J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

 

Készült: A  Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. január 16-án de. 8,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak:  Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Földháti István  alpolgármester,

Czigle Attila, Furó Tiborné, Hutóczki Imre, képviselők

Kissné Terdik Erzsébet jegyző.

Bugyáné szász Erzsébet képviselő igazoltan távol van.

 

Hutóczki Péter polgármester  köszönti a Képviselő Testületet, az önkormányzat jegyzőjét.  Javaslatot tesz a meghívó szerinti

napirendre, az ülést megnyitja.

A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja   Furó Tibornét és  Sándor László  képviselőket.  

Nevezettek a javaslatot egyhangúlag  elfogadják.

 

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással, egyhangúlag 6 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

10/2013. (I. 16.) Kt. sz. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

1.)  A Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás átalakítása.

            Előadó: Hutóczki Péter polgármester

2.)  Zárt ülés.  Szociális tűzifaigény elbírálása.

            Előadó: Hutóczki Péter polgármester

A jegyzőkönyv hitelesítője:  Furó Tiborné és Sándor László képviselők.

 

 

 

1.)     A Vámospércsi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás átalakítása.

             Előadó: Hutóczki Péter polgármester

                         ( Előterjesztés csatolva)

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti az írások előterjesztést melynek alapja a jogszabályok változása miatt szükségessé vált átalakulás.

A képviselőtestület egyidejű nyílt szavazással 6 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot:

 

11/2013. 01.16. KT. sz.  Határozat.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja, hogy a Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás

2013. január 1. napjával átalakuljon jogi személyiségű társulássá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény IV. fejezetében foglaltaknak megfelelően. 

 

A Képviselő Testület a fentieknek megfelelően jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező Vámospércsi Mikrotérségi

Intézményfenntartó Társulásmódosított és egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását, valamint a Mikrotérségi

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Vámospércsmódosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát,

Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Szakmai programját.

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén a Képviselő-testület döntését képviselje.

 

Határidő: azonnal

Felelős:  Hutóczki Péter polgármester

 

A képviselőtestület a  további munkáját  zárt ülésen folytatja.

 

                                                                       Kmf.

 

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                                                /:Kissné Terdik Erzsébet:/

  Polgármester                                                                                                   jegyző

 

 

Furó Tiborné                                                                                          Sándor László

Jkv. hitelesítő                                                                                           jkv. hitelesítő

 

 

 

2021. január 28., csütörtök
Köszöntjük Karola, Károly olvasóinkat!
Holnap Adél napja lesz.
Facebook
Hírlevél