JEGYZÕKÖNYV

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕTESTÜLETÉNEK

2009. XI. 23-án de. 9 ÓRAKOR

TARTOTT SOROS ÜLÉSÉRÕL

 

Alkotott rendeletek:

29/2009. (XI. 23.) A 2009> évi költségvetési rendelet módosítása

30/2009. (XI.23.) Az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása.

 

 

Hozott határozatok:

324/2009. (XI. 23.) Állatorvosi lakásra bérleti szerzõdés kötése

325/2009. (XI. 23.) I-III. negyedévi kv. teljesítésérõl szóló beszámoló elfogadása

326/2009. (XI. 23.) Bevételi és kiadási elõirányzat módosítása

327/2009. (XI. 23.) 2010. évi költségvetési koncepció elfogadása

328/2009. (XI. 23.) Mezõõri díj megállapításához a bevallások felülvizsgálta

329/2009. (XI. 23.) Az Ált. Isk. és az önkorm. közötti együttmûködési megállapodás elfogadása.

330/2009. (XI. 23.) A Vámospércsi Kistérségi Eü. szakellátás Nonprofit kft. társasági szerzõdés módosításának elfogadása.

331/2009. (XI. 23.) Önkorm. tulajdonban lévõ helyiségek 2010. évi bérleti díjának megállapítása

332/2009. (XI.23.) Pályázat benyújtása külterületi árkok karbantartására

333/2009. (XI.23.) A Hajdúhadház Kistérségi Társulás társulási megáll. módosítása

334/2009. (XI.23.) Mozgó tüdõszûrõ busz megrendelése

335/2009. (XI. 23.) Az Ált. isk. és Óvoda SZMSZ-ének módosítása

336/2009. (XI. 23.) Gazdasági társaság alapításának elhatározása

337/2009. (XI. 23.) Részvényesi jog gyakorlására felhatalmazás a Vízmú RT. rendkílvüli közgyûlésén

338/2009. (XI. 23.) Kt. ülés idõpontjának módosítására tett javaslat

339-352/2009. (XI. 23.) Bursa Hungarica pályázatok elbírálása. (zárt ülés)

Fülöp Község Polgármesterétõl

4266. Fülöp, Arany J. u. 19. sz.

M E G H Í V Ó

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselõtestülete 2009. november 23. (hétfõ) de. 9. órakor rendkívüli ülést tart a Mûvelõdési Házban, melyre tisztelettel meghívom.

 

N a p i r e n d :

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére és aktív közremûködésére feltétlen számítok.

 

Fülöp, 2009. november 17.

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/

polgármester

 

 

JEGYZÕKÖNYV

Készült: Fülöp Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. november 23-án de. 9,00 órakor megtartott soros ülésérõl.

Jelen vannak: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester, Lugosiné Illés Margit alpolgármester, Czigle József, Czuper Árpádné, Lekkáné Nyíri Franciska, Hegedûs Lászlóné, Hutóczki Péter, Sándor Jánosné Hortobágyi-Szoboszlai Szilvia, Nagy Béla képviselõk,Kissné Terdik Erzsébet jegyzõ, Éliás Csabáné Ált. Isk. igazgató Papp Károly Gyula és Földháti István.

 

Lekkáné Nyíri Franciska javasolja, hogy

15. napirendként a temetéssel kapcsolatos ügyek megtárgyalását is tûzze napirendjére a testület.

 

Czigle József javasolja, hogy

16. napirendként a képviselõtestületi ülés idõpontját szintén vegyék fel napirendre mert javasolja az idõpont módosítását., délelõttrõl délutánra.

 

Javasolja továbbá,hogy vegyük fel napirendre a vízmû riasztóval történõ ellátását a betörés miatt. Ugyanis megmérgezhették volna az ivóvizet.

 

Bugyáné Szász Erzsébet:Ezt nem kell napirendnek felvenni, kezdeményezni fogjuk a Vízmû felé, hogy javasoljuk ellátni riasztóval a vízmû telepet.

 

15. A temetéssel kapcsolatos dolgok megtárgyalását

 

16. A képviselõtestületi ülés idõpontjának módosítása.

17. Zárt ülés

 

Lekkáné Nyíri Franciska javasolja a képviselõtestületnek,hogy néhai Nagy István díszpolgár halálának évforduló tiszteletére és néhai Kincses Gyula volt Fülöp község jegyzõje tiszteletére a képviselõtestület egy perce néma felállással emlékezzen meg.

 

A képviselõtestület egy perces néma felállással tiszteleg az elhunytak emlékének.

 

1., Polgármesteri jelentés, jelentés a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról

(Elõterjesztés csatolva)

 

Hozzászólások:

 

Czigle József: Megnéztem a Polgármesteri Hivatalban a lakásbérleti szerzõdéseket. Nem egyforma szerzõdés van Szarvas Imre és a Tóth János szerzõdése nem olyan mint a Koncz Gyuláé. Mi ennek az oka? Miért nem lett velük is új szerzõdés kötve a rendszerváltás után.

Ezt a szerzõdést velük is meg kell kötni, mert mi van akkor ha jön egy pedagógus és szüksége van lakásra. Nem kell õket kitenni, de ha szükség van a lakásra akkor tudni fogják, hogy ezek a szerzõdések csak arra az idõre vonatkoznak amíg a munkaviszony tart.

Nem ért egyet a polgármester javaslatával az állatorvosi lakásra vonatkozóan. Mi van akkor ha felfejlõdik az állatlétszám és szükség lenne egy másik állatorvosra, akkor nem tudunk neki lakást adni.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Konc Gyula 1992-ben jött vissza, vele akkor lett szerzõdés kötve. Szarvas Imrével és Tóth Jánossal a rendszerváltás után nem kötött az akkori testület új szerzõdést, mert csak a lakásokat minõsítette át szolgálati lakásból bérlakásra, további intézkedést nem igényelt.

A következõ ülésre utána nézünk a felvetésnek és tájékoztatjuk a testületet.

Egyébként ha jönne egy pedagógus van szabad lakás az iskola mellett.

Czigle József: egy másfél szobás lakásba két gyerekkel nem hiszem , hogy beköltözne bárki is.

Czuper Árpádné: Megkérdezi, hogy 200-s határozat, az Erdõ állami tulajdonából önkorm. tulajdonba vétel, és a 203-as határozattal a Bursa pályázattal mi van. Ezt már eldöntöttük, hogy ki kapja? mert én nem emlékszek rá.

A mezõgazdasági létesítményekpályázata mit takar erre én nem emlékszem.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Az erdõk önkorm. tulajdonba vételével kapcsolatos határozatot megküldtük az OGY képviselõnek, A Bursa Hungarika pályázathoz csatlakoztunk, ezt a szándékot is megküldtük, még a beadott pályázatokról ezután fogunk csak dönteni, az csak a pályázathoz való csatlakozásról szólt.. A mg. létesítmények felújítására pályázat benyújtása a külterületi árkokra vonatkozik, a határozatban a pályázati kiírásnak megfelelõen a pontos címet kell beírni.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Hogyan lehet a kukákat visszaadni, vannak olyan idõsek akik egész évben nem használják ki. azt hallottam, hogy állítólag 30.000.- Ft-ot kell visszafizetni ha vissza adják a kukát. Jelezték felém, hogy a kukát a szemétszállításkor nem lett kiürítve a kuka.

 

Bugyáné: a következõ soros képviselõtestületi ülés napirendje a szemétszállítási díj megállapítása, akkor javaslom ezt a témát megbeszélni.

 

Czigle József: Az iskola pályázataival kapcsolatban megkérdezi, hogy A pedagógusok anyagi támogatása mit takar.

 

Hegedûs Lászlóné: Az említett pénz mind a 40 gyermekre lett elköltve a szilvásváradi táborozáson.

 

Éliás Csabáné: A pályázatokat arra lehet felhasználni csak amire pályázatot benyújtottuk. Azt a pályázatot csak a pedagógusok illetményének kiegészítésére használhattuk.

 

A szilvásváradi táborozásra lett felhasználva a pályázati összeg. Azt csak oda lehetett felhasználni. Nagyon sok lehetõség volt amit mind ki lehetett használni és ki is használták a gyerekek.

Ez olyan pályázat volt, hogy a fele elnyert pénzt ki lehetett volna osztani a pedagógusok között, de ezt én nem tettem, mind csak a gyermekekre lett fordítva.

 

Bugyáné szász Erzsébet polgármester kéri, hogy a polgármesteri jelentést és a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentés tudomásulvételérõl és az állatorvos a lakásbérletre vonatkozóan külön - külön szavazzanak.

A képviselõtestület a polgármesteri jelentést, a lejárt határidejû határozatokról szóló jelentést egyhangúlag elfogadja.

 

Egyidejû nyílt szavazással 6 igen és 4 nem szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

324/2009. (XI.23.) Kt. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselõtestület

6 igen és 4 nem szavazattal hozzájárul ahhoz, hogy a

polgármesteri hivatal Dr. Faluvégi Józseffel az állatorvosi

lakás használatára a bérleti szerzõdést úgy kösse meg, hogy

a használtara addig az idõig jogosult amíg Fülöp községben állategészségügyi tevékenységet lát el.

Utasítja polgármesteri hivatalt, hogy a bérleti szerzõdést Dr. Faluvégi József

állatorvossal kösse meg.

Felelõs: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidõ: 2009. december 15.

 

2., A 2009. I-III. negyedévi költségvetés teljesítésének megtárgyalása.

Elõadó: Bugyáné szász Erzsébet polgármester

 

325/2009. HATÁROZATI JAVASLAT 326/2009-

Fülöp községi Önkormányzat Képviselõ-testülete

Fülöp községi Önkormányzat 2009. évi III. negyedévi

költségvetési beszámolóját elfogadja.

Felelõs: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidõ: azonnal

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerû többség szükséges.

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat 1. sz. melléklet

2009. III. negyedévi bevételei elõirányzata szakfeladatonként, címenként

 

e/Ft.

 

Szakfeladat megnevezése

ÖNHIKI

Intézményi mûködési bev.

Felhalmozási tõke jel. bev.

Átvett pénzeszközök

Költségvetési támogatás

Összesen

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

%

Kisegitõ mg. szolg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

600

450

 

 

 

600

600

450

75,00

Erdõgazd.szolg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.480

2.480

1.240

 

 

 

2.480

2.480

1.240

50,00

Saját vagy bérelt ing.

 

 

 

2.307

2.307

1.845

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.307

2.307

1.845

79,97

Önkorm. ig. tevékenység

50262

7.038

5.982

 

513

1.102

 

1.013

1.013

 

11.782

11.782

 

 

 

50262

20.346

19.879

97,70

Város és községg.

 

 

 

 

2.572

2.572

 

 

 

 

3.068

3.185

 

 

 

 

5.640

5.757

102,07

EU parlamenti v.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

699

699

 

 

 

 

699

699

100,00

Önkorm. fel. nem t.elsz

 

 

 

74096

74.096

40.021

1.500

1.500

727

 

 

 

105.097

190.166

193.033

180693

265.762

233.781

87,96

Védõnõi szolgálat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.190

3.190

2.789

 

 

 

3.190

3.190

2.789

87,43

Eseti pénzbeli ell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.474

1.474

 

 

 

 

1.474

1.474

100,00

Gyermekvéd.tám.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.026

2.038

 

 

 

 

2.026

2.038

100,59

Szociális étkeztetés

 

 

 

3.758

3.758

2.829

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.758

3.758

2.829

75,28

Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

150

 

 

 

 

150

150

100,00

Mûv. házak tevékenys.

 

 

 

596

596

426

 

 

 

 

500

500

 

 

 

596

1.096

426

71,48

Egyéb szórakozt.

 

 

 

 

125

125

 

 

 

 

310

310

 

 

 

 

435

435

100,00

Máshová nem sorolh.sz.

 

 

 

 

1.250

1.250

 

 

 

 

1.000

1.000

 

 

 

 

2.250

2.250

100,00

Összesen

50.262

7.038

5.982

80.757

85.217

50.170

1.500

2.513

1.740

6.270

27.279

25.614

105.097

190.166

193.033

243.886

312.213

276.542

88,57

Általános Iskola és Óvoda

 

Óvodai int.közétk.

 

 

 

178

178

129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178

178

129

72,47

Iskolai int.közétk.

 

 

 

1.254

1.254

861

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.254

1.254

861

68,66

Munkahelyi vendégl.

 

 

 

3.182

3.182

1.495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.182

3.182

1.495

46,98

Általános Iskolai okt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.874

11.874

 

 

 

 

11.874

11.874

100,00

Összesen:

4.614

4.614

2.485

 

 

 

 

11.874

11.874

 

 

 

4.614

16.488

14.359

87,09

MINDÖSSZESEN:

50.262

7.038

5.982

85.371

89.831

52.665

1.500

2.513

1.740

6.270

39.153

39.153

105.097

190.166

193.033

248.500

328.701

290.901

88,50

 

 

 

Fülöp Község Önkormányzat 2. sz. melléklet

2009. III. negyedévi kiadási elõirányzata szakfeladatonként és címenként

 

Polgármesteri Hivatal e/Ft.

 

Szakfeladat megnevezése

Személyi juttatás

Munkaadót terhelõ járulékok

Dologi kiadások

Pénzeszköz átadás

Társ.szociálppolitikai juttatások

Felhalmozási kiadás

Összesen

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

E.

M.

T.

%

Kisegítõ mg. szolgáltatás

1.199

1.241

928

345

358

261

60

60

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.604

1.559

1.224

78,51

Erdõgazdálkodás

 

 

 

 

 

 

270

270

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

270

270

34

12,59

Helyi közutak létesítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.000

7.000

1.145

7.000

7.000

1.145

16,35

Közutak, hidak üzemeltetése

 

 

 

 

 

 

600

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

600

 

 

Saját vagy bérelt ingatlan

 

 

 

 

 

 

2.400

2.400

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.400

2.400

26

1,08

Önkorm.és többcélú kistér.társ.

31.451

32.726

25.147

7.959

9.149

7.118

15.114

17.875

10.822

7.506

7.716

2.465

550

650

380

642

2.313

884

63.222

70.429

46.816

66,47

EU parlamenti v.

 

438

438

 

127

127

 

134

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

699

699

100,00

Tûzvéd., katasztrófavéd.

 

 

 

 

 

 

820

820

301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

820

820

301

36,70

Város-és községgazdálkodás

1.790

20.587

14.351

625

5.525

2.941

1.518

1.768

1.038

 

 

 

 

 

 

700

476

79

4.633

28.356

18.409

64,92

Közvilágítási feladatok

 

 

 

 

 

 

9.192

10.192

7.390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.192

10.192

7.390

72,50

Foglalkozáseü. ellátás

 

 

 

 

 

 

160

160

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

160

140

87,5

Védõnõi szolgálat

1.985

2.065

1.623

625

648

512

94

94

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.704

2.807

2.207

78,62

Anya-gyermek- csecsemõvéd.

 

 

 

 

 

 

480

480

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480

480

400

98,04

Állategü. tevékenység

1.403

1.860

1.568

448

466

347

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.851

2.326

1.915

82,33

Családsegítés

1.281

1.440

1.293

420

506

407

1.436

1.786

1.296

 

 

 

 

 

 

 

250

154

3.137

3.982

3.150

79,10

Szociális étkeztetés

 

 

 

 

 

 

2.062

2.312

249

 

 

 

40

1.288

1.248

 

 

 

2.102

3.600

1.494

41,58

Rendszeres pénzb. ellátás

 

 

 

866

3.366

2.988

 

 

 

 

 

 

5.077

35.509

28.451

 

 

 

5.943

38.875

31.439

80,87

Gyermekvédelmi t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.116

2.135

 

 

 

 

2.116

2.135

100,89

Munkanélk.ellátása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.152

25.238

23.153

 

 

 

4.152

25.238

23.153

91,73

Eseti pénzb. szociális ellátás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.278

4.752

3.293

 

 

 

3.278

4.752

3.293

48,25

Szennyvízelvezetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.074

4.548

 

4.074

4.548

 

 

Mûv.házak tevékenysége

5.489

5.900

3.727

1.850

1.982

1.172

5.192

6.632

3.388

 

 

 

 

 

 

 

 

644

12.531

14.514

8.931

61,53

Egyéb szórakoztatási tev.

 

 

 

 

 

 

1.100

1.490

891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.100

1.490

891

59,79

Közmûv., könyv tári tev.

 

 

 

 

 

 

454

451

318

 

 

 

 

 

 

 

150

189

454

601

507

100,9

Sportintézmény mûködtetése

 

 

 

 

 

 

318

318

148

 

 

 

 

 

 

 

400

330

318

718

478

66,57

Temetkezés és ehhez kapcs.sz.

 

 

 

 

 

 

213

393

253

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

393

253

64,37

Máshová nems.egyéb sz.

 

 

 

 

 

 

 

2.258

2.204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.258

2.204

97,60

Összesen:

44.598

66.257

49.075

13.138

22.127

15.873

41.483

50.493

29.139

7.506

7.716

2.465

13.097

69.553

58.660

12.416

15.137

3.425

129.955

231.283

158.637

68,58

Általános Iskola és Óvoda

Óvodai intézményi étkeztetés

4.880

5.285

4.205

1.561

1.620

1.316

2.828

2.828

2.137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.269

9.733

7.658

78,68

Iskolai intézményi étkeztetés

3.361

3.892

3.200

1.095

1.137

965

6.071

6.071

4.553

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.527

11.100

8.718

78,54

Munkahelyi vendéglátás

 

 

 

 

 

 

3.182

3.182

1.543

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.182

3.182

1.543

48,49

Óvodai nevelés

8.901

11.716

10.661

2.841

2.946

2.492

3.824

4.174

2.819

 

 

 

 

 

 

1.000

850

543

15.566

19.686

16.515

83,89

Ált.isk.nappali rendsz.okt.

47.734

53.417

32.569

14.058

15.554

11.084

12.482

20.401

15.368

 

 

 

 

905

889

 

3.450

1.135

74.274

93.727

61.045

65,19

Napköziotth.és tan.szob.ell.

4.331

5.639

4.644

1.396

1.736

1.476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.727

7.375

6.120

82,98

Összesen:

69.207

79.949

55.279

20.951

22.993

17.333

28.387

36.656

26.420

 

 

 

 

905

889

1.000

4.300

1.678

118.545

144.703

101.599

70,21

MINDÖSSZESEN:

113.805

146.206

104.354

34.089

45.120

33.206

69.870

87.149

55.559

7.506

7.716

2.465

13.097

70.458

59.549

13.416

19.437

5.103

248.500

375.986

260.236

69,21

 

 

 

326/2009 (XI.23.) KT sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselõ Testülete

5/2009 (II.10.) KT számú rendelet alapját képezõ bevételi és kiadási elõirányzat módosítását az alábbiak szerint fogadja el

 

 

BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

 

Megnevezés

Szakfeladat

Fõkönyvi számla

Összeg

MÁK körbõl származó bevételek módosítása

 1.  

751966

94511

7.038.000

 1.  

751966

9441

2.757.000

 1.  

751966

9441

94.450

 1.  

751966

9441

8.010

 1.  

751966

9441

2.686.592

 1.  

751966

943122

425.792

 1.  

751153

943121

1.051.696

 1.  

751966

94312

11.835.053

 1.  

751966

943124

5.216.928

 1.  

751966

9431211

4.731.644

 1.  

751966

943123

6.389.191

 1.  

853322

46411

54.420

 1.  

853322

46411

1.896.600

Összesen:

44.185.376

 

Saját hatáskörbõl származó bevételek módosítása

 1.  

014034

46424

450.000

 1.  

751153

46424

8.530.000

 1.  

751175

46411

116.165

 1.  

921925

47114

47113

50.000

20.000

 1.  

801214

464121

2.408.000

 1. Pályázat

801214

46411

50.000

 1. Támogatás falunapra

921925

91219

100.000

 1. Támogatás falunapra

921925

919131

25.000

 1. Tanút pályázat

801214

47113

100.000

 1. EXA KHT

930932

47113

500.000

 1. Pályázat

801214

464121

592.000

 1. Pályázat

923127

464121

150.000

 1. Uborka

930316

 

751845

91219

919131

91219

919131

1.000.208

250.102

2.284.825

287.087

 1. Munkaügyi K.

751845

46414

3.068.418

 1. Pályázat

801214

464121

7.678.244

 1. Kulturális partnerség

751153

91219

200.000

 1. Kártérítés

751153

91314

313.910

 1. Jármû értékesítés

751153

931151

833.333

 1. Jármû értékesítés ÁFA-ja

751153

919141

166.667

 1. Csatorna

751153

472112

180.000

Összesen:

29.803.959

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

73.089.335

 

 

 

KIADÁSOK MÓDOSÍTÁSA

 

 

Megnevezés

Szakfeladat

Fõkönyvi számla

Összeg

 1.  

751153

45132

7.038.000

 1.  

751153

382143

94.450

 1.  

keresetkiegészítés

keresetkiegészítés

részmunkaidõben fogl.

552312

 

552323

512122

512172

512172

516115

20.000

200.000

200.000

200.000

 1.  

751153

12631

18111

250.000

63.910

 1. Kulturális partnerség, nyomtatvány

751153

38114

5431

160.000

40.000

 1.  

keresetkiegészítés

keresetkiegészítés

munkavégz.kapcs.egyéb jutt.

nyugdíjjárulék

természetbeni járulák

nyomtatvány

munkaadói járulék

nyomtatvány

készletbeszerzés

áramdíj

üzemeltetési, fenntart.kiad.

biztosítási díjak

ösztöndíj

751153

511121

512171

513121

513191

53111

531121

531122

5321

5431

54913

55215

55219

57219

58815

700.000

200.000

150.000

250.000

500.000

250.000

150.000

100.000

150.000

300.000

234.222

250.000

200.000

100.000

 1.  

751175

522112

116.165

 1.  

egyéb bérrendszer alá t.

részmunkaidõs

nyugdíjjárulék

természetbeni járulék

pénzbeni járulék

munkaadói járulék

eü. hj.

Keresetkiegészítés

Munkavégz.kapcs.juttatás

Részmunkaidõs m.bér

Kisértékû készlet beszerzés

751845

511115

511115

516115

53111

531121

531122

5321

5331

512175

513195

516135

54712

3.068.418

6.100.000

5.735.053

2.100.000

550.000

350.000

350.000

400.000

150.000

30.000

50.000

250.000

 1.  

751878

55219

55218

650.000

350.000

 1.  

egyéb építmény

ÁFA

egyéb bérrendszer alá t.

keresetkieg.

munkavégzéshez kapcs.j.

közlekedési ktg.térítés

üzemeltetési fenntart.kiad.

szakmai anyag

801115

1154

1234

182111

511112

512172

513192

514132

55219

54814

100.000

150.000

300.000

1.100.000

187.000

100.000

100.000

100.000

50.000

 1.  

egyéb bérrendszer alá t.

munkavégzéshez kapcs.j.

keresetkieg.

közlekedési ktg.térítés

egyéb juttatás

természetbeni j.

801214

511115

512132

512192

512172

514192

513192

531121

200.000

500.000

1.200.000

300.000

150.000

186.592

150.000

 1.  

kisértékû tárgyieszköz

egyéb készlet besz.

készlet beszerzés

801214

55211

54712

54824

54913

1.408.000

500.000

150.000

350.000

 1.  

üzemeltetési, fenntart.kiad.

reklám, propaganda

kiküldetés

tagdíj, biztosítás

801214

55213

55219

56214

56211

57219

250.000

100.000

100.000

200.000

42.000

 1.  

930316

55218

561111

145.000

35.000

 1.  

923127

131511

150.000

 1.  

851297

512172

8.010

 1.  

könyv beszerzés

számítástechnikai e.

gép, berendezés

ÁFA

801214

55219

54411

131511

131521

182111

2.,500.000

538.244

2.000.000

800.000

200.000

 1.  

801115

55219

200.000

 1. közalk.egyéb kötelezõ illetménye

egyéb ktg.térítés és hj.

keresetkieg.

egyéb munkavégz.jutt.

nyugdíjjárulék

természetbeni j.

pénzbeni j.

munkaadói jár.

eü.hj.

805113

511112

511142

512132

512172

512192

53111

531121

531122

5321

5331

500.000

250.000

50.000

50.000

300.000

150.000

50.000

50.000

20.000

20.000

 1.  

852018

516122

522172

150.000

250.000

 1.  

munkavégz.kapcs.jutt.

nyugdíjjárulék

természetbeni j.

üzemanyag

készlet beszerzés

karbantartás, javítás

853244

512172

512192

53111

531122

5461

54913

55218

60.000

50.000

50.000

20.000

150.000

100.000

100.000

 1.  

853311

53111

2.000.000

 1.  

áramdíj

ÁFA

921925

5431

55215

561111

50.000

50.000

50.000

 1.  

923127

54712

45.000

 1.  

kisértékû tárgyieszk.

munkaruha

készlet besz.

egyéb készlet besz.

szállítás

üzemeltetési fenntart.k.

ÁFA

adók, díjak

930932

54212

54712

5481

54814

54913

55213

55219

561111

57219

100.000

120.000

80.000

70.000

1.000.000

90.000

55.000

260.000

55.000

 1.  

924014

131521

182111

300.000

100.000

 1.  

853322

58311

1.896.600

 1.  

853311

583113

425.792

 1.  

853333

5831111

1.051.696

 1.  

853311

583216

5.216.928

 1.  

853333

5831114

4.731.644

 1.  

853222

5831141

6.389.191

 1.  

853222

58311

54.420

KIADÁSOK ÖSSZESEN

73.089.335

 

 

 

Felelõs: Bugyáné Szász Erzsébet

Kis Lászlóné

 

Határidõ: folyamatos

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestületének

29/2009. (XI.23.) KT. számú rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló 5/2009. (II.10.) Kt. számú rendeletének módosításáról

 

 1.  

 

A rendelet 3. §. helyébe a következõ rendelkezés lép:

 

(1) A képviselõ-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – a 2009. évi költségvetésének

 1. kiadási fõösszegét 375.986 ezer forintban,

 2. bevételi fõösszegét 332.762 ezer forintban állapítja meg,

 3. Forráshiány összege 43.224

 

 

(1) A rendelet 13. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

 

 

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Ezzel egyidejûleg hatályát veszti az önkormányzat 2009. évi költségvetésérõl szóló 5/2009. (II. 10.) számú Kt. rendelet 3. §-a, 13 számú melléklete.

 

 

 

/: Bugyáné Szász Erzsébet :/            /:Kissné Terdik Erzsébet :/

polgármester                                      jegyzõ

 

 

A rendelet kihirdetve

 

Fülöp, 2009. november 23.

 

/:Kissné Terdik Erzsébet :/

jegyzõ

 

 

1. sz. melléklet

 

 

Fülöp Községi Önkormányzat 2009. évi pénzforgalma

 

 

 

 

 

KIADÁSOK

BEVÉTELEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146.206

 

 

45.120

 

 

87.049

 

 

7.716

 

 

846

 

 

 

70.458

 

 

18.591

 

 

 

 

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

SZJA + kieg.

 

Gépjármûadó

 

Normatív állami hozzájárulás

 • népességhez kötött

 • feladatmutatóhoz kötött

 • kötött felhasználás

 • központosított elõi.

 

Mûködési célra átvett pénzeszk.

Szociális feladatok kieg.t.

Osztalék és hozam

Pénzmaradvány

Forráshiány

ÖNHIKI

15.903

 

4.450

1.200

2.500

500

200

50

 

64.846

 

6.000

 

 

 

16.293

89.538

279

16.289

 

 

39.153

68.612

300

4.061

43.224

7.038

 

 

Kiadások összesen:

375.986

Bevételek összesen:

375.986

 

327/2009. (XI.23.) Kt. számú határozati javaslat

 

 

 

 

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

Felelõs: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidõ: Folyamatos, a 2010 évi kv. Rendelet elfogadásának idõpontja.

 

 

4., A mezei õrszolgálat létesítésérõl és fenntartásáról szóló 6/2003.(IV.30.) Kt.s zs. r.

módosítása.

 

 

A képviselõtestület egyidejû nyílt szavazással, 9 igen 1 tartózkodással meghozza az alábbi határozatot.

 

328/2009. KT. Határozat.

 

5., A Polgármesteri Hivatal és az Általános Iskola és Óvoda

 

329/2009. (XI.23.) KT. sz. határozat

 

 

 1. Az Általános Iskola és Óvoda (4266. Fülöp Kossuth u. 30.) önállóan mûködõ költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatainak elvégzésére kijelöli Fülöp Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát (4266. Fülöp, Arany János u. 19. sz.), mint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szervet.

 2. Az Általános Iskola és Óvoda önállóan mûködõ költségvetési szerv pénzügyi-gazdálkodási feladatainak elvégzésére a Polgármesteri Hivatallal, mint önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szervvel létrejött együttmûködési megállapodást jóváhagyja. A megállapodás ezen határozat mellékletét képezi.

 

MEGÁLLAPODÁS

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 •  

 

 1.  

 

 1.  

 

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

 

 1.  

 

 1.  

  1.  

  2.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

- függetlensége

- éves ellenõrzési munkaterv összeállítása

- az ellenõrzési kézikönyv elkészítése, gyakorlati alkalmazása,

- az ellenõrzések végrehajtásának menete

az önkormányzat által a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulással kötött belsõ ellenõrzési megállapodás alapján biztosított az Intézmény és a Hivatal számára is

 

 1.  

 

Záradék

 

 

 

6., A Vámospércs- Kistérségi Nonprofit Kft társasági szerzõdésének módosítása.

Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Elõterjesztés csatolva)

 

Az elõterjesztéshez hozzászólás nem volt, a képviselõtestület egyidejû nyílt szavazással egyhangúlag, 10 igen szavazattal meghozza az alábbi határozatot.

 

330/2009. KT. Határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Vámospércs - Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság (rövidített cégnév: Vámospércs - Kistérségi Nonprofit Kft). Társasági szerzõdését az alábbiak szerint módosítja és fogadja el azt egységes szerkezetben:

 

1. / A Társasági szerzõdés IV. 14. pontja az alábbiakkal egészül ki:

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minõsül a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyûlési képviselõi, megyei, fõvárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

 

 1. / A Társasági szerzõdés X. 46. pontja az alábbiakkal egészül ki:

A taggyûlést az ügyvezetõ sürgõs esetben írásban e-mailben, faxon vagy egyéb módon is összehívhatja. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat. A meghívó kiküldése és a taggyûlés idõpontja között 48 órának kell lennie

 

3./ Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.

 

A képviselõ-testület felkéri a polgármestert, hogy az ügyvezetõt értesíteni szíveskedjen.

 

Határidõ: taggyûlés idõpontja

Felelõs: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

7., A 2010. évre vonatkozó bérleti díjak megállapítása

- Az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló

8/1995. (III.02.) KT. sz. rendelet módosítása

 

331/2009. (XI.23.) KT. Határozat:

 

331/2009. (XI.23.) KT. Határozat:

 

331/B./2009. (XI 23.) Kt. határozati javaslat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselõtestülete

2010. január 1. napjától az önkormányzati helyiségek

bérleti díját az alábbiakban állapítja meg:

1. Dr. Porcsalmy Sándor ügyvéd iroda díja 8.800.-Ft + 20% áfa

2. Gyógyszertár 18.700.- + „

3. Fodrászüzlet 10.100.- + „

4. Lakodalmas ház

- 3 napos igénybevétel esetén 121.000.- + „

- egy hetes igénybevétel esetén 151.800.- + ”

5. Ravatalozó 8.000.-Ft „

6./ Mûvelõdési Ház

- egész napos igénybevétel 10.100.- + „

- 4 órát meg nem haladó igénybevétel 6.300.- + „

7., Krisztus szeretete egyház 6.900.- + „

8., szolgálati lakáshoz tartozó garázsok 2.200.- + „

 

felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az érintetteket értesítésérõl

a bérleti díjak vonatkozásában és a bérleti szerzõdések szükséges módosításainak elvégzésérõl.

 

Felelõs: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidõ: 2009. december 15.

 

A lakások és helyiségek bérleti díjak megállapításáról szóló rendelethez hozzászólások:

 

Czuper Árpádné: Javaslom, hogy a nyugdíjasok fizessenek magasabb lakbért mint a nem nyugdíjasok.

 

Czigle József: Aki nem szolgálati lakásként használja az önkormányzati lakást az a piaci viszonyoknak megfelelõen fizessen.

 

Hutóczki Péter: javasolja, hogy kérjen a polgármesteri hivatal írásbeli állásfoglalást ezzel kapcsolatban.

 

Kissné Terdik Erzsébet felolvassa a lakások bérleti díjára vonatkozó törvényt.

 

úgy gondolom, hogy két lehetõségünk van a lakások bérleti jogára szerzõdést kötni. az egyik a szociális alapon, a másik a piaci alapon mûködõ bérbeadás. 1993-tól nincs szolgálati lakás, önkormányzati bérlakás van csak.

 

Bugyáné Szász Erzsébet Bérleti díjat csak a törvénynek megfelelõen piaci alapon, vagy költségelv alapján lehet csak megállapítani differenciálni nem lehet.

 

A rendelet módosításában nem foglal állást a képviselõtestület felhívja a jegyzõt, hogy a javaslatnak megfelelõen a következõ ülésre vizsgálja felül a rendelettervezetet és újra terjessze a képviselõtestület elé a következõ ülésen.

 

 

8., Fülöp Község Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló

5/2003.(IV.30.) Kt. sz. rendelet módosítása.

 

(Elõterjesztés csatolva)

 

Kérdések, hozzászólások, elvetések:

 

Lugosiné Illés Margit: Egyet értek azzal, hogy kivonatos jegyzõkönyv készüljön. Azt tapasztalom, hogy a honlapokra csak kivonatos jegyzõkönyvek kerülnek fel. A részletes, szószerinti jegyzõkönyv elkészítése rengeteg idõt vesz igénybe. De megerõsítésnek jó, pl. a jkv. hitelesítõ, ha nem biztos valamiben visszahallgathatja. Azt támogatom, hogy továbbra is kivonatos jegyzõkönyv készüljön.

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselõ-testületének

30/2009. (XI. XI.23.)). KT. sz. rendelet

Fülöp Község Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló

5/2003. ( IV.30.) KT. sz. rendelet módosításáról

 

 

 1. sz. melléklet a 31/2009. (XI. 2.3.) KT. sz. rendelethez

 

 

 1.  

 

Az önkormányzat mûködtetésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

021000 Erdészeti, egyéb erdõgazdálkodási tevékenység

370000 Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése

421100 Út, autópálya építése

422110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

562912 Óvodai intézményi étkeztetés

562913 Iskolai intézményi étkeztetés

841112 Önkormányzati jogalkotás

841114 Országgyûlési képviselõ-választáshoz kapcsolódó

tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselõ-választáshoz kapcsolódó

tevékenységek

841117 Európai parlamenti képviselõ-választáshoz

kapcsolódó tevékenységek

841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó

tevékenységek

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások

igazgatási tevékenysége

841133 Adó, illeték kiszabása, beszerzése, adóellenõrzése

841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés

841166 Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggõ

szolgáltatások

841191 Nemzeti ünnepek programjai

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggõ szolgáltatások

841402 Közvilágítás

841403 Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható

szolgáltatások

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi

társulások elszámolásai

841902 Központi költségvetési befizetések

841903 Elkülönített állami pénzalapok bevételei

(elszámolásai)

842521 Tûzoltás, mûszaki mentés, katasztrófahelyzet

elhárítása

851011 Óvodai nevelés, ellátás

851012 Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése,

ellátása

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852012 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

852022 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni

nevelése

855914 Általános iskola tanulószobai nevelés

856099 Egyéb oktatást kiegészítõ tevékenység

862101 Háziorvosi alapellátás

862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás

869041 Család- és nõvédelmi egészségügyi gondozás

882111 Rendszeres szociális segély

882112 Idõskorúak járadéka

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118 Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás

882119 Óvodáztatási támogatás

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882201 Adósságrendezési szolgáltatás

882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés

889921 Szociális étkeztetés

889922 Házi segítségnyújtás

889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

890441 Közcélú foglalkoztatás

890442 Közhasznú foglalkoztatás

910121 Könyvtári állomány gyarapodása, nyilvántartása

910123 Könyvtári szolgáltatások

910502 Közmûvelõdési intézmények, közösségi színterek

mûködtetése

931102 Sportlétesítmények mûködtetése és fejlesztése

932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

 

Kiegészítõ tevékenység:

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

889921 Szociális étkeztetés

 

Kisegítõ tevékenység:

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9., Pályázat benyújtása az MVH-hoz „Öntözés melioráció és a területi vízgazdálkodás

mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítmények felújítása címmel.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A pályázat címe a külterületi árkok rendbetételét takarja.

 

332/2009. (XI.23.) KT. Határozat

 

Felelõs: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidõ: A pályázat benyújtásának határideje.

 

10., A Hajdúhadház Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása.

333/2009. ( XI.23.) KT. Határozat:

 

 

Határidõ: 2009. november 30.

Felelõs:Béres László elnök

 

 

 

 

 1. számú melléklet

HAJDÚHADHÁZI KISTÉRSÉG

TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

(A 2009. november 23.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

 

Hajdúhadházi kistérség települési önkormányzati képviselõ-testületei – a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (1) bekezdés h) pontja, valamint a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény (Tft.) alapján

 

 •  

 

 •  

 

 

 •  

 

 

 •  

 

 

 •  

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

A kistérséget alkotó települési önkormányzatok :

 

Önkormányzat neve Címe Lakosságszám

 

Bocskaikert Község Önkormányzata 4241 Bocskaikert 3.049 fõ

Poroszlay u.20

 

Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp 1.816 fõ

Arany János u.19.

 

Hajdúhadház Város Önkormányzata 4242 Hajdúhadház 13. 276 fõ

Bocskai tér 1.

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata 4251 Hajdúsámson 12.902 fõ

Szabadság tér 5.

 

Nyíradony Város Önkormányzata 4254 Nyíradony 7.985 fõ

Árpád tér 1.

 

Nyíracsád Község Önkormányzata 4262 Nyíracsád 4.068 fõ

Petõfi tér 1.

 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata 4264 Nyírábrány 4.093 fõ

Ábrányi Kornél tér 6.

 

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata 4263 Nyírmártonfalva 2.066 fõ

Kossuth u.38.

 

Téglás Város Önkormányzata 4243 Téglás 6.567 fõ

Kossuth u.61

 

Újléta Község Önkormányzata 4288 Újléta 1.092 fõ

Kossuth u.20.

 

Vámospércs Város Önkormányzata 4287 Vámospércs 5.548 fõ

Béke u.1.

_______________________________________________ ___________

Összesen: 62.462

 

 

 1. A Társulás neve: Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás)

 

 

 1. A Társulás székhelye (továbbiakban: székhely): Hajdúhadház

 

 1. A társulás alapítói:

 

Bocskaikert Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete

Fülöp Község Önkormányzatának Képviselõ- testülete

Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselõ- testülete

Hajdúsámson Város Önkormányzatának Képviselõ- testülete

Nyíradony Város Önkormányzatának Képviselõ- testülete

Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselõ- testülete

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ- testülete

Nyírmártonfalva Község Önkormányzatának Képviselõ- testülete

Téglás Város Önkormányzatának Képviselõ- testülete

Újléta Község Önkormányzatának Képviselõ- testülete

Vámospércs Város Önkormányzatának Képviselõ- testülete

 

 1. A Társuláson belül 3 mikrotérség mûködik.

 

Mikrotérségek, tagjainak neve és székhelye:

 

 1.  

 

 

 1.  

Hajdúsámson

 1.  

 

A mikrotérség a többcélú kistérségi társulás egyes funkcióiról, egyes önkormányzati feladat- és hatáskör, közszolgáltatás ellátásáról, intézményrendszer fenntartásáról, mûködtetésérõl, szervezésérõl, összehangolásáról ezen társulási megállapodás keretei között ill. külön megállapodásba foglaltan gondoskodhat.

 

6.) A társulás jogállása: a Társulás önálló jogi személy. Gazdálkodására a költségvetési

szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az elõirányzatok feletti rendelkezési jogát tekintve teljes jogkörû, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik.

A társulás pecsétje körpecsét, középen a Magyar Köztársaság címere, a kör szélén körbefutó felirattal: Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás.

 

7.) A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal látja el. A munkamegosztás és a felelõsségvállalás rendjét az SZMSZtartalmazza.

8.) A Társulás szakágazati besorolása, szakfeladatai:

 

 1. szakágazati besorolása:

841105 Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

 

 1. szakfeladatai:

 

452025 Helyi közutak létesítése, felújítása

751153 Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége

751889 Gazdasági és Területfejlesztési feladatok

751966 Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások feladatra nem tervezhetõ elszámolásai

805212 Pedagógiai szakszolgálat (logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás)

801214 Általános iskolai nappali rendszerû nevelés, oktatás

853211 Bölcsõdei ellátás

853233 Házi segítségnyújtás (jelzõrendszeres házi segítségnyújtás)

853244 Családsegítés (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás)

853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás (Támogató szolgálat, közösségi ellátás, utcai szociális munka)

 

921815 Mûvelõdési Központok, házak tevékenysége

923127 Közmûvelõdési Könyvtári tevékenység

926018 Máshova nem sorolt kulturális tevékenység

 

2010. január 1.-tõl:

841112 Önkormányzati jogalkotás

841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggõ szolgáltatások

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

841902 Központi költségvetési befizetések

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása
(1-4. évfolyamon)

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása
(5-8. évfolyamon)

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások

889101 Bölcsõdei ellátás

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás

889922 Házi segítségnyújtás

889923 Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás

889924 Családsegítés

889925 Támogató szolgáltatás

889929 Utcai szociális munka

890411 Hátrányos helyzetû kistérségek speciális komplex felzárkóztató programjai

890443 Közmunka

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

910501 Közmûvelõdési tevékenységek és támogatásuk

910502 Közmûvelõdési intézmények, közösségi színterek mûködtetése

949900 Máshová nem sorolható egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

 

 

9.) Társulás képviseletét a Társulási Tanács elnöke látja el.

 

 

10.) A Társulás tagsági nyilvántartása:

 

A Társulás tagjairól, képviseletérõl, a feladatellátásról, a pénzügyi hozzájárulásról külön nyilvántartást kell vezetni.

 

A nyilvántartás tartalmazza:

- a települési önkormányzat megnevezését, képviselõje nevét,

- a belépés, a csatlakozás idõpontját,

 

- a szavazati jogosultságot,

- a pénzügyi hozzájárulást.

 

munkaszervezetfeladatát képezi.

 

II.

A TÁRSULÁS CÉLJA, FUNKCIÓJA ÉS FELADATRENDSZERE

 

 

 1. A Társulás célja,

 

 • szervezeti keretet biztosítson a települési önkormányzatok kapcsolat- és együttmûködési rendszerének

 • a feladatellátás feltétel- és forrásrendszerének koordinációja, fejlesztése, a térség területének összehangolt fejlesztése

 • egyes önkormányzati hatáskörbe tartozó feladatok közös szervezése, összehangolása, ellátása (ágazati feladatellátás),

 • térségfejlesztés: területfejlesztés és településfejlesztés összehangolása

 

közigazgatási szolgáltatást

 1.  

 

 • önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási- és szolgáltatási rendszerek, intézményrendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartása, mûködtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése,

 • közigazgatási feladat- és hatáskör,

 • térségfejlesztés:

- területfejlesztés: a kistérség területének összehangolt fejlesztése,

(fejlesztési tervek, programok, pályázatok készítése, megvalósítása)

- településfejlesztés összehangolása.

 

A Társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja a külön törvényben meghatározott feladat- és hatásköröket.

 

A társulás területfejlesztési feladatkörében a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény szabályait kell alkalmazni.

 

 

 1. A Társulás feladat- és hatáskör ellátása:

 

A Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselõ-testületei egyes feladataikat a társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a társulásra ruházhatják, a társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.

 

A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minõség, az eredményesség, a hatékonyság, az, hogy kiegyenlített, azonos közszolgáltatásokhoz juttassa, és emberközeli közigazgatással szolgálja ki a térség lakosságát.

 

A Társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített feladat- és hatásköröket. (térségi feladatok, térségi feladatellátás).

 

A Társulás ellátja a hozzá tartozó települési önkormányzat képviselõ-testülete által átruházott feladat- és hatásköröket. (ágazati, fakultatív feladatok, átruházott feladatellátás)

 

Az átruházott feladat- és hatáskör törvény eltérõ rendelkezése hiányában tovább nem ruházható.

