JEGYZŐKÖNYV

6-3/2011.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2011. február 15-én de. 11 órakor

TARTOTT SOROS ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott rendeletek:

1/2011. (II. 15) KT. sz. rendelet az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Hozott határozatok:

12/2011. (II. 15.) KT. sz. határozat: Jelen ülés napirendjének elfogadása

13/2011. (II. 15.) KT. sz. határozat: Polgármesteri jelentés elfogadása

14/2011. (II. 15.) KT. sz. határozat: Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft. FEB tagjainak nyilatkozata

alapján tiszteletdíj megszüntetéséről

15/2011. (II. 15.) KT. sz. határozat: Fülöpi Általános Iskola és Óvoda magasabb vezetői, igazgatói

állásának betöltésére pályázati kiírás

16/2011. (II. 15.) KT. sz. határozat: Fülöpi Általános Iskola és Óvoda magasabb vezetői állásának

betöltésére benyújtott pályázatok véleményeztetéséről

17/2011. (II. 15.) KT. sz. határozat: Az óvodai beíratás rendjének meghatározása 2011/2012.

tanévre

18/2011. (II. 15.) KT. sz. határozat: A tanköteles gyermekek első évfolyamra történő

beíratása, időpontjának meghatározása 2011/2012

tanévre vonatkozóan

19/2011. (II. 15.) KT. sz. határozat: Az óvoda nyári zárva tartásának meghatározása

20/2011. (II. 15.) KT. sz. határozat: Házi segítségnyújtás térítési díj megszüntetése

21/2011. (II. 15.) KT. sz. határozat: Folyékony hulladékszállításra közszolgáltatási szerződés

megkötése Tranzit-1 Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.-vel

22/2011. (II. 15.) KT. sz. határozat: Általános Iskola és Óvoda SZMSZ-ének egységes

szerkezetben történő elfogadásaJEGYZŐKÖNYV

 

Készült: A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15.-én de. 11 órakor megtartott soros üléséről.


Jelen vannak: Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Bugyáné Szász Erzsébet, Furó Tiborné, Czigle Attila, Hutóczki Imre, Sándor László képviselők.
Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal, Éliás Csabáné Általános Iskola intézményvezetője, Kis Lászlóné költségvetési előadó.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő-testületet, a meghívottakat, az önkormányzat jegyzőjét, a vendéget.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Mikáczó László Ferenc és Sándor László képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

A napirend egy ponttal egészül ki, 7. napirendi pont lesz az Általános Iskola és Óvoda SZMSZ egységes szerkezetben történő elfogadása míg 8. napirendi pont a zárt ülés.

 

Javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére a kiegészítéssel, a Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 7 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

 

12/2011. (II. 15.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Mikáczó László Ferenc és Sándor László képviselőket.

b.) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

1. Polgármesteri jelentés, lejárt idejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott döntések

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

2. A 2011. évi költségvetési rendelet megtárgyalása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármeste

3. Az Általános Iskola és Óvoda magasabb vezetői (igazgatói) megbízására pályázat kiírása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

4. a) Az óvodai beíratás rendjének meghatározása 2011/2012. tanévre

b) A tanköteles gyermekek első évfolyamra történő beíratása, időpontjának meghatározása

2011/2012 tanévre vonatkozóan.

c)Az óvoda nyári zárva tartásának meghatározása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

5.Házi segítségnyújtás térítési díj megszüntetése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

6.Folyékony hulladékszállításra közszolgáltatási szerződés megkötése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

7) Általános Iskola és Óvoda SZMSZ-ének egységes szerkezetben történő elfogadása

Előterjesztő: Éliás Csabáné Ált. iskolai igazgató

8) Zárt ülés

 

1) Polgármesteri jelentés, lejárt idejű határozatok, átruházott hatáskörben hozott

döntések

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

Hutóczki Péter a polgármesteri jelentést az alábbiakkal egészíti ki:

  • Az 1. pont kiegészítéséül elmondja, hogy az ideiglenes orvosi rendelő, a volt szolgálati lakásba történő áthelyezése során (Fülöp, Arany J. u. 37. sz.), az ÁNTSZ nem fogadta el a rendelő helyiségében a parketta burkolatot, ezért oda PVC-t kellett vásárolnunk.

  • A Nyíradonyi Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központban a mai napon, ebben az időpontban van épp a társulási ülés – a társulási költségvetésről -, de jeleztem, hogy nem tudok rajta részt venni, hiszen a mi ülésünk is ebben az időpontban van.

 

Mikáczó László Ferenc: Az orvosi rendelő beteg várójában hideg – hűvös van, nem lehetne e minimálisan a hőmérsékleten javítani?

 

Hutóczki Imre: A doktor úr azt mondta, ha föntebb veszik a fűtést, akkor viszont nagyon meleg van.

 

Hutóczki Péter: Mindenképpen jelezni fogom a doktor úr felé, hogy megfelelő hőmérséklet legyen a váróteremben.

 

Furó Tiborné: Mi került az ideiglenes helyen 130 000.-Ft.-ban?

 

Hutóczki Péter: Tételesen fel van sorolva, csaptelepek, a festék anyag, nyílászárók, zárak cseréje, vízvezeték kiépítése… igyekeztünk a minimális költséget ráfordítani. Ha a fagyos idő elmúlik, március közepétől, ha jó idő lesz, mobil WC-t fogunk bérelni, mely szintén ÁNTSZ felé is kötelezettség.

 

Furó Tiborné: január 28-án mi hangzott el a Vízmű üzemeltetési konferencián?

 

Földháti István: Beszámol a konferencián elhangzottakról, a kis települések önállóan a vízszolgáltatást nem tudják ellátni, mert nagyon sokba kerülne. Egyértelmű a kormányzati szándék, hogy a jelenlegi kb. 400 vízmű szolgáltatók számát 10 körülire csökkentse.

 

Hutóczki Péter elmondja, hogy a Vízmű Zrt. vezetői megkeresték önkormányzatunkat, zárcserét akarnak végezni több utcán, a gépházon kerítést cserét, illetve mi szorgalmaztunk, hogy a földalatti tűzcsapok helyett, a településen több tűzcsapot állítsanak fel, amit jegyzőkönyvbe leírtak és ehhez is tartják magukat.

 

Kiegészíti még a polgármesteri jelentést azzal, hogy a Nonprofit Kft. FEB tagjai nyilatkoztak, hogy 2011.-től térítésmentesen ellátják feladatukat. Erről a jogszabály változás adta lehetőségről a könyvelő tájékoztatta az ügyvezetőt.

 

2 határozatban kell dönteni: A polgármesteri jelentésről, illetve hogy a Közhasznú Nonprofit Kft. FEB tagjai 2011. január 1-től térítésmentesen látják el tisztségüket

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a polgármesteri jelentést, a lejárt idejű határozatokat, és az átruházott hatáskörben hozott döntéseket elfogadja.

 

13/2011. (II. 15.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

polgármesteri jelentést elfogadta.

Határidő: -

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Közhasznú Nonprofit Kft. FEB tagjainak nyilatkozatát, az alábbi határozatban elfogadja.

 

14/2011. (II. 15.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz,

hogy Fülöpi Közhasznú Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának

tagjai nyilatkozata alapján 2011. január 1-től a tisztségüket

térítésmentesen látják el.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a Nonprofit Kft.

ügyvezető igazgatóját tájékoztassa a határozatról.

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

2) A 2011. évi költségvetési rendelet megtárgyalása

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter köszönti Kis Lászlóné költségvetési előadót.

 

Kis Lászlóné: a 2011. évi költségvetési rendelet tervezet kiosztásra került a kötelező mellékletekkel, kiegészítés nincs az előterjesztéshez.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Minden évben be kell adni az ÖNHIKI-s pályázatot, mindenképpen törekedni kell a megtakarításokra, kizárólag csak kötelező kiadások kerüljenek teljesítésre.

 

Hutóczki Péter: Óriási elszegényedés van a településen.

 

Földháti István: előttünk van a tervezet, ami jó, de javasolnám, hogy legyen egy olyan költségvetési tervezet is, ha pl. az ÖNHIKI – t nem kapjuk meg, vagy kevesebbet kapunk, hogyan lehet kigazdálkodni az évet. Meg kell nézni hol lehetne megszorításokat végezni, javasolja hogy fogadjuk el márciusig, amíg a pályázatról többet nem tudunk.

 

Hutóczki Imre: jónak tartom a rendeletet, csak hiányolom a közalkalmazottak étkezési hozzájárulását.

 

Sándor László: Az elhangzott szigorú takarékossági szempontokat figyelembe véve javaslom, hogy fogadjuk el a költségvetést.

 

Éliás Csabáné: az Iskolában is törekszünk a megtakarításokra, sokat lefaragtunk a költségvetésből, pl. már a pedagógusok óra kedvezményeiket sem kapják, én is egyetértek Hutóczki Imre felvetésével, de tisztában vagyok vele, hogy a jelenlegi helyzetben nem tervezhető.

 

Kissné Terdik Erzsébet: olyan megtakarításokra kell törekedni, ami hosszú távú, és nem egyszeri megoldást jelent.

 

Mikáczó László Ferenc: Hol tart a 2010.-es év zárása, hogy áll a kiadási-bevételi oldal?

 

Javasolja, hogy folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, hátha segítene az Új Széchenyi terv valamely programja.

 

A nyersanyag norma tartható lesz-e a térítési díjaknál?

 

Hutóczki Péter: Emberileg teljesen egyetért Hutóczki Imrével, a közalkalmazottak és minden intézményi dolgozó részére jogos igény és juttatás kellene, hogy legyen az étkezési hozzájárulás. Sajnos azonban a költségvetési helyzetünk ismeretében ez nem vállalható fel.

 

A pályázatokkal – közte az Új Széchenyi terc is – az a legnagyobb gond, hogy önrész biztosítása szükséges hozzájuk és utófinanszírozásuak. Az is probléma még, hogy a forráshiányunk 2/3-a működési hiány, ennek pótlására azonban nem alkalmasak a pályázatok, azonban mindig valami többlet szolgáltatást kell végezni. Természetesen minden lehetőséget keresünk és megpróbálunk kihasználni ami lehetséges.

 

Kis Lászlóné: A zárási folyamatok most zajlanak a Kincstár felé március 10-ig kell benyújtani a beszámolót, ezt követően április 30-ig kell a zárszámadást a Képviselő-testület elé terjeszteni.

 

A térítési díjak változtatásának a gyermekétkeztetésben nincs jelentős határa, hiszen óvodás kortól 8. osztályig a jogszabályban foglaltak szerint a gyerekek 90 % ingyen vagy 50 % térítési díj ellenében étkeznek. A térítési díj emelés, a felnőtt étkezésben jelent bevétel növekedést is, ez a zárást követően lesz látható, hogy szükséges-e.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a rendeletet elfogadta.

 

FÜLÖP Községi

Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2011. (II. 15.) KT. számú

rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről alkotott 2010. évi CLXIX. Törvény előírásainak figyelembevételével, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. §-ában meghatározott feladatai ellátása érdekében az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

 

I. Általános rendelkezések

 

1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed a képviselőtestületre, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat fenntartásában működő részben önállóan gazdálkodó intézményekre, valamint a támogatásban részesített jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

 

2. §

 

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a ) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

- Fülöp Község Polgármesteri Hivatala

 

b ) önállóan működő költségvetési szervei:

- Általános Iskola és Óvoda

 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények külön-külön címet alkotnak.

Az önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

II. Az önkormányzati költségvetési főösszege, a hiány mértéke


3. §

 

A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2011. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 367.341 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 322.593 ezer forintban,

c) költségvetési hiányt 44.748 ezer forintban állapítja meg.

 

III. A költségvetési hiány finanszírozásának kezelése


4. §

 

A képviselőtestület a költségvetés egyensúlyának megteremtéséről ÖNHIKI pályázat benyújtásával, szigorú takarékossággal, szükség esetén külső forrásból, a számlavezető pénzintézet útján biztosított működési célú hitel felvételével gondoskodik.

 

IV. A önkormányzati költségvetés bevételei


5. §

 

(1) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.

 

(2) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként a rendelet tervezet 4/1, a Polgármesteri Hivatalét a 4/2, míg az intézményekét a 4/3 számú melléklet tartalmazza.

 

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2011. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként a 4. számú melléklet tartalmazza.

 

(4) Az önkormányzatot megillető 2011. évi – közvetlenül és felhasználási kötöttség nélkül felhasználható – normatív állami hozzájárulás, illetve normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó feladatmutatók szerinti részletezését e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

 

(5) Az önkormányzatot 2011. évben megillető átengedett, megosztott központi adóbevételek jogcím szerinti részletezését, valamint az önkormányzat által kivetett helyi adók jogcímét, összegeit és az adózók számát e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

 

(6) Az önkormányzatot megillető normatív kötött felhasználású támogatásokat e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

 

(7) A képviselőtestület a 2011. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke illetve összege szerinti részletezettséggel e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

V. Az önkormányzati költségvetés kiadásai

 

6. §

 

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

 

- Működési kiadások előirányzata összesen: 261.669 ezer forint.

Ebből:

- személyi jellegű kiadások: 120.415 ezer forint

- munkaadókat terhelő járulékok: 28.523 ezer forint

- dologi jellegű kiadások: 95.003 ezer forint

- ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.645 ezer forint

- támogatások: 10.083 ezer forint

 

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

(3) Az önkormányzat szociálpolitikai feladatainak támogatási jogcímek szerinti részletezését e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

 

7. §

 

(1) Az önkormányzat jóváhagyott kiadásai közül rendkívüli kiadás valamennyi, az önkormányzat által finanszírozott fejlesztés.

 

(2) A 45.727 ezer forint felújítási és felhalmozási kiadásokból:

 

- a felújítások előirányzata: 36.182 ezer forint,

- a felújítások áfája 9.545 ezer forint.

 

 

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait az 10. számú melléklet tartalmazza.

 

 

(4) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

 

(5) A képviselőtestület az önkormányzat által 2011. évben önként vállalt feladatok, pénzeszközátadások részletes bemutatását e rendelet 12. számú mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá.

 

8. §

(1)Az Önkormányzat 2011. évben tartalékot 300 ezer forintot képez. A képviselőtestület a költségvetés eredeti működési céltartalékát forrás nélkül állapítja meg.

 

(2)A képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban e rendelet 13 számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

 

9. §

 

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 14 számú melléklet adja meg.

 

10. §

 

Az Önkormányzat 2010. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15 számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

 

11. §

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 17 főben állapítja meg, melyet a képviselő-testület a 16 számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

 

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve(i)nek létszám-előirányzata 31 fő, melyet a képviselő-testület a 16 számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

 

(3) Az önkormányzat által foglalkoztatott közcélú dolgozók létszámát a képviselő-testület 17. számú mellékletében feltüntetettek szerint állapítja meg.

 

V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


12. §

 

Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

 

13. §

 

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

 

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

 

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

 

(4) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a polgármester 100 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet, ezt meghaladóan a tartalékok előirányzatának módosításáról csak a képviselő-testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

 

14. §

 

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

 

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

 

15. §

 

A képviselőtestület a köztisztviselők jogállásáról szóló, módosított 1992. évi XXIII. Törvény 43. § (1) bekezdésében foglal, és a 2010. évi CLXIX. Törvény 59. § (1) bekezdése által 2011. évre megállapított 38.650.- Ft illetményalap szerint biztosítja a köztisztviselők illetmény előmenetelét.

 

 

VI. Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó intézményekre vonatkozó szabályok

 

16. §

 

(1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervei / intézményei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület a részben önállóan gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

 

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervei / intézményei szabadon, de a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 51. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

 

 

17. §

 

A képviselő-testület feljogosítja az önállóan működő költségvetési szerve(ke)t - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

18. §

 

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

 

Záró rendelkezések


19. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2011. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg hatályát veszti Fülöp Község Önkormányzatának 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 17/2010. (XII.17.) KT. számú rendelete. .

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                            /:Kissné Terdik Erzsébet:./

polgármester                                                                                                          jegyző

 

A rendelet kihirdetve:

 

Fülöp, 2011. február 11.

Kissné Terdik Erzsébet

jegyző

 

3) Az Általános Iskola és Óvoda magasabb vezetői (igazgatói) megbízására pályázat

kiírása.

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

(előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter: a pályázati kiírást előterjeszti a Képviselő-testületnek.

A pályázat kiírásánál fő szempontnak tartottuk, hogy a törvény által előírt kötelező elemeket tartalmazza, ne kerüljön bele általunk meghatározott kötelező szűkítés.

A pályázók közül olyan személyt szeretnénk választani, akinek megfelelő végzettsége mellett, rálátása van az összevont igazgatású intézmény vezetésében

 

Furó Tiborné: pedagógiai szakvizsga kötelező?

 

Mikáczó László Ferenc: A vezetői program véleményeztetése kötelező-e?

 

Kissné Terdik Erzsébet: A hatályos jogszabályoknak megfelelően készítetem elő a pályázati kiírást. Ezek szerint a pedagógia szakvizsga kötelező. A vezetői program véleményeztetése külső szakértővel nem kötelező. Kötelező lesz viszont egy – a Képviselő-testület által megalakított – szakértelemmel rendelkező 3 tagú bizottságnak meghallgatni a pályázókat és véleményezni a pályázatokat.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a pályázati kiírást elfogadta, továbbá az alábbiakról határoz:

 

 

15/2011. (II.15.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

LXV. törvény 9.§. (4) bekezdésében biztosított

jogkörében eljárva, valamint a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B.§.,

20/A.§. és 23.§.(2) bekezdése alapján pályázatot hirdet

a Fülöpi Általános Iskola és Óvoda (4266. Fülöp,

Kossuth u. 30. sz.) magasabb vezetői, igazgatói állásának

betöltésére.

 

Az állás betöltés feltételei:

·         felsőfokú pedagógus végzettség és szakképzettség

·         pedagógus szakvizsga

·         legalább öt év  - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 18.§. (6) bekezdésében meghatározott kivétellel – pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

·         büntetlen előélet

·         Előnyt jelent: vezetői tapasztalat közös igazgatású intézmény vezetésében (legalább 1 év)

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

·         a pályázó szakmai önéletrajzát

·         vezetői programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel – különös tekintettel a kompetencia alapú oktatásra

 

A pályázathoz csatolni kell:

·         a végzettséget igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolatát

·         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt

·         eddigi munkaviszonyról, jogviszonyról szóló igazolásokat

·         részletes szakmai önéletrajz

·         adatkezelői nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

 

A pályázat benyújtásának határideje:

a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán történt közzétételtől számított 30 nap.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2011. július 30.

 

 

Az állás betöltésének időtartama:

2011. augusztus 1-jétől – 2016. július 31.-ig 5 év

 

Illetmény:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet szabályai szerint

 

A pályázat benyújtásának helye:

Fülöp Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

(4266. Fülöp, Arany János u. 19. sz.

A borítékon kérjük feltüntetni „Intézményvezetői pályázat: Fülöpi Általános Iskola és Óvoda”

Felkéri  az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pályázati kiírás elkészítéséről és a közzétételről gondoskodni szíveskedjen.

 

Határidő: 2011. február 28.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

 

 

16/2011. (II.15.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

LXV. törvény 9.§. (4) bekezdésében biztosított

jogkörében eljárva, valamint a közalkalmazottak

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5.§. (8) bekezdése

alapján

a.)    véleményezteti                                              b.)    nem véleményezteti

 

a Fülöpi Általános Iskola és Óvoda

(4266. Fülöp, Kossuth u. 30. sz.) magasabb

vezetői állásának betöltésére benyújtott pályázatokat.

Felkéri az önkormányzat jegyzőjét, hogy gondoskodjon

a határozat végrehajtásáról.

 

Határidő: 2011. június 30.

Felelős: Kissné Terdik Erzsébet jegyző

 

 

 

4) a.) Az óvodai beíratás rendjének meghatározása 2011/2012. tanévre

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

(előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter polgármester az előterjesztést ismerteti. Kiegészítés, kérdés, javaslat nem volt a Képviselő-testület részéről.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

17/2011. (II.15.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az önkormányzat által fenntartott Fülöpi Általános

Iskola és Óvoda óvodai intézményegységébe

a 2011/2012. nevelési évre történő óvodai jelentkezés

módját és az óvodai felvétel időpontját az alábbiak

szerint határozza meg:

 

A 2011. szeptember 31-éig harmadik életévét betöltő/betöltött

Gyermeket a 2011/2012 óvodai nevelési évre a szülő/törvényes

képviselő személyesen 2011. április 4-től 8-ig (hétfőtől-péntekig)

8,00-15,00 óráig írathatja be a 4266. Fülöp, Óvoda u. 1. sz. alatti

óvodai telephelyen.

 

Az intézmény a beiratkozás idejét és a beiratkozással kapcsolatos egyéb

közlendőit a határidő előtt legalább 30 nappal nyilvánosságra hozza a

helyben szokásos módon.

 

Felelős: Éliás Csabáné intézményvezető

Határidő: 2011. március 4.

 

 

 

b.)   A tanköteles gyermekek első évfolyamra történő beíratása, időpontjának   meghatározása 2011/2012 tanévre vonatkozóan.

 

Kiegészítés, kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt a Képviselő-testület részéről.

 

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

 

18/2011. ( II.15.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az általafenntartott Általános Iskola és Óvoda iskola

egységében a 2011/2012. tanévre a tanköteles gyermekek

első évfolyamra történő beíratásának időpontját az alábbiakban

határozza meg:

2011. április 4-től április 8-ig (hétfőtől péntekig)  8,00-15,00 óráig

 

Az intézmény a beiratkozás idejét és a beiratkozással

kapcsolatos egyéb közlendőit a  határidő előtt legalább

30 nappal hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon.

 

Felelős: Éliás Csabáné  igazgató

Határidő: 2011. március 4.

 

 

c.)    Az óvoda nyári zárva tartásának meghatározása

(előterjesztés csatolva)

 

Mikáczó László Ferenc: Megoldható lehetne e, hogy az óvodai dolgozók 1 héttel tovább legyenek szabadságon?

 

Éliás Csabáné: Így is nagyon szorosan tarthatóak csak az élelmezési napok biztosítása.

 

Hutóczki Péter: Az igények figyelembe vételével, úgy vegyék ki a szabadságot, hogy az mindenkinek megfelelő legyen illetve ilyenkor van a nyári karbantartások, festések és azért kell az időponthoz tartani magunkat.

 

Furó Tiborné: igen, csak az élelmezésvezetőnek mindig ott kell lennie…..

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Július hónapban csak a szociális étkeztetés van, olyankor kevesebb ebéd kell, akkor oldják meg egymás között a szabadságokat, igényeknek megfelelően.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

19/2011. (II.15.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

óvoda nyári zárva tartását az alábbiak szerint határozza meg:

 

Konyhai rész:            2011. július 4. (hétfő) – 2011. július 15. (péntek)

Óvodai nevelés:        2011. július 4. (hétfő) – 2011. július 29. (péntek)

 

Fenti időpontban kerülnek elvégzésre a nyári karbantartások, takarítások, valamint

a dolgozók szabadság kiadása.

 

Felelős: Éliás Csabáné intézményvezető

Határidő: folyamatos

 

 

5.) Házi segítségnyújtás térítési díj megszüntetése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Hutóczki Péter kiegészíti a határozatot, azzal, hogy a Családsegítő Szolgálat nem tarthat igényt többlet támogatásra a térítési díj megszüntetéséből fakadó esetleges költségvetési hiány fedezésére.

 

Mikáczó László Ferenc: Ragaszkodjunk hozzá, hogy ennek kompenzálására támogatási igényt nem tarthatnak.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

 

20/2011. (II.15.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

úgy határoz, hogy a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi

Társulás Vámospércsi Mikrotérségi Családsegítő és

Gyermekjóléti Szolgálat keretében működtetett házi

segítségnyújtás ellátásában részesülő gondozottak

által fizetendő térítési díj összegét 0.-Ft.-ban állapítja meg

2011. február 01.-től.

Továbbá, úgy határoz, hogy a Szolgálat nem tarthat igényt

többlet támogatásra a térítési díj megszüntetéséből fakadó

esetleges költségvetési hiány fedezéséhez.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester,

intézményvezető

 

 

 

 

6.) Folyékony hulladékszállításra közszolgáltatási szerződés megkötése

Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

(előterjesztés csatolva)

 

 

Hutóczki Péter ismerteti az előterjesztésben leírtakat, egyben kéri a Képviselő-testület tagjaitól, hogy hatalmazzák fel az ideiglenes közszolgáltatói szerződés megkötésére.

 

Mikáczó László Ferenc: Mennyiért viszi el a Tranzit-1 Kft. a szennyvízet?

 

Hutóczki Péter válaszol: 5000 Ft/5m3 + ÁFA –ért.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta.

 

 

21/2011. (II. 15.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyékony

hulladékszállítására ideiglenes közszolgáltatói

szerződést kössön a Tranzit-1 Környezetvédelmi

Szolgáltató Kft.-vel, amennyiben a tárgyban szükséges

közbeszerzési eljárás lefolytatása, de max. 2011.

december 31.-ig.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

 

 

7.) Általános Iskola és Óvoda SZMSZ egységes szerkezetben történő elfogadása

Előterjesztő: Éliás Csabáné Ált. iskolai igazgató

 

Hutóczki Péter felkéri Éliás Csabáné Általános iskolai igazgató asszonyt, hogy ismertesse a változásokat.

 

Éliás Csabáné elmondja, hogy tartalmi változás nincs az SZMSZ-ben, sok módosítás volt, már nem lehetett követni, azért kellett az egységes SZMSZ.

 

A Képviselő-testület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag, 7 igen szavazattal az SZMSZ-t elfogadta.

 

22/2011. (II. 15.) KT. sz. határozat:

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az Általános Iskola és Óvoda egységes Szervezeti

és Működési Szabályzatát elfogadta.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

Napirenden kívül, különfélék:

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti Marádi Tivadar Lászlóné vendéget, illetve megadja a szót a vendégnek.

 

Marádi Tivadar Lászlóné: Az étkeztetéssel van a problémám, a gyerekek panaszkodnak ez ételek minőségére, mennyiségére, kevés…. Lehetne e ezen változtatni?

 

Éliás Csabáné: Nem kaptunk még negatív vissza jelzést az  étellel kapcsolatban, általában elég a mennyisége, mind a felnőtteknek, mind a gyerekeknek, a minőségével kapcsolatban is megvannak elégedve, azon személyek, akik ebédet kapják. A mennyisége viszont más a felnőtt adag, illetve a gyermek adag is, de hiszen a díja is más. Gyakran előfordul, hogy a gyermek étkezés során nem szereti, nem kéri az ebédet, nem becsülik az ételt.

 

Marádi Tivadar Lászlóné: Ki ellenőrzi az étel mennyiségét?

 

Éliás Csabáné: A konyhások több éves tapasztalataira, gyakorlataira hivatkozva, már a mennyiséget tudják miből mennyi kell, a mérőkanállal ellenőrzik, illetve alkalomszerűen az ÁNTSZ, a  Polgármesteri Hivatalból, illetve jómagam is ellenőrizhetjük az ételt.

 

Hutóczki Péter: javasolnám, hogy mérjük fel a gyerekek köréből az elégedettségi szintet, és nyilatkoztassuk őket ezzel kapcsolatban.

 

Földháti István: én azt is javasolnám, hogy amelyik szülőnek a gyereke panaszkodik az ételre, meg kell mondani a szülőknek, jöjjenek be egy ebédeltetéskor, és nézzék meg az étel mennyiségét, illetve hogy a gyerekek mennyire válogatósak, vagy hogy igazat mond e az étel minőségével, mennyiségével kapcsolatban.

 

Mikáczó László Ferenc: jómagam is az iskolában étkezek, nekem semmi problémám nincs az étellel, mint mennyiségileg és minőségileg is meg vagyok vele elégedve. Ebédeltetek is ugyanakkor és látom hogy a gyerekek válogatnak, nem becsülik a táplálékot.

 

Hutóczki Péter megkéri Éliás Csabáné igazgató asszonyt nézzen utána a problémának, és a felvetett javaslatokat alkalmazni szíveskedjen.

 

 

Több kérdés és észrevétel nem volt, a Képviselő-testület a soros ülését 13 óra 05 perckor befejezi, illetve ülését zárt ülésen folytatja tovább.

 

 

 

Kmf.

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                             /:Kissné Terdik Erzsébet:/

Polgármester                                                                                                        jegyző

 

 

 

 

 

 

 

/:Mikáczó László Ferenc:/                                                                                   /:Sándor László:/

Jkv. hitelesítő                                                                                                  Jkv. hitelesítő

 

 

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél