési önkorm. jövedelemdifferenciálásának m.

gépjárműadó

 

Önkormányzat költségvetési támogatása

Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten

Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten

Központosított előirányzatok

Egyes szociális feladatok támogatása

 

Támogatás értékű bevétel

Központi költségvetési szervtől

Fejezeti kezelési előirányzat hazai programokra

Elkülönített állami pénzalaptól

 

II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

 

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

 

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

Központosított előirányzat felhalmozási célú

 

V. Forráshiány

322.950

 

 

 

1.855

150

1.705

 

82.020

 

7.087

 

74.933

 

1.606

21.803

140

45

623

 

 

5.739

38.377

6.600

 

158.191

8.052

80.495

6.068

63.576

 

80.884

150

8.350

72.384

 

11.501

 

11.501

 

 

11.501

 

41.825

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

376.276

I. Működési kiadás

 

Önkormányzat működési kiadása

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeni j.

Tartalék

 

Önállóan működő költségvetési szervek kiadása

 

Polgármesteri Hivatal  működési kiadás

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi kiadás

Egyéb működési kiadás

Ellátottak pénzbeni j.

Hitel törlesztés

 

Általános Iskola és Óvoda működési kiadása

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeni j.

 

 

II. Felhalmozási kiadás

 

Önkormányzat beruházási kiadása

 

Önkormányzat felújítási kiadása

 

Önállóan működő költségvetési szervek kiadása

 

Polgármesteri hivatal beruházási kiadása

Általános Iskola és Óvoda beruházási kiadása

 

363.918

 

191.222

65.769

15.581

29.480

79.972

420

 

 

 

71.715

25.237

6.850

28.788

9.180

320

1.340

 

100.981

57.523

15.342

26.616

1.500

 

 

12.358

 

-

 

11.501

 

857

 

635

222

KIADÁSOK ÖSSZESEN

376.276

 

3. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 14.) KT számú rendelethez

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bev.

Támoga-tás

Támogatás értékű bevétel

Átvett pénzeszk.

Működési kv. bev. összesen

Tám.értékű bevétel

Átvett pénzesz-köz

Felhalm. kv. Bev. Össz.

Felhalmozási bevételek összesen

 

Önkormányzat által irányított kv. Szervek

 

Önkormányzat

 

Polgármesteri Hivatal

 

Általános Iskola és Óvoda

 

 

 

82.020

 

150

 

1.705

 

 

 

 

158.191

 

40.968

 

 

 

80.884

 

 

 

 

321.095

 

41.118

 

1.705

 

 

 

11.501

 

857

 

 

 

 

 

11.501

 

857

 

83.875

199.159

80.884

 

363.918

12.358

 

 

12.3

 

4. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 14.) KT számú rendelethez

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIAD.

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Személyi juttatások

Munkaa. járulákok

Dologi kiadások

Tartalék

Ellátottak pénzbeni juttatása

Egyéb működési kiadások

Működési kiadások osszesen

Felújítási

Beruhá-zási

Egyéb felhalm. kiadás

Felhalm. Kiadások összesen

 

Önkormányzat által irányított kv. Szervek

 

Önkormányzat

 

Polgármesteri Hivatal

 

Általános Iskola és Óvoda

 

 

 

 

65.769

 

25.237

 

57.523

 

 

 

 

15.581

 

6.850

 

15.342

 

 

 

 

 

29.480

 

28.788

 

26.616

 

 

 

 

 

420

 

 

 

 

79.972

 

320

 

1.500

 

 

 

 

 

 

 

10.520

 

 

 

 

 

 

 

191.222

 

71.715

 

100.981

 

 

 

 

11.501

 

 

 

 

 

 

-

 

635

 

222

 

 

 

 

 

11.501

 

635

 

222

 

 

 

 

202.723

 

72.350

 

101.203

 

148.529

37.773

84.884

420

81.792

10.520

363.918

11.501

857

 

12.358

376.276

 

5. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 14.) KT számú rendelethez

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Megnevezés

2012. évi előirányzat

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

TB alapoknak (ügyeletnek, tanácsadó fenntartása)

Ivóvízjavító program

Nonprofit szervezeteknek, Polgárvédelem

Polgárőr szervezet

Sportegyesület

TFT

SZMK

Tűzoltó Egyesület

DAÖT

 

 

2.300

5.000

10

300

1.000

120

100

300

50

Nonprofit szervezeteknek:

9.180

Arany János tehetséggondozó programra

Bursa ösztöndíj

60

260

Ösztöndíjak:

320

Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átadás összesen:

9.500

 

6. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 14.) KT számú rendelethez

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI  FELHALMOZÁSI KIADÁSAI

Megnevezés

 

2012. évi előirányzat

Önkormányzat felhalmozási kiadása

 

 

Önkormányzat felújítási kiadása

Sportpálya felújítása

 

11.501

 

 

11.501

11.501

 

 

 

Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai

Számítástechnikai eszközök

 

 

635

635

 

 

Általános Iskola beruházási kiadása

számítástechnikai eszközök

 

 

222

 

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

 

12.3

 

7. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 14.) KT számú rendelethez

