JEGYZŐKÖNYV

6-7/2011.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. március 30-án (szerda) du. 15,30  órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

 

Hozott  rendeletek:  -

 

 

Hozott határozatok:

40/2011. (III. 30.) KT. sz. határozat: Fülöp Község Sportfejlesztési Koncepciójának elfogadása

41/2011. (III. 30.) KT. sz. határozat: Pályázat benyújtása „Sport Infrastruktúrafejlesztés” címen sporttelep felújítására

42/2011. (III. 30. ) KT. sz. határozat:Tas Humánjóléti Bt. orvosi rendelő felújítása miatt keletkezett kiadásainak kompenzálásának megtárgyalása

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30.-án du. 15.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet,  Furó Tiborné, Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Czigle Attila és Furó Tiborné képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a)      Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Czigle Attila és Furó Tiborné képviselőket.

b.)    Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

1) Sporttelep felújítására pályázat benyújtása

    Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

2) Tas Humánjóléti Bt. kiadásainak kompenzálásának megtárgyalása.

    Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

1) Sporttelep felújítására pályázat benyújtása

    Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter: A tervet és a költségvetést átadom tanulmányozásra a Képviselő-testületi tagoknak.

Ebben a pályázatban lehetőség lenne a sportpálya teljes felújítására: a füvesítés, automata öntözőrendszer kiépítése, lelátó, korlát felújítása, aszfalt pálya felújítása. Kötelező elem az akadálymentesítés, melynek részeként a lejáró és parkoló  kiépítése, vizesblokk felújítása építhető be. Az elkészített költségvetés alapján a felújítás összköltsége 13.543.785.-Ft, a pályázott összeg:  12.189.406.-Ft, a biztosítandó saját forrás: 1.354.379.-Ft.

A pályázat benyújtásához szükséges az önkormányzatnak sportfejlesztési koncepcióval rendelkezni, nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy mennyi összeget fordít az önkormányzat sportfeladatokra, továbbá nyilatkozni kell a saját forrás biztosításáról.

2 határozatot kell hoznunk.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

 

40/2011. (III.30.) Kt. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező  „Fülöp Község Sportfejlesztési Koncepcióját”

Továbbá nyilatkozik, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15. ) KT. sz. rendelete tartalmaz 4.844.000.-Ft sportra fordítandó összeget.

Felkéri a polgármestert gondoskodjon a koncepció és költségvetés végrehajtásáról.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

 

Fülöp Község Sportfejlesztési Koncepciója

 

 

Fülöp Község Sportfejlesztési Koncepciójának célja, hogy az abban rögzített irányelvekkel orientálja a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvényben rögzítettek szerint az önkormányzat, az oktatási intézmények, az egyesületek és egyéb sportszervezetek egymást kiegészítő tevékenységét.

 

A koncepció tartalmazza azokat a célkitűzéseket és a célkitűzésekhez tartozó azon feladatokat, amelyeket az Önkormányzat – mindenkori költségvetése adta lehetőségének függvényében – döntéseiben a testnevelés és a sport területén iránymutatónak tekint.

 

A koncepció egyik kiemelt célja, hogy a testnevelés és a sport területén működő szervezetek, egyesületek számára tervezhető környezet teremtődjön városunkban.

 

A koncepció elismeri, hogy a testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem, a rekreáció fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi nevelésében, fizikai fejlesztésében, a jellem és személyiség formálásában.

 

 

Helyzetértékelés

 

Ma minden társadalmi fórum elismeri a testnevelés és a sport fontosságát, az ifjúság egészségmegőrzésében és nevelésében betöltött szerepét, azonban minderre egyre szűkülő anyagi források állnak rendelkezésre, az ágazat valamennyi szereplője, így az Önkormányzat számára is.

A gyermekek edzettségi, egészségi állapota az utóbbi időben tovább romlott, a rendszeresen sportoló fiatalok száma, az iskolai testnevelés presztízsével együtt csökkent, míg a mozgásszegény életmódot folytatók száma jelentős növekedést mutat.

A lakosság szabadidősportjában, a rekreációs tevékenység keretében rendszeres testedzést folytatók köre elsősorban gazdasági és társadalmi okokból szűkült, ugyanakkor megjelent egy viszonylag szűk réteg, amely felismerve a rendszeres sportolás jelentőségét, beépítette azt mindennapi programjába és anyagilag is kész áldozni rá.

Fülöp Község gazdasági programja további célkitűzéseket fogalmaz meg a Diák-, szabadidő és versenysport tekintetében az alábbiak szerint:

 

-         Az önkormányzat folyamatos feladatának tekinti, hogy a fiatalokban a mozgás-gazdag életmód iránti igényt felkeltse. Ennek érdekében továbbra is fokozott figyelmet kell fordítani az óvodai és az iskolai testnevelés, valamint sporttevékenység személyi, tárgyi és létesítményi feltételei megteremtésére és fejlesztésére.

-         A szabadidősport a gyermek és ifjúsági versenysport koordinálása, szervezése, valamint a község tulajdonában lévő sportlétesítmények és sportcélú ingatlanok működtetése és karbantartása

 

 

A sport- és a testnevelés területeinek támogatása

 

Alapvető feladatként jelentkezik a sport- és testnevelés az alábbi területeinek Önkormányzat általi előnyben részesülése:

-         gyermek- és ifjúsági tömegsport,

-         szabadidősport,

-         fogyatékossággal élők sportja,

-         utánpótlás-nevelés,

-         a versenysport feltételeinek támogatása

 

a) Gyermek- és ifjúsági tömegsport

 

Az iskolai sport magában foglalja az oktatási és nevelési intézmények tanulóinak testnevelési és sporttevékenységét, a tanórai és a tanórán kívüli, iskolában végzett sporttevékenységet éppúgy, mint az iskolán kívüli keretekben végzett testgyakorlást, testedzést és játékokat, túrákat, táborokat, mozgásos alkalmakat. Fontos a tanulók egészségének megőrzése, biológiai fejlődésük elősegítése, ennek részeként sportos életmódra, rendszeres fizikai aktivitásra nevelésük, továbbá a rendszeres sportolás és versenyzés iránti igényük felkeltése.

 

b) Szabadidősport

 

A szabadidősport területén gondoskodni kell a település lakossága egészséges életfeltételeinek biztosításáról, a közösségi tulajdon adta lehetőségek minél hatékonyabb kihasználásáról. Ehhez kapcsolódóan lehetővé kell tenni az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmény, iskolai tornaterem, sportudvar lakosság számára történő hétvégi, tanítási szünidei minél szélesebb körben történő igénybevételét.

 

c) Fogyatékossággal élők sportja

 

Külön figyelmet kell fordítani a fogyatékosok sportprogramjainak, sporteseményeinek szervezésére. Az önkormányzat célul tűzte ki valamennyi sportlétesítmény akadály-mentesítését.

 

d) Utánpótlás-nevelés

 

Az Önkormányzat felelőssége, hogy költségvetésében az utánpótlás korosztály sporttevékenységének támogatására az általa biztosított anyagiak valóban e területen kerüljenek felhasználásra.

Az utánpótlás–nevelés szempontjai között kell szerepelnie annak a célkitűzésnek, hogy eszközrendszerével kiválassza a legtehetségesebbeket és eljuttassa őket az élsport, versenysport területére, a kevésbé tehetségeseknek pedig késztetést adjon az egész életen át tartó sportos, egészséges életmód folytatására.

 

e) A versenysport feltételeinek biztosítása

 

Önkormányzatunk területén működik a Csontos Ferenc SE, az egyesület keretein belül két szakosztály működik:

  • Megye II. osztály felnőtt: 20 igazolt játékossal
  • Megye II. osztály U19: 25 igazolt játékossal

 

Az egyesület és így Önkormányzatunk is egyre nagyobb hangsúlyt fektet a helyi hátrányos helyzetű fiatalok egészséges életmódra való nevelésére. Az általános iskolával együtt működve neveljük az utánpótlás korú gyerekeket egészséges életmódra, közösségbe való beilleszkedésre, a csapatért és csapattársaiért érzett felelősségre, fegyelemre, sport szeretetre a labdarúgáson keresztül. Az Egyesület egyetlen támogatója a helyi önkormányzat, mely támogatást csak az egyesületi tagdíjjakkal tudunk kiegészíteni, valamint a hazai pályán játszott meccsek jegyeinek bevételéből. Ezen anyagi forrás nem nyújt semmiféle fedezetet arra, hogy korszerűsíteni, fejleszteni tudjuk a rendelkezésünkre álló futballpályát és környezetét.

A rendelkezésre álló terület 1 db füvesített focipálya, amely a rendszeres gondozás ellenére már jócskán elavult, kikopott – öntözőrendszer hiányában- sajnos ezt nem tudjuk saját erőből helyreállítani. A focipálya jobb oldalán mára már elavult lelátó található. A pálya körül 8 db reflektor és egy megafon van, amelynek cseréjére, korszerűsítésére, fejlesztésére nincs lehetőség, bár szükséges lenne, mivel a felnőtt játékosok csak az esti órákban tudnak edzésekre járni, mivel többségük dolgozik, tanul vagy határon túli (román) állampolgár. Rendelkezik továbbá 1 db aszfaltozott kézilabdapályával, amely a rendszeres használattól (amatőr kézilabdázás, gördeszkázás, biciklizés, görkorcsolyázás) és az időjárás eróziós hatására – hó, fagy, eső – repedések, felgyűrődések (buckák/ bukkanók) keletkeztek. A csapatok rendelkezésére egy felújított öltöző áll, bár sajnos anyagi fedezet hiányában sem az akadálymentesítésre, sem a gázbojler cseréjére nem került sor. A jelenleg használatban lévő gázbojler kis kapacitású – ami csak egy csapat számára biztosít meleg vizes tisztálkodási lehetőséget, így a felnőtt játékosoknak már nem jut elegendő meleg víz. Az illemhelységet mozgáskorlátozott nézők nem tudják megközelíteni, amely a mai világban szinte elengedhetetlen.

A szakosztály játékosain kívül még az általános iskola diákjai is igénybe veszik a futballpályát – pl. Qper futás, hosszútávfutás, rövidtávfutás, kislabda dobás, súlylökés, váltófutás – amire az általános iskola tornaterme nem biztosít lehetőséget.

 

2) Sportvagyon

 

Az Önkormányzat felelős a tulajdonában lévő sportvagyon működtetéséért, fejlesztéséért. Korszerű létesítményháttér nélkül azonban ma nem lehetséges sikeres versenysport, de nélküle az egészségmegőrzést biztosító szabadidősport sem éri el célját.

 

3) Kapcsolatok

 

A sport különböző területei közötti – úgy, mint az iskolai testnevelés, diáksport, szabadidősport és a versenysport, illetve az e területen dolgozó sportvezetők – kapcsolatok javítása érdekében szükséges az illetékes szervezetek hatékonyabb bevonása, a feltételek javítása.

 

Fel kell tárni és ki kell használni a testvér- és partnervárosi kapcsolatokban a sport területén rejlő lehetőségeket (csereprogramok, sportszakmai konzultációk, stb.).

 

Elő kell segíteni az iskoláskorú sportolók sportszervezetekbe történő folyamatos irányítását, valamint a tehetséges vidéki sportolók városi sportegyesületekhez történő orientálását.

 

4) Célok

 

Az oktatási intézmények vezetőit ösztönözni kell a meglévő sportcélú kapacitások maximális kihasználására, különös tekintettel a pihenő- és munkaszüneti napok, valamint az iskolai szünidők tekintetében.

 

 

 

Előnyben kell részesíteni:

-                az általános iskolások úszás-oktatását. El kell érni, hogy az általános iskola 4. évfolyamának elvégzéséig településünk valamennyi diákja tanuljon meg úszni, amelyhez ki kell alakítani a tantervi úszás-oktatást,

-                a sportinfrastruktúra fejlesztését,

-                a sportélet színesítését, szabadidősport bővítését.

 

 

 

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

 

 

41/2011. (III. 31.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 7/2011. (III.09.) BM. rendelet alapján pályázatot nyújt be „Sport Infrastruktúrafejlesztés” címen a fülöpi 99/2 hrsz. alatt található sporttelep felújítására.

A pályázat támogatási aránya 90%, önerőként 10% biztosítása szükséges.

A benyújtandó pályázat összköltsége:  13.543.785.-Ft

Pályázatban igényelt támogatás:          12.189.406.-Ft

Önkormányzat saját erő:                        1.354.379.-Ft

 

 

 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a saját forrás összegét

az önkormányzat 2011. évi költségvetésében biztosítja.

 

Felelős: Hutóczki Péter

Határidő: 2011. március 31.

 

 

 

2) Tas Humánjóléti Bt.b kiadásainak kompenzálásának megtárgyalása

    Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Hutóczki Péter elmondja, hogy Dr. Tas Attila háziorvos ismét megkeresett az orvosi rendelő bővítéséhez, felújításához szükséges villanyóra kikötése ügyében, a szolgáltatónak fizetendő díj 4 263 .-Ft.-ba került, melyet a Bt. fizetett ki. Kéri, hogy a 4 263.-Ft.-ot utaljon át az önkormányzat a Bt. számlájára, mivel a pályázatban foglalt felújítási munkálatok miatt szükséges.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

 

42/2011. (III.30.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tas Humánjóléti Bt. részére 4 263.-Ft. villanyóra kikötéséről szóló számla összegének átutalását elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

 

Több kérdés és észrevétel nem volt, a Képviselő-testület a rendkívüli ülését 15 óra 45 perckor befejezi.

 

 

 

Kmf.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                           /:Kissné Terdik Erzsébet:/

  Polgármester                                                                                               Jegyző

 

 

 

/:Czigle Attila:/                                                                                  /:Furó Tiborné:/

 Jkv. hitelesítő                                                                                     Jkv. hitelesítő

2021. január 28., csütörtök
Köszöntjük Karola, Károly olvasóinkat!
Holnap Adél napja lesz.
Facebook
Hírlevél