JEGYZŐKÖNYV

6-12/2011.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. június 17-én de. 9 óra 05 perckor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

 

Hozott rendeletek: -

Hozott határozatok:

68/2011. (VI. 17.) Kt. sz. határozat: Fülöp Község Önkormányzat alapító okirat módosítása

69/2011. (VI. 17.) Kt. sz. határozat: Fülöp Község Önkormányzat alapító okirat

módosításokkal egybefoglalt szerkezetben

70/2011. (VI. 17.) Kt. sz. határozat: Általános Iskola és Óvoda alapító okirat módosítása

71/2011. (VI. 17.) Kt. sz. határozat: Általános Iskola és Óvoda alapító okirat módosításokkal

egybefoglalt szerkezetben

72/2011. (VI. 17.) Kt. sz. határozat: Általános Iskola és Óvoda SZMSZ módosításának

előkészítése

73/2011. (VI. 17.) Kt. sz. határozat: Általános Iskola és Óvoda magasabb vezetői

beosztására kiírt pályázat elbírálása

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 17-én de. 9 óra 05 perckor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné, Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István tanácskozási joggal, Éliás Csabáné Általános Iskola igazgató, Popovics Ferencné Ált. Isk. igazgató helyettes, Kozma Ferencné Óvoda vezetője, Bilánics Györgyné bizottsági tag.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, a meghívottakat, az önkormányzat jegyzőjét.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Bugyáné Szász Erzsébet és Sándor László képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Hutóczki Péter polgármester: A napirend egy ponttal egészül ki, 3. napirendi pont lesz az Általános Iskola és Óvoda SZMSZ módosítása, illetve módosul 1. napirend lesz az alapító okirat módosítása, 2. napirendi pont a Fülöpi Általános Iskola és Óvoda magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálása.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirend módosítására, a kiegészítéssel, a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Bugyáné Szász Erzsébet és Sándor László képviselőket.

b) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

1.) Alapító okirat módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

2.) Általános Iskola és Óvoda SZMSZ módosításának kezdeményezése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

3.) A Fülöpi Általános Iskola és Óvoda magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat

elbírálására.

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

 

1.) Alapító okirat módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

(előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter polgármester: az előterjesztésben foglaltak szerint a módosult jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egységes szerkezetbe foglaltuk az Önkormányzat illetve az Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát. Kérem elfogadását.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal az Önkormányzat alapító okirat módosítását elfogadta.

 

68/2011. (VI.17.). Kt. sz. határozat:

A Képviselő-testület a 197/2009. (IX. 15.) számú Fülöp Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

Az alapító okiratból kikerül:

„Típusa szerinti besorolása

Tevékenység jellege szerint: Közhatalmi költségvetési szerv”

 

„Alaptevékenysége 2009. december 31-ig” szövegrész a hozzá kapcsolódó szövegrésszel és szakfeladatokkal.

 

„Kisegítő tevékenysége 2009. december 31-ig” szövegrész a hozzá kapcsolódó szövegrésszel és szakfeladatokkal

 

„Kiegészítő tevékenysége 2009. december 31-ig” szövegrész a hozzá kapcsolódó szakfeladatokkal

 

 

Az alapító okiratban az alábbi szövegrészek változnak:

„Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója” szövegrész helyébe „gazdálkodási jogköre” szövegrész lép

 

„Gazdálkodási jogköre” szövegrész helyébe „Gazdálkodási besorolása” szövegrész lép

 

„Alaptevékenysége 2010. január 1-től” szövegrész helyébe „Alaptevékenység” szövegrész lép

 

„890441 Közcélú foglalkoztatás” szövegrész helyébe „890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás” szövegrész lép

 

„890442 Közhasznú foglalkoztatás” szövegrész helyébe „890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszú időtartamú foglalkoztatása” szövegrész lép

 

Az alapító okirat további részét változatlan formában hatályában fenntartja.

 

A módosított Alapító Okiratot a törzskönyvi nyilvántartás céljából meg kell küldeni a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának (Debrecen).

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal az Önkormányzat alapító okirat egységes szerkezetét elfogadta.

 

 

69/2011. (VI. 17.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 135. § (5) és (9) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata hatályos szövegét 2011. június 17. napjától a következők szerint állapítja meg:

 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT


Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38.§. (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88.§. (1)-(2) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/12009. (XII.19.) Korm. rendelet alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

 

Költségvetési szerv neve:

Fülöp Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Székhelye:

4266. Fülöp, Arany János u. 19. sz. (fülöpi 226/A hrsz.)

Irányító szerv neve, székhelye:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

4266 Fülöp, Arany János út 19.

Alapítás ideje

1990. szeptember 30.

Illetékességi területe:

Fülöp község közigazgatási területe

Gazdasági jogköre

Önállóan működő és gazdálkodó

Gazdálkodási besorolása

Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. Fenntartási és működési költségeit a fenntartó az évente elkészített és

jóváhagyott költségvetésében határozza meg.

Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó szerv:

Fülöpi Általános Iskola és Óvoda

4266. Fülöp, Kossuth u. 30.

Szakágazati besorolás

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú

kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

Közfeladat

Helyi önkormányzatok igazgatási tevékenysége.

Alaptevékenysége:

 

Az önkormányzat működtetésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Alaptevékenységhez használt szakfeladatok:

021000 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység

370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

421100 Út, autópálya építése

429900 Egyéb, máshová nem sorolt építés

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

841112 Önkormányzati jogalkotás

841114 Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó

tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó

tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz

kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó

tevékenységek

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások

igazgatási tevékenysége

841133 Adó, illeték kiszabása, beszerzése, adóellenőrzése

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841166 Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggő

szolgáltatások

841191 Nemzeti ünnepek programjai

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841402 Közvilágítás

841403 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható

szolgáltatások

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi

társulások elszámolásai

841902 Központi költségvetési befizetések

841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei

(elszámolásai)

842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet

elhárítása

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,

ellátása

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni

nevelése

855914 Általános iskola tanulószobai nevelés

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

862101 Háziorvosi alapellátás

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

882111 Rendszeres szociális segély

882112 Időskorúak járadéka

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119 Óvodáztatási támogatás

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882201 Adósságrendezési szolgáltatás

882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés

889922 Házi segítségnyújtás

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

890441 Rövid időtartamú foglalkoztatás

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszú időtartamú foglalkoztatás

910121 Könyvtári állomány gyarapodása, nyilvántartása

910123 Könyvtári szolgáltatások

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek

működtetése

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

960302 Köztemető fenntartása, üzemeltetése

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

889921 Szociális étkeztetés

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Vállalkozási tevékenység

Nincs.

Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje:

A Polgármesteri Hivatalt a hatályos jogszabályoknak megfelelő eljárás szerint – pályázat alapján –

határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti.

Foglalkoztatottak alkalmazása:

Ktv. Mt. Kjt. és Ptk. szerint

Vagyon feletti rendelkezési jog

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott külön rendelet szerint.

Az alapító okiratot érintő változást a jegyző a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles a felügyeleti szervnek jelezni.

 

A képviselőtestület felhívja a jegyzőt, hogy az alapító okiratban foglaltaknak az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatába történő beépítéséről intézkedjen.

 

A képviselőtestület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 197/2009.(IX.15.) Kt. határozatát.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal az Általános Iskola és Óvoda alapító okirat módosítását elfogadta.

 

70/2011. (VI.17.) Kt. sz. határozat:

A Képviselő-testület a 196/2009. (IX. 15.) számú Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

Az alapító okiratból kikerül:

„Típusa” a hozzá tartozó szövegrésszel együtt

„A közszolgáltató szerv fajtája: Közintézmény”

„Feladatellátás funkciója” a hozzá tartozó szövegrésszel együtt

„Intézmény tevékenységi köre 2009. december 31-ig” a hozzá tartozó szövegrésszel együtt

 

Az alapító okiratban az alábbi szövegrészek változnak:

„Feladatellátás funkciója” szövegrész helyébe „gazdálkodási jogköre” szövegrész lép

 

„Az Általános Iskola jogszabályban meghatározott közfeladata” szövegrész kiegészül: „Közös igazgatású közoktatási intézmény nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás alaptevékenységgel: óvoda 2 csoporttal, általános iskola 8 évfolyammal.”

 

„Gazdálkodási jogköre” szövegrész elé „Típus szerinti besorolása: önállóan működő” szövegrész kerül.

 

„Az intézmény tevékenységi köre: 2010. január 1-től” szövegrész helyére „Alaptevékenységek” szövegrész kerül.

 

„Kiegészítő tevékenységek” szövegrész helyére „Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenység” kerül

 

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal az Általános Iskola és Óvoda alapító okirat egységes szerkezetét elfogadta.

 

71/2011. (VI. 17.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 135 § (5) és (9) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az Általános Iskola és Óvoda Alapító Okirata hatályos szövegét 2011. június 17. napjától a következők szerint állapítja meg:

 

ALAPÍTÓ OKIRAT

/módosításokkal egybefoglalt szerkezetben/

 

Az intézmény adatai

Az intézmény neve:

OM azonosítója:

Általános Iskola és Óvoda

031148

Székhelye:

4266 Fülöp, Kossuth u. 30. sz.

Telephelye:

4266 Fülöp, Óvoda u. 1. sz.

Az Általános Iskola jogszabályban meghatározott közfeladata:

A gyermekek tanköteles korától általános iskolai nevelés, oktatási feladatok ellátása.

Közös igazgatású közoktatási intézmény nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás alaptevékenységgel:

  • óvoda 2 csoporttal,

  • általános iskola 8 évfolyammal

Tagozat:

Nappali rendszerű

A közintézmény foglalkoz-tatottjaira vonatkozó foglal-

koztatási jogviszony:

Alapításának éve:

1946

Alapító szerv:

Községi Elöljáróság Fülöp

4266 Arany János út 19.

Működési területe:

Fülöp község közigazgatási területe

Fenntartó szerv neve, székhelye:

Fülöp Község Önkormányzata

4266 Fülöp, Arany János út 19.

Irányító szerv neve, székhelye:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete

4266 Fülöp, Arany János út 19.

Az intézmény jogállása:

Önálló jogi személyként működő, részben önálló, helyi önkormányzati költségvetési szerv

 

Típus szerinti besorolása Gazdálkodási jogköre:

Önállóan működő

Nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, gazdálkodásának megszervezése, az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság a képviselőtestület hivatalának a kötelessége. Ebben a körben a hivatal biztosítja a tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatokat.

A működés feltételeit biztosító ingatlan, vagyon, tárgyi eszközök karbantartása, vagyonkezelése ugyancsak a Polgármesteri Hivatal feladata.

Az igazgató gyakorolja a teljes intézményi létszám

vonatkozásában a munkáltatói jogokat.

A feladat ellátását szolgáló vagyon:

Fülöp Községi Önkormányzat tulajdonában lévő

ingatlan, ingó és egyéb vagyon használata.

Ingatlanok:

- Általános Iskola Fülöp, Kossuth u. 30. sz.

52/1 hrsz-u 554 m²

52/2 hrsz-u 1035 m²

52/4 hrsz-u 2561 m²

- Óvoda Fülöp, Óvoda u. 1. sz.

124/14 hrsz-u 2473 m2

A vagyon feletti rendelkezési jog:

Az intézmény által használt vagyon és vagyon feletti rendelkezési jogról a képviselőtestület vagyonáról és a vagyongazdálkodási szabályzatról szóló rendelet az

irányadó.

Az intézményvezető kinevezési rendje:

Nyilvános pályázat alapján a képviselőtestület határozott időre

bízza meg a magasabb vezetői feladatok ellátásával.

Alaptevékenység szakágazati besorolása:

852010 Általános iskolai oktatás

 

 

Alaptevékenységek:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaptevékenységek

851011 Óvodai nevelés, ellátás

 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,

oktatása (1-4. évfolyam)

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése,

oktatása (5-8. évfolyam)

 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali

rendszerű nevelése, oktatása

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- diszlexiás, diszcalculiás és diszgráfiás

- megismerési funkciók rendellenességével küzdő /b

/beszédzavaros/

tanulók nappali rendszerű általános műveltséget

megalapozó iskolai oktatása integrált

keretek között.

 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali

rendszerű nevelése, oktatása

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- diszlexiás, diszcalculiás és diszgráfiás

- megismerési funkciók rendellenességével küzdő /b

/beszédzavaros/

tanulók nappali rendszerű általános műveltséget

megalapozó iskolai oktatása integrált

keretek között.

 

 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése,

ellátása

 

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- megismerési funkciók rendellenességével küzdő /b

/beszédzavaros/

gyerekek integrált óvodai

ellátása.

 

856099 Egyéb, oktatást kiegészítő tevékenység

 

- Hátrányos helyzetű iskolai tanulók felzárkóztatása

- Kulturális, szabadidős és egészségfejlesztési

feladatok

- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai

fejlesztése

-Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek

képességkibontakoztató, ill. integrációs felkészítése

- Iskola könyvtár működtetése

 

856011 Pedagógiai Szakszolgálat

(gyógytestnevelés, logopédia, illetve

továbbtanulási – pályaválasztási

tanácsadás).

 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése

855914 Általános iskola tanulószobai nevelés

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai

tanulószobai nevelése

 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

931204 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatása

Szabad kapacitás kihasználása érdekében végzett alaptevékenységek

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

889921 Szociális étkeztetés

 

 

  1. Az intézménybe felvehető

maximális létszámok:

Óvoda: átlaglétszám : 20 fő/csoport

maximális létszám : 25 fő/csoport

Iskola: 1–4. évf.: 21 fő

maximális létszám: 1-4. évf.: 26 fő

5 - 8. évf. : 23 fő

maximális létszám: 5-8. évf.: 30 fő

 

A maximális létszámot legfeljebb 20 %-kal át lehet lépni a nevelési év, illetve a tanítási év indításánál, amennyiben csak egy óvodai csoport, illetve egy iskolai osztály indul az adott évfolyamon, továbbá az év során, ha új gyermek érkezése indokolttá teszi. Az SNI-s gyerekek létszáma csoportonként, ill. osztályonként lehetőleg ne haladja meg az 5 főt.

 

Vállalkozási tevékenysége: nincs

 

Az alapító okiratot érintő változást az intézmény vezetője a változás bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles a felügyeleti szervnek jelezni.


A képviselőtestület felhívja az intézmény vezetőjét, hogy az alapító okiratban foglaltaknak az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatába történő beépítéséről intézkedjen.

 

A képviselőtestület egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 166/2009.(VII.23.) Kt. határozatát.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Éliás Csabáné igazgató

 

2.) Általános Iskola és Óvoda SZMSZ módosításának előkészítése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület bízza meg Popovics Ferencné Általános Iskola igazgató helyettesét és Kissné Terdik Erzsébet jegyzőt, hogy közösen vizsgálják felül és szükség esetén készítsék elő az Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását arra vonatkozóan, hogy tartalmaz-e olyan rendelkezéseket, amelyek a hatályos jogszabályok szerint nem kötelező, és költségvetési vonzata is van.

Elmondja továbbá, hogy a nyugdíjba vonulók egyhavi külön juttatását az emlékéremmel egy időben kellett volna igazgató asszony részére kifizetni, de a jelen gazdasági helyzetünkben ezt az összeget nem tudjuk kifizetni, de ahogy az önkormányzat költségvetése megengedi ki lesz fizetve, egy kis türelmet kérek Marikától.

 

Éliás Csabáné: Nem értek vele egyet, a jutalom az emlékéremmel együtt járt volna, ha az önkormányzat ki akarta volna fizetni, akkor ki is tudja azt gazdálkodni. De megértem a szűkösséget is, de nem ebben a helyzetben. Én minden dolgozómat méltó módon engedtem nyugdíjba.

 

Földháti István: Támogatom Éliásné Marika kérését. Ami jár az jár, nem később most.

 

Mikáczó László Ferenc: Megértem én is a kérést, optimális megoldást kell találni erre a helyzetre, ahogy az lehetővé teszi én is azt javaslom mihamarabb Marikának a jutalmat ki kell fizetni, hiszen ez a nyugdíjába is beleszámít.

 

Hutóczki Péter polgármester: egyértelmű, hogy ki lesz fizetve a jutalom, de a jelenlegi gazdasági helyzetben ezt az összeget tudtuk kifizetni, mert akkor a kötelező költségeket, fizetéseket, segélyeket nem tudnánk kifizetni. Kérem még egyszer a türelmedet Marika, és megértésedet.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal az Általános Iskola és Óvoda SZMSZ módosítás előkészítését elfogadta.

 

72/2011. (VI.17.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Megbízza Popovics Ferencné Általános Iskola és Óvoda

Igazgató helyettesét és Kissné Terdik Erzsébet jegyzőt, hogy

készítsék el az Általános Iskola és Óvoda SZMSZ-ének módosítását.

 

Határidő: 2011. 09. 30.

Felelős: Popovics Ferencné, igazgató helyettes

Kissné Terdik Erzsébet, jegyző

 

3.) A Fülöpi Általános Iskola és Óvoda magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálására.

Előterjesztő: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti Popovics Ferencné Marikát és Kozma Ferencné Marikát. Nem volt egyszerű helyzetben, amíg a pályázat elbírálása végéhez nem ért.

A Képviselő-testület nevében megköszönjük az együttműködő munkáját.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Az előterjesztés kiosztásra került, aki megakart ismerkedni a véleményezési eljárással kapcsolatos dokumentációval, önéletrajzokkal, pályázati anyagokkal nálam megtehette és megteheti most is.

 

Popovics Ferencné: Nagy változásokat nem szerettem volna, amit az iskola anyagi helyzete megenged arra terveztem, és a pályázatomban minden leírtam.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Popovics Ferencnét alkalmasnak találom az intézményvezető feladatra. Örülök, hogy az iskolában is őt tartják a dolgozók a legalkalmasabbnak erre a feladatkörre. Gratulálok a munkájához.

 

Éliás Csabáné: Mióta Marika lett az igazgató helyettes nagyon sok munkát le vett a vállamról, sokat segített, nagy teherbíró képességekkel rendelkezik. Ott tudja a munkát folytatni, ahol állunk. Szakmailag is képes erre a feladatra. Köszönöm neki még egyszer a meg annyi segítséget, amit az utolsó éveimben támogatott a munkámban, és örülök, hogy így adhatom át neki a vezetői pozíciót.

 

Popovics Ferencné: Köszönöm a szép szavakat de kell még nekem fejlesztenem dolgokon. Köszönöm még egyszer.

 

Furó Tiborné: nem csak a magam nevében, hanem a 24 dolgozó társam nevében is elmondhatom, hogy biztosan jól fogja tovább vinni az iskola vezetését.

 

Mikáczó László Ferenc: Gratulálunk Marika! Egyszerűbb a helyzete a Képviselő-testületnek, mint 19 évvel ezelőtt, zökkenő mentesebb az igazgató választás.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal az Általános Iskola és Óvoda magasabb vezetői beosztására kiírt pályázat elbírálását elfogadta.

 

73/2011. (VI. 17.) Kt. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Fülöpi Általános Iskola és Óvoda magasabb vezetői

beosztásának ellátásával 2011. augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig terjedő határozott időre megbízza Popovics Ferencnét, az intézmény pedagógus munkakörbe kinevezett alkalmazottját.

Illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:

  • Garantált alapilletmény: 177.165.-Ft

  • Szakképzettség alapján járó pótlék: 8.858.-Ft,

  • Területi pótlék: 6.000.-Ft

  • Magasabb vezetői pótlék: 60.000.-Ft

Összesen: 252.023.-Ft

 

Felkéri a polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére.

 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: 2011. július 31.

 

Hutóczki Péter polgármester: Fülöp község nevében sok erőt, kitartást, egészséget kívánok az intézményvezetői munkához.

 

Kozma Ferencné: Én is gratulálok és az óvoda dolgozói nevében is kérem, hogy segítsük egymás munkáját mindenben.

 

Popovics Ferencné: Köszönöm mindenkinek a gratulációkat. Együttműködésemet felajánlom.

 

A Képviselő-testület a rendkívüli ülését 10 óra 45 perckor bezárja.

 

 

Kmf.

 

/:Hutóczki Péter:/                                      /:Kissné Terdik Erzsébet:/

Polgármester                                                            Jegyző

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/                                        /: Sándor László:/

Jkv. hitelesítő                                                   Jkv. hitelesítő

 

2023. október 1., vasárnap
Köszöntjük Malvin olvasóinkat!
Holnap Petra napja lesz.
Facebook
Hírlevél