JEGYZŐKÖNYV

6-6/2011.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. március 25-én (péntek) du. 17 órakor

TARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

 

 

Hozott  rendeletek:  -

 

 

Hozott határozatok:

39/2011. (III.25.) KT. sz. határozat: Jelen ülés napirendjének elfogadása

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 25.-én du. 17 órakor megtartott közmeghallgatásról.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház nagyterme

                       (4266 Fülöp, Arany J. u. 21.)

 

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint.

 

Hutóczki Péter polgármester

Kissné Terdik Erzsébet jegyző

Mikáczó László Ferenc alpolgármester,

Földháti István alpolgármester

Bugyáné Szász Erzsébet képviselő

Furó Tiborné képviselő

Czigle Attila képviselő

Hutóczki Imre képviselő

Sándor László képviselő

 

Meghívott vendégek:

- Éliás Csabáné Általános Iskola igazgató,

- Dr. Kozma János Hajdúhadház Rendőrkapitányság kapitánya,

- Jánosi Zoltán Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség Képviseletében,

- Dr. Tas Attila Károly háziorvos,

- Nagy Béla Búzavirág Néptánc vezetője.

 

A lakosság részéről a jelenléti ív szerint 53 fő. + 3 fő jelenléti íven kívül.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, a Képviselő-testületet, valamint a meghívott vendégeket.

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja  Mikáczó László Ferenc és Sándor László képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a közmeghallgatást Képviselő-testületi ülés keretében kell megtartani, melynek napirendjét ismerteti.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére, a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

39/2011. (III. 04.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a)   Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Mikáczó László Ferenc és Sándor László képviselőket.

b.)  Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

1)      Tájékoztatás a 2010. évben végzett tevékenységről és a 2011. évi feladatokról, tervekről

 

2)      Különfélék, kérdések, vélemények, hozzászólások

 

 

 

1)     Tájékoztatás a 2010. évben végzett tevékenységről és a 2011. évi feladatokról, tervekről

 

Hutóczki Péter polgármester tájékoztatja a jelenlévőket a 2010. évben végzett tevékenységről. Köszönetet mond az előző választási ciklusban dolgozók munkájáért.

 

Megköszöni a lakosság türelmét, amíg az orvosi rendelő felújítása folyik, kérem legyenek türelemmel az ideiglenesen kihelyezett orvosi rendelővel kapcsolatosan.

 

Tisztelt Lakosság!

 

Első alkalommal tájékoztatom polgármesterként önöket a végzett feladatokról és az Önkormányzat terveiről, hiszen én is és a Képviselő-testület tagjai is októberben kaptunk felhatalmazást a T. lakosságtól, megtisztelő feladatunkra.

 

Magam és a Képviselő-testület nevében Tisztelettel köszönöm meg a lakosság bizalmát és ígérem, hogy polgármesteri és képviselői eskünkhöz hűen legjobb tudásunkkal, minden igyekezetünkkel Fülöp község és az itt élő szorgalmas és tisztességes lakosság javát szolgáljuk.

 

Úgy gondolom, hogy a lakosság döntését mindenkinek tiszteletben kell tartani, és azt nem szabad önző érdekből lekicsinylően minősíteni. Fülöp község lakossága meggyőző többségben úgy döntött, hogy a községnek és az itt élőknek maguknak ez lesz az elkövetkezendő időre a jó irány, a legkedvezőbb döntés. Hogy mennyire volt ez jó döntés azt majd az idő és a ciklus végével a Tisztelt Választók fogják eldönteni. Örömmel jelentem ki, a tisztelt jelenlévőknek, hogy az október 13.-ai alakuló ülés óta eltelt 5 hónapban a képviselő-testület megerősítette bennem, hogy ebben a képviselő-testületben olyan egyértelmű a faluért való elhivatottság, a közösségünkért való feltételek nélküli tenni akarás van, amiből sem a gazdasági nehézségek, sem pedig kevesek kicsinyes gáncsoskodása nem fogja tudni kizökkenteni, ettől eltántorítani.

 

A képviselő-testület minden körülmények között, megfogja keresni az adott esetben a lehető legjobb, sajnos bizonyos esetekben a legkevésbé rossz megoldást.

 

 

 

Tisztelt Jelenlévők!

 

A 2010. évet önkormányzatunknak sikerült ismét egyetlen forint hitel nélkül lezárnia. Ennek szellemében nagy tisztelettel mondok köszönetet elődeinknek, polgármester asszonynak, az előző képviselő-testület tagjainak.

 

Az októberi átadás-átvételkor mind összesen egy 6 M Ft. összegű munkabér hitel szerepel kötelezettségként, melyet az év végére sikerült nem kis erőfeszítések árán rendezni. Nem hitel, de kötelezettség még, az elmúlt évben megvalósított vízminőség javító programból 2011. évre 2 M Ft. , 2012. évre 5 M Ft. kötelezettség megfizetése.

 

Így 2011. is úgy köszöntött községünkre, mint ahogy az országban is igen kevés önkormányzatra, hogy nincs hitelfizetési kötelezettsége. Még egyszer köszönet érte mindenkinek. 

 

A 2010.-es költségvetést 354 884 e Ft. bevétellel és 354 729 e Ft. Kiadással zártuk le, tehát az önkormányzat pénz maradványa december 31.-én 155 e Ft. volt. Az elmúlt évi költségvetést 47 403 e Ft. forráshiánnyal terveztük meg, melyet a pályázati források maximális kihasználásával, rendkívül takarékos gazdálkodással, a közfoglalkoztatás hatékony megszervezésével és az ÖNHIKI támogatással sikerült kigazdálkodni. ÖNHIKI támogatást 3 260 e Ft.-ot nyertünk el, amire majd a későbbiekben visszatérek.

 

Az elmúlt évben is a legfontosabbnak tekintettük a kötelező önkormányzati feladatok ellátását, az ehhez szükséges intézmények zavartalan működésének biztosítását.

 

Az Oktatási Nevelési Intézmények működéséhez 2010.-ben 46 857 e Ft. állami támogatást kaptunk, és 14 803 e Ft. egyéb bevétellel sikerült előteremteni (pályázatok, térítési díjak). Ezen feladatok ellátására 131 568 e Ft.-ot költöttünk, tehát 69 908 e Ft.-ot önerőből máshonnan átcsoportosítva kellett biztosítani.

 

Az önkormányzatnak az összes többi feladat ellátását a költségvetés fennmaradó összegéből kellett biztosítani.

 

A önkormányzat igazgatási tevékenysége 67 277 e Ft.-ba került, mely magába foglalja a dolgozók bérét + járulékait, dologi kiadásokat, képviselők tiszteletdíját, civil szervezetek támogatását. Személyi juttatásokra járulékokkal együtt 46 151 e Ft.-ot fordítottunk.

 

Működtettük az elmúlt évben is a mezőőri szolgálatot, a falugondnoki szolgáltatást, elláttuk a könyvtári és közművelődési feladatokat, valamint önálló működtetésben a szociális étkeztetést. További szociális szolgáltatásokat kistérségi társulási formában láttuk és látjuk el.

 

A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat és a támogató szolgálat működtetését a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Nyíradonyi Mikrotérségének koordinálásában látjuk el. A házi segítségnyújtást, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Hhtkt Vámospércsi Mikrotérségének koordinálásában végezzük. A szolgáltatások működésével azok színvonalával meg vagyunk elégedve, kivéve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, mivel az elmúlt évben a jelzőkészülékek működésével igen sok probléma volt.

A házi segítségnyújtás biztosításában a településen más szolgáltatók is megjelentek, melyeket örömmel fogadunk és nem konkurenciaként kezelünk. Az ő céljuk is az, mint a mienk, hogy az idős rászorulók biztonságban tölthessék mindennapjaikat.

Az Önkormányzat bevételeit, saját bevételek teszik teljessé, köztük az igen szerény adóbevételek. Magánszemélyek kommunális adója, melynek mértéke 2010.-ben 2000 Ft/év volt, az ebből befolyt bevétel 1 178 e Ft., ezen adó mértéke 2011. január 1.-től 3 000.-Ft/év, mely a környező települések közül még mindig mélyen a legalacsonyabb adómérték. Az így képződött plusz bevételt a település fejlesztésére, illetve a szolidalítás elve alapján, a nehézségekkel küzdők megsegítésére fordítjuk. Gépjárműadóból 6 884 e Ft. bevételünk keletkezett. Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a teljesítményadó kedvezményeiben január 1.-től ismét változás következett be, melyről a Polgármesteri Hivatalban tájékozódhatnak.

Iparűzési adó mértéke településünkön a nettó árbevétel 1,5 %-a, melyből 22 173 e Ft. bevételünk származott. Ezen településünk esetében magasnak tekinthető bevételt úgy sikerült elérni, hogy a PetroHungária Kft. meg keresésünkre az elmúlt évben telephelyet létesített, és ezért adóelőlegként 17 M Ft. adót fizetett.

Ebben az évben a beszámoló benyújtásakor ez realizálódott is, ami azt jelenti, hogy a múlt évi 3,2 M Ft. ÖNHIKI támogatást vissza kell fizessük.

Egyéb adó jellegű bevételek 159 e Ft., talajterhelési díj 83 e Ft.

 

Az elmúlt évi fejlesztésekről, beruházásokról csak igen szerényen tudok beszámolni. Az alábbi pályázatokról és beruházásokról számolok be:

1)      Orvosi rendelő felújítása, bővítése, akadálymentesítése, eszközök beszerzése. A beruházás összértéke 39 029 e Ft., az elnyert támogatás 37 078 e Ft., önkormányzati önerő 1 951 e Ft. Az építkezés folyamatban van, a beruházás befejezésének határideje október 30., de szeretnénk június végére a rendelőt átadni.

2)      IKSZT: Művelődési ház felújítása, bővítése, akadálymentesítése, felszerelések beszerzése, működtetése. Az elnyert támogatás 51 309 e Ft., mely 100 %-os támogatás önerőként az ÁFA jelentkezik önkormányzatunknak. A projekthez a bürokrácia és a szakhatóságok akadékoskodása ellenére a kiviteli terv végre elkészült és hamarosan a közbeszerzési eljárás kezdődik. Szeretnénk ebben az évben a beruházást befejezni és a záró elszámolást benyújtani.

3)      Öntözés és melioráció tárgykörében a külterületi csatornák eredeti állapotba történő helyreállítása. A támogatási kérelmünkre részben helytadó határozat született, melyet megfellebbeztünk. Fellebbezésünket elfogadták, de a korrigált határozat nem érkezett meg. Az igényelt támogatás 27 525 e Ft., önerő 11 796 e Ft., melynek egy részére pályázatot nyújtunk be a Bm. önerő alaphoz.

4)      A múlt év végén a szennyvízcsatorna-hálózat bővítésére pályázatot nyújtottunk be, sőt a hiánypótláson is túl vagyunk. A beruházás teljes költsége 271 265 e Ft., az igényelt támogatás 230 575 e Ft., önerő 40 689 e Ft.,melyre szintén a Bm. Önerő alaphoz nyújtunk be pályázatot, illetve a lakossági hozzájárulás (Vízi Közmű Társulat formájában) is ezt csökkenti.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a Képviselő-testület nem fogja eladósítani a falut, sőt a Vízmű Rt. mint üzemeltető felé sem kötelezte el magát. A beruházás során megfogjuk keresni azt a konstrukciót, amivel mind a lakosság, mind az önkormányzat a legkevesebb még elviselhető terhet vállalja.

5)      Pályázatot nyerünk el az Általános Iskolában és Óvodában a TÁMOP-3.1.4 azonosítón „Kreatívabban, hatékonyabban, használhatóbban” címmel a támogatás és az összköltség 21 937 840.-Ft. A megvalósítás megtörtént, a záró elszámolást be nyújtottuk a fennmaradó rész finanszírozását várjuk.

 

Tisztelt Lakosság!

 

Röviden szeretném tájékoztatni önöket az elmúlt év szociális kiadásairól.

 

RÁT   22 862 e Ft.

RSZS   6 264 e Ft.

Lakásfenntartási támogatás:  21 762 e Ft.

Ápolási díj alanyi jogon: 12 871 e Ft.

Ápolási díj méltányossági: 1 953 e Ft.

Időskorúak járadéka: 1 538 e Ft.

Átmeneti segély: 536 e Ft.

Temetési segély: 216 e Ft.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: 203 e Ft.

Óvodáztatási támogatás: 590 e Ft.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Július, október): 4 164 e Ft.

 

Civil szervezeteknek nyújtott támogatás: 

Sportegyesület 1 050 e Ft.

Polgárőr egyesület: 200 e Ft.

 

Ezen kívül támogatjuk az Önkéntes Tűzoltó egyesületet, a szülői munkaközösséget, a közoktatási közalapítványt, a polgárvédelmi kirendeltséget, és a területfejlesztési tanácsot.

 

 

Tisztelt Lakosság, tisztelt vendégek!

 

A 2011. évi költségvetést 322 593 e Ft. bevétellel és 367 341 e Ft. kiadási összeggel, 44 748 e Ft. forráshiánnyal fogadta el a Képviselő-testület.

A költségvetés elfogadásával egyidejűleg arra kötelezett a Kt. hogy a hiány csökkentésére tegyünk konkrét, határozott lépéseket.

Ennek szellemében a polgármesteri hivatalban és az intézményekben a munkáltatói döntésen és egyéb jogszabályi előírás alapján megállapított pótlékokat sajnos meg kellett szüntetni.

Megköszönöm a közalkalmazottak és köztisztviselők megértését, amiért ezen döntéseket tudomásul vették.

Az önkormányzat anyagi helyzetére való tekintettel a képviselő-testület elé a tiszteltdíj 40 %-os csökkentéséről szóló javaslatot terjesztettem. A Kt. az előterjesztést nem fogadta el, hanem egyhangúlag a tiszteletdíjról lemondtak, azt április 1-től megszüntették. Alpolgármester úr szintén kérte a tiszteltdíjának megszüntetését, magam pedig a jogszabály által előírt költségtérítésről mondtam le teljes mértékben.

Ezuton is szeretném kifejezni tiszteltemet és köszönetemet a Kt. tagjainak és alpolgármester úrnak a lakosság nevében is döntésükért. Ezzel 2 756 e Ft. megtakarítást biztosítanak a falunak.

 

 

Tisztelt Lakosság!

 

Az önkormányzat első hivatalos honlapját Lugosi László úr hozta létre és szerkesztette 4 éven keresztül. A választást követően a Kt. úgy látta jónak, hogy elismerve Lugosi úr munkáját a honlapot megtartja, viszont a mind aktuálisabb tartalom érdekében a szerkesztést maga az önkormányzat végzi. A Kt. döntését az elismerés és köszönet kíséretében közöltem Lugosi úrral, aki viszont azt kérte, hogy a honlapot szüntessük meg mivel azt saját szellemi termékének tekinti. Döntését és kérését tiszteletben tartva szüntettük meg akkori formájában a weboldalt, és szerkesztettünk újat, mely remélem egyre több ember meg elégedettségére és tájékoztatására szolgál.

A helyi újságot továbbra is ingyenesen biztosítjuk a lakosság számára, mely ettől az évtől 2 havonta jelentik meg. Reméljük, színvonalában és tartalmában is fejlődésen megy keresztül a lakosság érdekében. Célunk, hogy mind a honlapon, mind a helyi újságon keresztül tájékoztassuk a lakosságot közösségünk mindennapi életéről.

 

Az önkormányzat az előző évben létrehozott egy 100 %-ban önkormányzati tulajdonú Közhasznú Nonprofit Kft.-ét, vezetésével az akkori Kt. Piránszki Ferenc, nyírmartonfalvi nyugdíjas urat bízta meg. Az alapító tőkét 1,5 M Ft.-ban az alapítás költségén túlmenően az önkormányzat biztosította. A Kft. az elmúlt évben önkormányzati területen zöldségtermesztést végzett. Őszre saját bevételein túl az alapító tőkéjét is felélte a cég. Az ügyvezető igazgató lemondását követően a Kt. úgy látta jónak, hogy nem alkalmaz főállású ügyvezetőt, csak tiszteletdíjas ügyvezetőt. Így az akkori havi 140 e Ft. + járulékai helyett, mindösszesen 20 e Ft. megbízási díjat fizetett ki. Az FB. Tagjai az alapítást követően havi 5 e Ft. megbízási díjban részesültek, melyet ősztől 1 e Ft.-ra csökkentettünk, ez pedig március 1-től a FB. tagjainak írásbeli kérésére teljes mértékben megszüntettünk, tehát jelenleg ők is térítésmentesen látják el feladataikat. A könyvelő díját 25 e Ft./hóról 20 e Ft-ra sikerült lealkudni.

 

Ebben az évben a Kt.-ben felmerült a megszüntetés gondolata is a Kft.-re vonatkozóan, de bízva abban, hogy a megváltozott közfoglalkoztatási feltételek mellett a foglalkoztatáson lényegesen javíthat, rendkívül takarékos formában még tovább működtetjük.

 

 

Tisztelt Lakosság!

 

A továbbiakban röviden az évi és hosszabb távú elképzeléseinkről illetve a közelmúltban bekövetkezett további változásokról tájékoztatom önöket.

 

Januártól lényeges változáson ment keresztül a Szoc. törvény, munkanélkülieket érintő része, és az ehhez kapcsolódó közfoglalkoztatás. Január 1.-től a RÁT-ot a BPJ váltotta fel. Feltételeiben és összegében ugyan az mind a kettő, de lényeges különbség, aki RÁT-ban részesült, ez Eü. Szolgáltatás tekintetében biztosítva volt, míg a BPJ esetében ez nem így van. A BPJ-ben részesülőkben külön kérelmet kell benyújtani Eü. Szolgáltatásra való jogosultság szociális alapon történő megállapítására, ellenkező esetben fizetnie kell maga után a NAV felé.

Az önkormányzat által megvalósítható közfoglalkoztatás rendszere teljesen átalakult. Az önkormányzatnak hosszabb idejű és rövid időtartalmú közfoglalkoztatásra van lehetősége. A hosszabb formában mindösszesen 7 főre biztosít a Munkaügyi Központ, mivel minden egyes foglalkoztatottra pályázatot kell benyújtani.

A BPJ-ben részesülőket rövid időtartamú közfoglalkoztatás keretében tudjuk foglalkoztatni, minimum 2. maximum 4 hónapig, maximum 4 órában. A Munkaügyi Központ tájékoztatása szerint községünkre egész évre 70 fővel 4 órában 3 havi foglalkoztatást tudnak támogatni, 95 %.-os arányban. Ezen közfoglalkoztatási forma sem az önkormányzatnak sem a foglalkoztatottaknak nem kedvező, de a jogszabály erre biztosít lehetőséget.  Reméljük az év folyamán lesz több lehetőség is a foglalkoztatásra közmunkaprogramok keretében vagy egyéb konkrét cél vagy feladat ellátása érdekében.

 

Pályázatot nyújtottunk be az OFA-hoz  közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatására 3 főre, ebből 1 főt támogatnak részben, április 1-től 6 órában, 6 hónap időtartamra.

A közfoglalkoztatás szűkítése ellenére az intézményeknél foglalkoztatott „kulcsembereket” sikerült tovább foglalkoztatni. Leépítés egyedül a Polgármesteri Hivatalnál történt. Itt 1 fő közfoglalkoztatásban foglalkoztatott kolleganőt sajnos nem tudtunk tovább alkalmazni, helyette mást sem tudunk foglalkoztatni. Az ő munkáját más látja el a hivatali aparátust átszervezve, 1 fővel kevesebben végezzük a feladatokat.

 

Tisztelt Lakosság!

 

Ebben az évben szűkös forrásaink ellenére minden egyes intézményt és szolgáltatást tovább működtetünk lehetőség szerint fejlesztjük működésük színvonalát.

 

A Kt. ma délelőtt folyamán tárgyalta meg és fogadta el az önkormányzat választási ciklusra szóló gazdasági programját.

A program szellemében a környezetvédelem és takarékosság céljából fontosnak tartjuk az energetikai beruházásokat, melyekhez a jelenleg hatályos pályázatokon támogatás is elnyerhető.

 

Már az elmúlt év novemberében megkezdtük ezen típusú beruházásokat, mivel a művelődési ház és a polgármesteri hivatal fűtését gázfűtés helyett, fa el gázosító kazánnal oldottuk meg.

A beruházást önerőből nem tudtuk volna megoldani, ami 2,1 M Ft.-ba került, ehhez a Fülöp Község Fejlődéséért alapítvány a kuratórium döntése alapján 2 M Ft. támogatást biztosított. Jelenleg van folyamatban az energetikai beruházás megvalósítására pályázat benyújtása, az Általános Iskola ebédlőtől tornateremig tartó részére. A tervezett beruházás magába foglalja a nyílászárók cseréjét, külső homlokzati hőszigetelést, valamint kötelező legalább 25 %-ban megújuló energia alkalmazása. A megújuló energiák közül a napkollektor, a napelem, vagy az aprítékos fűtés jöhet szóba. A pályázaton 85 % támogatás érhető el. Bízunk benne, hogy még e hónap végén, vagy jövő hónap elején a pályázatot be tudjuk nyújtani.

Szintén folyamatban van a pályázat elkészítése a sportpálya felújítására és akadálymentesítésére, melynek beadási határideje március 31. A projekt magába foglalja a fűves pálya teljes felújítását, az aszfalt pálya felújítását és több sportág (kézilabda, kosárlabda, röplabda) számára alkalmassá tételét, a sportpálya lejáratának és a vizesblokkoknak akadálymentesítését és az öltözőben átfolyó rendszerű gázbojler felszerelését. Szeretnénk még a pálya karbantartásához önjáró fűnyíró beszerzését is megvalósítani.

 

Mint a Tisztelt jelenlévők előtt ismeretes a település belterületi utjainak jelentős része szilárd burkolatú, de van még ahol szükség lenne ilyen út kiépítésére. Pályázati forrás esetén, de csak akkor tervezzük a Zrínyi u. Darvasalja, és Kossuth u. szilárd burkolattal való ellátását, illetve járdák építését és felújítását, az Arany J. és Kossuth utcákon. Fontos, hogy a már meglévő szilárd burkolatú utak padkáit még a tél beállta előtt  le tudjuk szedni, hogy a víz ne az úton álljon meg. Szintén fontos, a külterületi utak folyamatos javítása.

Ezen útjavítási, karbantartási munkák elvégzéséhez még ebben az évben szeretnénk egy több funkciós (tereprendezés, útjavítás, földrakás, árokásás) gépet beszerezni.

Összefogást kezdeményeztünk az önkormányzat a Nyírerdő Zrt. és a helyi mezőgazdasági vállalkozások között a földutak javítása érdekében. Örömmel tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a jövő héten ezen összefogás eredménye képen a Zrínyi u., Kossuth u., József A. u. és Rákóczi sor legrosszabb szakaszai megjavításra fognak kerülni.

 

A belvízkárok enyhítése, megelőzése érdekében szintén fontos a belterületi belvízelvezető csatornák helyreállítása újak építése. Ezeket pályázati forrásból illetve a beszerzett munkagéppel önerőből is szeretnénk végezni.

Az elfogadott gazdasági program tartalmazza, hogy a falu gazdasági fejlődéséhez a befektetők, vállalkozások letelepedéséhez a jelenleg hatályos rendezési tervünket felül kell vizsgálni. Környezetünk védelmét és az itt élők egészségét, nyugalmát szem előtt tartva a lehetőleg rugalmasabb jogi kereteket kell biztosítani a befektetők számára.

Számba vettük és kiajánlottuk a helyben lévő önkormányzati vagy magántulajdonban lévő területeket és épületeket. Ismertettük a környezeti értékeinket, ezek alapján jelenleg több lehetséges befektetővel is tárgyalásban vagyunk, már határainkon túlról is. Reméljük legalább egy részük hozzájárul községünk fejlődéséhez.

Fontos az önkormányzat számára a község gazdasági fellendüléséhez a helyi vállalkozások megőrzése, megerősítése. Ezért szerveztük első alkalommal a pályázatokkal kapcsolatos fórumot melyet a jövőben lehetőség szerint rendszeresen meg fogunk tenni.

A helyi kereskedők védelme érdekében ki fogjuk dolgozni a vándor és utazó árusok fizetési kötelezettségére vonatkozó szabályozást.

Az alábbiakban néhány a legnagyobb érdeklődésre számot tartó közszolgáltatásról szeretnék szólni:

1)      Ivó víz és csatorna szolgáltatás, mindkét szolgáltatást mint szolgáltató jelenleg a HBM Önkormányzatok Vízmű Zrt. látja el. 2008 óta a szolgáltató sem a víz, sem a csatorna díjon nem változtatott. Ebben az évben a számlán alapdíj jelenik meg, ami korábban állandó költség volt, de összegében változást nem jelentett. Szeretném hangsúlyozni, hogy a még kint lévő közkifolyókból elhasznált vizet nem a lakosságra hárítjuk át, hanem az önkormányzat részére kerül kiszámlázásra.

Hangsúlyozni szeretném, hogy a Kt. nem kötelezte el magát a Vízmű Zrt. mellett, és nem akarja átjátszani az üzemeltetést a Zrt. részére. A Kt. az apportként bevitt vagyont vissza kívánja venni önkormányzati tulajdonba, az üzemeltetést pedig a lehető legbiztonságosabban és leghatékonyabban fogja megvalósítani.

Várható az új vízi törvény megjelenése mellyel kapcsolatban több konferencián is részt vettünk, ez befolyásolja nem csak Fülöp, hanem az egész megye, ország, vízi közmű szolgáltatását is. A jogalkotók szándéka szerint a jelenlegi közel 400 szolgáltatóból 10 vízi közmű szolgáltatót szeretnének működtetni.

 

2)      A szilárd hulladék elszállítását és ártalmatlanítását továbbra is az AKSD végzi. Megértjük azon felvetéseket, hogy sok főleg egyedülálló lakosnak nincs, vagy kevesebb a szemete, és így a fizetett díj nem igazságos. Vizsgáljuk azon lehetőségeket differenciált és igazságos tarifát összeállítani. Vizsgáljuk az önkormányzat által nyújtott kedvezmények átdolgozásának lehetőségét, hogy ne csak a 70 éven felüliek, hanem az az alatti egyedülállók is részesülhessenek kedvezményben. Addig szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

 

3)      Folyékony hulladékszállítás: Az elmúlt időszakban községünkben a folyékony hulladék szállítására szerződött közszolgáltató nem volt, mivel a korábbi közszolgáltató a Turmix Bt. a szerződést felbontotta. A decemberi belvizes időszakban igen komoly problémát jelentett a szippantás, ezért soron kívül meg kellett oldani. Az önkormányzat a Debreceni székhelyű Tranzit-1 Kft.-vel kötött közszolgáltatói szerződést. A cég minden hónap első és harmadik hétfőjén, sürgős esetben azonnal végzi a közszolgáltatást. A szolgáltatás díja 5 000.-Ft/5 m3 + ÁFA. A szippantási igényt a szolgáltató telefonszámán, és a polgármesteri hivatalban is be lehet jelenteni.

 

 

Tisztelt Lakosság!

 

A folyamatos fejlesztés mellett legalább ennyire fontos identitásunk, kulturális hagyományaink megőrzése, és jó közösség kialakítása és megőrzése. Ennek szellemében tisztelettel köszönöm meg minden egyes civil szervezet munkáját.

Köszönöm a Csontos Ferenc SE vezetőinek és a csapatok minden tagjának hozzáállását, gratulálok az őszi eredményekhez, és további sikereket kívánok.  Az önkormányzat a 2011. évi költségvetésében, nehéz anyagi helyzete ellenére az egyesület működéséhez 1 M Ft. pénzbeli támogatást + szállítást + pályakarbantartást, és fenntartást biztosít.

Köszönöm a Polgárőr Szervezet munkáját, akik bár mindösszesen 200 E Ft. támogatást kaphattak, és az idén sem számíthatnak sokkal többre, de rendkívül sokat tettek az itt élők biztonság érzetének, nyugalmának javítása, és megőrzése érdekében. Köszönöm minden egyes rendőrségi szervnek a polgárőrségnek nyújtott támogatását, a jó együttműködést. Az egyesület minden tagjának további jó munkát és kitartást kívánok.

A helyi népdalkör közel 30 éve öregbíti községünk hírnevét, szerez nekünk kellemes perceket. Az elmúlt évi legnagyobb sikerük a Vas Lajos népzenei szövetség kiemelt nívó díja, amihez ezúton is szívből gratulálunk.

A 30 év után a kor előre haladása és betegségek miatt az idősebbek közül kénytelenek abba hagyni az éneklést, valamint a csoport vezetője Tóth János is lemondott a csoport vezetéséről. Munkájukat ünnepélyes keretek között később tervezzük megköszönni. A csoport vezetését Sulina Erika tanárnő vette át. Számára és a népdalkör minden tagja számára sok sikert kívánunk és lehetőségeink szerint az önkormányzat a jövőben is támogatja a csoport működését.

Örömünkre szolgál, hogy tovább fejlődik színvonalában és létszámában is a Búzavirág néptánc együttes, akik minden helyi rendezvényen örömet szereznek számunkra. Szerény támogatásunkkal további sikereket kívánunk.

Köszönöm az ÖTE munkáját akik a pályázati lehetőségeket kihasználva önkormányzati forráson kívül is fejlesztik tevékenységüket. Kívánjuk hogy ne legyen sok munkájuk, de szerény támogatásunknak köszönhetően is legyenek ütőképesek ha mégis szükség van a segítségükre.

Örömünkre szolgál hogy az aktív idősek működtetik a helyi idősek klubját. Lehetőségeinkhez mérten a jövőben is minden támogatást megadunk, hogy minél több időt töltsenek el közösségben, tartalmasan.

 

A helyi egyházakkal az önkormányzati kapcsolatokat tovább ápoljuk, közös rendezvényeket rendezünk, működésüket lehetőségeink szerint támogatjuk.

 

A már hagyományos rendezvényeket újakkal kiegészítve az idén is megrendezzük.

Majális, Idősek napja – május 28., Falunap – július 30., Ökumenikus halottak napi megemlékezés, Karácsonyi ünnepi műsor, Nemzeti Ünnepeink községi szintű megünneplése.

Új rendezvényként, programként rendezzük meg a Fülöp napi búcsút Máriapócson (betegek búcsúja), valamint a Falunappal egybekötve a 3 napos gasztronómiai fesztivált.

 

 

Tisztelt Lakosság!

 

Remélem az általam elmondottakkal sikerült vázolni, hogy van tennivalónk, erre vannak elképzeléseink sőt sok esetben kidolgozott stratégiánk is. Ennek ellenére mint, mindenki tapasztalja nem várnak ránk könnyű idők. De a lehető legnagyobb nehézségek is leküzdhetők, könnyebben elviselhetők, ha egymástól, közösségünktől és annak tagjaitól támogatást kapunk és kölcsönösen azt is nyújtunk.

Községünk mind dinamikusabb fejlődéséhez, minél nagyobb összefogásra van szükség ehhez ajánlom a teljes lakosságnak, vállalkozásoknak, civileknek, és mindenkinek a magam és a Kt. ilyen irányú hozzáállását.

 

2)     Különfélék, kérdések, vélemények, hozzászólások

 

Hutóczki Péter polgármester elmondja, hogy 2011. évben a Katolikus Karitásznak az EU Élelmiszersegély csomagok kiosztásához felül kell vizsgálni a rászorultsági alapot és a jövedelmi viszonyokat. Ez alapján fogja – várhatóan májusban – eljuttatni az élelmiszersegélyeket a rászorulókhoz az önkormányzat segítségével. Március 31. napjáig a rászorultsági listát vissza kell küldenünk a Karitászhoz, ezért nyilatkoznia kell minden fülöpi lakosnak a jövedelmükkel kapcsolatosan, hogy meghaladja e a Karitász által kiírt jövedelemhatárokat háztartásonként vagy nem haladja meg. Ezért értesítem a lakosságot, hogy hétvégén az önkormányzati dolgozók és képviselő-testületi tagok megkeresik önöket otthonaikban, hogy nyilatkozzanak.

 

Megkérem a jelenlévőket, tegyék fel kérdéseiket, hozzászólásaikat.

 

Szarvas Imre: Megköszöni polgármester úrnak a beszámolót, nagyra értékeli a tájékoztatót,igaz, őszinte, nyílt. Örül, hogy ilyen lelkiismeretesen vezeti a települést. A lakosság jól döntött, amikor őt választotta polgármesternek az itt jelenlévőket pedig képviselőknek. Az ország nagy részén az önkormányzatok el vannak adósodva, örüljünk, hogy nálunk még erre nem került sor. A falu 20 év alatt nagyon sokat fejlődött, és ezt az elmúlt ciklusban a polgármester asszonynak és képviselő tagoknak köszönhetjük.  A közoktatás, és az egészségügy is jól működik a településünkön. A fejlődést nem mindig azok látják elsősorban, akik itt élnek, hanem akik elszármaztak, és ritkán járnak haza, számukra szembetűnő a változás. Fontos, hogy még mindig tudják támogatni a civilszervezeteket is. Sajnálom, hogy a jelenlegi képviselőink a tiszteletdíjaikról lemondtak, mert biztosan nagy szükségük lett volna nekik is arra a pénzre, de a falu érdekeit nézték most is.

Kérem a lakosságot, hogy együttműködve, szeretetben dolgozzanak, mert csak így lehet a mi falunkat felvirágoztatni.

 

Hutóczki Péter polgármester: Megköszöni az őszinte szavakat. Elmondja, hogy az előző vezetésnek, a Képviselő-testületek illetve a falu lakosságának az érdeme, hogy ilyen fejlődésen ment keresztül a falu.

 

Kosztik Ferenc:  Üdvözli a lakosságot, a Kapitány Úrhoz intézi kérdését. A községben megnőtt betörések, lopások száma. A háttérbe kellene szorítani ezeknek a számát, sok kicsiből sok lesz. A felderítés során látja a legnagyobb problémákat. Amikor beszólunk a rendőrségre, hogy ez és ez történt, jöjjenek ki és helyszíneljenek, közlik, nem tudnak kijönni, mert nincs üzemanyag. Az lenne a kérdésem a kapitányúrhoz, hogy nem lehetne e nyomkövető kutyákat, vagy olyan technikai eszközöket a helyszínelésnél használni, ami elkapná, korlátozná vagy nyomra vezethetné a rendőröket az elkövetőkkel szemben és persze akkor ne is szóljunk, ha bármi is történik, mert nem jönnek ki üzemanyaghiányra hivatkozva? Nem javul a közrend a közbiztonság.

Köszönöm, ennyiben szerettem volna felszólalni.

 

Dr. Kozma János kapitány:  Köszönti a jelenlévőket. Az ország gazdasági helyzete nagyon rossz, mint azt tudjuk. Minden technikai eszközünk megvan ahhoz, hogy felderítsük ezeket a lopásokat, betöréseket. Költségtakarékosság van mindenhol, de olyan nem fordulhat elő, hogy a kolléga azt mondja, nincs üzemanyag, ennek utána fogok nézni. Persze a felesleges járőrözést megtiltottam, takarékoskodjunk, de nem így.

2010. évben 2 komolyabb rablási eset történt, nagyobb rablásoknál Hajdúhadházról küldjük a helyszínelőket.  Csökkent a településen a bűnözés tavaly, de a lopások száma nőtt. Az elkövetők 50 %-át sikerült felderíteni. A garázdaságok, és testi sértések száma is csökkent. Köszöni a Polgárőrség tevékenységét, illetve a kirendeltség tagjainak a munkáját is, hogy segítséget nyújtanak számunkra.

 

Hutóczki Péter polgármester megköszöni Dr. Kozma János Kapitány úrnak a válaszadást, és a polgárőrség nevében is köszönetet mond, hogy a rendőrség segíti a munkájukat, és tudnak együtt dolgozni.

 

Lugosiné Illés Margit: A honlapról szeretnék pár szót mondani, illetve mivel szó volt a férjemről Lugosi Lászlóról nevében is szeretném tájékoztatni a jelenlévőket.

Ez a honlap 4 évvel ezelőtt az én, illetve a mi ötletünk volt. Sokat dolgoztunk rajta, sokat szerkesztettük, megtöltöttük tartalommal, képekkel. (búcsúkról, népdalkörről). A honlap működési költségét mi álltunk, semmiféle költséget nem kértünk el érte. Minimális volt a más forrásból származó anyag.

Úgy gondolom jogunk volt, ezt a honlapot a választás után, nem tovább adni, illetve a mi munkánkat, elképzeléseinket megtartani. Nem sértődöttség miatt volt megszüntetve. Ha bárkinek olyan fényképre van szüksége, ami esetleg a honlapon rajta volt, az nyugodtan jöjjön és oda adjuk neki. Egyszerűen nem tartottuk egészséges megoldásnak ennek a működtetésnek a folytatását.

 

Hutóczki Péter polgármester: Köszönjük Margitka. Igen Laci szerkesztette a honlapot 4 éven keresztül, ezért tiszteletben tartjuk a döntését, probléma nincs ebből. Most már az önkormányzat maga végzi a szerkesztést az aktuálisabb tartalom érdekében.

 

Elmondja továbbá, hogy a nap folyamán délelőtt ülésezett a Képviselő-testület, és elfogadta  az Önkormányzat Szervezet és Működési Szabályzatát, amiben a polgármesternek, alpolgármestereknek, jegyzőnek külön ügyfélfogadási napjuk van. Kérem a tisztelt lakosságot, hogy  ügyfélfogadási időben és azon kívül is nyugodtan bármikor jöhetnek ügyeik intézésében, problémájuk orvoslásában, ha tudunk segítünk és elintézzük azokat.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Köszönti a Képviselő-testületet és a vendégeket. Nagyon szép dolog volt 20 évvel ezelőtt az akkori képviselő-testületi tagoktól és a lakosságtól, de az országgyűlési képviselőktől Láyer József, Komor Sándortól, Juhászné Lévai Katalintól, hogy a falu közművesített lett. Megkérdezi a jelenlegi Képviselő-testülettől, hogy ha a falu összetétele elöregedik, miért nem tesznek az érdekében, hogy a fiatal generáció itt maradjon, mivel lehetne itt tartani őket. Mi 4 éve nem tudtuk a megoldást, mivel képviselő tag voltam az előző ciklusban. Mi nem csináltunk semmit mert sajnos pártpolitikai és az önös érdekek képviselte megakadályozott bennünket, amit sajnálok. Ezért is jöttem el a közmeghallgatásra, hogy megkérdezzem a testületet mit lehetne tenni, hogy a fiatalok itt maradjanak, illetve az időseknek idősotthont építeni. Az időseinket ne vigyék el más faluban idősek otthonában. Ha van rá lehetőségünk idősotthon építeni, tegyünk érte.

 

Hutóczki Péter polgármester a település fejlődése érdekében a régi képviselő-testület első időszakban mentek véghez a látványosabb fejlődések, illetve folyamatosan az azt megelőző testület érdeme a közművesítés, stb… Franciska az idősotthon elképzeléssel nem lenne gond, csak az a probléma, hogy felelőtlenség lenne kijelentenem azt, hogy idősek otthonát fogok építetni. Az önkormányzat költségvetése jelenleg ezt nem engedi meg, hogy ilyen beruházásba kezdjük. Ha pályázati lehetőség lenne rá, akkor mindenképpen átgondolnánk, hiszen mi is gondolkodtunk már ezen.

Persze fontos lenne, hogy a fiatalok itt települjenek le, legyen munkájuk, kell hogy legyen iskolánk és fent is tudjuk azt tartani, hogy a gyerekeik járjanak iskolában. stb…

Sajnálja, hogy az előző 4 év hibáira csak most döbben rá és nem akkor amikor képviselő volt.

 

Karpácsné Vígh Mónika: A falu jövője a fiatalokban van. A fülöpi iskola színvonalát, az óvoda létszámát növelni tudjuk, ha olyan színvonalúvá tesszük az intézményeket, mint pl. művészet, gyógypedagógia, valami plusz kellene, hogy a szomszéd faluból is ide hordják az iskolás gyerekeiket a szülők. Ahogy látom csökken az iskola létszáma, valamit cselekedni kellene és nem idősotthonban gondolkodni egyenlőre, ha azt akarjuk, hogy a fiatalok itt maradjanak. Lassan még a gyerekek is elfogynak, ha nem teszünk valamit.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönöm, egyet értek azzal, amit elmondtál. Ha már nem születik és nem jön több gyermek, a jelenlegi helyzetet állítsuk meg. Megelőzve a többi települést is, színvonalban én úgy gondolom az iskolánk kiváló.

Emberek együtt tudjuk a falut felvirágosítani, semmiképp nem következik be az iskola megszüntetése, hiszen akkor nem pályáznánk úgy eszközökre, felújításra. Sajnos nem rajtunk múlik sok minden, hanem aki a településen él, önök is tegyenek meg mindent a faluért.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönöm a felvetéseket, tanácsokat, hozzászólásokat.

Jó erőt és egészséget kíván a falu lakosságának.

 

Több kérdés, hozzászólás nem volt, megköszöni a szíves részvételt, a közmeghallgatást bezárja.

 

Kmf.

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                           /:Kissné Terdik Erzsébet:/

  Polgármester                                                                                               jegyző

 

 

 

/:Mikáczó László Ferenc:/                                                                      /:Sándor László:/

         Jkv. hitelesítő                                                                                   Jkv. hitelesítő

 

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél