EFOP-3.9.2-16-2017-00042

 

EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek

EFOP-3.9.2-16-2017-00042 „Humán kapacitások fejlesztése a Nyíradonyi Járásban”

 

 

 

Támogatás Mértéke : 100%

Támogatás adatlapja

Alapadatok

Pályázó neve:

NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:

Humán kapacitások fejlesztése a Nyíradonyi járásban

OP név:

EFOP

Pályázati kiírás megnevezése:

EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek

Projekt helyszíne (régió):

Észak-Alföld

Projekt helyszíne (megye):

Hajdú-Bihar

Projekt helyszíne (település):

Nyíradony

Megítélt összeg:

499 835 222 .- HUF

Támogatás aránya:

100 %

Támogatási döntés dátuma:

2017.11.07

Forrás:

ESZA

Ország:

Magyarország

Beavatkozási kategória:

A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is, Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeihez való egyenlő hozzáférés javítása minden korcsoport számára formális, informális és nem formális módon egyaránt, a munkavállalók ismereteinek, készségeinek és kompetenciáinak naprakésszé tétele, valamint a rugalmas tanulási formák előmozdítása, többek között a pályaorientáció és a megszerzett kompetenciák elismerése révén, Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Oktatás, Vissza nem térítendő támogatás

Uniós társfinanszírozási ráta:

84,999988 - ESZA

Projekt összköltség:

499 835 222 .- HUF

 

 

 PROJEKT ÖSSZEFOGLALÁSA

 

A projekt célja a Nyíradonyi járásban megvalósuló közszolgáltatások szükséges kapacitás és szolgáltatáspaletta növelése, a sikeres esélykompenzációhoz, a térség felzárkóztatásához szükséges szakembergárda képzettségi szintjének emelése. A projekt legfőbb célkitűzései a területi különbségek és különösen a településméretből, a határmenti elhelyezkedésből és a fővárostól való távolságból adódó társadalmi hátrányok csökkentése. A konzorciumi tag települések lakosságának összlétszáma 20206 fő(Adatok: KSH-Helyiségnévtár 2016.01.01 lakónépesség száma: Nyíradony 7714fő, Újléta 1134fő, Fülöp 1766fő, Nyírábrány 3743fő, Nyíracsád 3804fő, Nyírmártonfalva 2045fő).A tervezett képzések és programok hozzájárulnak az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. A projekt hozzájárul az Európa 2020 Stratégia, a Köznevelés-fejlesztési stratégia és a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia célkitűzéseinek megvalósulásához. A képzések tervezésekor kiemelt figyelmet kapott az Egész életen át tartó tanulás stratégiája és a Digitális Jólét Program alapelvei. A projekt során valamennyi a Felhívás 3.1.1 pontjában felsorolt önállóan támogatható tevékenység megvalósítása tervezett, emellett a kiegészítő tevékenységek közül a 3.1.2.2 II. fejezet 3. pontja (Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására) és a 6. pontja (Korai iskolaelhagyást megelőző modellprogram kidolgozása és megvalósítása szociális hátrányokkal küzdő csoportok részére a célcsoport aktív bevonásával) valósul meg. Legfontosabb tervezett tevékenységek: 1. A bevont településeken rendelkezésre álló humán szakemberek felmérése, szakemberhiányos területek beazonosítása. 2. Nem OKJ-s képzések a humán közszolgáltatásban dolgozóknak (pl: Kulcskompetenciák fejlesztése és Digitális kompetencia fejlesztése) - kiemelten az óvodapedagógusoknak -, valamint adatbázis készítés az itt munkát végző szakemberekről. 3. Szakmai műhelyek, workshopok szervezése; 4. Gyermekek, fiatalok részére hasznos programok pl: tudatos pénzügyi magatartásra, és ökotudatosságra nevelő programok; alap és kulcskompetenciák fejlesztése korcsoportonként; digitális kompetencia fejlesztése a 14- 24 éveseknek; szünidei tematikus programok (táborok szervezése; tehetséggondozás; iskolán kívüli nyelvoktatás, kulturális kompetencia fejlesztés; egészségügyi ismeretek fejlesztése; ösztöndíjrendszer kidolgozása, szülői szemléletformálás, játékos foglalkozások a kicsiknek (pl: zeneovi); korai iskolaelhagyást megelőző modellprogram kidolgozása és megvalósítása. A tervezett képzések és programok külső szakemberek és belső munkatársak segítségével valósulnak meg, figyelembe véve a célcsoport igényeit. A támogatást igénylő, konzorciumvezető Nyíradony Város Önkormányzata rendelkezik a projekt sikeres végrehajtása érdekében szükséges humán erőforrásokkal és szakmai tapasztalatokkal. A képzések, tréningek, programok célcsoportjai a feltárt hiányosságok és szükségletek alapján, helyi igényekhez illeszkedve kerültek meghatározásra. A projekt hosszú távú hasznosulása és az eredmények fenntarthatósága biztosított. A tervezett programok figyelembe veszik a helyi sajátosságokat, igényeket pl: gyermekek és szülők bevonása a programokba, a HH és HHH gyermekek esélyegyenlőségének érdekében ösztöndíjrendszer kialakítása. A tervezett tevékenységek hozzájárulnak a vállalt indikátorértékek és szakmai irányszámok megvalósulásához és az eredmények fenntartásához. A projekt költségvetése az értéket a pénzért elv alapján ár-érték arányosan, a valós piaci árak figyelembe vételével készült. A belső költségarányok kialakítása és a tervezett költségek a felhívás előírásainak, az elszámolhatósági követelményeknek megfelelően kerültek meghatározásra. A projekt minden eleme az esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági szempontok figyelembe vételével került tervezésre, melyekre a megvalósítás során is kötelező érvényűek minden konzorciumi tagra vonatkozóan. A fejlesztés hozzájárul a Kormány által elfogadott Nemzeti Térségfejlesztési Programok közül a Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 alábbi prioritásaihoz: 5. Inteligens társadalom, 6. Egészség és gondoskodó társadalom, 8. Élhető vidék – élhető települések. A projekt kapcsolódik a TOP-ban megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez, mivel Nyíradony, Nyírábrány, Fülöp, Újléta és Nyírmártonfalva is támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével elnevezésű felhívásra, melyekben az óvodák és bölcsődék infrastrukturális fejlesztése (építés és eszközbeszerzés) tervezett.

 

Támogatási szerződés aláírására a nyertes Konzorciumi tagok képviseletében eljáró Konzorciumvezető és a Közreműködő szervezet között 2018.01.09.-én került sor.

Megvalósítás kezdete:

2018.01.15 

Megvalósítás vége:

2021.01.14.

  1. 06. 27.

 Nyíradony Város Önkormányzata, mint konzorciumvezető pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül a Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek elnevezésű, - EFOP-3.9.2-16 kódszámú felhívásra. A benyújtott támogatási kérelmet a Közreműködő Szervezet támogatásra alkalmasnak minősítette, és a konzorciumi tagokat 499,84 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.  A konzorciumi partnerek: Nyíradony Város Önkormányzata, Nyíracsád Község Önkormányzata, Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata, Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat, Fülöp Község Önkormányzata, Újléta Község Önkormányzata, Kincses Titánok Közhasznú Egyesület, Gúth-Keled Idegenforgalmi és Természetvédelmi Közhasznú Egyesület. A projekt konzorciumi megállapodás alapján valósul meg, melynek keretein belül a hátrányos helyzetű térség által generálódott humán kapacitáshiány enyhítését, és a humán közszolgáltatások elérhetővé tételét teszi lehetővé a településen élők számára.

 

A tervezett tevékenységek stratégiai célja:

- Nyíradonyi járásban megvalósuló közszolgáltatásokhoz szükséges kapacitás és szolgáltatáspaletta növelése,

- a térség felzárkóztatásához szükséges szakembergárda képzettségi szintének feltérképezése és a képzettségi szint emelése,

- a foglalkoztathatóság szempontjából nélkülözhetetlen alapkészségek elsajátításának elősegítése,

- a személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek, melyek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják,

- hátrányos helyzetű emberek és családjaik életkörülményeinek javítása,

- a humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javítása, mely biztosítja az általuk ellátott szolgáltatások minőségének és hatékonyságának növelését,

- széles körű kompetenciafejlesztés, alap és kulcskompetenciák fejlesztése, kiemelten a digitális kompetencia és az idegen nyelvi kompetencia területén, különböző célcsoportok és korosztály számára,

- gyermekek és tanulók iskolán kívüli programjainak megszervezése,

- a szülők munkavállalását segítő intézkedések, háttérszolgáltatások fejlesztése (pl: iskolai tanórák utáni hasznos elfoglaltság a gyermekeknek, nappali táborok szervezése a nyári időszakban),

Kiemelt cél, hogy az óvoda optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához, különösen a hátrányos helyzetű gyermekek esetében.

A projekt legfőbb célkitűzései a területi különbségek és különösen a településméretből, a határ menti elhelyezkedésből és a fővárostól való távolságból adódó társadalmi hátrányok csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében. Minőségi hozzáférés biztosítása a közszolgáltatásokhoz a Nyíradonyi járás településein, elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.  A tervezett képzések és programok hozzájárulnak az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javításához, ezáltal is fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Az Európai Uniós támogatás segítségével a fent megfogalmazott célok eléréseihez kapcsolódó programelemek megvalósítása elindult.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretein belül valósul meg.

Kedvezményezett konzorciumvezető: Nyíradony Város Önkormányzata

Címe: 4254 Nyíradony, Árpád tér 1.

Elérhetőségek: efop392@nyiradony.hu

 

Megvalósítás kezdete:

2018.06.01.

Megvalósítás vége:

2021.05.31.

 

https://www.palyazat.gov.hu/efop-392-16-humn-kapacitsok-fejlesztse-trsgi-szemlletben-kedvezmnyezett-trsgek-1

Miniszterelnökség Ügyfélszolgálat

Telefon: +36 1 896-0000

E-mail: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

Honlap: http://palyazat.szechenyi2020.hu/

 

 

További linkek:

https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso

https://www.palyazat.gov.hu/efop-392-16-humn-kapacitsok-fejlesztse-trsgi-szemlletben-kedvezmnyezett-trsgek-1

Sajtóközlemény a projekt indításáról 

Adatvédelmi tájékoztató az Érintettek számára a támogatást igénylők, kedvezményezettek által végzett adatkezelésről

                                                             

 

              

2024. június 14., péntek
Köszöntjük Vazul olvasóinkat!
Holnap Jolán, Vid napja lesz.
Facebook
Hírlevél