JEGYZŐKÖNYV

6- 3 /2012.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2012. február 9-én de. 7,30 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

 

Hozott  rendeletek: -

 

Hozott határozatok:

21/2012. (II. 09.) Kt. sz. határozat:  „Hosszú távú közfoglalkoztatás” támogatás iránt

pályázat benyújtása

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 9-én de. 7,30 -kor

megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester,  Bugyáné Szász Erzsébet,

Furó Tiborné, Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja  Mikáczó László Ferenc alpolgármestert és Bugyáné Szász Erzsébet  képviselőt.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással,

egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a)   Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja  Mikáczó László Ferenc alpolgármestert és Bugyáné Szász Erzsébet képviselőt.

b)  Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

1.)  „Hosszú távú közfoglalkoztatás” támogatás iránti pályázat benyújtása

2.)   Zártülés

 

Hutóczki Péter polgármester polgármester:

Ismerteti az előterjesztést, a munkaügyi kirendeltségek részére lebontásra került a 2012. évben

az önkormányzatok által hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra fordítható keret. A támogatást pályázat

benyújtásával lehet igénybe venni. Ezen támogatás nem része a START programban elnyerhető támogatásnak.

A fogalkoztatás részletezését az előterjesztés tartalmazza.

 

A képviselő-testület egyidejű, nyílt szavazással, egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

21/2012. (II. 09.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot

nyújt be a HBM-i Kormányhivatal  munkaügyi szakigazgatási szervei

által meghirdetett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására.

 

A pályázat összköltsége (munkabér +járulékai 13,5%) 4.252.960.-Ft

Pályázat támogatási összege:                                                   2.977.070.-Ft

Önkormányzat önrésze:                                                           1.275.890.-Ft

 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem benyújtásával,

a támogatási szerződés aláírására és a végrehajtással kapcsolat

feladatok ellátására.

 

Az önkormányzati önrészt 2012. évi költségvetésében biztosítja.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: azonnal

 

Hutóczki Péter polgármester az ülést bezárja, zárt ülésen folytatják munkájukat.

 

 

k.m.f.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                        /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                jegyző

 

 

 

 

 

/Mikáczó László Ferenc:/                                            /:Bugyáné Szász Erzsébet:/

jkv. hitelesítő                                                                    jkv.hitelesítő

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél