JEGYZŐKÖNYV

6-23/2011.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. december 22-én (csütörtök) 9:00 órakor

 

 

 

Hozott  rendeletek:

11/2011. (XII. 23.) KT. sz. rendelet Fülöp Község Önkormányzatának 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról

12/2011. (XI.23.) KT. sz. rendelet : A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendeletének módosításáról

13/2011. (XII.23.) KT. sz. rendelet: Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű

használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló  17/2008. (XII.20.) KT. sz. rendelet módosításáról

 

Hozott határozatok:

132/2011. (XII.22.) KT. sz. határozat: Polgármesteri jelentés és lejárt határidejű határozatok

133/2011.(XII.22.) KT. sz. határozat: A Képviselő-testület 2012.évi munkaterve

134/2011.(XII.22.) KT. sz. határozat: Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által a 17/2011. (XI.17.) HTKTP sz.

határozattal elfogadott társulási megállapodás módosítása

135/2011.(XII.22.) KT. sz. határozat: A Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának és a. Hajdúsámsoni

Mikrotérségi Szociális Szolgálat Alapító Okiratának jóváhagyása

136/2011.(XII.22.) KT. sz. határozat: Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának jóváhagyása

137/2011.(XII.22.) KT. sz. határozat: Nyíradony város járásszékhellyé jelölésének támogatása

138/2011.(XII.22.) KT. sz. határozat: Az élelmezési tevékenység belső ellenőri vizsgálatáról készült jelentés elfogadása

139/2011.(XII.22.) KT. sz. határozat: A konyha 2012. január 2-i főzésére irányuló javaslat elutasítása

140/2011.(XII.22.) KT. sz. határozat: Az óvoda és a konyha téli zárva tartása

141/2011.(XII.22.) KT. sz. határozat: „Fülöp Községi Sporttelep felújítása” projekt keretében közbeszerzési eljárás megindítása

142/2011.(XII.22.) KT. sz. határozat: Képviselők tiszteletdíjáról szóló előterjesztés 1.sz. javaslatának elutasítása

143/2011.(XII.22.) KT. sz. határozat: A képviselők tiszteletdíjáról szóló előterjesztés 2. alternatívájának  támogatása

144/2011.(XII.22.) KT. sz. határozat: Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

145/2011.(XII.22.) KT. sz. határozat: Polgármester költségáltalányának megállapítása

146/2011.(XII.22.) KT. sz. határozat: Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése

147/2011.(XII.22.) KT. sz. határozat: Orvosi ügyelet megállapodásának jóváhagyása

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 22-én de. 9,00 órakor megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné, Czigle Attila,

Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester, Popovics Ferencné intézményvezető  tanácskozási joggal.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Bugyáné Szász Erzsébet és Sándor László képviselőket.

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

A meghívó szerinti napirendet javasolja kiegészíteni az alábbi pontokkal:

9.)  2012. évi közüzemi víz- és csatorna közszolgáltatási díjának meghatározása

10.) Óvodai zárva tartás meghatározása

11.) Sportpálya felújítás pályázat közbeszerzési eljárás megindítása

12.) Az önkormányzati képviselők és az alpolgármester tiszteletdíjáról

13.) Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére, a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a

napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Bugyáné Szász Erzsébet és Sándor László képviselőket.

b) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

Napirend:

 

1.)Polgármesteri jelentés az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről, tájékoztató a lejárt idejű határozatokról, átruházott

hatáskörben hozott döntésekről.

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

2.) A 2012. évi munkaterv megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

3.) A 2011. évi költségvetés átmeneti szabályairól szóló rendelettervezet megtárgyalása.

Előterjesztő Hutóczki Péter polgármester

 

4.) A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz.   rendelet  módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

5.) HTKT társulási megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester (Előterjesztés szóban)

 

6.) HTKT Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának és Társulási megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester (Előterjesztés szóban)

 

7.) Járási székhely véleményezése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester (Előterjesztés szóban)

 

8.) Élelmezési tevékenység belső ellenőri vizsgálatának eredményének megtárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

9.) 2012. évi közüzemi víz- és csatorna közszolgáltatási díjának meghatározása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

10.) Óvodai zárva tartás meghatározása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

11.) Sportpálya felújítás pályázat közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

12.) Az önkormányzati képviselők és az alpolgármester tiszteletdíjáról

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

13.) Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

 

1. ) Polgármesteri jelentés, lejárt idejű határozatok

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Kiegészíti a polgármesteri jelentését a következőkkel:

A művelődési ház használatba vételi engedélye kiadásra került, az MVH helyszíni ellenőrzésére várunk az IKSZT kifizetési kérelmének teljesítése miatt.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

132/2011. (XII.22.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést és a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentését elfogadja.

 

Határidő:-----------

Felelős:-------------

 

2.) A 2012. évi munkaterv megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Furó Tiborné képviselő: a Nonprofit Kft beszámolója kerüljön a februári ülésre

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű nyílt szavazással, 7 igen szavazattal, a fenti módosítási javaslat szerint az alábbi határozatot hozta:

 

133/2011. (XII.22.) KT. sz. határozata

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2012. évi „Munkatervét” elfogadja és jóváhagyja. A „Munkaterv”

a határozat mellékletét képezi.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően a működésének

alapját képező éves munkatervet készít.

 

A munkaterv részei:

 1. A képviselő-testület ülésterve
 2. Az ülések napirendi tervezetei
 3. Az előkészítésben résztvevők
 4. Napirend előterjesztőjének, felelősének megjelölése

 

1. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSTERVE

 

A Képviselő-testület az helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírtak szerint évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart,

melynek tervezett időpontja:

 

2012. március 23. (péntek) 17,00 óra

 

1.2.      A testületi ülések állandó témái

 

1.2.1. A  napirend tárgyalása előtti témák

 • Polgármesteri jelentés az elmúlt ülést követő legfontosabb eseményekről

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 • Tájékoztató a lejárt idejű határozatokról

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 • Tájékoztató a képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előadó: Hutóczki Péter polgármester

 

1.2.2. A napirend után tárgyalt témák

 • Felvilágosítás kérés
 • Különböző tájékoztatók
 • Egyebek

 

2. Az ülések napirendi tervezetei

 

2012. január 20.

 

1. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Vámospércsi Mikrotérségi Társulás beszámolója a házi segítségnyújtásról és a jelzőrendszeres

házi segítségnyújtásról

Előterjesztő: Intézményvezető

Elkészítésért felelős: intézményvezető

 

2. Az Önkéntes Tűzoltó egyesület tájékoztatója

Előterjesztő: Furó Tibor elnök.

 

3. A Csontos Ferenc SE  beszámolója az önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról, a 2012. évi  tervezett feladatokról.

Előterjesztő:  Hortobágyi Róbert  elnök.

 

4. A Polgárőrszervezet beszámolója a 2011. évi tevékenységükről, 2012. évi terveikről.

Előterjesztő: Földháti István titkár

 

5. A Polgármesteri Hivatal teljesítményértékelési céljainak  meghatározása 2012. évre.

Előterjesztő:  Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Elkészítésért felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

 

 

2012. február 10.

 

1. A 2012. évi költségvetési rendelet megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző és Kis Lászlóné költségvetési főelőadó

 

2.Tájékoztató a  2011. évi közművelődési tevékenységről és a 2012. évi közművelődési terv megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Nyíri István közművelődési előadó

 

3. Tájékoztató  község egészségügyi helyzetéről, 2012. évi tervezett szűrésekről és az orvosi ügyelet működéséről

Előterjesztő: Dr. Tas Attila háziorvos, Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő, ügyelet vezető orvos

Elkészítésért felelő:  Dr. Tas Attila háziorvos, Ilyésné Kuprák Kornélia védőnő, ügyelet vezető orvos

 

4. Az önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző és Fucskó Miklósné költségvetési előadó

 

5. Tájékoztató az önkormányzat  2011. évi Közfoglalkoztatási programjáról és a 2012. évi közfoglalkoztatási program tervéről

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Furó Tibor műszaki-igazgatási főmunkatárs

 

6. A Fülöpi Közhasznú Nonprofit KFT beszámolója és könyvvizsgálói jelentése a 2011. évi tevékenységről és a 2012. évi tervekről

Előterjesztő: Czigle György ügyvezető

Elkészítésért felelős: Czigle György ügyvezető

 

 

 

2012. április 27.

 

1. A 2011. évi zárszámadás és 2011. évi összefoglaló belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző és Kis Lászlóné költségvetési előadó

 

2. Tájékoztató a 2011. évi adóbeszedés  teljesítéséről.

Előterjesztő:  Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Czigle Sándor adóügyi főelőadó

 

3. Tájékoztató a mezőőri tevékenységről, befizetések és hátralékok alakulásáról.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Furó Tibor műszaki-igazgatási főmunkatárs

 

4. 2011. évi átfogó gyermekvédelmi értékelés

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Elkészítésért felelős: Almási Györgyné igazgatási főelőadó

 

MÁJUS, JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS HÓNAPBAN KÉPVISELŐ-TESTÜLET SOROS ÜLÉST NEM TERVEZ.

 

2012. június 22.

 

1. Az FVM Hivatal tájékoztatója  2011-ben a községben  végzett  tevékenységéről a  2012. évi várható feladatokról.

Előterjesztő: Falugazdász (FVM képviselője.)

Elkészítésért felelős: Falugazdász (FVM képviselője)

 

2. A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság és a Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatója a község közbiztonságával kapcsolatban

végzett tevékenységéről

Előterjesztő: Hajdúhadházi rendőrfőkapitány, Nyírábrányi Határrendészeti kirendeltség vezetője.

Elkészítésért felelős: Hajdúhadházi rendőrfőkapitány, Nyírábrányi Határrendészeti  kirendeltség vezetője.

 

3. A tanyagondnoki szolgálat és a szociális étkeztetés 2011. évi tevékenységének beszámolója

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Hutóczki Imre tanyagondnok, Almási Györgyné igazgatási főmunkatárs

 

4. A Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Nyíradonyi Mikrotérségi Társulás beszámolója az általa biztosított ellátásokról

( családsegítés, gyermekjóléti szolgálat, támogató szolgálat)

Előterjesztő: Intézményvezető

Elkészítésért felelős: Intézményvezető

 

 

2012. szeptember 14.

 

1. Tájékoztató az Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2011-2012. tanévben végzett  munkájáról, a 2011- 2012. tanévre

meghatározott főbb feladatokról

Előterjesztő: Intézményvezető

Elkészítésért felelős: Intézményvezető

 

2. Tájékoztató az önkormányzat  2011. költségvetésének I. félévi végrehajtásáról

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Kis Lászlóné költségvetési főelőadó

 

3. Tájékoztató a 2011.  építésügyi  hatósági tevékenység

Előterjesztő: Meggyesy Imre építésügyi előadó

Elkészítésért felelős: Meggyesi Imre építésügyi előadó

 

 

2012. november  11.

 

1.A 2011. I-III negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló megtárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Kis Lászlóné költségvetési főelőadó

 

2. A 2011. évi költségvetési koncepció megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző és Kis Lászlóné Költségvetési előadó

 

3. Az önkormányzati lakások és helyiségek 2011. évi  bérleti díjak megállapítása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Furó Tibor  műszaki-igazgatási főmunkatárs

 

 

2012. december  9.

 

1. A 2013. évi munkaterv megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

2. A 2012. évi költségvetés átmeneti szabályairól szóló rendelettervezet megtárgyalása.

Előterjesztő Hutóczki Péter polgármester

Elkészítésért felelős: Kis Lászlóné költségvetési főelőadó

 

3. A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz.   rendelet  módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

3.) Testületi ülések előkészítése és végrehajtásuk szervezési kérdései:

 

Az írásos előterjesztéseket és döntéstervezeteket úgy kell megküldeni 5 nappal a Képviselő-testület tagjai megkapják.

A napirendi pontok elkészítéséért felelős - Polgármesteri Hivatalon kívüli szervek, intézmények, szervezetek – személyei  előterjesztéseiket

a képviselő-testületi tervezett időpontját megelőző 7 nappal megküldik a jegyző részére. A jegyző felelős az előterjesztések sokszorosításáért,

képviselő-testület tagjaihoz történő megküldéséért.

A Polgármesteri Hivatal által elkészítendő előterjesztéseket a felelős személyek a képviselő-testület ülésének időpontját megelőző 9. napig

kötelesek a jegyző részére átadni törvényességi ellenőrzés céljából.

A végrehajtásért felelősök részére a döntés jegyzőkönyvi kivonatát legkésőbb 15 napon belül – illetve a döntésben megjelölt időben

– kézbesíteni kell.

 

 

 

Fülöp, 2011. december 16.

 

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                       /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                                       jegyző

 

 

Munkatervet kapják:

 

 1. Polgármester
 2. Képviselők
 3. Alpolgármester
 4. Jegyző
 5. Intézményvezető
 6. Napirendi pontok előterjesztői és elkészítésért felelősök
 7. Civil szervezetek vezetői
 8. Irattár

 

 

Záradék: A munkatervet a Képviselő-testület a 133./2011. (XII.22.) KT. sz. határozatával elfogadta.

 

 

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

 

1.)  A 2011. évi költségvetés átmeneti szabályairól szóló rendelet-tervezet megtárgyalása.

Előterjesztő Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

A képviselő-testület egyhangúlag, egyidejű, nyílt szavazással, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2011. (XII. 23.) KT. sz. rendelete

Fülöp Község Önkormányzatának 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról

 

 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 76.§. (1) bekezdésében

foglalt felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.§. (1) bekezdésében meghatározott

feladatkörében eljárva Fülöp Község Önkormányzatának 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

I.

A rendelet hatálya

l.§.

 

E rendelet hatálya kiterjed Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása

alá tartozó költségvetési szervre.

 

II.

Az átmeneti gazdálkodás szabályai

2.§.

 

(1)   Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert - 2012. január 1. napjától

a 2012. évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig – a bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az

előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2)   Az (1) bekezdésben foglaltakat csak a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv

folyamatos működést szolgáló, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátás biztosítása érdekében rendszeresen

felmerülő működési kiadások tekintetében lehet alkalmazni.

 

3.§.

 

(1)   Az átmeneti gazdálkodás időszakában visszatérítendő vagy vissza nem térítendő önkormányzati támogatás nyújtására,

pénzeszköz átadására vonatkozó kötelezettség vállalás  nem keletkezhet. Az előző években keletkezett, hatályos fizetési

kötelezettségvállalás alapján történő pénzügyi teljesítésre a kötelezettségvállalás dokumentumában rögzített feltételek szerint kerül sor.

(2)   Az átmeneti  gazdálkodás időszakában új beruházási, felújítási feladat nem indítható, arra kötelezettség nem vállalható.

A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó pályázatokhoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemének

kifizetése a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthető.

(3)   A támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök, költségvetési támogatások adott feladatra történő

felhasználása a bevételi forrás céljainak megfelelően megtörténhet.

(4)   A különböző célra elkülönített bankszámlákat megillető bevételeknek, az önkormányzati alapok bevételi

forrásainak a bevétel felhasználási kötöttségének megfelelő feladatra történő felhasználásra teljesíthető.

(5)   A 2010. évi költségvetési pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt része az adott feladat finanszírozására felhasználható.

 

 

III.

Záró rendelkezések

4.§

 

(1)    Az átmeneti időszakban folytatott gazdálkodás a 2012. évi költségvetés részét képezi, a beszedett bevételek

és teljesített kiadások Fülöp Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletbe beépítésre kerülnek.

(2)   Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és Fülöp Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről

szóló önkormányzati rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti.

 

 

Hutóczki Péter                                                            Kissné Terdik Erzsébet

polgármester                                                                         jegyző

 

 

 

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2011. december 23.

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

 

 

4.) A hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz.   rendelet  módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

 

Hutóczki Péter polgármester:

A képviselő-testület egyidejű, nyílt szavazással, 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

12./2011. (XII. 23. ) KT. sz. rendelete

a hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz. rendeletének módosításáról

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) és 16.§. (1) bekezdésében, valamint

a 2000. évi XLIII. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 64/2008. (III.28.) Korm. rendelet

rendelkezéseire Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról szóló 16/2004. (XII.16.) KT. sz.

rendeletének ( továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A  Rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.

 

2.§.

 

(1)   Ezen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

(2)   E rendelet 2012. december 31. napján hatályát veszti.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                    /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                        jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2011. december 23.

 

 

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

 

 

 

1.sz. melléklet a 12../2011. (XII.23.) KT. sz. rendelethez

 

Az egységnyi közszolgáltatási díjtételek a választható gyűjtőedények szerint 2012. január napjától 2012. december 31. napjáig:

 

A természetes és jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet közszolgáltatási díjtétele magába foglalja a

begyűjtés, a szállítás, az elhelyezés és ártalmatlanítás díját, valamint az évi egy alkalommal elvégzett lomtalanítás költségit

általános forgalmi adó nélkül számított összegben.

 

1.Rendszeresített és választott gyűjtőedények szerint 189,22 kg/fő/év hulladékmennyiség figyelembe vételével:

120       literes gyűjtőedény       293.-Ft/ürítés

 

2. Többlethulladék közszolgáltatási díjtételei a szolgáltató által rendszeresített és lógójával ellátott gyűjtőedényekben,

amely magába foglalja a begyűjtés, a szállítás, az elhelyezés és ártalmatlanítás díját áfa nélküli összegben:

60 literes zsák      162.-Ft/db

 

 1. Szállítás napja és útvonal, kezdési időpont:

 

A szilárd hulladék begyűjtése és szállítása minden héten szerdai munkanapokon történik

Fülöp-Bánházán kezdve a település központja felé haladva. A begyűjtés és szállítás du.

14,00 órakor kezdődik és késő estig tart. Útvonal: Penészleki u.- Bánháza – Dózsa sor –

Jókai telep – Kossuth u. - Petőfi u. - Darvaskert – Darvasalja – Zrínyi u. - Deák F. u. -Munkácsy M. u.

- Óvoda u. - Híd u. -

és az Arany J. u. - Tótfalu Nyírábrány felé haladva  fejeződik be.

 

5.)  HTKT társulási megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester (Előterjesztés szóban)

 

Hutóczki Péter polgármester:

A képviselő-testület korábban már döntött arról, hogy amennyiben lehetőség lesz az idősek napközbeni ellátására a

Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül, teremtsük meg a lehetőségét a társulási megállapodás módosításával is.

A feladat ellátási területek és a lakosság számok változását követve a HTKT Tanácsa a 2011. november 17-i ülésén

előkészítette a társulási megállapodás módosítását és kérték a polgármestereket, hogy jóváhagyás céljából terjesszék

2011. december 31-ig a képviselő-testületek elé.

 

A képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

134/2011. (XII.22.) KT., sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

jóváhagyja a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

Tanácsa által a 17/2011. (XI.17.) HTKTP sz. határozattal

elfogadott társulási megállapodás módosítását.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a HTKT elnökét értesítse a

döntésről.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2011. december 31.

 

6) HTKT Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás Alapító Okiratának és Társulási megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester (Előterjesztés szóban)

 

Hutóczki Péter polgármester

Az előző napirendhez kapcsolódóan, a HTKT keretein belül működő mikro térségi társulások alapító okiratait és társulási

megállapodásait szükséges módosítani, melyeknek elfogadására kérem a Tisztelt Képviselő-testületet.

 

A képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

135/2011. (XII.22.) KT. Sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1. jóváhagyja a Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 123/2011. (XI. 30.) KT. sz. határozatával elfogadott

Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát.

 

2. jóváhagyja a Hajdúsámson Város Önkormányzat Képviselő-testülete 363/2011. (XII. 13.) öh. sz. határozatával elfogadott

Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat Alapító Okiratát.

 

 

Felkéri a polgármester a határozatok közlésére Tasó László elnök úr részére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

A képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

136/2011. (XII.22.) KT. Sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

jóváhagyja a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működő Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó

Társulás 29/2011. (XII. 01.) NYMITT sz. határozatával elfogadott Társulási Megállapodást.

 

 

Felkéri a polgármester a határozatok közlésére Tasó László elnök úr részére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

7.) Járási székhely véleményezése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester (Előterjesztés szóban)

 

 

Hutóczki Péter polgármester

Az Országgyűlés 2011. december 20-i ülésén elfogadta a helyi önkormányzatokról szóló törvényt, amely megalapozza a

járási székhelyek városok kijelölését.

A Kormány a 1299/2011. (IX.1.) Kormányhatározatával döntött a járások kialakításáról, melynek határideje:

2013. január 1.  A határozat szerint 2012. február 10-ig kell a kormány elé terjeszteni a járásokról szóló törvényjavaslat tervezetét.

A kormányhatározat és az Ötv. alapján elvárások a járások kialakítása során:

·        a járások területe a megyék határaihoz metszés nélkül igazodjon

·        járási székhely olyan település legyen, ahol, már kiépült az államigazgatási infrastruktúra

·        járáson belül a legtávolabbi település ne legyen messzebb 30 km-nél

·        az információk szerint a kialakítandó járások száma 160 és 220 között lesz( ez kb. 40.000 és 50.000 fő/járás körzetet jelent)

 

A már évek óta működő kistérségi társuláson belül több feladatot a Nyíradony székhelyi Mikrtotérségi társulás keretein

belül látunk el jó együttműködési kapcsolatot kialakítva. Továbbá Nyíradony város önkormányzata a kormányhatározatban

foglalt elvárásoknak megfelel.

Fentiekre való tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy támogassuk Nyíradony Város járási székhellyé történő kijelölését.

 

Földháti István alpolgármester:

Van-e tudomásunk arról, hogy a közelünkben lévő más település járásszékhely szeretne lenni.

 

Hutóczki Péter polgármester:

Vámospércs van városi rangban, a kormányhatározatban foglalt feltételeknek azonban nem tud maradéktalanul megfelelni.

Nem valószínű, hogy a kormány támogatná ezt a törekvést.

 

 

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:

A járásszékhely kijelölésén túl van-e már elképzelés arra vonatkozólag, hogy kivel lehet és érdemes közös önkormányzati hivatalt létrehozni,

hiszen az új önkormányzati törvény alapján önálló hivatalt nem tarthatunk fent.

 

Hutóczki Péter polgármester:

Nyírábrány, Nyíracsád , mint közvetlen szomszédos települések, és ha a szabályozás lehetővé teszi,

hogy egy település közte lehet akkor szóba jöhet még Vámospércs, Nyírmártonfalva és Nyíradony.

Penészlekkel is felvettük a kapcsolatot tájékozódás szintjén, de részükről nincs hajlandóság.

 

A képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

 

137/2011. (XII.22.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

támogató szándékát fejezi ki Nyíradony város

járás székhellyé történő kijelöléséhez.

 

Felkéri a Polgármester, hogy a határozatról

tájékoztassa Tasó László országgyűlési képviselő urat,

Nyíradony város polgármesterét.

 

Határidő: 2011. 12. 31.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

8.) Élelmezési tevékenység belső ellenőri vizsgálatának eredményének megtárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Hutóczki Péter polgármester

A jelentés fontosabb megállapításai: az élelmezési szabályzat aktualizálni szükséges, javasolt a változatossági mutatók számítása,

konyhai dolgozók munkaköri leírásának pontosítása, indokolt lenne informatikai fejlesztés,

a könyveléssel való egyeztetések minden esetben kerüljenek dokume

ntálásra. A pontos költség elemzések elvégzéséhez szükséges lenne az óvoda és konyhai rész elkülönítésére alámérők felszerelésével.

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

Az almérők felszerelése jelentős költséget jelentene.

 

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő:

A hiányosságokat pótolni kell, az almérők felszerelésének kérdésére pedig később vissza lehet térni, ha már letisztázódik,

hogy az óvodai nevelés és az oktatás fenntartási kérdései, hogyan fognak megoldódni.

 

 

Hutóczki Péter polgármester:

A képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

138/2011. (XII.22.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az élelmezési tevékenység belső ellenőri vizsgálatáról

készült jelentését megismerte, az abban foglaltakkal

egyetért. A javasolt almérő egységek felszereléséről

jelen ülésen nem dönt.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: folyamatos

 

Popovics Ferencné intézményvezető távozik a Képviselő-testület üléséről.

 

9.) 2012. évi közüzemi víz- és csatorna közszolgáltatási díjának meghatározása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester

Az ivóvíz díjak továbbra is a 2010. évben meghatározott szinten marad, de a hatályos jogszabályok szerint a képviselő-testületnek meg kell állapítania évente a díjat.

Nagy valószínűséggel utoljára van ármegállapítás, mert a készülő viziközmű törvény tervezete szerint

a víz- és csatorna díj 2013-tól hatósági áras lesz.

 

A képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2011. (XII.23.) KT. sz. rendelete az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért,

a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló

17/2008. (XII.20.) KT. sz. rendelet módosításáról

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.§. (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7.§. (1) bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 10.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.§.

 

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjak megállapításáról, a díjalkalmazás feltételeiről szóló 17/2008. (XII.20.) KT. sz. rendelet  1. sz. mellékletének helybe e rendelet 1. sz. melléklete lép.

 

2.§.

 

E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

 

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                    /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                                    jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve.

 

Fülöp, 2011. december 23

/:Kissné Terdik Erzsébet:/

jegyző

 

 

 

1.      sz. melléklet a 13/2011. (XI.23.) KT. sz. rendelethez

 

 

A.)

 

Fülöp Község közigazgatási területén 2012. január 1. napjátólaz ivóvíz díja két tényezőből tevődik össze:

 • 288,10.-Ft/m3 + áfa   üzemeltetési költség (mennyiségi díj)
 • 270.-Ft/hó/fogyasztási hely + áfa alapdíj

a csatorna díja két tényezőből tevődik össze:

 • 239,60.-Ft/m3  + áfa üzemeltetési költség (mennyiségi díj)
 • 220.-Ft /hó/fogyasztási hely + áfa alapdíj

 

B.)

A két tényezős díj alkalmazása a következő rendelkezések figyelembe vételével történik: Az alapdíjat a közszolgáltatási,

illetve mellékszolgáltatási jogviszony fennállása alatt egész hónapra kell felszámítani. Ha a jogviszony megszűnése,

illetve keletkezése hó közben következik be, az alapdíj fizetési kötelezettséget az időtartammal arányosan kell meghatározni.

 

10.) Óvodai zárva tartás meghatározása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester

Kéri az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását.

 

Hutóczki Imre képviselő:

Javasolja, hogy a konyha már január 2-án üzemeljen, az idősek részére legyen főzés

 

Hutóczki Péter polgármester:

Az érintett idősekkel előre egyeztetnek a konyha zárva tartásáról.

Kéri szavazzanak a módosító indítványról.

 

A képviselő-testület 1 igen és 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

139/2011. (XII.22.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

nem támogatja a javaslatot, mely szerint a téli

szünet idején a konyha 2012. január 2. napján

már főzzön.

 

Felelős:-----

Határidő:---------

 

 

A Képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

140/2011. (XII.22.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az Általános Iskola és Óvoda óvodai  és konyhai

egységének zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg:

Óvodai egység:

2011. december 21 2012. január 3-ig 8 munkanapra zárva

Nyitás: 2012. január 3.

Konyhai egység:

2011. december 27 – 2012 január 2. 5 munkanapra zárva

Nyitás: 2012. január 3.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Popovics Ferencné intézményvezető

 

11.) Sportpálya felújítás pályázat közbeszerzési eljárás megindítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester

A polgármesteri jelentésemben már beszámoltam róla, hogy december 13.-án Budapesten Belügyminisztériumban az Iskolai utánpótlás

sport infrastruktúra fejlesztése, felújítása pályázat keretében a támogatási szerződést írtam alá.

A pénz átutalásra is került, melyet kötelezettségvállalással terhelten kell átvinni 2012 évre,

ehhez szükséges már most kiírni a Kbt. előírásai szerinti közbeszerzési eljárást.

A képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

141/2011. (XII.22.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy

Fülöp Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX

törvény( Kbt.) VI. fejezet 252.§. (1) bekezdése alapján a „Fülöp Községi

Sporttelep felújítása” projekt keretében megvalósítandó fejlesztések

kivitelezésére nemzeti értékhatárt elérő hirdetmény közzététele nélküli

egyszerű közbeszerzési eljárást kíván indítani.

 

Az ajánlattételre az alábbi vállalkozásokat kéri fel:

 

1.)   Soproni Trade Invest

1114 Budapest Mészöly u. 4. Alagsor 1.

Levelezési cím: 4030 Debrecen Feketerét 24. sz.

Ügyvezető Mitala Attila Tel. 06 30 278 1209

 

2.)   MEGA BAU 2003 KFT

4002 Debrecen, Bayk András kert 27/B

Ügyvezető: Terdik Zsolt Tel. 06 30 968 5910

 

3.)   INTER ÉP KFT

4034 Debrecen Sejem u. 4. f/2

Ügyvezető: Knor György Tel.  06 30 219 0423

 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: 2012. 01. 16. (ajánlattételre)

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

12.) Az önkormányzati képviselők és az alpolgármester tiszteletdíjáról

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Ezen napirend tárgyalásánál Földháti István alpolgármester nem kíván jelen lenni, ezért távozik az ülésről.

 

Hutóczki Péter polgármester:

Az előterjesztés 2. javaslati formáját támogatom, mely szerint 2012. január 1. napjától kerüljön megállapításra a képviselők tiszteletdíja,

az alpolgármester tiszteletdíja, valamint a polgármester költségtérítése. Amennyiben a költségvetés készítésekor és a gazdálkodás során indokoltnak tartjuk,

újra megszüntethető, illetve csökkenthetőek az ellátások.

 

Furó Tiborné képviselő:

Egyetért a polgármesterrel, és ő is úgy gondolja, nem fognak elzárkózni, hogy újra lemondjanak a tiszteltdíjról,

ha a gazdálkodás ezt fogja megkívánni.

 

Czigle Attila képviselő:

Én az 1. javaslattal értek egyet, hogy maradjon továbbra is hatályban a korábbi döntésünk, és ne vegyünk fel tiszteletdíjat.

 

 

Hutóczki Péter polgármester:

A képviselő-testület egyidejű nyílt szavazáson, 1 igen és 6 nem szavazattal az alábbi döntést hozta:

 

142/2011. (XII.22.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az előterjesztés 1. számú javaslata szerinti rendelet-tervezetet

elutasította, a rendeletet nem alkotta meg.

 

 

felelős:---------

Határidő:---------

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejű, nyílt szavazáson 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

143/2011. (XII.22.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az előterjesztés 2. alternatíváját támogatja, mely szerint

2012. január 1. napjától  a az önkormányzati képviselők

költségtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló 10/2003 (VII. 16.) KT. sz.

szerinti tiszteletdíj illeti meg a képviselőket.

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

Nyilatkozom, hogy részemre 2012. január 1. napjától a Képviselő-testület ne a jogszabályban rögzített mértékű tiszteletdíjat állapítsa meg,

hanem a korábban alacsonyabb összegben, 54.110.-Ft/hó összegben.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő-testület egyidejű, nyílt szavazáson 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

144/2011. (XII.22.) Kt. Sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. január 1. napjától az alpolgármesterek tiszteletdíját

a Képviselő-testület előtt tett  nyilatkozatát figyelembe véve

az alábbiakban állapítja meg:

Mikáczó László Ferenc képviselő alpolgármester

tiszteletdíját  54.110.-Ft-ban állapítja meg.

 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a megbízási szerződés

elkészítéséről és a Magyar Államkincstárral való közléséről.

 

Határidő: 2012. január 10.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Nyilatkozom, hogy kérem a Képviselő-testületet, hogy 2012. január 1. napjától részemre költségátalányt állapítson meg.

A Képviselő-testület egyidejű, nyílt szavazáson 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

145./2011. (XII.22.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a polgármester költség általányát – a polgármester kérésére –

2012. január 1. napjától 65.705.- Ft/hó összegben állapítja meg.

 

Utasítja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a költségáltalány

havonkénti kifizetéséről.

 

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Határidő: folyamatos

 

13.) Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Földháti István alpolgármester visszajött a terembe.

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti az előterjesztést és Nyíri István kérelmét, melyben kérte közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését,

és kéri a képviselő-testületet, hogy közös megegyezéssel járuljon hozzá a megszüntetéshez. Nyilatkozott, hogy hozzájárul a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.

 

146./2011. (XII.22.)KT. Sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

hozzájárul, hogy Nyíri István (sz. Debrecen, 1985. 08.25.)

közalkalmazott jogviszonyának megszüntetéséhez

2012. január 31. napjával közös megegyezéssel hozzájárul.

 

Felkéri a polgármestert a szükséges alkalmazási iratok elké-

szítésével és a Magyar Államkincstárral való közlésével.

 

Határidő: 2012. január 31.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

14.) Különfélék

 

Hutóczki Péter polgármester:

Nyíri Béla Nyírábrány Nagyközség polgármestere elkészítette az orvosi ügyelet működtetésére vonatkozó megállapodást,

mely 2012 évre vonatkozik. A módosítás szerint 81.-Ft/lakos/hó helyett 85.-Ft/lakos/hó a hozzájárulás mértéke,

melyet az áremelkedések indokolnak. Véleményem szerint a kért emelés indokolt, és nem irreális.

 

 

A képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

147/2011. (XII.22.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

A Nyírábrány-Fülöp-Nyíracsád-Nyírmartonfalva

települések orvosi ügyeleti ellátására vonatkozó

megállapodást jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2012. január 31.

 

 

Hutóczki Péter polgármester:

A képviselő-testület ülését 11,50 perckor bezárja.

 

k.m.f.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                /:Kissné Terdik Erzsébet:/

Polgármester                                                                       jegyző

 

 

 

 

/: Bugyáné Szász Erzsébet:/                                                     /:Sándor László:/

Jkv. Hitelesítő                                                             jkv. hitelesítő

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél