JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2009. ÁPRILIS 24-ÉN DE. 9. ÓRAKOR

TARTOTT ÜLÉSÉRŐL

Alkotott rendeletek:

12/2009. KT. sz. rendelet a 2009. évi költségvetésről szóló 5/2009. (II.10.) Kt. r. módosításáról

 

Hozott határozatok

106/2009. (IV.24.) Kt. Határozat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működő Mikrotérségi Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozás 

Fülöp Község Polgármesterétől

4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

 

M E G H Í V Ó

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. április 24-én du. 15.órakor ülést tart a Művelődési Házban, melyre tisztelettel meghívom

 

N a p i r e n d :

 

1., Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működő Mikrotérségi Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozás

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

2., Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 10.) Kt. sz.s rendelet módosítása.

Előadó: Bugyánéné Szász Erzsébet polgármester

 

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közreműködésére feltétlen számítok.

Fülöp, 2009. április 20.

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/

polgármester

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVKészült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 24-én de. 9 órakor megtartott üléséről.Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Hortobágyi- Szoboszlai Szilvia, Czigle József, Czuper Árpádné, Lekkáné Nyíri Franciska Hegedűs Lászlóné, Nagy Béla, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné képviselők, Kissné Terdik Erzsébet jegyző.

Bugyáné szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselőtestületet, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Hegedűs Lászlónét és Hortobágyi Szoboszlai Szilvia képviselőket.

A javaslatot a jelöltek és a képviselőtestület egyhangúlag elfogadja, a napirendet az alábbiak szerint állapítja meg:

Napirend1., Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működő Mikrotérségi Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozás

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

2., Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 10.) Kt. sz.s rendelet módosítása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

1., Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működő Mikrotérségi Intézményfenntartó Társuláshoz való csatlakozás

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

6/2009. (IV.24.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

1., Elfogadja a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működő Mikrotérségi Intézményfenntartó Társuláshoz családsegítés szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásra, továbbá házi segítségnyújtás ellátására és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására a Társulási megállapodás módosítását.

2., Elfogadja a Vámospércs Mikrotérségi Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat módosított alapító okiratát.

3., Elfogadja a Vámospércs Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat Szervezeti és Működési szabályzatát.

 

4., Elfogadja a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működő

Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás által nyújtott szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások Működési és Elszámolási Szabályzatát

 

Felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Társulás részére küldje meg.

 

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2009. április 30.

 

 

2., Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 10.) Kt. sz. rendelet módosítása.

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

 

Az előterjesztéshez hozzászólás nem volt, a képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 10 igen szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet.

 

 Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestületének

12/2009. (IV.24.)KT. számú

rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II.10.) Kt. sz. rendelet módosításáról.Fülöp község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése, valamint a 68. § (2) bekezdése alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított – 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II.10.) Kt. számú rendeletének módosítására (továbbiakban: Rendelet) az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §A 6. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép:(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés e Ft

- Működési kiadások előirányzata összesen: 235.084

Ebből:

- személyi jellegű kiadások: 113.805

- munkaadókat terhelő járulékok: 34.089

- dologi jellegű kiadások: 66.587

- ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.097

- speciális célú támogatások: 7.5062. §(1) 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 13.416 forint, mely a 8.533 e Ft a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések támogatásából, 3.383 e Ft. lakáshoz jutási támogatásból, 1.200 e Ft. kommunális adó bevétel felhalmozási célra történő felhasználásából kerül finanszírozásra.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata: 10.674forint,

- a felújítások előirányzata: 2.100 ezer forint,

- az egyéb felhalmozási célú kiadások,

támogatások előirányzata 642 ezer forint.

 

(2) A Rendelet 2, 4, 4/a, 5, 7, 10, 11, 13. számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. számú melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 5/2009. (II. 10.) számú Kt. Rendelet 6. § (1) bekezdése valamint a 7. § (1) bekezdése és a 2, 4, 4/a, 5, 7, 10, 11, 13. számú mellékletei.

Fülöp, 2009. április 24.

/: Bugyáné Szász Erzsébet :/ /:Kissné Terdik Erzsébet :/

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: Fülöp, 2009. április 24.

/:Kissné Terdik Erzsébet :/

jegyző

 1. számú mellékletAz önkormányzat 2009. évi előirányzati bevételei forrásonként

Bevételi jogcímek

Előirányzat

Eredeti

Összesből

Működési

Felhalmozási

I. Működési bevételek

86.571

85.371

1.200

Intézményi működési bevételek

11.275

11.275

 

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

75.296

74.096

 

Helyi adók

4.450

3.250

1.200

Átengedett központi adók

70.846

70.846

 

II. Támogatások

105.097

96.564

 

Önkormányzatok költségvetési támogatása

105.097

96.564

11.916

Normatív hozzájárulások

104.818

96.285

11.916

Normatív kötött felhasználású támogatások

279

279

 

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

300

 

300

Pénzügyi befektetések bevételei

300

 

300

IV. Támogatásértékű bevételek

6.270

6.270

 

Támogatásértékű működési bevétel összesen

6.270

6.270

 

ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

3.190

3.190

 

V. Hitelek

50.262

50-262

 

Működési célú hitel felvétele

50.262

50.262

 

Összesen:

248.500

238.467

13.416

2. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szerve 2009. évi előirányzott és teljesített

- címenkénti - működési kiadásai, valamint létszáma

Polgármesteri Hivatal adataiKiemelt kiadási előirányzatok

Összeg (Ft)

Kiadások összesen

119.822

Ebből: - személyi jellegű kiadások

44.598

- munkaadókat terhelő járulékok

13.138

- dologi jellegű kiadások

41.483

- az ellátottak pénzbeli juttatásai

13.097

- speciális célú támogatások

7.506Költségvetési létszámkeret: 18

 

Általános Iskola és Óvoda részben önállóan gazdálkodó intézmény adatai

 

Kiemelt kiadási előirányzatok

Összeg (Ft)

Kiadások összesen

115.262

Ebből: - személyi jellegű kiadások

69.207

- munkaadókat terhelő járulékok

20.951

- dologi jellegű kiadások

25.104Költségvetési létszámkeret: 31Fülöp Község Önkormányzat 3. sz. melléklet

2009. évi kiadási előirányzata szakfeladatonként és címenkéntPolgármesteri Hivatal e/Ft.Szakfeladat megnevezése

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Társ.szociálppolitikai juttatások

Felhalmozási kiadás

Összesen

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

%

Kisegítő mg. szolgáltatás

1.199

 

 

345

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.604

 

 

 

Erdőgazdálkodás

 

 

 

 

 

 

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

 

 

 

Helyi közutak létesítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.100

 

 

2.100

 

 

 

Közutak, hidak üzemeltetése

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

Saját vagy bérelt ingatlan

 

 

 

 

 

 

2.400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.400

 

 

 

Önkorm.és többcélú kistér.társ.

31.451

 

 

7.959

 

 

15.114

 

 

7.506

 

 

550

 

 

642

 

 

63.222

 

 

 

Tűzvéd., katasztrófavéd.

 

 

 

 

 

 

820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

 

 

 

Város-és községgazdálkodás

1.790

 

 

625

 

 

1.518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.933

 

 

 

Közvilágítási feladatok

 

 

 

 

 

 

9.192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.192

 

 

 

Foglalkozáseü. ellátás

 

 

 

 

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

 

 

 

Védőnői szolgálat

1.985

 

 

625

 

 

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.704

 

 

 

Anya-gyermek- csecsemővéd.

 

 

 

 

 

 

480

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

 

 

 

Állategü. tevékenység

1.403

 

 

448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.851

 

 

 

Családsegítés

1.281

 

 

420

 

 

1.436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.137

 

 

 

Szociális étkeztetés

 

 

 

 

 

 

2.062

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

2.102

 

 

 

Rendszeres pénzb. ellátás

 

 

 

866

 

 

 

 

 

 

 

 

5.077

 

 

 

 

 

5.943

 

 

 

Munkanélk.ellátása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.152

 

 

 

 

 

4.152

 

 

 

Eseti pénzb. szociális ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.278

 

 

 

 

 

3.278

 

 

 

Szennyvízelvezetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.674

 

 

10.674

 

 

 

Műv.házak tevékenysége

5.489

 

 

1.850

 

 

5.192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.531

 

 

 

Egyéb szórakoztatási tev.

 

 

 

 

 

 

1.100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.100

 

 

 

Közműv., könyv tári tev.

 

 

 

 

 

 

454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

454

 

 

 

Sportintézmény működtetése

 

 

 

 

 

 

318

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

318

 

 

 

Temetkezés és ehhez kapcs.sz.

 

 

 

 

 

 

213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

 

Összesen:

44.598

 

 

13.138

 

 

41.483

 

 

7.506

 

 

13.097

 

 

13.416

 

 

129.955

 

 

 

Általános Iskola és Óvoda

Óvodai intézményi étkeztetés

4.880

 

 

1.561

 

 

2.828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.269

 

 

 

Iskolai intézményi étkeztetés

3.361

 

 

1.095

 

 

6.071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.527

 

 

 

Munkahelyi vendéglátás

 

 

 

 

 

 

3.182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.182

 

 

 

Óvodai nevelés

8.901

 

 

2.841

 

 

3.824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.566

 

 

 

Ált.isk.nappali rendsz.okt.

47.734

 

 

14.058

 

 

9.199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.991

 

 

 

Napköziotth.és tan.szob.ell.

4.331

 

 

1.396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.727

 

 

 

Összesen:

69.207

 

 

20.951

 

 

25.104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118.545

 

 

 

MINDÖSSZESEN:

113.805

 

 

34.089

 

 

66.587

 

 

7.506

 

 

13.097

 

 

13.416

 

 

248.500

 

 

 

4. számú melléklet

Az önkormányzat költségvetési szerve 2009. évi előirányzott - címenkénti -

felújítási és felhalmozási kiadásaiPolgármesteri Hivatal adataiFelújítási és felhalmozási kiadások

Összeg (Ft)

Beruházások

10.674

Felújítások

2.100

Egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások

642

Összesen:

13.416

5. számú mellékletAz önkormányzat 2009. évi előirányzott

felhalmozási kiadásai feladatonkéntPolgármesteri Hivatal cím adatai

Sor-szám

Felhalmozási kiadás megnevezése

Szakfeladat hivatkozás

Eredeti –felhalmozási-

kiadási

előirányzat

1.

2.

Utak, vízelvezető árkok

Háztartásoknak

452025

751153

2.100

642

3.

Szennyvízhálózat bővítése

901116

7.391

4.

Összesen:

13.4166. számú melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások

2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérlegEzer forintban

Ssz

Megnevezés

2009.

2010.

2011.

I. Működési bevételek és kiadások

1.

Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

11.275

12.100

12.550

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

74.096

75.050

76.100

3.

Önkorm. ktgvet. támog. és átengedett személyi jövedelemadó bevétel

105.097

106.100

107.000

4.

Működési célú pénzeszközátvétel

6.270

5.200

5.350

6.

Rövid lejáratú hitel

50.262

52.100

53.150

9.

Működési célú bevételek összese

247.000

250.550

254.150

10.

Személyi juttatások

113.805

115.100

115.900

11.

Munkaadókat terhelő járulékok

34.089

35.050

36.150

12.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., imm. j. utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

69.870

70.105

70.450

13.

Működési célú. pénzeszközátadás egyéb támogatás

7.506

7.490

7.800

14.

Ellátottak pénzbeli juttatása

13.097

14.105

14.500

20.

Működési célú kiadások összesen:

238.368

241.850

244.800

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

21.

Önkorm. Felhalmozási és tőke jellegű bev.

13.416

2.000

2.150

22.

Felhalmozási célú bevételek összesen

13.416

2.000

2.150

31.

Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)

11.316

9.100

10.000

32.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

2.100

1.600

1.500

33.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

13.416

10.700

11.500

34.

Önkormányzat bevételei összesen:

248.500

252.550

256.300

35.

Önkormányzat kiadásai összesen:

248.500

252.550

256.3007. számú mellékletFülöp Községi Önkormányzat Előirányzat felhasználási ütemterve 2009. évben

 

7. sz. melléklet

 Megnevezés:

I.

 

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

B E V É T E L :

1. Helyi adók

150

200

1200

315

250

150

185

210

1300

150

170

170

4450

2. Áteng.a.+SZJA

5850

5904

5904

5904

5904

5904

5904

5904

5904

5904

5930

5930

70846

3. Norm.tám.

8758

8758

8758

8758

8758

8758

8758

8758

8758

8758

8758

8759

105097

4. Int.műk.bev.

580

605

1010

1005

1005

1005

540

600

1300

1250

1275

1100

11275

5. Átvett pénzeszk.

523

523

520

480

523

523

523

523

523

520

520

569

6270

6. Átvett pénzeszk.

 

 

 

 

150

 

 

150

 

 

 

 

300

7. 1-6.bevét.együtt

15861

15990

17392

16462

16590

16340

15910

16145

17785

16582

16653

16528

198238

8. Finansz.műv.

 

 

 

 

 

 

25262

5000

5000

5000

5000

5000

50262

9.Összes bevétel:

15861

15990

17392

16462

16590

16340

41172

21145

22785

21582

21653

21528

248500

 

K I A D Á S :

10.Szem.juttatás

10.100

9480

9484

9484

9484

9484

8750

8751

9484

9768

9768

9768

113805

11.Munkaa.jár.

3100

2840

2841

2841

2841

2841

2750

2750

2841

2815

2815

2814

34089

12.Dologi kiadás

4450

4300

4550

4800

4800

5800

5800

5.428

5.428

7080

7050

7100

66587

13 Pénzeszk.átadás

500

550

600

650

650

580

550

686

685

685

685

685

7506

15. Szoc.jutt.

1090

1092

1091

1100

983

1102

980

1233

980

1233

980

1233

13097

14. Műk.kiad.össz.:

19240

18262

18566

18878

18758

19807

18830

18848

19418

21581

21298

21600

235084

16. Beruházás

 

 

 

2100

 

3283

1800

2000

1591

1000

1000

 

12774

17. Átadott pénze.

 

 

100

 

150

 

100

150

 

100

42

 

642

18. Felhalm.kia.össz.

 

 

100

2100

150

3283

1900

2150

1591

1100

1042

 

13416

19.Összes kiadás:

19240

18262

18666

20975

18908

23090

20730

20898

21009

22681

22340

21600

248500

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. sz. melléklet

 

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat 2009. évi pénzforgalmaKIADÁSOK

BEVÉTELEK

Személyi juttatás

Munkaadót terh.jár.

Dologi kiadások

Működési célú pénzeszk.átad.

Felhalmozási célú pénzeszk. átadás

Társ.és szoc.pol.juttatás

Beruházások

 

113.805

34.089

66.587

7.506

642

13.097

12.774

 

Alaptev.bevételeHelyi adók:

  • komm.adó

  • iparűzési adó

  • mezőőri jár.

  • bírság, pótlék

  • talajterhelési díjSZJA + kieg.GépjárműadóNormatív állami hozzájárulás

  • népességhez kötött

  • feladatmutatóhoz kötött

  • kötött felhasználásMűködési célra átvett pénzeszk.Osztalék és hozamForráshiány

11.2754.450

1.200

2.500

500

200

5064.8466.000

43.460

61.358

279

 

6.27030050.262Kiadások összesen:

248.500

Bevételek összesen:

248.500Bugyáné Szász Erzsébet polgármester megköszöni a képviselőtestület munkáját, az ülést bezárja.kmf./:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyzőHegedűs Lászlónét Hortobágyi Szoboszlai Szilvia

jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél