JEGYZŐKÖNYV

6-1/2012.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2012. január 23-án 9,00 órakor

TARTOTT SOROS ÜLÉSÉRŐL

 

 

Hozott  rendeletek:

1/2012.(I. 24.) KT. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi

szabályozásáról szóló 3/2008. (II.15.)  KT. sz. rendeletének módosítására

Hozott határozatok:

1/2012. (I.23.) KT. sz. hat.     Polgármesteri jelentés és lejárt határidejű határozatok

2/2012. (I.23.) KT. sz. hat.     Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi szakmai tájékoztatója

3/2012. (I.23.) KT. sz. hat.     Csontos Ferenc SE 2011. évi tájékoztatója

4/2012. (I.23.) KT.sz. hat.      ÖTE 2011. évi tájékoztatója

5/2012. (I.23.) KT. sz. hat.     Polgárőrszervezet 2011. évi tájékoztatója

6/2012. (I.23.) KT. sz. hat.     Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiemelt céljainak meghat.

7/2012. (I.23.) KT. sz. hat.     Tanköteles gyermekek beiratkozási rendje

8/2012. (I.23.) KT.sz. hat.      Óvodai beiratkozás rendje

9/2012. (I:23.) KT.sz. hat.      Óvoda nyári zártartásának rendje

10/2012. (I.23.) KT.sz. hat.    Sportpálya felújítás közbeszerzési eljárás eredménye

11/2012. (I.23.) KT.sz.hat.     Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása

12/2012. (I.23.) KT.sz. hat.    Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának egységes szerk.

13/2012. (I.23.) Kt.sz.hat.      Művelődési ház és autóbusz bérleti díj mentesség

14/2012. (I.23.) KT.sz. hat.    Szennyvízcsatorna-hálózat bővítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról árajánlat kérés

15/2012. (I.23.) KT.sz.hat.     Szociális tűzifa támogatás előkészítés

16/2012. (I.23.) KT.sz. hat.    Falugazdász ügyfél fogadásának kérelme

17/2012(I.23.) KT.sz. hat.      Bezzeg Fesztiválról tájékoztató

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 23-án de. 9,00 órakor megtartott soros üléséről.

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet,

Furó Tiborné, Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők; Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester,

Popovics Ferencné intézményvezető  tanácskozási joggal.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, a meghívottakat, az önkormányzat jegyzőjét.

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Czigle Attila és Furó Tiborné képviselőket.

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

A meghívó szerinti 5 napirendi ponttal javasolja kiegészíteni:

12.)  Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása

13.) Művelődési Ház és autóbusz bérleti díj mentesség

14.) Szennyvízcsatorna-hálózat bővítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatásáról árajánlat kérése

15.) Szociális tűzifa támogatás előkészítése

16.) Falugazdász  ügyfélfogadásának kérelme

17.) Bezzeg Fesztiválról tájékoztató

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére a kiegészítéssekkel, a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással,

egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Czigle Attila és Furó Tiborné képviselőket.

b) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

Napirend:

1)   Polgármesteri jelentés az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről,

tájékoztató a lejárt idejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott

döntésekről.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

2)   A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Vámospércsi Mikrotérségi Társulás beszámolója

a házi segítségnyújtásról és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról

Előterjesztő: Intézményvezető

3)   A Csontos Ferenc SE  beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás

felhasználásáról, a 2012. évi  tervezett feladatokról.

Előterjesztő:  Hortobágyi Róbert  elnök.

4)   Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója

Előterjesztő: Furó Tibor elnök.

5)   A Polgárőrszervezet beszámolója a 2011. évi tevékenységükről, 2012. évi terveikről.

Előterjesztő: Földháti István titkár

6)   A Polgármesteri Hivatal teljesítményértékelési céljainak meghatározása 2012. évre.

Előterjesztő:  Kissné Terdik Erzsébet jegyző

7)   Tanköteles gyermekek beiratkozási napjának meghatározása a 2012/2013. tanévre vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

8)   Óvodába történő jelentkezés módja és a beíratások időpontjának meghatározása  a 2012/2013. nevelési évre vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

9)   Óvodai zárva tartás

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

10)  Sportpálya felújítása pályázat közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

11)  Helyi szociális rendelet módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

12)  Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Popovics Ferencné igazgató

13)  Művelődési Ház és autóbusz bérleti díj mentesség

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

14)  Szennyvízcsatorna-hálózat bővítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás

lefolytatásáról árajánlat kérése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

15)  Szociális tűzifa támogatás előkészítése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

16)  Falugazdász ügyfélfogadásának kérelme

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

17)  Bezzeg Fesztiválról tájékoztató

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

18)  Zárt ülés

 

 

 

1.  Polgármesteri jelentés az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről,

tájékoztató lejárt idejű határozatokról, átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester: A polgármesteri jelentés most került kiosztásra, tájékoztatja

a Képviselő-testületet annak tartalmáról.

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester: Az orvosi rendelő véglegesen át van-e már adva,

illetve a pályázati tájékoztató tábla ami ki van rakva mikor vehetjük le?

 

Hutóczki Péter: Át van adva az orvosi rendelő, az építési hatóság kiadta a használatba vételi engedélyt,

már beadásra került a záró kifizetési kérelem. A táblát addig nem vehetjük le, amíg a VÁTI helyszíni ellenőrzést

nem végez. A doktor úr, illetve a védőnő már átköltözött az új rendelőbe.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

1/2012. (I.23.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról

szóló jelentését elfogadja.

 

Határidő:-----------

Felelős:-------------

 

2. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Vámospércsi Mikrotérségi

Társulás beszámolója a házi segítségnyújtásról és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról

Előterjesztő: Intézményvezető

 

Hutóczki Péter polgármester: Köszönti Vinczéné Gáll Anikó intézményvezetőt, átadja a szót neki.

 

Vinczéné Gál Anikó: A kiküldött előterjesztéshez kiegészítésem nincs, várom a kérdéseket.

 

Mikáczó László Ferenc: A jelzőrendszer működését  ellenőrzik e havonta?

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Akiknél be van szerelve a jelzőrendszer működik e mindenkinél?

 

Furó Tiborné: Öregszik a falu lakossága, az egészségi állapotuk romlik, több ilyen készülékre lenne igény.

Ha esetleg van olyan felesleges, nem használt készülék, ami működik, legyen az is felszerelve, legyen felhasználva.

 

Földháti István: Egyre  több idős embernek lenne szükség házi segítségnyújtásra, nem lehetne még felvenni gondozónőt?

Az ellátottak száma is nőhetne ezáltal és a foglalkoztatás is javulna. Szakmai ellenőrzést szoktak e végezni?

 

Hutóczki Imre: Most már van több házi segítségnyújtós alapítvány a faluban, akik segítenek az idős embereknek, de igénylik,

mert szükség van rájuk. Kellene több jelzőrendszer is főleg a tanyán, ahol indokolt lenne ezek felszerelése. Bánházán is meg

kellene oldani egy gondozót, főleg olyan kellene, aki Bánházán él, aki az ott lévőket el tudja látni, és ha szükség van rá rövid

időn belül ott tud lenni.

 

Hutóczki Péter: Én örülök, hogy már több szociális ellátást nyújtó szolgáltató  is van a faluban, így legalább segítenek azoknak

az időseknek akik erre rászorulnak és igénylik. A Mikrotérségi Családsegítőben dolgozó gondozónők Fülöpön ügyesen dolgoznak,

jól látják el a munkájukat. Egyetértek Földháti István alpolgármesterrel 23 fő gondozott van 2 gondozó nőre,

fel kellene venni 1 gondozónőt legalább. Nagy segítség a gondozónőknek most hogy a tanyagondnok segíti a

házi segítségnyújtók munkáját, ellátatlanul semmiképp nem maradhat idős. Tavaly sorozatosan nem működtek

a jelzőrendszerek, most nincs rá panasz? Ha elegendő ellátotti létszám lenne Bánháza település részen és a társulás

tudja vállalni a működtetést nagyon hasznos lenne a körzetbővítés és 1 fő gondozónő felvétele.

 

Vinczéné Gáll Anikó: Az antennák fel vannak szerelve jól működnek tavalyhoz képest. Nekünk több jelzőrendszerünk nincs,

bérelni lehetne még jelzőrendszert eddig még nem volt rá szükség. Év végén jár le a támogatási összegünk, ha kapunk

rá támogatást, igényelni fogunk több jelzőrendszert is. A házi segítségnyújtásról: van konkurencia a faluban, de a gondozottjainkat

nem veszítettük el, sőt ösztönzően hat a gondozónőkre is. Bővítést, részmunkaidős gondozónőt igényelhetünk,

csak ehhez a működési engedélyünket módosítani kell. Olyan gondozónőre lenne szükség akinek már megvan  a szakképesítése,

mert ugyanis ez évtől elvették a továbbképzési támogatást tőlünk és erre nincs lehetőségünk, hogy beiskoláztassunk valakit,

vagy ha ezt az önkormányzat bevállalja, hogy valakit beiskoláztat. A szociális ellátások folyamatos változtatása miatt,

még nem tudjuk biztosan mi lesz ebben az évben. Tavaly év végéig 6 hatóság ellenőrzött minket, gond nem volt sehol,

szakmai tanáccsal láttak el bennünket, a hiányosság volt az teljesítettük. A körzetbővítés esetén tisztában kell lenni azzal,

hogy  több hónapot vesz igénybe : működési engedély módosítás, szakképzés megoldása.

 

Hutóczki Péter: Ha adatokkal alá tudjuk támasztani, hogy hány fő igényelne házi segítségnyújtást az segítene az előrehaladásban?

 

Vinczéné Gáll Anikó: Igen, egy igényfelmérést kellene végezni, aztán egy gondozónőt beiskoláztatni, vagy egy szakképzettet felvenni,

de ez egy hosszabb folyamat lesz.

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

2/2012. (I.23.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

2011. évi szakmai tevékenységéről a házi segítségnyújtásról

és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló tájékoztatóját

elfogadta.

 

Határidő:-----------

Felelős:-------------

 

3. A Csontos Ferenc SE  beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás

felhasználásáról, a 2012. évi  tervezett feladatokról.

Előterjesztő:  Hortobágyi Róbert  elnök.

 

Hutóczki Péter polgármester köszöni Hortobágyi Róbert Csontos Ferenc SE elnökét, kérdezem van e az előterjesztéshez kiegészítése.

 

Hortobágyi Róbert elnök: Üdvözlöm a Képviselő-testületet, az előterjesztéshez kiegészítésem nincs.

 

Hutóczki Péter: egyértelmű az előterjesztés, a táblázatok is. A fülöpi játékosok száma egyre kevesebb a focicsapatban,

kell hogy más településről jöjjenek játékosok. A vezetőség között úgy látom jó a kapcsolat. Mivel a sportpályát felújítják,

2012 évben itt nem tudnak játszani a focisták, Nyírmartonfalva és Nyíracsád pályája jöhet szóban, még egyeztetünk.

 

Hortobágyi Róbert elnök: Sokan nem veszik komolyan az edzést, nem járnak le, ha meccs van akkor pedig felveszi a mezt

és várja hogy játszhasson.

 

Furó Tiborné: A beszámolót átolvasva, csak annyit mondanék, örülök a csapatnak a kitartáshoz, és sportemberhez méltóan

nem adják fel, csak így tovább.

 

Hortobágyi Róbert elnök: Természetesen nem adjuk fel, nagy örömünkre szolgál, hogy szakmai stábunk ez év januárjától újabb

taggal bővül Borbély Imre személyében, akinek szakmai tudására és elhivatottságára egyesületünknek igen nagy szüksége van.

Valamint a határon túlról Romániából Horváth Sándor vállalkozó személyében egyesületünk támogatóra talált.

 

Hutóczki Péter: Ha nem önkormányzati forrásból, de valahogy elő fogjuk teremteni az összeget az egyesült további segítésére.

 

Popovics Ferencné: Azt látom, hogy a felnőtteket egyre kevésbé érdekli a foci, nem járnak edzésre, meccsekre kevesen mennek le.

A fiatalabb generációt kellene támogatni.

 

Hortobágyi Róbert: Mivel a felnőttek, idősebbek többek között dolgoznak, nem várhatom el tőlük, hogy a focit válassza és a munkáját

hanyagolja, megértem mert a pénzkereset a legfontosabb a mai világban, és hogy saját magát és családját eltarthassa.

 

Hutóczki Péter: Gratulálok a sport egyesület munkájához, és további kitartást kívánok.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

3/2012. (I.23.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

A Csontos Ferenc SE Sport Egyesület beszámolóját

elfogadta.

 

Határidő:-----------

Felelős:-------------

 

4.   Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója

Előterjesztő: Furó Tibor elnök.

 

Hutóczki Péter: Köszönti az Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökét Furó Tibort.

 

Furó Tibor: Köszönti a Képviselő-testületet, az előterjesztéshez kiegészítésem nincs, próbáltam részletesen leírni

a tájékoztatót. Az egyesület önálló gazdálkodást nem folytat, az egyesület jogállása közhasznú szervezet.

2012-ben köztestületi formában lehet csak továbbműködni, meg változtatni az egyesület jogi státuszát.

Felmerült lehetőségként, hogy esetleg közösen a Polgárőrséggel alakítani egy új, közös köztestületet. Ezzel lehetne

a működési költségeken megtakarítani.

 

Mikáczó László Ferenc: Gratulálok az egyesületnek, figyelje továbbra is a számukra megfelelő pályázatokat.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Megfelelően használták fel az összeget, gratulálok és továbbra is így végezzék a munkájukat.

Működési kiadások tekintetében szerintem is takarékosabb megoldás lehetne a Polgárőrség és az ÖTE egy köztestületként

történő működtetése.

 

Hutóczki Péter: Az önkormányzat nevében megköszöni az ÖTE  és Furó Tibor munkáját, amit tesz és tett az egyesületért.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

4/2012. (I.23.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület beszámolóját

Elfogadja.

 

Határidő:-----------

Felelős:-------------

 

 

5. A Polgárőrszervezet beszámolója a 2011. évi tevékenységükről, 2012. évi

terveikről

Előterjesztő: Földháti István titkár

 

Földháti István: az előterjesztésben próbáltam sok mindent leírni, kiegészíteném a mindennapos szolgálattal kapcsolatosan.

Felelősségre senkit sem lehet vonni, hogy miért nem jár szolgálatban, hiszen önkéntes tevékenység, első a munkahelye.

Kérném, hogy mivel ezek az emberek, akik éjszakánként kijárnak szolgálatban, illetve folyamatosan részt vesznek a egyesület,

a falu életében, segítik a munkát, egy év végi vacsorával vagy egy elismeréssel a Képviselő-testület köszönje meg a munkájukat.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Gratulálok a Polgárőr Szervezet munkájához, és a családjaik megértéséhez hiszen tőlük veszik el az időd,

amit kint töltenek szolgálatban.

 

Furó Tiborné: egyetértek az előttem szólalókkal, meg kell nekik köszönni a munkát, egy vacsorával is akár.

 

Hutóczki Péter: kb. 20 fő polgárőr az, aki rendszeresen ki jár szolgálatba. Január 29.-én tartunk egy évértékelő összejövetelt,

ami vacsorával záródik. Minden polgárőrt és az ÖTE tagjait  meghívunk. Január 1.-étől életbe lépett az új Polgárőr törvény,

aminek a kitétele, hogy minden szervezet köztestületté alakul, formaruhát adnak stb.

 

Mikáczó László Ferenc: Mindenkit meg kell hívni az összejövetelre, sőt akkor a Képviselő-testület vendégelje meg a polgárőröket.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

5/2012. (I.23.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

A Polgárőr Szervezet beszámolóját elfogadta, továbbá

Úgy dönt, hogy egy évzáró vacsorán köszönje meg

A polgárőrök munkáját.

 

Határidő:-----------

Felelős:-------------

 

 

 

6. A Polgármesteri Hivatal teljesítményértékelési céljainak meghatározása

2012. évre

Előterjesztő:  Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

Hutóczki Péter: előterjesztés ki lett küldve, jegyzőasszonynak van e kiegészítése az előterjesztéshez.

 

Kissné Terdik Erzsébet. Most már bizonyos, hogy 2013. január 1-től felállnak  a járási központokat, várhatóan

a hivatalban dolgozók 1/3-a maradhat csak. A jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyeket a járásközpontok

hivatalaihoz tervezik telepíteni.

 

Hutóczki Péter: Minden olyan feladatot elláttunk eddig is az emberek munkáját segítve, ami nem önkormányzati feladat volt,

ha a lakosság köréből bejöttek segítséget kérni, mi azt lehetőségeinkhez képest megadtuk neki. A közös hivatalról

még nem tudok nyilatkozni.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

6/2012. (I.23.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

34. §. (3) bekezdése alapján  meghatározza Fülöp Község

Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselői telje-

sítmény értékelésének alapját képező, 2012. évre szóló kiemelt

célokat a következő szerint:

 

1.)    Az önkormányzat működésével kapcsolatos kiemelt célok:

 

a.)    A Képviselő-testület működésének elősegítése, a előterjesztések szakszerű előkészítése és elkészítése,

a képviselő-testület döntései végrehajtása, az önkormányzat 2011-14 évekre vonatkozó Gazdasági Programjának

végrehajtásának 2012. évre eső feladatok teljesítése

b.)    Közreműködés az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásában a gazdálkodás szabályszerűségének

maradéktalan biztosítása mellett, a célszerűségi, hatékonysági és költségtakarékossági szempontok messzemenő

figyelembevételével.

c.)    A tervezett és a folyamatban lévő beruházási feladatok koordinálása, a megvalósítás pontos irányítása, a szükséges

közbeszerzési eljárások gyors, jogszerű lefolytatása, működtetés.

(IKSZT, Sportpálya felújítás, szennyvíz beruházás, öntözés és melioráció)

d.)   A fejlesztési célok megvalósításához szükséges forrásokat biztosító pályázati források felkutatása,

a pályázatok elkészítése, elkészíttetése.

 

 

2.)    A hatósági igazgatási tevékenységgel kapcsolatos kiemelt célok:

 

a.)    A hatósági munka  színvonalának és eredményességének emelése. A Ket. és az ágazati jogszabályok

szakszerű alkalmazása a módosításokat követően.

b.)    A köztisztviselők továbbképzéseken való rendszeres részvétel a szakmai ismeretek megszerzése érdekében.

c.)    Az intézményi ellenőrzési tevékenység fejlesztése, az ellenőrzések hatékonyságának javítása,

d.)   A szociális ellátások jogszabályoknak megfelelő fejlesztése, közfoglalkoztatás teljes körű megvalósítására való

törekvés, start munkaprogramok eredményes működtetése

e.)    A járások kijelölését követő hatósági tevekénység átszervezéséből eredő feladatok teljesítése és a

közös hivatalok létrehozására irányuló előkészítő feladatok.

 

Felkéri a jegyzőt, hogy a kiemelt céloknak megfelelően határozza meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára

az egyéni teljesítménykövetelményeket.

 

Határidő: 2012. január 31.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

7. Tanköteles gyermekek beiratkozási napjának meghatározása a

2012/2013. tanévre vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter: az előterjesztés ki lett küldve, a jegyző és az igazgató asszonnyal egyeztetve lettek az időpontok kiválasztva.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

7/2012. (I.23.) KT. sz. Határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az általa

fenntartott Általános Iskola és Óvoda iskola egységében a

2012/2013. tanévre a tanköteles gyermekek első évfolyamra

történő beíratásának időpontját az alábbiakban határozza meg:

2012.április 16-tól április 20-ig (hétfőtől péntekig)   8,00-15,00 óráig

 

Az intézmény a beiratkozás idejét és a beiratkozással

kapcsolatos egyéb közlendőit a  határidő előtt legalább

30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.

 

Felelős: Popovics Ferencé  igazgató

Határidő: 2012. március 4.

 

 

8. Óvodába történő jelentkezés módja és a beíratások időpontjának

meghatározása  a 2012/2013. nevelési évre vonatkozóan.

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter: az előterjesztést ismerteti az időpont ugyan az, mint az iskolában, csak a helyszín más.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

8/2012. (I.23.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat által

fenntartott Fülöpi Általános Iskola és Óvoda óvodai intézményegységébe

a 2012/2013. nevelési évre történő óvodai jelentkezés módját és az óvodai

felvétel időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

 

A 2012. szeptember 31-jéig harmadik életévét betöltő/betöltött gyermeket

a 2012/2013 óvodai nevelési évre a szülő/törvényes képviselő személyesen

2012. április 16-tól 20-ig (hétfőtől-péntekig)   8,00-15,00 óráig

írathatja be a 4266. Fülöp, Óvoda u. 1. sz. alatti óvodai telephelyen.

 

Az intézmény a beiratkozás idejét és a beiratkozással kapcsolatos egyéb

közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal nyilvánosságra hozza a

helyben szokásos módon.

 

Felelős: Popovics Ferencné intézményvezető

Határidő: 2012. március 4.

 

 

9. Óvodai zárva tartás

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter: az előterjesztést ismerteti, a nyári zárva tartást máshogy nem tudjuk megoldani, a konyhának a

leírás szerint működnie kell.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

9/2012. (I.23.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

óvoda nyári zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg:

 

 

Konyhai rész:                      2012. július 2. (hétfő) – 2012. július 13. (péntek)

Óvodai nevelés:                   2012. július 2. (hétfő) – 2012. július 27. (péntek)

 

Fenti időpontban kerülnek elvégzésre a nyári karbantartások, takarítások, valamint

a dolgozók szabadság kiadása.

 

Felelős: Popovics Ferencné intézményvezető

Határidő: folyamatos

 

 

 

10. Sportpálya felújítása pályázat közbeszerzési eljárás eredményhirdetése.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter: ismerteti az előterjesztést. Az előterjesztés mellékletét képező bíráló bizottság írásbeli szakvéleménye

alapján megállapítottuk, hogy mindhárom felkért ajánlattevő az ajánlatát benyújtotta, az ajánlatok bontására

2012. 01. 16. napján 16.00 órakor került sor. Mindhárom ajánlattevő ajánlatával kapcsolatosan hiánypótlásra volt szükség.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

10/2012. (I.23.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határoz, hogy „Fülöp községi Sporttelep

felújítása” című közbeszerzési eljárás nyertes

ajánlattevőjeként a Soproni Trade Invest Kft.-t

mint nyertes ajánlattevőt hirdesse ki.

A nyertes ajánlattevő beruházásra vonatkozó

nettó ajánlati ára 10. 184 298.-Ft.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy  a  nyertes ajánlattevővel

a Kbt. előírásai szerint a szerződést kösse meg.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2012. 02. 07.

 

Melléklet a 10/2012.(I.23.) KT.sz. határozathoz

 

Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleménye

 

Készült: Fülöp Község Önkormányzat hivatalos helyiségében

 

Fülöp Község Önkormányzat, mint ajánlatkérő „Fülöpi Községi Sporttelep felújítása” elnevezéssel nemzeti értékhatárt elérő,

egyszerű közbeszerzési eljárást indított.

 

Az ajánlatok bontására 2012. 01. hó 16. nap 16:00 órakor került sor. Ajánlatokat az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:

 

 

1.  Ajánlattevő neve, címe:

Interépker 75 Kft. (4030 Debrecen, Selyem u. 4.)

Nettó ajánlati ár (Ft): 11.201.630 Ft

 

2.  Ajánlattevő neve, címe:

Soproni Trade Invest Kft. (1114 Budapest Mészöly u.4. alagsor 1.)

Nettó ajánlati ár (Ft): 10.184.298 Ft

 

3.  Ajánlattevő neve, címe:

Mega –Bau 2003 Kft. (4002 Debrecen, Bayk András kert 27/B)

Nettó ajánlati ár (Ft): 12.016.876 Ft

 

Értékelés

 

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat megvizsgálta, és megállapította, hogy hiánypótlás szükséges.

A hiánypótlás beérkezését követően az ajánlatok az ajánlattételi felhívás feltételei szerint kerültek értékelésre.

 

A.) Az ajánlattevők kizárásával, az ajánlatok érvénytelenségével, valamint ajánlattevők alkalmasságával

kapcsolatos javaslat és indoklás: -

 

A bírálóbizottság érvénytelenné nyilvánította az Interépker 75 Kft. ajánlatát a Kbt 88 § (1) bek. e) és f) pontja alapján,

mivel ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta az alábbi iratokat:

•         Az ajánlattételi felhívás V.7. pontjának 9.) pontja alapján ajánlattevő, az ajánlat benyújtását

megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű, az illetékes cégbíróság vagy az IRM Céginformációs és az

Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat által kiadott, vagy az utóbbi adatbázisából letöltött

cégkivonat másolati példányát.

•    Az ajánlattételi felhívás III.2.2.1.) pontja alapján a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő

pénzforgalmi számláját vezető összes pénzforgalmi szolgáltató - az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőző

30 napnál nem régebbi keltezésű –nyilatkozatát

 

A bírálóbizottság érvénytelenné nyilvánította az Mega –Bau 2003 Kft.  ajánlatát a Kbt 88 § (1) bek. e) és f) pontja alapján,

mivel ajánlattevő a hiánypótlási felhívás ellenére nem csatolta az alábbi iratokat:

•     Az ajánlattételi felhívás III.2.2.1.) pontja alapján a Kbt. 66. § (1) bekezdésének a) pontja alapján

az ajánlattevő pénzforgalmi számláját vezető összes pénzforgalmi szolgáltató - az ajánlattételi határidő lejártának

napját megelőző 30 napnál nem régebbi keltezésű –nyilatkozatát

 

 

 

 

B.)  A beérkezett érvényes ajánlatot az ajánlati felhívásban meghatározott elbírálási szempont alapján megvizsgálta :

 

1.  Ajánlattevő neve, címe:

Soproni Trade Invest Kft. (1114 Budapest Mészöly u. 4. alagsor 1.)

Nettó ajánlati ár (Ft): 10.184.298 Ft

Ajánlatkérő számára az egyetlen érvényes ajánlatot a Soproni Trade Invest Kft. adott, nem adott irreálisan alacsony

ajánlatot és ajánlatkérőnek ajánlata megfelelő, így a Bírálóbizottság  a Soproni Trade Invest Kft. –t javasolja

nyertes ajánlattevőnek .

 

Fülöp, 2012. január 20.

 

-------------------------------

Elnök

 

-------------------------------        ------------------------------                  ---------------------------

tag                                   tag                                          tag

 

 

 

 

 

11. Helyi szociális rendelet módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter: az előterjesztés alapján a rendeletet ismerteti. A helyi rendelet a lakókörnyezet rendben

tartása miatt volt szükség ez vonatkozik az aktív korú ellátásokra, lakásfenntartási támogatásra. A szociális ügyintéző

környezettanulmány munkáját fogja segíteni a családgondozó, a falugondnok és a mezőőr.

 

Kissné Terdik Erzsébet: a kérelem benyújtását követően kötelező elvégezni, bármikor ellenőrizhető. Arra az ingatlanra,

ahol környezettanulmányt végeztek 3 hónapig nem lehet beadni új kérelmet.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: örülök ennek a rendeletnek.

 

Hutóczki Péter polgármester: A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal a

rendeletet elfogadta.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2012.(I. 24.) KT. sz. rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló

3/2008. (II.15.)  KT. sz. rendeletének módosítására

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

1990. évi LXV törvény 8.§. (1) bekezdés meghatározott feladatkörében és a szociális igazgatásról

és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.)  25.§. (3),33.§. (7) 38.§. (9)

bekezdéseiben biztosított hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

1.§.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások

helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II. 5.) KT. sz. rendeletének                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (továbbiakban: Rendelet)  8.§. –a az alábbiak szerint módosul:

(1)    A (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Akív korúak ellátása

a.)    rendszeres szociális segély

b.)    foglalkoztatást helyettesítő támogatás”

 

 

2.§.

A Rendelet a következő 5/A§-al egészül ki:

„5/A.§.

 

(1)   Az aktív korúak ellátását és a normatív lakásfenntartási támogatást kérelmező személy az Szt.33.§-ában

és a 38.§-ában foglaltakon felül a jogosultság egyéb feltételeként köteles házának, kertjének rendben

és higiénikus állapotban tartására az alábbiak szerint:

a.)    a lakáshoz tartozó kert rendben tartására, szemét és lom eltávolítására, hulladék jogszabályokba

n meghatározott módon történő kezelésére és ártalmatlanítására

b.)    az ingatlanhoz tartozó kert rendeltetésszerű használatára, gyommentesen tartására, művelésére

c.)    az ingatlan előtti járdának (járda hiányában 1 m széles területsávnak, a járda melletti zöldsáv úttestig

terjedő teljes területének tisztántartására, szemét és gyommentesítésére

d.)   lakás rendeltetésszerű használatára: a lakás folyamatos tisztántartása, takarítása, vizes helyiségek

és illemhely rendeltetésszerű használata, rendszeres takarítása, fertőtlenítése. Komfortnélküli lakások

esetében udvari illemhely létesítése, megfelelő fertőtlenített állapotban tartása.

e.)    ingatlan, valamint a hozzá tartozó kert, udvar rágcsálóktól, kártevőktől való mentesítésére

f.)     állattartásra vonatkozó szabályok betartására

 

(2)   A kérelmező köteles az (1) bekezdésben felsorolt állapotot a jogosultság megállapítását követően

is fenntartani. Az Szt. 34.§. (2) bekezdése, a 36.§. (2) bekezdésében foglaltakon túl meg kell szüntetni

az aktív korúak ellátására való jogosultságát, valamint a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságát

annak a személynek, aki ezen rendelet 5/A.§-ában foglalt kötelezettségét nem teljesíti, vagy nem gondoskodik

annak fenntartásáról.

(3)   A jogosultsági feltételként meghatározott szabályok betartását az önkormányzat a polgármesteri hivatal

bevonásával ellenőrzi, helyszíni szemlét tart, fényképet készíthet.”

 

 

 

3.§.

 

A Rendelet 14. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A jegyző az  Szt.38.§-39.§-ában és e rendeletben szabályozottak alapján normatív lakásfenntartási támogatást nyújt.

 

4.§.

 

(1)   Hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló

3/2008. (II.15.) KT. sz. rendelet 8.§. (8) bekezdése, a 14/A.§, valamint a 14/B.§.

(2)   Ez a rendelet 2012. január 25. napján lép hatályba, rendelkezéseit a  már folyamatban lévő

ügyekben is alkalmazni kell.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                          /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                           jegyző

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2012. január 24.                                                         /:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

 

 

12. Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Popovics Ferencné igazgató

 

Hutóczki Péter: az előterjesztés most lett kiosztva

 

Popovics Ferencné: Az Alapító okirat módosítására azért volt szükség, mert van 1 gyermek aki autista.

Ha egy fél évig nem tud integráltan beilleszkedni akkor magántanulóvá kell tenni a gyermeket.

 

Mikáczó László Ferenc: autista gyerekekhez gyógypedagógus kell.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal az Alapító okirat módosítását elfogadta.

 

11/2012. (I.23.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község önkormányzat Képviselő-testülete

2012. szeptember 1.hatálybépési időponttal az Általános Iskola

és Óvoda Alapító Okiratát  az alábbiakban pirossal jelölt résszel  módosítja:

 

852012    Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók -

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődése

organikus okra visszavezethető tartós és súlyos

rendellenességével  (a továbbiakban: a megismerő

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós

és súlyos rendellenességével) küzdő tanulók -

nappali rendszerű nevelése, oktatása:

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- diszlexiás, diszcalculiás és diszgráfiás

- megismerési funkciók rendellenességével küzdő

/beszédzavaros/

- aktivitás és figyelemzavaros tanulók

- a Fülöp községben állandó lakhellyel rendelkező  autista tanulók

nappali rendszerű általános műveltséget

megalapozó iskolai oktatása integrált keretek között.

 

852022    Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók -

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődése

organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos

rendellenességével  (a továbbiakban: a megismerő

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének

és súlyos rendellenességével) küzdő tanulók -

nappali rendszerű nevelése, oktatása

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- diszlexiás, diszcalculiás és diszgráfiás

-  megismerési funkciók rendellenességével küzdő

/beszédzavaros/

- iskolai készségek kevert zavarával küzdő

tanulók nappali rendszerű általános műveltséget

megalapozó iskolai oktatása integrált  keretek között.

--a Fülöp községben állandó lakhellyel rendelkező  autista tanulók

nappali rendszerű általános műveltséget

megalapozó iskolai oktatása integrált keretek között.

 

Felkéri a polgármestert, hogy az HBM-i Államkincstárnál kezdeményezze a változás

átvezetését a törzskönyvi nyilvántartásba.

Felkéri az intézményvezetőt, hogy az oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi

feltételek biztosításáról, továbbá az intézményi működést biztosító iratokban a szükséges

változtatásokat készítse el.

Mentés

Felelő: Hutóczki Péter polgármester

Popovics Ferencné intézményvezető

Határidő: 2012. június 30.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal az Alapító okirat egybefoglalt

egységes szerkezetét elfogadta.

 

12/2012. (I. 23) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Fülöpi Általános Iskola és óvoda Alapító okiratát az

alábbi egységes szerkezetben elfogadta.

 

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

/EGYSÉGES SZERKEZETBEN/

 

Az intézmény adatai

1.      Az intézmény neve:

2.      OM azonosítója:

Általános Iskola és Óvoda

031148

3.      Székhelye:

4266 Fülöp, Kossuth u. 30. sz.

4.      Telephelye:

4266 Fülöp, Óvoda u. 1. sz.

5.      Az Általános Iskola jogszabályban meghatározott közfeladata:

A gyermekek tanköteles korától általános iskolai nevelés,

oktatási feladatok ellátása.

Közös igazgatású közoktatási intézmény

nappali rendszerű, általános műveltségetmegalapozó

iskolai oktatás alaptevékenységgel:

  • óvoda 2 csoporttal,
  • általános iskola 8 évfolyammal

6.      Tagozat:

Nappali rendszerű

7.      A közintézmény foglalkoz-tatottjaira vonatkozó foglal-

8.      koztatási jogviszony:

-          A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tv. (Kjt.)

-          Munka törvénykönyve 1992.. évi XXII. Tv.

-          Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk)

9.      Alapításának éve:

1946

10.  Alapító szerv:

Községi Elöljáróság Fülöp

4266 Arany János út 19.

11.  Működési területe:

Fülöp község közigazgatási területe

12.  Fenntartó szerv neve, székhelye:

Fülöp Község Önkormányzata

4266 Fülöp, Arany János út 19.

13.  Irányító szerv neve, székhelye:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete

4266 Fülöp, Arany János út 19.

14.  Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személyként működő, részben önálló,

helyi önkormányzati költségvetési szerv

 

15.  Típus szerinti besorolása Gazdálkodási jogköre:

Önállóan működő

Nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, gazdálkodásának

megszervezése, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság

a képviselőtestület hivatalának a kötelessége. Ebben a körben

a hivatal biztosítja a tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatokat.

A működés feltételeit biztosító ingatlan, vagyon, tárgyi eszközök

karbantartása, vagyonkezelése ugyancsak a Polgármesteri Hivatal feladata.

Az igazgató  gyakorolja  a  teljes  intézményi létszám

vonatkozásában a munkáltatói jogokat.

16.  A feladat ellátását szolgáló vagyon:

Fülöp  Községi  Önkormányzat  tulajdonában  lévő

ingatlan, ingó és egyéb vagyon használata.

17.  Ingatlanok:

- Általános Iskola Fülöp, Kossuth u. 30. sz.

52/1 hrsz-u         554 m²

52/2 hrsz-u       1035 m²

52/4 hrsz-u       2561 m²

- Óvoda Fülöp, Óvoda u. 1. sz.

124/14 hrsz-u     2473 m2

18.  A vagyon feletti rendelkezési jog:

Az intézmény által használt vagyon és vagyon feletti rendelkezési

jogról a képviselőtestület vagyonáról és a  vagyongazdálkodási

szabályzatról szóló rendelet az irányadó.

 

19.  Az intézményvezető kinevezési rendje:

Nyilvános pályázat alapján a képviselőtestület határozott időre

bízza  meg  a magasabb vezetői  feladatok ellátásával.

20.  Alaptevékenység szakágazati besorolása:

852010 Általános iskolai oktatás

 

 

21.  Alaptevékenységek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaptevékenységek

851011 Óvodai nevelés, ellátás

 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,

oktatása (1-4. évfolyam)

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,

oktatása (5-8. évfolyam)

 

852012    Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók -

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődése

organikus okra visszavezethető tartós és súlyos

rendellenességével  (a továbbiakban: a megismerő

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós

és súlyos rendellenességével) küzdő tanulók -

nappali rendszerű nevelése, oktatása:

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- diszlexiás, diszcalculiás és diszgráfiás

- megismerési funkciók rendellenességével küzdő

/beszédzavaros/

- aktivitás és figyelemzavaros

tanulók nappali rendszerű általános műveltséget

megalapozó iskolai oktatása integrált

keretek között.

- a Fülöp községben állandó lakhellyel rendelkező

autista tanulók  nappali rendszerű általános műveltséget

megalapozó iskolai oktatása integrált keretek között

 

852022    Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók -

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődése

organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos

rendellenességével  (a továbbiakban: a megismerő

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének

súlyos rendellenességével) küzdő tanulók -

nappali rendszerű nevelése, oktatása

 

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- diszlexiás, diszcalculiás és diszgráfiás

-  megismerési funkciók rendellenességével küzdő

/beszédzavaros/

- iskolai készségek kevert zavarával küzdő

tanulók nappali rendszerű általános műveltséget

megalapozó iskolai oktatása integrált  keretek között.

-a Fülöp községben állandó lakhellyel rendelkező

autista tanulók nappali rendszerű általános műveltséget

megalapozó iskolai oktatása integrált keretek között

 

 

851012   Sajátos nevelési igényű gyermekek -  a megismerő

funkciók vagy a viselkedés fejlődése

organikus okra visszavezethető tartós és súlyos

rendellenességével  (a továbbiakban: a megismerő

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós

és súlyos rendellenességével) küzdő gyermekek -

óvodai nevelése, ellátása

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- nem meghatározott pervazív fejlődési zavaros

- aktivitás és figyelemzavaros

-autizmus szakvéleménnyel rendelkező

gyerekek integrált óvodai  ellátása

ellátása.

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek -  a megismerő

funkciók vagy a viselkedés fejlődése

organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos

rendellenességével  (a továbbiakban: a megismerő

funkciók vagy a viselkedés fejlődésének

súlyos rendellenességével) küzdő gyermekek -

óvodai nevelése, ellátása

 

 

856099 Egyéb, oktatást kiegészítő tevékenység

 

- Hátrányos helyzetű iskolai tanulók felzárkóztatása

- Kulturális, szabadidős és egészségfejlesztési

feladatok

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai

fejlesztése

-Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

képességkibontakoztató, ill. integrációs felkészítése

- Iskola könyvtár működtetése

 

856011   Pedagógiai Szakszolgálat

(gyógytestnevelés, logopédia, illetve

továbbtanulási – pályaválasztási

tanácsadás).

 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855914 Általános iskola tanulószobai nevelés

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai

tanulószobai nevelése

 

562912   Óvodai intézményi étkeztetés

562913   Iskolai intézményi étkeztetés

931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

889921 Szociális étkeztetés

 

22.  Az intézménybe felvehető

maximális létszámok:             Óvoda:    átlaglétszám :                20 fő/csoport

maximális létszám :       25 fő/csoport

Iskola:     1–4. évf.:                                 21 fő

maximális létszám: 1-4. évf.:  26 fő

5 - 8. évf. :                               23 fő

maximális létszám: 5-8. évf.:  30 fő

 

23.  A maximális létszámot legfeljebb 20 %-kal át lehet lépni a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál,

amennyiben csak egy óvodai csoport, illetve egy iskolai osztály indul az adott évfolyamon, továbbá az év során,

ha új gyermek érkezése indokolttá teszi. Az SNI-s gyerekek létszáma csoportonként, ill. osztályonként lehetőleg

ne haladja meg az  5 főt.

 

24.  Vállalkozási tevékenysége:       nincs

 

25.  Az alapító okiratot érintő változást az intézmény vezetője a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül

köteles a felügyeleti szervnek jelezni.

 

26.  A képviselőtestület felhívja az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban foglaltaknak az intézmény

Szervezeti és Működési Szabályzatába történő beépítéséről intézkedjen.

 

 

13. Művelődési Ház és autóbusz helyi lakos temetése esetén történő

díjmentes biztosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter: Eddig mindig ingyen adtuk ki a művelődési házat, temetések után, sőt a buszt is ingyen adjuk oda,

ha temetés van, ebben kérném a Képviselő-testület javaslatát, hogy ez maradjon továbbra is így, vagy térítési díj

ellenében adjuk ki.

 

Kissné Terdik Erzsébet: a buszt javasolnám, továbbra is helyben ingyen adjuk oda, illetve a terem használatát is.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: ne kérjünk érte pénzt, én azt  javasolnám.

 

Hutóczki Imre: Én is egyetértek az előttem szólalókkal, a végső tisztelet miatt ne kérjünk térítési díjat

a hozzátartozóktól, elég költségbe kerül így is a temetés.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

13/2012. (I.23.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Úgy határoz hogy a fülöpi lakosoknak, illetve elhunyt

fülöpi lakos temetése estén a Művelődési Ház használatát

és az autóbusz használatát térítésmentesen biztosítja.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

14. Fülöp Község szennyvízcsatorna-hálózat bővítése című projekt

megvalósításával kapcsolatosan közbeszerzési tevékenységre

vonatkozóan árajánlat kérése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter: az előterjesztés alapján tájékoztatja a Képviselő-testületet. 3 irodától kérünk árajánlatot,

akik alkalmasak a közbeszerzési eljárás lefolytatására.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

14/2012 (I.23.) Kt. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

hogy a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésével kapcsolatos közbe-

szerzési tevékenység lebonyolítására adatbekérőt illetve árajánlatot

az alábbi vállalkozásoktól kér be:

 

  1. Szász és Markovics Ügyvédi Iroda

1126 Budapest, Sólyom u. 22. Tel./Fax: 06 1/274-5751 E-mail: iroda@szaszesmarkovics.hu

  1. Őszy Ügyvédi Iroda

1118 Budapest, Iglói u. 11. II. emelet Tel.: 06 1/225-1229 Fax:06 1/225-1230

E-mail: oeszy@oeszy.hu

  1. Moravszki Ügyvédi Iroda

1114 Budapest, Bartók Béla u. 19. Tel./Fax: 06 1/386-2076 E-mail: drmomo@t-online.hu

 

Felkéri a polgármestert, hogy az adatbekérőt a vállalkozásoknak küldje ki.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: azonnal

 

 

15.  Szociális tűzifa támogatás

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter: A Belügyminisztérium Önkormányzatunknak a településen szociálisan rászorulók részére biztosítandó

téli fűtéshez szükséges tűzifa megvásárlásához kíván segítséget nyújtani.

E támogatás alapja egy 2011. december hónapban történő előzetes BM igényfelmérés volt. A döntést követően

önkormányzatunk 200 m3 mennyiség erejéig, és a vételárban legfeljebb 12.000.-Ft/m3 + Áfa (3.048.000.-Ft) mértékig,

de a támogatott famennyiség tekintetében legalább 2.000.-Ft/m3 + Áfa (508.000.-Ft) összeget az

önkormányzatnak kell állnia.

 

Milyen feltételekkel adjuk a szociális fát, várom a javaslatokat:

-          1 m3 max. 2 m3 fa adható,

-          1 háztartás csak 1-szer igényelhet,

 

Egy kérelmet kellene benyújtani, jövedelem alapján lehetne adni, a nyugdíjasoknak, nagycsaládosoknak, egyedülállóknak.

A szociális rendelet módosítása szükséges ezen időszakra, amíg a szociális tűzifa kiosztásra nem kerül.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

15/2012. (I.23.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határoz, hogy a szociális tűzifát természetbeni

ellátásként adja, illetve felkéri a jegyzőt, hogy a következő

ülésre készítse elő a szükséges rendelettervezetet.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet, jegyző

 

 

16. Falugazdász ügyfélfogadása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

A kormánytisztviselői létszámleépítések következtében a falugazdász hálózat létszáma jelentős mértékben csökkent.

Településünket érintően azt jelenti, hogy jelenleg nincs lehetőség önálló ügyfélfogadásra Fülöpön. Nyírábrány községben

kapott egy napot a falugazdász a két településre. Kezdeményeztük a FVM vezetőjénél, hogy engedélyezze az ügyfélfogadási

nap megosztását oly módon, hogy délelőtt az egyik, délután a másik településen. FVM jóváhagyással ez a falugazdásznak

is elfogadható megoldás lenne. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, támogassuk és kérjük, hogy az FVM járuljon hozzá

az ügyfélfogadás fenti módon történő megvalósításához.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

16/2012.(I.23.) Kt. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületet úgy határoz, hogy

kéri HBM-i Kormányhivatal FVM Szakigazgatási Szervének vezetőjét,

hogy járuljon hozzá a falugazdász ügyfélfogadási idejének megosztásához

Nyírábrány és Fülöp települések között.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozat szerint járjon el HBM-i

Kormányhivatal FVM Szakigazgatási Szervének vezetőjénél.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: azonnal

 

 

17. Bezzeg Fesztivál tájékoztatója

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter: Részt vettünk a Bezzeg Fesztivál eddig megtartott rendezvényein, illetve készülünk

Fülöpön Február 4-én megrendezendő fesztiválra. A Képviselő-testületet kérem, aki tud az segítsen.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

17/2012(I.23.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

A Bezzeg fesztiválról szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Határidő:--------------

Felelős: ----------------

 

 

 

 

A képviselő-testület ülését 12,23 perckor bezárja, majd zárt ülésen folytatja tovább.

 

k.m.f.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                  /:Kissné Terdik Erzsébet:/

Polgármester                                                                                  jegyző

 

 

 

 

/: Czigle Attila:/                                                           /:Furó Tiborné:/

Jkv. Hitelesítő                                                              jkv. hitelesítő

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél