JEGYZŐKÖNYV

6-11/2011.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. május 26-án (csütörtök) de. 7:30  órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

 

Hozott  rendeletek: 

 

 

Hozott határozatok:

66/2011. (V. 26.) KT. sz. határozat:

„MVH-2075598318 azonosító számú projekt keretében Fülöp Község Művelődési Ház és Könyvtár bővítés felújítási, parképítési munkái és a kapcsolódó eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás  eredmény megállapítása.

  

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án de. 7:30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné, Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István tanácskozási joggal.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja  Hutóczki Imre és Mikáczó László Ferenc képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a)  Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Hutóczki Imre és Mikáczó László Ferenc képviselőket.

b)  Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

 

1.) „MVH-2075598318 azonosító számú projekt keretében Fülöp Község Művelődési Ház és Könyvtár bővítés felújítási, parképítési munkái és a kapcsolódó eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredmény megállapítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

1.)   „MVH-2075598318 azonosító számú projekt keretében Fülöp Község Művelődési Ház és Könyvtár bővítés felújítási, parképítési munkái és a kapcsolódó eszközök beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás  eredmény megállapítása

            Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

            (előterjesztés csatolva)

 

 

Hutóczki Péter polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a 55/2011. (IV.21.) KT. sz. határozatában döntött az „MVH-2075598318 azonosító számú projekt keretében Fülöp Község Művelődési Ház és Könyvtár bővítés felújítási, parképítési munkái és a kapcsolódó eszközök beszerzése” tárgyban közbeszerzési eljárás megindításáról. Fenti határozat értelmében hirdetmény közzé tétele nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás indult, 3 meghívott résztvevővel:

 

1.      Soproni Trade Invest Kft 1114 Budapest, Mészöly u. 4. Alagsor 1. sz.

2.      HNF Kft 4241 Bocskaikert Borostyán u. 2. sz.

3.      INVEST DÉV BAU Kft 4034 Debrecen, Malvin u. 56. sz.

 

Az ajánlattételi meghívások határidőben megküldésre kerültek, a 3 meghívott megvásárolta a dokumentációt. Az eljárás szerinti határidőig megtették ajánlataikat. Az ajánlatok értékeléséről, hiánypótlásáról és az eredményességről készült – A Bíráló Bizottság szakvéleményét  tartalmazó – jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bíráló bizottság véleménye alapján a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének a Soproni Trade Invest Kft-t ( 1114 Budapest Mészöly u.4. sz. Alagsor 1.) fogadja el.

 

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjét elfogadta.

 

66/2011. (V.26.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „MVH-2075598318 azonosító számú projekt keretében Fülöp Község Művelődési Ház és Könyvtár bővítés felújítási, parképítési munkái és a kapcsolódó eszközök beszerzése” tárgyú hirdetmény közzététele nélkül egyszerű közbeszerzési eljárásra ajánlatot benyújtó

 

Soproni Trade Invest Kft., 1114 Budapest, Mészöly u. 4. Alagsor 1.

 

1.    rész: Megajánlott nettó ajánlati ár (Ft): 31.612.821,-Ft, azaz Harmincegymillió-hatszáztizenkettőezer-nyolcszázhuszonegy forint.

 

2.   rész: Megajánlott nettó ajánlati ár (Ft): 8.346.621,-Ft, azaz Nyolcmillió-háromszáznegyvenhatezer-hatszázhuszonegy forint.

 

Ajánlattevőt a fenti ajánlati értékekkel – a Bíráló Bizottság írásbeli véleménye és határozata alapján - alkalmasnak találja a szerződés teljesítésére, valamint érvényesnek tartja benyújtott ajánlatot.

 

Érvénytelen Ajánlattevő:

1.) A HNF Kft. ajánlata a Kbt. 88. § (1) e) és f) pontja alapján érvénytelen, mivel a nem pótolta a hiánypótlási felhívásban foglaltakat és ezáltal nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, valamint nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

2.) Az INVEST DÉV BAU Kft. ajánlata a Kbt. 88. § (1) e) és f) pontja alapján érvénytelen, egyrészt azért, mert a P1.) és P3.) alkalmassági feltételeknek nem felel meg, továbbá mivel nem pótolta a hiánypótlási felhívásban foglaltakat, ezáltal nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, valamint nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

 

2. Az eljárás nyertesének kiválasztása:

Az Ajánlattételi Felhívás szerint az eljárás bírálati szempontja: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

 

Érvényes Ajánlattevő:

 

Soproni Trade Invest Kft., 1114 Budapest, Mészöly u. 4. Alagsor 1.

 

1.   rész: Megajánlott nettó ajánlati ár (Ft): 31.612.821,-Ft, azaz Harmincegymillió-hatszáztizenkettőezer-nyolcszázhuszonegy forint.

 

2.   rész: Megajánlott nettó ajánlati ár (Ft): 8.346.621,-Ft, azaz Nyolcmillió-háromszáznegyvenhatezer-hatszázhuszonegy forint.

 

Tekintettel arra, hogy egy érvényes ajánlat került benyújtásra és ez az ajánlat érvényes, az eljárás nyertese az 1. rész és a 2. rész esetén a Soproni Trade Invest Kft.

 

Összegzés: egyetlen érvényes ajánlat volt és a 1. rész esetén nettó 31.612.821,-Ft, míg a 2. rész esetén nettó 8.346.621,-Ft fedezet rendelkezésre áll, ezért a szerződést az 1. részre és a 2. részre a Soproni Trade Invest Kft-vel kell megkötni. 

 

 

Fenti döntés értelmében felkéri a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a szerződéseket – a közbeszerzési eljárás szabályi szerint - kösse meg.

 

Határidő: ajánlat tételi felhívás szerint ( 2011. június 6.)

Felelős: Hutóczki Péter

 

  

Kérdés nem volt a  Képviselő-testület  részéről a rendkívüli ülését 8 órakor befejezi.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                           /:Kissné Terdik Erzsébet:

Polgármester                                                                                                   Jegyző

 

 

 

 

 

  /:Hutóczki Imre:/                                                                      /: Mikáczó László Ferenc:/

      Jkv. hitelesítő                                                                                     Jkv. hitelesítő

2023. október 1., vasárnap
Köszöntjük Malvin olvasóinkat!
Holnap Petra napja lesz.
Facebook
Hírlevél