TOP-1.4.1-19-HB1-2019-00014 „Mini bölcsőde építése Fülöpön”

                                                                                                                                               

                                                                                                                                            

Támogatás adatlapja

 

Alapadatok

Pályázó neve:

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:

„Mini bölcsőde építése Fülöpön” 

OP név:

TOP

Pályázati kiírás megnevezése:

TOP-1.4.1-19-HB1 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

Projekt helyszíne (régió):

Észak-Alföld

Projekt helyszíne (megye):

Hajdú-Bihar

Projekt helyszíne (település):

Fülöp

Megítélt összeg:

54 286 210 .- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2020.05.08.

Forrás:

ERFA

Ország:

Magyarország

Beavatkozási kategória:

104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Uniós társfinanszírozási ráta:

89 - ERFA

Projekt összköltség:

54 286 210 .- HUF

Megítélt támogatási összeg

54 286 210 .- HUF

 

 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

 

Fülöp Község Önkormányzata a központban, a meglévő óvoda épület telkén különálló épületként egy 122,51 m2 mini bölcsőde építését tervezi. A beruházás a Bölcsődei fejlesztési program keretén belül kerül megvalósításra, pályázati forrás felhasználásával.

Cél volt a mai kor igényeit kielégítő épület kialakítása, oly módon, hogy az gazdaságosan megvalósítható legyen és az üzemeltetés során ne rójon többlet terhet az üzemeltetőre. A telek sík területen helyezkedik el, helyileg nem védett, tájolása Nyugat-Keleti. A terület közművesített, víz, elektromos áram gáz és csatorna van bevezetve. Az építtető az óvoda udvarának egy részét a mini bölcsőde épületének elhelyezése céljából leválasztja. Az tervezett épület 15 cm külső hőszigetelést kap. Az előírásoknak megfelelően az épület komplex akadálymentesítése biztosított. A projekt keretében a következő helyiségek kerülnek kialakításra: Előtér, Gyerek öltöző, Gyerek mosdó, Foglalkoztató, Tároló, Mozgáskorlátozott WC, Folyosó, Iroda, Melegítő konyha, Szélfogó, Személyzeti öltöző, Személyzeti mosdó, Előtér, Személyzeti WC, Gyerekkocsi tároló, Irattár, Takarítószer tároló, Hulladék tároló összesen 122,51 m2-en, valamint egy nyitott teraszt is tartalmaz a tervdokumentáció. Az alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzése az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendeletben meghatározott esetekben és annak 4. melléklete szerint: egyrészt jól szigetelt, a hatályos előírásoknak, határértékeknek megfelelő épületszerkezetet és termikus burkot hoznak létre. Másrészt biztosítják a korszerű zárt égésterű gázfűtést az épületben. A tárgyi létesítmény közüzemi energiákkal a közvetlen közelből ellátott, külső tulajdont nem kell igénybe venni. A korszerű energiafelhasználás érdekében a fejlesztés során a megújuló energiaforrás használata érdekében napelemes kandelábereket telepítünk. A településen a 2 év alatti korcsoport száma 2014-2017 között a demográfiai mutatók alapján emelkedő tendenciát mutat. 2017. évben a 0-2 év közötti korosztály száma 28 főre tehető. Az Önkormányzati feladatellátás teljes körű biztosításához egy 1 csoportos mini bölcsőde működtetését fogja megvalósítani.

A gyermeklétszám és férőhelyszám meghatározásakor figyelemmel voltunk a 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben leírtakra. A tervezett férőhely összesen 7 fő lesz. A 2017- es statisztikai adatok alapján a településen 149 gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult. Ezek közül 130 gyerek Hátrányos helyzetű, míg 19 gyermek Halmozottan hátrányos helyzetű, amely nagyon magas aránynak mondható. A hátrányos illetve halmozottan hátrányos helyzet megállapításánál a szülők alacsony iskolai végzettsége, alacsony foglalkoztatottsága és az elégtelen lakáskörülmények dominálnak. A hátrányos helyzetű gyerekek intézményi aránya megközelíti az 36%-ot, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek jelenléte 1 % körül mozog. Fontos, hogy a mini bölcsődének, mint a közoktatási intézménynek, rugalmas tevékenységrendszere által, új nevelési, pedagógiai kínálatával válaszolnia kell a társadalomban, illetve településszinten lezajló változásokra. Összességében elmondható, hogy nemcsak a településen, hanem az intézményekben is nagyon magas a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek aránya. A sajátos nevelés igényű gyerekek száma is magas az intézményekben, és évről évre még magasabb számot fog mutatni, amelyről pontos adatokat az adatlapon közlünk. A projekt keretében a mini bölcsőde leendő fenntartója, az önkormányzat célja, hogy a településen a szegény, leszakadt gyermekekre és családjaikra összepontosítva, a járás és településeinek hátrányos helyzetét az érintettek és az érdekeltek közös, összehangolt, tervszerű munkájával hosszú távon is javítsa. A projekt eredményeként egy hiánypótló szolgáltatás kerül bevezetésre, amely által hosszútávon mérhető módon javulnak a továbbtanulási esélyek és eredmények, kiemelt figyelemmel a szegénységben élő hátrányos és halmozottan hátrányos és roma gyermekekre. Javulnak és bővülnek a szolgáltatások olyanformán, hogy ennek eredményeként csökken a szegénység és kirekesztettség szintje és újratermelődése. Csökken a gyermekeket érő kirekesztés, a szegregáció, valamint az életesélyeket romboló devianciák előfordulása.

A szegregátumban lakó társadalmi csoportok közösségi kezdeményezésekbe történő bevonása révén javulnak a lakhatási körülményeik, a közösségi összejöveteleken való részvétellel javul a HH családok életminősége. A településen lévő óvodai férőhelyek majdnem 120 %-os kihasználtsága (jelenleg 40 helyett 60-an járnak az óvodába) végett a 2,5 éves gyermekek felvétele az óvodákba nem lehetséges, így ezek a gyerekek továbbküldésre kerülnek a mini bölcsődei intézményhez. A fentiekben beazonosított problémák megoldásának szükségességét a lakosság körében végzett igényfelmérés is alátámasztja.

 

 

Megvalósítás kezdete:

2020.07.01. 

Megvalósítás vége:

2022.09.30.

 

2020.05.08.

 

Fülöp Község Önkormányzatát, mint pályázót a TOP-1.4.1-19-HB1 - Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése konstrukció keretében a Közreműködő Szervezet 54 286 210 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette, a támogató döntés megérkezett.

 

A projekt megvalósításával a bölcsődei ellátás fejlesztésével, az ellátáshoz való jobb hozzáférés biztosításával hozzájárul a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatásához, a családok segítéséhez, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítéséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez. A projekt fejleszti a kisgyermekek számára a napközbeni elhelyezést biztosító intézmények által nyújtott szolgáltatások minőségét a nők munkaerőpiaci részvételének elősegítése érdekében.

 

Az európai uniós támogatás segítségével a fent megfogalmazott célok eléréseihez kapcsolódó beruházás megvalósítása a támogatási szerződés megkötését követően rövid időn belül elindul.

 

https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso

https://www.palyazat.gov.hu/top-141-19-blcsdei-frhelyek-kialaktsa-bvtse--1

https://www.palyazat.gov.hu/

 

Miniszterelnökség Ügyfélszolgálat

Telefon: +36 1 896-0000

E-mail: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

Honlap: http://palyazat.szechenyi2020.hu/

 

 

2023. október 1., vasárnap
Köszöntjük Malvin olvasóinkat!
Holnap Petra napja lesz.
Facebook
Hírlevél