JEGYZŐKÖNYV

6-4/2011.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. március 04-én de. 8,00  órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

 

Hozott  rendeletek: 

 

Hozott határozatok:

25/2011. (III. 04.) KT. sz. határozat: Jelen ülés napirendjének elfogadása

26/2011. (III. 04.) KT. sz. határozat: Önkormányzati képviselők tiszteletdíjának megszüntetése

27/2011. (III. 04.) KT. sz. határozat: Tas Humánjóléti Bt. kiadásainak kompenzálásának megtárgyalása

  

 

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 4.-én de. 8 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Furó Tiborné, Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

 

Bugyáné Szász Erzsébet távolléte igazolt.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja  Czigle Attila  és Furó Tiborné képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére, a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

 

25/2011. (III. 04.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a)      Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Czigle

Attila és Furó Tiborné képviselőket.

      b.)  Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

1)      Önkormányzati képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

  Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

2)      Tas Humánjóléti Bt. kiadásainak kompenzálásának megtárgyalása.

  Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

3)      Általános Iskola energetikai pályázat megtárgyalása

  Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

1)     Önkormányzati képviselők költségtérítéséről és tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

(előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter elmondja, hogy februárban, a költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület a kiadások és bevételek újra gondolását kérte arra az esetre, ha az ÖNHIKI támogatás nagyon kevés lenne. Ez sajnos aktuálissá vált, mert március 1-én megjelent 2011. évi ÖNHIKI támogatásról szóló BM rendelet, amely nagyon rossz feltételeket jelent számunkra. Erről majd Jegyző Asszony beszél. Ezért márciustól mindkét intézménynél a Polgármesteri Hivatalban, Általános Iskolában és Óvodában bevezetésre kerültek további megszorítások, melyek érintették a személyi juttatásokat is, amelyek munkáltatói döntésen alapultak.

Azt szeretném kérni, hogy gondoljuk át a képviselői tiszteletdíj csökkentését is, az előterjesztés szerint 40 %-os csökkentést javasol további költségek megtakarítására. Ez a javaslat 2011. évre 9 hónappal számolva 662 000.-Ft megtakarítást jelent a költségvetésünkbe.

 

Kissné Terdik Erzsébet: A költségvetés tárgyalásakor még nagy reményeket fűztünk a forráshiány csökkentésére az ÖNHIKI pályázatára.

Megjelent a 4/2011 (III. 01.) BM rendelet az ÖNHIKI támogatás 2011. évi rendjétől. A rendelet szerint elsősorban a már adósság-rendezési eljárás alatt álló, 60 napon túli kifizetetlen számlákkal rendelkező önkormányzatokat fogják támogatni és csak másodlagosan a Fülöphöz hasonló helyzetben lévő forráshiányos, de még nem eladósodott önkormányzatokat.

Így még a tavalyinál is kevesebb támogatásra számíthatunk.

 

Czigle Attila: Javasolja, hogy mondjunk le a tiszteletdíjainkról teljes mértékben és szüntessük meg.

 

Hutóczki Péter: Azt kérem, gondolják át még egyszer, csak csökkentést javasoltam és nem megszüntetését a tiszteletdíjaknak. Véleményem szerint, azért az sem várható el, hogy ráfizessen valaki arra, hogy képviselő, hiszen neki is van költsége.

 

Furó Tiborné: Én is javasolnám, hogy szüntessük meg a díjainkat, így hátha megelőzhető, hogy később munkahelyek szűnjenek meg, vagy további bércsökkenés történjen, ez a mi felelősségünk is.

 

Hutóczki Imre: Én a tiszteletdíjamat fel szeretném ajánlani az egyháznak, a sportegyesületnek, illetve a polgárőrségnek, nem tudom van-e erre lehetőség.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Lehet felajánlani is, ez azonban nem jelent költségtakarékosságot, mert „felajánlani” a képviselő számára már számfejtésre került nettó járandóságot lehet.

 

Mikáczó László Ferenc: Nem látok rá esélyt, hogy a későbbiekben javulna a helyzet, a hiány megléte.

 

Földháti István: Nem gondolom, hogy az intézményeknél dolgozó emberek béréből, fizetéséből kellett volna ezt elvenni. A közalkalmazottak, a köztisztviselők a minimálbérért dolgozzanak? Úgy gondolom, ennek kellett volna a legutolsó dolognak lenni, hogy az emberek fizetéséhez hozzá nyúlni.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Igen ez már valóban az utolsó lépések közzé tartozik, amikor a dolgozók béréhez kell nyúlni. Most jött el sajnos az az idő, hogy az évek óta tartó sorozatos költség csökkentések, megszorítások után már csak a személyi kiadások maradtak, mint lehetséges eszköz. Létszám csökkentést továbbra a végsőkig szeretnénk elkerülni, hiszen az nem csak  az elküldött személyt, de a családját is nehéz helyzet elé állítaná. Nehéz döntés volt, de felelősen kell gondolkodni. Kevesebb lett a fizetés, de mindenki dogozik ugyan úgy, senkit nem kellett elküldeni és ez nagy szó. A pótlékokat vettük el, a személyi alapbérén senkinek nem változtattunk. Mindig azon voltunk, hogy mind az iskolában, mind pedig a hivatalnál erőn felül kapták eddig, azokat a plusz juttatásokat, amik a jogszabályok alapján járhattak, de a helyzetre való tekintettel nincs tovább erre lehetőség.

 

Hutóczki Péter: Sokszor átbeszéltük Jegyző Asszonnyal, ez volt az utolsó lehetőségünk, a dolgozók 50 %-a sérült ezáltal. A helyzet nem lett jobb, és inkább csökkentettük a béreket, minthogy embereket küldjük el.

 

Földháti István: Mennyi kintlévőség van még? Be kell azokat hajtani!

 

Sándor László: Nem értek azzal egyet, hogy a tiszteletdíjamat szüntessék meg, hiszen így is alacsonyak a fizetések, de ha megszorításokra van szükség, akkor mindenképp ezt kell tennünk.

 

Hutóczki Péter elmondja, hogy minden ciklus Képviselő-testület tagjai eddig mindig vettek fel tiszteletdíjat, nem gondolnám, hogy meg kellene szüntetnünk.

Gondolják át Képviselő társak.

Természetesen fő feladatnak tartjuk a hátralékok behajtását is.

 

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 1 igen  és 5 nem szavazattal a rendelet tervezetet nem fogadta el a tiszteletdíj csökkentéséről.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbi határozatot elfogadta:

 

26/2011. (III.04.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,

hogy 2011. március 31. napjával bezárólag a tiszteletdíjat

megszünteti, 2011. december 31. napjáig.

Felkéri a jegyzőt a rendelet tervezet elkészítésére.

 

Határidő: 2011. március 31.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

              Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

2) Tas Humánjóléti Bt. kiadásainak kompenzálásának megtárgyalása.

    Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter elmondja, hogy amikor döntött a Képviselő-testület a Tas Humánjóléti Bt. részére, az Orvosi rendelő bővítéséhez szükséges gázóra áthelyezés ügyében, a szolgáltatónak fizetendő díj, melyet a Bt. részére számláztak ki tévedésből 70 000.-Ft. átutalásáról szólt a határozat, a számla viszont 71 955.-Ft.-ról. Kéri, hogy a különbözetet azaz, 1 955.-Ft.-ot még utaljon át az önkormányzat a Bt. számlájára.

Elmondja továbbá, hogy az ideiglenes orvosi rendelő működéséhez szükséges volt az internet vonal áthelyezése, mely 5 200.-Ft.-ba került, és szintén a Tas Humánjóléti Bt. fizette ki, ennek átutalását is kéri  az önkormányzat részéről

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 6 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

 

27/2011. (III.04.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a Tas Humánjóléti Bt. részére az 1 955.-Ft. maradványt

illetve az 5 200.-Ft. internet vonal áthelyezéséről szóló

számlák összegének átutalását elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

3) Általános Iskola energetikai pályázat megtárgyalása

    Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter elmondja, hogy az Általános Iskolában a nyílászárók rosszak, a fűtésszámlák nagyon magasak.

Lehetőségünk van egy energetikai pályázatra, felvettük a kapcsolatot egy céggel, akivel már tárgyaltam a árral kapcsolatosan, 85 %-át állná, a fennmaradó 15 %.-ot kellene kifizetni. De a fennmaradó 15 %.-ot nem tudjuk jelen helyzetben vállalni.

A cég vezetője ígéretet tett, hogy a hiányzó 15 %-ra is segítene forrást találni. Ha ez sikerülne önrész nélkül, illetve minimálisra csökkentett terhével, sikerülhetne elvégezni a beruházást.

 

 

Több kérdés és észrevétel nem volt, a Képviselő-testület a rendkívüli ülését 9 óra 20 perckor befejezi.

 

 

 

Kmf.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                           /:Kissné Terdik Erzsébet:/

  Polgármester                                                                                                     Jegyző

 

 

 

 

 

 

/:Czigle Attila:/                                                                                  /:Furó Tiborné:/

 Jkv. hitelesítő                                                                                     Jkv. hitelesítő

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél