JEGYZŐKÖNYV

6-20/2011.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. október 19-én du. 14:00 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

 

 

Hozott  rendeletek: 

  

 

Hozott határozatok:

112/2011.(X. 19.) Kt. sz. határozat: Általános Iskola és Óvoda élelmezésének felülvizsgálata

113/2011.(X. 19.) Kt. sz. határozat: Tűzvédelmi Szabályzat

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 19-én du. 14:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné, Czigle Attila, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

 

Igazoltan távol: Hutóczki Imre képviselő.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, kijelenti hogy a Képviselő-testület határozatképes.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Bugyáné Szász Erzsébet és Sándor László képviselőt.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Bugyáné Szász Erzsébet és Sándor László képviselőket.

b) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

 

1) Általános Iskola és Óvoda élelmezésének felülvizsgálata

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

2) Tűzvédelmi Szabályzat

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

 

 

1) Általános Iskola és Óvoda élelmezésének felülvizsgálata

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester: Már ismert a Tisztelt Képviselő-testület előtt az Általános Iskola és Óvoda élelmezésének felülvizsgálata, hisz az előző üléseken már szó volt róla. Beszéltünk Reszler György belső ellenőrrel, aki az élelmezést, az élelmezési feladatokat felülvizsgálná. Az egész felülvizsgálat bruttó 150.000.-Ft-ba kerülne.

 

Kissné Terdik Erzsébet: A vizsgálat nem kizárólag szabályszerűségnek, törvényességnek való megfeleltetésre irányul, hanem hatékonyság és célszerűségi szempontok ugyan olyan fajsúlyossággal szerepeljenek.

 

Hutóczki Péter: A belső ellenőr ma elküldte részünkre az ellenőrzésre vonatkozó szerződés tervezetét, valamint, hogy neki a felülvizsgálathoz milyen dokumentumokra lenne szüksége. – a levelet felolvassa. Ha ezeket a dokumentumokat elküldjük részére, áttanulmányozza és eltudja kezdeni az ellenőrzést. Amennyiben úgy gondolja a Képviselő-testület, hogy végezze el Reszler György ezt a vizsgálatot, akkor hatalmazzon fel engem, hogy eljárhassak a szerződés megkötésében.

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta

 

 

 

112/2011. (X. 19.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Napközi Otthonos Óvoda Élelmezési tevékenységét Reszler György független

Könyvvizsgálóval ellenőrizteti. Az ellenőrzés díját 2011. évi költségvetésében biztosítja, felhatalmazza a Polgármestert, a könyvvizsgálóval való szerződés meg-kötésére.

 

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

 

2)Tűzvédelmi Szabályzat

Előterjesztő: Hutóczki Péter, polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester: Tűzvédelmi Szabályzatot minden intézményben a jogszabályban meghatározott idő eltelte után felül kell vizsgálni. Most, hogy az Általános Iskolában több helyiség funkciója is megváltozott mindenképp a régit kell felülvizsgálni, illetve 2 új Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteni, az Orvosi rendelőre illetve a Művelődési Házra vonatkozóan. Bocskai Norbert készítette eddig a Tűzvédelmi Szabályzatot, én most is rá gondoltam illetve megkérdeztem, hogy mennyiért készítené el a régi felülvizsgálatát, illetve a 2 új szabályzatot. Az ajánlat szerint bruttó 50.000.-Ft-ba kerülne. Javaslom, hogy a Tűzvédelmi Szabályzat elkészítését, illetve felülvizsgálatát a külső szakértővel végeztessük el.

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, nyílt szavazással, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

 

  

 

113/2011. (X. 19.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Általános Iskola és Óvoda a Polgármesteri Hivatal, Tűzvédelmi Szabályzatát Felülvizsgáltatja, illetve ezen szabályzatot elkészítteti a Művelődési Házra, és az Orvosi rendelőre vonatkozóan is. Felhatalmazza a polgármestert a megbízás aláírására.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

A  Képviselő-testület a rendkívüli ülését 14,15 órakor befejezi.

 

 

Kmf.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                           /:Kissné Terdik Erzsébet:/

  Polgármester                                                                                               Jegyző

 

 

 

 

 

     /:Bugyáné Szász Erzsébet:/                                                                                      /: Sándor László:/

        Jkv. hitelesítő                                                                                                      Jkv. hitelesítő

    

 

 

 

 

2023. október 1., vasárnap
Köszöntjük Malvin olvasóinkat!
Holnap Petra napja lesz.
Facebook
Hírlevél