JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2010. Június 22-ÉN  DE. 9. ÓRAKOR

TARTOTT   RENDKÍVÜLI  ÜLÉSÉRŐL

 

 

Alkotott rendelet:

 

--------

Hozott határozatok:

 

157/2010. (VI.22). KT. sz. határozat: Jelen ülés napirendjének elfogadása.

158/2010. (VI.22.) KT. sz. Határozat:

Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelési szerződése tárgyú napirendben a határozathozatalt elnapolja.

159/2010. (VI.22.) KT. sz. Határozat:

a Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft gazdaság helyzetéről szóló tájékoztató elfogadása.

160/2010. (VI.22.) KT. sz. Határozat:

100.000.- Ft egyszeri támogatást nyújt a görög katolikus egyházközségnek a parókia épületének felújítására.

161/2010. (VI.22.) KT. sz. Határozat:

Felkéri Éliás Csabánét az Általános Iskola igazgatóját, hogy a következő rendkívüli ülésre dolgozza ki a 2010/2011 tanévre vonatkozó lehetőségeket

162-178. (VI.22.)KT. sz. Határozat: Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása.

 

Fülöp Község Polgármesterétől

4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

 

M E G H Í V Ó

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. június 22-én (kedd) de. 9 órakor rendkívüli ülést  tart a Művelődési Házban, melyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D :

 

1., Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelési szerződése

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés,  a  2010. május 7-re megküldött  anyag )

2., A Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft tájékoztatása  jelenlegi  helyzetéről

Előadó: Piránszki Ferenc  ügyvezető

3. Zárt ülés.

A Napirend fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítunk.

Fülöp, 2010. június 7.

Bugyáné Szász Erzsébet sk.

polgármester

 


JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 22-én de. 9,00 órakor megtartott üléséről.

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Czigle József, Czuper Árpádné, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia, Nagy Béla, Lekkáné Nyíri Franciska, Kissné Terdik Erzsébet jegyző,

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselő-testületet, a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Sándor Jánosné és Czigle József képviselőket.

Javasolja az alábbi napirendek tárgyalását.

1., Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő

Részvénytársaság vagyonkezelési szerződése

2., A Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft tájékoztatása jelenlegi helyzetéről

A képviselőtestület a jegyzőkönyv hitelesítőkre, a napirendre tett javaslatot elfogadja, és egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot.

157/2010. (VI.01.) KT. Határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Jelen ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el.

1., Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő

Részvénytársaság vagyonkezelési szerződése

2., A Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft tájékoztatása jelenlegi helyzetérő

Előadó: Piránszki Ferenc ügyvezető

Felelős: …….

Határidő: …………

1., Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelési szerződése

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés, a 2010. május 7-re megküldött anyag )

Bugyáné Szász Erzsébet: Tájékoztatja a testületet, hogy a kiosztott táblázatban ki lett mutatva, hogy amennyiben úgy határoz a képviselőtestület, hogy nem kötünk szerződést a Vízmű ZRT-vel, akkor, akkor 10.498.374.- Ft fizetési kötelezettségünk keletkezik. Ezen kívül számba kell venni a szakemberek alkalmazását és mindent ami egy vízmű üzemeltetésével jár. Kéri a testületet , hogy ennek tudatában hozza meg döntését.

Felolvassa Kósa Lajos Debrecen polgármesterének levelét.

Felolvassa azok listáját akik úgy döntöttek, hogy szerződést kötnek a Vízmű Zrt-vel és azokét akik kiválnak, valamint akik még nem döntötték el, hogy hogyan biztosítják a későbbiekben az ivóvíz szolgáltatást.

Czigle József ismerteti az általa elkészített üzleti tervet, melyet kiosztott a képviselők részére.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: továbbra is fenntartja, hogy az önkormányzat nem képes a vízmű üzemeltetésére, elmondja ismét, hogy nincs anyagi háttéré, nincs szakembergárda és hiányzik az összes feltétel ami lehetővé tenné az üzemeltetést. Elmondja továbbá, hogy a vízmű üzemeltetésére a Fülöpi Nonprofit kft. képtelen. A Kft-nek nincs pénze, az elkezdett mezőgazdasági tevékenységet is már pénz nélkül, - arra várva, hogy beinduljon az uborka szedése - folytatja. Nincs meg a június hónapra szükséges bér, és járuléka, könyvelői, illetve a könyvvizsgálói díjra a fedezet. Továbbá számolni kell azzal, hogy növényvédő szert kell vásárolni, mert anélkül elpusztulnak a növények, ez további kiadást eredményez.

Az önkormányzatunknak nincs 10 millió forintja, hogy kilépés esetén megfizesse ezt a kötelező kilépési díjat.

Nagy Béla: Úgy tudom, hogy pályáztatni kell az üzemeltetést. Nincs biztosítékunk arra vonatkozóan, hogy ha kilépünk és a Vízmű Zrt. megpályázza nem ők fogják elnyerni a pályázatot. Lehet, hogy minden erőfeszítés ellenére mégis csak a vízmű zrt. –nél maradna az üzemeltetés. Úgy gondolja, hogy ezt is számba kell venni.

Czigle József: Ha az önkormányzat gazdasági társasága venné át az üzemeltetést akkor nem kell pályáztatni.

Bugyáné Szász Erzsébet: Úgy tudom, hogy mindenképpen meg kell pályáztatni, de ennek utána fogok járni.

Czigle József: Nem kell pályáztatni és közbeszerzési eljárást sem kell lefolytatni.

Javasolja, hogy minden képviselő nyilatkozzon, hogy miért akarja a Vízmű Zrt-nek átadni az üzemeltetés jogát.

Hutóczki Péter is nyilatkozzon, mert ő a polgármester tanácsadója. Mit tanácsolt a polgármesternek.

Elmondja, hogy ezt a vízművet a lakosság hozta létre. Nem ért egyet a 10.millió forint megfizetésével.

Elmondja továbbá, hogy a képviselőtestület kész tények elé van állítva. A tájékoztatóból világosan kiderül, hogy a Zrt nem fejleszt, hanem osztalékot oszt. A mi pénzünket osztja fel. . Ha oda adjuk az üzemeltetés jogát és a következő képviselőtestület úgy dönt, hogy mégsem akarja, hogy az üzemeltetés ott maradjon akkor még 8-10 évig fizetni fog azért, hogy kiválhasson.

Ha megalakul a cég akkor hitelt fog felvenni, ahhoz,hogy működjön és az a hitel a mi községünket is terhelni fogja.

Bugyáné Szász Erzsébet hivatkozik Kósa Lajos Debrecen polgármesterének levelére, ami azt sejteti, hogy a törvényen változtatni fog a kormány, kéri, hogy ezt vegyék figyelembe és azt a tényt is, hogy nincs 10 milliója az önkormányzatnak.

Lugosiné Illés Margit: Sokat gondolkodott rajta, hogy mi lenne a helyes megoldás. Azt tudjuk, hogy a Megyei Vízmű sorsa bizonytalan.

Javasolja, hogy próbáljunk meg olyan üzemeltetési szerződést kötni ami csak egy évre szól, és egy év múlva már remélhetőleg tisztábban fogunk látni.

Bugyáné Szász Erzsébet: Czigle József képviselő hozzászólására kéri, hogy ne kompromitálja, fejezze be a rágalmazást. Hutóczki Péter nem tanácsadója, nincs szüksége tanácsadókra. Az ismereteit szakemberektől szerzi.

Kissné Terdik Erzsébet jegyző: Az üzleti terv amit Czigle József leadott csak az ivóvíz üzemeltetésére vonatkozik. A szennyvíz üzemeltetését is számba kell venni, az is költésget jelent.

Hutóczki Péter: Támogatom a Lugosiné Illés Margit javaslatát. Módosítani kell a szerződést a 10 éves futamidő, nagyon hosszú. A szerződésben meghatározott felmondási időt is ki kell kötni, ahol bármelyik fél különösebb szankció nélkül felmondhatja a megkötött szerződést.

A legfontosabb dolgot kell azonban szem előtt tartani, mégpedig azt, hogy a lakosság részére az ivóvizet biztosítani kell. Ez kötelező feladata az önkormányzatnak.

Sándor Jánosné: A kimutatást csak egy számot tartalmaz, azt, hogy mennyit kell kiválás esetén fizetni az önkormányzatnak, nincs azonban részletezve, nem lehet tudni, hogy mit tartalmaz, illetve miből tevődik össze a 10 millió forint.

Egy jogász segítségével, ki kell venni a szerződésből ami nekünk nem megfelelő.

Elmondja, hogy az üzleti tervet nem Czigle Józseftől, hanem egy független szakértőtől várta.

Bugyáné Szász Erzsébet: a környező településeken érdeklődtem, de senki nem akarja velünk üzemeltetni a vízművét. A Czigle József által leadott üzleti terv is valószínű, hogy egy független szakértőtől származik, én ezzel nem foglalkoztam, Czigle József foglalkozott vele. Amennyiben ezt igényli a testület akkor keresek egy hozzáértő jogászt, aki át tudja nézni és látni a szerződéssel kapcsolatos dolgokat, van jártasság ebben a témában, és másik szakértőt is, ha szükségesnek tartja a testület.

Czigle József: Kérdezzük meg a Fülöpi Nonprofit Kft. vezetőjét, hogy neki mi a véleménye, tudná e a kft. üzemeltetni a helyi vízművet?

Piránszki Ferenc:

Valóban volt szó a cégalapításkor a vízmű üzemeltetéséről is de ez végül is nem került be a tevékenységi körök közé, a polgármester azt kérdezte, hogy képzelek ilyet.

Elmondja, hogy ő már külső információkból akkor is tudta, hogy a Hajdú-Bihari Vízmű Zrt e nyárra be fog dőlni. Ez be is igazolódott.

Elmondja, hogy azt nem tudja,hogy az üzemeltetés kb. mennyibe kerülne, de az amortizációból biztos, hogy 1 millió forint nyereségnek kell keletkeznie. Elmondja, hogy személyes problémák adódtak közte és a polgármester között, de bárki is fogja üzemeltetni a kft, képes a vízmű üzemeltetésére.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Kéri a képviselőket, hogy nevesítsék, hogy mi az amit konkrétan ki akarnak hagyni és bele akarnak venni a szerződésbe.

Czigle József:

1., Ne 10 évre szóljon a szerződés

Hutóczki Péter:

2., Meghatározott felmondási időn belül bármelyik fél felmondhassa szerződést.

Nagy Béla:

3., A pályáztatást is meg kell pontosan kérdezni, hogy szükséges e.

Bugyáné Szász Erzsébet: Javasolja a fentiek figyelembevételével a döntést elnapolni és egy hét múlva a felvetések tisztázása után a napirendet tárgyalják újból egy hozzáértő jogász jelenlétében.

A képviselőtestület egyidejű nyíl szavazással, egyhangúlag 10 igenszavazattal meghozza az alábbi határozatot.

158/2010. (VI.22.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a

Hajdú- Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság vagyonkezelési szerződése tárgyú napirendben a határozathozatalt elnapolja.

Kéri a polgármestert,hogy a következő ülésre kérjen fel jogász szakembert, aki a vitás kérdésekre meg tudja adni a megfelelő és jogi értelemben is szabályos és elfogadható válaszokat , segít a vagyonszerződés feltételeinek meghatározásában.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2010. június

2., A Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft tájékoztatása jelenlegi helyzetérő

Előadó: Piránszki Ferenc ügyvezető

Bugyáné Szász Erzsébet tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a felügyelőbizottság a tájékoztatót megtárgyalta. A felügyelő bizottság azt javasolta, hogy mindenképp próbálják meg kivinni ezt a gazdasági évet és az ősz folyamán térjenek vissza a gazdasági társaság téli időszakban történő működtetéséről.

Elmondja,hogy Piránszki Ferenc többször is tájékoztatta arról, hogy ez az év biztos, hogy veszteségesen fog zárulni, szóban jelezte felmondási szándékát, kéri hogy nyilatkozzon ezzel kapcsolatban.

Piránszki Ferenc köszönti a képviselőtestületet és a megjelenteket, felolvassa a napirend tájékoztatóját.

Elmondja, hogy a dolgozókkal voltak problémák,de ez már rendeződött.

A fóliasátor megépítésére azért nem került sor mert nem volt rá pénz. Az esős időszakban a fóliában is tudnának dolgozni az emberek, nem kellene várniuk, hogy kisüt a nap. Nem kellene állniuk.

Tájékoztatja a testületet, hogy kérte a polgármestert, hogy biztosítson a kft részére kölcsönt, hogy meg tudják vásárolni a hiányzó vegyszereket.

A kölcsönt nem kapták meg,mert az önkormányzatnak sincs pénze.

Elmondja, hogy addig amíg nem lesz bevételük az uborkából és a paprikából addig el fogja halasztani a bérfizetést, és kérni fog haladékot a könyvelőtől és a könyvvizsgálótól is.

Elmondja, hogy az időjárás sajnos nagyban befolyásolja a termést, és ha így marad, ilyen esős lesz akkor nem lesz termés.

A csepegtető rendszert, ha eláll az eső le fogják fektetni, azért , hogy a tápanyag utánpótlást meg tudják oldani. Bányai Imre ígéretet tett rá, hogy a hiányzó csöveket segít beszerezni halasztott fizetéssel.

Elmondja, hogy mindent megtesz azért, hogy a gazdaságból a legjobbat kihozza, de egy közepes termés mellet is csak nullára fog kijönni az eredmény. Nyereségre nem számít. A dolgozókat megpróbálja visszavezetni a munka világába, bár ez nagyon nehéz.

Elmondja, hogy saját pénzéből vásárolt vegyszereket, rovarölő szert, mert az uborka levéltetves.

Bugyáné Szász Erzsébet: A vegyszereket és a rovarölő szert nagy tételben kell megvásárolni, kérni a kereskedőt, hogy később fizethesse ki a kft.

A saját pénzedet nem teheted bele a kft-be. az önkormányzat nem adhat és nem is tud több pénzt adni.

A fóliasátor jó ötlet, de csak akkor megvalósítható, ha lesz rá pénze a kft-nek.

Hortobágyi Szoboszlai Szilvia: Az induláskor volt rólal szó, hogy az óvodai konyhára is fognak termelni, abból pénz folyna be.

Czigle József: A saját gazdaságomból tudom, a csepegtető-csövek hiába vannak, nem csinál semmit, az eső kimossa a tápanyagot, szinte felesleges. A fóliából én már két hete szedem az uborkát. Ebben érdemes gondolkodni, vagy ki kell találni más tevékenységet, hogy mit tudnának még csinálni. Pl. A traktort át lehetett volna adni és az hozhatott volna hasznot, a szántással, tárcsázással.

Lugosiné Illés Margit: Pl. lehetne fűnyírást vállalni,sok idősembernek lenne erre igénye, mert maguk már képtelen lekaszálni a füvet.

Bugyáné Szász Erzsébet: A fóliasátor a jövő lehetősége,, a traktort valóban nem adtuk át, de ha a kft-nek szüksége volt rá mindig a rendelkezésére bocsátottuk, ingyen térítésmentesen.

Piránszki Ferenc: Bébi répát petrezselymet tudunk adni, a répát és a petrezselymet ingyen, mert ezeket most ritkítjuk, A hagyma is nagyon szép.

Az idősek részére fűkaszálást tudunk vállalni az óradíj 580.- Ft/óra.

Lugosiné Illés Margit: az újságban lehetne tájékoztatni a lakosságot, hogy a kft-től lehet zöldséget vásárolni és szolgáltatás végzését is vállalják.

Czigle József: Megkérdezi, hogy van e még olyan erdője az önkormányzatnak, ami nincs megtárcsázva.

Bugyáné Szász Erzsébet: Van-e még erdő, a tárcsázás most van folyamatban.

Czigle József: Az állatorvos udvarán ott dolgoztak a közhasznú dolgozók, mit csináltak, mennyibe került a munkájuk, a bérük. Megéri- e, akkor amikor a bérleti díja a garázsnak évi 24.000.- Ft. A település útjain viszont nem lehet járni, az utak járhatatlanok.

Bugyáné Szász Erzsébet: Valóban dolgoztak a közhasznú dolgozók az állatorvosi lakásnál, ugyani a garázs fala kidőlt, a tető berogyott. Az állatorvos biztosította az anyagot, az önkormányzatnak csak párdarab téglát kellett vinni. A dolgozók bérét nem hiszem, hogy számolni kell, mert, hogy azt központilag biztosítják, mivel közcélúként vannak alkalmazva. Az állagmegőrzés miatt szükséges volt az elvégzett munka. Nem tudom a pontos összeget, hogy

mennyibe kerül a ráfordítás, de kb. 100-150.000.- Ft. A garázs helyreállítása megtörtént és nem ennyi az értéke.

Czuper Árpádné: Megkérdezi, hogy a községi piacon nem lehetne- e értékesíteni a megtermelt zöldségeket?

Kissné Terdik Erzsébet: Nincs a községnek piaca, csak a piac helye van meg, de nincs rá semmilyen engedély.

Sándor Jánosné: A boltokban is lehetne értékesíteni, akkor nem kéne a nagybani piacra menni áruért.

Lekkáné Nyíri Franciska: Mindannyian köszönettel tartozunk Piránszki Ferencnek, mert úgy próbál dolgozni, hogy azért köszönet illeti meg.

Nem arra kell gondolni, hogy itt hagy bennünket, hanem arra, hogy végig vigye ezt az évet és a többit is. Legyünk inkább segítségére, mint hátráltassuk. Ő maga megköszöni Piránszki Ferenc munkáját.

Piránszki Ferenc: Én ezt az egészet azért csinálom mert szeretem csinálni, nem várok érte köszönetet, mert munkabért kapok érte.

Bugyáné Szász Erzsébet: Úgy gondolom, hogy Piránszki Ferenc munkáját senki nem akadályozta és nem is akadályozza, mindenkinek az - az érdeke, hogy működjön ez a kft és nyereséges legyen.

Egyébként az elmúlt évi teljesítményért az önkormányzatot és a dolgozókat valóban köszönet illette volna, de ehelyett mindig csak bántást kaptunk tőletek.

A képviselőtestület a felvetésekre adott válaszokat elfogadja, egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag , 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

159/2010. (VI.22.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete tudomásul veszi

a Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft tájékoztatóját a gazdaság jelenlegi helyzetéről.

Felhívja a kft ügyvezetőjét, hogy a gazdaság anyagi helyzetéről

negyedévente számoljon be a képviselőtestületnek.

Felelős: Piránszki Ferenc ügyvezető

Határidő: folyamatos

Bugyáné Szász Erzsébet tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a görög katolikus egyház parókia épületét az egyházközség szeretné felújítani, korszerűsíteni.

Javasolja a képviselőtestületnek, hogy nyújtson támogatást a felújításhoz 100.000.- Ft összegben.

A képviselőtestület a javaslatot elfogadja, egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag , 10 igenszavazattal meghozza az alábbi határozatot.

160/2010. (VI.22.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

100.000.- Ft egyszeri támogatást nyújt a görög katolikus egyházközségnek a parókia épületének felújítására.

Utasítja a költségvetési előadót, hogy az átutalásról, valamint a 2010. évi kv. rendeletben való biztosításról gondoskodjon.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2010. július 10.

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy július elején lesz legközelebb rendkívüli ülés, ahol megtárgyalják a ma elnapolt napirendet és kéri a testületet, hogy kérje fel Éliás Csabánét az Általános Iskola igazgatóját, hogy a rendkívüli ülésre dolgozza ki a 2010/2011 tanévre vonatkozó lehetőségeket és javaslatait terjessze megtárgyalásra a képviselőtestület elé.

A képviselőtestület a javaslatot elfogadja, egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag , 10 igenszavazattal meghozza az alábbi határozatot.

161/2010. (VI.22.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Felkéri Éliás Csabánét az Általános Iskola igazgatóját, hogy a következő rendkívüli ülésre dolgozza ki a 2010/2011 tanévre vonatkozó lehetőségeket és javaslatait terjessze megtárgyalásra a képviselőtestület elé.

Felelős: Éliás Csabáné igazgató

határidő: A következő rendkívüli ülés időpontja.

Papp Károly kér szót.

A képviselőtestület megadja a szót Papp Károlynak.

Papp Károly felajánlja segítségét a nonprofit kft-nek. heti 10-15 órában segítséget tud nyújtani az adminisztratív munkában.

Bugyáné Szász Erzsébet: A felajánlást tolmácsoljuk a kft ügyvezetője felé.

A képviselőtestület 11 órakor befejezi a nyílt ülést a további munkáját zárt ülésen folytatja.

kmf.

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

Sándor Jánosné Czigle József

jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél