JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

2009. MÁJUS 29-ÉN  DE. 9. ÓRAKOR

TARTOTT RENDKÍVÜLI  ÜLÉSÉRŐL

 

Alkotott rendeletek:

---

Hozott  határozatok

126/2009.(V.2.9.) Dr. Faluvégi József Állatorvos kérelmét elfogadja és a közalkalmazotti

jogviszonyát 2009. június 1. napjával bezárólag lemondással megszűnteti.

127/2009. (V.29.) az állategészségügyi szakfeladaton az állatorvosi álláshelyet

megszűnteti, az álláshelyet a továbbiakban nem kívánja betölteni.


JEGYZŐKÖNYV

Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 29-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Hortobágyi- Szoboszlai Szilvia, Czigle József, Czuper Árpádné, Lekkáné Nyíri Franciska Hegedűs Lászlóné, Nagy Béla, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné képviselők, Kissné Terdik Erzsébet jegyző.

Bugyáné szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselőtestületet, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Czigle József Sándor Jánosné képviselőket.

A javaslatot a jelöltek és a képviselőtestület egyhangúlag elfogadja, a napirendet az alábbiak szerint állapítja meg:

 

Napirend

1., Dr. Faluvégi József állatorvos munkaviszonyának lemondással történő megszüntetése, az állategészségügyi szakfeladaton az állatorvosi álláshely megszüntetése.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Dr. Faluvégi József állatorvos benyújtotta kérelmét közalkalmazotti jogviszonyának lemondással történő megszüntetése iránt 2009. június 1. napjával.

Elmondja,hogy az 1992,. évi XXXIII. törvény 28. §. (1) bekezdése a közalkalmazott a jogviszonyt lemondással bármikor megszűntetheti. Lemondás esetén a lemondási idő 2 hónap. Ezen időtartam egy részére, vagy annak egészére a munkáltató mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés alól.

 

Javasolja a képviselőtestületnek, hogy Dr. Faluvégi József állatorvos lemondással történő közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti kérelmét fogadja el, a felmentési idő egészére mentesítse a munkavégzés alól, valamint határozzon abban, hogy az állategészségügyi szakfeladaton az álláshelyet szüntesse meg.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással egyhangúlag 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatokat.

126/2009. (V.29.) KT. sz. Határozat

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Dr. Faluvégi József Állatorvos kérelmét elfogadja és a közalkalmazotti

jogviszonyát 2009. június 1. napjával bezárólag lemondással megszűnteti.

A lemondási időtartam (2 hónap) teljes egészére mentesíti Dr. faluvégi Józsefet

a munkavégzés alól.

Felkéri a polgármestert, hogy a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó teendőket

lássa el.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2009. június 1.

 

 

127/2009. (V.29.) sz. Határozat

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

az állategészségügyi szakfeladaton az állatorvosi álláshelyet

megszűnteti, az álláshelyet a továbbiakban nem kívánja betölteni.

 

Felhívja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendeltet fentiek értelmében módosítsa.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Határidő: 2009. augusztus 31.

 

Bugyáné Szász Erzsébet megköszöni a képviselőtestület munkáját az ülést bezárja.

 

kmf.

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

 

 

 

Czigle József Sándor Jánosné

jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél