JEGYZŐKÖNYV

6-2/2012.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2012. január 29-én 15,00 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott  rendeletek:

2/2012. (I. 30.) Kt. sz. rendelet: A szociális célú tűzifa juttatásról

Hozott határozatok:

20/2012 (I. 29.) Kt. sz. határozat: Esélyegyenlőségi terv elkészítéséről

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 29-én du. 15,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné,

Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester, Popovics Ferencné intézményvezető  tanácskozási joggal.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Hutóczki Imre és Sándor László képviselőket.

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére, a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással,

egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a)      Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Hutóczki Imre és Sándor László képviselőket.

b)      Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

1.)    Szociális tűzifa igénylése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

2.)    Esélyegyenlőségi terv

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

1.)  Szociális tűzifa igénylése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló

59/2011. (XII.23.) BM rendelet alapján Fülöp Község Önkormányzata 200 m3 szociális célú  tűzifa

vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatást kapott.  Az elosztás ellenőrizhető és számon kérhető

formában történő végrehajtásához helyi rendelet megalkotása vált szükségessé.

 

A rendelettervezet és az előterjesztés kiosztásra került. A rendelet csak  hatálya az elszámolási határidőig tart.

Előre láthatólag a vártnál nagyobb igény fog jelentkezni.

A tűzifa vásárlásra kapott támogatási összeget az önkormányzat 2012. április 30-ig használhatja fel,

melyről 2012. május 31. napjáig a Magyar Államkincstár felé köteles elszámolni.

A támogatott természetbeni juttatás jogosultsági feltételeit a Képviselő-testület köteles szabályozni.

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet elfogadja:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2012. (I. 30.) KT. Sz. rendelet A szociális célú tűzifa juttatásról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§. (1)

bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§.

 

(1)     E rendelet alkalmazása során a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben ( továbbiakban: Szt.)

és a pénzbeli és szociális ellátások igénylésének és megállapításának, folyósításának szabályairól szóló

63/2006. (III.27.) Korm. Rendeletben foglaltakat az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2)     E rendelet alkalmazásában:

a.)     Nyugdíjminimum: a kérelem elbírálásakor érvényben lévő öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege

b.)     A jövedelem számításánál a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását

megelőző egy hónapot, egyéb jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző egy hónapot, egyéb

jövedelmeknél a megelőző egy évet kell tekinteni

c.)     Lakóhely, tartózkodási hely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

szóló törvényben meghatározottak,

d.)    Környezettanulmány (helyzetértékelés): a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános

szabályairól szóló törvény szerinti helyszíni szemle, amelynek a célja a kérelmező szociális, családi és

vagyoni viszonyainak, telezettségei teljesítésének vizsgálata

e.)     Háztartás: az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közössége,

függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni

azt a gyereket is, aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik.

 

 

2.§.

 

(1)   Az önkormányzat térítésmentesen tűzifát biztosít azon szociális rászoruló személynek, aki

Fülöp Község bejelentett lakóhellyel rendelkezik és ott életvitelszerűen él, valamint az e rendeletben foglalt

egyéb feltételeknek megfelel.

(2)   Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

(3)   Fülöp községben  lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben

– ahol életvitelszerűen él – vehető figyelembe a háztartás tagjaként.

 

3.§.

 

Térítésmentesen, szociális célú tűzifa juttatásban részesülhet a fennálló keretek erejéig, az alábbi feltételek egyidejű

fennállása esetén, legfeljebb 2 m3 mennyiség erejéig az:

 

a.)  aki a szociális tűzifa igénylésre vonatkozó kérelmét az e rendeletben meghatározottak

szerint Fülöp Község Polgármesteri Hivatalában ( továbbiakban: hivatal) benyújtotta,

b.)  akinek a háztartásában együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyszemélyes háztartás (egyedül élő )

esetén a 300%-át és a háztartás tagjai egyikének sincs az Szt.-ben meghatározott mértéket meghaladó

vagyona.

c.)  akinek, vagy a háztartásban élő személyek valamelyikének nincs a birtokában 2 m3-t meghaladó

mennyiségű tűzifa

 

4.§.

Az ingyenes szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelem benyújtásának ideje: 2012. január 31. napjától a

rendelkezésre álló fa mennyiség erejéig.

 

5.§.

A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

 

6.§.

Amennyiben a jogosult az e rendelet alapján részére biztosított tűzifát értékesíti, vagy utólag megállapításra került,

hogy az nem arra jogosult igényelte és kapta, köteles az ingyenesen biztosított tűzifa esetében

14.000.-Ft + Áfa/m3 összeg, valamint a kiszállítás költségének visszafizetésére.

 

7.§.

 

Ez a rendelet 2012. január 31. napján lép hatályba és 2012. május 31. napján hatályát veszti.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                      /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                jegyző

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2012. január 30.

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

2.) Esélyegyenlőségi terv

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Kissné Terdik Erzsébet:

Az előterjesztést  ismerteti.: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyelőség előmozdításáról szóló

2003. évi CXXV törvény 63/A. §-a rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programról. Ezen rendelkezés szerint

a helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi  társulás öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el,

melyet 2 évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni. A esélyegyenlıségi program előkészítésébe,

áttekintésébe és felülvizsgálatába 2010. október 1-jétıl esélyegyenlıségi szakértőt kell bevonni. A szakértőt  feladatát

a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól szóló 120/2010. ( IV. 16.) Korm. Rendelete alapján végzi,

2012. március 1. napjától pedig új jogszabály a 321/2011. (XII.27.) Korm. Rendelet alapján. A 2011. december 31-ét

követően meghirdetett pályázatok esetében a helyi önkormányzat és a kistérségi társulás  csak akkor részesülhet

az államháztartás alrendszereiből, vagy európai uniós forrásokból pályázati úton odaítélt támogatásban,

ha a törvényi rendelkezéseknek megfelelő hatályos esélyegyenlőségi programmal rendelkeznek.

A helyi esélyegyenlőségi program szerves része a közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv.

Továbbá kapcsolódni kell hozzá egy foglalkoztatási esélyegyenlőségi programnak is.

 

Fülöp Község önkormányzata rendelkezik közoktatási esélyegyenlőségi programmal 2009-2014 évekre,

azonban a 2 éves felülvizsgálati időszak már eltelt.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

 

20/2012. (I.29.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,

hogy elkészítette a településre vonatkozóan a helyi esélyegyenlőségi

programot, felülvizsgáltatja a közoktatási esélyegyenlőségi programot

és elkészítteti az intézményi foglalkoztatási esélyegyenlőségi programot.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy kérjen be 3 árajánlatot és a legkedvezőbb

ajánlattevőt bízza meg a feladat elvégzésével és írja alá az erre irányuló

szerződést.

A megbízási díj összegét 2012. évi költségvetésében biztosítja.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: ajánlat kérés: 2012. február 15.

tervkészítés: megbízási szerződés szerint

 

Hutóczki Péter polgármester megköszöni a Képviselő-testület munkáját, az ülést 15 óra 45 perckor bezárja.

 

Kmf.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                           /:Kissné Terdik Erzsébet:/

Polgármester                                                                                               jegyző

 

 

/:Hutóczki Imre:/                                                                                 /:Sándor László:/

Jkv. hitelesítő                                                                                      Jkv. hitelesítő

 

 

 

 

2023. október 1., vasárnap
Köszöntjük Malvin olvasóinkat!
Holnap Petra napja lesz.
Facebook
Hírlevél