JEGYZŐKÖNYV

10 1077- 17/2013./F

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

2013. augusztus 30-án de. 8,00 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

 

 

 

Hozott  rendeletek:   

 

Hozott határozatok:

117/2013. (VIII.30.) KT. sz. határozat: A Fülöpi Óvoda Pedagógiai Programja

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült:  A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 30-án, de. 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

 

Jelen vannak:  Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Furó Tiborné,  Czigle Attila, Sándor László képviselők.

Földháti István alpolgármester és Dr. Szombati Csaba jegyző megbízásából Kissné Terdik Erzsébet aljegyző, Kozma Ferencné

helyettes óvodavezető tanácskozási joggal.

 

Igazoltan távol:  Hutóczki Péter polgármester, Hutóczki Imre, Bugyáné Szász Erzsébet képviselő

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester köszönti a Képviselő-testületet, az önkormányzat aljegyzőjét, tájékoztatja a képviselőket,

hogy a Polgármester úr távollétében ő vezeti az ülést.

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Sándor László és Czigle Attila Imre képviselőt

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, és javaslatot tesz a Képviselő-testületi ülés napirendjére.

 

Meghívó szerinti  napirend:

  1. A Fülöpi Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadása

Javasolt napirend:

  1. A Fülöpi Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadása

 

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 4 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 4 igen

szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete

a.)    Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja  Sándor László és Czigle Attila képviselőt

b.)    Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

1.)    A Fülöpi Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadása

 

 

Napirend tárgyalása:

 

1.)  A Fülöpi Óvoda Pedagógiai Programjának elfogadása

Előterjesztő: Mikáczó László Ferenc alpolgármester

 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

Felkéri Kozma Ferencné helyettes óvodavezetőt, hogy röviden ismertesse a Pedagógia Programot.

 

Kozma Ferencné helyettes óvodavezető:

Az új Pedagógia Program készítésének legfőbb indoka a jogszabályi környezet megváltozása és annak hatása a PP. tartalmára:

 

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012.(XII.17.) Korm.

rendelet és a vonatkozó rendeletek előírásai alapján készült el Pedagógiai Programunk módosítása. Az alapjaiban megtartottuk a

korábbi PP. vezérfonalát, a lépésről-lépesre program elemeit.

Ennek alapján a főbb tartalmi változások:

-          Gyermekkép, óvodakép

Az óvoda gyermekközpontú, befogadó, előítélet mentes,minden gyerek számára biztosítja az egyformán magas színvonalú,

szeretetteljes nevelést, a hátránycsökkentést.

-           Az óvodai nevelés feladatai

Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés:

Kedvező hatások érjék a gyermeket az óvodába lépéstől: az óvoda alkalmazottai és a gyermek közötti szeretetteljes kapcsolat.

A különbözőségek elfogadására nevelés

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében együttműködés a speciális szakemberekkel

Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása, valamennyi értelmi képesség, különösen a képzelet és a kreativitás

fejlesztésének elősegítése.

-           Az óvodai élet megszervezésének elvei

Az óvodában, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. A SNI gyermek fejlesztése speciális szakembert igényel.

A gyermekek fejlesztése csoportos foglalkozások tervezésével, növekvő időtartamban (5-35perc), valósul meg.

Az óvodai nevelés csak jóváhagyott pedagógiai programmal, állandó óvodapedagógusi jelenléttel és közreműködéssel

valósulhat meg.

-           Az óvodai élet tevékenységformái

Játék

Az óvónő feltételteremtő szerepe (hely, idő, eszköz), aktív jelenléte szükségszerű. A szabad játék védelme elsődleges.

Ének, zene, énekes játék,gyermektánc,rajzolás, mintázás, kézimunka,mozgás:

Mindennapos testnevelés,kondicionálás, edzés, egészséges életmódra nevelés. Irányított mozgások kiegészítése a spontán

mozgással szabadjáték keretében. Mozgásos játékok széleskörű alkalmazása, a szabad levegő kihasználása

A külső világ tevékeny megismerése

Munka, tanulás

A képességek fejlesztése, tapasztalatok bővítése, rendezése, a játékos cselekvéses tanulás valósuljon meg.

-           A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére

Az óvodáskor végére a gyermek szociálisan éretté kell, hogy váljon az iskolára, ahol kedvező légkörben készen áll az

iskolai légkör és a tanító elfogadására.

 

8.34 perckor HUTÓCZK IMRE képviselő megérkezik.

 

Kozma Ferencné:

A Pedagógiai Program tartalmazza az óvoda:

-          Egészségvédő, fejlesztő programját,

-          Óvodai fejlesztő programot a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének segítésére,

-          A sajátos nevelést igénylő gyermekek befogadását és fejlesztését segítő programját

-          A program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzékét

-          A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket.

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

Meg vannak-e feltételek a program megvalósítására ?

 

Kozma Ferencné helyettes óvodavezető:

Alapvetően igen, rendelkezésre állnak. Ami problémát jelent, illetve fog jelenteni:

-          szociálpedagógus vagy gyógypedagógus hiánya

-          a kötelező testneveléshez megfelelő tornaszoba kialakítása

-          eszközök pótlása, mert ettől a nevelési évtől az önkormányzat fenntartású óvodák nem nyújthatta be IPR

támogatás iránti igényt

 

Földháti István alpolgármester:

Célszerű lenne összeírni, hogy milyen segítségre van szükség.

 

Kissné Terdik Erzsébet aljegyző:

A 2013. szeptember 12-i ülésen az óvoda beszámolója jó lenne ha tartalmazná az elhangzott költségvetési kihatással bíró

hiányosságokat, illetve igényeket.

 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

A Képviselő-testület egyidejűleg nyílt szavazással, döntéshozatalban 5 jelenlévő képviselő szavazatával, egyhangúan 5 igen

szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

117/2013. (VIII.30.) KT. határozat

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Fülöpi  Óvoda Pedagógiai Programjára vonatkozó előterjesztés

megtárgyalta és  a határozat melléklete szerint jóváhagyólag elfogad.

 

Felkéri a polgármestert, hogy az Óvoda vezetőjét értesítse a döntésről.

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

Határidő: azonnal

 

 

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

Megköszöni a Képviselő Testület aktív részvételét és az ülést 09,00 perckor bezárja.

 

k.m.f.

 

 

 

Mikáczó László Ferenc                     Dr. Szombati Csaba               Kissné Terdik Erzsébet

alpolgármester                        jegyző                                  aljegyző

 

 

Sándor László                                                     Czigle Attila                                       

jkv. hitelesítő                                                               jkv. hitelesítő

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél