JEGYZŐKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2009. február 27-ÉN  DE. 11. ÓRAKOR TARTOTT  RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL


Alkotott rendeletek:

7/2009: A szoc. ellátások helyi szabályozásáról szóló 3Ű/2008.(II.15.) Kt. r. módosítása

8/2008: A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009. (II.10.) Kt. r. módosítása.

Hozott határozatok:

36/2009. Intézményi térítési díj (vendégebéd)

37/2009. Szociális étkezők térítési díja

38/2008. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások keretében nyújtott int. térítési díj

megállapítása.

39/2009. Fülöp község esélyegyenlőségi tervének módosítása.

40/2009. DAÖTT társulási megállapodásának módosítása.

41-76/2009. Lakásfenntartási támogatás iránti benyújtott kérelmek elbírálása

77/2009. Dr. Faluvégi József állatorvos közalkalmazotti jogviszony ügye.


JEGYZŐKÖNYV


Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 27-én de. 11 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Hortobágyi- Szoboszlai Szilvia, Czigle József, Czuper Árpádné, Hegedűs Lászlóné, Hutóczki Péter, Nagy Béla Sándor Jánosné képviselők, Kissné Terdik Erzsébet jegyző.

Lekkáné Nyíri Franciska távolmaradását nem igazolta.

Bugyáné szász Erzsébet polgármester köszönti a képviselőtestületet, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.

Javaslatot tesz a meghívó szerinti napirendre és a jegyzőkönyv hitelesítőire az alábbiak szerint.

1., Intézményi térítési díjak megállapítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

2., Az esélyegyenlőségi terv módosítása

Előadó: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

3., A DAÖTT megállapodás módosítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

4., Zárt ülés:

Közalkalmazott felmentése

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbírálása.

A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja: Hegedűs Lászlóné és Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia

képviselőket.

Hegedűs Lászlóné és Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia vállalják a jegyzőkönyv hitelesítését, a testület a napirendre tett javaslatot és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztását egyhangúlag elfogadja.

1., Intézményi térítési díjak megállapítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

Éliás Csabáné: Úgy véli,hogy térítési díj emelése miatt jelentősen csökkenni fog a dogozók száma, akik igénybe veszik a munkahelyi étkeztetést.

A képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag 9 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatokat és megalkotja az alábbi rendeleteket:

36/2009. (II.27.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Megállapítja a napközi9 Otthonos Óvodában igénybe vett vendégebédet

Nyersanyagnorma: 218.- Ft + áfa (44.- FT) összesen: 262.-Ft

Rezsi költség: 226.- Ft + 20 % áfa (45.- Ft: összesen: 271.- Ft

_____________________________________________________________

Intézményi térítési díj: 444.- Ft + 20 % áfa (89.- FT) összesen: 533.- Ft

37/2009. (II.27.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Megállapítja a Napközi Otthonos Óvodában igénybe

vett szociális étkezők térítési díját:

- A nyugdíjminimum 150 %-át el nem érő jövedelem

Esetén a fizetendő térítési díj összege:

(533-361) 143.- Ft + 20 % áfa (29.-Ft)= 172.- Ft.

- A nyugdíjminimum 150 %-át el nem érő, de annak 300 %-át

Meg nem haladó jövedelem esetén a fizetendő térítési díj

Összege: (533-320) = 213, 177.- Ft + 20 % áfa (35.- Ft)= 177.-Ft+

20 % áfa(35.-Ft) összesen: 213.- Ft.

- A nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén a fizetendő

Térítési díj összege: (533-245 = 279) 233.- Ft + 20 % áfa (46.- FT)=

279.- Ft.

A falugondnoki szolgálat 2008. évi adatok alapján számított önköltsége

1 gondozási órára vetítve 313.- Ft.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi

III. tv. 115/A §-a alapján a falugondnoki szolgáltatást térítésmentesen

kell biztosítani.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2009. április 1. és folyamatos.


Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

 

7/2009. (II. 27.) KT. sz. rendelete

 

 

A szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II.15.) Kt. rendelet módosítása.

 

 

Fülöp Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §. (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi II. törvény ( továbbiakban : Szt. ) 92. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szoc. igazgatásról és a szoc. ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (II.15.) Kt.sz. rendelet (továbbiakban: rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.

A rendelet 1. sz. melléklet helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.

2. §.

Ezen rendelet 2009. április 1.napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 3/2008. (II.15.) KT. sz. rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti.

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/ /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester jegyző

A rendeletet kihirdette:

Fülöp, 2009. február 27. (:Kissné Terdik Erzsébet:)

jegyző

  1. sz. melléklet: a 7/ 2009. (II.27.) Kt. sz. rendelethez:

Alapellátás terén nyújtott szociális étkeztetés térítési díja:

a., a nyugdíjminimum 150 %-át meg nem haladó jövedelemesetén 143.- FT/fő/nap

b., a nyugdíjminimum 150 % és 300 % közötti jövedelem esetén 177.- Ft/fő/nap

c., a nyugdíjminimum 300 %-át meghaladó jövedelem esetén: 233.- FT/fő/nap

Házhozszállítási költség: 313.- Ft/háztartás/nap.

38/2009. (II.27.) KT. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások

Keretében nyújtott intézményi térítési díj alapját képező

Nyersanyag költséget az alábbiak szerint állapítja meg:

1., Napközi Otthonos Óvoda

Nyersanyagköltség összesen: 195.-Ft + 20 % áa (39.- Ft)= 234.- Ft

Ebből:

-Tizórai: 39.- Ft

- Ebéd: 117.- Ft

- Uzsonna: 39.- Ft

2., Iskolai Napközi Otthon:

Nyersanyagköltség összesen: 264.- Ft + 20 % áfa (53.-Ft) = 317.- Ft

Ebből:

-Tizórai: 53.- Ft

- Ebéd: 158.- Ft

- Uzsonna: 53.- Ft

3., Menza

Nyersanyagköltség összesen: 163.- Ft + 20 % áfa (33.- Ft) = 196.- Ft

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: Folyamatos.

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 

8/2009. (II.27.) Kt. sz. rendelete

 

A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló

4/2009. (II.10.) KT. sz. rendelet módosításáról.


Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított és kiegészített 1997. évi XXXI. Tv. (továbbiakban: Gyvt.) 147. §. (1) bekezdés, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §. (1) bekezdésében adott felhatalmazás alapján a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009. (II.10.) Kt. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

A rendelet 1. sz. melléklete helyébe ezen rendelet 1. sz. melléklete lép.

2.§.

Ezen rendelet 2009. április 1.napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 4/2009. (II.10.) KT. sz. rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti.

(:Bugyáné szász Erzsébet:) (Kissné Terdik Erzsébet:)

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:

Fülöp, 2009. február 27.

(Kissné Terdik Erzsébet:)

Jegyző

  1. sz. melléklet a 8/2009. (II.27.) Kt. sz. rendelethez:

„1. sz. melléklet a 4/2009. (II.10.) Kt. sz. rendelethez”

A gyermekek napközbeni ellátásának napi intézményi térítési díja:

I. Napközi Otthonos Óvoda esetén: 195.- Ft

- tízórai: 39.- Ft

- ebéd: 117.- Ft

- uzsonna: 39.- Ft

II. Általános iskolai oktatásban résztvevő gyermekek esetén:

Napközi: 264.- Ft

- tízórai: 53.- Ft

- ebéd: 158.- Ft

- uzsonna: 53.- Ft

Menza: (csak ebéd) 163.- FT

2., Az esélyegyenlőségi terv módosítása

Előadó: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

(Előterjesztés csatolva)

A képviselő-testület az előterjesztést vita nélkül, egyhangúlag, 9 igenszavazattal elfogadja és meghozza az alábbi határozatot:

39/2009. (II.27.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztésben ismertetett

Módosításokkal Fülöp Községi Önkormányzatának Közoktatási és feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési, fejlesztési és esélyegyenlőségi tervét az alábbi módosításokkal:

- a 8. oldalon az etnikum szót roma közösségre cseréli

- - 13. oldalon, szükséges a továbbiakban az óvoda integrációs pályázatának benyújtása,

- - 25. oldalon, a beóvodázás kapcsán különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a HHH gyerekekre, szüleiket tájékoztatni kell az igénybe vehető beóvodázási támogatásról. A teljes óvodáztatás kérdése felveti a férőhely bővítését, mely a fenntartó feladta.

- 27. oldalon, a kompetenciamérések javítása: mindenesetben figyelembe kell venni a tanulók családi háttérváltozóit.

Felelős: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

Éliás Csabáné intézményvezető

Határidő: Folyamatos.

3., A DAÖTT megállapodás módosítása

Előadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester elmondja, hogy 2009. február 18-án részt vett a DAÖTT társulási ülésen. A társulás fő célja a résztvevő önkormányzatok területé a hulladéklerakó helyek rekultivációja pályázati források elnyerése. A képviselőtestületünk2008.november 14-i ülésén a 283/2008. (XI. 14.) Kt Határozattal fogadta el a DAÖT Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosított szövegét. A legutóbbi társulási ülésen elfogadásra került az a javaslat, mely szerint törlésre kerül a háromszoros vagyoni hozzájárulás megfizetésére vonatkozó rendelkezés. Így az önkormányzatnak a társulási megállapodásban meghatározott alapösszeget kell megfizetni. Fülöp esetében 50.000.- Ft-ot.

Ehhez azonban szükséges elfogadni a társulási megállapodás módosítását.

A képviselő-testület az előterjesztést vita nélkül, egyhangúlag, 9 igenszavazattal elfogadja és meghozza az alábbi határozatot:


K I VO N A T

A Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2009. február 27-én megtartott ülésről készült jegyzőkönyvből


40/2009. (II.27.) Kt. Határozat

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határoz, hogy a Debreceni Agglomeráció

Hulladékgazdálkodási Társulás 2009. február 18-án

kelt 2008. november 14-én módosított társulási

megállapodását a helyi önkormányzatok társulásairól

és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.

tv. 16. §. alapján az alábbiak szerinti módosítását elfogadja:

1., A társulási megállapodás 8. pontjának (4) bekezdése,

mely a háromszoros nagyságrendű vagyoni hozzájárulás

megfizetéséről rendelkezett – törlése kerül.

2., jelen társulási megállapodás módosítását

az aláírást követő 15 napon belül meg

kell küldeni az Észak-Alföldi Regionális

Államigazgatási Hivatal Vezetője részére

törvényességi észrevétel céljából.

Felelős: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidő: 2009. március 13.

Bugyáné Szász Erzsébet sk. Kissné Terdik Erzsébet sk.

polgármester jegyző

A kivonat hiteles: Fülöp, 2009. 05. 19.

-------------------------

A képviselő-testület a további munkáját zárt ülésen folytatja.

kmf.

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/                                                   /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                                          jegyző

 

 

 

Hegedűs Lászlóné                                                                  Hortobágyi- Szoboszlai Szilvia

jkv. hit.                                                                                   jkv. hit.

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél