JEGYZŐKÖNYV

6-16/2011.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. augusztus 12-én de. 8:05 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

 

Hozott  rendeletek:   

6./2011.  (VIII.15.)  KT. sz. rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról  szóló 3/2008. (II.15.) KT. sz. rendeletének módosítására

 

Hozott határozatok:

87/2011. (VIII. 12.) Kt. sz. határozat: IKSZT beruházás megvalósításához fejlesztési hitel felvétele

88/2011. (VIII.12.) KT. sz. határozat: Szándéknyilatkozat TÁMOP-5.5.1.B-11/2

89/2011.(VIII.12.) KT.sz. határozat: Tanyaprogramban pályázat ismertetése

90/2012.(VIII.12.) KT. sz. határozat: Idősek nappali ellátást biztosító intézmény létrehozására pályázat

91/2011. (VIII.12.) KT.sz. határozat: Testvértelepülési kapcsolat kialakítása

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 12-én de. 8,05 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Furó Tiborné, , Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István tanácskozási joggal.

 

Igazoltan és bejelentetten távol: Czigle Attila, Bugyáné Szász Erzsébet és Hutóczki Imre képviselők

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Furó Tiborné és Sándor László képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 4 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Bugyáné Szász Erzsébet és Mikáczó László Ferenc képviselőket.

b) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

1.) IKSZT beruházáshoz hitelfelvételről szóló önkormányzati határozat módosítása

Előterjesztő:   Hutóczki Péter polgármester                                                                    

2.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II.15.) KT. sz. rendelet módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

3.) Szándéknyilatkozat TÁMOP 5.5.1.B-11/2 pályázathoz való csatlakozásról

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

4.) Tanyaprogramban való részvételi lehetőségről tájékoztatás

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

5.) Idősellátását biztosító intézmény létrehozására pályázat

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

6.) Testvértelepülési kapcsolat létrehozására szándéknyilatkozat

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

1.) IKSZT beruházáshoz hitelfelvételről szóló önkormányzati határozat módosítása

Előterjesztő:   Hutóczki Péter polgármester                                                                    

 

Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 74/2011. (VI.27.) KT. határozatában kapott felhatalmazás alapján az IKSZT beruházás megvalósításának finanszírozásához szükséges előfinanszírozás és hitel ügyében eljárt a pénzintézeteknél. Az előminősítések során a potenciálisan szóba jöhető pénzintézet kérte, hogy hitel kérelem belső összegfelosztását módosítsuk, mert az önkormányzat által már teljesített kifizetéseket önkormányzati önerőként elfogadják.

Ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 74/2011.(VI.27.) KT. sz. határozatát módosítsa.

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 4 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

87/2011. (VIII. 12.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 74/2011.(VI.27.) KT. sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Művelődési Ház és Könyvtár felújítása és bővítése tárgyában elnyert IKSZT beruházás megvalósításának finanszírozását  az ÁFA erejéig hitelt vesz igénybe.

Az előfinanszírozás összege: 44.809.042.-Ft

Hite összege: 5.200.000..-Ft

Megbízza a polgármestert, hogy a pénzintézetnél az előfinanszírozás és a hitel ügyében eljárjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

2.) A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II.15.) KT. sz. rendelet módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2011. augusztus 2-án a 84/2011. (VIII.02.) KT. sz.  határozatával döntött a szociális földprogram pályázat benyújtásáról. A pályázatot befogadták és hiánypótlásként kérik módosítani a helyi szociális rendeletünket kiegészíteni a erdőművelés feladataival.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerinti rendelettervezetet szíveskedjen elfogadni.

A Képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6./2011.  (VIII. 15.)  KT. sz. rendelete

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II.15.) KT. sz. rendeletének módosítására

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 8.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 47.§. (4) –(5) bekezdésben biztosított hatáskörében eljárva Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2008. (II.15.) KT. sz rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

 

(1)   A Rendelet 22/A.§- (2) bekezdése kiegészül az alábbi mondattal:

„ A tulajdonában lévő erdőterületen a programba bevont kedvezményezett személyek telepítési, ápolási, tisztítási munkálatokat végeznek, az elsajátítsák.”

(2)   A Rendelet 22/A.§. (3) bekezdése kiegészül az alábbi f.) ponttal:

„f.) biztosítja az erdőterületek telepítéséhez szükséges csemetét, ápoláshoz, tisztításhoz szükséges gépeket, eszközöket.”

 

(3)   A Rendelet 22/A.§. (4) bekezdése kiegészül az alábbi c.) ponttal:

„c.)  Az erdőgazdálkodási tevékenység folytatása során a munkafolyamatokat a szakember irányítása szerint végezni, a rendelkezésre bocsájtott gépeket, eszközöket rendeltetésszerűen használni, munka- és balesetvédelmi előírásokat betartani.”

 

(4)   A Rendelet 22/A. (5) bekezdés a.) pontja helyébe az alábbi mondat lép és a következő d.) és e.)ponttal egészül ki:

„a.) aktív korúak ellátásában részesülő, vagy nagykorú családtagja

d.) roma származású

e.) közfoglalkoztatásban részt vevő személy

 

2.§.

 

Ezen rendelet 2011. augusztus 15. napján lép hatályba.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                               /: Kissné Terdik Erzsébet:/

 polgármester                                                                          jegyző

 

A rendelet kihirdetve.

Fülöp, 2011. augusztus 15.                                           

                                                                      /:Kissné Terdik Erzsébet:/

                                                                                            jegyző

 

 

3.) Szándéknyilatkozat TÁMOP 5.5.1.B-11/2 pályázathoz való csatlakozásról

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki  Péter polgármester tájékoztatja a polgármestert, hogy megkereste a Humán Fejlesztők Kollégiumának vezető képviselője, hogy felajánlja a lehetőséget az általuk benyújtandó  TÁMOP 5.5.1.B-11/2 pályázati konstrukcióhoz. A szervezettel az önkormányzat kapcsolata korábbra tekint vissza, kezdetben ők voltak a szakmai irányítói a szociális földprogram pályázatainak.

A jelenlegi pályázat célja a családhoz, gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni prevenció megvalósítása. Fő cél a családi szféra társadalmi jelentőségének erősítése, integrált szolgáltatások nyújtása a fiatal gyermekes családok támogatása, a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítő eszközökkel, „ családi  erőforrás központok”  létrehozása útján.

A HFK ilyen családi erőforrás központ létrehozását tervezi Fülöpön is, amely kisgyermekes szülők, GYES-en, Gyed-en lévő anyukák képzését, gyermekfelügyeletet, programokat tartalmazna.

Úgy gondolom, nekünk is célunk a fiatal családok helyben maradásának maximális elősegítése ezért támogatásra javaslom pályázatot. Önerő és kötelezettségvállalás nem szükséges, sőt megvalósítás esetén bevételt jelent: helyiség bérlet, helyben foglalkoztatott program koordinátor stb.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozat elfogadására.

A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal elfogadja a határozatot:

 

88/2011. (VIII.12.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete kijelenti, hogy a Humánfejlesztők Kollégiuma által a TÁMOP-5.5.1.B-11/2 számú

„A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című pályázati felhívásra benyújtandó projekttervét a Képviselő-testület megismerte, az abban foglalt célokkal egyetért, megvalósítását a települése és a célcsoport szempontjából fontosnak tartja. Sikeres pályázat esetén Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a programot és szakmai segítséget nyújt annak megvalósításához. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a pályázót értesítse.

 

Határidő: 2011. augusztus 31.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

4.) Tanyaprogramban való részvételi lehetőségről tájékoztatás

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy folyamatban van a tanyaprogram pályázat kiírása, melyre megszületett a kormányzati döntés a 81/2011. (VIII. 11.) Korm. rendelet formájában.

Várhatóan 2 célterület támogatására nyílik lehetőség: 1. önkormányzatok, azok konzorciumai, önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok, többcélú kistérségi társulások, 2. meghatározott feltéteknek megfelelő őstermelő, egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó.

Ennek a pályázatnak a keretében lehetőség nyílik a tanyás térségek külterületi földutjainak karbantartását, rendszeres felújítását biztosító gépek, eszközök beszerzése, tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése.

Esetünkben a földút javításához használható illetve erő- illetve munkagép beszerzésére, illetve a tanyagondnoki szolgálat fejlesztéséhez kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére a legcélszerűbb pályázni. A támogatás pályázati eljárás keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás, mértéke 90%.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben egyetért a javaslattal, tegyen szándéknyilatkozatot a pályázat előkészítésére.

A képviselő-testület egyhangúlag, nyílt szavazással 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

89/2011. (VIII. 12.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy amennyiben minden tekintetben meg felel a rendeletben meghatározott feltételeknek nyújtson be pályázatot a „ Tanyaprogram” keretében.

Pályázott terület: földutak javítására szolgáló erő- illetve munkagép, tanyagondnoki szolgálat fejlesztéséhez kis értékű tárgyi eszköz beszerzése. Felkéri a polgármestert a pályázat előkészítésére és kéri benyújtás előtt a Képviselő-testület elé terjeszteni a végleges döntéshozatal céljából.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2011. szeptember 30.

 

5.) Idősellátását biztosító intézmény létrehozására pályázat

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a Képviselő-testület, hogy most van társadalmasítás alatt a TIOP 3.4.2-11/1 pályázat az „önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése” cím alatt. Amennyiben kiírásra kerül ebben lesz lehetőség bentlakásos idősek otthonának a fejlesztésére, kialakítására, ami településünk régi vágya. A jelenlegi kiírási tervezet alapján sajnos új építésére nem lesz lehetőség, csak a már működési engedéllyel rendelkező intézmények nyújthatnak férőhelybővítésre. Így Fülöpön csak akkor lehet esély idősek otthonának létrehozására, ha valamely már működő intézmény telephelyet létesíteni községünkben. Kérem a Képviselő-testületet, hogy nyilatkozzon arra vonatkozólag, hogy elfogadható-e esetlegesen más intézmény községünkben történő telephely létesítése és tegyek-e lépéseket lehetséges partnerek (működési engedéllyel rendelkező intézmény) megkeresésére.

 

Furó Tiborné képviselő:

Én is úgy gondolom, tekintettel arra, hogy a település elöregedőben van sajnos, egyre több az ellátásra szoruló idős ember fontos lenne helyben megoldást találni problémáikra. Ennek része a bentlakásos szociális otthon, de része lehetne egy idősek napközbeni ellátását biztosító otthon is, akik még képesek ennek igénybevételére.

Hutóczki Péter polgármester:

A képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

90/2011. (VIII.12.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy keresse a kapcsolatot olyan bentlakásos szociális intézménnyel, mely rendelkezik működési engedéllyel idősek ellátására vonatkozóan.  Kezdeményezzen tárgyalást férőhely bővítés címen a TIOP 3.4.2-11/1 pályázaton való részvétel lehetőségéről.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2011. szeptember 30.

 

6.)  Testvér települési kapcsolat létrehozására szándéknyilatkozat

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a határon túli testvér települési kapcsolat kialakításában előre lépés történt. Érbogyoszló és Albis települések (Érmihályfalvához közeli 2 község alkot egy önkormányzatot) polgármestere kifejezte szándékát, hogy hivatalosan is testvér település szintjére emeljék Fülöp községgel a jó kapcsolatot. Több alkalommal is járt már községünkben, a falunapi rendezvényünkön hivatalosan is részt vett.

A megállapodás létrejöttéhez mindkét önkormányzat részéről szükséges egy szándéknyilatkozat.

A Képviselő-testület egyhangúlag 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

91/2011. (VIII.12.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Érbogyoszló és Albis településekkel történő testvér települési kapcsolat kialakításával kapcsolatban az alábbiakat határozza el:

A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a Román Köztársaságban, Bihar megyében található Érbogyoszló és Albis községek önkormányzatával testvér települési kapcsolatot kíván kialakítani.

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás előkészítésére és az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

A Képviselő-testület a rendkívüli ülését 09 óra 45 perckor bezárja.

 

Kmf.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                /:Kissné Terdik Erzsébet:/

  Polgármester                                                                      Jegyző

 

   

 

  /: Furó Tiborné:/                                                          /:Sándor László:/

       jkv. hitelesítő                                                               jkv. hitelesítő

 

2021. január 28., csütörtök
Köszöntjük Karola, Károly olvasóinkat!
Holnap Adél napja lesz.
Facebook
Hírlevél