 

A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetõit.

 

A kinevezési jogkört a Tanács, az egyéb munkáltatói jogkört a Tanács elnöke gyakorolja. A kinevezési jogkör magába foglalja a felmentési és fegyelmi jogkört.

 

 1. A feladatellátás módja:

 

A Társulás feladatait többféle módon láthatja el:

 

- társulás útján (többcélú társulási megállapodás keretében, külön társulási

megállapodás keretében (hatósági igazgatási társulás, intézményfenntartó társulás),

- saját intézmény,

- a társulás székhely (város) intézmény útján,

- mikrotérség (községi) intézmény,

- ellátási szerzõdés,

- feladatellátási szerzõdés,

- közszolgáltatási szerzõdés,

- vállalkozási szerzõdés,

- kistérség, székhely, város polgármesteri hivatala,

- mikrotérség polgármesteri hivatala útján,

- valamint egyéb módon.

 

III.

FELADAT- ÉS HATÁSKÖR ELLÁTÁS

 

A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselõ-testületei határozatba foglalják, hogy mely feladat- és hatáskör ellátására társulhatnak, adhatnak megbízást, amely pénzügyi hozzájárulással jár, és melynek forrásai pályázati és saját forrásból tevõdhetnek össze.

 

Térségi feladatellátás: (Társulási megállapodás keretében meghatározott feladat ellátása térséghez tartozó valamennyi települési önkormányzatra kiterjedõen.)

A feladatokat a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal látja el.

 

A Társulás a társulási megállapodásban rögzített térségi feladatokat a térség egészére kiterjedõen, térségi szinten látja el.

 

Önkormányzati hatáskörbe tartozó feladatellátás: a Társuláshoz tartozó egyes települési önkormányzat képviselõ-testülete jelen megállapodás, valamint külön megállapodás keretében meghatározott feladat ellátását átruházhatja a Társulásra.

 

 

 1. A feladatellátás rendszerébe tartozó feladatkörök:

 

 1. közoktatási feladatok

 

a.) Pedagógiai szakmai szolgáltatás nyújtása.

- pedagógiai értékelés,

- szaktanácsadás,

- igazgatási, pedagógiai szolgáltatás,

- térségi továbbképzések, konferenciák szervezése, rendezése.

- térségi tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezése, rendezése,

- tanuló tájékoztatási, tanácsadó szolgálat.

 

b.) Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység:

- logopédiai ellátás,

- gyógy-testnevelés

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás.

 

.

.

 1.  

 

 

B.) Szociális feladatok

 

a.) Támogató szolgálat

b.) Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás összehangolása, szervezése

c.) Utcai szociális munka

d.) Családsegítés

e.) Gyermekjóléti szolgáltatás

f.) Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsõde)

g.) Házi segítségnyújtás

 

C.) Területfejlesztési, településfejlesztési, rendezési feladatok

 

a.) Kistérségi területfejlesztési koncepció, program és területfejlesztési terv készítése

b.) Kistérségi területfejlesztési koncepció és területrendezési tervek egyeztetése

c.) Az önkormányzatokat, a vállalkozási és a civil szférát érintõ fejlesztésekre

kiterjedõ koncepciók, programok készítése, projektek elõkészítése

 1. A kistérség települései településrendezési tervei összhangjának megteremtése

 

D.) Belsõ ellenõrzési feladatok

 

E.) Közmûvelõdési, közgyûjteményi tevékenység

 

A Társulás szervezõ tevékenységével a térség egészére kiterjedõen gondoskodik a jelen megállapodásban meghatározott térségi feladatellátásról.

 

IV.

A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI

 

A tagsági jogviszony keletkezése:

 

 1. A kistérséghez tartozó települési önkormányzat képviselõ-testületei – kizárólagos jogkörükben minõsített többséggel hozott – határozatba foglalt nyilatkozatban mondják ki a Társulásban való részvételüket, csatlakozásukat. (belépés, csatlakozás)

 

 1. A Társulás akkor tekintendõ megalakultnak, ha a kistérséget alkotó települési önkormányzatok képviselõ-testületei a társulási megállapodást jóváhagyják a 2004. évi CVII törvény 1. § (2) bekezdés a)-c) pontjai szerint.

 

 

 1. A Tanács elnöke a 2004. évi CVII. tv. 1§ (2) bekezdés a) b) és c) pontjában meghatározott szabályok szerinti a megalakulást követõ 15 napon belül megküldi a társulási megállapodást az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatalnak.

 

 

 1. A társulási megállapodást a társulás tagjai szükség szerint módosítják, a helyi önkormányzati általános választásokat követõ hat hónapon belül felülvizsgálják.

 

 

 1. A Társulás tagjai:

 

 • a társulási megállapodásban meghatározott térségi feladatra, és

 • külön megállapodásban ágazati/ fakultatív feladatra

társulhatnak.

 

 1.  

 

A társuláshoz csatlakozni kívánó települési önkormányzat képviselõ-testülete nyilatkozatát tartalmazó határozatát a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselõ-testületeinek, valamint Hajdúhadházi Kistérség Társulási Tanácsának meg kell küldeni.

 

A nyilatkozatot tartalmazó határozatban ki kell mondani, hogy – a jelen megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezõnek fogadja el, - a társulás mûködésével, a feladatellátással kapcsolatos költségek, pénzügyi hozzájárulás viselését, teljesítését vállalja.

 

A csatlakozás jóváhagyásáról a társulást alkotó települési önkormányzatok képviselõ-testületei minõsített többséggel döntenek.

 

 1.  

 

A kiválásról szóló – minõsített szavazataránnyal meghozott – határozati döntést legalább 6hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival, valamint a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulással közölni.

 1.  

 

 1.  

 

 

 1. A Társulásban résztvevõ képviselõ-testületek mindegyikének minõsített többséggel hozott döntése szükséges:

 1. a többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyásához;

 2. a többcélú kistérségi társulási megállapodás módosításához;

 3. a többcélú kistérségi társulás megszüntetéséhez;

 4. a többcélú kistérségi társuláshoz történõ csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz.

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

V.

A TÁRSULÁS SZERVEZETI RENDSZERE

 

A Társulás szervezetének, mûködésének, döntés-elõkészítési és döntéshozatali eljárási rendjének fõbb szabályait jelen megállapodás, további, részletes szabályait a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban a Társulási Tanács állapítja meg.

 

A Társulás szervezeti és mûködési szabályzatát a Társulási Tanács fogadja el a megalakulását követõ 3 hónapon belül.

 

 

 1.  

A társulás szervei

 

 

 

2.

A Társulási Tanács

 

3.

Társulási Tanács Elnöke

(A Társulás Elnöke)

 

A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ, meghatározza a helyettesítés rendjét. Az elnök személyére a Társulási Tanács bármely tagja javaslatot tehet. Elnöke jelenleg Hajdúhadház Város Polgármestere.

Megbízatása a polgármesteri megbízatásának idejére szól.

 

4.

A Társulási Tanács elnökhelyettesei

(A Társulás Elnökhelyettesei)

 

A társulási tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából az elnök munkájának segítésére alelnököket választhat.

 

A Társulás az elnök mellett két alelnöki tisztséget létesít, melybõl egyik alelnök általános elnökhelyettesi tisztséget gyakorol.

 

 

 

Az elnök helyettesítésének rendjét részletesen a VI. 1 7 fr. bekezdés tartalmazza.

 

 

5.

Bizottságok

 

A társulási tanács döntései elõkészítésére, végrehajtásának szervezésére bizottságokat hozhat létre a társulási tanács tagjaiból, illetve a kistérség területén mûködõ gazdasági szervek, továbbá a lakosság önszervezõdõ közösségeinek képviselõibõl.

 

Pénzügyi Bizottság

3 fõs Pénzügyi Bizottságot hoz létre. A pénzügyi bizottság elnökét és tagjaitnak több mint felét a társulási tanács tagjai közül kell választani.

 

6.

MUNKASZERVEZET

 

munkaszervezetet mûködtet.

munkaszervezetet a kistérségi társulási székhely településének jegyzõjén keresztül Tanács elnöke irányítja.

munkaszervezet feladatait, mûködését részletesen a Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Szervezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza.

 

VI.

A TÁRSULÁSI SZERVEK MÛKÖDÉSI SZABÁLYAI

 

 

1.

A Társulási Tanács mûködési szabályai

 

Alakuló ülés összehívása:

A Tanács alakuló ülését a Tanács elnöke a társulás székhelye szerinti önkormányzat polgármestere hívja össze és vezeti.

 

Az alakuló ülés napirendjére a Tanács elnöke tesz javaslatot.

 

A tagok szavazati joga:

 

Döntéshozatal, határozatok:

 

Az ülések összehívása:

ezek hiányában a Társulási Tanács helyettesítéssel megbízott tagja hívja össze és vezeti.

 

A Tanács ülését össze kell hívni:

 • szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,

 • a társulási megállapodásban vagy a Tanács által meghatározott idõpontban,

 • a társulási tagok egynegyedének – napirendet tartalmazó – indítványára, annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül,

 • az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal kezdeményezésére, annak kézhezvételétõl számított 15 napon belül.

 

 

Ülések nyilvánossága – zárt ülés esetei:

 

 

A Társulási Tanács

a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetõi megbízatás adása, illetõleg visszavonása, fegyelmi eljárás indítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylõ személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor;

b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

Ülések dokumentálása – jegyzõkönyv vezetés szabályai:

 

Határozatképesség:

 

Döntéshozatal – egyszerû többség, minõsített többség:

 

 

Minõsített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelenlévõ tagok szavazatainak kétharmadát és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.

Minõsített többség szükséges:

 

- továbbá abban az ügyben, amit a Szervezeti és Mûködési Szabályzat meghatároz.

 

VII.

A TÁRSULÁS TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

A Társulás tagjainak jogai

 

A Társulás tagjainak kötelességei

A Társulási Megállapodásban és a Társulás Szervezeti és Mûködési Szabályzatában foglaltak betartása.

 

VIII.

A TÁRSULÁS PÉNZÜGYI, VAGYONI ALAPJA

 

 

 1. A Társulás vagyonának köre:

 

 • a feladatellátáshoz átadott vagyon,

 • a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövõ vagyon szaporulata, mely a társulás közös tulajdonát képezi,

 • pályázati úton megszerzett vagyon,

- egyéb vagyon

 

A társulás vagyonának részét képezi a társulás döntésével szerzett, valamint a társulás tevékenysége révén keletkezett vagyon.

 

A tulajdonosi rendelkezési jogok gyakorlása:

A tulajdonnal való rendelkezési jogot a Tanács gyakorolja.

 

Pénzügyi felügyeleti, ellenõrzési rendszer:

 

 

Feladata: a Társulás költségvetésének figyelemmel kísérése, valamint a Társulás és költségvetési belsõ ellenõrzési rendszerének mûködtetése.

 

A gazdálkodás biztonságáért a Tanács, a szabályszerûségért a Tanács elnöke a felelõs, a törvényességért a munkaszervezet vezetõje a felelõs.

 1. ) A Társulás pénzügyi forrása:

 

A Társulás mûködésének és feladatai ellátásának fedezetét

 

 1. Saját bevételek

 2. települési önkormányzatok által a társulásnak átadott hozzájárulások és egyéb támogatások (támogatásértékû bevételek),

 3. átvett pénzeszköz (államháztartáson kívülrõl)

 4. Európai Uniós forrásból származó bevételek

 5. központi költségvetési támogatások: a mindenkor érvényes Költségvetési törvény szerint alanyi jogon járó, illetve pályázati úton biztosított támogatások

 6. egyéb bevételek biztosítják.

 

Forrásgyûjtés, forráskoordináció:

A kistérség mûködési és fejlesztési szükségleteihez, programjai, tervei megvalósításához helyi, térségi, központi, nemzetközi forrásokat tárhat fel, forrásokat gyûjthet.

 

A forráskoordináció kiterjed: a pályázati célokat szolgáló források számbavételére, a pályázatok összegyûjtésére, a pályázatok adatairól nyilvántartást vezet.

 

Pályázati forrás:

 

 

Költségvetési pénzeszköz:

 

 

A társulás keretében ellátandó egyes feladatok ellátásához költségvetési kiegészítõ normatív támogatást igényel.

 

 

 1. A Társulás költségvetése:

 

 

 

 

 1. Közös intézmények fenntartása és finanszírozása

 

A közös intézmények fenntartása finanszírozása forrásai biztosítása állami költségvetési normatívákból történik a normatívák és azok igénylésére és felhasználásra, tervezésére vonatkozó jogszabályi elõírások alapján.

 

A normatívák által nem fedezett fenntartási költségeket a társulásban résztvevõk a társulás éves költségvetésének összeállítása során határozzák meg.

A közös fenntartású intézmények normatívák által nem fedezett kiadásai forrásául az intézmény szolgáltatásait igénybe vevõ önkormányzatok befizetései szolgálnak.

 

 1. A vagyoni kérdések rendezése

 

 1. A többcélú kistérségi társulás mûködési költségeihez a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak.

 2. A többcélú kistérségi társulás saját vagyonnal rendelkezhet, amelynek szaporulata a többcélú kistérségi társulást illeti meg.

 3. A többcélú kistérségi társulás megszûnése esetén a vagyonát a társulás tagjai között azok hozzájárulása arányában kell felosztani.

 4. A többcélú kistérségi társulásból való kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a többcélú kistérségi társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a többcélú kistérségi társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a társulás volt tagját a többcélú kistérségi társulással kötött szerzõdés alapján használati díj illeti meg.

e.) az önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén irányadó eljárást a társulás döntésétõl függõen azonnali beszedési megbízás (inkasszó) alkalmazását- a társulási tanács esetileg dönti el.

f.) A Társulás a vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szab??lyairól Társulási Tanács által hozott határozatban dönt.

 

IX.

ADATSZOLGÁLTATÁSI-TÁJÉKOZTATÁSI–INFORMÁCIÓS RENDSZER

 

A Társulás térségi feladat-ellátási feladatkörébe tartozó programozási, tervezési feladatainak ellátásához, az ágazati, szakmai programok, tervek megalapozása érdekében információs térségi adatbázist alakít ki, tart karban, mûködtet folyamatosan.

 

Az adatbázis alap/törzsadattárának kialakításához, folyamatos karbantartásához, adatgyûjtéséhez, adatfeldolgozásához, adatelemzéséhez a társulást alkotó települési önkormányzatok adatszolgáltatást nyújtanak.

A Társulás térségi informatikai rendszere keretében:

- a társulás tájékoztatási rendszerét

- ágazati információs rendszereket mûködtet.

 

A térségi és ágazati tájékoztatási és információs rendszerek szolgáltatást nyújtanak a települési önkormányzatok képviselõ-testületeinek.

 

Ágazati információs rendszerek:

 • intézményi (közoktatási, szociális) információs rendszer,

 • közigazgatási információs rendszer (hatósági statisztikai adatszolgáltatási, egyéb)

 • elektronikus ügyfél tájékoztatási rendszer

 • településrendezési, településfejlesztési, területfejlesztési információs rendszer,

 • környezetvédelmi információs rendszer,

 • pályázatfigyelési rendszer,

 • közmûvelõdési, könyvtár-informatikai rendszer.

 

Társulási tájékoztatási rendszer:

A Társulás tájékoztatási rendszere keretében biztosítja a nyilvánosságot.

 

A Tanács folyamatosan közzé ill. nyilvánossá teszi:

 • a társulás alapdokumentumait (Társulási Megállapodás, SZMSZ, külön megállapodások),

 • a társulási elõterjesztéseket, ülés jegyzõkönyveket, döntéseket (határozatok, ajánlások)

 • egyéb közérdekû adatokat (költségvetés, beszámoló)

 

X.

KAPCSOLATI ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉSI RENDSZER

 

A Tanács feladatellátása körében kapcsolatot tart és együttmûködik a települési önkormányzatok képviselõ-testületeivel, az önkormányzatok területfejlesztési társulásaival, egyéb társulásaival.

 

A Tanács kapcsolatot tart és együttmûködik a kistérségben mûködõ, a kistérség fejlesztésében érdekelt gazdasági, társadalmi, és szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti szervekkel, a lakosság önszervezõdõ közösségeivel.

 

Folyamatosan kapcsolatot tart a kistérségben mûködõ közigazgatási szervekkel, intézményekkel.

 

 

Tájékoztatási kötelezettség:

 

- A Tanács tagjai a társulás térségi feladatellátásáról, a Tanács munkájáról, a tanácsban képviselt álláspontjáról a települési önkormányzat képviselõ-testületének rendszeresen de legalább évente kétszer tájékoztatást adnak.

 

 

 

Kistérségi tájékoztatási rendszer mûködtetése:

 

A Tanács a társulás tájékoztatási rendszerének keretében a társulás és szervei dokumentumait, a társulás üléseit, elõterjesztéseit, ülésjegyzõkönyveit, a társulás döntéseit, a társulásra vonatkozó közérdekû adatait a kistérség honlapján folyamatosan közzéteszi a lakosság, a lakosság önszervezõdõ közösségei tájékoztatására.

 

XI.

KISTÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS

 

kistérségi fejlesztési tanácsként jár el. (Tft. 10/A §-10/G §-ig) pontja).

 1.  

A kistérségi fejlesztési tanács munkájában szavazati joggal rendelkezõ tag a kistérség valamennyi települési önkormányzatának polgármestere.

A kistérségi fejlesztési tanács munkájában tanácskozási joggal rendelkezõ tagok névsorát jelen megállapodás 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén mûködõ gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében:

a) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait;

b) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenõrzi azok megvalósítását;

c) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében;

d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével elõzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területérõl benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel;

e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására;

f) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintõ intézkedéseit illetõen;

g) közremûködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében;

h) forrásokat gyûjthet a tanács mûködtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához;

i) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben;

j) koordinálja a kistérségben mûködõ társulások és más – a területfejlesztésben érdekelt – szervezetek együttmûködését, együttmûködik az állami és civil szervezetekkel;

k) megválasztja az elnökséget azokban a kistérségekben, ahol e törvény elõírása szerint elnökséget kell létrehozni;

l) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez;

m) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elõsegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttmûködését erõsítõ felhasználását;

n) véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban;

o) szakmai munkaszervezetet mûködtethet;

p) a h) és l) pontban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik.

 

Döntéshozatal szabályai:

A kistérségi fejlesztési tanács minden szavazati joggal rendelkezõ tagja egy szavazattal rendelkezik.

Határozatképesség:

A kistérségi fejlesztési tanács határozatképes, ha az ülésein a szavazati joggal rendelkezõ tagok több mint fele jelen van. A tagokat megilletõ jogokat ide értve a szavazás jogát is csak jelenlevõ tag gyakorolhatja.

A tag helyettesítése: A képviselt szerv vezetõje által írásban felhatalmazott, az ülésen jelenlevõ személy helyettesíthet.

A kistérségi fejlesztési tanács polgármester tagjai jogosultak egymás képviseletére az alábbi módon: Egy polgármester külön – az érintett képviselõtestületek által adott állandó vagy eseti – meghatalmazással több polgármestert is képviselhet. A többi szavazati joggal nem rendelkezõ tagot delegáló szerv képviselõje személyérõl annak megváltoztatásáról szabadon dönthet.

Döntéshozatal:

A tanács a döntéseit nyílt szavazással, egyszerû többséggel hozza meg. A titkos szavazás eseteit az SZMSZ tartalmazza.

Egyszerû többség: a jelenlevõ tagok többségének támogató szavazata. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.

Minõsített többség: a szavazati joggal rendelkezõ tagok 2/3 –ának támogató szavazata.

Egyhangú döntéssel:

egyhangúlag dönt. Ennek hiányában a tanács 30 napon belül megismételt ülésen a tanács szavazati joggal rendelkezõ tagjai minõsített többségének támogató szavazatával dönt.

 

Döntések elõkészítése és végrehajtása:

 

A Tanács fórumrendszere:

 

A Tanács térségi fórumrendszert mûködtet:

 • Térségi Civil Fórum

 • Együttes ülés

 

-Térségi civil fórumrendszer mûködtetése, konzultációs jog biztosítása:

 

A Tanács konzultációs jogot biztosít a kistérség területén mûködõ bejegyzett társadalmi szervezeteknek, a kistérség fejlesztését érintõ kérdések megvitatására térségi civil fórumrendszert mûködtet.

 

A fórum véleményét a Tanács ülésén az adott napirend tárgyalásakor ismertetni kell.

 

 

SZMSZ:

 

Kistérségi fejlesztési tanács elnöke

 

XII.

FELÜGYELETI SZERVEK

 

Eszak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Eszak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal összehívja a társulási tanács ülését, ha a 2004. évi CVII. Tv. 7.§ (3) bekezdés c.) pontja szerint tett indítványnak a társulási tanács elnöke tizenöt napon belül nem tesz eleget.

Állami Számvevõszék

Európai Számvevõszék, Európai Bizottság illetékes szervei, Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenõrzési szervezetei, Kincstár, Uniós támogatások irányító hatóságai és kifizetõ hatóság képviselõi:

 

XIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004.évi CVII. tv, valamint a területfejlesztés a területrendezésrõl szól 1996. évi XXI. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

A jelen Társulási Megállapodás a Társulást alkotó valamennyi települési önkormányzat képviselõ-testületének jóváhagyó határozatával, annak idõpontjával válik hatályossá.

A Társulási Megállapodás mellékleteit képezik:

 

- a Kistérségi Fejlesztési Tanács tagjai (1. sz. melléklet)

- a Társulás Szervezeti és Mûködési Szabályzata (2. sz. melléklet)

- az egyes feladatellátásra kötött külön megállapodások.

 

A Tanács elnöke a Társulási Megállapodás mellékletét képezõ dokumentumokat megküldi a társulás tagjainak.

 

 

Hajdúhadház, 200

 

Z á r a d é k :

 

A Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselõ- testületei a Társulási Megállapodást határozataikban jóváhagyták, az abban foglaltakat önmagukra nézve kötelezõ rendelkezésként fogadták el

Települési Önkormányzat Képviselõ- testülete Jóváhagyó határozat száma

 

Bocskaikert Község Önkormányzata

Fülöp Község Önkormányzata

Hajdúhadház Város Önkormányzata

Hajdúsámson Város Önkormányzata

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

Nyíracsád Község Önkormányzata

Nyíradony Város Önkormányzata

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata

Téglás Város Önkormányzata

Újléta Község Önkormányzata

Vámospércs Város Önkormányzata

 

 

 

Hajdúhadház, 200

 

A települési önkormányzatok képviselõ- testületének nevében:

 

 

Bocskaikert Község Önkormányzata

 

 

 

Szõllõs Sándor

 

 

Fülöp Község Önkormányzata

 

 

 

Bugyáné Szász Erzsébet

 

 

Hajdúhadház Város Önkormányzata

 

 

 

Béres László

 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata

 

 

 

Andó Lászlóné

 

 

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzata

 

 

 

Dr. Szilágyi Mária

 

 

Nyíracsád Község Önkormányzata

 

 

 

Dr. Katona Gyula

 

 

Nyíradony Város Önkormányzata

 

 

 

Tasó László

 

 

Nyírmártonfalva Község Önkormányzata

 

 

 

Kövér Mihály Csaba

 

 

Téglás Város Önkormányzata

 

 

 

Czibere Béla

 

 

Újléta Község Önkormányzata

 

 

 

Szabó Sándor

 

 

Vámospércs Város Önkormányzata

 

 

 

Ménes Andrea

 

 

Hajdúhadház, 200

 

 1. számú melléklet

 

A HAJDÚHADHÁZI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

Kistérségi Fejlesztési Tanács tagjai

 

Tanácskozási joggal rendelkezõ tagok:

HBM Területi Agrárkamara

Égerházi Józsefné (4242 Hajdúhadház, Zrínyi u.26.)

HBM Kereskedelmi- és Iparkamara

Bálega József (Nyírtransz Kft. 4262 Nyíracsád Petõfi tér 3.)

HBM Területfejlesztési Tanács

Rácz Róbert (HBM Önkormányzat 4024 Db. Piac u. 54.)

MMT munkaadói oldal

Hajdú Zoltánné (KISOSZ 4287 Vámospércs Pacsirta u. 11.)

MMT munkavállalói oldal

Kondor Zsigmond PDSZ (4032 Db. Besze J. u. 3.)

Lesnyák Miklós MSZOSZ (4243 Téglás Barátság u. 1/a.)

Székelyhidi Jánosné Autonóm (4257 Hajdúsámson Bartók Béla u. 2/a.)

Iparosok és Kereskedõk Országos Szakmai Érdekvédelmi Szervezete- közös

delegált

Hajdú Zoltánné KOSOSZ (4287 Vámospércs Pacsirta u. 11.)

Civil Fórum delegáltja NINCS

Észak-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal

Területi referens (4024 Db. Piac u. 54.)

MÁK Észak-alföldi Regionális Igazgatósága

Orosz János (4026 Db. Hatvan u. 15.)

 

11., Tüdõszûrõ vizsgálat helyben történõ biztosítása

Elõadó. Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

 

 

334/2009. (XI.23.) KT. Határozat.

 

 

 

12., Az Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása.

Elõadó:Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

(Elõterjesztés csatolva)

 

 

 

 

335/2009. (XI.23.)KT. Határozat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.. sz melléklet a 335/2009. (XI.23.) KT. Sz. határozathoz

 

Az Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 2. Az intézmény általános jellemzõi pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

2. Az intézmény adatai, jogállása, gazdálkodása, szakfeladatok

 

 

Az intézmény neve:

OM azonosítója:

 

 

Székhelye:

 

Telephelye:

 

Típusa:

Közszolgáltató, többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény nappali rendszerû, általános mûveltséget megalapozó iskolai oktatás alaptevékenységgel:

 •  

 •  

A közszolgáltató szerv fajtája:

 

Az Általános Iskola jogszabályban meghatározott

közfeladata:

 

Tagozat:

 

Feladatellátás funkciója:

 

A közintézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony:

Alapításának éve:

 

Alapító szerv:

 

 

Mûködési területe:

 

Fenntartó szerv neve, székhelye:

 

 

Irányító szerv neve, székhelye:

 

 

Az intézmény jogállása:

 

 

Gazdálkodási jogköre:

 

 

 

 

A feladat ellátását szolgáló vagyon:

 

 

Ingatlanok:

 

52/1 hrsz-u 554 m²

52/2 hrsz-u 1035 m²

52/4 hrsz-u 2561 m²

- Óvoda Fülöp, Óvoda u. 1. sz.

2

A vagyon feletti rendelkezési jog:

 

 

Az intézményvezetõ kinevezési rendje:

 

 

Alaptevékenység szakágazati besorolása:

 

Intézmény tevékenységi köre 2009. december 31-ig.

Alaptevékenységek:

 

2 csoporttal.

 

 

 

 

801225 Sajátos nevelésû igényû :

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- diszlexiás, diszcalculiás és diszgráfiás

- megismerési funkciók rendellenességével küzdõ /b

/beszédzavaros/

tanulók nappali rendszerû általános mûveltséget

megalapozó iskolai oktatása integrált

 

 

 

 

- megismerési funkciók rendellenességével küzdõ /b

 

 

 

 

 

 

- Napközi otthoni és tanulószobai ellátás igény

szerint

- Hátrányos helyzetû iskolai tanulók felzárkóztatása

- Diáksport

- Kulturális, szabadidõs és egészségfejlesztési

feladatok

- Halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek óvodai

fejlesztése

- Halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek képességkibontakoztató, ill. integrációs felkészítése

- Iskola könyvtár mûködtetése

 

 

 

 

 

 

 

Kiegészítõ tevékenységek:

 

 

Az intézmény tevékenységi

köre: 2010. január 1-tõl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaptevékenységek:

 

 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése,

oktatása (1-4. évfolyam)

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése,

oktatása (5-8. évfolyam)

 

 

852012 Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali

rendszerû nevelése, oktatása

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- diszlexiás, diszcalculiás és diszgráfiás

- megismerési funkciók rendellenességével küzdõ /b

/beszédzavaros/

tanulók nappali rendszerû általános mûveltséget

megalapozó iskolai oktatása integrált

 

 

 

 

- enyhe fokban értelmi fogyatékos;

- diszlexiás, diszcalculiás és diszgráfiás

- megismerési funkciók rendellenességével küzdõ /b

/beszédzavaros/

tanulók nappali rendszerû általános mûveltséget

megalapozó iskolai oktatása integrált

 

 

 

851012 Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése,

ellátása

 

 

- megismerési funkciók rendellenességével küzdõ /b

 

 

 

 

 

 

- Hátrányos helyzetû iskolai tanulók felzárkóztatása

- Kulturális, szabadidõs és egészségfejlesztési

feladatok

- Halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek óvodai

fejlesztése

-Halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek

képességkibontakoztató, ill. integrációs felkészítése

- Iskola könyvtár mûködtetése

 

 

 

 

 

 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés

855912 Sajátos nevelési igényû tanulók napközi otthoni nevelése

855914 Általános iskola tanulószobai nevelés

855915 Sajátos nevelési igényû tanulók általános iskolai

tanulószobai nevelése

 

 

 

 

Kiegészítõ tevékenységek:

562917 Munkahelyi étkeztetés

562920 Egyéb vendéglátás

889921 Szociális étkeztetés

 

 

 

Az intézménybe felvehetõ

maximális létszámok: Óvoda: átlaglétszám : 20 fõ/csoport

maximális létszám : 25 fõ/csoport

Iskola: 1–4. évf.: 21 fõ

maximális létszám: 1-4. évf.: 26 fõ

5 - 8. évf. : 23 fõ

maximális létszám: 5-8. évf.: 30 fõ

 

 

Vállalkozási tevékenysége: nincs

 

 

13., Önkormányzati gazdasági társaság alapítása

Elõadó: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

 

 

 

 

336/2009. (XI.23.) Kt. határozat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelõs: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidõ. 2009. december 15.

 

 

14., a H - B-i Önkormányzatok Vízmû ZRT Részvényesi jogok gyakorlása

Elõadó:Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

337/2009. (XI.23.) Kt. Határozat.

 

 

 

 

 

 

 

 

Felelõs: Bugyáné Szász Erzsébet polgármester

Határidõ: 2009. december 8.

 

 

14., A temetéssel kapcsolatos dolgok megtárgyalása

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester felkéri Lekkáné Nyíri Franciska képviselõt, hogy mondja el, hogy mire gondolt amikor a napirendet javasolta.

 

Lekkáné Nyíri Franciska megköszöni az önkormányzat munkáját, elmondja,hogy nagyon szép lett a temetõ elsõ része, ahol az új utat kialakították.

Reméli,hogy az emberek a kialakított szemétlerakókba fogják ezután hordani a szemetet.

Személyes sérelmeit közli a képviselõtestülettel,személyek megnevezése nélkül, elmondja, hogy õt rágalmazzák, a temetéseken beénekelnek, és rendbontást csinálnak.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: A személyes dolgok nem tartoznak a képviselõtestületre ez testületi ülésen kívül kell megoldani. A testületnek nem feladata ebben állást foglalni.

Amennyiben téged rágalmaznak, akkor jelentsd fel a rágalmazót.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Úgy gondolom, hogy a jegyzõre tartozik, mert õ adta ki az engedélyt a másik temetkezési vállalkozónak.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyzõ: Az engedélyt valóban én adtam ki, mivel minden feltételnek megfelelt a kérelmezõ. De azt gondolom, hogy a beéneklésnek semmi köze nincs a temetkezési vállalkozóhoz. Ez nem testültre tartozó téma.

 

Bugyáné szász Erzsébet kéri a testületet, hogy ezt a témát zárják le és folytassák a következõ napirenddel.

 

A testület a javaslattal egyetért.

 

16. A képviselõtestületi ülés idõpontjának módosítása.

 

Bugyáné Szász Erzsébet kéri Czigle József képviselõt, hogy tegye meg javaslatát a testületi ülés idõpontjára vonatkozóan és mondja el érveit miért nem jó a jelenlegi idõpont.

Megjegyzi, hogy nem javasolja az ülés idõpontjának megváltoztatását. Az SZMSZ-ben van meghatározva az idõpont, amennyiben módosítja azt csak az SZMSZ módosításával teheti meg a testület.

Megkérdezi, hogy miért nem jó a délelõtt 9 óra.

 

Czigle József: Az ülés idõpontját du. 4 órára javasolja. Azt mondja, hogy 6 ember van itt akit fizetünk azért, hogy a testületi ülésen itt üljön. Ha takarékosságról beszélünk ennek a 6 embernek a bére kb. 1 millió forint. vagy helyettesíteni kell, vagy nem dolgozik. ha a testületi ülést du. 4 órára tesszük akkor ezek a pénzek megmaradnak.

Bugyáné Szász Erzsébet: Ki az a hat ember?

 

Czigle József: Szilvi, Te, Margitka, jegyzõ,Erzsike, Péter.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Nekünk ez a dolgunk, hogy itt legyünk munkaidõben.

 

Czigle József: Ha 4 órakor van az ülés egy csomó pénzt megtakaríthatunk, ti pedig ki tudjátok használni a munkaidõtöket, mert mindig azt mondjátok, hogy annyi a munkátok, hogy nincs idõ semmire. Ezért nincs idõ. A 6 ember ha csak négy órát számítunk 3000.- Ft-os napidíjjal az 360 óra , és 1.100.000.- Ft. ez már egy szép összeg.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Ez akkor lenne megtakarítás ha ezt a pénzt ki kellene fizetnünk, de errõl szó sincs,hiszen az önkormányzat és intézményeinek dolgozóiról van szó. Túlórában kérhetnénk azt a pénzt amit te most kiszámoltál.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Amit kiszámoltál abban igazad van, de mivel mi munkaidõn túl maradnánk itt azt mi kérhetnénk túlórában kifizetni

 

338/2009.(XI.23.) KT. Határozat:

Fülöp Községi Önkormányzat Képviselõtestülete

5 igen, 3 nem, 2 tartózkodással úgy határoz,hogy

a képviselõtestületi ülés idõpontját nem változtatja meg,

így a SZMSZ módosítására nincs szükség.

Felelõs: ……….

Határidõ: -………..

 

Bugyáné Szász Erzsébet megkérdezi a képviselõtestületet, hogy a megjelent vendégeknek adjanak e szót.

A képviselõtestület szót ad Földháti Istvánnak.

 

Földháti István. szomorúan vesz tudomást arról, hogy a képviselõtestület legnagyobb problémája az, hogy egy-egy pedagógus és a köztisztviselõknek mennyi a fizetése. Nem ezzel kellene foglalkozni, hanem azzal, Ezt nem kellene kérdezni, hogy két- három diplomával mennyit lehet Magyarországon keresni.

 

A képviselõk azon törik a fejük, hogy min és hogyan lehet spórolni? Egyes képviselõk is megmutathatnák, hogy hogyan lehet spórolni . pl. azzal, hogy befizetik az a dókat .

Ha végignézek itt a társaságon, itt mindenki a fülöpi népbõl él. Kíváncsi lennék arra, hogy aki közületek maszek munkát végez, ad e számlát, könnyû verni az asztal, hogy ez sem jó – az sem jó, itt kellene spórolni, ott kellene spórolni. Elgondolkodtatok e azon, hogy ezek az emberek akik évtizedek óta itt dolgoznak, hogy ennyi pénzzel mennek el nyugdíjba, mert nagyrészük már lassan abba a korba ér.

Nem látom azt az ambíciót a képviselõtestületben, hogy munkahelyet akarna teremteni, inkább azt látom, hogy csökkentsük a létszámot, és spóroljunk.

Beszéltek itt a munkaidõ tartalmáról, hogy egyik másik munkakört négy órában is el lehet látni. szeretném tudni, hogy nálatok ha foglalkoztattok valakit mennyi munkaórával van bejelentve.

Úgy gondolom, hogy idevalók vagytok, a fülöpi lakosságból éltek, õk azért választottak meg benneteket, hogy képviseljétek õket.

Úgy gondolom, hogy nem úgy kell gondolkodni, hogy ha ide akar jönni egy vállalkozó és munkahelyet akar teremteni,akkor nem adjuk el neki a kért használaton kívüli épületet, pláne akkor ha az önkormányzat azt az épületet soha nem tudja felújítani, magyarul nem tudja hasznosítani semmire.

Azt a munkahelyteremtést egy tollvonással áthúztátok.

 

azt gondolom, hogy én vagyok olyan jóban veletek, ha oda jöttök hozzám, és kéritek akkor meg fogom mutatni a feleségem fizetési jegyzékét, amit három diplomával keres. de akkor elvárom, hogy ha megkérdezem akkor ti is mint képviselõk mondjátok meg , hogy mibõl éltek, mibõl van pénzetek, és ennyi pénzetek.

Nem kéne a faluban az ilyen dolgokkal a feszültséget kelteni.

 

megköszöni a képviselõtestületnek,hogy szót kapott.

 

Az elhangzottakhoz:

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Az iskola eladásával kapcsolatban félre vagy tájékoztatva nem leszavaztuk az eladást, mi úgy döntöttünk, hogy nem adjuk el, hanem bérbe adjuk.

 

Czigle József: Mi nem a munkahelyteremtés ellen szavaztunk, hanem az épület eladása ellen. A megvétel mögött én elkótyavetyélést látok. Amikor három embernek helyet adtatok, akkor azok elkótyavetyélték az egész falut.

 

Bugyáné: Kire gondolsz, kinek adtunk mi helyet.

 

Czigle József: Kiss Ádám, Furó Tibi és az állatorvos. Itt kótyavetyélték el szemük láttára a földet, a tsz-t és mindent.

 

Egy másik kérdésre a fizetések miatti felvetésedre elmondom, hogy azért voltunk kíváncsiak rá, hogy megtudjuk, hogy hova mennek el a pénzek. Mert ezt nem mutatja meg senki.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Feltételezem, hogy a tsz-rõl beszélsz, nekünk ahhoz semmi közünk, akkor kellett volna felállnod és azt mondanod,hogy álljanak meg és ne kótyavetyéljenek el mindent, akkor hol voltál.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Én világosan elmondtam és megmutattam az én csúcsfizetésemet, elmondtam a kollégáimnak is , hogy mire vagy kíváncsi. Mind azt mondta, ha odamész hozzá és megkérdezed szívesen meg fogja mutatni, mert nincs mit titkolni. Senkihez nem mentél , vagy nem mentetek oda. Nekünk nem kell titkolnunk a fizetésünket.

 

Czigle József: Az gondolom,hogy akkor menjünk végig a faluban a hentestõl, a võfélyig, a traktorosig és jelentsünk fel mindenkit.

 

Födlháti István: Amíg így mennek a dolgok addig nincs miért vergõdni. Ha akik feketén dolgoznak mind rendesen fizetné az adót nem itt tartana az önkormányzat.

 

Czigle József: Dolgoztál te már maszekként? vállalkozóként?

 

Földháti István: A befolyt adóból élnek a nyugdíjasok, a szociális segélyek, abból megy mindenki az orvoshoz, stb.

 

Czigle József: Nem azt kell bántani aki dolgozni, hanem azt, aki a kocsmába hordja el a segélyt.

Nekem azokkal van problémám akik jogtalanul veszik fel a segélyeket.

 

Lekkáné Nyíri Franciska: Azt írtátok le, hogy nincs jogunk megnézni a dolgozók fizetését.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Törvénytelenséget követtem volna el ha bármelyik dolgozó bérnyilvántartását kiadom. Ha kíváncsiak vagytok és odamentek bármelyik dolgozóhoz és õ önszántából megmutatja az egy más dolog.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Zárjuk le ezt a témát, nincs értelme tovább ezen vitatkozni, mert megy az idõ.

 

Pap Károly:

 

2007-ben fordultam elõször jegyzõnõhöz, nagyon kedves volt. De megkérdezném, hogy tudja e, hogy a szociális törvény mit mond arra, hogy mit kell tenni, ha valaki ellátás nélkül van.

Ha nem tudja, akkor utána kellett volna nézni,mert én több mint másfélévig ellátás nélkül voltam.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyzõ: Akkor én elmondtam, hogy mik a lehetõségek, elmondtam, hogy az önkormányzati ellátó körbe csak úgy kerülhet be, ha a munkaügyi központtal tartja egy évig a kapcsolatot, úgy tudom, hogy a szociális segély meg is lett állapítva.

 

Papp Károly: Én másfél évig voltam ellátatlan, és úgy tudom, hogy nem maradhat senki ellátatlanul. Azt kérem, hogy a következõ ülésre ha eljövök akkorra válaszoljon nekem erre.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Be kell jönni a hivatalba és az ügyintézõ el fogja mondani mik a lehetõségek.

 

Papp Károly: Én nem megyek a hivatalba. Nekem a jegyzõnõ nem mondta, hogy hova menjek és mit igényeljek,nem adtak nekem felvilágítást, sem itt, sem a nyugdíjintézetbe.

 

Kissné Terdik Erzsébet: Sajnos az ön egészségkárosodása nem foglalkozású eredetû, azért nem állapítottak meg az 50 %-ra semmit.

A nyugdíjbiztosító dolgaiba nekünk nincs jogunk beleszólni. Jogosult lenne az egészség károsodási járadékra ha az egészségkárosodása munkaviszony alatt keletkezett volna. Nem egyedül van a faluban, többen is ebbe a cipõbe járnak.

 

Hutóczki Péter: Adtál el be a nyugdíjfolyósítóhoz kérelmet ellátás megállapítására.

 

Papp Károly : Igen rokkantnyugdíjat igényeltem.

 

Hutóczki Péter: 50 %-ra nem jár rokkant nyugdíj.

 

Pap Károly. De a megfelelõ tájékoztatás megillet mindenkit. 2008-ban megállapított az orvosi bizottság 54 %-ot ami már a mostani törvény szerint 67 %-os rokkantságnak felel meg.

 

Kissné Terdik Erzsébet: 2007 óta nem járt nálam, mi nem mehetünk mindenki után, hogy van e valamilyen problémája.

 

Bugyáné Szász Erzsébet: Utána fogunk nézni, jöjjön be a polgármesteri hivatalba.

 

Hegedûs Lászlóné: Elmondja,hogy nem akart a Földháti István felszólalásához hozzászólni, de kénytelen. Elmondja, hogy az aláírásával nem az ösztönözte, hogy kíváncsi volt a dolgozók fizetésére hanem engem megkeresett Czigle József képviselõ azzal, hogy meg akart valamit nézni a hivatalba és összefutott Erzsikével és kivette a kezébõl ezt a kimutatást. Nem abba az irányba indult ez az egész dolog ami lett belõle, Ha szerintem engedik neki megnézni azt amire kíváncsi volt akkor ez egész dolog meg is állt volna, nem jutott volna el az aláírás gyûjtésig. Arról lett volna szó, hogy vannak olyan egyének, akik felszedik a szociális segélyt és nem jogosultak rá. Kizárólag azért írtam alá mert nekem is volt egy hasonló felvetésem, arra azt az ígéretet kaptam, hogy utána néznek, és a mai napig nem nézett utána senki. Józsi meg jött , elmondta, hogy ezt szerettem volna megtudni, megkérdezte, hogy aláírod ezt a papírt és Én aláírtam. Nem volt ebben semmi rossz szándék.

 

Czigle József: Mi az igazságot keressük nem a ti zsebetekben akarunk nyúlkálni.

 

Bugyáné: A rendszeres szociális segélyt a törvény kivette a testület hatáskörébõl, január óta a jegyzõhöz tartozik, ezért nem adhatja ki a jegyzéket mert törvényt és személyiségi jogokat sért.

Egyébként a hivatalhoz küldött levélben nem a segélyesekre vonatkozó adatokat, hanem a köztisztviselõk és a közalkalmazottak bérkimutatását kérted visszamenõleg 6 hónapra.

 

Papp Károly:Megkérdezi, hogy írásban is adja be- e a kérelmét a kérdésére vonatkozóan,mert õ úgy látja, hogy ha szóban kérdez arra nem kapja meg a megfelelõ választ.

 

Bugyáné Szász Erzsébet polgármester: Felkéri a testületet, hogy folytassák az ülés érdemi részét a zárt üléssel, mert így nem haladnak sehova.

 

A képviselõtestület a további munkáját zárt ülésen folytatja.

 

kmf.

 

 

 

/:Bugyáné Szász Erzsébet:/                       /:Kissné Terdik Erzsébet:/

polgármester                                                  jegyzõ

 

 

 

Hutóczki Péter                                     Lekkáné Nyíri Franciska

jkv. hitelesítõ                                     jkv. hitelesítõ

 

 

 

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél