JEGYZŐKÖNYV

6-19/2012.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

2012. október 31-én 8,00 órakor

TARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

 

Hozott  rendeletek

-

Hozott határozatok:

                                                          

100/2012. (X.31.) KT. sz. határozat:  ÖNHIKI támogatási kérelem benyújtása

101/2012. (X.31.) KT. sz. határozat:  SZIROM Alapítvány pályázatához szándék nyilatkozat

102/2012. (X.31.) KT. sz. határozat:  HÉRA Alapítvány pályázatához támogatási szándéknyilatkozat

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

Készült:   A Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én de. 8,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak:  Hutóczki Péter polgármester, Mikáczó László Ferenc alpolgármester, Furó Tiborné, Sándor László képviselők.

 

Kissné Terdik Erzsébet jegyző, Földháti István alpolgármester tanácskozási joggal.

 

Czigle Attila, Bugyáné Szász Erzsébet és Hutóczki Imre távolléte igazolt.

 

Hutóczki Péter polgármester köszönti a Képviselő Testületet, az önkormányzat jegyzőjét.

 

Jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolja Furó Tiborné és Sándor László képviselőket.

 

Nevezettek a javaslatot elfogadták.

 

Javaslatot tesz a Képviselő testületi ülés napirendjére és a Képviselő Testület egyidejűleg nyílt szavazással, egyhangúan 6 igen szavazattal a napirendet és a jegyzőkönyv hitelesítőket elfogadta.

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete

a) Jegyzőkönyv hitelesítőnek választja Furó Tiborné és Sándor László képviselőket

b) Jelen ülés napirendjét az alábbiakban határozza meg:

 

Napirend:

 

1. ÖNHIKI támogatás iránti kérelem

    Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

2. SZIROM alapítvány pályázatához támogató nyilatkozat

    Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

3. HÉRA alapítvány pályázatához támogató nyilatkozat

    Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

 

1. ÖNHIKI támogatás iránti kérelem

    Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

    (előterjesztés: írásban)

 

Hutóczki Péter polgármester: ismerteti az előterjesztést, a működőképesség megtartása és a stabilitási törvénynek való megfelelés, mely szerint december 31-ig a folyószámla hitelkeretet fel kell tölteni, 0-ra kell hozni nagyon nagy szükség lenne a támogatás megítélésére.

 

Furó Tiborné képviselő: bízunk benne, hogy a könyvvizsgáló asszony szakmai munkája is segítségünkre van a támogatásra szoruló kérelem benyújtásában.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő Testület egyidejű nyílt szavazással, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

100/2012. (X.31.) KT. sz. határozat

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

 

 

1. Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete a Magyar Köztársaság 2012. évi  központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.

 

2. Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzat tartalékáról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzeten lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:

 

 

I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő vagy feletti.

 

II. A települési önkormányzat magánszemélyek kommunális, iparűzési helyi adó bevételéből döntött és 2012. évben ilyen 23.409 ezer forint összegű bevételt tervez.

 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 36.156ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

 

IV.

a) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett

 

b) Kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.

 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése a) pontjában meghatározott munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.

 

Határidő: 2012. november 5.

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

2.SZIROM alapítvány pályázatához támogató nyilatkozat

    Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester: ismerteti a SZIROM Alapítvány levelét, melyben kéri a TÁMOP 5.5.2.-11/2-2012-0105 pályázat végrehajtásához együttműködési megállapodás aláírását. A pályázat rövid lényege:

 

A pályázat megvalósítása során egy olyanönkéntes információs pontot kívánunk kialakítani a kistérségben, mely segít összefogni a potenciális önkénteseket, szervezeteket; melynek segítségével képesek lesznek a civil szervezetek fogadó szervetté válni; s amelyik elősegíti az önkéntesség terjedését térségünkben.

Projektünkön belül 2 szegmensben indítunk önkéntes tevékenységet generáló programot. Az egyik, az óvodai, iskolai szülői munkaközösségek önkéntes tevékenységének segítése, ahol a szülői közösségekben rejlő aktivitás teljes körű kibontakoztatása a cél oly módon, hogy segítséget nyújtunk az általuk magvalósítani kívánt tevékenységekhez. Továbbá kiegészítő

programokat szervezünk számukra, hogy tevékenységük még tudatosabbá, szervezettebbé váljon.

A másik szegmensa munkaerőpiacról kiszorult hátrányos helyzetűek, de még aktív korú lakosság közmunkaprogramjához kapcsolódó önkéntes tevékenység.

Itt a célcsoport számára olyan, a közmunkát kiegészítő önkéntes programok szervezését kívánjuk megvalósítani az érintett településeken, ahol jobban tudják majd hasznosítani a végzettség, munkatapasztalat által megszerzett tudást, hatékony segítséget nyújtva ezzel környezetének a településen élő közösségeknek.

A programunkban megvalósuló önkéntes tevékenységben résztvevőket mind bejelentjük, így önkéntes tevékenységük közösségi munkavégzésnek minősül, ezzel számukra biztosított az a lehetőség, hogy önkéntesként teljesítsék a foglalkoztatást helyettesítő támogatás feltételeként megadott 30 napos jogviszonyt.

A települések számára előnyt jelent, hogy újabb tevékenységtípusokat tudnak hasznosítani közösségi tevékenységeikhez úgy, hogy a szervezést, irányítást, koordinációt, valamint a megvalósításhoz szükséges forrást a projektünk biztosítja.

 

Mikáczó László Ferenc alpolgármester:

Ez segítheti az IKSZT működtetését, jól illeszkedik a vállalásokhoz.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő Testület egyidejű nyílt szavazással, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

101./2012. (X. 31.) KT. Határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza Hutóczki Péter polgármestert a Szociális Igazságosságért a Roma Foglalkoztatással Foglalkoztatás -szervező, Kulturális, Hagyományőrző Közhasznú Alapítvány (SZIROM Alapítvány) által támogatást nyert TÁMOP 5.5.2-11/2-2012-0105 pályázat végrehajtására az együttműködési megállapodást

Fülöp Község Önkormányzata nevében aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hutóczki Péter polgármester

 

 

3. HÉRA alapítvány pályázatához támogató nyilatkozat

    Előterjesztő: Hutóczki Péter polgármester

 

Hutóczki Péter polgármester:

Ismerteti a Mitala Mónika családgondozó által javasolt pályázatot:

A HÉRA Alapítvány közcélú karitatív alapítvány. 1991-ben a kormány energetikai

koncepcióját kidolgozó szakbizottság tudós tagjai - mérnökök, közgazdászok, jogászok stb. -

kezdeményezték az energia áremelések miatt súlyos helyzetbe kerülők sorsán érzett felelős

szolidaritásuk kifejezésére. Azóta a szociálisan rászoruló energiafogyasztók támogatására a magánszemélyek, a nagy energetikai cégek, az önkormányzatok adományaiból 1,5 milliárd forintot meghaladó összeg gyűlt össze. A HÉRA Alapítvány az adományozók akaratát végrehajtva a szociális gondozó szervezetek pályázatai nyomán több, mint 400.000 szociálisan rászoruló családnak szociális célból 332 ezer energiatakarékos kompakt fénycsövet ítélt oda, illetve energiaszámlán (áram, gáz, távhő) jóváírva pénztámogatást nyújtott, összesen több, mint 1,4 milliárd forint értékben.

Olyan fejlesztési programokat is támogat, amelyek a fogyasztók energia költségeinek a mérséklését mind az árak, mind a hőfelhasználás terén a termelés-elosztás-fogyasztás veszteségeinek a csökkentésével érik el.

A szociálisan rászorulók javára pályázatot a polgármesteri hivatalok szociális irodái, családsegítő szolgálatai nyújthatnak be. Társadalmi szociális gondozó szervezetek pedig működjenek együtt velük a pályázatok összeállításában, a rászorulók felkutatásában, adataik

összegyűjtésében, és a polgármesteri hivatalok hitelesítésével küldjék be pályázataikat. A pályázni kívánóknak telefonon felvilágosítást adunk, kérésre ismertetőt, Pályázati kiírást küldünk.

Ezen pályázat elsősorban energiaszámlához nyújt támogatást, családonként max. 20.000.-Ft-ot. Javasolja, hogy az önkormányzat az önerő biztosításához 100.000.-Ft keretösszeget állapítson meg, melyet csak nyertes támogatás esetén lehet felhasználni.

 

Furó Tiborné képviselő:

A támogatásra benyújtó családok rangsorolását szeretnénk nyomon követni, és megnézni, hogy a pályázatban van-e jövedelem határ kikötve.

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő Testület egyidejű nyílt szavazással, 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

102/2012 (X.31.) KT. sz. határozat

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő Testülete a HÉRA Alapítvány szociális rászorultak részére hirdetett energia számlákhoz pályázati úton nyújtható támogatáshoz az arra rászoruló családok számára az önerő biztosításának fedezetéhez 100.000.-Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat a 2012. évi költségvetésében.

Felkéri a polgármestert, hogy Mitala Mónika családsegítő közreműködésével koordinálják a pályázatok benyújtását.

Felelős: Hutóczki Péter

Határidő: pályázati kiírás szerint

 

 

Hutóczki Péter polgármester:

A Képviselő Testület ülését bezárja.

 

k.m.f.

 

 

 

/:Hutóczki Péter:/                                                      /:Kissné Terdik Erzsébet:/

  polgármester                                                                        jegyző

 

 

 

/:Furó Tiborné:/                                                          /:Sándor László:/

   jkv. hitelesítő                                                             jkv. hitelesítő

2022. szeptember 26., hétfő
Köszöntjük Jusztina, Pál olvasóinkat!
Holnap Adalbert napja lesz.
Facebook
Hírlevél