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI

 

 

2012. ÉVI  LÉTSZÁM ADATAI

Szakfeladat

Megnevezés

2012. évi létszámkeret

841403

Város és községgazdálkodás

2

869041

Család-és nővédelem

1

889928

Falugondnoki szolgálat

1

910502

Közművelődés

4

Önkormányzat összesen

 

8

841126

Önkormányzati igazgatás (8 fő ktv., 1 fő polgármester)

9

Polgármesteri Hivatal összesen

 

9

562912

Óvodai intézményi étkeztetés

4

562913

Iskolai intézményi étkeztetés

3

851011

Óvodai intézményi ellátás

6

852011

Általános Iskolai oktatás 1-4 évfolyamon

7

852021

Általános Iskolai oktatás 5-8 évfolyamon

8

855911

Napközi

2

855914

Tanulószoba

1

Általános Iskola és Óvoda összesen:

 

31

LÉTSZÁM ÖSSZESEN:

 

48

 

Közfoglalkoztatottak létszámadatai

Szakfeladat száma

Megnevezés

2012. évi létszámkeret

841403

Város és községgazdálkodás

66

Önkormányzat összesen

 

66

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN

 

66

 

 

 

 

8. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 14.) KT számú rendelethez

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI  MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Megnevezés

2012. évi előirányzat

Működési bevételek

 

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei

Önkormányzat közhatalmi bevételei

Intézményi bevétel

Támogatás

Támogatás értékű bevétel

Működési célú forráshiány

 

 

1.855

74.933

7.087

158.191

80.884

40.968

Működési célú bevételek összesen

363.918

Működési kiadások

 

Önállóan  működő költségvetési szervek kiadásai

Polgármesteri Hivatal kiadásai

Önkormányzat kiadásai

Általános Iskola és Óvoda kiadásai

 

 

 

 

71.715

191.222

100.981

 

Működési kiadások összesen

363.918

Felhalmozási célú bevételek

 

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

Felhalmozási célú forráshiány

 

 

11.501

857

Felhalmozási célú bevételek összesen

12.358

Felhalmozási célú kiadások

Beruházási kiadások

Felújítási kiadások

 

857

11.501

Felhalmozási kiadások összesen:

12.358

 

 

 

9. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 14.) KT számú rendelethez

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI   HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

Megnevezés

Felvétel éve

Összeg

2012. 12.31.

2013. 12.31.

2014. 12.31.

2015. 12.31.

2016. 12.31.

Felhalmozási célú h.

IKSZT megvalósításához

 

2011

 

5.200

 

1.340

 

1.240

 

1.140

 

1.040

 

940

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 14.) KT számú rendelethez

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2012. ÉVI   TARTALÉKAI

Általános tartalék előirányzat összege 2012. évre: 420 e Ft

A tartalék átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja.

 

11.  számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012. (II. 14.) KT számú rendelethez

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI   ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés

2 012

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Rendsz szem jutt

138.274

9.180

9.200

11.522

11.560

11.800

13.310

13.310

13.500

13.160

11.400

10.166

10.166

Nem rendsz sz. jutt

5.546

310

310

410

400

460

560

516

572

572

516

510

410

Külső szem jutt

4.709

195

195

215

266

356

510

560

370

540

560

471

471

M.adót terh járul

37.773

2.200

2.210

3.110

3.110

3.115

3.810

3.880

3.885

3.810

3.368

2.638

2.637

Dologi kiadás

84.884

5.829

5.900

6.210

6.300

7.015

8.015

8.500

8.900

7.500

7.200

7.015

6.500

Hitel visszafizetése

1.340

112

112

110

111

111

111

111

111

111

111

115

114

Tám.ért.műk.kiadás

9.180

550

550

650

550

660

970

7.000

1.000

1.000

900

700

650

Társ.szoc.pol.egyéb j.

81.792

6.200

6.200

6.450

6.600

6.650

6.700

6.750

7.188

8.054

6.800

7.100

7.100

Beruházási kiadások

12.358

200

 

250

100

 

200

 

11.608

 

 

 

 

Kockázati tartalék

420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420

Kiadások összesen

376.276

24.776

24.677

28.927

28.997

30.167

34.186

34.627

47.134

34.747

30.855

28.715

28.468

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés

2 012

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Saját bevételek

8.942

616

740

745

750

750

710

156

320

1.100

1.050

955

1.050

Önk.működési bev.

74.933

3.100

3.400

4.000

5.500

11.100

3.850

4.900

5.100

6.200

21.000

3.600

3.183

Támogatási ért.műk.b

80.884

3.100

3.250

4.300

6.200

10.200

7.100

7.600

8.000

8.100

11.000

6.034

6.000

Kieg.tám.egyes jöv.p.t.

63.576

3.100

4.950

5.200

5.200

6.100

5.900

5.800

6.100

6.250

5.300

5.400

4.276

Normatív állami tám.

106.116

6.200

7.100

8.300

8.400

8.600

8.600

9.616

8.650

8.700

9.250

10.100

12.600

Finanszírozási bev.

41.825

 

 

 

 

 

 

21.009

 

 

 

20.816

 

Bevételek összesen

376.276

16.116

19.440

22.545

26.050

36.750

26.160

49.081

28.170

30.350

47.600

46.905

27.

12.  számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2012. (II. 14.) KT számú rendelethez
FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI   TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK
ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

S.

sz.

A többéves kihatással járó

feladat megnevezése

Előirányzatok éves bontásban

2012.

2013.

2014.

2015.

Össz.

 

1.

IKSZT működtetése

Bevételi előirányzat

3.200

2.200

1.200

0

6.600

Kiadási előirányzat

4.500

4.500

4.500

4.500

18.000

Egyenleg

- 1.300

- 2.300

- 3.300

- 4.500

- 11.400

 

13. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2012. (II. 14.) KT számú rendelethez

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAIRÓL

A képviselő-testület 3./ 2012. (II. 13.) Kt. számú rendelethez a közvetett támogatásokról

A kimutatás készült AHT. 118. §. (1) bekezdés 2 c. pontja alapján 2009. évi tényleges kivetések alapján a

2012. évre várható bevétel kiesés a közvetett (adókedvezmények) támogatások miatt:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004. (II. 16.) KT. rendelete a helyi iparűzési adóról 4. §. Alapján:

 

Az a vállalkozó, amelynek éves, évközben indult vállalkozás esetén az évesített vállalkozás szintű adóalapján az adóév

december 31-én érvénybe lévő minimálbér 12-szeresét nem haladja meg 50% adókedvezménybe részesül.

 

Helyi iparüzési adó kedvezmény:               75.239 Ft.

 

 

A gépjárműadó 1991. évi LXXXII. Tv. 8. §. (1-7) bekezdése alapján adókedvezménybe részesül:

(1) 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet – a nyergesvontató kivételével, amely után

30 %-os kedvezmény jár - amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről

szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (e § alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja szerinti

5”, 6”, 7” vagy 8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

(2) 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbusz, tehergépjárművet –  a nyerges vontató kivételével, amely után

50%-os kedvezmény jár-, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább 9” 10”, 11”, 12”

környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

(3) hatályon kívül

(4) Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével – fuvarokmánnyal igazoltan – olyan kombinált áruszállítást alkalmazott,

amelynél a Magyar Köztársaság területén vasúton vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt,

az (5) bekezdésben meghatározott adókedvezményre jogosult.

(5) Az adókedvezmény mértéke 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után adóévre – az (1) (2) bekezdés alapján

megállapított – fizetendő akó 10 %-a, 60 járat felett 20 %-a.  2004. január 1-jétől az adókedvezmény mértéke 40 járat

feletti teljesítés esetén a  tehergépjármű után adóévre – az (1) –(2) bekezdés alapján megállapított fizetendő adó 10 %-a.

(6) Az adóalany a kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti – fuvarokmánnyal igazolt – kérelmét az adóév

július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz.

(7) Az (5) bekezdés szerinti adókedvezmény csak azon tehergépjármű után jár, amely a kombinált szállítási útvonal vasúti

vagy/ és vízi szakaszát is igénybe vette.

 

Gépjárműadó kedvezmény:            163.530 Ft.

 

A gépjárműadó 1991. év LXXXII. Tv. 5. §. Alapján mentes az adó alól

 

a)   A költségvetési szerv,

b)  a társadalmi szervezet, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben

társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének

legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről

az adóalanynak nyilatkoznia kell,

d)  az egyház tulajdonában lévő gépjármű,

e)  a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei,

melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,

f)       a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró)

gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő

szülő- ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is – (a továbbiakban együtt_ mentességre jogosult adóalany)

egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személy taxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig.

Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll,

akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,

g)      a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi,

h)      –i)

j)        az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság    biztosítja. A viszonosság tekintetében

az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó.

k)      Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. Törvényben

kihirdetett Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői  - ideértve a fegyveres erők

alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévő és polgári állományú személyeket is – tulajdonában lévő gépjármű.

 

Gépjárműadó mentesség:          917.558 Ft.

Temetések alkalmával a helyi lakosok részére térítésmentesen átadjuk a Művelődési Ház nagytermét: 20 alkalom x 10.160.-Ft/alkalom, összesen:                                     203.200 Ft

IVECO autóbuszt: 20 alkalom x 10 km/alkalom x 165 Ft/km =                            33.000 Ft

 

50 %-os kedvezményes szociális étkezést biztosítunk 1 fő részére

252 nap x 135.- Ft/adag =                                                                           34.020  Ft

 

Húlladékkezelési díj támogatás 182 háztartás x 900.- Ft/háztartás = 163.800

163.800 x 4 negyedév =                                                                             655.200 Ft

 

2012. évi közvetett támogatás összesen:           2.081.747.- Ft.

 

Fülöp Község Önkormányzatot megillető 2011. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett

személyi jövedelemadójának jogcímei és összegei

 

Támogatási forma

Támogatás megnevezése

Mutató

Tám.összeg Ft

 

SZJA települési önk.megillető, tel.kimutatott szj 8 %-a

 

5.738.800

SZJA tel.önk.jövedelemdifferenciálódássának mérsékl.

 

38.376.860

SZJA összesen

 

44.115.660

Normatív hozzájárulás lakosságszámhoz kötötten

 

 

 

 

Települési önk.üzem.felad.

Az állandó népesség január 1-jén

1784

7.268.016

Lakott külterülettel kapcs.f.

Külterületi lakosok száma január 1-jén

300

783.600

Pénzbeli szoc.juttatás

 

 

28.736.268

Lakosságszámhoz kötött támogatás összesen

 

36.787.884

Normatív hozzájárulás feladatmutatóhoz kötötten

Szociális étkezés

Szoc. étkezők száma

35

1.937.600

Falugondnoki szolgálat

Működési hónap

12

1.996.550

Feladatmutatóhoz kötött támogatás összesen

 

3.934.150

Hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz

Óvodai nevelés normatív hozzájárulása

1-3 nevelési év 8 hónapra

57

7.206.667

1-3 nevelési év 4 hónapra

55

3.525.000

 

 

Iskolai oktatás alap   hozzájárulása

 

 

1-2 évfolyam 8 hónap

29

2.663.333

3. évfolyam 8 hónap

13

1.253.333

4. évfolyam 8 hónap

17

1.723.333

1-2 évfolyam 4 hónap

32

1.410.000

3. évfolyam 4 hónap

12

548.333

4. évfolyam 4 hónap

13

705.000

5-6 évfolyam 8 hónap

32

3.446.667

7-8 évfolyam 8 hónap

37

4.386.667

5-6 évfolyam 4 hónap

32

1.723.333

7-8 évfolyam 4 hónap

36

2.193.333

Napközis tanulók 8 hónap

70

940.000

Napközis tanulók 4 hónap

60

391.667

Iskolai oktatás kiegészítő hozzájárulása

SNI-s tanulók

7

2.314.667

Szakmai informatika fejlesztése

126

222.250

Kedvezményes étkeztetés támogatása

167

11.356.000

Pedagógus továbbképzés tám.

17

107.100

Osztályfőnöki feladatok tám.

8

208.000

Ingyenes tankönyvtámogatás

125

1.500.000

Közoktatási feladatok hozzájárulása összesen:

47.824.683

Önkormányzati normatív támogatása összesen:

132.662.377

 

Hutóczki Péter: Az iparűzési adó miatt nőtt meg a helyi bevétel, a PetroHungária miatt, ami ez évtől betervezésre került már.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Adósságot keletkeztető ügyletekről szóló határozatot az új Államháztartási és végrehajtási rendelete

előírása alapján 2012. évben először kell meghoznia a  testületnek, korábban ez nem volt része a költségvetésnek. Az új szabályozás

lényege, hogy meghatározott típusú hitel kivételével csak  a kormányhivatalnak  egyetértésével lehet  a hitelt felvenni.

 

Kis Lászlóné: A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

kötelezettségeit évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását az előterjesztés

1. számú melléklete tartalmazza.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

27/2012. (II.13.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a saját bevételei összegét, valamint az adósságot

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

három évre várható összegét az előterjesztés mellékletét

képező tartalommal állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős:   polgármester

 

1. számú melléklet Fülöp Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő

fizetési kötelezettségeinek bemutatására

ezer forintban

 

Sor- szám

 

Megnevezés

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összege

 

 

ÖSSZESEN

2013

2014

2015

2016

1.

Helyi adók

23.409

23.410

23.415

23.415

93.649

Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel

 

 

 

 

 

Díjak, pótlékok, bírságok

808

810

815

815

3.248

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel

 

 

 

 

 

Részvények, részesedések értékesítése

 

 

 

 

 

Vállalatértékesítésből privatizációból származó bevételek

 

 

 

 

 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

 

 

 

 

 

Saját bevételek (1+…+7)

24.217

24.220

24.230

24.230

96.897

Saját bevételek (8.sor) 50 %-a

12.108

12.110

12.115

12.115

48.448

1.

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+….+18)

1.040

1.040

1.040

1.040

4.160

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

1.040

1.040

1.040

1.040

4.160

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

 

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

 

 

 

 

Váltó kibocsátás

 

 

 

 

 

Pénzügyi lízing

 

 

 

 

 

Visszavásárlási kötelezettség

 

 

 

 

 

Fedezeti betét

 

 

 

 

 

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

 

 

 

 

 

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+….+27)

 

 

 

 

 

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

 

 

 

 

 

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

 

 

 

 

 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

 

 

 

 

Adott váltó

 

 

 

 

 

Pénzügyi lízing

 

 

 

 

 

Visszavásárlási kötelezettség

 

 

 

 

 

Fedezeti betét

 

 

 

 

 

Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték

 

 

 

 

 

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

1.040

1.040

1.040

1.040

4.160

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

11.068

11.070

11.075

11.075

44.288

 

3) Tájékoztató a  2011. évi közművelődési tevékenységről és a 2012. évi

közművelődési terv megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Hutóczki Péter: A Művelődési Ház közművelődési előadó munkakörében köszöntöm az új kolléganőt Czigléné Tárorján Erikát,

ezt a mostani programtervet még Nyíri István állította össze.

Mikáczó László Ferenc: Tartalmas programévet zártunk tavaly, színvonalasak voltak a programok, mint önkormányzati,

mint iskolai programok egyaránt.

Bugyáné Szász Erzsébet: A 2011. éves programok nagyon jók voltak, gratulálok hozzá.

Furó Tiborné: A tavalyi év sikerességéhez a pályázati lehetőségek kihasználásán túl szükség volt arra, hogy mindenki egy célért küzdjön,

és képesek legyenek az emberek összefogni.

Sándor László: Én is örülök a tartalmas programoknak, csak a feladatokat jobban személyre szabottan kellene majd kiosztani.

Hutóczki Péter: Maximálisan egyetértek Furó Tiborné hozzászólásával. Érzek egy összefogást a faluban, ez erőt ad. Felkérem

Mikáczó László Ferenc alpolgármestert, hogy tájékoztasson bennünket a 2012. évi programtervről és IKSZT programtervről.

Mikáczó László Ferenc: Az előterjesztés melléklete tartalmazza az önkormányzat és intézményei 2012. évre tervezett rendezvényeit,

programjait, amelynek összhangban kell állnia az IKSZT működésére elkészített programtervvel. Az IKSZT programtervét az irányító

hatóság 2012. december 31. napjáig jóváhagyta.

Az IKSZT pályázaton belül megvalósítandó feladatok az alábbiak:

-          falugazdász hálózat biztosítása – jómagam besegítek a munkájában – minden héten kedden 13 órától van falugazdász

-          ifjúsági-közösségi programok szervezése

-          közművelődési programok

-          lakossági vállalkozások segítése előadás formájában

-          könyvtár működése

-          közösségi internet hozzáférés e-Magyarország

-          iskolai felzárkóztatást segítő tanítási idő után  - tankörök

-          nappali szabadidős programok 0-5 éves korosztálynak, akik nem járnak óvodában főként azokat kell bevonni a foglalkozásba

-          egészségfejlesztési programok (egészségmegőrző)

-          közháló biztosítása – interneten való közügyek intézése

-          állami foglalkoztatási szolgálat kialakítása

 

Hutóczki Péter: a programterv az előterjesztés melléklete.

Popovics Ferencné: Jó és részletes a programterv, de plakátoljuk ki, hogy tudják az emberek ezeket a programokat.

Furó Tiborné: Javasolnám, hogy legyen szüreti bál, vagy szüreti felvonulás, vagy akár paprikafesztivál. Továbbá javasolnám még,

hogy fel kellene keresni azokat az embereket, akik elszármaztak Fülöpről és egy jótékonysági estet, bált szervezni tiszteletükre.

Hutóczki Péter: Április 05-én a görög templomban lesz egy előadás a feltámadásról (Passió).

11.15-kor Hutóczki Imre elhagyja a termet.

Hutóczki Péter polgármester javasolja, hogy az október 23-ai ünnepséget az iskolában, a karácsonyi ünnepséget pedig a Művelődési házban

község szinten tartsuk meg.

Aki egyetért ezzel a javaslattal, kérem szavazzon.

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

28/2012.(II.13.). Kt. sz. határozat:

Fülöp Község önkormányzat Képviselő-testülete

Az önkormányzat 2012. évi programtervét a módo-

sítással együtt elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy a programterven szerepet

vállaló intézmények vezetőit és civil szervezetek vezetőit értesítse.

A programterv a határozat mellékét képezi.

Határidő: folyamatos

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

Fülöp község Önkormányzatának

2012. évi kulturális programterve

 

A helyi kulturális értékek megőrzése Fülöpön a fennmaradás, a fejlődés, a jövőépítés egyik legfontosabb tényezője.

A helyi közművelődés alapellátást végző színtere - a Művelődési Ház – mellé a közoktatási intézmények: az iskola és a könyvtár,

valamint az óvoda is felsorolhatóak.

A civil szervezetek – eltérő gyakorisággal és szervezettséggel- szintén szerepet játszanak a kulturális,

szabadidős, -és sporttevékenység szervezésében. A közművelődési tevékenység ellátása önállóan, illetve a közoktatási intézmények

és civil szervezetek bevonásával, és közreműködésével is történik.

 

  1. / községi rendezvények: hagyományos nagyrendezvények, egyéb programok
  2. / Fülöp község honlapjának szerkesztése és a Fülöpi Hírek szerkesztése, kiadása
  3. / sportprogramok
  4. / pályázati munka
  5. / szolgáltatói tevékenység
  6. /iskolai programok
  7. / óvoda rendezvényei
  8. / IKSZT Szolgáltatási és Programterv

 

I.

Községi rendezvények: hagyományos nagyrendezvények, egyéb programok

 

Nagyrendezvényeink:

 

Bezzeg fesztivál (február 4.)

Felelős: Fülöp község Önkormányzata és képviselő-testülete, Közművelődési előadó, Könyvtáros

Helyszín: Művelődési Ház

 

Falunap (augusztus 4. ): sport, kulturális, gyermek és gasztronómiai programok.

Felelős: Fülöp község Önkormányzata és képviselő-testülete, Közművelődési előadó, Könyvtáros

Helyszín:

 

Anyák napja (május 5.)

Felelős: Közművelődési előadó, Általános Iskola igazgatója, Könyvtáros

Helyszín: Művelődési Ház

 

Idősek Estje (május 19.): a helyi idősek köszöntése, vendégül látása, Országos Idősügyi Tanács és a Megyei Nyugdíjas Egyesület meghívása.

Felelős: Fülöp község Önkormányzata és Képviselő-testülete, Család gondozók, Közművelődési előadó, Könyvtáros

Helyszín: Művelődési Ház

 

Gyermeknap (június 3.)

Felelős:

Helyszín:

 

Mindenki karácsonya (december 16.): az óvoda-és az iskola karácsonyi műsora, a gyermekek megajándékozása, vendéglátás.

Felelős: Fülöp község Önkormányzata és képviselő-testülete, Közművelődési előadó, Könyvtáros

Helyszín: Művelődési Ház

 

Egyéb programok:

 

Bálok:

 

Vadászbál (február 11.)

Felelős: Vadásztársaság

Helyszín: Művelődési Ház

 

Ünnepségek:

 

Nemzeti ünnep (március 14.): 1848/49. forradalom és szabadságharc, községi szintű

Felelős: Általános Iskola igazgatója, Közművelődési előadó, Könyvtáros

Helyszín: Művelődési Ház

 

Fülöp napja (május 18.)

Felelős: Fülöp község Önkormányzata és képviselő-testülete, Közművelődési előadó, Könyvtáros

Helyszín:

 

Trianoni megemlékezés (június 1.)

Felelős: Általános Iskola igazgatója, Közművelődési előadó, Könyvtáros

Helyszín: Művelődési Ház

 

Szent István király, az államalapítás ünnepe (augusztus 20.) a római katolikus templom búcsújával egybekötve.

Felelős: Római katolikus egyház képviselői, Közművelődési előadó

Helyszín: Római katolikus templom

 

Véradó Ünnepség

Felelős: Vöröskereszt helyi képviselője, Közművelődési előadó, Könyvtáros

Helyszín: Művelődési Ház

 

Ünnepi megemlékezés (október) községi szintű

Felelős: Általános Iskola igazgatója, Közművelődési előadó, Könyvtáros

Helyszín: Művelődési Ház

 

Halottak napja (november 1.) ökumenikus megemlékezés

Felelős: Egyházak képviselői, Közművelődési előadó, Könyvtáros

Helyszín: Temetők

 

Rendezvények:

 

Földtulajdonosi közgyűlés

Felelős: Vadásztársaság

Helyszín: Művelődési Ház

 

Gazdadélután (március) 2012.évi támogatások és egyéb aktualitások.

Felelős: Falugazdász

Helyszín: Művelődési Ház

 

Közművelődési programok:

 

Tea- és Táncház (hagyományőrző program) 2012. február 25.

Hagyományos népi táncok előadása és megismertetése a lakossággal a Búzavirág Néptánccsoport közreműködésével.

Felelős: Közművelődési előadó

Helyszín: Művelődési Ház

 

Rajzpályázat- kiállítás 2012. március 7.

Az Általános Iskola által szervezett rajzpályázat nyerteseinek és azok műveinek kiállítása, bemutatása.

Felelős: Közművelődési előadó, Könyvtáros

Helyszín: Művelődési Ház

 

Hazánk (ismeretterjesztő előadás) 2012. április 21.

Ismeretterjesztő előadás a falu lakosai számára a Magyarok Szövetsége bemutatójával egybekötve.

Felelős: Közművelődési előadó

Helyszín: Művelődési Ház

 

Kulturális kavalkád (művészeti programok) 2012. július 14.

Kulturális, művészeti program (pl.: festés, kötés, hímzés stb.) az idősebb és fiatalabb lakosok számára egyaránt.

Felelős: Közművelődési előadó, Könyvtáros

Helyszín: Művelődési Ház

 

Az azték birodalom titkai (filmvetítés) 2012. augusztus 8.

Közös filmnézés- az azték birodalom keletkezéséről, életmódjukról, tárgyaikról.

Felelős: Közművelődési előadó

Helyszín: Művelődési Ház

 

Felolvasóest (önképzőkör) 2012. szeptember 17.

Irodalmi szövegek (versek) felolvasása és megvitatása.

Felelős: Közművelődési előadó, Könyvtáros

Helyszín: Művelődési Ház

 

Fotókiállítás 2012. október 17.

Egy helyi kötődésű művész képeinek kiállítása és bemutatása.

Felelős: Közművelődési előadó

Helyszín: Művelődési Ház

 

A zene mindenkié (koncert) 2012. november 24.

Egyházi énekek különböző kórusok előadásában.

Felelős: Közművelődési előadó

Helyszín: Művelődési Ház

 

Ifjúsági közösségi programok:

 

Asztalitenisz (sportprogram) 2012. január 6.

Kikapcsolódási lehetőség a gyermekek számára. Kedvcsináló a sport alaposabb megismerése iránt.

Felelős: Közművelődési előadó

Helyszín: Művelődési Ház

 

Ismerjük meg önmagunkat! (önismereti programok) 2012. február 17.

Személyiség fejlesztés, önismeret.

Felelős: Közművelődési előadó

Helyszín: Művelődési Ház

 

Csináld magad! (műhelymunka) 2012. március 23.

Gyurmaformázás, rajz és montázskészítés.

Felelős: Közművelődési előadó

Helyszín: Művelődési Ház

 

Suli diszkó 2012. április 20.

Táncmulatság az Általános Iskola diákjainak. Kulturált szórakozási- és kikapcsolódási lehetőség.

Felelős: Közművelődési előadó

Helyszín: Művelődési Ház

 

Ki az ügyesebb vetélkedő? 2012. május 19.

Játékos ügyességi versenyek szülők bevonásával.

Felelős: Közművelődési előadó

Helyszín: Művelődési Ház

 

A hely, ahol élünk (kirándulás) 2012. június 1.

Fülöp és a környező települések megismerése.

Felelős: Közművelődési előadó, Könyvtáros

Helyszín: Fülöp és környéke

 

A barokk csodái (művészeti programok) 2012. július 1.

Ismerkedés egy korszak híres festményeivel és szobraival.

Felelős: Közművelődési előadó

Helyszín: Művelődési Ház

 

Tanuljunk közösen (képzés) 2012. augusztus 28.

Felkészülés az új iskolai évre. A diákok ismereteinek felfrissítése játékos formában.

Felelős: Közművelődési előadó

Helyszín: Művelődési Ház

 

Táncra fel! (ifjúsági találkozó) 2012. szeptember 21.

Közös tea- és táncház a környező települések fiataljaival.

Felelős: Közművelődési előadó

Helyszín: Művelődési Ház

 

Itt van az ősz, itt van újra (kirándulás) 2012. október 18.

Természetjárás falevél és termésgyűjtés.

Felelős: Közművelődési előadó

Helyszín: Fülöp

 

Sakk szakkör 2012. november 8.

A gyermekek logikájának fejlesztése és a versenyekre való felkészítés.

Felelős: Dr. Faluvégi József, Közművelődési előadó

Helyszín: Művelődési Ház

 

Karácsonyi készülődés (kézműves foglalkozás) 2012. december 15.

Karácsonyi díszek, sablonok készítése, karácsonyi dalok tanulása.

Felelős: Közművelődési előadó

Helyszín: Művelődési Ház

II.

Fülöp község honlapjának szerkesztése és a Fülöpi Hírek szerkesztése, kiadása:

 

Fülöp község honlapja: szerkesztése folyamatos

Felelős: Adminisztrátor

 

Fülöpi Hírek: február- április- június- augusztus- október-december hónapokban (megjelenés évi 6 alkalom)

Felelős: Szerkesztők, Fülöp község Önkormányzata és Képviselő-testülete

 

III.

Sportprogramok

 

Szabadidős tevékenységek asztalitenisz, csocsó, sakk

Felelős: Közművelődési előadó

Helyszín: Művelődési Ház

 

Megye II. o. felnőtt és Megye II. o. U19 labdarúgó csapatok mérkőzései, edzései

Felelős: Csontos Ferenc SE Fülöp elnöke, edzője

Helyszín: Községi sportpálya

 

IV.

Pályázati munka

 

A település működésével, fejlesztésével, kulturális életével kapcsolatos pályázatok figyelemmel kísérése, pályázatok elkészítése, benyújtása.

 

V.

Szolgáltatói tevékenység

Fülöpi Népdalkör (próbák, fellépések)

Búzavirág Néptánccsoport (próbák, fellépések)

Klubkönyvtár (gyarapítása, nyitva tartása)

Idősek klubja (szervezése, fejlesztése)

Lépéselőny Egyesület (szervezése)

Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének dolgozója, Falugazdász, Ügyvédnő részére iroda és technikai eszközök biztosítása.

Művelődési Ház bérbeadása: lakodalmak, vásárok, árubemutatók, egészségügyi szolgáltatói tevékenységekre.

 

A helység-és eszközbérbeadás csak rendeltetésszerű használatra, a 2012-es díjszabásnak megfelelően történik.  A nehéz gazdasági helyzetben fokozott figyelmet fordítunk a takarékos gazdálkodásra és energiafelhasználásra is.

 

VI.

Iskolai programok

 

2012. február Szépolvasó verseny

2012. március Interaktív előadás: Iskolánk egészségügyi helyzete (háziorvos, védőnő)

2012. április 11. Költészet napja: Így verselünk mi

2012. május Uniós vetélkedő

2012. június:  Kirándulások

2012. szeptember Diák Önkormányzati nap

2012. október Játék”7”

2012. november Egészséges életmódra nevelés

2012. december Iskolai karácsony

 

Községi ünnepségeken való bemutatkozás:

 

2012. március 14. Nemzeti ünnep 1848/49. forradalom és szabadságharc

 

2012. május 8. Anyák napja

 

2012. október Ünnepi megemlékezés

 

2012. december 16. Községi karácsonyi ünnepség

 

VII.

Óvoda rendezvényei

 

2012. január Szülői értekezlet / iskola érettségi vizsgálat előtt/

 

2012. február 17. Nyílt farsangi ünnepség az oviban

 

2012. március 14. Emlékezünk március 15-re

 

2012. április 3. Húsvéti forgatag, tojásfestő nap a szülőkkel közösen

 

2012. április 16-20. Beiratkozás az óvodába

 

2012. április 20. Föld napi rendezvények

 

2012. május 4. Anyák napja /nyílt óvodai ünnep

Gyermeknap

 

2012. június:  Kirándulások

 

2012. június 8. Évzáró

 

2012. augusztus 27. Réteg szülői értekezlet /új óvodások szüleinek /

 

2012. szeptember 17.  Szülői értekezlet

 

2012. október 10. Szüret

 

2012. október 17. Zöldségbáb készítő nap /szülők bevonásával

 

2012. október 24. Sportnap, közösen a focistákkal.

 

2012. november 12. Márton napi ludasságok

 

2012. december 6. Mikulás ünnep

 

2012. december 17. Karácsonyi ünnep a szülőkkel közösen

 

Községi ünnepségeken való bemutatkozás:

 

2012. május 8. Anyák napja

 

2012. december 16. Községi karácsonyi ünnepség

 

VIII.

IKSZT Szolgáltatási és Programterv


Az IKSZT Szolgáltatási és Programterv mellékletként csatolva.

 

 

11.25-kor Bugyáné Szász Erzsébet távozik a Képviselő-testület üléséről

 

4) Tájékoztató az önkormányzat  2011. évi Közfoglalkoztatási

programjáról   és a 2012. évi közfoglalkoztatási program tervéről

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Hutóczki Péter polgármester köszönti Furó Tibor előadót. A közfoglalkoztatási programról szóló előterjesztés ki lett küldve a

képviselő-testületnek. Felkérem Furó Tibor előadót, hogy az előterjesztést ismertesse.

Furó Tibor: Korábbi évekhez hasonlóan 2011. évben is változott a Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. III. törvény.

A változás után az Aktív korúakat továbbra is két csoportra bontja a törvény:

1. A foglalkoztatásban bevonhatók köre (FHT)

2. Foglalkoztatásban nem bevonhatók köre (RSZS)

Rendszeres Szociális Segélyben (RSZS) jelenleg 27 fő részesül. Változott viszont a Rendelkezésre állási támogatás (RÁT),

amit 2011. áprilistól a Bérpótló juttatás (BPJ), majd 2011. szeptemberétől Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) váltott fel.

Az ellátás összege 2011. évben maradt 28.500 Ft, de 2012. évtől is változott 22.800 Ft-ra. Az elmúlt évben, mintegy 108 főt foglalkoztattunk

hosszabb, rövidebb időtartamban.

2012. 02. 01. napjától 2012. 03. 31. napjáig volt lehetőség 2 főt, ebéd kihordásra és idősek gondozására és segítésére foglalkoztatni,

a bér és a járulék 100%-os támogatása mellett.

 

A lehetőség szerint önkormányzatunk tovább folytatja a közfoglalkoztatást. Az elmúlt évhez képest a 4 órás közfoglalkoztatás megszűnt,

tehát ez évtől már csak 6-8 órában lehet közfoglalkoztatásban bevonni az aktív korúakat.

 

Pályázatot nyújtottunk be Start közmunkaprogramra támogatására, 3 alprogramra, melyet a Képviselőtestület tárgyalt és jóváhagyott:

-       belvíz elvezetés (csatornák karbantartás)

-       mezőgazdasági utak javítás

-       mezőgazdasági startmunka (zöldségtermesztés)

 

A 3 alprogramban 20-20-20 főt foglalkoztatunk.

Földháti István: Látom tavaly 108 főt dolgozó volt, most 60 fő, lehetőség lesz e több embert alkalmazni?

Furó Tibor: 60 fő van a 3 kistérségi startminta programban, ezen kívül „hosszú” közfoglalkoztatási pályázatban és más célpályázatokban

is foglalkoztatása várható kb. 10-15 főnek, aztán állami erdészet és a vízgazdálkodási társulások is foglalkoztatnak Fülöpről is

közfoglalkoztatási pályázat segítségével várhatóan 20 főt. Természetesen az önkormányzati is figyeli továbbra is a pályázati kiírásokat,

ha lehetőség lesz rá élni fogunk vele.

Mikáczó László Ferenc: Nagy munka volt ez a pályázat elkészítése, még nagyobb feladat lesz a végrehajtása és elismerés, hogy a közmunkaprogramba belevágtak, legalább így lehetőség van arra, hogy az emberek dolgozhassanak.

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 5 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta

29/2012.(II.13.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

A 2011. évi közfoglalkoztatási tevékenységről

2012. évi feladatokról szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: --------------

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester az ülést bezárja, zárt ülésen folytatják munkájukat.

 

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                      /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                          jegyző

 

 

 

/Czigle Attila:/                                                                /:Hutóczki Imre:/

jkv. hitelesítő                                                                       jkv.hitelesítő

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél